špecializovaná príloha spoločnosti Mediaplanet             Verejné 1    čísLo  Feb ’11        ...
2 · fEbruár                ŠPEcialiZovaná Príloha sPoloČnosti MEdiaPlanEt VýZVyDoterajšia prax z využívan...
ŠPEcialiZovaná Príloha sPoloČnosti MEdiaPlanEt                                fEbruár · 3 ...
4 · fEbruár            ŠPEcialiZovaná Príloha sPoloČnosti MEdiaPlanEt noVinky                 ...
ŠPEcialiZovaná Príloha sPoloČnosti MEdiaPlanEt                           fEbruár · 5 noVinky„Š...
6 · fEbruár           ŠPEcialiZovaná Príloha sPoloČnosti MEdiaPlanEt roZhoVorPoslanecká novela zákona o verejno...
ŠPEcialiZovaná Príloha sPoloČnosti MEdiaPlanEt                              fEbruár · 7   ...
8 · fEbruár             ŠPEcialiZovaná Príloha sPoloČnosti MEdiaPlanEt                    ...
ŠPEcialiZovaná Príloha sPoloČnosti MEdiaPlanEt       fEbruár · 9                          ...
10 · fEbruár           ŠPEcialiZovaná Príloha sPoloČnosti MEdiaPlanEt                      ...
ŠPEcialiZovaná Príloha sPoloČnosti MEdiaPlanEt                                fEbruár · 11...
E-aukcie „na kľúč“  dosahujú lepšie výsledkySofistikovaná metóda elek-    nemajú záujem realizovať          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Verejné Obstarávanie

1,758 views

Published on

Slovak newspaper Pravda, annex dedicated to public procurement. Page 4.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,758
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Verejné Obstarávanie

 1. 1. špecializovaná príloha spoločnosti Mediaplanet Verejné 1 čísLo Feb ’11 obstaráVaniefoto: istock 4 tipy Čoho sa Na tRaNspa- vyvarovať RENtNé pri používaní šEtRENiE e-aukcií on-line výberové konania na dodá- vateľa sú mladou záležitosťou. Škoľte sa systémom on-line Novinkou sú video- tutoriály, v ktorých si záujemcovia môžu pozrieť videá venované práci a používaniu systé- mu EVo. Pri aukciách cez internet ušetríte Riešenie technic- kých problémov a rady, na ktoré sa oplatí myslieť. Zvyšovanie efektivity elektronic- „Obmedzíme priestOr kých aukcií Dve stratégie – vlastná adminis- trácia a outsour- cing. na klientelizmus” E-aukcie šetria čas a peniaze samospráv E- aukcie vo ve- rejnom sektore JUDr. Lucia Žitňanská, foto: ivana herková umožnujú šetriť mestské a obec- né peniaze a od- búravajú zbytoč- ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky. né administratívne úkony.
 2. 2. 2 · fEbruár ŠPEcialiZovaná Príloha sPoloČnosti MEdiaPlanEt VýZVyDoterajšia prax z využívania elektronickej komunikácie v oblasti verejnéhoobstarávania, nielen zo zahraničia, potvrdila veľký potenciál a výhody elek-tronickej komunikácie. OdpORÚčamenovela zákona ako cesta k JUDr. Lucia Žitňanská ministerka spravodli-zrovnoprávneniu postupov vosti SRZ strana 6 avedenie povinnosti elek- Budúcnosť e-aukcií tronického verejného ob- „bez Úvo a Využívaním nových spôsobov ko- „obmedzíme priestor na starávania vrátane využí- zmien, ktoré 2 munikácie a informačných systé- klientelizmus.” vania elektronických auk- treba uviesť mov v rámci poskytovania služieb verej- cií je podmienené použitím v obstaráva- nej správy, sa zvyšuje nielen kvalita a úro- práve novej formy komuni- ní do praxe, veň poskytovania služieb, ale elektronické kácie, ktorá prinesie zmenu sa to podarí služby a elektronická komunikácia sa stá-doterajších zaužívaných postupov, zvýši ťažko. ne- vajú neoddeliteľnou súčasťou informatizá-úroveň transparentnosti a zefektívni celý závislý úrad cie celej spoločnosti.proces. je spolupráci Každá pozitívna zmena v podmienkach transparentného verejného obstarávaniaNávrh novely otvorený.” je vítaná. E-aukcie sú na túto skutočnosť aj We make our readers succeed! Skupina poslancov NR SR, ktorá predlo- predurčené a výsledky to potvrdzujú. 1 žila návrh poslaneckej novely zákona o Spustenie procesu elektronickej aukcie veRejné ObStaRávanieverejnom obstarávaní, si čiastočne osvojila pre tovary, služby a stavebné práce v jed- 2. febRuáR 2011návrh novely zákona, ktorý pripravil Úrad nom termíne od 1. marca 2011, je z pohľadu projektový manažér: bc. ivana Herkovápre verejné obstarávanie. Ide o oblasti týkajú- aj slabšieho hardwarového a softwarového tel.: 02/59308236ce sa zrovnoprávnenia postupu pri zadávaní vybavenia ÚVO komplikované, a mohlo by E-mail: ivana.herkova@mediaplanet.comprioritných služieb a neprioritných služieb, spôsobiť aj technické problémy. Grafické spracovanie: mgr. art. Rastislav Hablákúprava podprahového postupu - posielanie Dôležité je, aby sa e-aukcie marketingovo Redaktor: Zuzana voštenákovávýziev na predkladanie ponúk, úprava fi- nezneužívali. Prax je dnes taká, že sa urobí Editor: Katarína Halamkovánančných limitov podľa Nariadenia EK a tiež e-aukcia, nie podľa zákona o verejnom ob- Foto: istockphoto, ivana Herkováúprava oblasti týkajúca sa používania elek- starávaní, ale podľa obchodného zákonní- Zodpovedný za tlač: : LapCOm, k.f.t. Györtronickej aukcie v inom ponímaní, a to po- ka ako obchodná verejná súťaž, následne sa Distribúcia: pravda, 2. február 2011vinnosť pri zadávaní zákaziek (nadlimit- to prezentuje na tlačových konferenciách, MEDiapLaNEt slovakia tel.: 02/5930 8230ných, podlimitných) na tovary, a kde je to hoci podmienky na e-aukciu pre obchod- E-mail: info.sk@mediaplanet.commožné aj pri zákazkách na poskytovanie slu- nú verejnú súťaž sú miernejšie ako krité- Web: www.mediaplanet.com/skžieb a stavebných prác. ing. Roman šipoš ria podľa zákona o verejnom obstarávaní. Poslanecká novela nerieši povinnosť pri pod- predseda Úradu pre Prostriedkov v rozpočtoch obstarávateľov, verejné obstarávanie Cieľom spoločnosti mediaplanet je vytváranieprahových zákazkách a zákazkách s nízkou verejných obstarávateľov je niekoľkoná- nových zákazníkov pre našich inzerentov tým,hodnotou, čo je v rozpore s prijatým uznesením sobne viac k dispozícii, ako sa využíva na že ponúkame čitateľom vysoko kvalitný redakčný obsah, ktorý ich motivuje konať.vlády SR č. 653/2010 z 24. septembra 2010. e-aukcie, a to by sa malo zmeniť.■■ inzercia S A M O S P R ÁV N E R I E Š E N I A MUNICIPALIA, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, tel: 041/ 5111 102, fax: 041/ 5111 341, e-mail: posta@municipalia.sk, web: http://www.municipalia.sk web: h p://ww mumunici lia.sk a reklama-211x63mm-casopis-osvit.indd 1 20.1.2011 19:05:25
