Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sectorbeleidsplan 2008 - 2010        Zorg & Welzijn * Visie * Trends Toekomst * of visioen
Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg & WelzijnSectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg & Welzijn  2
Inleiding                  L.S,                  Roerige tijden, stormachtige periode, h...
Met dit plan geven we de koers en voldoende concrete aanknopingspunten aan                  voor de oplei...
Inhoudsopgave                                                    bladzi...
Hoofdstuk 5:                  Tijd voor de toekomst                        28   ...
1. Sector Zorg Welzijn, waar staan we en wat zijn de verwachtingen                  Aantallen      ...
Omgeving                  “Ondernemen voor mensen” is een veelgehoorde slagzin bij de instellingen en  ...
Organisatie                  De structuur van de sector is in 2007 aangepast. De herinrichting heeft gele...
brek aan voldoende ruimte de ontwikkeling van de sector behoorlijk onder druk.                  Komende j...
2. Onderwijs en innovatie, het nu en de weg naar 2010                  Competentie gerichte kwalificatied...
o    Praktijkorganisaties zijn tevreden over inhoud en praktijkdeel,                      evenal...
Examinering                  Het vertrouwen in de examinering binnen het MBO heeft de laatste jaren imago...
factoren. De exacte oorzaken zullen per opleidingengroep in beeld gebracht moe-                  ten word...
koers van hun toekomst bepalen. Hierbij wordt de student begeleid door de studie-                  loopba...
bekostiging in aanmerking gebracht bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en                  Wetensch...
Doelstelling:                  o    De formele erkenning als EVC-aanbieder.              ...
Doelstelling:                  o    Bekendheid bij regionale bedrijven en instellingen met de opleidin...
3. Personeel en organisatie, het nu en de weg naar 2010                  In de sector zijn 304 medewerker...
flexibiliteit en snel en adequaat kunnen reageren op vragen van studenten                      en het...
Doelstelling:                      o   Volledig geïmplementeerde nieuwe teamstructuur per 2010. ...
worden gesteld om in 2010 in de teamstructuur te functioneren. Naast de professio-                  nalis...
Voor vakgebieden waar krapte zal ontstaan, zullen we naast mogelijke bijscholing                  van zit...
o    Stagiaires/LIO-ers van de HAN en andere hogescholen worden binnen de                      sec...
4. Bedrijfsvoering                  Huisvesting                  Het langetermijn huisve...
•  Magister, deelnemers volgsysteem                        o   Gestart met de implementatie in ...
Op dit moment ligt er geen blauwdruk klaar voor de passende communicatiestruc-                  tuur en -...
5. Tijd voor de toekonst                  De titel van dit trendhoofdstuk is voor meer uitleg vatbaar.  ...
conferenties en symposia. Hij neemt de toehoorders mee langs de belangrijkste                  trends en ...
Gezien de gewenste bredere inzetbaarheid zal de uitstroom naar werk van niveau                  2 deelnem...
jongeren meer groepen zijn om zich mee te identificeren. Het onderlinge contact                  tussen d...
len meer bereid moeten zijn om te verhuizen voor werk. Om de doorstroom naar                  hoger onder...
In toenemende mate zullen SB-afgestudeerden een baan vinden in de sector sport                  en bewege...
De sector wil het werkveld van binnenuit leren kennen en contacten verder uitbou-                  wen. E...
6. Beleidsrichtingen voor de korte termijn                  Beleidsrichting 1              ...
Bijlage        Overlegstructuur                  Naam overleg:   Strategisch managementoverleg...
Jaarkalender:                           •  September                     ...
Naam overleg:   Directie, bedrijfsvoering en opleidingengroepoverleg                  Deelnemers:   ...
Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sectorbeleidsplan 2008 2010

1,327 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Sectorbeleidsplan 2008 2010

 1. 1. Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Zorg & Welzijn * Visie * Trends Toekomst * of visioen
 2. 2. Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg & WelzijnSectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg & Welzijn 2
 3. 3. Inleiding L.S, Roerige tijden, stormachtige periode, hectiek, nieuwe uitdagingen, het roer om, verlies van zekerheid. Allemaal begrippen die kenmerkend zijn voor de fase waarin we ons als sector Zorg & Welzijn momenteel bevinden. Is het dan alleen kommer en kwel, nee zeker niet, maar wel een periode waarin van iedereen gevraagd is en gevraagd zal worden zijn c.q. haar steentje bij te dragen aan het vasthouden van en het maken van de toekomst van onze sector. De afgelopen jaren zijn gekenmerkt door grote groei van het aantal studenten. De invoering van het didactisch model van competentie gericht onderwijs, het invoeren van nieuwe opleidingen als gevolg van nieuwe kwalificatiedossiers. Een nieuwe organisatorische inrichting van de sector. Een tekort aan stageplaatsen en adequate onderwijsruimten. In dit beleidsplan maken we de balans op waar we nu staan en verzetten we de bakens naar de toekomst. Dit beleidsplan is als volgt opgezet: Allereerst een korte balans waar we nu staan op de onderwerpen onderwijs, perso- neel en organisatie en bedrijfsvoering. Daarna een trendhoofdstuk, met daarin per branche aangegeven waarvoor we opleiden en wat de te verwachten ontwikkelin- gen zijn. Tot slot enkele doelstellingen op hoofdlijnen. Aan het eind van dit plan het overzicht van de overlegvormen en de jaaragenda voor het sectormanagement. Daarnaast ziet u als lezer verschillende verwijzingen naar andere beleidsdoelen. Hier wordt gerefereerd aan het plan “Tien punten voor goed MBO” en de vier ambities van het Graafschap College. Dit sectorbeleidsplan houdt daarmee het midden tussen een beleidsplan en een activiteitenplan waarin de concrete doelen genoemd zijn. Het plan gaat niet gede- tailleerd in op de ontwikkelingen binnen elke afzonderlijke opleidingengroep en team. Gepoogd is de trends en ontwikkelingen voor de gehele sector aan te hou- den, waarbij het onvermijdelijk is om voorbeelden uit de afzonderlijke opleidingen aan te halen.Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg & Welzijn
 4. 4. Met dit plan geven we de koers en voldoende concrete aanknopingspunten aan voor de opleidingengroepen en de teams om hun eigen activiteiten vorm te geven. Tot slot moeten we opmerken dat de geldigheid van dit document beperkt is. 2010 Is de nieuwe strategische planperiode voor het gehele Graafschap College en voor de Graafschap Groep in totaliteit. Tegen die tijd verschijnt dan ook het nieuwe plan voor de sector Zorg Welzijn. Veel leesplezier, Sectordirectie Zorg Welzijn Theo Blom Annelies Löwenthal Doetinchem, november 2008Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn
