Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 PROGRAMACIÓ          AULA D’ ACOLLIDAIES PRÍNCEP DE GIRONACURS 2009 – 2010 EQUIP D’ACOLLIDA<br />ÍNDEX<br /> TOC o "
1-3"...
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Programacio0910
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Programacio0910

5,435 views

Published on

  • Be the first to comment

Programacio0910

  1. 1. PROGRAMACIÓ AULA D’ ACOLLIDAIES PRÍNCEP DE GIRONACURS 2009 – 2010 EQUIP D’ACOLLIDA<br />ÍNDEX<br /> TOC o " 1-3" h z u 1.JUSTIFICACIÓ. PAGEREF _Toc241247912 h 3<br />2.INTRODUCCIÓ. PAGEREF _Toc241247913 h 5<br />3.ADAPTACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ. PAGEREF _Toc241247914 h 7<br />4.OBJECTIUS D’APRENENTATGES. PAGEREF _Toc241247915 h 9<br />5.LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES A L’ ESO. PAGEREF _Toc241247916 h 12<br />6.QUADRE DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES A LA PROGRAMACIÓ. PAGEREF _Toc241247917 h 16<br />7.METODOLOGIA GENERAL. PAGEREF _Toc241247918 h 17<br />8.TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ PAGEREF _Toc241247919 h 22<br />9.RECURSOS EN LÍNEA PAGEREF _Toc241247920 h 23<br />10.RECURSOS I MATERIALS PAGEREF _Toc241247921 h 25<br /> MÉS RECURSOS PER TREBALLAR LA LLENGUA CATALANA PAGEREF _Toc241247922 h 27<br />11.GRAELLA COMPARATIVA LLENGUA A1/ PROJECTE MÓN PAGEREF _Toc241247923 h 30<br />12.UNITAT 1 PAGEREF _Toc241247924 h 34<br />13.UNITAT 2 PAGEREF _Toc241247925 h 40<br />14.UNITAT 3 PAGEREF _Toc241247926 h 45<br />15.UNITAT 4 PAGEREF _Toc241247927 h 51<br />16.UNITAT 5 PAGEREF _Toc241247928 h 57<br />17.UNITAT 6 PAGEREF _Toc241247929 h 63<br />18.UNITAT 7 PAGEREF _Toc241247930 h 69<br />19.UNITAT 8 PAGEREF _Toc241247931 h 76<br />20.UNITAT 9 PAGEREF _Toc241247932 h 82<br />21.UNITAT 10 PAGEREF _Toc241247933 h 88<br />22.UNITAT 11 PAGEREF _Toc241247934 h 94<br />23.ÀREA DE CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL, NATURAL I MATEMÀTIC PAGEREF _Toc241247935 h 101<br />24.PROGRAMACIÓ ANNUAL DE CIÈNCIES SOCIALS, MATEMÀTIQUES I CIÈNCIES NATURALS PAGEREF _Toc241247936 h 103<br />25.MODEL DEL REGISTRE DIÀRI DE LA PROGRAMACIÓ PAGEREF _Toc241247937 h 111<br />26.CRITERIS D’AVALUACIÓ PAGEREF _Toc241247938 h 112<br />JUSTIFICACIÓ.<br />És fa necessari posar a l’abast del professorat que atén l'alumnat nouvingut que prové d’altres països i cultures amb desconeixement de la llengua catalana unes bases comunes en la descripció dels objectius, els continguts i l’avaluació dels nivells a assolir, seguint les directrius donades en el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües. És a dir, allò que han d’aprendre a fer els aprenents de català com a L2 a l’hora de comunicar-se i els coneixements i habilitats que han de desenvolupar per ser capaços d’actuar de manera efectiva.<br />Per determinar els nivells s’ha partit del treball realitzat en el Consell d’Europa Common European framework of reference for languages: learning, teaching, assessment (2001).<br />Aquests 6 nivells comuns de referència proposats pel Consell d’Europa són:<br />A1: Inicial usuari bàsicA2: Bàsic usuari bàsicB1: Llindar usuari independentB2: Avançat usuari independentC1: Domini funcional efectiu usuari experimentatC2: Domini usuari experimentat<br />El nivell més baix dels graus de competència lingüística és l’A1: NIVELL INICIAL. És el punt en què l’aprenent aconsegueix un mínim de competència per interactuar de manera simple.<br />Es presenten els marcs referencials que han de permetre als docents i a aquells que dissenyen cursos i llibres de text trobar representats els aspectes importants de l'ús de la llengua i de la competència que s'han de tenir presents per als dos primers nivells, per a l'alumnat de 8 a 16 anys. A1 Nivell inicial - Usuari bàsic  A2 Nivell bàsic - Usuari bàsic (en elaboració)<br />L' aula d' acollida de L' IES Príncep de Girona centra el seu treball en poder fer competents als seus i a les seves alumnes nouvinguts i nouvingudes en aquest primer nivell inicial de llengua, complementant-lo amb un programa interdisciplinari per l’adquisició d'un nivell mínim del llenguatge del coneixement del medi social, natural i matemàtic.