QUADERN DE TREBALL PROFESSORATCONEGUEM BARCELONATREBALL DE SÍNTESIJUNY 2013AULA 1B1r ESOINSTITUT PRÍNCEP DE GIRONA
2ÍNDEX1. GRUPS DE TREBALL ALUMNAT NUMERATS / PÀG. 32. PROFESSORAT QUE INTERVINDRÀ A L’AULA / PÀG. 33. QUÈ AVALUEM DES DE L...
31. GGRRUUPPSS DDEE TTRREEBBAALLLL AALLUUMMNNAATT NNUUMMEERRAATTSSGrup 1 Aula 1B Grup 2 Aula 1BGarcÍa Monreal, LluísMuñoz ...
43. QQUUÈÈ AAVVAALLUUEEMM DDEESS DDEE LLEESS CCOOMMPPEETTÈÈNNCCIIEESS BBÀÀSSIIQQUUEESS??1. Comunicació lingüística i audio...
544.. HHOORRAARRII PPRROOFFEESSSSOORRAATT DDEE LL’’ AAUULLAA 11BBHores / Dies Dilluns 17 Dimarts 18 Dimecres 198:30-10 Dul...
666.. CCOONNTTRROOLL AASSSSIISSTTÈÈNNCCIIAA:: FFAALLTTAA,, FFAALLTTAA JJUUSSTTIIFFIICCAADDAA,, RREETTAARRDDDies Dilluns 17...
777..CCOONNTTRROOLL AACCTTIITTUUDD:: NNOOTTAA NNUUMMÈÈRRIICCAA DDEE LL’’11 AALL 1100Dies Dilluns 17 Dimarts 18 Dimecres 19...
888.. CCOONNTTRROOLL TTRREEBBAALLLL:: NNOOTTAA NNUUMMÈÈRRIICCAA DDEE LL’’11 AALL 1100Dies Dilluns 17 Dimecres 19Alumnat/ H...
999.. OOBBSSEERRVVAACCIIOONNSS DDIIÀÀRRIIEESS..Alumnat Dilluns 17 Dimarts 18 Dimecres 191.García Monreal, Lluís2.Muñoz Agu...
101100.. CCOONNTTRROOLL SSOORRTTIIDDEESS II EENNTTRRAADDEESS DDEE CCLLAASSSSEE:: BBIIBBLLIIOOTTEECCAADies Dilluns 17 Dimec...
111111.. GGUUIIAA RRÀÀPPIIDDAA PPEERR OORRIIEENNTTAARR LLAA RREECCEERRCCAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓSi els i les alumnes baixen...
12Redacció en CASTELLÀ de dos monuments que us hagin agradat.d) CIÈNCIES NATURALS: els arbres dels carrers• Busca a les gu...
131122.. CCAALLEENNDDAARRII TTRRIIBBUUNNAALLSS TTRREEBBAALLLL DDEE SSÍÍNNTTEESSII::DDIIJJOOUUSS 2200 DDEE JJUUNNYY DDEE 22...
1412-13 Aula 1B Grup 3Professorat tribunalRosa Garrigó Rosa Ma Navinés Duli RodríguezGrup 3 Aula 1BBaza Sala, LaiaCandia P...
151133.. CCRRIITTEERRIISS PPEERR AAVVAALLUUAARR AALL TTRRIIBBUUNNAALL DDEELL TTRREEBBAALLLL DDEE SSÍÍNNTTEESSII..1. Valora...
161155.. PPRREEGGUUNNTTEESS EESSPPEECCÍÍFFIIQQUUEESS::1. Digueu tres monuments o edificis que us hagin agradat del tour tu...