 5. 5. Inhoudsopgave bladzijde Hoofdstuk 1: Sector Zorg Welzijn, waar staan we en wat zijn de verwachtingen 7 * Aantallen 7 * Omgeving 8 * Organisatie 9 * Huisvesting 9 * Kwaliteitsonderzoeken 10 Hoofdstuk 2: Onderwijs en innovatie, het nu en de weg naar 2010 11 * Competentie gerichte kwalificatiedossiers 11 * Ontwikkeling naar de 3-voudige kwalificatie 12 * Examinering 13 * Iedere deelnemer een perspectief 13 * Begeleiding van studenten 14 * Gegarandeerde lesuren 15 * Ontwikkeling EVC 16 * Ontwikkeling niet bekostigde opleidingen 17 Hoofdstuk 3: Personeel en organisatie, het nu en de weg naar 2010 19 * Herinrichting 19 * Professionalisering 21 Hoofdstuk 4: Bedrijfsvoering 25 * Huisvesting 25 * ICT 25 * Communicatie 26 * Kwaliteitscyclus 27Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn
 6. 6. Hoofdstuk 5: Tijd voor de toekomst 28 * Kansrijk, uitdagend en noodzakelijk 28 * Trends, visie of visioen 28 * Werken in de ouderen- en gehandicaptenzorg 29 * Werken in ziekenhuizen en klinieken 30 * Werken in het welzijnswerk 30 * Werken in het onderwijs en kinderopvang 31 * Werken in de sector sport en bewegen 32 * Waar staan we over 5 jaar 33 Hoofdstuk 6: Beleidsrichtingen voor de korte termijn 35 Bijlage: Overlegstructuur 36Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn
 7. 7. 1. Sector Zorg Welzijn, waar staan we en wat zijn de verwachtingen Aantallen In 5 opleidingengroepen en 18 teams verzorgt de sector Zorg Welzijn opleidingen op het terrein van welzijn, gezondheidszorg, onderwijs en sport. Met ruim 3200 reguliere bekostigende deelnemers die de bol-, bbl- en deeltijdopleidingen volgen en ruim 400 anders gefinancierde deelnemers (additioneel) die maatwerktrajecten volgen maakt de sector een prominent deel uit van het totale Graafschap College. Het additionele aanbod zal de komende jaren naar verwachting gaan toenemen. Dit is gebaseerd op de toenemende vraag naar gekwalificeerde medewerkers in de zorg- en welzijn organisaties. Overigens zijn dit ontwikkelingen welke ook sterk beïnvloed worden door politieke besluitvorming. Enerzijds is er de vraag naar me- dewerkers in de zorg als gevolg van ontgroening en vergrijzing, tegelijkertijd zien we als gevolg van budgettaire krapte ontslagen en reorganisaties binnen dezelfde instellingen. Deze turbulente ontwikkeling heeft gevolgen voor de aantallen addi- tionele scholingen maar ook voor reguliere bbl-trajecten en het beschikbaar stellen van bpv-plaatsen Personen 01-10- 01-10- 01-10- 01-10- 01-10- 01-10- 01-10- 01-10- 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Welzijn en 1466 1564 1271 1250 1265 1310 1340 1360 Cultuur Verpleging en 786 786 757 700 720 730 750 750 verzorging Onderwijs en 409 382 370 360 390 410 420 420 begeleiding Sport en 257 267 290 310 330 345 365 385 bewegen Basis-Zorg en 0 0 418 400 447 457 467 477 Welzijn Additioneel 0 0 135 400 450 475 525 575 2.918 2.999 3.241 3.420 3.602 3.252 3.867 3.967Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn
 8. 8. Omgeving “Ondernemen voor mensen” is een veelgehoorde slagzin bij de instellingen en bedrijven waarvoor de sector Zorg Welzijn opleidingen verzorgt. De zorgonder- nemers spreken over een klantrelatie en zien zich steeds meer werken op een markt van concurrentie in prijs en kwaliteit. De veranderingen in de markt stellen hogere eisen aan de professionaliteit, flexibiliteit en betrokkenheid van medewerkers. Zor- gondernemers vertalen deze eisen door naar de opleidingen, niet alleen bij duale trajecten en maatwerkopdrachten maar ook naar de eisen van de reguliere bol-op- leidingen. Een kwalificatiedossier vormt een uitgangspunt voor het maken van onderwijs. Het onderwijs zal in toenemende mate in en met de (brede) regio moeten worden vormgegeven. Door de schaalvergroting en fusies bij de praktijkorganisaties wordt er in toene- mende mate druk gelegd op de ROC’s om afstemming met het werkveld te realise- ren in het opleidingenaanbod. Op dit moment zijn er ontwikkelingen op het terrein van de sport, kinderopvang, gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlening en geestelijke gezondheidszorg. Ook in andere branches staan initiatieven om tot regionale/ landelijke afstemming te komen op stapel. Maar ook de relatie tussen regionale werkgevers en de sector Zorg Welzijn is aan verandering onderhevig. Was het in de voorgaande jaren nog een duidelijke relatie tussen bedrijf en de afzonderlijke opleiding, op dit moment zien we bedrijven en instellingen die met meerdere opleidingen een relatie hebben. De samenhang tus- sen welzijn en verpleging en verzorging wordt steeds nadrukkelijker. Maar ook ont- wikkeling op het gebied van voor-, tussen- en naschoolse opvang maakt een relatie tussen sport, onderwijs, welzijn en cultureel werk zichtbaar. Deze ontwikkelingen doen een groot beroep op inhoudelijke afstemming en sa- menhang tussen opleidingen en doen een beroep op de begeleiding van studenten op de praktijkadressen. (Onderwijs voor de regio, ambitie1 Graafschap College)Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn 8
 9. 9. Organisatie De structuur van de sector is in 2007 aangepast. De herinrichting heeft geleid naar meerdere onderwijsteams, ondergebracht in 5 opleidingengroepen. De komende jaren wordt deze herinrichting doorontwikkeld en verder vorm gegeven. Dit is ech- ter een proces en geen blauwdrukdenken. Het kader is de inrichting van de sector met resultaatgerichte teams waarin de invulling door alle betrokkenen zelf vorm gegeven moet worden. Dit betekent nieuwe onderlinge afspraken en werkverde- ling binnen de teams. Nieuwe afspraken en werkverdeling tussen de teams en de managers. Nieuwe afspraken en werkverdeling tussen directie en managers. Deze ontwikkelingen worden gevolgd aan de hand van de zogenoemde “teammonitor”. Hoewel de organisatieontwikkeling een constant proces blijft moet in 2010 de her- inrichting volledig geëffectueerd zijn. In dat jaar zullen alle opleidingen volgens de nieuwe competentiegerichte opleidingenstructuur worden aangeboden en zijn de oude “kwalificatie gerichte” opleidingen afgesloten. (een professionele organisatie, ambitie 4 Graafschap College) Huisvesting Met het afronden van de meerjaren huisvesting strategie voor het Graafschap Col- lege lijkt het begin van een nieuwe huisvestingssituatie voor de sector Zorg Wel- zijn in zicht. De opleidingengroep Sport en bewegen zal een plek vinden bij sportpark Zuid. Onderwijs en begeleiding een locatie vlak bij het station. Verpleging en verzorging, Basis-zorg en Welzijn en Welzijn en cultuur aan de Dr. Bardetplaats. In Groenlo zal er een oplossing komen voor de te kleine kantine en het gebrek aan onderwijs- ruimtes. Geplande afronding van al deze plannen uiterlijk in 2012. Doel is voor iedere opleiding een herkenbare huisvesting, met voldoende praktijk- en theorieruimtes, voldoende werkplekken voor docenten en bovenal herkenbaar en veilig voor alle gebruikers. Dit neemt niet weg dat er de komende jaren nog geworsteld moet worden met de beschikbare ruimte. Op het moment van schrijven van dit beleidsplan zet het ge-Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn
 10. 10. brek aan voldoende ruimte de ontwikkeling van de sector behoorlijk onder druk. Komende jaren zal wederom een beroep gedaan worden op de creativiteit en in- schikkelijkheid van de studenten en medewerkers. (Een professionele organisatie, ambitie 4 Graafschap College) Kwaliteitsonderzoeken Kwaliteitsonderzoeken en -metingen zijn gemeengoed in onze sector. In het ver- leden werd dit gedaan door het uitzetten van vragenlijsten bij studenten, mede- werkers, bpv-instellingen, alumni en andere belanghebbenden. In de loop der tijd wordt een enquête-moeheid geconstateerd. Het laatst gehouden ODIN onderzoek laat tegenvallende respons zien en ook elders wordt de enquête-moeheid ervaren. Komend(e) jaar (jaren) zal geïnvesteerd worden in een persoonlijke benadering in het “meten” van de ervaren kwaliteit van onze werkzaamheden. Naast de geëi- gende tevredenheidonderzoeken zal geïnvesteerd worden in deelnemerspanels en onderwijsadviesraden. De meer persoonlijke en kleinschalige benadering past in de cultuur van de Achterhoek en geeft naar verwachting ruim voldoende informatie en feedback voor een adequate kwaliteitzorg. (Een professionele organisatie, ambitie 4 Graafschap College)Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn 10
 11. 11. 2. Onderwijs en innovatie, het nu en de weg naar 2010 Competentie gerichte kwalificatiedossiers Op een enkele opleiding na worden alle opleidingen vanaf augustus 2007 (of daar- voor) competentiegericht vanaf het eerste leerjaar aangeboden. Daarmee loopt de sector in haar totaliteit in de pas met de ontwikkelingen naar 2010 en geeft het de teams ruimte om gedurende de officiële experimenteerperiode de nieuwe compe- tentiegerichte kwalificatiedossiers door te ontwikkelen. De opleidingen Zorghulp, Praktijkopleider en Helpende Zorg en welzijn bbl zullen in de komende jaren ook competentiegericht aangeboden gaan worden. Naar verwachting zullen in 2010 de oude opleidingen voor het merendeel afgerond zijn. De nieuwe kwalificatiedossiers zullen tot 2010 doorontwikkeld worden met het oog op de praktische uitvoerbaarheid. Landelijk ligt de regie voor de Zorg Wel- zijn kwalificaties bij Calibris. Vanuit het management en de docenten van de sector wordt op diverse plaatsen sterk geparticipeerd bij de ontwikkeling van de nieuwe dossiers. Voorbeelden van onze betrokkenheid zijn deelname aan de commissies sport, onderwijs en welzijn, bestuurslidmaatschap van de bedrijfstakgroep GDW (gezondheidszorg, dienstverlening en welzijn), lidmaatschap voorbereidingscom- missie landelijke kennisdelingsbijeenkomsten en lidmaatschap van de clusters voor kennisdeling (beide in samenwerking met BTG, Calibris en MBO2010) en lidmaat- schap van het platform GDW. Daarmee kunnen we snel en adequaat inspelen op de actualiteit en nieuwe ontwikkelingen. Dit neemt niet weg dat de ontwikkeling van deze nieuwe dossiers geen sinecure is. Het vergt van de teams niet alleen de nodige ontwikkelcapaciteit maar ook begeleiding van de nodige participatie van regionale instellingen en studenten. Doelstelling: o Alle opleidingen worden per 2010 competentiegericht en kwalitatief voldoende aangeboden. Prestatie indicatoren: o Kwaliteit van de opleidingen wordt door studenten en docenten als voldoende beoordeeld.Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn 11
 12. 12. o Praktijkorganisaties zijn tevreden over inhoud en praktijkdeel, evenals over hun rol in de begeleiding en examinering. o Examinering is geborgd en past bij de aard en inhoud van de betreffende opleiding. Ontwikkelingen naar de 3-voudige kwalificatie Het MBO-onderwijs moet op 3 niveaus kwalificeren: als beginnend beroeps- beoefenaar, als burger in de samenleving en het voorbereiden op een mogelijke doorstroom naar het HBO. De laatste 2 genoemde kwalificatie-eisen hebben de afgelopen jaren tot soms on- duidelijke discussies geleid ten aanzien van leren, loopbaan en burgerschap (LLB) en de positie van Nederlands, moderne vreemde talen en rekenen/wiskunde. De onderwijsprogramma’s zullen hierop worden ingericht, maar zullen naar ver- wachting ook tot de nodige problemen gaan leiden. De druk op de lessentabel ten behoeve van algemene vakken zal toenemen en met name voor bbl-studenten zul- len interesse en tijdsfricties gaan ontstaan. Doelstelling: o De onderwijsprogramma’s zijn conform de geldende kwalificatiedossier eisen en ten aanzien van LLB en Nederlands, moderne vreemde talen en rekenen/wiskunde ingericht. Prestatie indicatoren: o Onderwijsprogramma’s en examinering zijn voldoende ingericht op de individuele verschillen tussen studenten. o Onderwijsprogramma’s en examinering zijn zo ingericht dat het behalen van een diploma onder normale omstandigheden niet wordt geblokkeerd. o De diploma’s op niveau 4 geven voldoende mogelijkheden tot doorstroom naar een HBO opleiding.Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn 12
 13. 13. Examinering Het vertrouwen in de examinering binnen het MBO heeft de laatste jaren imago schade opgelopen. Veel bedrijven en instellingen hebben niet het gewenste ver- trouwen in het niveau van de afgestudeerden. Komend jaar zal examinering struc- tureel onderwerp zijn binnen de onderwijsadviesraden, klankbordgroepen en indi- viduele contacten met werkveldvertegenwoordigers. Daarnaast is het streven om actief te participeren in landelijke ontwikkelingen rondom de te ontwikkelen examenprofielen (Zorgvuldige examens, tien punten voor goed MBO) Doelstelling: o Behouden van het vertrouwen in de diplomawaarde van MBO afgestudeerden. Prestatie indicatoren: o De examens voldoen aan de eisen van het geldende kwalificatiedossier, het dossier leren, loopbaan en burgerschap en het dossier wiskunde/rekenen. o De examens worden onafhankelijk beoordeeld. o De regionale werkgevers zijn betrokken bij de examinering. o Alle betrokkenen (werkgevers, studenten en docenten) spreken hun vertrouwen uit in de kwaliteit van de beginnende beroepsbeoefenaren op de arbeidsmarkt. Iedere deelnemer een perspectief Door intensieve begeleiding in de loopbaan en in de zorgstructuur zowel binnen de sector, in het college als regionaal wordt getracht om voor iedere student een pas- sende kwalificatie te bereiken. We moeten constateren dat het gemiddelde rendement in de sector daalt. Het niet behalen van een diploma kent een aantal oorzaken. De voornaamste zijn: een verkeerde studie- beroepskeuze en persoonsgebondenSectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn 1
 14. 14. factoren. De exacte oorzaken zullen per opleidingengroep in beeld gebracht moe- ten worden. In het convenant VSV afgesloten met de staatssecretaris hebben de scholen in de regio afgesproken samen het aantal voortijdige schoolverlaters terug te brengen van 886 in 2005-2006 naar maximaal 532 in 2010-2011. Naast intensieve begeleiding zal passend onderwijs voor individuele studenten nagestreefd worden, echter een volledig individueel programma zal de komende jaren niet haalbaar en op een aantal aspecten ook onwenselijk zijn. Wat wel duidelijk moet zijn is het doel van de opleiding, met mogelijkheden voor leerstijl en leertempo. (Duidelijke doelen en heldere programma’s, tien punten voor goed MBO, Convenant VSV. ) (Iedereen een diploma, ambitie 2 Graafschap College) Doelstelling: o Iedere student heeft of een diploma of een loopbaanadvies met een “warme overdracht”. Prestatie indicatoren: o Het rendement is verhoogd naar de overeengekomen afspraak met de staatssecretaris en weer terug naar het niveau van 2006-2007 (75%) o De uitstroomgegevens zijn op orde. Begeleiding van studenten Met onze begeleiding en onderwijs spelen we in op een generatie studenten die anders dan de vorige generaties in het leven staat. Zij hebben een andere balans tussen werken, studeren en vrije tijd, willen anders geprikkeld worden en op een andere manier kennis, inzicht en vaardigheden verwerven. Activerende didactische werkvormen, praktijkleren en moderne leermiddelen zijn een “must” voor onder- wijs aan de huidige generatie. Studenten willen zelf keuzes maken, zelf richting geven aan de opleiding en deSectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn 1
