Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop amsta

0 views

Published on

 • Be the first to comment

Workshop amsta

 1. 1. Technologie*in*de*zorg*
 2. 2. Village*
 3. 3. Religion*
 4. 4. Community*
 5. 5. Changes*in*my*parents*life9me*•  Families*got*dispersed*
 6. 6. Changes*in*my*fathers*life9me*•  Families*got*dispersed**
 7. 7. Changes*in*my*fathers*life9me*•  Families*got*dispersed*•  Increase*of*wealth*
 8. 8. Changes*in*my*fathers*life9me*•  Families*got*dispersed*•  Increase*of*wealth*•  Welfare*state*&*pensions*
 9. 9. Changes*in*my*fathers*life9me*•  Families*got*dispersed*•  Increase*of*wealth*•  Welfare*state*•  Anonymity*in*ci9es*
 10. 10. Changes*in*my*fathers*life9me*•  Families*got*dispersed*•  Increase*of*wealth*•  Welfare*state*•  Anonymity*in*ci9es* !•  Loss*of*public*live*
 11. 11. Limitless*possibili9es*
 12. 12. More*communica9on,*less*contact*
 13. 13. In*search*of*shared*feelings*
 14. 14. Ageing*society*
 15. 15. AWBZ**•  New*law*approved*1968*•  Care*is*ins9tu9onalized* –  People!feel!en)tled!to!care! –  Children!feel!no!obliga)on!•  Care*is*professionalized* –  Explosion!of!costs! **Algemene*Wet*Bijzondere*Ziektekosten*
 16. 16. Growth*AWBZ*
 17. 17. The*(near)*future*2025- 40% more demand- 20% less labor capacity s* *service *o f *care Need the care gap! Peop le* deliv ering *care *
 18. 18. Twice*the*workload*in*2025*
 19. 19. Closing*the*care*gap* * *services *o f * care Need the care gap! Peop le* deliv ering *care *
 20. 20. The*double*helix*of*digital*and*physical*reali9es*DIGITALREALITIES
 21. 21. Mixed*reali9es* Physical!and!Digital!
 22. 22. Digital*space*
 23. 23. Digital Pub*
 24. 24. 850million*Digital*Friends*
 25. 25. Digital*marketplace*
 26. 26. Digital*search*
 27. 27. Digital*hardware*
 28. 28. Neelie*Kroes* ICT!radically!alters!how!people! inhabit!the!world,!how!they! interact,!how!they!perceive!the! world!around!them:!indeed,!it!is!changing!what!it!is!to!be!a!human! being!in!society.!
 29. 29. Neelie*Kroes* ICT!radically!alters!how!people! inhabit!the!world,!how!they! interact,!how!they!perceive!the! world!around!them:!indeed,!it!is! changing!what!it!is!to!be!a!human! being!in!society.!h?p://www.europaAnu.nl/id/viskg1vdzwxf/nieuws/toespraak_eurocommissaris_kroes_over?ctx=vig9egsodqzy!
 30. 30. Sherry*Turkle*
 31. 31. Immersion?*
 32. 32. Social?*
 33. 33. Communica9on?*
 34. 34. HealthLab*•  Pla]orm*on*Care*and*ICT* –  Care!ins)tu)ons,!companies,!Science!and!Government! –  Sharing!informa)on!and!seMng!priori)es!•  Living*Lab*loca9ons* –  Developement!and!test!of!user!oriented!solu)ons! –  Fysical!loca)ons!an!real!life!•  Educa9on* –  Impact!on!curricula!
 35. 35. Focus*Prevention Wellbeing Care Cure General*prac9cioner/1e*line* Homecare* Informal*care* Nursing*home* Social*network* Hospital* Social*housing*
 36. 36. Healthlab*Monitoring & Sensoring Social contact and togetherness 42*
 37. 37. 43*
 38. 38. Direct*partners*•  AIM*•  Almere*•  AMSTA*•  Amsterdam*•  Hogeschool*van*Amsterdam*•  InHolland*•  Sigra*•  Universiteit*van*Amsterdam*•  Vrije*Universiteit*•  Waag*Society*
 39. 39. Digital*shared*space*
 40. 40. Paro*
 41. 41. Online*koor*
 42. 42. Tablets!
 43. 43. Hulkesteijn*
 44. 44. 52*