171166.. CCOORRRREECCCCIIÓÓ TTRREEBBAALLLL DDEE SSÍÍNNTTEESSII DDEE 11RR DD’’EESSOO :: ““CCOONNEEGGUUEEMM BBAARRCCEELLOONN...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Quadern de teball ts1 professorat 1 b 2013 1,2,3 i 4

465 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
465
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Quadern de teball ts1 professorat 1 b 2013 1,2,3 i 4

 1. 1. QUADERN DE TREBALL PROFESSORATCONEGUEM BARCELONATREBALL DE SÍNTESIJUNY 2013AULA 1B1r ESOINSTITUT PRÍNCEP DE GIRONA
 2. 2. 2ÍNDEX1. GRUPS DE TREBALL ALUMNAT NUMERATS / PÀG. 32. PROFESSORAT QUE INTERVINDRÀ A L’AULA / PÀG. 33. QUÈ AVALUEM DES DE LES DIFERENTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES?/ PÀG.44. HORARI PROFESSORAT DE L’ AULA 1B / PÀG. 55. HORARI POSSIBLE TREBALL MATÈRIES / PÀG.56. CONTROL ASSISTÈNCIA: FALTA, FALTA JUSTIFICADA, RETARD / PÀG. 67. CONTROL ACTITUD: MOLT BÉ, BÉ, REGULAR I INCORRECTE / PÀG. 78. CONTROL TREBALL: MMOOLLTT,, NNOORRMMAALL,, PPOOCC,, GGEENNSS // PPÀÀGG.. 889. OBSERVACIONS DIÀRIES / PÀG. 910. CONTROL ENTRADES I SORTIDES DE CLASSE / PÀG. 1011. GUIA RÀPIDA PER ORIENTAR LA RECERCA INFORMACIÓ / PÀG. 1112. CALENDARI TRIBUNALS TREBALL DE SÍNTESI / PÀG. 1313.CRITERIS PER AVALUAR EL TREBALL DE SÍNTESI / PÀG. 1514. PREGUNTES GENERALS / PÀG. 1515. PREGUNTES ESPECÍFIQUES / PÀG. 1616. GRAELLA CORRECCIÓ / PÀG. 1717. TREBALL MODEL COMPLET 200918. PRESENTACIÓ EN PAPER D’ UN MODEL D’ UN POWER
 3. 3. 31. GGRRUUPPSS DDEE TTRREEBBAALLLL AALLUUMMNNAATT NNUUMMEERRAATTSSGrup 1 Aula 1B Grup 2 Aula 1BGarcÍa Monreal, LluísMuñoz Aguilar, ÓscarSentís Barcia, FerranRuíz Frigola, DamiánRuíz López, JavierAguilar López, StefaniAlfonso Garrido, AriadnaDomínguez Cordero, YasmandaDanielaEl Abbassi , IkramNaranjo Yagüe, AndreaGrup 3 Aula 1B Grup 4 Aula 1BBaza Sala, LaiaCandia Prado, FlabioFrancisco Tinaya, Ana MariaHidalgo López, Maria ElizabethGonzález Echegoyen, Pamela BelénArancibia Chumacero, Mariana NickoleGutiérrez Nakkach, AhlamPino Jaramillo, Danna ElizabethSalirrosas Saona, Karen IsabelVelasco Baldomar, Marcela22.. PPRROOFFEESSSSOORRAATT QQUUEE IINNTTEERRVVIINNDDRRÀÀ1. Duli Rodríguez2. Rosa Garrigó3. Rosa Ma Navinés
 4. 4. 43. QQUUÈÈ AAVVAALLUUEEMM DDEESS DDEE LLEESS CCOOMMPPEETTÈÈNNCCIIEESS BBÀÀSSIIQQUUEESS??1. Comunicació lingüística i audiovisual:Selecció i recollida d’ informació oral.Correcció lèxica i ortogràfica.Elaboració i producció de textos oralsen català i castellà.Elaboració i producció de frases enanglès.2. Artística i cultural:Llenguatge plàstic: composició dediferents monuments i làmines d’ arbres deBCN; disseny d’ una bicicleta.Llenguatge musical: estudi del teatredel Liceu.3. Tractament de la competència digitalinformació:Recerca i ús d’ informació4. Matemàtica:Mesura en metres de tres illes deBarcelona.Comparació dels resultats obtinguts.5. Aprendre a aprendre:Ser responsable amb les tasquesassignades.Selecció d’ idees fonamentals de textos.Redacció de síntesi.Presentació del dossier de grup ambrigor i netedat.6. Autonomia i iniciativa personal:Participació activa en el treball enequipAutonomia.Capacitat d’ organització.7.Coneixement i interacció amb el mónfísic:Observació i coneixement dels arbres,monuments i llocs singulars de la ciutatde BCN.Coneixement del nom dels carrers de lanostra ciutat.Representació de l’ eix cronològic de lahistòria de Barcelona.Lectura i orientació del plànol de laciutat de Barcelona.Confecció d’ un croquis d’ un banc del’ institut.Coneixement dels materials per laconstrucció d’un banc.Situar BCN al món.8. Social i ciutadana:Actitud de respecte envers els companys iles companyes .Foment de treball cooperatiu entre el grup.
