Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
DEBRECENI VAGY? ILYET, MÉG NEM LÁTTÁL! NÉZD MEG ÉS ADD TOVÁBB!
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Article NT about Kies Mondzorg

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Article NT about Kies Mondzorg

  1. 1. 26 [uru 2009 Nederlands Tandertsenblad interview 29 Harrie Op de Laak (links op de foto) heeft met Kies Mondzorg een keten met acht vestigingen in en rond Venlo. Hij stoort zich soms aan de berichtgeving over ketenvorming in het NT. Samen met zijn operationeel directeur Michel Klarenbeek (rechts op de foto) wil hij graag uitleg geven over hoe zijn bedrijf is georganiseerd. Ze zijn trots op hun formule. Jullie storen je aan de berichtgeving over ketenver- En wanneer zitten jullie dan op honderd praktijken? ming in het NT. Waarom? K: "Dat heb ik niet precies doorgerekend, maar Op de Laak (OdL): "Bij mij ontstaat het beeld dat in ieder geval voor het pensioen van Harry. We praktijkketens in de regel toch heel andere ergani- hebben het madeliefjeskettingmodel (daisy chain saties zijn, minder vakinhoudelijk gericht en niet in het Engels) voor ogen. Met zo'n model hebben van een tandarts. Dat vind ik jammer, want ik denk we een kernpraktijk waar de meeste voorzie- dat we met Kies Mondzorg bewezen hebben dat ningen zijn, met daar omheen een aantal kleinere we goed georganiseerd zijn. Misschien dat we wel praktijken die zonodig verwijzen. Wat we tot nu beter aandacht kunnen besteden aan de patiënt toe gedaan hebben en waar we nog een tijd mee dan een kleinere praktijk waar de aandacht van de vooruit kunnen, is praktijken overnemen en moder- tandarts over veel zaken moet worden verdeeld." niseren, waarbij horizontaal samenwerken en Klarenbeek (K): "In het NT werd gepubliceerd over verwijzen essentieel zijn." een mislukte praktijkovername. Wij doen dat beter, denk ik. En de laatste tijd wordt er ook gesproken Hoe zien jullie een goede praktijkovername? over cowboytandartsen in relatie tot ketenvorming. OdL: "Een praktijk verkopen is iets emotioneels. Er gaan inderdaad ketens over de kop. Maar wij Ik wil eerst weten wat iemands beweegredenen kunnen een positief verhaal brengen." zijn. Zeker bij ziekte of burn-out moet je niet nog eens extra stress creëren met geld. Tienduizend Hoe ziet Kies Mondzorg er uit en wat is de drijfveer? euro hier of daar maakt dan niet uit. We nemen de OdL: "Als tandarts was ik zeer leergierig en wou NMT-richtlijnen als uitgangspunt, maar vinden het ik steeds meer bereiken. Ik kwam er op uit dat niet erg om soms wat meer te betalen. We laten de naarmate ik meer kennis verwierf ik eigenlijk toch taxaties altijd doen door de verkopendepartij. Als steeds minder wist. Er waren altijd anderen beter. daar geen rare dingen in zitten gaan we akkoord. Ik heb er toen voor gekozen samenwerking te Belangrijk is dat iemand een goed gevoel heeft. zoeken. Ik ben ongeveer vijf jaar geleden andere Een geslaagde praktijkovername is het uithangbord disciplines om me heen gaan verzamelen. Twee voor de volgende overname. Ik ben er trots op dat jaar geleden werd het bedrijf zo groot dat ik het we honderd procent van de overnames in de regio organisatorisch niet meer aankon. Toen heb ik naar ons toe hebben kunnen halen. Verder vind ik er Michel, die uit het bedrijfsleven komt, voor de een snelle doorstart belangrijk." organisatie bijgehaald, zodat ik me meer zorgin- K: "Bij twee overnames werkt de tandarts ook nog houdelijk kon concentreren." door na de overname, meestal in een afbouw- K: "We hebben nu een hoofdvestiging en een labo- periode zodat iedereen er aan kan wennen. We ratorium in Venlo, een verwijspraktijk in Parmingen nemen personeel ook altijd over. Ons concept en daarnaast acht vestigingen, maximaal twintig kunnen we gefaseerd invoeren. Wel zorgen we er minuten rijden vanaf Venlo. Er werken nu tachtig altijd voor dat het computersysteem vanaf de eerste medewerkers, waaronder achttien tandartsen. We dag goed draait." zoeken nog steeds nieuwe praktijken om over te OdL: "We zijn ook verwijspraktijk. Daarom wil ik nemen, tot ongeveer een uur vanaf hier. Nu we de geen wilde vestiging, want dat zou concurrerend boel beter onder controle en op papier hebben is de werken." fysieke afstand niet meer zo belangrijk." Zien collega's jullie niet als grote concurrent? Hoe ver willen jullie dan doorgroeien? OdL: "Dat was er wel, maar na een aantal over- K: "Als we in het tempo van dertig procent kunnen names werd dat gevoel steeds minder. Andere doorgroeien, komen we bij een model met honderd tandartsen in de regio hebben voldoende werk. We praktijken geen echte problemen tegen. Dan zijn geen verdwijnpraktijk. We volgen heel zuiver .. hebben we nog niet eens een procent van de markt de regels voor verwijzen." ~ :l ~. in Nederland. Doorgroei kan, mits we een verband K: "Onbekend maakt onbemind. Geloofwaardigheid ~ houden. We moet niet opeens een praktijk in Den moet groeien. En bij oncollegiaal optreden krijgen • ~ Helder overnemen." we geen verwijzingen meer." ~
