SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Ηιεθηξνληθή Σπληαγνγξάθεζε
  Δπλαηόηεηεο - Πξννπηηθέο

                M.G.Koutras, MD.
Οξηζκνί


Είναι η παραγωγή, διακίνηση και έλεγχος των ιατρικών συνταγών
 και παραπεμπτικών για ιατρικές πράξεις, με τη χρήση τεχνολογίας
 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, με τρόπο που
 διασφαλίζει την εγκυρότητα, την ασφάλεια και τη διαφάνεια των
 διακινούμενων πληροφοριών.


Computer-based support for the creation, transmission, dispensing,
 and monitoring of pharmacological therapies.
 Miller RA, Gardner RM, Johnson KB, Hripcsak G. Clinical decision support and
 electronic prescribing systems: a time for responsible thought and action. J Am Med
 Inform Assoc. 2005 Jul-Aug;12(4):403-9.
                                    M.G.Koutras, MD.
ΣΟΥΗΔΙΑ: παγθόζκηα πξωηνπόξνο

Πξώηε ειεθηξνληθή ζπληαγή ην 1983
97% ζηελ Πξωηνβάζκηα θξνληίδα
                         Elektronisk recepthantering, 2009-2010
87% ζηα λνζνθνκεία
Γιηηώλεη 100 ώξεο εξγαζίαο αλά ηαηξό, αλά έηνο
Τν 2005, ην 95% ηωλ πνιηηώλ δήιωλε ηελ πξνηίκεζή ηνπ
                       Increasing use of electronic prescriptions in
                       Sweden, eGovernment News – 27 April 2005
                                   M.G.Koutras, MD.
ΣΟΥΗΔΙΑ: Πξόβιεκα & Παξάγνληεο Επηηπρίαο


Πξόβιεκα: ηα θαξκαθεία (800 ζε όιε ηε ρώξα, θξαηηθό κνλνπώιην)
       θαζπζηέξεζε ζηελ εθηέιεζε ηωλ ζπληαγώλ


(Τα θαξκαθεία ηδηωηηθνπνηήζεθαλ ην 2009)

Δηείζδπζε: 80% (3 εθαηνκκύξηα ζπληαγέο/κήλα)
Παξάγνληεο Επηηπρίαο
   Μαθξνρξόληνο πεηξακαηηζκόο
   Πξνηεξαηόηεηα ζηελ ΠΦΥ
   Εκπηζηνζύλε ηωλ πνιηηώλ γηα ηελ αζθάιεηα ηωλ δεδνκέλωλ


                  E-prescriptions: A swedish success story. Apotekens, 2009


                                      M.G.Koutras, MD.
ΔΑΝΙΑ: παγθόζκηνο πξωηαζιεηήο


Δηείζδπζε
   Τν 100% ηωλ θαξκαθείωλ
   Τν 91% ηωλ ηαηξείωλ
   Τν 100% ηωλ λνζνθνκείωλ
   Τν 100% ηωλ εξγαζηεξίωλ
   Τν 100% ηωλ δνκώλ θαη’ νίθνλ θξνληίδαο

MedCom: θνηλνπξαθηηθόο θνξέαο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από πέληε ππνπξγεία θαη ηελ
έλωζε ηωλ κνλάδωλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Σε δηθέο ηεο κειέηεο απνδείρζεθε όηη:


     1.  225.000 € θόζηνο γηα θάζε κέξα ρωξίο e-prescription
     2.  2,3 € θόζηνο κεηαθνξηθώλ γηα θάζε ρεηξόγξαθε ζπληαγή                                    M.G.Koutras, MD.
ΔΑΝΙΑ: παγθόζκηνο πξωηαζιεηήο (2)


 1.500.000 ζπληαγέο αλά κήλα (prescription server, Acure®)
 Κάζε Δαλόο πνιίηεο, έρεη ην θαξκαθεπηηθό ηνπ ηζηνξηθό δηαζέζηκν
 ζε κηα δηαδηθηπαθή θαξηέια (medicine profile, Acure®)
 Οινθιεξωκέλν Πιεξνθνξηαθό Σύζηεκα (Medcom-In-A-Box, Acure®)
 Ήδε όκωο από ην 2002, ην 85% ηωλ ηαηξώλ θαη ην 100% ηωλ
 θαξκαθνπνηώλ κπνξνύζε λα παξάμεη θαη λα δηαθηλήζεη
 ειεθηξνληθέο ζπληαγέο.
             The Danish ETP Model. Ian Purves and Nick Scholte, Sowerby Centre for
             Health Informatics at Newcastle, UK, 2002.
                                      M.G.Koutras, MD.
ΗΠΑ
 Αλάγθε γηα Ηιεθηξνληθή Σπληαγνγξάθεζε:
  Preventing Medication Errors (IOM, July 2006)
  Τπθώλαο ‘Καηξίλα’, 2005
 Οη ειεθηξνληθέο ζπληαγέο απαγνξεύνληαλ δηα λόκνπ ζε πνιιέο πνιηηείεο, έωο θαη ην 2007


           2 ελώζεηο θαξκαθείωλ         3 PBM's


           SureScripts            RxHub


                       SureScripts
  1.  eRx NOWTM : δωξεάλ ινγηζκηθό από NEPSI+Allscripts
  2.  Η SureScripts έρεη πηζηνπνηήζεη > 200 εθαξκνγέο e-prescription
  3.  Δηείζδπζε ιίγν πάλω από 10%. Τεξάζηηα ε ζεκαζία ηωλ θηλήηξωλ                                         M.G.Koutras, MD.
Εκπόδηα ζην δξόκν πξνο ηελ Ηιεθηξνληθή Σπληαγνγξάθεζε
                      M.G.Koutras, MD.
Ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα (1)