 15. 15. koers van hun toekomst bepalen. Hierbij wordt de student begeleid door de studie- loopbaanbegeleider, docenten en werkbegeleiders uit de praktijk. Voor studenten die meer ondersteuning nodig hebben is er een zorgstuctuur ingericht. Onderwijs binnen de sector is ontwikkelingsgericht maar niet individueel. De groep als oefenterrein en sociaal vangnet met een lesrooster en overdracht van kennis en vaardigheden zijn voor alle opleidingen uitgangspunt. De zelfstandigheid en zelf- sturing van de student wordt langzaam opgebouwd, hierbij rekening houdend met de individuele mogelijkheden. (Iedereen een diploma, ambitie 2 Graafschap College) (Goede begeleiding, tien punten voor goed MBO) Doelstelling: o In de begeleidingsstructuur is de individuele benadering van studenten vormgegeven. Prestatie indicatoren: o Iedere student heeft een studieloopbaanbegeleider. o De studieloopbaanbegeleider ondersteunt de regie op het eigen leerprogramma van de student. o Zelfstandigheid en zelfsturing worden afhankelijk van opleiding en student, passend opgebouwd. o De zorgstructuur werkt als vangnet. o De begeleidingsstructuur wordt ondersteund door een goed functionerend onderwijs administratiesysteem (Magister). o Daar waar nodig is iedere docent op de hoogte van en kan omgaan met studenten met een zorgvraag. Gegarandeerde lesuren Iedere student binnen de opleidingen heeft recht op minimaal 850 dan wel 300 uur onderwijs. Dit onderwijs vindt plaats in theorie, praktijk en projecten en vormt samen met de loopbaanbegeleiding een samenhangend geheel. Overeenkomsten met naar beneden afwijkende uren zijn mogelijk, maar deze worden niet voorSectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn 1
 16. 16. bekostiging in aanmerking gebracht bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). (Zekerheid in het onderwijs, tien punten voor goed MBO) Doelstelling: o Alle reguliere opleidingsprogramma’s voldoen aan de wettelijke eisennorm. Prestatie indicatoren: o Het aantoonbaar kunnen maken van realisatie aan de hand van § ruime planning (+10%); § adequaat ingerichte planning; § presentiesysteem op orde (Magister). Ontwikkelingen EVC Het aanbieden van een “Ervaringscertificaat (EVC)” wordt steeds meer onder de aandacht gebracht van een breed publiek. In het kader van instroomprocedures is al voor veel aspirant-studenten een “EVC-procedure “ toegepast. Het begrip EVC is ook aan evolutie onderhevig. In de huidige betekenis van het ervaringscertificaat (een document met daarop de bevindingen van een assessor op basis van portfolio en aanvullend onderzoek) kent de sector nog weinig kandi- daten. Inmiddels heeft de eerste assessor de opleiding afgerond. En is de aanvraag voor een definitieve erkenning tot het kunnen aanbieden van erkende/gecertifi- ceerde EVC-trajecten in een afrondende fase. EVC-trajecten worden door het Ministerie niet gezien als onderwijsactiviteit, maar als markt- activiteit en kunnen daarom ook niet meegeteld worden voor de uren- norm. Vanuit de regionale werkgevers constateren we dat hier steeds meer belangstelling voor is als voorbereiding op maatwerktrajecten. (Onderwijs voor de regio, ambitie 1 Graafschap College)Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn 1
 17. 17. Doelstelling: o De formele erkenning als EVC-aanbieder. o In de brede regio uitvoeren van EVC-trajecten voor alle aan de sector gerelateerde bedrijven en instellingen. Prestatie indicatoren: o Formele erkenning is gerealiseerd. o Bedrijven en instellingen zijn op de hoogte van de mogelijkheden. o De organisatie is adequaat ingericht op snelle realisatie van EVC-trajecten. o De deskundigheid van assessoren is voldoende. o In de opleidingsprogramma’s is voldoende flexibiliteit om kandidaten met een ervaringscertificaat adequate opleidingen/scholing aan te bieden. Ontwikkelingen niet bekostigde opleidingen Steeds meer werkgevers doen een beroep op de sector bij het organiseren van opleidingsactiviteiten. Daar waar mogelijk worden deze opleidingen onder een normale bbl-constructie uitgevoerd. Maar in steeds meer gevallen zijn de opleidin- gen dermate maatwerk dat er wel sprake is van CREBO gerelateerde opleidings- trajecten/cursussen. In deze maatwerktrajecten is geen nadrukkelijke diplomaver- wachting of realisatie van de ondergrens van de 300 uur voor een gesubsidieerde bbl-opleiding. Deze opleidingen worden georganiseerd onder de noemer onbekostigde bbl-oplei- dingen. De formele contactpartner bij deze trajecten is Graafschap Opleidingen. Binnen Graafschap Opleidingen zijn alle beroepssectoren van het Graafschap Col- lege vertegenwoordigd en worden marktgerelateerde opleidingen en EVC-trajecten aangeboden. Tevens vindt de koppeling met de projectgroep van Opleiding en Be- roep Achterhoek plaats. (Onderwijs voor de regio, ambitie 1 Graafschap College)Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn 1
 18. 18. Doelstelling: o Bekendheid bij regionale bedrijven en instellingen met de opleidings- mogelijkheden van Graafschap Opleidingen. o Inhoudelijke en personele wisselwerking tussen Graafschap Opleidingen en de sector Zorg Welzijn. Prestatie indicatoren: o De opleidingsactiviteiten worden naar tevredenheid van de klant uitgevoerd. o De opleidingen versterken de band tussen bedrijf/instelling en de reguliere opleidingen. o Er is sprake van versterking van de innovatiekracht van bedrijf/instelling en de sector Zorg Welzijn. o De opleidingen worden minimaal kostendekkend aangeboden conform de richtlijnen vanuit de notitie “Helderheid”.Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn 18
 19. 19. 3. Personeel en organisatie, het nu en de weg naar 2010 In de sector zijn 304 medewerkers werkzaam met een formatieomvang van 214 fulltime- eenheden (augustus 2008). Het flexibele deel van de formatie bedraagt 25%. Afgelopen jaar hebben 8 collega’s afscheid genomen en zijn 38 nieuwe mede- werkers in dienst gekomen. Voor de komende jaren wordt geen grote personele groei in de sector verwacht. Het natuurlijk verloop van personeel zal naar schatting 2-3% zijn en de uitstroom in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zal tot 2010 6% bedragen. Herinrichting Het afgelopen jaar heeft een herinrichting van de sector plaatsgevonden. In grote lijnen betekende dit onderstaande veranderingen: • Er zijn nieuwe onderwijsteams gevormd, met een gemiddelde omvang van ongeveer 14 docenten. • Practicum- en teamassistenten maken deel uit van een aantal teams. • De onderwijsteams zijn gevormd rondom de nieuwe opleidingen (nieuwe kwalificatiedossiers Calibris). • De teams ontwikkelen zich naar resultaatgericht werken met een speci- fieke onderwijsopdracht . • Er zijn opleidingsmanagers aangesteld met een integrale verantwoordelijk- heid voor één of meerdere teams. • Er is rondom de opleidingen helpende zorg- en welzijn en zorghulp een nieuwe opleidingengroep gevormd namelijk Basis-zorg en Welzijn. De redenen voor deze herinrichting zijn: • Het creëren van korte en duidelijke communicatielijnen. • Optimaal gebruik maken van inbreng en deskundigheid van teamleden. • Aansluiten bij de competentiegerichte opleidingen. • Het verzorgen van competentie gericht onderwijs vraagt van een teamSectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn 1