 45. 45. We*choose*to*go*to*the*moon.*We*choose*to*go*to*the*moon*in*this*decade*and*do*the*other*things,*not*because*they*are*easy,*but*because*they*are*hard,3because3that3goal3will3serve3to3organize3and3measure3the3best3of3our3energies3and3skills,3because*that*challenge*is*one*that*we*are*willing*to*accept,*one*we*are*unwilling*to*postpone,*and*one*which*we*intend*to*win,*and*the*others,*too.* ! h?p://er.jsc.nasa.gov/seh/ricetalk.htm! 53*
 46. 46. 54*
 47. 47. Zorg*en*ICT*Healthlab*Metropole*regio*Amsterdam* 55*(www.healthlab.nl)*
 48. 48. 2025! 2020! 2015! 2013!Organisatie! Regelgeving! Technologie! Onderwijs!
 49. 49. Doelstelling*Amsterdam* In*2025*is* iedere*Amsterdammer**in*staat*om*zelf*de*regie*te* voeren*zijn*of*haar*zorg*
 50. 50. Trends*•  Diensten*in*plaats*van*stenen*•  Hybride*vormen*tussen*professioneel*en* informeel*•  Lokaal*in*plaats*van*decentraal*•  Gebruik*van*technologie*
 51. 51. Diagnose*2025*Philip*Idenburg*en*Michel*van*Schaik*
 52. 52. Het*veld* Pa9ent/Consument* Mantelzorgers* Overheid*Verzekeraars* Zorgaanbieders* Werkgevers* Industrie*
 53. 53. Mensen*•  Younique:*Individualisme* –  De!laatste!decennia!is!het!individualisme!sterk!gegroeid.!BijlR!het!individualisme!groeien! of!komt!er!een!terugkeer!naar!meer!collec)viteit!•  Power*to*the*pa9ent:*in*control* –  De!zorgconsument!wil!steeds!meer!zelf!bepalen!welke!zorg!geleverd!moet!worden,!in! welke!vorm,!waar!en!wanneer!•  Zorg*tot*in*de*hemel:*hoge*verwach9ngen* –  De!zorgconsument!wordt!steeds!veeleisender!en!accepteerd!steeds!minder!de!risico’s!die! in!de!zorg!aanwezig!zijn!•  Bang*voor*de*zorg:*onzekerheid* –  Door!verbeterde!technologie!wordt!de!keuzemogelijkheid!van!zorgconsumenten!steeds! groter!maar!daarmee!ook!de!verplich)ng!tot!kiezen!
 54. 54. Gezondheid*•  Gezond*Grijs:*Langer*vitaal* –  De!oudere!van!nu!is!niet!hetzelfde!als!de!oudere!van!vroeger:!mondiger,!ac)ef,! veeleisender!•  Iedereen*is*pa9ent:*chronisch*ziek* –  Doordat!we!steeds!meer!ziekten!tot!een!chronische!in!plaats!van!een!terminale!ziekten! kunnen!maken!zullen!steeds!meer!ouderen!chronisch!ziek!zijn!•  Gezond*is*een*keuze:*levenss9jl* –  Gezond!ouder!wordt!heeR!mede!te!maken!met!levenss)jl!welke!mede!te!maken!heeR! met!sociale!klasse.!Een!tweedeling!is!niet!ondenkbeeldig!•  Voorkomen:*preven9e* –  Als!je!niet!ziek!wordt!hoef!je!ook!niet!beter!gemaakt!te!worden.!Vraag!is!wie!is! verantwoordelijk!voor!preven)e!en!kosten!
 55. 55. Technologie*•  Googleri9s:*digitale*interac9e* –  De!zorgconsument!kan!alle!informa)e!over!de!nodige!en!onnodige!zorg!vinden.!De! informa)evoorsprong!van!de!professional!is!voorbij!•  Caring*is*sharing:*transparan9e* –  Steeds!meer!informa)e!is!online!te!vinden,!ook!over!de!kwaliteit!van!diensten!en! organisa)es.!•  One*to*one:*personalised*medicine* –  De!technologie!stelt!ons!steeds!meer!in!staat!om!mensen!individueel!te!behandelen!op! basis!van!persoonlijke!medicijnen.!
 56. 56. Markt*•  Zorgen*zonder*grenzen:*globalisering* –  De!wereld!wordt!steeds!kleiner!en!daardoor!steeds!eenvoudiger!zorg!van!andere!loca)es! vandaan!halen.!Van!scans!in!India!tot!verzorgingstehuizen!in!Spanje!•  Groener:*duurzaam* –  Ook!de!zorg!ontkomt!niet!aan!het!doorzamer!worden!•  Saving*lives,*saving*costs:*marktwerking* –  Zorg!gaat!naar!20%!van!ons!na)onale!product.!Naast!de!wens!dat!marktwerking!de!zorg! goedkoper!gaat!maken!wordt!zorg!per!defini)e!hiermee!een!belangrijke!markt!