<br />INTRODUCCIÓ.<br />La programació de llengua catalana per a l’alumnat nouvingut s’ha elaborat a partir del nivell llindar.<br />El nivell llindar situa l’aprenent a l’entrada d’un procés d’adquisició gradual d’una llengua, a la fita a partir de la qual pot comunicar-se, en aquesta llengua, en qualsevol situació del que podríem considerar els seus àmbits habituals. És a dir, aquest nivell ha de possibilitar que l’aprenent es pugui desenvolupar satisfactòriament en les situacions comunicatives de la vida quotidiana i en el futur, adquirir capacitat de comunicació per a un perfecte domini de la llengua apresa.<br />Aquesta programació consta d’onze Unitats Didàctiques:<br />Unitat 1: La identificació personal.<br />Unitat 2: Ensenyament i educació.<br />Unitat 3: Domini de la llengua.<br />Unitat 4: Relacions familiars.<br />Unitat 5: Estats físics i anímics d’una persona.<br />Unitat 6: Menjars i beure.<br />Unitat 7: Rutines diàries.<br />Unitat 8: Temps lliure i entreteniments.<br />Unitat 9: Habitatges i llocs de residència.<br />Unitat 10: Compres.<br />Unitat 11: Viatges i trasllats.<br />I estan estructurades de la manera següent:<br />Funcions lingüístiques: Són funcions que predeterminen la forma lingüística que pot adoptar en acte de parla (descriure, narrar, mostrar un sentiment, etc).<br />Exponents lingüístics: Són els elements estructurals, els conceptes als tractes que van lligats al propòsit enunciatiu.<br />Nocions específiques: Lèxic necessari per desenvolupar els diferents objectius comunicatius.<br />Temes: Cadascun dels temes al voltant els quals giraran les diferents situacions comunicatives de l’entorn immediat de l’aprenent.<br />Correspondència entre les unitats i els recursos web disponiblesIdentificació personal http://www.xtec.cat/coordinalic/tema1.htmEnsenyament i educació http://www.xtec.cat/coordinalic/tema2.htmRelacions familiars http://www.xtec.cat/coordinalic/tema4.htmEstats físics http://www.xtec.cat/coordinalic/tema5.htmEstats anímics http://www.xtec.cat/coordinalic/tema5.htmMenjar i beure http://www.xtec.cat/coordinalic/tema6.htmRutines diàries http://www.xtec.cat/coordinalic/tema7.htmTemps lliure i entreteniments http://www.xtec.cat/coordinalic/tema8.htmHabitatge i llocs de residència http://www.xtec.cat/coordinalic/tema9.htmCompres http://www.xtec.cat/coordinalic/tema10.htmViatges i trasllats http://www.xtec.cat/coordinalic/tema11.htm<br />ADAPTACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ.<br />Es tracta d'una programació completa en què s'hi recullen els 11 temes de la programació del nivell inicial.<br />En forma de fitxa, s'hi fa constar:<br />Objectius<br />Conceptes i exponents lingüístics.<br />Competències bàsiques<br />Vocabulari que s'hi introdueix.<br />Activitats i contribució a les competències bàsiques.<br />Metodologia emprada.<br />Tipus d'agrupament.<br />Materials en disposició.<br />Avaluació inicial, formativa i sumativa.<br />Es tracta d'una proposta adaptable a les necessitats de cada aula i oberta a noves aportacions.<br />Cada unitat didàctica deuria ocupar-nos unes set o vuit hores de classe, i, deuríem estudiar quatre unitats el primer i segon trimestre i tres el tercer. Utilitzem el condicional al formular aquest apartat, per la necessitat absoluta que tenim per i d'adaptar-nos al ritme i nivell d'aprenentatge del nostre alumnat, a la seva particular i peculiar tipologia personal, i sense obviar, el moment que s'incorpora a l’aula.<br />El conjunt d'aquestes onze unitats didàctiques quedarien seqüenciades així:<br />Primer trimestre d' arribada: Unitats 1, 2, 3 i 4 <br />Segon trimestre d'arribada: Unitats 5 , 6, 7, 8<br />Tercer trimestre d'arribada: Unitats 9, 10 i 11<br />Suggerim dues hores de treball, a les acaballes de cada unitat, per la seva avaluació i, si ho considerem necessari, per repassar els continguts treballats, abans de fer una prova oral i/o escrita.<br /> Model Graella Planificació 2n Trimestre Llengua Catalana <br />messet.dillunsdimartsdijousdesembre123gener4567febrer891011març12<br />OBJECTIUS D’APRENENTATGES.