 5. 5. 544.. HHOORRAARRII PPRROOFFEESSSSOORRAATT DDEE LL’’ AAUULLAA 11BBHores / Dies Dilluns 17 Dimarts 18 Dimecres 198:30-10 DuliRodríguezDuliRodríguezDuliRodríguez10-10:30 Rosa Garrigó NuncyHerrerasRosa Garrigó11:30-12 Pati Visita BCNAutocarPati12-13 Rosa MaNavinésJúlia Pons Rosa MaNavinés13-14 Rosa MaNavinésMJ Vercher Rosa GarrigóTarda Treball grup Treball grup Treball grup55.. HHOORRAARRII PPOOSSSSIIBBLLEE TTRREEBBAALLLL MMAATTÈÈRRIIEESSHores / Dies Dilluns 17 Dimarts 18 Dimecres 198:30-10 C. SocialsVisita BCNAutocarC. Naturals10-10:30LlenguaCatalanaMatemàtiquesTecnologia11:30-12 Pati Pati12-13 Llengua Anglesa Ed. Física13-14LlenguaCastellanaMúsicaE. Visual PlàsticaTardaTreball grupTreball grup Treball grup
 6. 6. 666.. CCOONNTTRROOLL AASSSSIISSTTÈÈNNCCIIAA:: FFAALLTTAA,, FFAALLTTAA JJUUSSTTIIFFIICCAADDAA,, RREETTAARRDDDies Dilluns 17 Dimarts 18 Dimecres 19Alumnat/ Hores8:301012138:308:301012131.García Monreal, Lluís2.Muñoz Aguilar, Óscar3.Sentís Barcia, Ferran4.Ruíz Frigola, Damián5.Ruíz López, Javier6.Aguilar López, Stefani7.Alfonso Garrido, Ariadna8.Domínguez Cordero, Yasmanda Daniela9.El Abbassi , Ikram10.Naranjo Yagüe, Andrea11.Baza Sala, Laia12.Candia Prado, Flabio13.Francisco Tinaya, Ana Maria14.Hidalgo López, Maria Elizabeth15.González Echegoyen, Pamela Belen16.Arancibia Chumacero, Mariana Nickole17.Gutiérrez Nakkach, Ahlam18.Pino Jaramillo, Danna Elizabeth19.Salirrosas Saona, Karen Isabel20.Velasco Baldomar, Marcela
 7. 7. 777..CCOONNTTRROOLL AACCTTIITTUUDD:: NNOOTTAA NNUUMMÈÈRRIICCAA DDEE LL’’11 AALL 1100Dies Dilluns 17 Dimarts 18 Dimecres 19Alumnat/ Hores8:301012138:30-148:301012131.García Monreal, Lluís2.Muñoz Aguilar, Óscar3.Sentís Barcia, Ferran4.Ruíz Frigola, Damián5.Ruíz López, Javier6.Aguilar López, Stefani7.Alfonso Garrido, Ariadna8.Domínguez Cordero, Yasmanda Daniela9.El Abbassi , Ikram10.Naranjo Yagüe, Andrea11.Baza Sala, Laia12.Candia Prado, Flabio13.Francisco Tinaya, Ana Maria14.Hidalgo López, Maria Elizabeth15.González Echegoyen, Pamela Belen16.Arancibia Chumacero, Mariana Nickole17.Gutiérrez Nakkach, Ahlam18.Pino Jaramillo, Danna Elizabeth19.Salirrosas Saona, Karen Isabel20.Velasco Baldomar, Marcela
 8. 8. 888.. CCOONNTTRROOLL TTRREEBBAALLLL:: NNOOTTAA NNUUMMÈÈRRIICCAA DDEE LL’’11 AALL 1100Dies Dilluns 17 Dimecres 19Alumnat/ Hores8:301012138:301012131.García Monreal, Lluís2.Muñoz Aguilar, Óscar3.Sentís Barcia, Ferran4.Ruíz Frigola, Damián5.Ruíz López, Javier6.Aguilar López, Stefani7.Alfonso Garrido, Ariadna8.Domínguez Cordero, Yasmanda Daniela9.El Abbassi , Ikram10.Naranjo Yagüe, Andrea11.Baza Sala, Laia12.Candia Prado, Flabio13.Francisco Tinaya, Ana Maria14.Hidalgo López, Maria Elizabeth15.González Echegoyen, Pamela Belen16.Arancibia Chumacero, Mariana Nickole17.Gutiérrez Nakkach, Ahlam18.Pino Jaramillo, Danna Elizabeth19.Salirrosas Saona, Karen Isabel20.Velasco Baldomar, Marcela
