Pengenalan teknologimaklumat

2,918 views

Published on

Pengenalan teknologi maklumat - cabaran dan peluang

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,918
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
402
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengenalan teknologimaklumat

 1. 1. HASIL PEMBELAJARANHASIL PEMBELAJARANPENGENALANSedarkan anda bahawa dalam ledakan teknologi maklumat ini, bidangpendidikan tidak terkecuali dalam menempuh gelombang ini. Perkembanganteknologi maklumat semakin berpengaruh dalam dunia pendidikan dewasa ini.Teknologi maklumat telah mula mendapat perhatian pihak KementerianPendidikan dan lain-lain peneraju dalam bidang pendidikan, khususnya yangdigunakan dalam bidang pengurusan pendidikan dan sebagai alat bantuanpengajaran.TTooppiikk 11 PengenalanTeknologiMaklumatDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. Menjelaskan sejarah perkembangan teknologi maklumat, sebelumtahun 1940an hingga kini;2. Menghuraikan penggunaan teknologi maklumat dalam kehidupan;3. Menghuraikan aplikasi dan fasa koridor raya multimedia;4. Mendefinisi dan menerangkan fungsi asas sistem komputer;5. Menjelaskan faktor-faktor yang mengancam keselamatan komputer;6. Menghuraikan cara menyenggara komputer; dan7. Mengenal pasti cara serangan virus dan faktor menghalangnya.
 2. 2. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT2Sedarkan anda sebagai seorang guru, peranan sebagai agen perubahan perludirencanakan selaras dengan perkembangan terkini. Oleh itu, anda seharusnyapeka kepada perkembangan teknologi maklumat yang semakin bertambah pesatke arah meningkatan diri dan khususnya meningkatkan profesionalisme dalambidang pendidikan. Anda perlu mempunyai pengetahuan semasa terhadapperkembangan teknologi maklumat serta kepentingannya kepada generasi masakini. Selain itu, anda sebagai seorang guru akan mampu mewujudkan senarioyang jauh lebih baik sekiranya berpengetahuan dalam bidang perkakasan atauhardware, perisian komputer, ciri-ciri keselamatan dalam teknologi maklumat,khususnya ancaman serangan virus atau ancaman pengodam danpenyenggaraan komputer.TEKNOLOGI MAKLUMATTahukah anda bahawa ruang lingkup teknologi maklumat bukan sahajamelibatkan sistem komputer, malah mencakupi penggunaan komputer dantelekomunikasi yang digunakan untuk memproses dan menyebar maklumat.Dalam era maklumat kini, kegunaan teknologi maklumat begitu meluas dalampelbagai aspek kehidupan. Tiga asas yang menyokong teknologi maklumat ialahperkakasan komputer, perisian komputer dan komunikasi data.1.1.1 Pekembangan Teknologi Maklumat danKomunikasiSejarah perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi boleh dibahagikankepada lima zaman iaitu:Rajah 1.1: Perkembangan teknologi maklumat1.1
 3. 3. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 3(a) Sumbangan Awal Sebelum 1940Pernahkah anda mendengar perkataan Abakus? Sebagai seorang guru,anda sudah tentu didedahkan tentang perkara ini selaras dengan hasratKemeteriam Pendidikan untuk menerapkan kaedah pengiraan ini disekolah-sekolah. Sejarah permulaan penciptaan komputer, bermula denganpenggunaan mesin ABAKUS sebagai pengira 3000 BC yang lalu. Padatahun 1617, Napier Bones telah dicipta oleh John Napier. Sebelum itu,beliau telah mencipta logaritma yang memudahkan operasi matematik.Pascal, seorang ahli Matematik Perancis pula telah mencipta mesinpenghitung mekanikal yang pertama yang dikenali sebagai Blaise Pascalpada 1642 yang merupakan titik tolak pembinaan kalkulator.Rajah 1.2: Mesin arimatik PascalSumber: http://www.maxmon.com/images/hstfig6.gifSistem Binari telah dicipta oleh G.W. Leibnitz pada tahun 1671, sistem inimenjadi asas penting dalam reka cipta sehingga kini. Pada tahun 1835,Analytical Enjin telah diperkenalan oleh C Babbage. Analytical Enjinmengandungi 50 penghitung dan berupaya menyimpan 1000 nombor yangsetiap satu 50 digit, inputnya terdiri daripada kad tebuk.Cuba anda fikirkan dengan menggunakan imaginasi anda, senaraikanciri-ciri komputer generasi kelima yang dapat mempermudahkan danmenepati cita rasa sebagai seorang pengguna dan pendidik.AKTIVITI 1.1
 4. 4. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT4Rajah 1.3: Analytical enjin oleh Clarles BabbageSumber: http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Diagrams/Babbage_engine.jpegAnalytical Enjin mempunyai ciri-ciri komputer moden yang memiliki 5bahagian iaitu:Rajah 1.4: 5 Bahagian analytical enjinGeorge Boole telah memberi sumbangan kepada dunia komputer denganmereka cipta satu simbol Algebra betul dan salah. Rekaan ini telahdigunakan dalam reka bentuk komputer moden. Pada tahun 1890, kadtebuk untuk memasukan dan memproses data diperkenalkan. Pada tahun1937, Howard Aiken dari Universiti Harvard telah mencipta mesin yangdapat membaca urutan arimatik secara automatik.(b) Generasi Pertama (1940-1958)Terciptanya tiub vakum, masalah tindakbalas mekanikal dapat diatasi. Iamerupakan, masalah utama yang dihadapi oleh pencipta komputer iaitu
 5. 5. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 5tindakbalas mekanikal yang lambat dan terbatas. Hasil daripada ciptaantersebut, maka terhasilnya komputer seperti berikut:Jadual 1.1: Hasil Ciptaan Komputer pada Era Generasi PertamaTahunCiptaanKeterangan Ciptaan dan PenciptaTahun1943Komputer Colossus telah dicipta oleh BritishCode dengan menggunakan tiub vakum.Sumber:http://www.digibarn.com/collections/locations/bletchley-park/ 121-2140_IMG.JPGTahun1945J.P Eckert dan J.W Maunchly dari UniversitiPennsylvania telah mencipta "ElectronicNumerical Integrator and Calculator" (ENIAC).Komputer ini memerlukan ruang 1500 kakipersegi dan beratnya 30 tan dan mengandungi19000 tiub vakum.Anda boleh melihat laman web berikut untukmelihat sejarah perkembangan komputer ENIAChttp://ei.cs.vt.edu/~history/ENIAC.Richey.HTMLSumber: http://www-etsi2.ugr.es/alumnos/mlii/imagenes/Programando%20Eniac.jpgTahun1946UNIVAC dicipta. Komputer ini dipasarkan buatpertama kali pada 14 Jun 1951.Sumber:http://www.rothcpa.com/archives/misc/Univac.jpg
