Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Repasavaluacio2

508 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Repasavaluacio2

  1. 1. EXERCICIS DE REPÀS MATEMÀTIQUES 2n ESO1. Resol els següents sistemes d’equacions utilitzant els tres mètodes: x 3y = 1 3x 4y = 2 6 11 [x = 2; y = 1] x= ;y = 2x + 5y = 9 4x y = 1 13 13 5x + 2y = 3 6x y = 1 1 3 [x = 1; y = 1] x= ;y = 2x 4y = 2 3x + 2y = 1 15 52. Expressa mitjançant una equació lineal amb dues incògnites i indica que repre- senten les incògnites.Troba una solució de cada una d’elles. (a) La suma de l’edat de na Marta i del seu germà és 22. (b) El perímetre d’ rectangle és de 54cm. un (c) El perímetre d’ triangle isòscels és de 36m. un (d) Dos kilos de pomes i cinc kilos de plàtans costen 10,5e (e) M’han donat bitllets de cinc euros i bitllets de 20e, en total tenc 125e (f) D’aquí 5 anys na Maria tendrà la meitat de l’edat del seu pare.3. Resol l’equació: 3x x 10 x+1 2 (3x 1) (a) 1 = x , Sol : b. 2x = 2 , 2 5 7 6 3 17 Sol : 23 2 2 2x 24. Eleva els següents binomis: (2x 4) 10 2 3x3 55. Una cridada de mòbil ens costa 20 cèntims l’establiment de cridada i 6 cèntims el minut. Si ens costa 1,40e, quant de temps ha durat la cridada?6. Resol la següent equació: 2x2 4x + 2 = 0, (Sol : 1) x2 + 7x + 10 = 0 (Sol : 2; 5) 2 2 (2x 1) (3x + 5) = 0 6x +3x = 0 2x 1=07. En una aula de 27 alumnes hi ha doble nombre de nois que de noies.Quants nois i noies hi ha?Planteja l’equació corresponent.8. Troba el valor de l’expressió per m = 2 i n = 3 : 1 + 3m2 4n3 + 5m9. Donats els polinomis: p(x) = 3x2 4x + 2 q(x) = 3x2 + 1 Calcula: a) p(x) 2q(x) b) p(x):q(x) 1

×