<br />1r trimestre <br />Saber donar informació personal sobre la seva identitat i demanar la dels altres. <br />Entendre la informació que els altres li demanen sobre ell mateix. <br />Comprendre la informació que els altres s’intercanvien sobre el tema <br />Saber expressar com s’està anímicament <br />Saber saludar, encaixant les mans o fent dos petons a les galtes. <br />Conèixer les dependències de l’escola. <br />Conèixer i identificar el personal de l’escola ( alumnes, professors, conserges, director/a, administratiu/va...) <br />Identificar el nom de l’escola. <br />Comprendre l’horari de la classe. <br />Conèixer el vocabulari del material de la classe. <br />Saber saludar i acomiadar-se. <br />Respectar les instal·lacions de l’escola i el material. <br />Tractar els companys/es i els professors amb respecte. <br />Treballar hàbits escolars: treballar en grup, presentació de treballs, seure, retallar<br />Conèixer els diferents components que estructuren una llengua: so, lletra, síl·laba, paraula, frase, text… <br />Saber demanar aclariments sobre un significat que no es coneix. <br /> Demanar que es repeteixi una paraula, concepte que no s’entén. <br />Desenvolupar recursos lingüístics quan no es disposa del terme precís. <br />Conèixer els codis de cortesia quan no es té prou competència. <br />Reconèixer les diferents tipologies de textos: narratiu, descriptiu, instructiu, poètic, … <br />Valorar positivament la pròpia llengua i la dels altres. <br />Poder donar informació sobre la família. <br />Demanar informació sobre els membres de la família. <br />Entendre la informació que els altres li donen o li demanen sobre la família.<br />2n trimestre <br />Poder donar informació sobre la salut personal i demanar per la dels altres. <br /> Entendre preguntes relacionades amb la seva salut. <br /> Expressar i preguntar sobre els estats d’ànim. <br /> Indicar la localització d’una molèstia o d’una malaltia. <br /> Entendre indicacions del metge. <br /> Saber comportar-se correctament a l’hora d’esternudar, tossir... <br /> Ser capaç d’identificar logotips; hospital, farmàcia, farmaciola... <br />Parlar sobre el tipus de menjar que prenen normalment o que més els agrada. <br /> Parlar sobre el que sol menjar en cada àpat i on. <br /> Demanar alguna cosa per menjar i/o beure. <br /> Entendre la informació que els altres li donen o li demanen sobre el tema. <br /> Conèixer els horaris més habituals dels diferents àpats. <br /> Intercanviar costums relatius a cadascun dels àpats. <br />Saber preguntar o saber dir el dia de la setmana. <br />Poder donar i demanar informació sobre el temps que fa. <br />Poder donar i demanar informació sobre les rutines diàries. <br />Poder entendre i respondre preguntes tancades sobre les rutines. <br />Conèixer i familiaritzar-se amb les rutines diàries dins de l’escola. <br />Saber gestionar el propi temps escolar.<br />Saber expressar els seus interessos i afeccions. <br />Saber demanar sobre els interessos dels altres <br />Ser capaç d’intercanviar informació sobre activitats lúdiques. <br />Entendre la informació que els altres donen sobre afeccions i activitats lúdiques. <br />3r trimestre <br />Dir on viu. <br />Dir alguna cosa sobre casa seva: habitacions, mobiliari, estris de casa, petits electrodomèstics. <br />Preguntar i dir on viu algú. Donar indicacions per anar-hi. <br />Entendre la informació que els altres donen, demanen i intercanvien sobre el tema .<br />Conèixer diferents formes de saludar. <br />Conèixer i identificar el nom dels comestibles més usuals i el tipus d’embalatge. <br />Conèixer i identificar el material de papereria més usual i d’altres objectes comuns a la seva edat. <br />Reconèixer els diferents tipus d’establiments i comprendre l’acció de comprar i vendre. <br />Saber utilitzar els diners. <br />Saber l’horari de les botigues. <br />Saber les diferents rutines d’anar a comprar.