 3. 3. ŠPEcialiZovaná Príloha sPoloČnosti MEdiaPlanEt fEbruár · 3 pohľad odborníka tip 1On-line výberové konania na dodávateľa, ktorých on-line forme sa hovorí e-aukcia, sú mla-dou záležitosťou. Práve tá dynamická tvár, kedy sa všetky zmeny ponúk dejú v priebehu nie-koľkých desiatok minút v zdieľanej porovnávacej tabuľke na internete, nebude mať viac neždesať rokov. DEFiNUJtE kVaLitUČoho sa vyvarovaťpri používaní e-aukcií■■ V komunálnej praxi sa e-aukcia na Definujte precízne Dajte pozor na koch v médiách a listoch rodičov oba-Slovensku objavila po prvýkrát v roku požadovanú kvalitu združené e-aukcie ja vyhlasovatelia ustúpili a výsledky2005 a pri tejto príležitosti bol použitý Neverte poverám, že pri e-aukciách Takzvané aliančné nákupy pre nie- e-aukcií zrušili.najrozšírenejší e-aukčný systém na získavate za nižšiu cenu menej kva- koľko subjektov prinášajú veľmi čas-Slovensku a v Česku PROe.biz. Z balí- litný tovar. Keby to tak skutočne bolo, to sklamanie. Zle sa definuje predo- kroťte svoje očakávaniaka skúseností vytiahneme štyri z vý- potom by nejazdili autá,nešla by elek- všetkým dopravná obslužnosť a zle Nik dopredu nevie povedať, ako saznamných úskalí realizácie e-aukcií. trina ani plyn, nefungovali by mobi- sa dohliada na kvalitu následných do- dodávatelia zachovajú. Nik nevie ly, pretože všetci tí výrobcovia, aj keď dávok. K pochopeniu bude lepší prí- predpovedať úsporu, či ktorý dodá-Neunáhlite sa s prípravou majú veľmi prísne nároky na kvalitu, klad. V oboch prípadoch sa jednalo o vateľ vyhrá zákazku. Každý, kto po-Úspech e-aukcie je práve v jej príprave.Je e-aukcie používajú.To znamená,že vy dobrý úmysel zjednotiť a zlacniť ná- zerá na obrazovku, čaká, koľko saaž zarážajúce ku koľkým chybám môže máte tiež možnosť získať v e-aukcii kup potravín pre niekoľko školských ešte dá znížiť, kde je tá pomyselnádôjsť pri špecifikácii toho, čo chcete na- kvalitu, ale musíte si ju precízne vy- zariadení na území mesta. Kuchárky stopka.kúpiť. Pritom samotná elektronizácia špecifikovať. sa ústami svojich riaditeliek takmernevyžaduje zvýšenú potrebu presnosti ihneď po e-aukcii sťažovali na zväd- Budúcnosť e-aukciízadania, iba nedostatky v ňom odhaľu- Dajte si pozor nutú zeleninu, pokazené mäso, staré E-aukcie už nezmiznú a nepôjde saje omnoho rýchlejšie ako pri verejnom na únik informácií pečivo, iné mlieko než je to správne pred nimi schovať. Získať objekti-obstarávaní riešenom tradičnou „papie- Podstatou e-aukcií je súťaž možných do- a kvalitné (ktoré majú ich deti radi), vizovanú ponuku formou dyna-rovou“ formou. Zadanie nesmie umož- dávateľov o vašu zákazku.Aby sa súťažilo, a predovšetkým, že rozvoz potravín mického porovnávania mnohýchňovať rôzne výklady. Špecifikuje čo naj- dodávatelia nesmú presne vedieť,čo všet- bol inokedy, než boli zvyknuté a kedy ponúk, ktoré budú v reálnom časepresnejšie a najdetailnejšie.Aj keď k chy- ko je takpovediac „v hre“.Ak im umožní- to „deti potrebovali“. Po prvých člán- zohľadňovať momentálnu situáciubám dochádza najčastejšie práve v de- te, aby o sebe vedeli, prípadne, aby sa ne- na trhu, bude čím ďalej, tým bež-tailoch. A keď budete mať všetko podľa jakým únikom informácií dozvedeli, kto Milan nejšie. Pre komunálne rozpočty to kaplansvojho najlepšieho svedomia priprave- podal akú vstupnú ponuku,potom je sú- riaditeľ je mimoriadna príležitosť, ako zané,tak si nastavenie nechajte skontrolo- ťaž ohrozená a namiesto úspor sa v lep- spoločnosti nar menej peňazí získať viac muziky.vať vašim poskytovateľom.Verte,že keď šom prípade minulé ceny zakonzervujú, Marketing s.r.o.nastavovanie zvládnete, zistíte, že vám v horšom poskočia nahor. Niekedy k to-šetrí oproti „papierovej klasike“ až dve mu nemusí ani dôjsť únikom informácií,tretiny času. ale prehnanou transparentnosťou. Milan Kaplan■■ inzercia Najrozšírenejší a najbezpečnejší e-aukčný sw na Slovensku je PROe.biz Autorom a primárnym poskytovateľom PROe.bizu je firma NAR marketing s.r.o., ktorá sa desať rokov špecializuje na e-aukcie vo verejnom a privátnom sektore. V priestore Slovenska, Česka a Poľska má NAR marketing so sw PROe.biz viac než 300 aktívnych a dlhodobých firemných a inštitucionálnych užívateľov, ktorí prostredníctvom e-aukcií porovnávajú ponuky v celkovom finančnom objeme 2 mld. Eur. PROe.biz je držiteľom ISO 27001 o bezpečnosti informácií. hotline: +421 220 255 999, email: hotline@proe.biz www.proe.biz