 57. 57. Maatschappij*•  Wie*zorgt*voor*mij:*Arbeidsmarkt* –  Door!de!veranderende!verhouding!ouderen!en!jongeren!zijn!er!eenvoudigweg! onvoldoende!handen!aan!het!bed!als!we!doorgaan!op!het!huidige!pad!•  De*rekening*graag:*de*gebruiker*betaald* –  Door!verindividualisering!zijn!we!steeds!minder!bereid!om!te!betalen!voor!de!zorg!van!de! ander!met!als!gevolg!een!lager!draagvlak!voor!de!collec)eve!verzekering!•  Omschakeling:*consument*centraal* –  Lang!is!de!zorg!geleverd!op!voorwaarden!van!de!instellingen.!Meer!en!meer!zal!de! zorgconsument!en!zijn!of!haar!wensen!centraal!komen!te!staan!als!startpunt!
 58. 58. Aanvullingen*•  Bewust*naar*levenseinde* –  Door!de!groei!in!technologie!zijn!we!steeds!beter!in!!staat!het!leven!te!rekken!maar!vaak! ook!met!een!beperkte!levenskwaliteit.!De!discussie!over!kwaliteit!van!leven!ten!opzichte! van!de!lengte!van!het!leven!zal!toenemen!•  Technologiegroei*in*prive*domein* –  Mensen!zijn!prive!steeds!meer!gewend!om!met!geavanceerde!technologie!te!werken!en! verwachten!dat!ook!steeds!meer!in!professionele!seMng!
 59. 59. BRAINSTORM
 60. 60. De*Zorg*in*2025*•  Belangrijkste*trends*voor*de*ouderenzorg*•  Beelden*hoe*de*zorg*er*in*2025*uit*zal*zien*•  Wat*zijn*de*prioriteiten*voor*de*komende* jaren*•  Met*mensen*met*veel*ervaring*in*de*zorg!*
 61. 61. Belangrijkste*trends*•  Wat*zijn*de*belangrijkste*trends*de*komende* 10+*jaar*voor*de*ouderenzorg?*•  1*trend*per*brieje*+*voorbeeld*waar*het*naar* leid*•  Duidelijk*schrijven!*•  Straks*clusteren,*prioriteren*
 62. 62. Impact*clienten*•  Voor*de*vijf*belangrijkste*trends:*•  Wat*is*de*impact*voor*clienten?*•  1*item*per*brieje*•  Doel:*invullen*van*het*toekomstbeeld*
 63. 63. Impact*zorgorganisa9es*•  Voor*de*vijf*belangrijkste*trends*•  Wat*is*de*impact*voor*zorginstellingen?*•  1*item*per*brieje*•  Doel:*invullen*van*het*toekomstbeeld*
 64. 64. Beeld*impact*•  Welk*beeld*is*symbolisch*voor*de* zorginstelling*in*2025?*•  Welk*beeld*is*symbolisch*voor*de*client*in* 2025?*•  Doel:*echte*beelden*maken*bij*de*toekomst*
 65. 65. Organisa9e*•  Hoe*is*de*zorg*in*2025*georganiseerd?* –  Groot/klein,!centraal/decentraal,!geintegreerd/netwerken,!…!•  Wat*is*een*logische*eerste*stap*die*rich9ng* uit?*•  1*item*per*brieje*•  Straks*clusteren*>*grote*lijn*en*eerste*stap*
 66. 66. Technologie*•  Welke*rol*speelt*technologie*in*2025* –  Domo)ca,!sociale!media,!…!•  Wat*is*een*logische*eerste*stap*die*rich9ng* uit?*•  1*item*per*brieje*•  Straks*clusteren*>*grote*lijn*en*eerste*stap*
 67. 67. Regelgeving*•  Hoe*moeten*de*regels*anders*zijn*in*2025* –  Financiering,!privacy,!garan)es,!…!•  Wat*is*een*logische*eerste*stap*die*rich9ng* uit?*•  1*item*per*brieje*•  Straks*clusteren*>*grote*lijn*en*eerste*stap*
 68. 68. Onderwijs*•  Hoe*moeten*opleidingen*veranderen* –  Welke!vakken,!rol!technologie,!…!•  Wat*is*een*logische*eerste*stap*die*rich9ng* uit?*•  1*item*per*brieje*•  Straks*clusteren*>*grote*lijn*en*eerste*stap*
 69. 69. Discussie*•  Wat*zijn*de*drie*belangrijkste*stappen*voor* AMSTA*in*de*nabije*toekomst*•  Waar*moeten*de*zorginstellingen*in* Amsterdam*op*samenwerken*•  …*

×