Φνξήγεζε θαξκάθνπ δηαθνξεηηθνύ ηνπ ζπληαγνγξαθεκέλνπ                 66%
Κωδηθόο θνππνληνύ εθηόο αξρείνπ θαξκάθωλ (ζπκπ. ΙΦΕΤ)                 9,9%
Αξηζκόο θαξκάθωλ δηαθνξεηηθόο ηωλ ζπληαγνγξαθεκέλωλ                  3,8%
Με νξζή εθηέιεζε επαλαιακβαλόκελεο ζπληαγήο                      3,7%
Σπληαγνγξάθεζε πιένλ ηωλ 2 Bt ρωξίο αλαγξαθή ρξόληαο πάζεζεο             3,3%
Σπληαγή άλω ηωλ €60 ρωξίο ζεώξεζε                           3,1%
Λνηπά                                         10,2%
                               Μηιη. Νεθηάξηνο, Δηνηθεηήο ΙΚΑ, 2003

•Τν 22% ηωλ ζπληαγώλ εθηεινύληαη από ηνπο αζζελείο κε βάζε ηηο νδεγίεο αλαγξαθήο ηνπο
•Τν 14% δελ εθηειεί ηε ζπληαγή
•ην 13% ηελ εθηειεί αιιά δελ ρξεζηκνπνηεί ηα θάξκαθα
•ην 22% δηαθόπηεη πξόωξα ηε ζεξαπεία, ελώ
•ην 29% κεηώλεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηε δνζνινγία.
                            Φ. Σαθειιαξίδεο, αληηπξνέδξνο ΣΦΕΕ, 2003

                                        M.G.Koutras, MD.
Ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα (2)


Μείδωλ παξάγωλ απάηεο: ην αθαηξνύκελν θνππόλη
  Πώιεζε ρωξίο ζπληαγή (από ‘πάγθν’)
  Αλαθύθιωζε θνππνληώλ κεηά ηελ εθθαζάξηζε ζηνλ ΦΚΑ
  Κπθινθνξία θνππνληώλ από θάξκαθα παξάιιεινπ εκπνξίνπ


Άιινη παξάγνληεο απάηεο ή ζπαηάιεο
  • θαηάρξεζε βηβιηαξίωλ ελ γλώζεη ή όρη ηωλ θαηόρωλ (ειιηπήο εμνπζηνδόηεζε)
  • ιαλζαζκέλν % ζπκκεηνρήο (αζέκηηνο αληαγωληζκόο)
  • ζπληαγνγξάθεζε πνζνηήηωλ κεγαιύηεξωλ από ηηο αλαγθαίεο
  • ρξήζε ηνπ ζπληαγνινγίνπ κεηά ζάλαηνλ ή εθηόο ελεξγνύ αζθάιηζεο
  • πιαζηά θνππόληα
  • είζπξαμε από ηνλ θαξκαθνπνηό αλώηεξνπ ηνπ ζωζηνύ πνζνύ ζπκκεηνρήο
  • ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθωλ γηα αγνξά παξαθαξκαθεπηηθώλ - θαιιπληηθώλ


    Η ΗΣ αληηκεηωπίδεη ΟΛΕΣ ηηο παξαπάλω κνξθέο απάηεο

                                   M.G.Koutras, MD.
Ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα (3) - Εκπόδηα


Υπάξρεη Εζληθή Σηξαηεγηθή γηα Υγεία θαη Χεθηαθή Υγεία;

Υπάξρνπλ ΥΓΙΗ (επηθαηξνπνηεκέλα θαη ελ ιεηηνπξγία) αξρεία & κεηξώα;
   ΑΜΚΑ? e-login? Κάξηα Υγείαο (PKI-based smart card)?
   Εζληθό Μεηξών Επαγγεικαηηώλ Υγείαο?
   Κωδηθνπνηήζεηο – Tαμηλνκήζεηο (ICD-10 ζηα ειιεληθά)
   Αξρεία ΕΟΦ (ζε θαιή θαηάζηαζε, ρξεηάδεηαη ε πξνζζήθε ηηκώλ από ηε ΓΓΕ)


Υπάξρεη ε απαηηνύκελε πνιηηηθή ζπλαίλεζε;

Αλαδεηείηαη ην θαηάιιειν επηρεηξεζηαθό ζρέδην αλάπηπμεο
  • πνιηηηθή θαη θίλεηξα γηα ηαηξνύο
  • πνιηηηθή θαη θίλεηξα γηα θαξκαθνπνηνύο
  • επζπγξάκκηζε ηωλ ΦΚΑ
                                  M.G.Koutras, MD.
M.G.Koutras, MD.
Considerations
1  Σπληαγνγξάθεζε θαηά ATC/DDD

2  Καηαρώξεζε έλδεημεο γηα ζεξαπεία θαηά SNOMED-CT

  Ελζωκάηωζε accredited standards (NCPDP SCRIPT, CDAr2-HL7,
3  HIPAA Title II – Security Rule & Privacy Requirements) epSOS

4  Sealed prescriptions (πρ ζε αζζελή κε HIV)

5  Εθηεηακέλε επηθνηλωλία ηωλ κεξώλ (e-mail, SMS)

6  Αηηηνιόγεζε κεξηθήο εθηέιεζεο

  Ελζωκάηωζε πξνζηηζέκελεο αμίαο (θεθαιαηώδνπο ζεκαζίαο)
7   • Clinical decision support tools
    • Φαξκαθνεπαγξύπλεζε
    • Δηαζύλδεζε κε ηξίην ινγηζκηθό (αξρείν αζζελώλ, απνζήθε θαξκαθείνπ θνθ)