 4. 4. 4 · fEbruár ŠPEcialiZovaná Príloha sPoloČnosti MEdiaPlanEt noVinky tip 2e-aukcie – šetria o čo všetko sa majú samo- správy zaujímať pri posky- tovateľoch e-aukcií? pRE saMospRáVy Samosprávy by mali mať istotu, žečas i peniaze samospráv ich dodávateľ služieb/systému je spôsobilý k takému úkonu. Preto je najlepšie komunikovať priamo s výrobcom. V prípade komunikácie s treťou stranou je najlepšie overiť■■otázka: Prečo je dobré zakú- si jej kompetencie prehlásením vý-piť si špecializovaný softvér na robcu alebo vlastníka licenčnýchrealizáciu elektronických aukcií? práv, že daná spoločnosť je opráv-■■odpoveď: Prinesie úsporu nená v jeho mene a za akých pod-tam, kde to mesto najmenej bo- mienok konať.lí – na vstupe, pri nákupe. ušetre-né prostriedky sú peniaze, ktoré Dostane sa obstarávateľmôže mesto využiť inak k výsledkom či k priebehu e-aukcie aj po pár mesia-E-aukcie (elektronické aukcie) vo coch či rokoch? čo ešte mô-verejnom sektore umožňujú šetriť že využiť?mestské a obecné peniaze a odbúra- Verejní obstarávatelia sú povin-vajú zbytočné administratívne úko- ní archivovať všetky údaje po dobuny. Počet hráčov na trhu poskytova- 5, pri veľkých projektoch 10 rokov.teľov týchto služieb sa dá spočítať na VyčísLitE si úspoRU. Hneď po skončení prvej a každej ďalšej e-aukcie viete presne Sme na to samozrejme pripraveníprstoch jednej ruky. Oslovili sme pro- vyčísliť, akú čiastku ste pri nej ušetrili. foto: istock a všetky údaje majú u nás verejníjektového šéfa Miroslava Macka a vý- obstarávatelia on-line k dispozícii.konného riaditeľa Borisa Kordoša zo Samospráva môže systém používať ne zadarmo, bez zmlúv a faktúr. Systémy,ako ten náš,tiež ponúkajúspoločnosti eBIZ Corp, ktorí nám pri- viacerými spôsobmi závisiacimi od Každý môže vyskúšať,aké jednodu- možnosť opakovania výberovýchblížili problematiku elektronických jej potrieb.Ponuka na trhu je veľmi ši- ché je aukciu pripraviť bez ohľadu na konaní, takže keď už mesto raz nie-aukcií. roká, takže môže voliť medzi outsour- to, či ide o malý prieskum trhu, alebo čo obstaralo, nemusí druhýkrát ro- covaním služieb nákupu a obstaráva- o druhé kolo verejnej súťaže. Systém biť celú prípravu znova, iba vezmeVerejný obstarávateľ verzus nia, môže si prenajať niektorý zo sys- vás navedie na základné úkony, kto- aukciu staršieho dáta, aktualizujesúkromná firma témov na trhu a vo väčšej či menšej ré je potrebné urobiť.Urobiť aukciu vo požiadavky, dátumy, zoznam uchá-Súkromná spoločnosť môže nakupo- miere ho používať autonómne, alebo vlastnej réžii tak môžete aj v tej naj- dzačov, a môže rozposielať výzvy.vať prakticky akokoľvek na rozdiel od si môže takýto systém zakúpiť a po- menšej obci na Slovensku, netreba s Časová úspora je výrazná.verejných obstarávateľov, ktorí môžu užívať ho tak, ako potrebujú v zmysle tým váhať, aj občania to určite oce-nakupovať iba tak, ako im to povoľu- legislatívy a interných predpisov. nia. Na trhu je viacero poskyto-je legislatíva – najmä zákon o verej- Z pohľadu nákladov je jednoznačne vateľov e-aukcií. ako si pre-nom obstarávaní 25/2006 a ďalšie s najdrahší outsourcing, kde celý pro- Vyčíslite si úsporu veriť hodnovernosť ich sys-ním súvisiace predpisy. Úprava tohto ces obstarávania zabezpečuje tretia Hneď po skončení prvej a každej ďal- tému, ktorý ponúkajú, abyzákona práve v týchto dňoch prechá- strana. Odmena poskytovateľovi sa šej e-aukcie viete presne vyčísliť, akú e-aukcia prebehla bezpeč-dza parlamentom. Samosprávy začali vyčísľuje dohodou, pričom môže do- čiastku ste pri nej ušetrili. Na začia- ne a prípadne sa predišlopodľa slov Miroslava Macka e-aukcie sahovať desiatky tisíc euro. Cenovo tok Boris Kordoš odporúča preveriť zneužitiu údajov?častejšie využívať pred tromi rokmi, najvýhodnejší je jednoznačne nákup si, koľko verejných obstarávaní v da- Na trhu sú systémy od rôznych spo-kedy najmä pod vplyvom krízy zača- licencie spolu so službami metodickej nom čase potrebujete zrealizovať. Po- ločností a ďalšie firmy, ktoré ponú-li intenzívnejšie hľadať úspory v roz- a technickej podpory, kedy má samo- kiaľ si cenu systému vydelíte počtom kajú svoje služby s použitím niekto-počte. správa k dispozícii systém bez akých- výberových konaní, dostanete cenu rého z nich. Systémy v zásade robia „Za menej peňazí obstará samo- koľvek limitov vždy, keď ho potrebu- na jednu e-aukciu. Navyše, na e-auk- to isté, elektronické aukcie, rozdie-správa rovnakú službu ako doteraz, a je a zároveň má podporu skúseného ciách môžete ako obstarávateľ využiť ly sú však v komforte používania ato aj pri skrátenom rozpočte.“ Malá partnera pri príprave a realizácii ob- jednoduché zverejňovanie výbero- nie všetky zvládnu zložitejšie typyobec môže využiť outsorcovanú služ- starávania s elektronickou aukciou. vých procesov online formou. Firmy, obstarávania. Poskytovatelia svojebu na kľúč, väčšia obec si môže taký- ako uchádzači o zákazku, sa naopak riešenie a služby radi odprezentujúto systém prenajať či zakúpiť. Vlože- štart pre samosprávu do databázy systému registrujú bez a dnes už skoro všetci poskytovate-né náklady na zakúpenie takéhoto Ak sa samospráva rozhodne prevádz- poplatkov a elektronicky. lia ponúkajú bezplatné testovanie.softvéru sa väčšinou vrátia už pri pr- kovať systém elektronických aukcií Najlepšou zárukou je bezplatné vy-vej väčšej zákazke. sama, po krátkom zaškolení a základ- skúšanie si systému, ktorý mesto nom nastavení systému ho môže za- zaujal, v spojení s overiteľnými re-softvér sa vám prispôsobí čať používať. Na dôkaz tohto tvrde- ferenciami.Dobrý softvér pre elektronické auk- nia eBIZ Corp pripravil pre samosprá-cie je v skúsených rukách skvelý po- vy možnosť bezplatne si jednoduché ZuZana VoštenáKoVá MiroslaV MacKomocník. elektronické aukcie vyskúšať.Skutoč- redakcia@mediaplanet.com projektový manager ebiz corp.