<br />Saber demanar com es va a un lloc. <br />Saber comprar bitllets. <br />Saber demanar el preu del bitllet. <br />Saber preguntar a quina hora surt i a quina hora arriba. <br />Intercanviar informació sobre la preparació d'una sortida o d'una excursió (motxilla,nom del lloc, autocar,tren,...) <br />Saber entendre la informació que els/les altres li demanen i intercanvien sobre el tema. <br />Saber que hi ha estacions en què els bitllets es dispensen a les màquines. <br />Saber el preu dels bitllets de metro depèn de la zona per on vulguis circular, i que no cal dir el lloc on vas a l'hora de comprar el bitllet. <br />Saber que hi ha estacions en què per sortir al carrer cal passar el bitllet per les barreres de control.<br />LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES A L’ ESO.<br />M'ho varen contar i ho vaig oblidar. Ho vaig veure i ho vaig entendre.Ho vaig fer i ho vaig aprendre.Confuci, 551-479 a. C.<br />Un dels principis que la UNESCO promou, diu que tot ésser humà ha de comptar amb eines de pensament i coneixements bàsics per sobreviure, és a dir, fa referència al dret universal a l’educació, però a una educació no sols com a acumulació de coneixements sinó a una educació competencial, on les competències esdevenen un element clau per sobreviure, i podríem afegir, per assolir la realització personal, exercir una ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ésser capaç de desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida.<br />El Decret 143/2007 DOGC núm. 4915 defineix competència com la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.<br />Jaume Sarramona defineix una competència com una capacitat per poder resoldre problemes complexos utilitzant coneixements, habilitats i actituds. Respecte dels altres tipus d’aprenentatges, la competència posa l’èmfasi en l’habilitat i, per tant, és una dimensió pràctica, aplicativa.<br />Zabala i Arnau assenyalen que les competències bàsiques no es redueixen al coneixement que aporten els sabers científics, sinó que exigeixen una acció educativa que tingui en compte el caràcter metadisciplinar dels seus components, o dit d’una altra manera, les competències bàsiques tenen un sentit completament transversal.<br />En altres paraules, les competències es demostren en l’acció en situacions reals, de la mateixa manera que es fomenten en diferent tipus de sabers i han de posar en joc coneixements de moltes disciplines alhora, com també impliquen col·laborar amb altres contextos socials i impliquen un pensament estratègic: comprendre, analitzar, decidir, aplicar esquemes, valorar...<br />El fet de ser competent exigeix més que la simple adquisició de determinats coneixements i habilitats. Les competències impliquen la capacitat d’utilitzar aquests coneixements i habilitats en contextos i situacions diferents. Aquesta aplicació requereix comprensió, reflexió i discerniment, tenint en compte la dimensió social de les accions.<br />A l’ensenyament obligatori, cal prioritzar l’assoliment per part de tot l’alumnat de les competències que es consideren bàsiques, és a dir, aquelles competències que afavoreixen l’autonomia necessària per l’aprenentatge i pel desenvolupament personal i social.<br />Cada competència fa referència a coneixements diversos (conceptuals, procedimentals, actitudinals) i a processos que han de mobilitzar-se per fer front de manera eficaç a la resolució de problemes i situacions de diferent complexitat. Aquesta noció ultrapassa la concepció tradicional dels processos d’ensenyament i aprenentatge com a transmissió de sabers. Una educació basada únicament en la transmissió de sabers no garanteix que l’alumnat els apliqui per resoldre situacions reals o els utilitzi<br />com a plataforma per consolidar el que ja ha après i així seguir aprenent. De la mateixa manera, l’èmfasi en la mobilització o aplicació dels sabers –que comporta el plantejament competencial– no ens ha de portar a oblidar-nos de la necessitat dels<br />sabers. L’ensenyant, a més de dominar uns sabers, ha de conèixer l’ús d’aquests sabers en contextos reals i ha de construir activitats didàctiques que permetin que l’alumnat els mobilitzi davant de situacions de progressiva complexitat.