                                         M.G.Koutras, MD.
Είδε Σπληαγώλ

• Απιή
• Επαλαιακβαλόκελε
• Πεξηέρνπζα θάξκαθα ηνπ λ. 1729/87
• Πεξηέρνπζα θάξκαθα κεγάιεο αμίαο
• Σθξαγηζκέλε
• Πξνεγθεθξηκέλε
• Αλαζεωξεκέλε
• Αθπξωκέλε
• Εθηειεζκέλε εληόο ηωλ πξνβιεπνκέλωλ ρξνληθώλ νξίωλ
• Εθηειεζκέλε ζε δύν ρξόλνπο
• Εθηειεζκέλε κόλν κεξηθώο

Prescription dataset vs Dispensed medicine dataset                            M.G.Koutras, MD.
Απαιτείται Προέγκριςη
Αρχικοποίηςη
  Άκυρη   Λήξη χρόνου Εκτέλεςησ
           Συνταγήσ
  Συντα
   γή


                    Ολική Εκτέλεςη      Μερική Εκτέλεςη
                     Συνταγήσ         Συνταγήσ

                                          Αποςτολή Εκτελεςμένησ
        Ολική Εκτέλεςη                            Συνταγήσ ςτο ΦΚΑ   Εκτελεςμένη
          Συνταγήσ       Εκτελεςμένη                (Εφόςον απαιτείται)   (Μερικά ή
                     Συνταγή ςτο
                                                      όχι) Συνταγή
                     Φαρμακείο
                                                       ςτο ΦΚΑ


                                 Μερικά
                                Εκτελεςμέν
                                 η Συνταγή
                                                        M.G.Koutras, MD.
Business Process Management Notations (1)
 BPM: a holistic management approach that promotes business effectiveness and
efficiency while striving for innovation, flexibility, and integration with technology.
             Smart, P.A, Maddern, H. & Maull, R. S. Understanding Business Process Management:
                                                    ,
                    implications for theory and practice, British Journal of Management 2008


                                           M.G.Koutras, MD.
Business Process Management Notations (2)
                   M.G.Koutras, MD.
Business Process Management Notations (3)
                   M.G.Koutras, MD.
M.G.Koutras, MD.
M.G.Koutras, MD.
Επραξηζηώ!

       M.G.Koutras, MD.

More Related Content

What's hot

Οι κλινικές εκδηλώσεις του ΣΔτ2 απότοκες της υπεργλυκαιμίας
Οι κλινικές εκδηλώσεις του ΣΔτ2 απότοκες της υπεργλυκαιμίαςΟι κλινικές εκδηλώσεις του ΣΔτ2 απότοκες της υπεργλυκαιμίας
Οι κλινικές εκδηλώσεις του ΣΔτ2 απότοκες της υπεργλυκαιμίαςMedicalWeb.gr
 
Πρόσκληση ενδιαφέροντος
Πρόσκληση ενδιαφέροντοςΠρόσκληση ενδιαφέροντος
Πρόσκληση ενδιαφέροντοςNikos Kaklamanos
 
Σύγκριση διουρηθρικής προστατεκτομής TURP/TURis με το LASER
Σύγκριση διουρηθρικής προστατεκτομής TURP/TURis με το LASERΣύγκριση διουρηθρικής προστατεκτομής TURP/TURis με το LASER
Σύγκριση διουρηθρικής προστατεκτομής TURP/TURis με το LASERdresdenuro
 
Προσεγγίζοντας τον εθισμό στο διαδίκτυο και τη διαδικτυακή ψυχοπαθολογία
Προσεγγίζοντας τον εθισμό στο διαδίκτυο και τη διαδικτυακή ψυχοπαθολογίαΠροσεγγίζοντας τον εθισμό στο διαδίκτυο και τη διαδικτυακή ψυχοπαθολογία
Προσεγγίζοντας τον εθισμό στο διαδίκτυο και τη διαδικτυακή ψυχοπαθολογίαDe La Salle College - Thessaloniki
 
Κλινική Εξέταση Προβάτων και Αιγών
Κλινική Εξέταση Προβάτων και ΑιγώνΚλινική Εξέταση Προβάτων και Αιγών
Κλινική Εξέταση Προβάτων και ΑιγώνGiorgos Christodoulopoulos
 
Συστήματα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων στην Κλινική Πράξη
Συστήματα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων στην Κλινική ΠράξηΣυστήματα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων στην Κλινική Πράξη
Συστήματα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων στην Κλινική ΠράξηEurostars Programme EUREKA
 
Μάθημα: Βιολογία. Β' Λυκείου. 1ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Β' Λυκείου. 1ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουΜάθημα: Βιολογία. Β' Λυκείου. 1ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Β' Λυκείου. 1ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουDe La Salle College - Thessaloniki
 
Η μελέτη του Καρκίνου με τα Εργαλεία και το Περιβάλλον της Βιοπληροφορικής
Η μελέτη του Καρκίνου με τα Εργαλεία και το Περιβάλλον της ΒιοπληροφορικήςΗ μελέτη του Καρκίνου με τα Εργαλεία και το Περιβάλλον της Βιοπληροφορικής
Η μελέτη του Καρκίνου με τα Εργαλεία και το Περιβάλλον της ΒιοπληροφορικήςEurostars Programme EUREKA
 
ενέσεις & εμβόλια
ενέσεις & εμβόλιαενέσεις & εμβόλια
ενέσεις & εμβόλιαGiannis Tous
 
Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)
Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)
Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)Yannis Kotsanis
 
2 αεε υπαιθ διαδικασίες γενίκευσης 11-2013
2 αεε υπαιθ διαδικασίες γενίκευσης 11-20132 αεε υπαιθ διαδικασίες γενίκευσης 11-2013
2 αεε υπαιθ διαδικασίες γενίκευσης 11-2013pantazi
 
Έρευνα για λογαριασμό του δημοσιογράφου Βαγγέλη Πλάκα
Έρευνα για λογαριασμό του δημοσιογράφου Βαγγέλη ΠλάκαΈρευνα για λογαριασμό του δημοσιογράφου Βαγγέλη Πλάκα
Έρευνα για λογαριασμό του δημοσιογράφου Βαγγέλη ΠλάκαVassiliadis Dimitris
 