 9. 9. 999.. OOBBSSEERRVVAACCIIOONNSS DDIIÀÀRRIIEESS..Alumnat Dilluns 17 Dimarts 18 Dimecres 191.García Monreal, Lluís2.Muñoz Aguilar, Óscar3.Sentís Barcia, Ferran4.Ruíz Frigola, Damián5.Ruíz López, Javier6.Aguilar López, Stefani7.Alfonso Garrido, Ariadna8.Domínguez Cordero, Yasmanda Daniela9.El Abbassi , Ikram10.Naranjo Yagüe, Andrea11.Baza Sala, Laia12.Candia Prado, Flabio13.Francisco Tinaya, Ana Maria14.Hidalgo López, Maria Elizabeth15.González Echegoyen, Pamela Belen16.Arancibia Chumacero, Mariana Nickole17.Gutiérrez Nakkach, Ahlam18.Pino Jaramillo, Danna Elizabeth19.Salirrosas Saona, Karen Isabel20.Velasco Baldomar, Marcela
 10. 10. 101100.. CCOONNTTRROOLL SSOORRTTIIDDEESS II EENNTTRRAADDEESS DDEE CCLLAASSSSEE:: BBIIBBLLIIOOTTEECCAADies Dilluns 17 Dimecres 19Alumnat/ Hores8:301012138:301012131.García Monreal, Lluís2.Muñoz Aguilar, Óscar3.Sentís Barcia, Ferran4.Ruíz Frigola, Damián5.Ruíz López, Javier6.Aguilar López, Stefani7.Alfonso Garrido, Ariadna8.Domínguez Cordero, Yasmanda Daniela9.El Abbassi , Ikram10.Naranjo Yagüe, Andrea11.Baza Sala, Laia12.Candia Prado, Flabio13.Francisco Tinaya, Ana Maria14.Hidalgo Lopez, Maria Elizabeth15.González Echegoyen, Pamela Belen16.Arancibia Chumacero, Mariana Nickole17.Gutiérrez Nakkach, Ahlam18.Pino Jaramillo, Danna Elizabeth19.Salirrosas Saona, Karen Isabel20.Velasco Baldomar, Marcela
 11. 11. 111111.. GGUUIIAA RRÀÀPPIIDDAA PPEERR OORRIIEENNTTAARR LLAA RREECCEERRCCAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓSi els i les alumnes baixen a la biblioteca poden trobar la informació que demanem de totes lesmatèries:a) SOCIALS : Barcelona en el món• Ús d’Internet i google earth per situar Barcelona.Entrar a www.youtube.com i buscar el video de 1:36 titulat “3D Barcelona in GoogleEarth. Es tractarà d’identificar edificis i llocs emblemàtics que hi apareixen.• Amb l’ajut dels Atles que hi ha a la biblioteca situar les referències següents:Collserola, Tibidabo, Montjuïc, riu Besòs i Llobregat, Badalona, Port de Barcelona,Montserrat i aeroport.• http://www.bcn.cat/historia/index.htmb) LLENGUA CATALANA : el perquè del nom dels carrers.• Amb l’ajut del Diccionari nomenclàtor de les vies urbanes de Barcelona ( de JesúsPortavella) de l’Ajuntament de Barcelona, caldrà buscar l’origen d’alguns carrers de laciutat. Per exemple: c/ Consell de Cent, Roger de Llúria, Indústria, Dos de Maig,Paral·lel.• Cercar per Internet la informació sobre altres carrers (pàgina web sobre la ciutat deBarcelona).c) VISUAL I PLÀSTICA I CASTELLÀ : patrimoni de la ciutat. El Modernisme aBarcelona• Fullejar llibres d’art de què disposa la biblioteca que mostren imatges d’edificissingulars de Barcelona. Per exemple: Casa Batlló, la Pedrera, Casa de les Punxes,Hospital de St. Pau, Sagrada Família . Dibuixar-ne la façana.• Consultar els llibres següents i extreure informació sobre el període artístic i literarianomenat Modernisme.o DE SOLÀ-MORALES, Ignasi Gaudí edicions Polígrafo,SAo SOCÍAS, Jaume Modernisme a Catalunya Edicions de Nou Art Thou( dibuixar el quadre de Picasso “Quatre Gats” )o FONTBONA, F. i MIRALLES, E. Història de l’art català Volum VIIDel Modernisme al Noucentisme 1888-1917 ed. 62.
