خدمات آ»وزشی

278 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
278
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

خدمات آ»وزشی

 1. 1. ‫هعزفی‬ ‫تخصصی‬ ‫آموزشهای‬ ‫مرکس‬ ‫شريف‬ ‫صنعتی‬ ‫کاربردی‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫بسرگراه‬ ‫الكتزًٍيك‬ ‫دپارتواى‬ ‫هخاتزات‬ ٍ ‫عوليات‬ ‫دپارتواى‬ ‫هٌْذسی‬ ٍ ‫التػاد‬ ‫دپارتواى‬ ‫هٌْذسی‬ ‫تجارت‬ ٍ ‫هذيزيت‬ ‫دپارتواى‬ ‫غٌايع‬ ‫هٌْذسی‬
 2. 2. ‫غٌايع‬ ‫هٌْذسی‬ ٍ ‫هذيزيت‬ ‫دپارتواى‬ ٍُ‫گز‬ ‫هذيزيت‬ ُ‫پزٍص‬ ٍُ‫گز‬ HSE ٍُ‫گز‬ ‫هذيزيت‬ ‫کيفيت‬ ٍُ‫گز‬ ‫هٌاتع‬ ‫اًساًی‬ ٍُ‫گز‬ ‫ّا‬ ‫سيستن‬ ٍ‫رٍضْا‬ ٍُ‫گز‬ ‫تعالی‬ٍ ُ‫تْز‬‫ٍری‬ ٍُ‫گز‬ ٍ ‫هذيزيت‬ ‫رّثزی‬
 3. 3. ‫هٌْذسی‬ ‫تجارت‬ ٍ ‫التػاد‬ ‫دپارتواى‬ ٍُ‫گز‬ ‫تاسارياتی‬ ٍُ‫گز‬ ‫هالی‬ ٍ ‫التػاد‬ ٍُ‫گز‬ ‫لزادادّا‬ ٍ ‫حمَلی‬ ٍُ‫گز‬ ِ‫تَسع‬ ٍ ‫کارافزيٌی‬ ‫کار‬ ٍ ‫کسة‬
 4. 4. ‫هٌْذسی‬ ‫عوليات‬ ‫دپارتواى‬ ٍُ‫گز‬IT ٍُ‫گز‬ ‫هٌْذسی‬‫کيفيت‬ ٍُ‫گز‬ ‫تَليذ‬‫اًثار‬ ٍ ٍُ‫گز‬ ‫ًزم‬‫افشارّای‬ ‫هٌْذسی‬
 5. 5. ‫ها‬ ‫اًذاس‬ ‫چطن‬ ‫تجارب‬ ٍ ‫ّا‬ ِ‫آهَخت‬ ‫آهَسش‬ ٍ ‫اًتطار‬ ،‫اًتمال‬ ِ‫ًخث‬ ٍ ‫هجزب‬ ‫هطاٍراى‬ ٍ ‫هذرساى‬ ،‫هتخػػاى‬ ‫هؤسسات‬ ٍ ‫ّا‬ ُ‫داًطگا‬ ‫هياى‬ ‫تٌگاتٌگ‬ ‫ارتثاط‬ ‫ايجاد‬ ‫ضزکت‬ ،‫کارخاًجات‬ ،‫غٌايع‬ ‫تا‬ ‫کطَر‬ ‫عالی‬ ‫آهَسش‬ ‫ساسهاًْا‬ ٍ ‫ّا‬ ‫ّای‬ ‫هحيظ‬ ‫در‬ ‫هَجَد‬ ‫ّای‬ ‫کاستی‬ ‫ًوَدى‬ ‫هزتفع‬ ‫ای‬ ُ‫هطاٍر‬ ‫خذهات‬ ِ‫تَاسغ‬ ‫اجزائی‬ ٍ ‫علوی‬ ٍ ُ‫ٍيض‬ ‫ّای‬ ‫تخػع‬ ‫تا‬ ‫افزاد‬ ‫پزٍرش‬ ٍ ‫آهَسش‬ ‫هغاتك‬ ‫خاظ‬ ‫اّذاف‬ ‫تا‬ ‫هٌْذساى‬ ٍ ‫هتخػػاى‬ ‫تأهيي‬ ‫کطَر‬ ‫ٍالعی‬ ‫ًياس‬ ‫تا‬ ‫ٍساسهاًْا‬ ‫ّا‬ ‫ضزکت‬ ،‫غٌايع‬ ِ‫ت‬ ‫افزاد‬ ‫هعزفی‬ ‫ًياس‬ ‫هَرد‬ ‫ّا‬ ‫تَاًوٌذی‬ ‫عيف‬ ‫تا‬ ‫هتٌاسة‬
 6. 6. ‫اّذاف‬‫ها‬ ٍ ‫فٌی‬ ‫هْارتْای‬ ‫ارتمای‬ ‫فزاگيزاى‬ ‫تخػػی‬ ،‫رلاتتی‬ ‫تَاى‬ ‫ارتمای‬ ‫سَدآٍری‬ٍُ‫تْز‬ ‫ٍری‬‫ّا‬ ‫ساسهاى‬ ‫در‬ ‫ّای‬‫هْارت‬ ‫پزٍش‬ ‫ّای‬ ِ‫سزهاي‬ ‫اًساًی‬‫ّا‬ ‫ساسهاى‬
 7. 7. ‫راّثزد‬‫ّای‬‫ارسش‬ ٍ ‫هحَری‬‫تٌياديي‬ ‫ّای‬‫ها‬
 8. 8. ‫هزکشی‬ ِ‫ّست‬ ‫اعضائ‬ ‫لثادی‬ ‫ضْزام‬ ‫هذيزعاهل‬ ‫همام‬ ‫لائن‬ ‫تخػػی‬ ‫ّای‬ ‫دپارتواى‬ ‫هذيز‬ ‫غٌايع‬ ‫هٌْذسی‬ ‫دکتزای‬ ‫ايزاى‬ ‫غٌعت‬ ٍ ‫علن‬ ُ‫داًطگا‬ ‫اس‬ ‫هيزًجاتی‬ ‫سعيذ‬ ‫عاهل‬ ‫هذيز‬ ‫اجزايی‬ ‫هذيز‬ ‫تزق‬ ‫هٌْذسی‬ ‫ارضذ‬ ‫کارضٌاسی‬-‫الكتزًٍيك‬ ‫ضزيف‬ ‫غٌعتی‬ ُ‫داًطگا‬ ‫اس‬
 9. 9. ‫تسْيالت‬ ٍ ‫اهكاًات‬ ‫ايي‬‫هرکس‬‫با‬‫برخَرداری‬‫از‬‫تواهی‬‫اهکاًات‬‫هَجَد‬‫در‬ُ‫داًشکد‬‫ّای‬ُ‫داًشگا‬‫صٌعتی‬ ‫شريف‬ٍ‫ّوچٌيي‬‫جْاد‬‫داًشگاّی‬‫صٌعتی‬،‫شريف‬‫زيرساختْای‬‫کن‬‫ًظيری‬‫در‬ُ‫حَز‬ ‫آهَزش‬‫فراّن‬ُ‫ًوَد‬‫است‬.‫هَارد‬‫زير‬‫را‬‫بعٌَاى‬ًَِ‫ًو‬‫ای‬‫از‬‫ايي‬‫اهکاًات‬ٍ‫زير‬‫ساختْا‬‫هی‬ ‫تَاى‬‫برشورد‬. •‫تئبتر‬ ‫آمفی‬ ‫هبی‬ ‫سبلن‬ •‫شبکه‬ ‫به‬ ‫مجهس‬ ‫سبيتهبی‬ •‫مديب‬ ‫مولتی‬ ‫هبی‬ ‫سبلن‬ •‫مديب‬ ‫مولتی‬ ‫کالسهبی‬ •‫جلسبت‬ ‫سبلن‬ •‫آزمبيشگبهب‬ •‫مختلف‬ ‫کبرگبههبی‬ •‫رستوران‬ •‫سلف‬ •‫چبيخبنه‬