 6. 6. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT6Tahun1953IBM telah memasang komputer pertama iaituIBM 701 dan seterusnya pula IBM 650 (lihatgambar sebelah). Komputer ini terbahagi kepadabeberapa bahagian input, output, konsol danbekalan.Sumber: http://www-8.ibm.com/au/70years/more_detail/1953.html(c) Generasi Kedua (1959-1963)Dalam komputer generasi kedua, tiub vakum telah ditukar kepadatransistor. Kesan penggunaan transistor menjadikan saiz fizikal komputermenjadi kecil, bertambah pantas dan menjimatkan tenaga cekap sertaberpotensi tinggi.Pertukaran ini juga membuatkan kos membina komputer menjadi semakinmurah, lebih 17000 komputer IBM telah dipasarkan di antara tahun 1959hingga 1963. Antara komputer yang terkenal ialah IBM 1620 dan IBM 1401.Komputer generasi ini juga mula menggunakan pita magnet untuk storan.Bahasa pengaturcaraan yang digunakan ialah FORTRAN dan COBOL.(d) Generasi Ketiga (1964-1980)Dalam komputer generasi ketiga, transistor telah digantikan dengan litarbersepadu (Integrated Circuit) atau cip. Manakala gelung magnetik telahsepenuhnya mengantikan kad tebuk sebagai storan luar. Hasil penggunaanlitar bersepada, tercipta komputer seperti berikut:• Pada tahun 1971, Dr Ted Hoff telah mencipta mikropemproses Intel4004.• Pada tahun 1975, Local area network yang pertama telah diperkenalkanoleh Robert Metcalfe.• Komputer Apple yang pertama telah dicipta pada tahun 1976 olehSteve Woziniak dan Seve Job.• Seterusnya pada tahun 1977, Apple II telah diperkenalkan.• Intel telah mencipta komputer 8086 pada tahun 1978, kemudian telahdiganti dengan 8088 pada tahun 1979.(e) Generasi Keempat (1980 - Kini)Komputer generasi keempat telah menggunakan litar bersepadu berskala.Intel telah memperkenalkan mikropemproses 286 pada 1982 dan sehinggakini, intel telah mengeluarkan Pentium Centrino. Pada tahun 1984,
 7. 7. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 7Macintosh telah diperkenalkan. Pada bulan Mei 1991, syarikat Microsofttelah memperkenalkan sistem pengendalian operasi yang dinamakanWindows 3.0, seterusnya di awal tahun 1992, Microsoft telahmemperkenalkan versi baru Windows 3.1. Windows 3.0 dan 3.1mengabungkan antara muka sistem pengendalian menggunakan grafik danDOS. Arahan kawalan sistem Windows 3.0 dan 3.1 menggunakan tetikusuntuk memilih ikon interaktif. Sistem pengendalian Windows terusberkembang dan kini Windows XP yang dilancarkan pada 25 Oktober 2001dapat mengabungkan kesemua media dalam multimedia.1.1.2 Penggunaan Teknologi Maklumat dalamKehidupan(a) PendidikanDalam bidang pendidikan, penggunaan teknologi maklumat bolehdibahagi kepada dua kategori:(i) Alat Membantu PengurusanDalam satu organisasi pendidikan terlalu banyak data yang perludiuruskan. Antara contohnya adalah data pelajar, data kewangan,data sumber manusia, data stok dan pelbagai lagi. Teknologimaklumat dengan aplikasi sistem pangkalan data dan rangkaiansetempat boleh digunakan dalam mengurus data dengan teratur danberkesan. Sebagai contoh dengan bantuan aplikasi ini seorangpentadbir boleh mengetahui status disiplin pelajar dengan cepat danterkini.Beliau hanya perlu memasukan nombor matrik pelajar dalamkomputer yang telah disambungkan dengan rangkaian ke pangkalandata pelajar. Begitu juga maklumat-maklumat penting lain sepertikewangan, stok dan sumber manusia. Teknologi maklumat jugadigunakan bagi membantu kerja-kerja perkeranian di sekolah. PihakOpen University Malaysia telah menggunakan sistem untuk1. Gambarkan secara keseluruhan cara proses atau cara kerjakomputer bermula dari peranti input hingga ke peranti output.2. Nyatakan perubahan antara komputer generasi pertama hinggagenerasi keempat.SEMAK KENDIRI 1.1
 8. 8. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT8mengurus dan mengetahui status pelajar dari aspek latar belakang,status permohonan, maklumat kursus yang diambil, status kewangandan status peperiksaan mereka. Ini dapat dilihat dalam Rajah 1.5 dibawah.Rajah 1.5: Sistem maklumat pelajar Open University MalaysiaSelain itu jaringan Internet dan Laman Web juga telah digunakanuntuk mengemaskini sistem pendaftaran peperiksaan pelajar danmemberi pengumuman penting. Sebagai contoh laman web OpenUniversiti Malaysia membenarkan pelajarnya mendaftar, memuatturun slip peperiksaan dan memberi pengumuman penting. Disamping itu, laman Web ini juga membenarkan interaksi antara pihakpentabir dan pelajar.(ii) Alat Bantu MengajarPenggunaan teknologi maklumat sebagai alat bantu mengajarterbahagi kepada empat iaitu:• Teknologi maklumat menggunakan mod tutorial• Teknologi maklumat menggunakan mod penerokaan• Teknologi maklumat menggunakan mod aplikasi• Teknologi maklumat menggunakan mod komunikasiPengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK)merupakan contoh penggunaan teknologi maklumat denganmenggunakan beberapa mod seperti berikut:
 9. 9. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 9Kelebihan menggunakan mod tutorial ialah:Bahan bantu mengajar lebih interaktif. Dengan ini pelajarakan berupaya meningkatkan kefahaman dan penguasaanPelajar dapat belajar dengan sendiriMengaplikasi teori pembelajaran konstruktif dankontekstual dalam pengajaran Membantu meningkatkandaya kreativiti pelajar dan motivasi pelajarMembantu mewujudkan suasana pembelajaran aktifKelebihan menggunakan teknologi maklumat mod penerokaanialah:Pelajar dapat merasa pengalaman melakukan eksperimenyang sukar, terlalu mahal dan mustahil untuk dilaksanakanmenggunakan realiti mayaMengaplikasi teori pembelajaran konstruktifMembantu mewujudkan suasana pembelajaran aktifMembolehkan pembelajaran simulasiKelebihan menggunakan teknologi maklumat mod aplikasi ialah:Pelajar dapat memberi tumpuan kepada aktiviti utamaMenjimatkan masa pembelajaranMembolehkan guru memberi masalah yang lebih mencabarKelebihan menggunakan teknologi maklumat mod komunikasiialah:Membenarkan pembelajaran jarak jauhMembolehkan proses komunikasi dengan tokoh-tokoh danrakan-rakanMengaplikasikan proses pembelajaran melalui kaedah rakansebayaMengaplikasikan teori pembelajaran kolaboratif.