 12. 12. 12Redacció en CASTELLÀ de dos monuments que us hagin agradat.d) CIÈNCIES NATURALS: els arbres dels carrers• Busca a les guies botàniques de camp següents el nom científic d’arbres que hi ha alscarrers de la ciutat. Escriu-ne el nom en llatí, català i castellà. Descriu lescaracterístiques de l’arbre.-MASCLANS, F Guia per a conèixer els arbres ed. Montblanc-DURAN, Núria i PASCUAL, R. Arbres dels carrers (mini guies natura) ed. Pòrtic-PASCUAL, R. Guia dels arbres dels Països Catalans ed. Pòrtic.e) MATEMÀTIQUES : mesura d’una illa de l’Eixample• A partir de la consulta a Internet ( www.bcn.es/ i l’apartat plànol BCN ), al web del’Ajuntament, es tractarà de tenir una visió d’una illa. Caldrà sortir al carrer i mesuraramb passes la realitat i a escala fer-ne un càlcul.f) MÚSICA : el gran teatre del Liceu• Buscar informació a Internet ( www.liceubarcelona.cat) sobre la història del teatre i elsseus orígens; i en un diccionari/enciclopèdia vocabulari i personatges relacionats ambel món de l’òpera: platea, palco, bambolines, prosceni, Verdi, Wagner, Puccini, ...Caldrà omplir fitxes amb la informació extreta.g) EDUCACIÓ FÍSICA I TECNOLOGIA:• Busca a les pàgines www.amicsdelabici.org i www.biciclot.net informació sobre labicicleta per explicar les característiques tècniques entre una bicicleta de muntanya iuna de passeig.• Consultar la pàgina del Bícing (www.bicing.cat) i clicar l’apartat “Via Bicing”(digue’ns d’on surts i on vas i et dibuixem la ruta al mapa) per observar la xarxa decarrils bici de la ciutat i triar una ruta. Per exemple, el lloc d’origen seria Travessera deGràcia 357 (institut ) i el destí: Camp Nou del Barça; un cop trobat, es marcarà en unmapa físic turístic de Barcelona.h) LITERATURA: POESIA CATALANA:Buscar l’auca de Gaudí que va escriure Josep Carner ( l’han de trobar en aquesta adreçahttp://www.auques.cat/textpdf.php?auca=resposta)
 13. 13. 131122.. CCAALLEENNDDAARRII TTRRIIBBUUNNAALLSS TTRREEBBAALLLL DDEE SSÍÍNNTTEESSII::DDIIJJOOUUSS 2200 DDEE JJUUNNYY DDEE 22001133 AA LL’’HHOORRAA DDEE LL’’EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ OORRAALL,, SS’’EENNTTRREEGGUUEENN EELL DDOOSSSSIIEERRSS DDEE CCAADDAA GGRRUUPP..9:30-10:30 Aula 1B Grup 1Professorat tribunalRosa Garrigó Rosa Ma Navinés Duli RodríguezGrup 1 Aula 1B1. García Monreal, Lluís2. Muñoz Aguilar, Óscar3. Sentís Barcia, Ferran4. Ruíz Frigola, Damián5. Ruíz López, Javier10:30-11:30 Aula 1B Grup 2Professorat tribunalRosa Garrigó Rosa Ma Navinés Duli RodríguezGrup 2 Aula 1B1. Aguilar López, Stefani2. Alfonso Garrido, Ariadna3. Domínguez Cordero, Yasmanda Daniela4. El Abbassi , Ikram5. Naranjo Yagüe, Andrea