Σ. Παππάς - Η θεραπεία του ΣΔ μέχρι την Ινσουλίνη
Σ. Παππάς - Η θεραπεία του ΣΔ μέχρι την ΙνσουλίνηΣ. Παππάς - Η θεραπεία του ΣΔ μέχρι την Ινσουλίνη
Σ. Παππάς - Η θεραπεία του ΣΔ μέχρι την ΙνσουλίνηMedicalWeb.gr
 
λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρεςλοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρεςΧριστινα Τσιτου
 

What's hot (20)

Οι κλινικές εκδηλώσεις του ΣΔτ2 απότοκες της υπεργλυκαιμίας
Οι κλινικές εκδηλώσεις του ΣΔτ2 απότοκες της υπεργλυκαιμίαςΟι κλινικές εκδηλώσεις του ΣΔτ2 απότοκες της υπεργλυκαιμίας
Οι κλινικές εκδηλώσεις του ΣΔτ2 απότοκες της υπεργλυκαιμίας
 
Camellia sinensis
Camellia sinensis Camellia sinensis
Camellia sinensis
 
Πρόσκληση ενδιαφέροντος
Πρόσκληση ενδιαφέροντοςΠρόσκληση ενδιαφέροντος
Πρόσκληση ενδιαφέροντος
 
20130321 teachers requestsmanual
20130321 teachers requestsmanual20130321 teachers requestsmanual
20130321 teachers requestsmanual
 
E2162 2019
E2162 2019E2162 2019
E2162 2019
 
The bases expert statement on inadvertent dopig in sport
The bases expert statement on inadvertent dopig in sportThe bases expert statement on inadvertent dopig in sport
The bases expert statement on inadvertent dopig in sport
 
Σύγκριση διουρηθρικής προστατεκτομής TURP/TURis με το LASER
Σύγκριση διουρηθρικής προστατεκτομής TURP/TURis με το LASERΣύγκριση διουρηθρικής προστατεκτομής TURP/TURis με το LASER
Σύγκριση διουρηθρικής προστατεκτομής TURP/TURis με το LASER
 
Προσεγγίζοντας τον εθισμό στο διαδίκτυο και τη διαδικτυακή ψυχοπαθολογία
Προσεγγίζοντας τον εθισμό στο διαδίκτυο και τη διαδικτυακή ψυχοπαθολογίαΠροσεγγίζοντας τον εθισμό στο διαδίκτυο και τη διαδικτυακή ψυχοπαθολογία
Προσεγγίζοντας τον εθισμό στο διαδίκτυο και τη διαδικτυακή ψυχοπαθολογία
 
Marginal Deterrence at Work
Marginal Deterrence at WorkMarginal Deterrence at Work
Marginal Deterrence at Work
 
Κλινική Εξέταση Προβάτων και Αιγών
Κλινική Εξέταση Προβάτων και ΑιγώνΚλινική Εξέταση Προβάτων και Αιγών
Κλινική Εξέταση Προβάτων και Αιγών
 
Συστήματα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων στην Κλινική Πράξη
Συστήματα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων στην Κλινική ΠράξηΣυστήματα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων στην Κλινική Πράξη
Συστήματα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων στην Κλινική Πράξη
 
Μάθημα: Βιολογία. Β' Λυκείου. 1ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Β' Λυκείου. 1ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουΜάθημα: Βιολογία. Β' Λυκείου. 1ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Β' Λυκείου. 1ο Κεφ.-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
 
Η μελέτη του Καρκίνου με τα Εργαλεία και το Περιβάλλον της Βιοπληροφορικής
Η μελέτη του Καρκίνου με τα Εργαλεία και το Περιβάλλον της ΒιοπληροφορικήςΗ μελέτη του Καρκίνου με τα Εργαλεία και το Περιβάλλον της Βιοπληροφορικής
Η μελέτη του Καρκίνου με τα Εργαλεία και το Περιβάλλον της Βιοπληροφορικής
 
ενέσεις & εμβόλια
ενέσεις & εμβόλιαενέσεις & εμβόλια
ενέσεις & εμβόλια
 
Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)
Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)
Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)
 
2 αεε υπαιθ διαδικασίες γενίκευσης 11-2013
2 αεε υπαιθ διαδικασίες γενίκευσης 11-20132 αεε υπαιθ διαδικασίες γενίκευσης 11-2013
2 αεε υπαιθ διαδικασίες γενίκευσης 11-2013
 
Έρευνα για λογαριασμό του δημοσιογράφου Βαγγέλη Πλάκα
Έρευνα για λογαριασμό του δημοσιογράφου Βαγγέλη ΠλάκαΈρευνα για λογαριασμό του δημοσιογράφου Βαγγέλη Πλάκα
Έρευνα για λογαριασμό του δημοσιογράφου Βαγγέλη Πλάκα
 
Σ. Παππάς - Η θεραπεία του ΣΔ μέχρι την Ινσουλίνη
Σ. Παππάς - Η θεραπεία του ΣΔ μέχρι την ΙνσουλίνηΣ. Παππάς - Η θεραπεία του ΣΔ μέχρι την Ινσουλίνη
Σ. Παππάς - Η θεραπεία του ΣΔ μέχρι την Ινσουλίνη
 
Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό του Σαρωνικού Μ4.0 της 17-4-2016
Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό του Σαρωνικού Μ4.0 της 17-4-2016Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό του Σαρωνικού Μ4.0 της 17-4-2016
Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό του Σαρωνικού Μ4.0 της 17-4-2016
 
λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρεςλοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
 

Similar to E-Prescription

Diavgeia trainingv10
Diavgeia trainingv10Diavgeia trainingv10
Diavgeia trainingv10kosalive
 