 5. 5. ŠPEcialiZovaná Príloha sPoloČnosti MEdiaPlanEt fEbruár · 5 noVinky„Škoľte sa“ systémom on-line■■ Úrad pre verejné obstarávanie losti a zručnosti môžu byť rôzne. Čas- čené pre nich, čiže ich nevedia a formácie vizuálne sústredené na(ÚVO) je správcom a prevádzkovate- to je predkladateľom ponuky obchod- nemôžu využiť. Riešenie na tento jednom výukovo-prezentačnomľom systému elektronického verej- ník, administratívny pracovník, či problém však existuje. portáli a nemusíte čítať stovkyného obstarávania (EVO) tovarov, slu- odborný pracovník vo svojom obore.“ strán príručiek. „Videotutoriályžieb a stavebných prác. Okrem škole- Novinkou sú videotutoriály si môžete pozrieť v pohodlí kan-ní na prácu s týmto systémom môže- školenie nie je vhodné pre Školitelia z firmy ADVAL prišli s celárie alebo domova, kedykoľvekte v praxi využiť novinku – videotuto- každého myšlienkou vytvoriť pre týchto chcete, 24 hodín denne – a nie v ča-riály. Kým jednému záujemcovi sta- klientov webový portál s videotu- se a mieste konania školenia,“ do- Počet verejných obstarávateľov, čí „klikať“ a intuitívne sa naučí toriálmi. „V nich by si záujemco- dáva Ľubomír Grejták. Videotu-ktorí zadávajú zákazku týmto systé- používať systém EVO bez problé- via a budúci používatelia systému toriály môžu byť užitočné aj premom, neustále pribúda, a tak je po- mov, iný siahne po príručke a ďal- EVO mohli pozrieť videá venované verejných obstarávateľov – majútrebné organizovať ďalšie školenia ší sa rozhodne absolvovať škole- práci a používaniu systému EVO. totiž možnosť pozrieť sa na prob-pre záujemcov. Ako hovorí Ľubomír nie. Keďže školení orientovaných Takto vznikol výukovo prezentač- lematiku elektronického verejné-Grejták z firmy ADVAL spol. s r. o., ško- výhradne na záujemcov je na tr- ný portál, na ktorom sú desiatky ho obstarávania z druhej strany alenia na prácu so systémom EVO sú hu pomerne málo, neraz sa pod- videí s postupmi, ako vykonávať niektoré spracované témy sú spo-zväčša a prirodzene orientované na ľa slov Ľubomíra Grejtáka stane, jednotlivé úkony v uvedenom sys- ločné.verejných obstarávateľov. „Systém že sa na školenie orientované pre téme,“ dodáva Ľubomír Grejták.EVO však musia používať aj tí, ktorí verejného obstarávateľa prihlá-sa o zákazku zaujímajú. Záujemcovia sia aj zamestnanci záujemcov. Pri- informácie z pohodlia domovao zákazky pracujú v rôznych odvet- tom takmer 70 % informácií, ktoré V zmysle hesla – lepšie raz vidieť ZuZana VoštenáKoVáviach, rovnako aj ich počítačové zna- na školeniach odznejú, nie sú ur- ako stokrát počuť – sú všetky in- redakcia@mediaplanet.com■■ inzercia systém pre elektronické obstarávanie prehľadné prostredie jednoduchá obsluha najlepšia cena na trhu Vyskúšajte si Štartovaciu verziu pre samosprávy úplne zadarmo! Kliknite na: www.eaukcie.sk www.eaukcie.sk/start
 6. 6. 6 · fEbruár ŠPEcialiZovaná Príloha sPoloČnosti MEdiaPlanEt roZhoVorPoslanecká novela zákona o verejnom obstarávaní, schválená aj vládou, pri-nesie v praxi väčšiu transparentnosť a prehľadnosť. O tom, aké zmeny to pri-nesie do praxe, hovorí ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.„Obmedzíme priestOrna klientelizmus“Vláda v uplynulých dňoch tzv. nástenkové tendre. Odstráne- Novela zákona o verejnom Verejné súťaže, ktoré saschválila návrh novely Zá- né majú byť aj podmienky zjavne obstarávaní sa pripravo- týkajú verejného majetkukona č. 25/2006 Z. z. o ve- „ušité na mieru“ konkrétnemu do- vala iste po komunikácii s či financií, majú byť prís-rejnom obstarávaní. aký dávateľovi. viacerými dotknutými stra- nejšie strážené verejnos-prínos od tejto novely oča- nami. ktoré problémy ich ťou pomocou internetu.kávate? Cieľom novelizácie je do- momentálne zaťažujú naj- E-aukcie a e-tendre všakPrínosom tejto poslaneckej nove- siahnuť zefektívnenie ve- viac? zrejme nie sú všeliekomly, ktorú vláda schválila, je väčšia rejného obstarávania. pod- Ako najvypuklejšie problémy stá- na všetky problémy samo-transparentnosť pri nakladaní s niká ministerstvo spravod- le a opakovane rezonujú kliente- správ. ako to vnímate z po-verejnými financiami. Kontrolu livosti ďalšie kroky pri zni- lizmus a korupcia. Problémom je hľadu vášho ministerstva?zo strany verejnosti, či zavedenie žovaní lobingu? aj vyhýbanie sa povinných osôb To, že občania budú mať možnosťpovinnosti používať elektronické Za podstatnú považujem povin- procesu verejného obstarávania, vidieť postup pri verejnom obsta-aukcie, považujem za podstatný nosť od 1. januára 2011 zverejňovať odvolávajúc sa napríklad na ne- rávaní a aj to, na čo sa využíva-krok smerom k dodržiavaniu prin- zmluvy týkajúce sa používania ve- prioritné služby, či autorské prá- jú verejné prostriedky, je bezpo-cípu rovnakého zaobchádzania rejných prostriedkov alebo nakla- va. Prípadne sú zo súťaže vylúčení chyby dôležitý nástroj na zvyšo-uchádzačov. Len cez posudzovanie dania s majetkom štátu. Všetci tak uchádzači, pretože ponúknu neob- vanie transparentnosti a predpo-ponúk na základe objektívnych majú možnosť vidieť a kontrolovať vykle nízku cenu, alebo s odôvod- kladáme, že bude mať za následokkritérií sa podľa mňa totiž dosta- ako samosprávy, ale aj štátne orga- nením formálnych