 14. 14. 1412-13 Aula 1B Grup 3Professorat tribunalRosa Garrigó Rosa Ma Navinés Duli RodríguezGrup 3 Aula 1BBaza Sala, LaiaCandia Prado, FlabioFrancisco Tinaya, Ana MariaHidalgo Lopez, Maria ElizabethGonzález Echegoyen, Pamela Belén13-14 Aula 1B Grup 4Professorat tribunalRosa Garrigó Rosa Ma Navinés Duli RodríguezGrup 4 Aula 1BArancibia Chumacero, Mariana NickoleGutiérrez Nakkach, AhlamPino Jaramillo, Danna ElizabethSalirrosas Saona, Karen IsabelVelasco Baldomar, Marcela
 15. 15. 151133.. CCRRIITTEERRIISS PPEERR AAVVAALLUUAARR AALL TTRRIIBBUUNNAALL DDEELL TTRREEBBAALLLL DDEE SSÍÍNNTTEESSII..1. Valorar l’assistència i puntualitat al llarg de tota la setmana.2. Valorar l’alumne dins del grup (és molt difícil que el treball surti bé si el grup està format ambpersones amb dificultats de caire personal o de relació).3. Valorar el grau de lideratge de l’alumne dins del grup.4. Valorar el treball fet per l’alumne, comparant-lo amb el treball que fa en les matèries del curs.5. Valorar si ha hagut algun canvi en la manera de treballar i participació en el treball demanat,respecte al que ha fet al llarg del curs i, si es pot, respecte al Treball de síntesi de 1r.6. Valorar la participació amb la resta de persones del grup:• Valorar l’acceptació i realització de propostes que han fet els seus companys.• Valorar l’acceptació i realització de les propostes que ha fet el professorat per desenvolupar eltreball.7. Valorar el coneixement que té l’alumne del treball que ha fet tot el grup (conèixer què ha fetcadascun dels components).8. Valorar el repartiment de temes i temps dins del grup en l’exposició oral.9. Valorar l’exposició oral de l’alumne: vocabulari emprat, expressant-se sempre en català, dominidel tema més enllà del que diu, no mirar-se els papers que duu...1144.. AALLGGUUNNEESS PPRREEGGUUNNTTEESS PPOOSSSSIIBBLLEESS GGEENNEERRAALLSS PPEERR AALL TTRRIIBBUUNNAALL DDEELL TTRREEBBAALLLL DDEE SSÍÍNNTTEESSII..1. Què ha estat el que més t’ha agradat del treball fet?2. Què ha estat el que t’ha costat més del treball fet?3. Quina és la conclusió personal que has tret de la feina que heu fet al llarg de tota aquesta setmanadel Treball de síntesi?4. Com us heu repartit la feina que ha fet cadascun? Quins criteris heu fet servir? Per què (si/no) heufet servir el protocol proposat?5. Qui ha estat la persona del grup que més ha treballat?6. De totes les persones del grup, quina és la que creus que millor ha aprofitat el Treball de síntesi?7. T’hauria agradat que el treball de síntesi hagués estat un altre tema? Quin? Per què?8. Quina és la valoració que fas del treball fet?9. Què aconsellaries a l’alumnat de primer d’ESO, que potser l’any que ve haurà de fer el mateixTreball de síntesi com tu has fet ara, per tal que li anés molt bé?