4 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram αρνητικά βακτήρια
4 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram αρνητικά βακτήρια4 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram αρνητικά βακτήρια
4 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram αρνητικά βακτήριαEKMED
 
Eπιθυμητές και ανεπιθύμητες δράσεις φαρμάκων στις εξετάσεις της Π.Ι.
Eπιθυμητές και ανεπιθύμητες δράσεις φαρμάκων στις εξετάσεις της Π.Ι.Eπιθυμητές και ανεπιθύμητες δράσεις φαρμάκων στις εξετάσεις της Π.Ι.
Eπιθυμητές και ανεπιθύμητες δράσεις φαρμάκων στις εξετάσεις της Π.Ι.John Koutsikos
 
ανακοίνωση δσ ένωσης διαιτολόγων διατροφολόγων ελλάδος για τους σύμβουλους ευ...
ανακοίνωση δσ ένωσης διαιτολόγων διατροφολόγων ελλάδος για τους σύμβουλους ευ...ανακοίνωση δσ ένωσης διαιτολόγων διατροφολόγων ελλάδος για τους σύμβουλους ευ...
ανακοίνωση δσ ένωσης διαιτολόγων διατροφολόγων ελλάδος για τους σύμβουλους ευ...eretriapress
 
Καρκίνος Όρχεος: Χειρουργική Αντιμετώπιση Υπολλειπόμενων Μαζών μετά από Χημει...
Καρκίνος Όρχεος: Χειρουργική Αντιμετώπιση Υπολλειπόμενων Μαζών μετά από Χημει...Καρκίνος Όρχεος: Χειρουργική Αντιμετώπιση Υπολλειπόμενων Μαζών μετά από Χημει...
Καρκίνος Όρχεος: Χειρουργική Αντιμετώπιση Υπολλειπόμενων Μαζών μετά από Χημει...Dimitris P. Korkolis
 
ερευνα γσεβεε εισοδημα-δαπανεσ-νοικοκυριων
ερευνα γσεβεε  εισοδημα-δαπανεσ-νοικοκυριωνερευνα γσεβεε  εισοδημα-δαπανεσ-νοικοκυριων
ερευνα γσεβεε εισοδημα-δαπανεσ-νοικοκυριωνGregory Skiadopoylos
 
Νανοτεχνολογία και ιατρική (Μουρτζούχος Ι.)
Νανοτεχνολογία και ιατρική (Μουρτζούχος Ι.)Νανοτεχνολογία και ιατρική (Μουρτζούχος Ι.)
Νανοτεχνολογία και ιατρική (Μουρτζούχος Ι.)arlap
 
Μανιτάρια
ΜανιτάριαΜανιτάρια
Μανιτάριαlykkarea
 
ΠΕΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΙ ΤΡΩΣ
ΠΕΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΙ ΤΡΩΣ ΠΕΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΙ ΤΡΩΣ
ΠΕΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΙ ΤΡΩΣ nipapadim nipapadim
 
Work Group for the Reform of PSYCHARGOS: Mental Health of the Elderly
Work Group for the Reform of PSYCHARGOS: Mental Health of the ElderlyWork Group for the Reform of PSYCHARGOS: Mental Health of the Elderly
Work Group for the Reform of PSYCHARGOS: Mental Health of the ElderlyMichael Lavdas
 
Εταιρική Επικοινωνία Σεμινάριο
Εταιρική Επικοινωνία ΣεμινάριοΕταιρική Επικοινωνία Σεμινάριο
Εταιρική Επικοινωνία ΣεμινάριοiQ Studies
 
Γ. Βιτσάκης Παν. Κρήτης
Γ. Βιτσάκης Παν. ΚρήτηςΓ. Βιτσάκης Παν. Κρήτης
Γ. Βιτσάκης Παν. ΚρήτηςOTS SA
 
Επιταγή κατάρτισης ανέργων Δημοσιογράφων
Επιταγή κατάρτισης ανέργων ΔημοσιογράφωνΕπιταγή κατάρτισης ανέργων Δημοσιογράφων
Επιταγή κατάρτισης ανέργων ΔημοσιογράφωνMary Mourelatou
 
Διατροφή στην Άσκηση
Διατροφή στην ΆσκησηΔιατροφή στην Άσκηση
Διατροφή στην ΆσκησηGeorge Paschalis
 
Κοκκύτης: Νεότερα για τη νόσο και το εμβόλιο
Κοκκύτης: Νεότερα για τη νόσο και το εμβόλιοΚοκκύτης: Νεότερα για τη νόσο και το εμβόλιο
Κοκκύτης: Νεότερα για τη νόσο και το εμβόλιοIoanna D. Pavlopoulou
 
νεες θεραπειες παιδονευρο.2017
νεες θεραπειες παιδονευρο.2017νεες θεραπειες παιδονευρο.2017
νεες θεραπειες παιδονευρο.2017psaltakis
 
Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη και Καρκίνος του προστάτη
Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη και Καρκίνος του προστάτηΚαλοήθης υπερπλασία του προστάτη και Καρκίνος του προστάτη
Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη και Καρκίνος του προστάτηEvangelos Fragkiadis
 

Similar to E-Prescription (20)

μητρικός θηλασμός
μητρικός θηλασμόςμητρικός θηλασμός
μητρικός θηλασμός
 
Diavgeia trainingv10
Diavgeia trainingv10Diavgeia trainingv10
Diavgeia trainingv10
 
4 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram αρνητικά βακτήρια
4 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram αρνητικά βακτήρια4 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram αρνητικά βακτήρια
4 ερμηνευτικά κριτήρια σε gram αρνητικά βακτήρια
 
Eπιθυμητές και ανεπιθύμητες δράσεις φαρμάκων στις εξετάσεις της Π.Ι.
Eπιθυμητές και ανεπιθύμητες δράσεις φαρμάκων στις εξετάσεις της Π.Ι.Eπιθυμητές και ανεπιθύμητες δράσεις φαρμάκων στις εξετάσεις της Π.Ι.
Eπιθυμητές και ανεπιθύμητες δράσεις φαρμάκων στις εξετάσεις της Π.Ι.
 