nedostatkov. aj zodpovednejší postup obstará-neme k väčšej dôvere v procese ve- nizácie hospodária a ako obyvate- To by sa malo zmeniť. vateľov pri výbere ponúk v záuj-rejného obstarávania u nás. lia obcí, či podnikateľské prostre- me najefektívnejšieho investova- die môžu vytvárať ešte väčší tlak Novela počíta s povinným nia peňazí občanov. To by sa maloaké hlavné zmeny to prine- na hospodárne nakladanie s ve- používaním elektronických v konečnom dôsledku odzrkadliťsie v praxi? rejnými zdrojmi. Pochopiteľne, aukcií pri nadlimitných zá- aj v pozitívnom dopade na verej-Už by sa nemali opakovať situácie, aj do budúcnosti zostáva priestor kazkách a od 1. januára né financie. Veríme, že navrhova-že uchádzači budú vylučovaní zo na ďalšie zlepšenia. Ministerstvo 2012 aj pri podlimitných né zmeny sú dobrým a dôležitýmzvláštnych a ťažko preskúmateľ- spravodlivosti pracuje na úplne zákazkách. V čom je naj- krokom pre vytvorenie vhodnéhoných dôvodov. Rovnako by sa ob- novom znení zákona o verejnom väčší problém pri výbere prostredia pred tým, ako do plat-medzil priestor pre špekulatívne obstarávaní, ktorý, verím, posu- správneho dodávateľa to- nosti vstúpi pripravovaný novývylučovanie ponúk nepohodlných nie latku ešte vyššie. varov a služieb? zákon o verejnom obstarávaní, nauchádzačov, napríklad manipulá- Problémom obstarávania pri sú- ktorom pracujeme.ciou s cenou či dodatkami zvyšu- časne platných podmienkach jejúcimi hodnotu zákaziek. V prí- JUDr. Lucia napríklad to, že obstarávateľ mô- Žitňanskápade prioritných aj neprioritných ministerka spravod- že nevhodne a neprimerane pome-služieb by mal byť rovnaký postup livosti sr novať, čo chce obstarať a rovnakoobstarávania, a teda nebude mož- aj sám podľa vlastného uváženiané využívať pri určitých službách subjektívne vyhodnocovať ponu-zjednodušený nesúťažný postup. ky. Práve elektronická aukcia ta- ZuZana VoštenáKoVáČiže by sa už nemali opakovať kúto „svojvôľu“ obmedzuje. redakcia@mediaplanet.com
 7. 7. ŠPEcialiZovaná Príloha sPoloČnosti MEdiaPlanEt fEbruár · 7 5 faKtOv Výhody systému elektronických aukcií z pohľadu obstarávateľa Pokles cien 1 nakupova- ných výrobkov a služieb o 10-40 %. Odstránenie 2 podozrenia z korupcie a kliente- lizmu. Z r ýc h l e n i e 3 procesu ob- starávania a po- kles nákladov na obstarávanie. Zjednotenie 4 postupov a automatizácia pro- cesu obstarávania. Sprehľadne- 5 nie procesu obstarávania, do- kumentácia a ar- chivácia výsled- kov. Zdroj: www.eaukcie.sk JUDR. LUCia ŽitňaNská Ministerka spravodlivosti sR. foto: ivana herková■■ inzerciaADVAL spol. s r.o. - verejné obstarávanie ako projektSpoločnosť ADVAL spol. s r.o. termínmi, pozostávajúci z viacerých padne internými smernicami pro- ľom/obstarávateľom ako aj záujem-je konzultačne orientovaná spo- aktivít, pri ktorých je potrebné zabez- jektového riadenia klienta. Sme com/uchádzačom. Pre záujemcovločnosť, ktorej poslaním je po- pečiť ich súlad či už z vecného alebo orientovaní na projekty zamerané a uchádzačov v zadávaní zákaziekskytovať služby s čo najvyššou časového hľadiska. Je potrebné ria- na dodávku IT projektov a kon- prostredníctvom systému elektronic-vlastnou pridanou hodnotou. diť zdroje z rôznych oblastí, ktoré sa zultačné projekty, medzi ktoré je kého verejného obstarávania (EVO)Uvedená skutočnosť sa premietla na procese VO podieľajú, či už sú to možné zahrnúť aj oblasť verejné- sme 1.1.2011 spustili nový výukovoaj v samotnom názve spoločnosti odborní garanti, právnici, ekonómo- ho obstarávania. prezentačný portál s množstvom– Added Value (pridaná hodnota). via či odborne spôsobilá osoba... Je videotutoriálov a ďalších školiacichNaša spoločnosť sa venuje najmä potrebné riadiť riziká napr. kvalitnými V oblasti verejného obstarávania materiálov na prácu so systémomdvom oblastiam – verejné obsta- súťažnými podkladmi, ktoré pred- poskytujeme pre našich klientov EVO (viac na www.adval.sk/EVO).rávanie (VO) vrátane elektronic- chádzajú vzniku rôznych situácií. jedinečnú kombináciu zručností a Popri výukovom portáli poskytujemekého a projektové riadenie. Mohlo Inými slovami - každé zložitejšie za- znalostí. Naša spoločnosť disponu- aj klasické školenia, ktoré vykonáva-by sa zdať, že tieto dve oblasti dávanie zákazky je možné realizovať je odborníkmi z oblasti verejného me vlastnými školiteľmi vedenými vspolu až tak veľmi nesúvisia – no ako interný projekt a my tento prístup obstarávania so znalosťami proble- oficiálnom zozname školiteľov ÚVOopak je pravdou. Pri poskytovaní dokonca odporúčame. matiky IT, projektového riadenia ako pre elektronické verejné obstaráva-služieb v olasti verejného obsta- aj právnymi znalosťami. Služby v nie.rávania nahliadame na proces VO V oblasti projektového riadenia sa oblasti verejného obstarávania po-ako na projekt s jasným cieľom a riadime metodikou Prince2, prí- skytujeme tak verejným obstarávate-