 10. 10. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT10(iii) Internet dalam PendidikanPenggunaan komputer membolehkan pengguna membentukkomunikasi yang berkesan cepat, mudah dan murah. Perkongsianmaklumat, mesyuarat dan perbincangan dapat dilakukan melaluitelesidang. Internet juga digunakan bagi tujuan penyelidikan danpendidikan.Internet dapat digunakan di mana-mana dengan pelbagaimedia dalam aplikasinya, maka maklumat di Internet lebih bersifatterbuka dan luas kerana ia tidak tertakluk kepada sesebuah lokasitertentu sebaliknya ia meliputi seluruh dunia.Rajah 1.6: TelesidangSumber:http://www.mainesenate.org/diamond/images/Diamond%20Video%20Teleconference-high%20res.JPGInternet dapat membantu para pendidik mempelbagaikan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk media yangmenarik. Kemudahan Internet mampu menyediakan sumber rujukanyang bersifat lebih menyeluruh dan pelbagai. Internet dilihat sebagaigedung maklumat yang boleh dicapai melalui jarak jauh. CapaianInternet ini juga boleh membuat hubungan dengan penduduk seluruhdunia menjadi satu kenyataan. Capaian Internet juga mampumembawa pakar-pakar pendidikan ke dalam bilik darjah.Nyatakan penggunaan komputer dalam kehidupan selaku pendidik.SEMAK KENDIRI 1.2
 11. 11. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 11(b) PerindustrianDalam bidang perindustrian, teknologi maklumat digunakan sebagaihasilan dan meningkatkan produktiviti. Tedapat dua kategori industri:(i) Industri yang menjadi teknologi maklumat sebagai produk. Antaracontohnya ialah industri perisian, bioteknologi, perkakasan dan lain-lain lagi.(ii) Industri yang menggunakan aplikasi teknologi maklumat. Industriperbankan, insuran serta industri adalah contoh industri yang bukanberasaskan teknologi maklumat.Teknologi maklumat juga digunakan untuk mereka cipta bentuk produkserta mengawal mesin untuk membuat kerja-kerja yang telahdiprogramkan. Terdapat empat kategori aplikasi komputer:Jadual 1.2: Empat Kategori Aplikasi KomputerKategori Keterangannya(a) Kejuruteraan berbantukankomputer (Computer AidEngineering (CAE))Dalam aplikasi ini jurutera mengunakanperisian komputer bagi membuat reka bentukdan menguji komponen-komponen.(b) Reka bentuk berbantukankomputer (ComputerAided Design(CAD)Program ini membantu jurutera meghasilkanlukisan lengkap mengenai sesuatu reka bentuk(c) Pekilangan berbantukankomputer (Computer AidedManufacturing (CAM))Dalam aplikasi ini komputer akan mengawalrobot atau mesin yang digunakan untukmemasang barangan(d) Automasi kilang Robot atau mesin yang dikawal oleh komputerdigunakan untuk menggerakkan bahan mentahdi bahagian pemasangan dan menjaga kualitibarangApakah kebaikan dan keburukan menggunakan teknologi maklumatdalam mengajaran dan pembelajaran? Cuba anda lakarkan melaluipeta minda berdasarkan kepada pengalaman dan pemahaman anda.SEMAK KENDIRI 1.3
 12. 12. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT12(c) PerdaganganTeknologi maklumat selalu digunakan oleh peniaga dalam bidangpengurusan, perakaunan dan simpan kira. Teknologi maklumat jugadigunakan oleh peniaga dalam memberikan perkhidmatan pelanggan yangsempurna, contohnya ada peniaga menyediakan kios untuk membantupeniaga memberi maklumat barang yang diniagakan.Penggunaan kod asas di kompleks membeli belah bagi mengantikanpenggunaan tanda harga memudahkan pemantauan tanda hargadilakukan. Teknologi maklumat digunakan dalam industri perbankandengan meluas. Penggunaan mesin teller automatic contohnya,menyebabkan maklumat serta urusan simpanan dan pengeluaranmenggunakan online. Penggunaan komputer juga membolehkan sistempembayaran bil dilakukan secara online dan setempat digunakan.1.1.3 Koridor Raya Multimedia (MSC)Koridor Raya Multimedia atau Multimedia Super Coridor (MSC) merupakantonggak dan strategi pembangunan bagi mencapai wawasan 2020. MSC telahditubuhkan pada 29 Ogos 1995 oleh bekas Perdana Menteri Malaysia yang keempat, iaitu Tun Dr Mahathir Mohamad. Koridor Raya Multimedia atau MSCini dibina bagi merangsang proses penyelidikan dan pembangunan atau R & D,membina dan menyebar maklumat serta produk berunsurkan teknologimaklumat. Tujuh aplikasi utama koridor multimedia, terdapat dalam Rajah 1.7.1. Kita menggunakan aplikasi teknologi maklumat setiap hari. Cubaanda bayangkan jenis-jenis aplikasi yang anda pernah atau yangsedang anda gunakan setiap hari.2. Bayangkan sekiranya sistem komputer di seluruh duniamenghadapi kegagalan untuk berfungsi sepenuhnya. Padajangkaan anda, apakah kesulitan yang akan anda akan rasai sertamerta? Bincangkan dalam kelas anda.AKTIVITI 1.2
 13. 13. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 13Rajah 1.7: Aplikasi utama Koridor Raya Multimedia(a) Kerajaan ElektronikKerajaan elektronik merupakan merupakan aplikasi jaringan hubunganantara agensi-agensi kerajaan dan pelanggan. Antara ciri-ciri kerajaanelektronik menjalankan pelbagai urusan menggunakan aplikasi teknologimaklumat adalah seperti berikut:(i) Hubungan antara Agensi KerajaanHubungan antara agensi kerajaan dijalankan secara elektronik danmultimedia. Melalui hubungan ini, komputer yang mengunakanjaringan di kementerian atau jabatan dapat berhubung antara satusama lain. Dengan ini, perkara yang memerlukan penyelesaianbersama dapat dilakukan dengan cepat. Dokumen, maklumat danpangkalan data dapat dikongsi bersama antara kementerian dengankementerian atau dengan jabatan. Sidang video digunakan, bagimemudahkan proses mengadakan mesyuarat di pelbagai lokasi.(ii) Hubungan Rakyat dengan KerajaanKesemua ini bertujuan menghasilkan pentabiran yang cekapberwibawa di samping meningkatkan mutu perkhidmatan awam.Objektif kerajaan elektronik yang digariskan ialah:Menyediakan perkhidmatan awam yang berkualiti dan cekap,Membentuk jaringan komunikasi yang cepat dan cekap antarajabatan,
 14. 14. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT14Ke arah pengurusan tanpa kertas serta menjimatkan kos, danMeningkatkan keselamatan data.Rajah 1.8: Kerajaan elektronik(b) Sekolah BestariSekolah bestari merupakan institusi pendidikan yang tersusun secarasistematik yang mengamalkan pengajaran dan pembelajaran, sertapengurusan sekolah menggunakan aplikasi dan jaringan teknologimaklumat. Sekolah bestari ialah institusi yang mempunyai pengajaran danpembelajaran yang sentiasa mencabar minda dan memberi ruang kepadapelajar berfikiran secara kritis dan kreatif.Corak pembelajarannya akan dapat melahirkan individu yang mempunyaikemahiran dalam bidangnya, memegang teguh dan melaksanakan nilai-nilai murni dan akan sentiasa menyumbangkan idea. Kesemua usaha iniakan dapat melahirkan masyarakat Malaysia yang akan mencipta sejarahserta penemuan dalam bidang akademik dan bukan sebagai bahan sejarah.Jika dibuat perbandingan sekolah masa kini dan sekolah bestari terdapatperbezaan jelas, khasnya dari segi gaya pembelajaran pelajar-pelajarnya. Disekolah masa kini, gaya pembelajaran berasaskan guru yang memberi1. Senaraikan tujuh aplikasi Koridor Raya Multimedia.2. Beri sebab kenapa Koridor Raya Multimedia dianggap berjaya.3. Pada pandangan anda, apakah kelebihan pelaksanaan kerajaanelektronik kepada masyarakat Malaysia? Senaraikan.SEMAK KENDIRI 1.3
 15. 15. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 15tumpuan kepada hafalan dan pengetahuan. Sementara di sekolah bestaricara gaya pembelajaran berasaskan pelajar serta bebas tetapi bergantungkepada teknologi iaitu tumpuan kepada maklumat, berdaya fikir, kreativiti,penyayang dan berliterasi teknologi seperti dalam Jadual 1.3 di bawah.Jadual 1.3: Perbezaan Cara Gaya Pembelajaran Sekolah Masa Kini dan Sekolah BestariMenurut Wan Mohd Zahid (1997), sekolah bestari diwujudkan dengan ciri-ciri berbeza berbanding sekolah sedia ada.Antara ciri-ciri tersebut ialah:Sekolah bestari dihubungkan dengan jaring kawasan tempatan (LAN)yang membolehkan perkongsian maklumat supaya dapatmenggalakkan kerjasama antara pelajar dan guru untuk meningkatkankualiti pengajaran dan pembelajaran.Sekolah ini juga dihubung melalui jaring kawasan luas (WAN) yangmenyediakan sumber-sumber melalui Âonline untuk membolehkanguru-guru dan pelajar mendapat maklumat dari rumah.Sekolah bestari disesuaikan mengikut kehendak guru pelajar danpentadbir dengan menyediakan pelbagai perisian aplikasi.Guru berperanan sebagai fasilitator yang bertanggung jawabmenyediakan situasi yang menggalakkan pembelajaran terarah kendirisecara berdikari.Pentadbir berfungsi sebagai pengurus berkesan.(c) TeleperubatanTeleperubatan ialah aplikasi jaingan maklumat yang digunakan bagi kerjapengurusan dan rawatan antara hospital. Selain daripada itu, teleperubatanmembenarkan hubungan komunikasi antara pesakit dan doktor dilakukandi pelbagai lokasi. Dalam teleperubatan, jaringan aplikasi teknologimaklumat antara hospital akan memudahkan proses menyimpan danmencapai rekod pesakit di hospital yang berlainan.