 20. 20. flexibiliteit en snel en adequaat kunnen reageren op vragen van studenten en het werkveld. • De herkenbaarheid van teams voor deelnemers en werkveld. De implementatie vraagt veel tijd en energie: Teams zitten midden in het proces van het leren kennen van elkaars kwaliteiten, het met elkaar evenwichtig verdelen van teamtaken en werkzaamheden, en het samen- werken als resultaatgericht team. Met de komst van teamassistenten, practicumassistenten, lesassistenten en studie- centrumbeheerders is een eerste aanzet gegeven tot functiedifferentiatie. In januari 2008 hebben alle teams deelgenomen aan de teammonitor. De docenten hebben gereageerd op stellingen geclusterd naar de volgende aspecten van team- vorming: - teamkenmerken - regelmogelijkheden - aansturing - informatie- en overlegstructuur - teamgedrag - mening over teamvorming De stellingen beschrijven de streefsituatie van de aspecten. Uit de teammonitor blijkt dat de teams het werken in kleine teams ervaren als waardevol voor zowel de studenten als voor zichzelf. De informatie- en overleg- structuur is al sterk ontwikkeld in de teams. Het teamgedrag behoeft bij de meeste teams nog de nodige aandacht. Als sector staan we aan het begin van de ontwikkeling richting resultaatgerichte teams voor wat betreft de aspecten teamkenmerken, regelmogelijkheden en rol van en aansturing door de opleidingsmanager. Het zoeken naar gemeenschappelijk gedragen kaders waarmee de teams resultaat- gericht kunnen werken is in volle gang.Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn 20
 21. 21. Doelstelling: o Volledig geïmplementeerde nieuwe teamstructuur per 2010. o Passende cultuur bij de nieuwe structuur 2010. Prestatie indicatoren: o 80% Van de teamleden geeft aan tevreden te zijn met de nieuwe orga- nisatie. o Studenten kennen de opleidingsteams en kunnen de teamleden snel bereiken. o Vertegenwoordigers van BPV instellingen kennen de relevante ver- tegenwoordigers uit het team en koppelen deze aan de betreffende opleiding. o Tussen medewerkers is een professionele, taakgerichte relatie geba- seerd op wederzijds vertrouwen en respect. o Teamleden verdelen de taken op onderlinge kwaliteiten. o Binnen het team zijn teamleden met aandachtgebieden, er is geen sprake van interne hiërarchie. Professionalisering De invoering van het competentiegerichte onderwijs, de herinrichting van de sector, het vorm geven van nieuwe opleidingen, wet- en regelgeving en de invoering van de nieuwe CAO-BVE maken het noodzakelijk om een professionele en lerende orga- nisatie te blijven. Door de explosieve groei in deelnemers en medewerkers in de sector zijn er de af- gelopen jaren niet voldoende mogelijkheden geweest om de professionalisering van medewerkers individueel te volgen. Daarin zijn sinds de invoering van de nieu- we teamstructuur meer mogelijkheden gekomen. Belangrijk hierbij is dat de medewerkers zich bewust zijn van hun kennis en vaar- digheden en in staat zijn deze verder te ontwikkelen. Hiervoor wordt met alle me- dewerkers ieder jaar een ontwikkelingsgesprek gevoerd door de leidinggevende. De medewerkers in het huidige personeelsbestand van de sector, moeten in staatSectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn 21
 22. 22. worden gesteld om in 2010 in de teamstructuur te functioneren. Naast de professio- naliseringsinspanning van alle medewerkers vraagt dit ook een facilitering in tijd en geld van de sector. Ieder team heeft de beschikking over een professionalisering- en scholingsbudget en kan de uren professionalisering inzetten voor de teamontwik- keling/-professionalisering. . Hieronder volgt een korte schets van de professionaliseringsactiviteiten van het afgelopen jaar binnen de sector: - team- en individuele scholingen op het gebied van rollen m.b.t. het competentiegerichte onderwijs, begeleiding en examinering; - teamontwikkeldagen; - teammonitor resultaatgerichte teams; - docentenstages; - deelname aan landelijke kennisdelingdagen en informatiebijeen- komsten; - inwerk-, en opleidingstraject van de opleidingsmanagers; - pedagogisch-didactische scholing van zij-instromers. De komende jaren zal de sector volop actief zijn met het vormgeven van competen- tiegerichte opleidingen, het “verbreden” van opleidingen, het onderwijzen en het begeleiden van de student van de “Generatie Einstein”. De teams zullen zichzelf, onder leiding van de opleidingsmanager en eventueel met steun van derden, in de praktijk van elke dag ontwikkelen richting resultaatgerichte teams. Professionalisering in deze zal dus een belangrijk item blijven. De geringe groei van de sector en de geringe uitstroom van personeelsleden maakt dat het flexibele deel van de formatie zal dalen naar 18% voor 2008-2009. De sector zal er zorg voor moeten dragen dat: - De kans op boventalligen de komende 5 jaren gering is. - In het geval er boventalligen zijn, zorgen voor brede inzetbaarheid.Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn 22
 23. 23. Voor vakgebieden waar krapte zal ontstaan, zullen we naast mogelijke bijscholing van zittend personeel in samenwerking met de andere sectoren naar oplossingen zoeken. Een eerste oplossing is de eerste stap die het Graafschap College gezet heeft om opleidingsschool van de HAN te worden. Hiermee geeft het College be- kendheid aan het MBO binnen de lerarenopleidingen en kan via (LIO-)stages moge- lijk toekomstige collega’s aan zich binden. De groei van de sector zal voornamelijk bepaald worden door additioneel bekostig- de onderwijs activiteiten. Dit vraagt om flexibele arbeidscontracten. De sector sluit zich aan bij diverse netwerken voor mobiliteit en arbeid waar PO -functionarissen uit de regio zitting in hebben. Dit netwerk wordt gebruikt om potentiële docenten/ trainers uit het werkveld in beeld te krijgen en waar mogelijk te binden aan onze sector. Doelstelling: o We hebben kwantitatief en kwalitatief een goed personeelsbestand. o We hebben de gesprekscyclus geïmplementeerd. o We hebben een scholingsplan. Prestatie indicatoren: o Iedere medewerker heeft jaarlijks een ontwikkel- of beoordelingsgesprek. o Iedere medewerker formuleert jaarlijks met zijn leidinggevende zijn scholingsplan. o Ieder team heeft jaarlijks het ontwikkel-/scholingsplan geformuleerd in het teamplan. o Scholing vindt plaats op het gebied van: - het vervullen van de rollen m.b.t. het competentiegericht onderwijs; - het vervullen van de teamtaken; - het vermogen je te blijven ontwikkelen en reflecteren op jezelf; - begeleiden/onderwijzen van studenten uit verschillende culturen en huidige jeugdcultuur; - begeleiden/onderwijzen van zorgstudenten; - omgang met klantgerichtheid versus kwaliteit bij het aanbieden van contractactiviteiten.Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn 2
 24. 24. o Stagiaires/LIO-ers van de HAN en andere hogescholen worden binnen de sector geplaatst en begeleid. o Het functiebouwwerk 2007 is geïmplementeerd. o Er is een plan gemaakt en geïmplementeerd om te werken met flexibele arbeidscontracten en krapte op het gebied van bepaalde vakgebieden.Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn 2