Vakalis.X H&N CANCER
Vakalis.X H&N CANCERVakalis.X H&N CANCER
Vakalis.X H&N CANCER
 
ανακοίνωση δσ ένωσης διαιτολόγων διατροφολόγων ελλάδος για τους σύμβουλους ευ...
ανακοίνωση δσ ένωσης διαιτολόγων διατροφολόγων ελλάδος για τους σύμβουλους ευ...ανακοίνωση δσ ένωσης διαιτολόγων διατροφολόγων ελλάδος για τους σύμβουλους ευ...
ανακοίνωση δσ ένωσης διαιτολόγων διατροφολόγων ελλάδος για τους σύμβουλους ευ...
 
Καρκίνος Όρχεος: Χειρουργική Αντιμετώπιση Υπολλειπόμενων Μαζών μετά από Χημει...
Καρκίνος Όρχεος: Χειρουργική Αντιμετώπιση Υπολλειπόμενων Μαζών μετά από Χημει...Καρκίνος Όρχεος: Χειρουργική Αντιμετώπιση Υπολλειπόμενων Μαζών μετά από Χημει...
Καρκίνος Όρχεος: Χειρουργική Αντιμετώπιση Υπολλειπόμενων Μαζών μετά από Χημει...
 
ερευνα γσεβεε εισοδημα-δαπανεσ-νοικοκυριων
ερευνα γσεβεε  εισοδημα-δαπανεσ-νοικοκυριωνερευνα γσεβεε  εισοδημα-δαπανεσ-νοικοκυριων
ερευνα γσεβεε εισοδημα-δαπανεσ-νοικοκυριων
 
Νανοτεχνολογία και ιατρική (Μουρτζούχος Ι.)
Νανοτεχνολογία και ιατρική (Μουρτζούχος Ι.)Νανοτεχνολογία και ιατρική (Μουρτζούχος Ι.)
Νανοτεχνολογία και ιατρική (Μουρτζούχος Ι.)
 
Μανιτάρια
ΜανιτάριαΜανιτάρια
Μανιτάρια
 
ΠΕΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΙ ΤΡΩΣ
ΠΕΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΙ ΤΡΩΣ ΠΕΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΙ ΤΡΩΣ
ΠΕΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΙ ΤΡΩΣ
 
Work Group for the Reform of PSYCHARGOS: Mental Health of the Elderly
Work Group for the Reform of PSYCHARGOS: Mental Health of the ElderlyWork Group for the Reform of PSYCHARGOS: Mental Health of the Elderly
Work Group for the Reform of PSYCHARGOS: Mental Health of the Elderly
 
Εταιρική Επικοινωνία Σεμινάριο
Εταιρική Επικοινωνία ΣεμινάριοΕταιρική Επικοινωνία Σεμινάριο
Εταιρική Επικοινωνία Σεμινάριο
 
Γ. Βιτσάκης Παν. Κρήτης
Γ. Βιτσάκης Παν. ΚρήτηςΓ. Βιτσάκης Παν. Κρήτης
Γ. Βιτσάκης Παν. Κρήτης
 
Επιταγή κατάρτισης ανέργων Δημοσιογράφων
Επιταγή κατάρτισης ανέργων ΔημοσιογράφωνΕπιταγή κατάρτισης ανέργων Δημοσιογράφων
Επιταγή κατάρτισης ανέργων Δημοσιογράφων
 
Διατροφή στην Άσκηση
Διατροφή στην ΆσκησηΔιατροφή στην Άσκηση
Διατροφή στην Άσκηση
 
Ike
IkeIke
Ike
 
Κοκκύτης: Νεότερα για τη νόσο και το εμβόλιο
Κοκκύτης: Νεότερα για τη νόσο και το εμβόλιοΚοκκύτης: Νεότερα για τη νόσο και το εμβόλιο
Κοκκύτης: Νεότερα για τη νόσο και το εμβόλιο
 
νεες θεραπειες παιδονευρο.2017
νεες θεραπειες παιδονευρο.2017νεες θεραπειες παιδονευρο.2017
νεες θεραπειες παιδονευρο.2017
 
Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη και Καρκίνος του προστάτη
Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη και Καρκίνος του προστάτηΚαλοήθης υπερπλασία του προστάτη και Καρκίνος του προστάτη
Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη και Καρκίνος του προστάτη
 