 16. 16. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT16Rajah 1.9: TeleperubatanSumber: http://www.sjwh.org/images/telemed.jpgJaringan membolehkan pengesahan dan pengumuman penyakit berjangkitdilakukan. Rawatan dan rundingan perubatan jarak jauh antara doktordengan doktor pakar dan doktor dengan pesakit boleh dilakukan denganbantuan jaringan aplikasi. Jaringan aplikasi teknologi dalam hospitaldigunakan untuk memantau pesakit terutama yang berada di unit rawatanrapi. Teknologi maklumat juga digunakan untuk membantu doktormengenali penyakit dengan menggunakan sistem perisian diagnostik.Selain dari itu teknologi maklumat dalam menganalisis data terutama daridata mesin X-ray.Objektif teleperubatan ialah:Membentuk pusat kecemerlangan teleperubatan yang bertaraf dunia;danMenambahkan kualiti kesihatan rakyat Malaysia(d) Pusat PenyelidikanPusat Penyelidikan dan pembangunan adalah aspek yang cukup pentingdalam membangunkan sebuah negara maju. Dengan kerjasama syarikat-syarikat besar tempatan dan luar negara serta universiti tempatan dan luarnegara, adalah diharapkan Malaysia dapat menjadi pusat penyelidikanmultimedia bertaraf antarabangsa. Penubuhan Universiti Multimedia yangterletak di kawasan Koridor Raya Multimedia, juga diharap menjadipemangkin bagi membina masyarakat penyelidik.Secara keseluruhan objektif pusat penyelidikan dalam aplikasi multimediaialah:Mewujudkan kelompok penyelidikan multimedia bertaraf dunia;
 17. 17. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 17Berkerjasama denga universiti tempatan bagi menghasilkan produkmultimedia; danMewujudkan persaingan sumber manusia melalui penyelidikan.(e) Kad PintarCip pada Kad Pintar membolehkan maklumat dimuatkan dalam cip. Didalam cip tersebut, tersimpan maklumat asas pemegang seperti gambar,tempat lahir, tarikh lahir, cap jari dan nombor kad pengenalan pemilik. Didalam cip ini juga terdapat, maklumat imigresen seperti nombor passportdan tarikh luput passport. Maklumat mengenai lesen memandu dan tarikhluput lesen memandu juga disimpan di dalam cip kad pintar. Selaindaripada itu, rekod kesihatan pemegang juga disimpan di dalamnya. Didalam cip juga menyimpan, maklumat E-Tunai dan E-Dagang. Maklumatdi dalamnya, boleh dibaca menggunakan alat membaca kad mini atau alatmembaca kad mudah alih.Kad Pintar pelbagai guna yang diperkenalkan di Malaysia merupakan kadpintar pertama di dunia yang dapat mengabungkan empat aplikasikerajaan dan dua aplikasi pilihan pemegang. Empat aplikasi kerajaan ialahmaklumat diri, maklumat lesen memandu, maklumat kesihatan danmaklumat imigresen.Objektif Kad Pintar pelbagai guna ialah:Membangunkan kad yang cekap, selamat dan mempunyai maklumatdiri pemilik, danMenyediakan pelantar bagi proses E-Dagang.Rajah 1.10: Kad pintarSumber: http://xw2k.sdct.itl.nist.gov/smartcard/images/smartCardInsertion2.jpg(f) Pusat Pemasaran Tanpa Sempadan
 18. 18. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT18Koridor Raya Multimedia mampu menyediakan infrastruktur danperkhidmatan yang terbaik untuk para peniaga. Koridor Raya Multimediadapat dihubungkan dengan semua negara dunia melalui telekomunikasiyang canggih dan terkini.Undang-undang dan polisi yang fleksibel dan bertaraf dunia, infrastrukturyang baik dan kemahiran rakyat dalam menguasai teknologi serta pelbagaibahasa mampu menjadikan Koridor Raya Multimedia sebagai pusatpemasaran tanpa sempadan bertaraf dunia. Koridor Raya Multimediaboleh menjadi pentas syarikat-syarikat bertaraf dunia menyediakanperkidmatan pelanggan dan sokongan teknikal. Objektif pemasaran tanpasempadan ialah:• Merangsang syarikat tempatan dan antarabangsa menjadikan KoridorRaya Multimedia sebagai pusat perniagaan di rantau Asia Pasifik;• Menyokong pemindahan pengetahuan tentang pemasaran danpengurusan perniagaan kepada rakyat Malaysia; dan• Meningkatkan penggunaan teknologi maklumat dan multimedia bagigolongan peniaga.(g) Jalinan Perkilangan DuniaMelalui hubungan telekomunikasi yang bertaraf dunia serta sokongandaripada sistem pengangkutan yang baik dan terurus membolehkan bahanmentah dapat dibawa ke kilang dengan cepat. Infrastruktur ini jugamembolehkan proses penghantaran barang dari kilang ke seluruh dunia,dapat diagihkan dengan cepat dan selamat. Melalui hubungan komunikasike serata dunia, kilang-kilang dapat berhubung dengan murah dan mudah.Kesemua infrastruktur ini boleh menjadikan Koridor Raya Multimediasebagai satu pusat jalinan perkilangan dunia.Objektif menjadikan Koridor sebagai jalinan perkilangan dunia ialah:Menjadikan Koridor Raya Multimedia sebagai pusat perkilangan dunia.