 25. 25. 4. Bedrijfsvoering Huisvesting Het langetermijn huisvestingsplan van het College is vastgesteld en daarmee zijn de toekomstige huisvestingsmogelijkheden voor de sector Zorg Welzijn bekend. Het realisatiemoment zal naar verwachting 2012 zijn. Tot die tijd zullen er nog verbou- wingen en aanpassingen moeten plaatsvinden. Het eindresultaat is geslaagd als de volgende eigenschappen zijn gerealiseerd: • Er is voldoende ruimte om passende roosters te realiseren, waarbij de te- vredenheid van studenten goed is. • De bereikbaarheid en parkeergelegenheid zijn goed, in een veilige omge- ving. • De gebouwen voldoen aan de Arbo-eisen, zijn schoon, veilig en gastvrij. • De bewoners ervaren het gebouw als een prettige leer- en werkomgeving. • De cultuur van de opleidingen / werkveld komt tot uiting in het gebouw. • De inrichting van het gebouw staat symbool voor praktijkgericht en eigen- tijds onderwijs. • Voor docenten zijn voldoende werkplekken gerealiseerd om in teamver- band plaats- en tijdgebonden te kunnen werken. • De regionale werkgevers gebruiken het gebouw voor eigen opleidingen en bijscholing. De mogelijkheden tot aan het realisatiemoment van de nieuwe huisvesting zul- len zoveel als mogelijk geplaatst worden in het perspectief van de nieuwe situatie. Enige inefficiëntie zal echter onvermijdelijk zijn. ICT Afgelopen jaren is de functie van ICT sterk in beweging. Niet alleen de administra- tieve processen worden ondersteund, ook de digitale leeromgeving neemt met grote stappen een vlucht vooruit. Concreet worden de volgende applicaties geïmplementeerd, dan wel verder door- ontwikkeld. Deze opsomming is niet volledig, het betreft hier de grotere pakketten.Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn 2
 26. 26. • Magister, deelnemers volgsysteem o Gestart met de implementatie in 2008 naar verwachting volledig over de sector uitgerold in 2010. • Klant-relatiebeheer (CRM) o Gestart met implementatie in 2008, korte implementatietijd en werkzaam in 2009. o Gerelateerd aan Graafschap Opleidingen. • Digitaal portfolio o Doelstelling medio 2009 operationeel, waarbij studenten ook na hun studietijd gebruik kunnen blijven maken van het opgebouwde portfolio (alumni beheer). • Management informatiesysteem o In 2009 moet voor elke laag in de organisatie het MIS de gewenste en relevante informatie leveren. • Onderwijs ook digitaal kunnen volgen o Mede in verband met het flexibel aan kunnen bieden van het onderwijs zal onderwijs ook digitaal gevolgd moeten kunnen wor- den. Doelstelling is om dit in 2010 voor 50% mogelijk te maken. Communicatie Met de herinrichting van de sector en met de daarbij horende verandering in de- legeren van taken en bevoegdheden, moet ook de communicatie opnieuw bezien worden. Communicatie bleek de afgelopen periode vaak de achilleshiel en vereist de nodige aandacht. Dit zowel naar de vorm als naar de inhoud. Werken met kaders vereist de nodige zorgvuldigheid. Voor de ene persoon kunnen kaders niet ruim genoeg zijn, anderen hebben juist weer de behoefte aan strakke kaders met duidelijke opdrachten. Het enkel communiceren via de “lijn” laat ongewenste interpretaties toe. Officiële brieven vanuit de “top” zijn onwenselijk en passen niet bij de in gang gezette cul- tuur- en structuurverandering. Een open dialoog met oog voor verschillende belan- gen en perspectieven én gericht op kennisdeling is uiteindelijk de wenselijkheid.Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn 2
 27. 27. Op dit moment ligt er geen blauwdruk klaar voor de passende communicatiestruc- tuur en -cultuur. Deze ontwikkeling zal de komende tijd in gang gezet worden en moet beslag krijgen in 2010. De huidige actuele overlegstructuur tussen management en directie is in de bijlage aangegeven, samen met de agenda voor de overleggen van het sectormanagement. Kwaliteitscyclus De zorg voor kwaliteit leeft sterk binnen de teams, echter het structureel inbedden in een kwaliteitszorgsysteem is nog onvoldoende ingericht. De kwaliteitsstandaar- den zijn onvoldoende bekend. Teams zijn vooral gericht op de dagelijkse gang van zaken en er wordt nog te weinig tijd vrijgemaakt voor systematische reflectie en het aantonen van de gerealiseerde kwaliteit. Het systeem voor kwaliteitszorg bevindt zich op collegeniveau in een afrondende fase. Dit systeem zal schooljaar 2008-2009 nader geïmplementeerd worden. Betrokkenheid vergroten en gebruik maken van specifiek voor de teams ontwikkeld materiaal (bijv. in de vorm van een handboek) vormen de speerpunten voor de ko- mende periode.Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn 2
 28. 28. 5. Tijd voor de toekonst De titel van dit trendhoofdstuk is voor meer uitleg vatbaar. De toekomst komt eraan, maken wij tijd om er over na te denken? De huidige studenten van de sector Zorg Welzijn zijn de medewerkers van mor- gen. Maar ziet de samenleving er in de nabije toekomst nog net zo uit als nu, of gaat er de komende jaren binnen de werkvelden waarvoor wij opleiden het no- dige veranderen? De toekomst brengt nieuwe uitdagingen waar de sector Zorg Welzijn zijn deel in zal moeten nemen. Als je als organisatie goed voorbereid wilt zorgen voor een gezonde toekomst, voor studenten en medewerkers, moet je mee in de ontwikkelingen. Sterker nog, als kenniscentrum voor de regio moet je voorop durven lopen. Daarom moeten we op zoek naar een antwoord op de vraag: ‘waar willen we over vijf jaar staan’. Kansrijk, uitdagend en noodzakelijk De mensen in de samenleving worden mondiger, klantgerichter en ondernemender. Dit zijn woorden die steeds vaker worden gehoord in de traditionele ´not for profit´ sectoren als Zorg, Welzijn, Sport en Onderwijs. De overheid trekt zich meer en meer terug uit deze sectoren. De werkgevers in deze sectoren vertonen ondernemerschap en er vindt schaalvergroting plaats op organisatieniveau. Tegelijkertijd wordt de uitvoering van de werkzaamheden in de zorg- en welzijnsectoren kleinschaliger en klantgerichter. De samenleving wil inzetten op kwaliteit en op preventie in het do- mein van zorg, welzijn, sport en onderwijs. Maar de trend is duidelijk, ook voor onze sector. Hoe vinden we een evenwicht tus- sen snelle en actuele ontwikkelingen in het beroepenveld en goed en herkenbaar onderwijs? Kunnen we goed onderwijs en de nieuwe ontwikkelingen bij elkaar brengen? Hoe gaan we om met de vragen van het werkveld en van onze studenten en hoe vullen we samen met hen het competentiegericht onderwijs op een verant- woorde manier in? Trends, visie of visioen ‘Wie niet kan lachen, moet geen winkeltje beginnen’, is het adagium van trendwat- cher Adjiedj Bakas (1963). Bakas is een veelgevraagd spreker op congressen,Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn 28