 16. 16. 161155.. PPRREEGGUUNNTTEESS EESSPPEECCÍÍFFIIQQUUEESS::1. Digueu tres monuments o edificis que us hagin agradat del tour turístic per Barcelona. Expliqueuper què els heu escollit.2. Quines característiques té una illa de l’Eixample? (l’haurien de descriure amb la paraula xamfrà! )3. Per què és més gran l’ illa a la qual pertany l’ institut?4. La Sagrada Família és un edifici singular d’Antoni Gaudí. Quan es va començar construir i ambquina finalitat?5. A quin estil artístic d’inicis del s. XX pertany la Sagrada Família, la casa Batlló, la Pedrera i lacasa de les Punxes? (El Modernisme)6. La data de 1992, què va significar per a la ciutat de Barcelona?7. Les torres venecianes estan situades a l’inici de l’ avinguda M. Cristina. Com es diu la font que hiha al peu del Palau Nacional i quina particularitat té ?8. El nom dels carrers i places de Barcelona pot tenir diversos orígens: el nom d’algun escriptor,algun esdeveniment… Digueu dos carrers dels quals hàgiu buscat la informació i breumentexpliqueu-ne l’origen.9. Quins són els dos rius que voregen la ciutat de BCN?10. Quina és la utilitat actual del Palau Sant Jordi?11. Recordes l’ any de la fundació de la ciutat de BCN? Quin va ser el seu primer nom?12. Describe a perfect, ideal day in your city.13. Who famous person from Barcelona are you going to interview? Why?14. Quins arbres heu escollit per fer les làmines dels carrers de Barcelona?15. De quins materials estan construïts els bancs de l’ institut?16. El teatre del Liceu és una de les catedrals de l’......... del món.17. Digueu el nom de dos compositors d’ òpera.18. Quina bicicleta heu dissenyat ? Per què ?19. A on aniries des de casa teva en bicicleta?20. Invita a los alumnos i a las alumnas del próximo curso a realizar este trabajo de final de curso tanespecial.
 17. 17. 171166.. CCOORRRREECCCCIIÓÓ TTRREEBBAALLLL DDEE SSÍÍNNTTEESSII DDEE 11RR DD’’EESSOO :: ““CCOONNEEGGUUEEMM BBAARRCCEELLOONNAA””ACTIVITAT PROFESSORATNOTA(del 1 al 10)A1. Situem Barcelona al món M. Josep VercherA2. Coneguem el barri i la ciutat M. Josep VercherA3. El perquè dels noms dels carrers Rosa GarrigóA4. El paisatge urbà i el seu mobiliari Rosa GarrigóA5. Els llocs singulars de Barcelona Josefina GraneroA6. Eix cronològic dels llocs singulars Josefina GraneroA7. La ciutat i els seus monuments Obdúlia RodríguezA8. Exercicis d’anglès Rosa M. NavinésA9. Els arbres dels carrers Rosa M. NavinésA10. Làmines identificatives dels arbres Antonio BorruelA11. La urbanització de la ciutat Alicia BalaguerA12. Juguem a ser dissenyadors Alicia BalaguerA13. El gran teatre del Liceu A. HerrerasA14. Treball de la Sagrada Família A. HerrerasA15. Barcelona en bicicleta Antonio BorruelDOSSIER SUMA I DIVISIÓENTRE 15.(A)TREBALL DIARI IEXERCICIS.PONDERACIÓ DEL TUTORO TUTORA.(B)EXPOSICIÓ ORAL.(C)

×