 19. 19. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 191.1.4 Fasa-fasa Rancangan Koridor Raya Multimedia(a) MSC telah dirancang dengan teliti berdasarkan fasa-fasa berikut:Jadual 1.2: Tiga Fasa MSCFasa KeterangannyaFasa 1 • Menubuhan satu lebuhraya maklumat;• Merangsang pembinaan 50 syarikat tempatan yang berdaya saing diperingkat dunia;• Merancang dan memulakan tujuh agenda aplikasi utama (MSC) (rujukRajah 1.3);• Merangka dan melaksanakan undang-undang siber bertaraf dunia; dan• Menbentuk bandaraya Cyberjaya sebagai bandaraya bertaraf dunia.Fasa 2 • Mewujudkan sistem maklumat bagi menghubungkan Koridor RayaMultimedia MSC kepada bandaraya-bandaraya siber dunia;• Membina lebuhraya web;• Merangsang pembinaan 250 syarikat tempatan yang berdaya saing diperingkat dunia;• Menetapkan piawaian bagi tujuh agenda aplikasi utama;• Undang-undang siber bersifat global dan terkini; dan• Empat hingga lima bandaraya bijak dapat dihubungkan denganbandaraya siber yang lain.Fasa 3 • Melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu dan peka terhadapperubahan dunia teknologi;• Merangsang pembinaan 500 syarikat tempatan yang berdaya saing diperingkat dunia;• Membentuk mahkamah undang-undang siber bertaraf antarabangsa diKoridor Raya Multimedia (MSC); dan• Menghubungkan lebih daripada 12 bandaraya bijak kepada lebuhrayaglobal.(b) Kejayaan Koridor Raya Multimedia (MSC)Berdasarkan kepada kerja keras daripada rakyat Malaysia serta galakandaripada kerajaan, Koridor Raya Multimedia (MSC) telah menampakkankejayaan. Kejayaan syarikat-syarikat seperti IRIS Technologies, XYBASEdan REDTone (VMS Technology) serta Perbadanan Komputer Nasional
 20. 20. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT20Berhad, seharusnya dilihat sebagai titik permulaan pengembelingan tenagake arah kecemerlangan.Kejayaan tokoh IT seperti Shahril Ibrahim yang mencipta nama dalambidang animasi komputer dan kesan khas di Hollywood seharusnyamenjadi pembakar semangat untuk mengorak kejayaan (Majalah PCOktober 2002).Ketua Pegawai Eksekutif MDC, menyatakan pihaknya telah dan terusberusaha mencari peluang untuk menarik pelaburan asing betaraf duniake Koridor Raya Multimedia (MSC) melabur di Malaysia. Di antarakejayaan terbarunya ialah penyertaan syarikat seperti Satyam, DHL, ShellHSBC dan BMW (Utusan Malaysia 25 Disember 2002).Matlamat Koridor Raya Multimedia (MSC) pada tahun 2003 ialah untukmenjadikan syarikat bernaung memperolehi sijil MSC sebagai syarikatmultimedia, sejumlah 500 kesemuanya dengan jumlah 30 bertaraf dunia(bilangan ini telah melepasi sasaran). Di akhir tahun 2002, jumlah syarikatyang memiliki sijil MSC adalah sebanyak 730 dan 53 daripadanya bertarafdunia.ASAS SISTEM KOMPUTERStruktur Komputer terbahagi kepada tiga bahagian iaitu input, proses danoutput. Lihat Rajah 1.11 di bawah:1.2Bayangkan anda sebagai seorang pendidik dalam bidang Pendidikan.Apakah sumbangan yang anda boleh berikan terhadap Koridor RayaMultimedia?AKTIVITI 1.3
 21. 21. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 21Rajah 1.11: Keseluruhan proses di dalam komputer1.2.1 Peranti Input(a) TetikusTetikus atau mouse berdasarkan gerak tangan pengguna. Pergerakantetikus boleh dikesan oleh komputer bedasarkan gerakan dan digambarkandi atas skrin dengan gerakan kursor. Tetikus terdiri dari dua atau tigabutang yang boleh ditekan untuk memberi isyarat kepada komputer.Fungsi peranti input ialah memasukkan data ke dalam komputer. Terdapatberbagai peranti input, namun hanya empat peranti input yang biasadigunakan oleh pendidik iaitu tetikus, papan kekunci, pengimbas danpenyentuh skrin.Rajah 1.12: Tetikus (mouse)
 22. 22. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT22Tetikus digunakan untuk:Mengerakkan kursor dan memberi arahan-arahan tertentu pada skrindengan cara mengklik pada ikon-ikon;Tetikus membolehkan pengguna mengerakan kursor ke mana saja diatas skrin dengan mudah dan lancar;Tetikus membolehkan pemindahan imej dilakukan dengan mudah dancepat; danTetikus juga memudahkan pengguna menjelajah mengunakan butanginteraktif, objek interaktif, hiperteks dan hipermedia.(b) Skrin SesentuhSkrin Sesentuh ialah sejenis skrin yang interaktif bagi membolehkanpengguna memasukan arahan dengan menyentuh skrin. Skrin Sesentuhmerupakan pilihan lain pada penggunaan tetikus. Alat yang digunakanuntuk menyentuh skrin boleh terdiri dari pen elektronik atau jaripengguna. Pengguna perlu menyentuh ikon-ikon pada skrin untukmengaktifkan sesuatu arahan.Rajah 1.13: Skrin sesentuhSumber:http://www.satphonestore.com/SatTV/SeaTel/touch%20screen1%2010cm%20cmyk%20(2).jpg(c) PengimbasPengimbas digunakan untuk menyalin atau membaca teks, imej ataugrafik. Data-data yang disalin didigitalkan dan disimpan ke dalamkomputer sebagai fail. Maklumat yang dibaca akan diproses olehkomputer. Terdapat dua jenis pengimbas yang selalu digunakan iaitu:• Pengimbas TanganPengimbas tangan biasanya digunakan untuk mengimbas danmembaca kod asas di pasaraya atau di perpustakaan.
 23. 23. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 23Rajah 1.14: Pengimbas tanganSumber: http://www.posdata.com/images/QS6000PL.JPGPengimbas BukuPengimbas buku biasanya digunakan untuk mengimbas teks, imej dangrafik.1.2.2 Mikropemproses (Pemproses Utama)Ciri-ciri yang membezakan keupayaan mikropemproses ialah set arahan, lebarjalurnya, kelajuan serta seni binanya. Lebar jalur merujuk kepada bilangan bityang dapat diproses contohnya Pntium 4 dengan kelajuan 3.4 Gigahertzmempunyai frekuensi 3.4 Gigahertz yang mana dapat memproses 3.4 bilionpusingan mesin sesaat. Kelajuan merujuk kepada bilangan arahan yang bolehdilaksanakan persaat.Mikropemproses merupakan alat yang paling penting bagi memproses datakepada maklumat. Mikropemproses berfungsi melibatkan operasi matematikdan unit aritmetik logik. Unit kawalan mengawal bahagian komputer denganmemberi arahan. Unit arahan mengawal isyarat pergerakan elektronik dariingatan utama dan unit aritmetik. Unit aritmetik menjalankan operasi logik danaritmetik.Mikropemproses merupakan otak kepada komputer. Mikropemproses terdiridari cip silikon yang mengandungi berjuta litar bersepadu.Rajah 1.15: Pengimbas buku
 24. 24. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT241.2.3 Peranti Output(a) MonitorMonitor merupakan skrin yang bertindak untukmemaparkan output yang kehendaki. Monitormerupakan peranti output yang penting danselalu digunakan oleh pengguna. Monitorterbahagi kepada 2 iaitu monokrom dan warna.Monitor monokrom mempunyai paparan hitamputih dan monitor warna mempunyai paparanwarna. Kedua-dua monitor ini disambungdengan komputer menggunakan kad grafik.Bilangan warna yang boleh dipaparkan bergantung kepada keupayaan kadgrafik dan RAM kad grafik. Ketajaman imej bergantung kepada nilaipeleraian.Peleraian640X480 piksel800X600 piksel1040X786 piksel1280X1054 piksel(b) PencetakPencetak mencetak berbagai maklumat yang telah diproses ke dalambentuk hard copy. Dengan mencetak pengguna boleh menyimpanmaklumat yang dipaparkan pada monitor ke bentuk kekal. Pencetak bolehterdiri daripada tiga jenis:(i) Pencetak Dot MatrikPencetak dot matrik mencetak dengan teknik hentaman. Teknikhentaman ini akan menghasilkan bintik-bintik halus pada kertas.Fungsi peranti output ialah memaparkan maklumat yang telah diproses.Peranti output yang selalu digunakan oleh pendidik ialah monitor, pencetakdan speaker.Rajah 1.16: MonitorImejKasarJelas