 29. 29. conferenties en symposia. Hij neemt de toehoorders mee langs de belangrijkste trends en knoopt daar voor de branche of het bedrijf relevante conclusies aan. Mede aan de hand van zijn observaties en onze eigen gedachten en wetenschap schetsen we in dit stuk een toekomstbeeld van de verschillende werkvelden c.q. branches van onze sector. Werken in de ouderen- en gehandicaptenzorg Visie: Op korte termijn is er een tekort aan medewerkers in de zorg, met name op niveau 3 en 4. Op de langere termijn neemt dit tekort aan medewerkers in de zorg af, dit als gevolg van het gebruik van nieuwe technieken en hulpmiddelen. Het gebruik van domotica in de ouderenzorg zal sterk toenemen. Mensen wonen langer zelf- standig, blijven gezonder en komen met andere zorgvragen. Kleinschalig wonen en verzorgen is in opkomst. Zorg wordt individueler en op maat. Specifieke groepen ouderen hebben meer geld te besteden en verhuizen voor goedkope zorg naar het buitenland. De ketenzorg zal steeds meer een begrip worden en zorgaanbieders gaan terug naar hun kernactiviteit. Het aantal mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking zal niet verder toenemen door beter prénataal onderzoek en vooruitgang in de medische wetenschap. Maar tegelijkertijd zien we een toename van het aantal personen dat niet zelfstan- dig in de samenleving kan functioneren. Cliënten, ouders en verzorgers willen meer regie en zeggenschap over hun huisvesting, behandeling, begeleiding en dagbeste- ding. Gevolgen voor het werkveld en het onderwijs: De opleidingen zullen breder moeten worden, techniek wordt belangrijker. Zorg op maat in kleine teams, waarbij er minder specialisten worden gevraagd, vraagt om meer integratie tussen de verschillende opleidingen. De sociale component en de klantvriendelijkheid worden nog belangrijker. Een zorgverlener wordt organisator, verpleegkundige, woonbegeleider en activiteitenbegeleider in één.Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn 2
 30. 30. Gezien de gewenste bredere inzetbaarheid zal de uitstroom naar werk van niveau 2 deelnemers in de sector afnemen ten gunste van hoger opgeleiden. Doorstroom naar niveau 3 wordt steeds meer noodzaak. Werken in ziekenhuizen en klinieken Visie: Meer kortstondige opnames en een snellere behandeling. Verpleegkundigen zullen veel meer specialistisch werk doen. Patiënten revalideren thuis of in speciale zorg- hotels die zijn verbonden met een kliniek. Daarmee komt er een scheiding tussen “cure” en “care”. De inspraak van patiënten wordt belangrijker, mensen beheren hun eigen medisch dossier en kopen zorg in waar zij dat willen. Klant- en resultaat- gericht werken wordt ook in de zorgsector de norm. Gevolgen voor het werkveld en het onderwijs: De complexiteit van de werkzaamheden van verpleegkundigen en verzorgenden neemt toe, er zullen meer mensen nodig zijn met een hoger opleidingsniveau. Zorgtaken worden commerciëler ingevuld. In zorghotels heeft de verzorgende of verpleegkundige ook de taak van gastheer/gastvrouw, waardoor een groter beroep wordt gedaan op ondernemerschap en sociale vaardigheden. De verzorger van de toekomst zal flexibeler en ondernemender moeten gaan denken. Werken in het welzijnswerk Visie: Belangrijke thema’s voor de toekomst zijn preventie, vereenzaming en verveling. Een dalende solidariteit zorgt ervoor dat bepaalde groepen mensen niet meer mee kunnen komen in de samenleving en vereenzamen. Het aantal mensen dat alleen woont zal toenemen. De hulpvraag voor psychiatrische klachten, medicijnafhanke- lijkheid en verslavingszorg neemt toe. In een complexere samenleving met snelle veranderingen en een grote hoeveelheid aan informatieprikkels zullen er voorSectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn 0
 31. 31. jongeren meer groepen zijn om zich mee te identificeren. Het onderlinge contact tussen deze groepen zal echter moeilijker zijn. Ouderen hebben meer behoefte aan hulp bij het op een prettige wijze invullen van hun vrije tijd. Gevolgen voor het werkveld en het onderwijs: Het welzijnwerk zal zowel klein– als grootschaliger worden. Er zullen breed opge- leide alleskunners moeten zijn die ouderen zowel kunnen verzorgen als kunnen be- geleiden in het vinden van een nuttige en/of leuke dagbesteding. Jongerenwerkers zullen nog meer dan nu bruggenbouwers moeten zijn, die groepen jongeren weten te bereiken en binden. Er worden hoge eisen gesteld aan communicatieve eigen- schappen en flexibiliteit. Naast de ‘uitvoerders’ zal er plaats zijn voor ‘aanstuurders’ die het grote geheel structureren, organiseren en leiden. Werken in het onderwijs en de kinderopvang Visie: Er zullen sterke regionale verschillen zichtbaar zijn op het gebied van banen in de sector. Op dit moment is het al zo dat de prognose voor het aantal leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in sommige gebieden, vooral buiten de randstad, duidelijk terugloopt. Het aantal brede scholen zal verder worden uitgebouwd, waarbij aan kinderen naast het reguliere onderwijs een totaalpakket van opvang en activiteiten op het gebied van ontspanning, sport en muziek zal worden gebo- den. Er is een groeiende behoefte aan opvang voor kinderen, waarbij ouders een flexibel dagarrangement kunnen inkopen, eventueel inclusief de mogelijkheid van overnachten. Hierbij zien we een integratie van de beroepen onderwijsassistent, cultureelwerker, werker in de voor- en naschoolse opvang en sportleider ontstaan (combimedewerker). Gevolgen voor het werkveld en het onderwijs: De doorstroom van onderwijsassistenten zal moeten worden aangepast, de oplei- ding zal breder moeten worden ingevuld. Hierbij valt te denken aan het aanbieden van kopstudies op het gebied van sport- en activiteitenbegeleiding. Studenten zul-Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn 1
 32. 32. len meer bereid moeten zijn om te verhuizen voor werk. Om de doorstroom naar hoger onderwijs te bevorderen, zou kunnen worden gekeken naar de mogelijkhe- den van een ‘onderwijslyceum’ waarbij een geïntegreerde HAVO/MBO/HBO oplei- ding de studenten met een ‘doeners’ achtergrond kunnen bedienen. Werken in de sector sport en bewegen Visie: Sport en bewegen wordt steeds meer ingezet om een gezonde leefstijl en zinvolle vrije- tijdsbesteding van mensen van alle leeftijden te bevorderen. De landelijke overheid richt zich steeds meer op het benutten van sport voor maatschappelijke doelen. In de komende jaren worden tal van pilot’s en projecten uitgezet om be- wegen en de kwaliteit van bewegen in diverse sectoren van de samenleving te bevorderen. Verzekeraars nemen beweegprogramma’s op in het pakket, in wijken (driehoek buurt-onderwijs-sport) worden sportprogramma’s ontwikkeld om de leefbaarheid te vergroten, in de ontwikkeling van dagarrangementen is sport meer en meer een belangrijk onderdeel en beweegprogramma’s binden de strijd aan tegen overgewicht. Naast gezondheid en zinvolle vrijetijdsbesteding worden d.m.v. SB-programma’s en projecten ook doelen nagestreefd als integratie, leefbaarheid, vergroten van maatschappelijke samenhang, stimuleren topsport. Ook nieuwe ont- wikkelingen op het gebied van recreatie en wellness raken de sector Sport en bewe- gen. Een andere belangrijke ontwikkeling voor de komende jaren is die van profes- sionalisering. Vrijwilligers spelen nu nog een grote rol in deze sector. Zowel door invloeden van buitenaf als invloeden van binnenuit wordt er momenteel gestreefd naar professionalisering van de SB-sector. Het gaat dan zowel om het sporttechni- sche kader, begeleiders van diverse activiteiten als de organisatie daar om heen. Gevolgen voor het werkveld en het onderwijs: Het aantal deelnemers zal naar verwachting nog licht groeien gezien de landelijke belangstelling voor Sport en bewegen. Ondanks de groei van het aantal deelnemers aan SB-opleidingen zal het aanbod van stageplaatsen ruim voldoende zijn m.u.v. het uitstroomprofiel bewegingsago- giek.Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn 2
