Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gens i biotecnologia. Marc i Sergiu

1,409 views

Published on

Presentació de Marc Gil i Sergiu Dan d'introducció a la unitat 7 "Gens i biotecnologia" de CMC curs 2009-2010

Published in: Education, Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Gens i biotecnologia. Marc i Sergiu

  1. 1. GENS I BIOTECNOLOGIA UNITAT 6 Marc Gil i Sergiu Claudiu
  2. 2. QUE ENTENEM PER BIOTECNOLOGIA? <ul><li>L’ús d’organismes vius, siguin plantes, animals o microorganismes per produir o modificar els productes o processos destinats a usos esfecífics. Exemple: Producció d’un fàrmac. </li></ul><ul><li>Hi ha 3 grans àmbits: </li></ul><ul><li>Biotecnologia industrial o blanca </li></ul><ul><li>Biotecnologia agroalimentària o verda. </li></ul><ul><li>Biotecnologia de la salud o vermella </li></ul>
  3. 3. EL DESENVOLPUPAMENT DE LA BIOTECNOLOGIA MODERNA <ul><li>Avenços en cultius de microorganismes: Des del coneixement dels diferents microorganismes i la seva caracterització (patògens i innocus) fins a els experiments en cultius (penicil·lina, vacunes i antibiòtics). </li></ul><ul><li>Avenços en cultius cel·lulars: Tant de cel·lúles vegetals com animals, incloent-hi les cèl·lules humanes( fecundació in vitro i tot ipues d’experiments amb cèl·lules mare). </li></ul><ul><li>Avenços en material genètic: Des del coneixement de l’ADN com a material genètic fins a les tècniques de manipulació, modificació i transferència( bases de l’herència i formular el dogma central de la biotecnologia molecular i coneixement de les mutacions. </li></ul>
  4. 4. L’ENGINYERIA GENÈTICA <ul><li>Entenem per enginyeria genètica la formació in vitro d’una combinació nova de material genètic que es pot transferir dins un organisme receptor mitjançant la inserció d’aquest ADN d’interès en un vector. </li></ul><ul><li>Destaca: </li></ul><ul><li>-Les tècniques de seqüenciació i amplificació de ADN. </li></ul><ul><li>-Es va descobrir el primer fàrmac el 1982, era la insulina humana. </li></ul><ul><li>-Es presenta el primer animal transgènic, era un ratolí amb hormona de creixement </li></ul><ul><li>Es desenvolupa el primer cultiu transgènic, era una planta de tabac que tolera els herbicides. </li></ul><ul><li>Primers embrions humans gràcies a la tècnica de transferència nuclear </li></ul><ul><li>Es completa la seqüència del genoma humà. </li></ul>
  5. 5. LA SITUACIÓ ACTUAL DE LA BIOTECNOLOGIA <ul><li>Per estudia la situació actual de la biotecnologia estudiem la genòmica. Tambè sabem que els gens no estan contínuament codificant les proteïnes: </li></ul><ul><li>-Transcriptòmica, ens permet determinar quan els gens s’expressen en ARN. </li></ul><ul><li>Proteòmica, ens ajuda a analitzar els centenars o milers de proteïnes que els gens finalment han codificat. </li></ul><ul><li>Metabolòmica, ens permet analitzar les quantitats de centenars de metabòlics produïts per aquestes rutes. </li></ul>
  6. 6. APLICACIONS BIOTECNOLOGIQUES 1- Producció biotecnologica de fàrmacs: E.coli Hepatitis B i C Interfero alfa E. Coli Infard de miocardi Activador del plasminogen E. Coli Retard en el creixement Hormona del creixement E. Coli i llevats Diabetis mellitus Insulina Organisme productor Malaltia que es vol tractar Molècula sintetitzada
  7. 7. 2- Aliments obtinguts per processos biotecnològics Tipus d’aliments: -Aliments vegetals i animals provenients de processos de selecció natural. -Aliments fermentats per llevat, floridures o bacteris. -Aliments transgènics. Per enginyeria genètica, s’ha suprimit o modificat un gen o s’ha introduit un gen d’un altre organisme. Components Alimentaris: -Els enzims de la indústria alimentària d’origen animal, vegetal o microbià. -Additius alimentaris que s’hi afageixen als aliments per millorar el gust o millorar les seves qualitats.
  8. 8. 3- Biotecnologia i salut huimana Avenços mèdics: -La reproducció assistida (inseminació artificial, fecundació in vitro) -Projecte Genoma Humà (Avenç en els diagnòstics, teràpia farmacològica i teràpia gènetica) -Clonatge (Reproductiu i el terapèutic)

×