 25. 25. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 25Rajah 1.17: Pencetak dot matrik(ii) Pencetak Pancutan DakwatPencetak pancutan dakwat berfungsi dengan kaedah pancutandakwat ke atas kertas.Rajah 1.18 Pencetak pancutan dakwat(iii) Pencetak LaserPencetak laser mempunyai teknik yang sama dengan mesin fotostat.Hasil cetakannya bermutu tinggi.Rajah 1.19: Pencetak laserCuba anda bayangkan anda sebagai sebuah komputer yang berfungsidalam kehidupan seharian. Apakah proses permulaan anda setiaphari?SEMAK KENDIRI 1.4
 26. 26. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT261.2.5 StoranCuba anda bayangkan anda sebagai sebuah komputer yang berfungsi dalamkehidupan seharian. Apakah proses permulaan anda setiap hari?Storan boleh bertindak sebagai peranti input atau output. Contohnya setiap kalianda mengarahkan data diambil dari storan untuk diproses, storan bertindaksebagai input sebaliknya jika kita mengarahkan data disimpan di dalam storan,storan bertindak sebagai output. Storan Primer dikenali sebagai Random AccessMemory (RAM) dan Read Only Memory (ROM, manakala storan Storan Skunderpula terdiri daripada pelbagai bentuk dan aplikasi tambahan contohnya cakerakeras, cakera keras mudah alih, pen drive, compact flash atau cakera padat.(a) Storan PrimerRandom Access Memory (RAM) dalam bahasa melayu bermaksud ingatancapaian rawak. RAM terdiri daripada litar elekteonik yang terdiri daripadacip transitor logik dalam komputer. Litar elektronik ini mempunyaikelajuan tinggi untuk menyimpan maklumat yang sedang diproses.RAM berfungsi untuk:(i) Menyimpan program yang sedang digunakan;(ii) Menyimpan data yang sedang diproses; dan(iii) Menyimpan maklumat sebelum dihantar ke peranti output.RAM boleh mencapai secara pantas walaupun dari lokasi yang jauh. RAMmenyimpan ingatan dalam bentuk singkat dan sementara sahaja, jikabekalan kuasa terputus ingatan yang terdapat dalam RAM akan hilang.Rajah 1.20: RAMRead Only Memory (ROM) atau ingatan baca sahaja, menjadi alat untukmenyimpan maklumat secara kekal. Ingatan dalam ROM akan kekalbiarpun bekalan kuasa diputuskan. ROM menyimpan maklumat yang telahdimasukan ke dalamnya oleh pembina komputer. Di antara maklumat
 27. 27. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 27yang dimasukan ke dalam ROM ialah kofigurasi-konfigurasi sistemkomputer, kod mikro dan BIOS (Basic Input or Output System) iaitu setatur cara rutin asas dalam komputer.(b) Storan SekunderKandungan storan skunder tidak dapat dicapai secara langsung olehpemproses. Data yang disimpan dalam storan skunder hendaklahdipindahkan terlebih dahulu ke ingatan utama sebelum boleh digunakanuntuk memproses data.Storan skunder merupakan storan yang digunakan untuk menyimpan datasecara kekal. Storan skunder dapat mengekal data, walaupun selepas bekalankuasa dihentikan.Rajah 1.21: Storan sekunderCari perbezaan dan persamaan antara RAM dan ROM.SEMAK KENDIRI 1.5Sekiranya anda mempunyai sebuah komputer, apakah yang andajangkakan akan terjadi sekiranya anda menggunakan RAM 16 megabait dalam komputer anda?AKTIVITI 1.4
 28. 28. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT28KESELAMATANAspek-aspek keselamatan melibatkan komputer hendaklah dijaga dengan rapiseperti yang akan dibincangkan berikut:1.3.1 Peraturan dan Penyenggaraan KomputerMakmal komputer seperti makmal-makmal yang lain perlu mempunyaiperaturannya. Peraturan-peraturan ini perlu dipatuhi oleh pengguna komputerdemi keselamatan komputer dan mengelak kemalangan.Antara peraturan penggunaan makmal, ialah:-• Pelajar tidak dibenarkan masuk atau berada di dalam makmal kecualibersama guru;• Tidak dibenarkan membawa makanan dan minuman di dalam makmal;• Tidak dibenarkan membawa keluar barang-barang makmal kecuali ataskebenaran guru;• Tidak dibenarkan membawa beg masuk ke dalam makmal;• Tidak dibenarkan mengubah suai komputer dari berbagai segi. (susunankomputer, perkakasan atau perisian);• Pastikan makmal sentiasa bersih, buang sampah dalam tong sampah;• Berjalan dengan cermat dan tidak dibenarkan berlari di dalam makmal;• Jika terdapat masalah dapatkan bantuan daripada orang yang dibenarkanmembantu sahaja;• Duduk dengan tertib dan bersopan, tidak dibenarkan berjalan-jalan kekomputer lain;• Jaga perilaku, jangan membuat bising di dalam makmal;• Guna komputer dengan kebenaran dan mengikut arahan; dan• Internet boleh digunakan hanya dengan kebenaran guru sahaja.(a) Penjagaan PerkakasanKomputer merupakan barang yang sensitif dan mahal. Langkah-langkahberikut perlu diberi perhatian oleh pemilik komputer bagi mengelakkomputer menjadi rosak:1.3
 29. 29. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 29• Elakkan komputer dari boleh terkena air atau diletak berhampirandengan tempat yang mempunyai kelembapan tinggi (seperti bawahpendingin udara,dapur dan lain-lain);• Elakkan komputer diletak berhampiran dengan tempat yang berdebudan suhu tinggi;• Elakkan komputer diletak berhampiran dengan tempat yangberhampiran dengan alat elektrik dan bermagnet;• Jarakkan komputer dengan dinding atau alat lain, lebih kurang 7 cmuntuk membenarkan peredaran udara;• Jangan bersihkan skrin dengan larutan yang mengandungi alkohol atauaseton, bersihkan bahagian skrin dengan cecair pembersih yang tidakmenghakis;• Gunakan saiz meja yang sesuai untuk meletak komputer, pastikan mejakomputer dan komputer diletakkan pada aras yang stabil dan bebasdaripada getaran dan alihkan komputer ketika perlu sahaja;• Rehatkan komputer setelah terlalu kerap atau digunakan secaraberterusan;• Putuskan hubungan bekalan kuasa dan tanggalkan palam dari soketsebelum meninggalkan komputer;• Gunakan bahan anti-statik di sekitar komputer bagi menghapuskan casstatic;• Bagi mengelak ralat windows, sentiasa keluar dari windows dengancara yang betul;• Jangan letakkan makanan dan minuman dekat dengan komputer bagimengelak tumpahan berlaku;• Jangan gunakan komputer ketika kilat. Gunakan UPS (UninterruptedPower Supplies), SP (Surge Protector) dan AVR (Automatic VoltageRegulation) untuk mengstabilkan kuasa elektrik;• Gunakan SP (Surge Protector) bagi menberi pelindungan akibat kesanpanahan kilat. (namun SP tidak mampu memberi pelindungan akibatkilat sepenuhnya);• Jangan ambil atau masukan cakera liut ketika lampu pemacu cakeramasih menyala; dan• Gunakan sistem tools secara maksima, selalu defrag dan scan cakerakeras.