 33. 33. In toenemende mate zullen SB-afgestudeerden een baan vinden in de sector sport en bewegen en aanverwante werkvelden van gezondheidszorg, dagarrangement, onderwijs, wellness en recreatie. Van belang is wel om door good practice te laten zien hoe middels combinatiefuncties aantrekkelijke banen kunnen worden gecre- eerd voor de studenten die na de opleiding het werkveld in willen. Breed opleiden in de basis en tevens daar boven op mogelijkheden bieden tot specialiseren is essen- tieel voor het verwerven van een plek op de arbeidsmarkt. Een belangrijk deel van de niveau 4 studenten zal ook in de nabije toekomst een HBO studie willen gaan doen. Voor deze groep is een goede aansluiting MBO-HBO een belangrijk aandachtspunt. Waar staan we over vijf jaar De sector Zorg Welzijn opereert in een breed werkveld, waarin maatschappe- lijke ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en om een reactie vragen. Essentieel bij het inspelen op deze veranderingen is de balans tussen het op natuurlijke wijze evolueren van de opleidingen en het tijdig inspelen op de actuele ontwikkelingen in het werkveld. Het werkveld vraagt om breder opgeleide medewerkers met on- dernemend inzicht. In veel van de huidige opleidingen kan een verbreding van de uitstroommogelijkheden worden gerealiseerd door het gedeeltelijk integreren van onderwijsaanbod van één van de andere opleidingsgroepen. Hierbij valt te denken aan een systeem van kopstudies in de vrije ruimte, waarbij bijvoorbeeld een onderwijsassistent zich specialiseert in het geven van sport tijdens de naschoolse opvang. Maar ook de verzorgende en de medewerker maatschappe- lijke zorg leren werken met nieuwe vormen van domotica. Daarnaast vraagt de maatschappij om hooggekwalificeerd personeel dat gewend is om in complexe organisaties te werken, snel kan ‘schakelen’ en communicatief vaar- dig is. Deze laatste eigenschap zal in de toekomst, gezien de mondiger wordende cliënten, alleen maar belangrijker worden. Deze ontwikkeling brengt de maatschappelijke positie van onze niveau 1 en 2 stu- denten in gevaar. In landelijke en regionale overlegstructuren zal nadrukkelijk aan- dacht voor deze groepen noodzakelijk zijn.Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn
 34. 34. De sector wil het werkveld van binnenuit leren kennen en contacten verder uitbou- wen. Eén van de ambities is dat het onderwijs niet alleen de ontwikkelingen volgt, maar juist als kenniscentrum, voorop loopt als het gaat om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn in de regio. De toekomst ligt open, we kunnen alle kanten op. Waar kiezen we voor, waar ma- ken we ons als sector Zorg Welzijn sterk voor? Hoe zorgen wij voor een gezonde toekomst van onze studenten en medewerkers en hoe verhoudt zich dat tot onze maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden? Dit trendhoofdstuk gaf inzicht in de ontwikkelingen binnen de branches waarvoor we opleiden en geeft een door- kijk naar de gevolgen voor ons onderwijs- aanbod, zowel inhoudelijk als in de orga- nisatievormen.Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn
 35. 35. 6. Beleidsrichtingen voor de korte termijn Beleidsrichting 1 Uit het trendhoofdstuk valt af te leiden dat de branches waarvoor wij opleiden de komende jaren sterk aan verandering onderhevig zijn. Willen wij als opleider een rol van betekenis kunnen vervullen zal het fungeren als kennis- en innovatiecen- trum binnen de termijn van dit beleidsplan in aanzet gerealiseerd moeten zijn. (Onderwijs voor de regio; een leven lang leren) Beleidsrichting 2 Uit het trendhoofdstuk valt af te leiden dat de huidige beroepenstructuur in het werkveld zal veranderen en dat als gevolg daarvan ons opleidingenaanbod met behoud van de kwalificatie-eisen van de betreffende opleiding meer onderlinge sa- menhang moet gaan vertonen op gebied van beroepspraktijkvorming en onderwijs- inhouden. Deze samenhang moet in 2012 gerealiseerd en geïmplementeerd zijn. (Onderwijs voor de regio; professionele organisatie) Beleidsrichting 3 Uit het trendhoofdstuk valt af te leiden dat de beroepen in de branches waarvoor de sector opleidt niet meer volstaan met een enkelvoudige kwalificatie. Studenten moeten binnen de eigen gekozen opleiding ook delen van andere opleidingen kun- nen volgen (major-minor structuur). Deze structuur moet binnen 3 jaar gerealiseerd zijn, volledige implementatie in 2012. (Iedereen een diploma, ambitie 2 Graafschap College)Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn
 36. 36. Bijlage Overlegstructuur Naam overleg: Strategisch managementoverleg Deelnemers: directie, opleidingsmanagers, hoofdbedrijfsvoering, op afroep deskundigen Frequentie: 1 keer per jaar (omstreeks december) Doel: verkennend en input leveren voor sectorbeleidsplan Onderwerpen: - innovaties - nieuwe markten/opleidingen - organisatieontwikkeling - landelijke ontwikkelingen - afstemming strategisch college beleid Naam overleg: Sectormanagement Deelnemers: directie, opleidingsmanagers, hoofd bedrijfsvoering Frequentie: 9 keer per jaar Doel: voorbereidend en meningsvormend Onderwerpen: - Vanuit het directieberaad o Informerend o Meningsvormend o Voorbereidend voor implementatie - Vanuit de opleidingengroepen o Plannen opleidingengroep Informerend o Nieuwe ontwikkelingen § Informerend o Afstemming / bijstelling / besluiten § Huisvesting § BPV § Presentatie teamplannenSectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn
 37. 37. Jaarkalender: • September o Voorlichting o BPV o Presentatie teamplannen • Oktober o Evaluatie sectorplan(acties/doelen) o Bijstellen sectorbeleidsplan • November: o Evaluatie deelnemersprognose o Actualiseren meerjarenprognose • Januari o Tevredenheidonderzoeken • Februari: o Sectorplan o OER • Maart: o Begroting o Formatieplan o Personeelsplan • April:: o Werving en selectie o Taak- lessenverdeling o Teamplannen • Mei: o Taak-lessenverdelingSectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn
 38. 38. Naam overleg: Directie, bedrijfsvoering en opleidingengroepoverleg Deelnemers: directie, betrokken opleidingsmanager(s), hoofd bedrijfs- voering op afroep Frequentie: 1 keer per 4 weken Doel: coachen, monitoren, besluiten Onderwerpen: - dagelijkse gang van zaken - opleidingsplannen / afspraken Naam overleg: Opleidingengroepoverleg Deelnemers: opleidingsmanagers, (voor zover van toepassing) Frequentie: 1 keer per 3 weken Doel: Afstemming Onderwerpen: - dagelijkse gang van zaken - opleidingsplannen/afspraken - opleidingen - personeel Naam overleg: Managersoverleg opleidingengroep Deelnemers: alle opleidingsmanagers op afroep directielid Frequentie: 1 keer per 2 maanden Doel: afstemming Onderwerpen - doorstroom - gezamenlijk opleidingenaanbod - EVC – en contractactiviteiten Naam overleg: Manager individueel en directie Deelnemers: opleidingsmanager individueel met directie Frequentie: 2 maal per jaar Doel: coachen en monitoren Onderwerpen - eigen ontwikkeling en functioneren - voortgang teamplannenSectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn 8
 39. 39. Sectorbeleidsplan 2008 - 2010 Sector Zorg Welzijn

×