Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Tim za zastitu roditeljski sastanak

Download to read offline

Prezentacija - materijal sa roditeljskog sastanka

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Tim za zastitu roditeljski sastanak

 1. 1. Процедуре и поступциТима заПроцедуре и поступциТима за заштиту одзаштиту од дискриминације,дискриминације, насиља, злостављања инасиља, злостављања и занемаривањазанемаривања Ивана Спасић, психолог и координаторТима
 2. 2. Програм заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања – стратешки документ Протокол поступања у установи Закон о основама система образовања и васпитања Закон о забрани дискримиинације Породични закон ОСЛАЊАЈУЋИ СЕ НА...ОСЛАЊАЈУЋИ СЕ НА...
 3. 3. ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊАЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊАИ ВАСПИТАЊА Забрана дискриминације Члан 110. У установи су забрањене дискриминација и дискриминаторско поступање, којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица на отворен или прикривен начин
 4. 4. ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊАЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊАИ ВАСПИТАЊА Забрана насиља, злостављања и занемаривања Члан 111. У установи је забрањено физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље, злостављање и занемаривање запосленог, детета, ученика, одраслог, родитеља односно другог законског заступника или трећег лица у установи.
 5. 5. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ДЕФИНИШЕ: 1. Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или више пута поновљеног, вербалног или невербалног понашања које за последицу има стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства ученика. 2. Злоставаљање обухвата велики број различитих понашања, којима се континуирано угрожава физички, психички и морални интегритет ученика. 3. Занемаривање у образовно-васпитним установама обухвата пропусте и нечињења одраслих у односу на ученике, чиме се спречава здрав и свестран развој ученика.
 6. 6. Протокол поступања... Релације забранеПротокол поступања... Релације забране Запослени према: детету и ученику, другом запосленом, родитељу, односно старатељу или другом лицу које је преузело бригу о детету и ученику. Дете и ученик према: другом детету и ученику (вршњачко насиље), запосленом. Родитељ према: свом детету, другом детету и ученику, према запосленом. Треће лице према: детету и ученику запосленом родитељу
 7. 7. ПОДСИСТЕМ спољашње заштитне мреже (СЗМ) ПОДСИСТЕМ унутрашње заштитне мреже (УЗМ) С И С Т Е М ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ 1. НИВО НАСИЉА 3. НИВО НАСИЉА2. НИВО НАСИЉА
 8. 8. ПОДСИСТЕМ УЗМПОДСИСТЕМ УЗМ (УНУТРАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА)(УНУТРАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА) Директор;  педагог;  психолог;  одељењски старешина;  Тим за заштиту ученика од ДНЗЗ;  Вршњачки тим ученика за превенцију насиља;  ученик и родитељ/старатељ;  дежурни наставник;  школски полицајац;  помоћно-техничко особље.
 9. 9. ПОДСИСТЕМ СЗМПОДСИСТЕМ СЗМ (СПОЉАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА)(СПОЉАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА)  Центар за социјални рад;  Полицијска управа;  Здравствена установа;  Школска управа;  Просветна инспекција;  Служба стручно-педагошког надзора
 10. 10. Нивои насиљаНивои насиља
 11. 11. ПРВИ НИВО – НИВО ОДЕЉЕЊСКОГПРВИ НИВО – НИВО ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕСТАРЕШИНЕ Физчко насиље Емоционално/ психичко насиље Социјално насиље Сексуално насиље Електронско насиље ударање исмејавање добацивање добацивање узнемиравање гурање омаловажавање подсмевање псовање „зивкање“ чупање оговарање игнорисање ласцивни комен. слање узнемиравајућих порука: СМС-ом, ММС-ом, путем ВЕБ-сајта гребање вређање искључивање ширење прича штипање ругање фаворизовање сексуално додиривање саплитање називање насилно дисциплиновање гестикулација шутирање псовање прљање етикетирање уништавање имовине имитирање гађање „прозивање“...
 12. 12. ДРУГИ НИВО – НИВО УНУТРАШЊЕДРУГИ НИВО – НИВО УНУТРАШЊЕ ЗАШТИТНЕ МРЕЖЕЗАШТИТНЕ МРЕЖЕ
 13. 13. ТРЕЋИ НИВО – НИВО СПОЉАШЊЕТРЕЋИ НИВО – НИВО СПОЉАШЊЕ ЗАШТИТНЕ МРЕЖЕЗАШТИТНЕ МРЕЖЕ
 14. 14. ТРЕЋИ НИВО ДРУГИ НИВО УЧЕНИК/ ОДЕЉЕЊ Е РОДИТЕЉ /СТАРАТЕ Љ МУППЕДАГО Г ПСИХОЛО Г ЗДРАВ. СЛУЖБ А ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДИРЕКТО Р СЛУЖБА СТРУЧНО- ПЕДАГОШКОГ НАДЗОРА Ц С Р ОДЕЉ . СТАР Е- ШИНА - НИВО УНУТРАШЊЕ ЗАШТИТНЕ МРЕЖЕ Организациона структура система заштите у школи - НИВО ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ЛЕГЕНДА: - НИВО СПОЉАШЊЕ ЗАШТИТНЕ МРЕЖЕ - ДЕЛОВАЊЕ УНУТРАШЊЕ ЗАШТИТНЕ МРЕЖЕ