 8. 8. 8 · fEbruár ŠPEcialiZovaná Príloha sPoloČnosti MEdiaPlanEt tip inŠpiráciaVerejné obstarávanie predstavuje zložitejší proces, ktorý sa vyznačujeznačnou administratívnou náročnosťou. Jeho súčasťou sú e-aukcie 3 ZáLoHoVaNiE Dát- tie garantujú najlacnejšie nákupy a najvýhodnejšie obstarávanieslužieb a stavebných investícií.pri aukciách cez internet ušetríte■■ Zaujíma vás, ako v priebehu elek- starávateľ žiadať dokumenty z priebe-tronickej aukcie (e-aukcie) riešiť tech- hu celého procesu. „Za týmto účelomnické problémy,čo,ak ste s výsledkom sa generujú tzv. súhrnné protokoly, znespokojní,alebo aké dokumenty žia- ktorých je zrejmé, ako proces prebie-dať po jej ukončení? Viac už hovoríme hal. Podrobný výpis jednotlivých kro-s Richardom Urbanovičom, adminis- kov (oslovovanie uchádzačov, zadá-trátorom spoločnosti E-aukcie s. r. o.v vanie a zmena ponuky) je zachytenýBratislave. v chronológii e-aukcie, v prípade otá- zok a komunikácie medzi adminis-Rozdiely: e-aukcia a e-tender trátorom a uchádzačmi počas e-auk-E-tender sa využíva na dopytové ko- cie sú údaje v chate. Toto sú hlavnénanie pre zistenie možností trhu - dokumenty z e-aukcie.“ Ďalšie infor-týmto spôsobom sa zisťujú vstup- mácie sú propagačné a dotvárajú cel-né informácie o možnostiach trhu, kový priebeh elektronickej aukcie,avšak nie je on-line súťažou jednot- ako napríklad grafy, rôzne štatistiky alivých ponúk. E-aukcia je realizova- vyhodnotenia.ná na základe dôkladného poznaniatrhu a presného zadefinovania pred- Rady, na ktoré sa oplatímetu obstarávania,kde počas ostrého myslieťkola jednotliví uchádzači on-line vy- ■■ Pri zavádzaní e-aukcií je vhodnélepšujú svoju ponuku s cieľom získať využiť služby e-aukcie „na kľúč“, z dô-zákazku. pokiaľ si oBJEDNátE ExpERtNú sLUŽBU E-aUkCiE „na kľúč“, tak sa ako obstará- vodu komplexnosti a odbornosti po- vateľ nemusíte obávať technických problémov, napríklad ak nečakane vypadne prúd. „Úlohou administrátora pri elek- foto: istock čas celého priebehu obstarania.tronickej aukcii je byť nielen softvé- ■■ V prípade, že si zakúpite software,rovo zdatný, ale aj obchodníkom a ktorý ešte pred ostrým kolom musí či mohli byť korektnými účastníkmi je potrebné sa najprv s ním obozná-psychológom, aby vedel uchádzačov vedieť nielen orientačné údaje pre žia- elektronickej aukcie.“ miť, vyskúšať ho a naučiť sa s ním na-zaujať a motivovať k dobrému výsled- daný predmet, ale aj podrobnosti do- rábať, následne je potrebné zhodnotiťku. V prípade použitia e-tendra tieto dania. Napríklad periodicitu, vstupy Nespokojnosť s e-aukciou aktuálny stav trhu (aktuálne mysle-činnosti odpadajú, nakoľko uchádza- tretích osôb, harmonogram, zmluvné Reálne môže nastať aj situácia, že nie nie uchádzačov).či len zadajú svoju ponuku a nie sú pokuty, reklamácie a podobne, potom ste spokojný s výsledkom e-aukcie, ■■ Potom môžete začať e-aukciu, kto-konfrontovaní s konkurenciou,“ ho- vie tento celok ponúknuť, respektíve alebo máte k nej nejaké pripomien- rej však bude chýbať rozmer štatistic-vorí Richard Urbanovič. zrealizovať za najnižšiu cenu,alebo za ky, ktoré treba doriešiť. Administrá- kej skúsenosti, čo povedie k nižším najvýhodnejších podmienok. tor radí: „Prehodnoťte, či netrváte na úsporám, ako by dosiahla spoločnosťako prebiehajú procesy podmienkach, ktoré trh momentál- špecializovaná na poskytovanie tejtoTypický priebeh e-tendra je podľa Ri- Riešenie technických ne neposkytuje, alebo ich poskytuje služby.charda Urbanoviča časovo dlhší a nie problémov za nevýhodných podmienok, prípad- ■■ V prípade využitia služieb outsour-je potrebné poznať predmet obstará- Pokiaľ si objednáte expertnú služ- ne či nie je predmet obstarania prí- cingu všetky údaje z e-aukcie zostá-vania až tak dôkladne. Zadávajú sa v bu e-aukcie „na kľúč“, tak sa ako ob- liš zložitý a existuje úzky okruh spo- vajú zálohované v spoločnosti a tiež uňom predpokladané hodnoty a dopl- starávateľ nemusíte obávať technic- ločností, ktoré sú schopné to splniť a objednávateľa.ňujúce otázky, aby pri vyhodnotení kých problémov, napríklad ak neča- tieto si nekonkurujú. V oboch týchto ■■ Minimálna doba zálohovania, uve-bolo jasné, čo všetko poskytuje trh v kane vypadne prúd. „K dispozícii sú prípadoch musíte prehodnotiť, čo v dená v zákone o verejnom obstaráva-danej oblasti. „Naproti tomu, v elek- zamestnanci spoločnosti, ktorí v prí- skutočnosti potrebujete. Pri zmene- ní, je 5 rokov.tronickej aukcii je potrebné presné pade, že problém nie je odstrániteľný ných podmienkach možno zrealizo-špecifikovanie predmetu obstaráva- na diaľku,navštívia klienta a nastavia vať nové obstarávanie, s lepším vý-nia, dodacích podmienok, priebehu potrebné údaje. V prípade zlyhania sledkom.“dodávky a tiež zmluvných podmie- v ostrom kole, sa aukcia buď úmer-nok.“ ne predĺži, alebo, optimálne preloží Dokumenty po ukončení ZuZana VoštenáKoVá Výsledkom e-aukcie je dodávateľ, jej ostré kolo, aby tak všetci uchádza- Po ukončení e-aukcie môžete ako ob- redakcia@mediaplanet.com
 9. 9. ŠPEcialiZovaná Príloha sPoloČnosti MEdiaPlanEt fEbruár · 9 Dôvodov, prečo si obsta- rávatelia kupujú softvér a realizujú aukcie laickým spôsobom, je viacero. foto: istock■■ inzercia Poskytujeme:
 10. 10. 10 · fEbruár ŠPEcialiZovaná Príloha sPoloČnosti MEdiaPlanEt tip pohľad odborníkaO elektronických aukciách, ako nástroji úspor a transparentnostisa v ostatnom čase veľa hovorí, ale ešte pomerne málo sa vie. Elektronická 4 ako Byťaukcia môže byť efektívnym riešením mnohých zložitých a „neriešiteľ- EFEktíVNyných“ projektov.zvyšOvanie efektivityelektrOnických aukciíZa akých podmienok budú naozaj ča-rovným prútikom transparentnosti navzájom čiastočne odporujú. Ako sa v tom múdro rozhodovať? Každý z týchto troch fenoménov podstatne ovplyvňuje dosiahnu- – výsledky ich rozhodnutí tiež ho- voria mnoho o ich vlastnej kvalite.a úspor? Ako zabezpečiť bezpečnosť té výsledky. Pritom riešenia sú tu. Otázkou je, či majú, alebo získajúobstarávania pri použití elektronic- Hlavné zložky procesu V porovnateľných cenách je mož- schopných a kreatívnych zamest-kých aukcií? Ako manažovať e-aukcie elektronických aukcií né prenajať alebo zakúpiť aj menej nancov na pozície administráto-tak, aby prinášali maximálnu kvali- Okrem okolia celospoločenského funkčné, aj najlepšie softvéry. Tiež rov, a akým spôsobom im zabezpe-tu a zároveň nízke a objektivizované (ekonomika, politika a jej záujmové je možné osloviť začínajúce ale- čia vzdelávací proces.ceny - teda vysoké úspory verejných skupiny, etická kultúra) a vnútorné- bo viac skúsené poradenské firmy,prostriedkov? ho prostredia inštitúcie (procesy,zna- kde za podobnú (väčšinou veľmi Dve stratég ie a viacero variant losti manažérov, záujmy a etika) budú nízku) cenu získate jednoduchšiu, Prvotné rozhodnutie bude zrejme oZodpovednosť riadiacich mať na dosiahnutie výsledkov vplyv alebo účinnú podporu a poraden- tom, či sa touto vysoko odbornou čin-manažérov tri zásadné fenomény: stvo. Tieto dva problémy skúsení nosťou – prípravou a riadením elek-Podobné otázky si zodpovední ma- ■■ úroveň technológie – softvéru a manažéri vyriešia dobre a rýchlo tronických aukcií zaoberať sami – za-nažéri kladú už pri príprave a pr- kvalita užívateľskej implementácie bezpečením softvéru, definovanímvých nasadeniach aukcií do svojich do inštitúcie – cca 20 %, ing. ľuboš a kontrolou nových procesov a vlast- Babaríkprocesov obstarávania. Nechcú ■■ kvalita realizačného tímu admi- Well management, nými zamestnancami - voľba (IN),riskovať nízku efektivitu nasade- nistrátorov a ich schopnosť vzdeláva- s.r.o. alebo využiť vedomosti a skúsenostinia, chybné postupy personálu a nia sa a riešenia projektov – cca 40 %, odborných poskytovateľov (OUT) beztakto vzniknuté nevratné imidžo- ■■ odborné poradenstvo, metodiky, akýchkoľvek sprievodných investíciívé aj finančné škody. Informácií o tovaroznalectvo, know-how riadia- a vedľajších nákladov.tomto ešte nie je veľa a zároveň si cich konzultantov – cca 40 %.■■ inzercia
 11. 11. ŠPEcialiZovaná Príloha sPoloČnosti MEdiaPlanEt fEbruár · 11iN – vlastná administrácia softvér - ich rétorika je samozrejmeObstarávateľ prenajíma / nakupu- nastavená: „kupujte softvér, je to jed-je softvér, využíva doteraz nevyu- noduché...“. Málokto vie, že najkva-žitý čas zamestnancov (alebo noví litnejší softvér môžu získať takmerzamestnanci), zabezpečuje vzde- zadarmo – popri odbornom poraden-lávanie, procesy, smernice, kon- stve, ktoré zabezpečí skutočnú funk-troling, nesie zodpovednosť za cionalitu a finančnú efektivitu proce-priebeh, ľudí aj výsledky. Okrem su e-aukcií.Tiež je tu jednoznačne ne-kvality softvéru a zamestnancov popierateľné právo, robiť si veci sám,je výsledok významne ovplyvne- hoci aj s chybami a neefektívne.ný aj spôsobom implementácieaukčných procesov. Možnosti inštitúcií Ak inštitúcia rieši viac ako 50 -100oUt – outsourcing obstarávaní ročne, optimálnou jeAk chce inštitúcia získať e-auk- cesta IN + OUT, kde pre vlastnú ad-ciami najlepšie možné výsled- ministráciu bežných aukcií sú ško-ky, ak má inštitúcia ročne me- lení a trvalo vzdelávaní vybranínej ako 30-40 obstarávaní, prí- zamestnanci (nemusia to byť ve-padne ak rieši zložitejšie projek- rejní obstarávatelia) a všetky auk-ty, býva dodávka tejto expertnej cie podliehajú odborným auditom.služby odbornou firmou výraz- Náročné projekty sú riešené tímomne výhodnejším riešením. Inšti- zdroj: Well ManageMent, s. r.o. obstarávateľov, externých konzul-túcia nepotrebuje nové procesy, tantov a administrátorov. Ani vzamestnancov, investície ani za- prečo využívajú obstaráva- vlastnej administrácii (IN). tomto prípade nie je nutné kupo-škoľovanie. Odborníci vykonajú telia túto formu Dôvodov, prečo si obstarávatelia vať softvér, poskytovateľ ho pre-aukcie garantovaným procesom Outsourcing využívajú desiatky úra- kupujú softvér a realizujú aukcie laic- najme za symbolickú cenu. Inšti-s najlepším dosiahnuteľným vý- dov a inštitúcií najmä kvôli jedno- kým spôsobom je viacero: málo infor- túcia môže realizovať elektronickésledkom. Finančná efektívnosť duchému a okamžitému nasadeniu, mácií (mnohí mylne predpokladajú, aukcie ihneď, jednoducho a efek-sa prípad od prípadu pohybuje vyšším finančným a kvalitatívnym že aukcie = softvér), niekedy obstará- tívne, bez akýchkoľvek investíciíod 1:39 po 1:250. Príkladom tohto efektom, vyššej transparentnosti a vatelia trošku precenia svoje časové, alebo nových procesov, formou do-spôsobu môže byť mesto Zvolen, tiež preto, že odborná firma aukciou personálne a odborné možnosti, tiež dávky odborných služieb.kde sú aukciami riešené nároč- vyrieši aj projekty, ktoré samotná in- majú vplyv chybné predpoklady ria-né projekty investičné, finančné, štitúcia sotva zvláda klasickými me- diteľov – že obstarávateľ nemá čo ro-technologické a procesné. Pri 12– tódami (energie, investície, úvery, po- biť a – hoci úplne nepripravený - mátich aukciách (vrátane 3-ročných istenia, technológie, letenky a pod.) zároveň zvládnuť ešte jednu (rovna-kontraktov) bolo ušetrených cca 1 ko odborne aj časovo náročnú) profe-815 000 €, priemerne 21 % voči Tým sa absolútne finančné úspory siu administrátora e-aukcií.Predajco- ing. Ľuboš babaríKobálkam. verzia 8:Layout 1 28. 