 30. 30. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT30(b) Tugasan PenyenggaraanSebagai pengguna komputer, penyenggaraan berkala amat perlu bagimemastikan komputer berkeadaan baik. Berikut antara tugas yangdicadangkan;Jadual 1.5: Penyenggaraan Berkala sebagai Pengguna KomputerTugasan KeterangannyaTugasan harian • Jalankan utiliti semasa menjalankan tugasan lain.• Imbas cakera keras untuk membetulkan ralat logik.• Pastikan sistem operasi berjalan dengan baik, mulakansemula (restart) sekiranya komputer telah lamadigunakan.Tugasanmingguan• Jalankan utiliti semasa menjalankan tugasan lain.• Imbas cakera keras untuk membetulkan ralat logik.• Pastikan sistem operasi berjalan dengan baik, mulakansemula (restart) sekiranya komputer telah lamadigunakan.Tugasan bulanan • Imbas cakera keras bagi membetulkan ralat permukaanyang terdapat.• Buang aplikasi yang tidak digunakan kerana aplikasi inisekadar memenuhi ruang cakera keras.• Simpan (backup) dan kemaskini fail-fail sistem.• Kemaskini program utiliti dan perisian anti virus.• Bersihkan perkakasan (papan kekunci, tetikus danmonitor).• Gunakan program utiliti seperti S.M.A.R.T (Self-monitoring Analysis and Report Technology) untukmemantau pelbagai parameter yang berkaitan denganfungsi mekanikal seperti kelajuan plat cakera, masaputaran, kuasa motor, kegagalan carian dan gegarankepada kekisi pemacu. Begitu juga program utiliti sepertiDr PC yang memantau perisian dan perkakasankomputer.
 31. 31. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 311.3.2 Menjaga Keselamatan DataTerdapat data-data cukup bernilai malah lebih berharga daripada komputer.Contohnya data tesis amat berharga berbanding dengan fail program lain. Data-data ini perlu diutamakan untuk disimpan. Kecuaian menjaga data akanmenyebabkan kita kehilangan data yang berharga atau data kita disalahgunakan.(a) Jenis Penyalahgunaan DataTerdapat pelbagai jenis penyalahgunaan data:(i) Mencuri DataTerdapat banyak sebab penjenayah mencuri data. Data amatberharga sebagai contoh data pelanggan amat berharga kepadapeniaga. Terdapat penjenayah mencuri data pelanggan bagimembolehkannya merampas pelanggan. Data akaun bank selalumenjadi sasaran golongan penjenayah. Penjenayah cubamemindahkan duit dalam sesuatu akaun untuk mendapatkeuntungan.(ii) Memanupulasi DataPenjenayah siber juga kerap memanipulasi data bagi tujuantertentu. Contohnya ada penjenayah yang menggunakankebolehan menggunakan komputer dengan menukarkan datadirinya bagi tujuan mengelirukan pihak berkuasa. Terdapat jugayang menukar markah peperiksaan dari gagal ke lulus.(iii) MengintipPersaing dalam peniagaan sentiasa memerlukan data pesaingnyabagi mengetahui strategi dan seterusnya membina strategi baruyang lebih baik. Begitu juga data keselamatan sebuah negarasering menjadi intipan pihak musuh. Kekurangan penjagaankeselamatan menyebabkan pihak musuh dapat mengintip datayang penting.Nyatakan dan cirikan tugas penyelanggaraan yang harus dibuat bagimemanjangkan jangka hayat komputer.SEMAK KENDIRI 1.6
 32. 32. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT32(b) Keselamatan Data(i) Membentuk Kata LaluanKata laluan ialah susunan huruf atau susunan nombor yang perluditaip atau disebut bagi pengenalan diri. Dalam sistem data, katalaluan akan ditanya ketika kita hendak memasuk atau melihatsistem data. Kata laluan berguna, bagi mengelak orang yang tidakdingini melihat data dan seterusnya menyalahgunakan data. Bagimemudahkan mengesan sumber kebocoran rahsia, kata laluanperlulah berlainan antara individu. Susunan huruf atau nombordalam kata laluan jangan mudah diteka atau perkataan biasadigunakan. Kata laluan juga perlu sentiasa dikemaskini, matikankata laluan dengan cepat bagi pegawai yang tidak lagi bertugas.Pegawai maklumat juga perlu sentiasa melakukan audit sistem.Rajah 1.22: Kata laluan(ii) Mengakses Mengikut Tingkat KeperluanPengaturcaraan perlu mengetahui peringkat keperluan penggunasebelum membina sistem pangkalan data. Sebagai contohnya, disekolah pelajar boleh melihat data peperiksaannya tanpamengubah data. Kebolehan menukar data menyebabkan pelajardapat memanipulasi data. Guru pula boleh mengubah datapeperiksaan mengikut mata pelajaran dan kelas yang diajar. Olehitu sistem mengakses maklumat mengikut keperluan penggunaamat perlu dilaksanakan demi keselamatan data.(iii) ProsedurProsedur merupakan bahan rujukan utama ketika membinasistem pangkalan data. Prosedur dalam bentuk dokumentasidibuat oleh pentabiran data dan pengatucara. Prosedur perludisimpan ditempat yang selamat bagi mengelak prosedur jatuh ketangan orang yang tidak bertanggungjawab.
 33. 33. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 33(iv) Membina Pangkalan Data Menggunakan Perisian yang Stabil danSelamatPerisian yang biasa digunakan atau mudah didapati dipasaranterdedah kepada risiko mudah digodam. Selain daripada ituperisian yang dibina atas aspek keselamatan yang rendah begitumudah diceroboh. Oleh itu pentabir data perlu memilih perisianyang mempunyai aspek keselam atan yang tinggi. Sebagai contohperisian jenama ORACLE antara perisian pangkalan data terbaik.Rajah 1.23: Perisian pangkalan data OracleSumber: http://www.foldersgalore.com/Resources/galroracle.jpeg(c) Membuat Salinan DataData yang disimpan ke dalam cakera keras perlu dibuat salinan ke dalamstoran sekunder yang lain bagi mengelak data rosak, dimanupulasi atauhilang. Menyimpan data secara tetap merupakan jaminan terbaik bagimengelak kehilangan data. Langkah-langkah berikut perlu difikirkandalam menyimpan data:(i) Gunakan perisian dan cara yang sesuai ketika operasi menyimpandan menyalin. Data boleh disalin secara manual, menggunakanaplikasi windows atau menggunakan perisian ketiga. Menyimpansecara manual digunakan bagi menyalin data semasa, kerap berubahdan mudah dipindahkan. Jika melibatkan data khas (mesej e-mel,Sekiranya anda ingin menggunakan kod kata laluan dalam kehidupanseharian anda, apakah jenis-jenis penggunan yang anda rasa perludalam kehidupan anda?AKTIVITI 1.5
 34. 34. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT34ketetapan sistem, registry) penggunaan aplikasi windows atauperisian ketiga agak sesuai.(ii) Pemilihan peranti dalam operasi penyimpanan data amat penting.Terdapat pelbagai peranti dan media yang boleh digunakan. Antarafaktor yang harus difikirkan dalam memilih peranti atau media ialah:Keupayaan peranti menyimpan data;Saiz fizikal peranti atau media;Harga peranti; danSelain daripada menyimpan data terdapat juga aplikasi laincontohnya seperti permainan MP3, Kamera dan jam.(iii) Simpan secara berkala, memandangkan data sentiasa berubahperancangan secara berjadual amat perlu bagi menyimpan data.1.3.3 VirusVirus komputer dicipta oleh pengaturcara komputer yang cukup mahir. Virusialah aturcara komputer yang ditulis untuk merosak perisian dan perkakasankomputer. Virus pertama dikesan pada tahun 1986. Virus boleh berjangkit antarasatu komputer ke satu komputer. Virus boleh menyebabkan fail sistem dan faildata mengalami kerosakan, tidak boleh dibaca atau boleh membawa kehilangandata. Sebagai contoh, virus Navidad akan merosakan registry pada windows.Kesannya semua fail sambungan .exe tidak akan dapat dijalankan. Cecacingmampu melumpuhkan pelayan-pelayan utama yang menyebabkan kesesakandalam sistem rangkaian.(a) Punca Serangan VirusBagi mengelak komputer mendapat virus, punca serangan virus perludikenal pasti.Jadual 1.6: Empat Punca Serangan VirusPunca Keterangan• E-mel E-mel merupakan perantara serangan virus paling utama.Fail-fail sisipan yang dihantar melalui e-mail kadang-kadang mengandungi virus. Sebaik fail sisipan yangmengandungi virus ini dibuka, virus akan merebak kedalam komputer. Terdapat virus yang memasuki alamatyang disimpan di dalam buku alamat di e-mail, virus iniakan menghantar e-mail yang mengandungi mengandungivirus dalam fail sisipan ke alamat yang terdapat dalam bukualamat.