E-Prescription

 • 1. Ηιεθηξνληθή Σπληαγνγξάθεζε Δπλαηόηεηεο - Πξννπηηθέο M.G.Koutras, MD.
 • 2. Οξηζκνί Είναι η παραγωγή, διακίνηση και έλεγχος των ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών για ιατρικές πράξεις, με τη χρήση τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, με τρόπο που διασφαλίζει την εγκυρότητα, την ασφάλεια και τη διαφάνεια των διακινούμενων πληροφοριών. Computer-based support for the creation, transmission, dispensing, and monitoring of pharmacological therapies. Miller RA, Gardner RM, Johnson KB, Hripcsak G. Clinical decision support and electronic prescribing systems: a time for responsible thought and action. J Am Med Inform Assoc. 2005 Jul-Aug;12(4):403-9. M.G.Koutras, MD.
 • 3. ΣΟΥΗΔΙΑ: παγθόζκηα πξωηνπόξνο Πξώηε ειεθηξνληθή ζπληαγή ην 1983 97% ζηελ Πξωηνβάζκηα θξνληίδα Elektronisk recepthantering, 2009-2010 87% ζηα λνζνθνκεία Γιηηώλεη 100 ώξεο εξγαζίαο αλά ηαηξό, αλά έηνο Τν 2005, ην 95% ηωλ πνιηηώλ δήιωλε ηελ πξνηίκεζή ηνπ Increasing use of electronic prescriptions in Sweden, eGovernment News – 27 April 2005 M.G.Koutras, MD.
 • 4. ΣΟΥΗΔΙΑ: Πξόβιεκα & Παξάγνληεο Επηηπρίαο Πξόβιεκα: ηα θαξκαθεία (800 ζε όιε ηε ρώξα, θξαηηθό κνλνπώιην) θαζπζηέξεζε ζηελ εθηέιεζε ηωλ ζπληαγώλ (Τα θαξκαθεία ηδηωηηθνπνηήζεθαλ ην 2009) Δηείζδπζε: 80% (3 εθαηνκκύξηα ζπληαγέο/κήλα) Παξάγνληεο Επηηπρίαο  Μαθξνρξόληνο πεηξακαηηζκόο  Πξνηεξαηόηεηα ζηελ ΠΦΥ  Εκπηζηνζύλε ηωλ πνιηηώλ γηα ηελ αζθάιεηα ηωλ δεδνκέλωλ E-prescriptions: A swedish success story. Apotekens, 2009 M.G.Koutras, MD.
 • 5. ΔΑΝΙΑ: παγθόζκηνο πξωηαζιεηήο Δηείζδπζε  Τν 100% ηωλ θαξκαθείωλ  Τν 91% ηωλ ηαηξείωλ  Τν 100% ηωλ λνζνθνκείωλ  Τν 100% ηωλ εξγαζηεξίωλ  Τν 100% ηωλ δνκώλ θαη’ νίθνλ θξνληίδαο MedCom: θνηλνπξαθηηθόο θνξέαο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από πέληε ππνπξγεία θαη ηελ έλωζε ηωλ κνλάδωλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Σε δηθέο ηεο κειέηεο απνδείρζεθε όηη: 1. 225.000 € θόζηνο γηα θάζε κέξα ρωξίο e-prescription 2. 2,3 € θόζηνο κεηαθνξηθώλ γηα θάζε ρεηξόγξαθε ζπληαγή M.G.Koutras, MD.
 • 6. ΔΑΝΙΑ: παγθόζκηνο πξωηαζιεηήο (2)  1.500.000 ζπληαγέο αλά κήλα (prescription server, Acure®)  Κάζε Δαλόο πνιίηεο, έρεη ην θαξκαθεπηηθό ηνπ ηζηνξηθό δηαζέζηκν ζε κηα δηαδηθηπαθή θαξηέια (medicine profile, Acure®)  Οινθιεξωκέλν Πιεξνθνξηαθό Σύζηεκα (Medcom-In-A-Box, Acure®)  Ήδε όκωο από ην 2002, ην 85% ηωλ ηαηξώλ θαη ην 100% ηωλ θαξκαθνπνηώλ κπνξνύζε λα παξάμεη θαη λα δηαθηλήζεη ειεθηξνληθέο ζπληαγέο. The Danish ETP Model. Ian Purves and Nick Scholte, Sowerby Centre for Health Informatics at Newcastle, UK, 2002. M.G.Koutras, MD.
 • 7. ΗΠΑ  Αλάγθε γηα Ηιεθηξνληθή Σπληαγνγξάθεζε:  Preventing Medication Errors (IOM, July 2006)  Τπθώλαο ‘Καηξίλα’, 2005 Οη ειεθηξνληθέο ζπληαγέο απαγνξεύνληαλ δηα λόκνπ ζε πνιιέο πνιηηείεο, έωο θαη ην 2007 2 ελώζεηο θαξκαθείωλ 3 PBM's SureScripts RxHub SureScripts 1. eRx NOWTM : δωξεάλ ινγηζκηθό από NEPSI+Allscripts 2. Η SureScripts έρεη πηζηνπνηήζεη > 200 εθαξκνγέο e-prescription 3. Δηείζδπζε ιίγν πάλω από 10%. Τεξάζηηα ε ζεκαζία ηωλ θηλήηξωλ M.G.Koutras, MD.
 • 8. Εκπόδηα ζην δξόκν πξνο ηελ Ηιεθηξνληθή Σπληαγνγξάθεζε M.G.Koutras, MD.
 • 9. Ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα (1) Φνξήγεζε θαξκάθνπ δηαθνξεηηθνύ ηνπ ζπληαγνγξαθεκέλνπ 66% Κωδηθόο θνππνληνύ εθηόο αξρείνπ θαξκάθωλ (ζπκπ. ΙΦΕΤ) 9,9% Αξηζκόο θαξκάθωλ δηαθνξεηηθόο ηωλ ζπληαγνγξαθεκέλωλ 3,8% Με νξζή εθηέιεζε επαλαιακβαλόκελεο ζπληαγήο 3,7% Σπληαγνγξάθεζε πιένλ ηωλ 2 Bt ρωξίο αλαγξαθή ρξόληαο πάζεζεο 3,3% Σπληαγή άλω ηωλ €60 ρωξίο ζεώξεζε 3,1% Λνηπά 10,2% Μηιη. Νεθηάξηνο, Δηνηθεηήο ΙΚΑ, 2003 •Τν 22% ηωλ ζπληαγώλ εθηεινύληαη από ηνπο αζζελείο κε βάζε ηηο νδεγίεο αλαγξαθήο ηνπο •Τν 14% δελ εθηειεί ηε ζπληαγή •ην 13% ηελ εθηειεί αιιά δελ ρξεζηκνπνηεί ηα θάξκαθα •ην 22% δηαθόπηεη πξόωξα ηε ζεξαπεία, ελώ •ην 29% κεηώλεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηε δνζνινγία. Φ. Σαθειιαξίδεο, αληηπξνέδξνο ΣΦΕΕ, 2003 M.G.Koutras, MD.