  2. 2. 26 JUni 2009 Nederlands Tandartsenblad interview 31 h ~ OdL: "In de vier kringen waar we zitten, draaien als voorwaarde willen stellen in het aannarnebe- we ook gewoon mee met de diensten." leid. Dan kan iedereen ook gemakkelijk de module voor de klachtenregeling nemen. Het KRT willen Hoe profileren jullie je naar de patiënt? we eigenlijk ook voor allemaal. Iedereen draagt OdL: "Gewoon basistandheelkunde. We geven hier een naambordje. De tandartsen staan ook met snelle service en kunnen bijna alles in eigen huis naam en foto op de website. Daar staan ook hun doen. Elke zes weken bespreken we met onze tand- BIG-registratie en relevante lidmaatschappen op. artsen de ontwikkelingen in de tandheelkunde. Ze Transparantie vind ik heel belangrijk." verwijzen ook steeds gemakkelijker naar elkaar. ~.J We kunnen de patiënten zo ook veel meer bieden. Zijn de tandartsen in loondienst bij de keten? r l Maar we staan in de praktijk niet te verkopen. Dat K: "Op twee na wel. Mensen die dertig jaar een ~! geeft een bijsmaak en wil ik niet hebben." Levert een keten op den duur meer rendement op? eigen praktijk hebben gehad, willen zelf niet in loondienst. Die werken op een VAR-verklaring. Tandartsen in loondienst krijgen volgens de NMT- K: "Misschien, we weten niet of er over zoveel jaar richtlijnen 41 procent van de omzet, ongeacht hun een markt is voor een tandartsketen met tientallen ervaring." praktijken." OdL: "Als ik vijf dagen in de week flink zou Mag iedereen bij jullie alle behandelingen uitvoeren? buffelen als implantoloog, dan moge duidelijk zijn OdL: "Nee, zeker niet. Je bent heel kwetsbaar als je dat ik dan een ander bedrag onder de streep over daar aan begint." zou houden. Iemand als Michel, die voor de orga- K: "Dat is totaal onacceptabel. Je moet bekwaam nisatie zorgt, moet ook betaald worden." en bevoegd zijn. We hebben assistenten die welis- waar een cursus verdoven hebben gevolgd, maar Het verwijt dat vaak gemaakt wordt over commer- het daarna toch niet durven. Dat geldt ook voor ciële ketens is dat winstmaximalisatie het eerste doel tandsteen verwijderen. Even goede vrienden. We is en de zorg op de tweede plaats komt. adviseren iedereen om bij twijfel een behandeling OdL: ''Voor onze keten geldt dat absoluut niet en niet zelf te doen. Er is altijd een tandarts in huis. ik hoop die cultuur te kunnen doorbreken. Dan zou Bij plotselinge ziekte van een tandarts hebben we ik ook geen onderwijs voor preventie-assistenten een praktijk wel eens gesloten." en stageplekken voor studenten in mijn organisatie OdL: "Als het heel simpel werk is en je kunt het I', moeten halen. Ik kan echt met trots zeggen dat ik bij de tandarts weghouden, ben ik daar altijd voor zorg sta. Ik ben steeds kennis om me heen aan voorstander van. Bovendien moet de tandarts ook I' het verzamelen, omdat ik er de balen van heb dat andere dingen doen waar hij echt voor is opge- ik het zelf niet allemaal beheers." leid. Wat me dus echt hindert, is dat voor simpele extracties van kiezen naar een ziekenhuis wordt Hoe zorg je ervoor dat de tandartsen die hier werken verwezen, terwijl we dat als tandarts moeten kwalitatief goed zijn? kunnen. Daar verzet ik me tegen. We hebben hier K: "Referenties. Waar ik heel veel waarde aan dan ook een operatiekamer met orale chirurg, dat hecht, is informatie van collega's of praktijken waar is een Duitse tandarts met een masteropleiding van iemand gewerkt heeft. Je kunt een tandarts niet drie jaar. Ziekenhuizen zijn overbelast met kleine op zijn uiterlijk beoordelen. Een nieuwe tandarts chirurgie. Voor het verwijderen van een verstands- krijgt een mentorprogramma en wordt gecoacht." kies rekent de kaakchirurg rond de160 euro. Dat OdL: "Ik werk eerst naast zo iemand in de hoofd- kost het bij de tandarts ongeveer ook. Bij een vestiging en beoordeel zijn werk. Er wordt continu ziekenhuis komt daar zo'n driehonderd euro bij aan gecontroleerd. Als ze na ongeveer een jaar echt overhead. Waarom doen tandartspraktijken het dan r·; klaar zijn, kunnen ze naar een andere vestiging niet gewoon, terwijl ze veel goedkoper zijn? Half waar ze zich verder kunnen ontwikkelen. Ik rijd mei was minister Ab Klink van volksgezondheid rond en maak controleafspraken. Op het laborato- hier in de praktijk op bezoek. Die hebben we dit rium zie ik ook werkstukken binnenkomen die me probleem ook uitgelegd. Zo kan hij misschien wel veel vertellen. Dus achter de schermen kan ik ook een paar miljoen besparen, zonder gekke dingen te controleren. Bij twijfelgevallen over werkstukken doen of het zorgaspect tekort te doen. Dat scheelde ben ik op locatie. Vaak onwillekeurig hoor ik ook hem weer een aspirientje, was zijn reactie." veel van mijn assistenten." Reinier van de Vrie• Moeten ze lid zijn van een beroepsvereniging? K: "We kunnen ze wettelijk niet verplichten om lid van de NMT te worden. Met onze eigen tandart- sengroep willen we een IQualgroep oprichten. We zitten op het punt dat we het NMT-lidmaatschap

Views

Total views

1,261

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

42

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×