<br />En el marc de la proposta realitzada per la Unió Europea s’estableixen vuit competències bàsiques:<br />Competències transversalsCompetències específiques per conviure i habitar el mónCompetències comunicatives1. Competència en comunicació lingüísticaAquesta competència fa referència a la utilització del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita, de representació, interpretació i comprensió de la realitat, de construcció i comunicació del coneixement i d’organització i autoregulació del pensament, les emocions i la conducta.2. Competència cultural i artísticaSuposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font de gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles.7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físicÉs l’habilitat per interactuar amb el món físic, tant en els seus aspectes naturals com en els generats per l’acció humana, de tal manera que es possibilita la comprensió de successos, la predicció de conseqüències i l’activitat dirigida a la millora i la preservació de les condicions de vida pròpia, les de les altres persones i les de la resta d’éssers vius.Competències metodològiques3. Tractament de la informació i competència digitalConsisteix a disposar d’habilitats per cercar, obtenir, processar i comunicar informació, i per transformar-la en coneixement. Incorpora diferents habilitats, que van des de l’accés a la informació fins a la seva transmissió en diferents suports, incloent la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se.<br />Competències transversalsCompetències específiques per conviure i habitar el mónCompetències metodològiques4. Competència matemàticaConsisteix en l’habilitat per utilitzar i relacionar els nombres, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic, tant per produir i interpretar diferents tipus d’informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i per resoldre problemes relacionats amb la vida quotidiana i amb el món laboral.8. Competència social i ciutadanaFa possible comprendre la realitat social en la qual vivim, cooperar, conviure i exercir la ciutadania democràtica en una societat plural, així com comprometre’s a contribuir-ne a la millora. Integra coneixements diversos i habilitats complexes que permeten participar, prendre decisions, triar com comportar-se en determinades situacions i responsabilitzar-se de les eleccions i decisions adoptades.5. Competència per aprendre a aprendreConsisteix a disposar d’habilitats per iniciar-se en l’aprenentatge i ser capaços de continuar aprenent de manera cada vegada més eficaç i autònoma, d’acord amb els objectius i necessitats propis.Competències personals6. Autonomia i iniciativa personalAquesta competència fa referència a l’adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement d’ells mateixos i l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el control emocional, la capacitat d’escollir, de calcular riscos i d’afrontar els problemes, així com la capacitat de demorar la necessitat de satisfacció immediata, d’aprendre dels errors i d’assumir riscos.<br />QUADRE DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES A LA PROGRAMACIÓ.<br />Competències Bàsiques generalsUnitats didàctiques1234567891011ComunicativesComunicativa lingüística i audiovisual***********Artística i cultural********MetodològiquesTractament de la informació i competència digital***********Matemàtica*****Aprendre a aprendre***********Desenvolupament PersonalAutonomia i iniciativa personal***********Conviure al mónConeixement i interacció amb el món físic***********Social i ciutadania***********<br />METODOLOGIA GENERAL.<br />Quan a Isidore Rabí, premi Nobel de física, li van preguntar què li havia ajudat a ser científic, respongué:Al sortir de l’escola, totes les altres mares jueves de Broklin preguntaven als seus fills: “Què heu après avui a l’escola?”. En canvi la meva mare deia:<br />- Izzy, t’has plantejat avui alguna bona pregunta?