 • 10. Ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα (2) Μείδωλ παξάγωλ απάηεο: ην αθαηξνύκελν θνππόλη  Πώιεζε ρωξίο ζπληαγή (από ‘πάγθν’)  Αλαθύθιωζε θνππνληώλ κεηά ηελ εθθαζάξηζε ζηνλ ΦΚΑ  Κπθινθνξία θνππνληώλ από θάξκαθα παξάιιεινπ εκπνξίνπ Άιινη παξάγνληεο απάηεο ή ζπαηάιεο • θαηάρξεζε βηβιηαξίωλ ελ γλώζεη ή όρη ηωλ θαηόρωλ (ειιηπήο εμνπζηνδόηεζε) • ιαλζαζκέλν % ζπκκεηνρήο (αζέκηηνο αληαγωληζκόο) • ζπληαγνγξάθεζε πνζνηήηωλ κεγαιύηεξωλ από ηηο αλαγθαίεο • ρξήζε ηνπ ζπληαγνινγίνπ κεηά ζάλαηνλ ή εθηόο ελεξγνύ αζθάιηζεο • πιαζηά θνππόληα • είζπξαμε από ηνλ θαξκαθνπνηό αλώηεξνπ ηνπ ζωζηνύ πνζνύ ζπκκεηνρήο • ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθωλ γηα αγνξά παξαθαξκαθεπηηθώλ - θαιιπληηθώλ Η ΗΣ αληηκεηωπίδεη ΟΛΕΣ ηηο παξαπάλω κνξθέο απάηεο M.G.Koutras, MD.
 • 11. Ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα (3) - Εκπόδηα Υπάξρεη Εζληθή Σηξαηεγηθή γηα Υγεία θαη Χεθηαθή Υγεία; Υπάξρνπλ ΥΓΙΗ (επηθαηξνπνηεκέλα θαη ελ ιεηηνπξγία) αξρεία & κεηξώα;  ΑΜΚΑ? e-login? Κάξηα Υγείαο (PKI-based smart card)?  Εζληθό Μεηξών Επαγγεικαηηώλ Υγείαο?  Κωδηθνπνηήζεηο – Tαμηλνκήζεηο (ICD-10 ζηα ειιεληθά)  Αξρεία ΕΟΦ (ζε θαιή θαηάζηαζε, ρξεηάδεηαη ε πξνζζήθε ηηκώλ από ηε ΓΓΕ) Υπάξρεη ε απαηηνύκελε πνιηηηθή ζπλαίλεζε; Αλαδεηείηαη ην θαηάιιειν επηρεηξεζηαθό ζρέδην αλάπηπμεο • πνιηηηθή θαη θίλεηξα γηα ηαηξνύο • πνιηηηθή θαη θίλεηξα γηα θαξκαθνπνηνύο • επζπγξάκκηζε ηωλ ΦΚΑ M.G.Koutras, MD.
 • 13. Considerations 1 Σπληαγνγξάθεζε θαηά ATC/DDD 2 Καηαρώξεζε έλδεημεο γηα ζεξαπεία θαηά SNOMED-CT Ελζωκάηωζε accredited standards (NCPDP SCRIPT, CDAr2-HL7, 3 HIPAA Title II – Security Rule & Privacy Requirements) epSOS 4 Sealed prescriptions (πρ ζε αζζελή κε HIV) 5 Εθηεηακέλε επηθνηλωλία ηωλ κεξώλ (e-mail, SMS) 6 Αηηηνιόγεζε κεξηθήο εθηέιεζεο Ελζωκάηωζε πξνζηηζέκελεο αμίαο (θεθαιαηώδνπο ζεκαζίαο) 7 • Clinical decision support tools • Φαξκαθνεπαγξύπλεζε • Δηαζύλδεζε κε ηξίην ινγηζκηθό (αξρείν αζζελώλ, απνζήθε θαξκαθείνπ θνθ) M.G.Koutras, MD.
 • 14. Είδε Σπληαγώλ • Απιή • Επαλαιακβαλόκελε • Πεξηέρνπζα θάξκαθα ηνπ λ. 1729/87 • Πεξηέρνπζα θάξκαθα κεγάιεο αμίαο • Σθξαγηζκέλε • Πξνεγθεθξηκέλε • Αλαζεωξεκέλε • Αθπξωκέλε • Εθηειεζκέλε εληόο ηωλ πξνβιεπνκέλωλ ρξνληθώλ νξίωλ • Εθηειεζκέλε ζε δύν ρξόλνπο • Εθηειεζκέλε κόλν κεξηθώο Prescription dataset vs Dispensed medicine dataset M.G.Koutras, MD.
 • 15. Απαιτείται Προέγκριςη Αρχικοποίηςη Άκυρη Λήξη χρόνου Εκτέλεςησ Συνταγήσ Συντα γή Ολική Εκτέλεςη Μερική Εκτέλεςη Συνταγήσ Συνταγήσ Αποςτολή Εκτελεςμένησ Ολική Εκτέλεςη Συνταγήσ ςτο ΦΚΑ Εκτελεςμένη Συνταγήσ Εκτελεςμένη (Εφόςον απαιτείται) (Μερικά ή Συνταγή ςτο όχι) Συνταγή Φαρμακείο ςτο ΦΚΑ Μερικά Εκτελεςμέν η Συνταγή M.G.Koutras, MD.
 • 16. Business Process Management Notations (1) BPM: a holistic management approach that promotes business effectiveness and efficiency while striving for innovation, flexibility, and integration with technology. Smart, P.A, Maddern, H. & Maull, R. S. Understanding Business Process Management: , implications for theory and practice, British Journal of Management 2008 M.G.Koutras, MD.
 • 17. Business Process Management Notations (2) M.G.Koutras, MD.
 • 18. Business Process Management Notations (3) M.G.Koutras, MD.
 • 21. Επραξηζηώ! M.G.Koutras, MD.