1. 2011 dostávajú cca na 5 - 10 násobok voči 9:52 Page 1 via softvérov chcú primárne predať Well management, s.r.o.■■ inzercia Výhody e-aukcie v procese verejného obstarávania: � výrazné zníženie ceny predmetu obstarania o 10-30% � získanie reálneho obrazu o cenách jednotlivých dodávateľov prostredníctvom ich priamej konfrontácie � dosiahnutie vysokej miery transparentnosti celého procesu verejného obstarávania � bezplatná účasť na všetkých e-aukciách pre účastníkov � Software je medzinárodne certifikovaný VO SK, a.s., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, mail:info@vosk.sk, tel: 02/2090 2554, fax: 02/2090 2555
 12. 12. E-aukcie „na kľúč“ dosahujú lepšie výsledkySofistikovaná metóda elek- nemajú záujem realizovať tu v oblasti elektronickýchtronických aukcií bola vy- ich s pomocou expertov. aukcií a elektronického ob-vinutá pre potreby trhu v Porovnaním výsledkov, kto- starávania širokej verejnos-USA, na Slovensku je do- ré dosahujú špecialisti na titeraz málo využívaná. Veľa expertnej úrovni, a výsled- 3. vytvárať, presadzo-sa o e-aukciach hovorí, ale kov technicky zaškolených vať a podporovať etické pra-málokto vie, že čo všetko zamestnancov zistíme, že vidlá na trhu elektronickýchsa pomocou nich dá docie- pri službe „na kľúč“, reali- nákupov a e-aukciiliť. Mnohé inštitúcie si za- zovanej skúsenými exter- 4. byť odborným repre-kupujú softvér (SW) vhod- nými administrátormi, sa zentantom poskytovateľovný na internetový obchod, dosahujú viac ako dvojná- elektronických aukcií vočialebo dávajú školiť svo- sobne vyššie úspory. Využí- štátnym a verejným inštitú-jich zamestnancov na sys- vanie služieb vedomostnej ciám s kompetenciami pora-tém EVO, pretože nepozna- ekonomiky outsourcingom denstva, vystavovania od-jú funkcionality skutočné- odporúčajú aj poradenské borných posudkov a part-ho e-aukčného SW. Naprí- spoločnosti, napr. Deloitte. nerstvo pri tvorbe zákon-klad EVO nemá automatické Vďaka nulovým vstupným RNDr. Pavol Beňuška, ných a vykonávacích no-predlžovanie ostrého kola investíciám, vyššiemu eko- výkonný riaditeľ APEA riem, predpisov a pravidiel(pokiaľ príde krátko pred je- nomickému prínosu a mož- 5. poskytovanie odbor-ho ukončením k vylepšeniu nosti využiť cudzie skúse- ných informácií v oblas-najvýhodnejšej ponuky), čo nosti od prvého dňa, sa out- lasti e-aukcii podnietila ti elektronických aukcií aje základnou funkcionalitou sourcing určite oplatí, veď vznik asociácie APEA (Aso- elektronického obstaráva-všetkých e-aukčných SW. netreba sa učiť na vlastných ciácia poskytovateľov elek- nia prostredníctvom inter-Ak si v EVO nastavíte viac chybách. Expertné aukcie tronických aukcií). Zaklada- netu, tlačovín a organizova-ostrých kôl nadväzujúcich nastavia latku kvality vyso- teľmi sú: Centrálna obstará- ním prednášok, seminárovsúvislo na seba, tak získate ko a zamestnanci majú mož- vacia agentúra s.r.o., E-auk- a kongresovopakované „podania obál- nosť sa postupom času ten- cie s.r.o., eBIZ Corp s.r.o. a 6. presadzovať transpa-kových ponúk elektronic- to proces dobre naučiť. Pri- RNDr. Beňuška Pavol, ktorý rentnosť procesov vo VO akou formou“, ale neprebeh- bližne po roku expertných sa stal jej prvým výkonným správnu metodológiu e-auk-ne e-aukčný proces, ktorý e-aukcií sú už zamestnanci riaditeľom. APEA vznikla ciíby Vám zabezpečil väčšie dostatočne skúsení a väčšie na základe dobrovoľnosti,úspory. spoločnosti majú možnosť s cieľom osvety a populari- Za významnú súčasť svo-Mnoho obstarávateľov sa rozhodnúť sa pre realizácie zácie elektronických aukcií jej odbornej práce považujúpozerá na zavádzanie e-auk- na licenčnom SW vlastný- na Slovensku, ako i skva- verejné obstarávanie, pre-cií s nevôľou, hlavne za- mi zamestnancami. Naďalej litneniu celého segmentu to tieto procesy realizujú namestnanci, ktorí doteraz - zo je však potrebné tento pro- elektronizácie výberových základe certifikátov z ÚVOzištných dôvodov - obstará- ces auditovať a pri špeciál- konaní. Jej členovia sa sna- (Úrad pre verejné obstará-vali preferujúc jedného do- nych komoditách (elektrina, žia o všeobecne prospešné vanie) ako odborne spôso-dávateľa, sa snažia zakúpiť nafta, stravné lístky, niekto- služby, medzi základné cie- bilé osoby.si licenciu na SW a výbero- ré služby, investičná výstav- le patrí:vé konania skúšajú naďa- ba, technologické celky...) 1. reprezentovať odbor-lej manipulovať. Zložitejšie naďalej využívať externých né hodnoty vedomostnejobstarávania sa podľa nich expertov. ekonomiky v oblasti elektro-nedajú realizovať pomocou Slabá informovanosť slo- nických aukcií Hovorí výkonný riaditeľ APEAe-aukcií - ani to nevedia, ani venskej spoločnosti o ob- 2. sprostredkúvať osve- RNDr. Beňuška Pavol.

×