<br />Christine Chin 2004 (Cita aportada per Neus Sanmartí)<br />Una de les conseqüències de l’ensenyament per competències és la resposta metodològica. En aquest sentit, tal i com apunta Antoni Zabala, les disciplines no són suficients per l’aprenentatge competencial i és per aquest motiu que els mètodes per a l’ensenyament de les competències ha de tenir un enfocament globalitzador. <br />Aquest enfocament implica la coordinació de les estratègies metodològiques per part del professorat tot fent-les congruents i complementàries, i al mateix temps, la reflexió sobre alguns dels elements per integrar en la seva tasca docent, com poden ser el clima d’aula, el treball cooperatiu, la creativitat, la intel·ligència emocional, el desenvolupament d’habilitats metacognitives, la integració de les eines digitals, la transversalitat, la prevenció de conflictes, la interdisciplinarietat, les relacions amb el context sociocultural del centre, la interculturalitat, la sostenibilitat…<br />El nou currículum considera com a eix del procés educatiu les competències que l’alumnat necessitarà per desenvolupar les seves funcions en la societat, en la seva futura vida laboral, així com per resoldre problemes i situacions amb què es trobarà al llarg de la seva vida. En conseqüència s’han de seleccionar les estratègies necessàries perquè l’alumnat aprengui a utilitzar els recursos<br />necessaris, els coneixements, les habilitats i les actituds, d’una manera flexible, adequada i en tota la seva complexitat, en contextos i situacions canviants i diversos.<br />Així doncs, tal i com assenyala Neus Sanmartí, una metodologia basada en l’ensenyament competencial comporta la integració de coneixements en la resolució de problemes (complexitat), la funcionalitat dels coneixements (aplicació a situacions socialment rellevants, imprevisibles) i l’autonomia de l’alumnat per aprendre i per actuar eficaçment.<br />No hem d’oblidar que aprendre no és la simple adquisició de coneixements, sinó el desenvolupament de la capacitat d’utilitzar-los, i cal prendre com a punt de partida, d’una banda, els coneixements que ja té l’alumnat i, d’una altra, fer referència a dubtes i problemes rellevants, i a situacions que tinguin, personalment i socialment, sentit per a qui aprèn. L’aprenentatge es definirà per la seva potencialitat per construir nous coneixements i d’altres recursos necessaris per actuar de manera reflexiva. Cal fer evolucionar el pensament de l’alumnat des de les seves concepcions inicials fins a la construcció de nous coneixements que siguin significatius i aplicables.<br />Algunes estratègies i orientacions metodològiques que tindrem en compte per al desenvolupament de les competències bàsiques són:<br />El diàleg pedagògic a l’aula i la construcció compartida del coneixement.<br />L’ús de les eines de la llengua i del pensament que fan possible seleccionar i interpretar la informació per construir i comunicar el coneixement.<br />Les situacions didàctiques adreçades a generar/fomentar interès mitjançant la resolució de problemes i a fer copsar la utilitat dels aprenentatges per entendre com és el món on vivim.<br />Les metodologies com: el treball de camp, petites investigacions, estudis a partir de notícies d’actualitat, realització de jocs de simulació, on els nois i noies participin de la reconstrucció del coneixement…<br />L’ús de fonts d’informació diversificades: lectura d’imatges, entrevistes i enquestes, premsa, treball de camp…<br />L’aplicació d’estratègies per al desenvolupament d’un pensament crític i alternatiu.<br />El treball cooperatiu i les estratègies per aprendre.<br />PRINCIPIS DIDÀCTICS<br />Els principis que orienten la nostra pràctica educativa són els següents:<br />L'aprenentatge ha de partir del nivell de desenvolupament de l'alumnat i dels seus coneixements previs. Hem d'afavorir situacions en què els alumnes hagin d'actualitzar els seus coneixements.<br />Treballar amb una metodologia activa i constructivista: l'activitat mental constructiva de l'alumnat és el factor fonamental de l'aprenentatge: és l'alumne/a qui, en darrer terme, modifica i re elabora els esquemes mentals dels seus coneixements, construint, d'aquesta manera, el seu propi aprenentatge. El paper del professorat hi és fonamental: és mediador i guia d'aquest aprenentatge. Hem d'atendre aspectes referits al clima de participació i d'integració de l'alumnat en el procés d'aprenentatge:<br />Integració activa de l'alumnat en la dinàmica general de l'aula i en l'adquisició i configuració dels aprenentatges.