 35. 35. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 35• Cakera padat, pendrive dan storansekunder mudahalihBiasanya virus jenis makro terdapat dalam fail hamparandata. Bila fail ini dibuka daripada storan fail, virus ini akanmerosakkan fail-fail yang lain termasuk fail sistem.• Perisian programatau bahan yangdimuat turun dariinternetInternet biasanya merupakan salah satu sumber untukmemperolehi pelbagai jenis perisian. Internet juga biasanyadigunakan untuk mencari bahan atau maklumat.Virus jugaboleh bersembunyi dalam perisian atau fail yang dimuatturun dari internet.• Selitan mesej Fail dalam bentuk iklan atau mesej-mesej yang ganjil jugakemungkinan membawa virus.(b) Tanda-tanda Serangan Virus• Perjalanan sistem komputer menjadi perlahan serta memori merosotsecara tiba-tiba.• Kandungan dalam cakera keras berubah walaupun tiada program yangdipasang atau fail yang disimpan.• Tugas-tugas sistem operasi dan program sukar dijalankan. Error mesejatau amaran kehilangan fail program dalam sistem sering berlaku.• Merosakkan Fail Allocation Table (FAT) dan sector but. FAT yangrosak menyebabkan fail dalam cakera keras tidak dapat baca ataudikesan. Kegagalan sector but berfungsi menyebabkan sistem computertidak boleh dimulakan.• Terdapat hidden file yang sama dan sentiasa memenuhi ruang.• Mesej yang dipaparkan agak ganjil contohnya tanda wujudnya virusNavidad pada komputer ialah ikon mata di sebelah bawah skrin. Bilatetikus melalui ikon ini muncul teks "Lo estamos mirando".• Terdapat laman web yang disekat dari dilayari biarpun tiada arahansekatan laman web dilakukan.• Format atau label fail yang disimpan terubah.• Fail-fail data atau program hilang.• Kandungan dan kod fail berubah menyebabkan rosak dan tidak dapatdigunakan.• Sektor rosak terbentuk dengan banyak pada cakera keras kesannyamenyebabkan data hilang atau gagal dicapai.
 36. 36. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT36(c) Cara-cara Mengelak Serangan VirusSentiasa mengemaskini, mengimbas dan memantau laluan masuk dankeluar dari rangkaian.Sentasa mengemaskini, mengimbas dan memantau aplikasi yangberkaitan dengan internet terutamanya e-mail.Memasang dan sentiasa mengemaskini program anti virus. Perisian antivirus perlu di pasang bagi membolehkan pengesanan dan pencegahanvirus.Jangan membuka e-mail yang tidak diketahui sumbernya atau diraguikandunganya, sisipan e-mail perlu diimbas oleh perisian anti virussebelum membukanya.Sentiasa mengimbas cakera keras mengikut jadual.Muat turun fail dari internet yang mempunyai sumber keselamatanyang tinggi. Jangan muat turun fail-fail prono yang mempunyai sumberkeselamatan yang rendah.Elakkan menggunakan cakera mudah alih orang lain atau komputerawam.Buat bacaan mengenai info terkini tentang virus dan cara pencegahanterkini.• Topik ini membincangkan mengenai pengenalan teknologi maklumat yangmencakupi sejarah teknologi maklumat dan teknologi maklumat dalamkehidupan seharian terutamanya dalam kehidupan sebagai pendidik. KoridorRaya Multimedia yang merupakan mercu tanda kejayaan Malaysia dalamteknologi maklumat dan komunikasi turut dibincangkan dalam topik ini.1. Pada pendangan anda, bagaimanakah sesuatu virus itumengakibatkan kemusnahan di komputer pengguna dansiapakah menyebarkan virus tersebut?2. Apakah persamaan yang anda rasa boleh berlaku antara virusyang menyerang manusia dengan virus yang menyerangkomputer?AKTIVITI 1.6
 37. 37. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 37• Topik ini juga membincangkan sistem komputer dan perkakasan yang selaludigunakan. Penggunaan teknologi maklumat tidak dapat lari daripadamenghadapi masalah serangan virus dan penyalahgunaan data. Dalam topikini, cara menguruskan dan menyenggara komputer dengan baik turutdibincangkan bagi mengelakkan ancaman virus dan penyalahgunaan data.Analytical EnjinAVRBiosCentrinoCOBOLCAECADCAMFortranGigahertzRAMROMS.M.A.R.TSistem BinariSPUPSIT Subjek Teras di Sekolah. 2002. Berita Harian 2 Julai: muka depan.Jalur Lebar di Malaysia. Bilakah Riak akan Menjadi Gelombang. Utusan Malaysia20 Jun 2002: megabit ms 4.Jurang Digital aspirasi wujudkan masyarakat maklumat mungkin gagal. 2002.Utusan Malaysia 28 Disember: Megabait 4.Mohamad Izzat Ridwan. 2002. Merebut Bantuan Kewangan dalam perniagaanICT. Majalah PC September: 56-57.Mohamad Izzat Ridwan. 2002. Medefinisi dan merapatkan jurang digital.Majalah PC, September: 58-59.Mohamad Sabri Idris. 2002. Kerajaan di minta elak ICT jadi indutri monopoli.Surat. Berita Harian, 23 Ogos: ms 11.Mohd Ridzwan Md Iman. 2003. ICT 2003 di mana kita. Utusan Malaysia 2Januari: Mega Bit ms 4.
 38. 38. TOPIK 1 PENGENALAN TEKNOLOGI MAKLUMAT38Mohd. Ridzwan bin Haji Hashim. 1992 Pengajaran Berbantukan Komputer.Wawasan September.Nor Liza Ahmad, 2001. Profesional IT Meningkat 11 peratus setahun. BeritaHarian 3 Disember: 16.Shaifol Bahary Sulaiman. 2004. Teknologi maklumat untuk institusi perguruan.Kuala Lumpur: Federal Publication.Syuhada Choo Abdullah Sekolah Bestari Kelolan TSS mula beroperasi. 2003.Berita Harian 7 Januari: Pendidikan ms. 8.Zorani Wati Abas. 1993. Komputer dalam pendidikan. Kuala Lumpur: FajarBakti.Zorani Wati Abas. 1994. Pengenalan kepada komputer. Kuala Lumpur: FederalPublications.

×