 10. 10. ‫آهَسضی‬ ‫سَاتك‬ ٍ ‫تجزتيات‬ ‫اس‬ ‫تيص‬36000‫آهَسش‬ ‫ًفزساعت‬‫تخػػی‬ 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000
 11. 11. ‫آهَسضی‬ ‫سَاتك‬ ٍ ‫تجزتيات‬ ‫درحذٍد‬ ‫التحػيالى‬ ‫فارغ‬ ‫کل‬ ‫تعذاد‬380‫ًفز‬ 0 20 40 60 80 100 120 140 160
 12. 12. ‫تحػيلی‬ ‫هماعع‬ ‫تفكيك‬ ِ‫ت‬ ‫التحػيالى‬ ‫فارغ‬ ‫ًسثت‬ 12.86% 71.92% 14.96% 0.26% ‫کاردانی‬ ‫کارشناسی‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫دکتری‬
 13. 13. ‫اضتغال‬ ‫تفكيك‬ ِ‫ت‬ ‫التحػيالى‬ ‫فارغ‬ ‫ًسثت‬ 42% 58% ‫شاغل‬ ‫بیکار‬
 14. 14. ‫ساسهاًی‬ ‫درٍى‬ ‫ّای‬ ‫آهَسش‬ ‫سَاتك‬ ‫تزخی‬ ‫سبزمبن‬ ‫وبم‬‫آمًزشی‬ ٌ‫دير‬ ‫محل‬ ‫شرکت‬ ٌ‫دير‬ ‫مذت‬ (‫سبعت‬) ‫مذرس‬ ‫اديسًن‬ ‫وفت‬MSP‫تُران‬40‫مبتذي‬ ‫مُىذس‬ ‫صىعت‬ ‫ريييه‬ISO/ TS‫تُران‬16‫يعقًبخبوی‬ ‫مُىذس‬ ‫شُرداري‬ ‫تُران‬ ‫سيستمی‬ ‫مذيريت‬‫تُران‬4‫قببدي‬ ‫دکتر‬ ‫صىعت‬ ‫فکًر‬‫ادعب‬ ‫مذيريت‬‫تُران‬8‫ببقرپًر‬ ‫دکتر‬ ‫اورژي‬ ‫صىبيع‬ ‫دفتر‬ ‫مسئًل‬ ‫ي‬ ‫اي‬ ٍ‫حرف‬ ‫مىشی‬ ‫مذيران‬ ‫تُران‬24‫علًي‬ ‫مُىذس‬ ‫اي‬ ٍ‫َست‬ ‫افق‬‫قراردادَب‬ ‫مذيريت‬ ‫جبمع‬ ٌ‫دير‬‫تُران‬48 ‫ببقرپًر‬ ‫دکتر‬ ‫پرچمی‬ ‫دکتر‬ ‫ايسًا‬‫کيفيت‬ ‫مذيريت‬‫َمذان‬16‫سکًتی‬ ‫مُىذس‬
 15. 15. ‫تزتزی‬ ٍ ‫هشيت‬
 16. 16. ‫ها‬ ‫ّای‬ ‫ًَآٍری‬ ‫اس‬ ‫تزخی‬
 17. 17. ‫رايگاى‬ ‫ضغلی‬ ُ‫هطاٍر‬ ‫داًشجَياى‬ ‫اشتغال‬ ‫ّای‬ ِ‫دغدغ‬ ‫شغلی‬ ‫ّای‬ ‫فرصت‬ ‫جديدتريي‬ ‫از‬ ‫داًشجَياى‬ ‫آگاّی‬ ‫عدم‬ o‫اًدازی‬ ُ‫را‬‫رايگاى‬ ‫ضغلی‬ ُ‫هطاٍر‬ ‫خذهات‬ُ‫حَز‬ ‫داًشجَياى‬ ‫برای‬ ‫صٌايع‬ ‫هٌْدسی‬ ٍ ‫هديريت‬ ‫ّای‬(،ُ‫پرٍش‬ ‫هديريت‬HSE‫هٌْدسی‬ ، ‫هديريت‬ ،‫فرٍش‬ ٍ ‫بازاريابی‬ ،‫اًساًی‬ ‫هٌابع‬ ،‫سازهاًی‬ ‫تعالی‬ ،‫کيفيت‬ ،‫هالی‬ ‫هدير‬ ،‫اقتصادی‬ ‫ارزيابی‬ ٍ ‫سٌجی‬ ‫اهکاى‬ ‫هطالعات‬ ،‫کيفيت‬ ٍ ‫تَليد‬ ‫هديريت‬ ،‫اًرشی‬ ‫هديريت‬ ،ٌِ‫ّسي‬ ‫هديريت‬ ،‫قراردادّا‬ ‫هديريت‬ ‫هٌْدسی‬ ‫فٌی‬ ‫افسارّای‬ ‫ًرم‬ ٍ ،‫اًبار‬) ‫از‬ ‫گيری‬ ُ‫بْر‬‫غٌعت‬ ‫هتخػػيي‬ ‫تزيي‬ ‫هجزب‬
 18. 18. ‫آهَختگاى‬ ‫داًص‬ ‫هعزفی‬ ٍ ‫التحػيلی‬ ‫فارغ‬ ‫جطي‬ ‫تزگشاری‬
 19. 19. ‫اسپاًسز‬ ‫جذب‬
 20. 20. ‫تزتز‬ ‫التحػيالى‬ ‫فارغ‬ ‫اس‬ ‫تمذيز‬
 21. 21. ‫غٌعت‬ ‫هذيزاى‬ ‫اس‬ ‫دعَت‬
 22. 22. ‫ٌّزهٌذاى‬ ‫اس‬ ‫دعَت‬
 23. 23. ‫سزپزستاى‬ ٍ ‫هذيزاى‬ ُ‫ٍيض‬ ‫تخػػی‬ ‫ّای‬ ُ‫دٍر‬ ‫پذيزايی‬
 24. 24. ‫آهَسش‬ ‫خذهات‬ ‫هعزفی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫تربيت‬ ‫جامع‬ ‫کارشناس‬ ‫شغلی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫تخصصی‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫افساری‬ ‫نرم‬ ‫سمينارهای‬ ‫آموزشی‬
 25. 25. ‫خذهات‬ ‫آهَسش‬ ُ‫ٍيض‬ ‫ّای‬ ُ‫دٍر‬ ٍ ‫هذيزاى‬ ‫سزپزستاى‬ ُ‫ٍيض‬ ‫ّای‬ ُ‫دٍر‬ ٍ ‫کارضٌاساى‬ ‫ساسهاى‬ ‫کارکٌاى‬ ‫ّا‬ ُ‫ٍيض‬ ‫ّای‬ ُ‫دٍر‬ ‫داًطجَياى‬ ُ‫ٍيض‬ ‫ّای‬ ُ‫دٍر‬ ٍ ‫التحػيالى‬ ‫فارغ‬ ‫جَيای‬ ‫هتماضياى‬ ‫کار‬ ‫آهَسش‬ ‫خذهات‬ ‫هعزفی‬
 26. 26. ‫آهَسش‬ ‫خذهات‬ ‫هعزفی‬ ‫ّای‬ ‫آهَسش‬ ‫درٍى‬ ‫ساسهاًی‬ ‫ّای‬ ‫آهَسش‬ ‫تزٍى‬ ‫ساسهاًی‬ ‫ّای‬ ‫آهَسش‬ ‫تخػػی‬ ‫کارتزدی‬

×