 15. 15. Права детета и ученикаПрава детета и ученика 1) квалитетан образовно-васпитни рад 2) уважавање личности; 3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију; 4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за образовање и васпитање; 6) информације о правима и обавезама; 7) учествовање у раду органа школе, у складу са овим и посебним законом; 8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента; 9) јавност и образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит; 10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из овог става тач. 1)–9) овог члана нису остварена; 11) заштиту и правично поступање установе према детету и ученику; 12) стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом; 13) друга права у области образовања и васпитања, у складу са законом
 16. 16. Обавезе ученикаОбавезе ученика Члан 80. У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права. Ученик има обавезу да: 1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе; 2) поштује правила понашања у школи, одлуке директора и органа школе; 3) ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге законске заступнике; 4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника; 5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи; 6) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија; 7) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.
 17. 17. Одговорност родитељаОдговорност родитеља Члан 84. Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран је: 1) за упис детета у предшколски припремни програм и упис детета у школу; 2) за редовно похађање наставе; 3) за редовно похађање припремне наставе; 4) да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави о томе обавести школу; 5) да правда изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од дана престанка спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом; 6) да на позив школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником; 7) за повреду забране из чл. 110–112. овог закона учињену од стране ученика; 8) за теже повреде обавезе ученика; 9) да поштује правила установе.
 18. 18. Одговорност родитељаОдговорност родитеља Родитељ односно други законски заступник дужан је да надокнади материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом. Школа подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну пријаву ради утврђивања одговорности родитеља, односно другог законског заступника из разлога прописаних ставом 1. овог члана. Новчаном казном од 5.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај родитељ, односно други законски заступник за повреду обавезе из члана 84. закона o основама образовања и васпитања. Новчаном казном од 30.000 до 100.000 хиљада динара казниће се родитељ, односно други законски заступник детета или ученика који учини повреду забране из чл. 111. и 112. закона o основама образовања и васпитања.
 19. 19. Лакше повреде обавеза ученикаЛакше повреде обавеза ученика Непоштовање одлука органа школе; Ометање рада у одељењу; Необавештавање родитеља о резултатима учења и владања; Недолично понашање према другим ученицима и запосленима; Уништавање имовине школе или личних ствари других ученика
 20. 20. Теже повреде обавезаТеже повреде обавеза ученикаученика 1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган; 2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација; 3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог; 4) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце; 5) уношење у школу или другу организацију оружја, пиротехничког средства или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;
 21. 21. Теже повреде обавезаТеже повреде обавеза ученикаученика6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у школи, у школским и другим активностима које се остварују ван школе, а које школа организује и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања; 7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања; 8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовноваспитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране школе; 9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, Ученик, родитељ, односно други законски заступник одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.
 22. 22. Васпитне и васпитно-дисциплинскеВаспитне и васпитно-дисциплинске меремере 1. Васпитне мере: лакша повреда обавеза  опомена одељењског старешине;  укор одељењског старешине;  укор одељењског већа. 2. Васпитно-дисциплинске мере: тежа повреда обавеза и за учињену повреду забране из чл. 110– 112. закона о основама образовања и васпитања  укор директора  укор наставничког већа  премештај ученика у другу школу (V – VIII) на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештавање родитеља односно другог законског заступника
 23. 23. Васпитне и васпитно-дисциплинскеВаспитне и васпитно-дисциплинске меремере Школа, упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно- дициплинске мере одређује ученику и обавезу обављања друштвенокорисног, односно хуманитарног рада, који се одвија у просторијама школе или ван просторија школе под надзором наставника, односно стручног сарадника.
 24. 24. Питања за дискусијуПитања за дискусију Који облици насиља су најчешће присутни? Која су критична места дешавања? Предлози за постизање нулте толеранције на насиље.
 • mladen17

  Dec. 8, 2017

Prezentacija - materijal sa roditeljskog sastanka

Views

Total views

122

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×