<br />Participació en el disseny i desenvolupament del procés d'ensenyament i aprenentatge.<br />També és important arbitrar dinàmiques que fomenten el treball en grup.<br />Afavorir la motivació, per tant, s'ha de partir dels interessos, demandes, necessitats i expectatives de l'alumnat. Hem de programar situacions d'aprenentatge que tinguin sentit per a l'alumnat, a fi que resultin motivadores.<br />Possibilitar que l'alumnat dugui a terme aprenentatges significatius amb autonomia.<br />L'aprenentatge ha de ser funcional, és a dir, ha de ser aplicable a la pràctica i, alhora, ha de servir per a poder fer nous aprenentatges (aprendre a aprendre).<br />Les activitats han d'atendre a la diversitat. La nostra intervenció educativa amb l'alumnat assumeix com un dels seus principis bàsics tenir en compte els diferents ritmes d'aprenentatge, així com els diferents interessos i motivacions.<br />Cal potenciar l' autoconcepte, l'autoestima i l'equilibri personal i afectiu de l'alumnat. Així, hem de valorar positivament els seus èxits i hem d'evitar de posar-los en situacions exemplificatives o de ridícul com a conseqüència d'un fracàs o d'una mala actitud. Així mateix, hem d'exigir que l'alumnat respecte a tot el professorat.<br />El procés educatiu ha de ser avaluat de forma que analitzi tots els aspectes del procés educatiu i que permeti la retroalimentació, l'aportació d'informacions precises que permetran reestructurar l'activitat en el seu conjunt.<br />AGRUPAMENT DE L’ALUMNAT<br />La diversitat d'agrupaments al llarg del procés d'ensenyament- aprenentatge ha d'assolir dos objectius:<br />Proporcionar una millor explotació de les activitats escolars.<br />Constituir un instrument d'adequació metodològica a les necessitats de l'alumnat.<br />Per tant, podrem agafar com a criteris d'un possible agrupament els següents:<br />Ritme d'aprenentatge.<br />Interessos.<br />Motivació<br />Naturalesa de l'àrea, de l'activitat, de la tipologia de l’ alumnat <br />Per aquestes raons, bàsicament, els nostres alumnat formarà part del Grup Acolidor del seu nivell <br />ENFOCAMENT METODOLÒGIC DE L 'ÀREA<br />Estem convençuts que l'educació ha de ser integral i que, a més dels coneixements, cal ensenyar habilitats i tècniques, actituds, valors, estratègies d'anàlisi i de resolució de problemes; raó per la qual utilitzarem una metodologia activa que faci participar l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge.<br />Seguint aquesta línia, el mètode d'ensenyament- aprenentatge que proposem comporta les implicacions metodològiques que desenvolupem tot seguit.<br />D'entrada, l'ensenyament de la llengua a l'aula tindrà lloc en el marc del que en didàctica s'anomena " enfocament comunicatiu" . Això significa que l'aula ha de ser el lloc on es produeix una comunicació real entre el professorat i l'alumnat.<br />Possibilitarem que l'ensenyament es realitzi en un context d'intercanvi d'opinions i d'experiències. Al mateix temps, ajudarem a l'alumnat a aconseguir majors nivells d'autonomia en el seu procés d'aprenentatge.<br />A més, l'alumnat intervindrà activament en la programació i l'avaluació del treball a l'aula. Per això, i encara que les interaccions que es puguin produir a l'aula siguin diverses segons l'activitat a realitzar, haurà de predominar el treball en grup.<br />TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ<br />Molt més important que aprendre tecnologia és aprendre amb la tecnologia, aprendre a saber utilitzar la informació i aprendre a treballar en el nou entorn. En aquest context, doncs, el repte és ensenyar a aprendre.<br /> (Catalunya en Xarxa. Pla estratègic per a la societat de la informació)<br />Pel que fa als recursos de les TIC integrats a l’àmbit de llengües, s’utilitzen per organitzar, aplicar i presentar la informació en diferents formats, per llegir i escriure de forma individual i col·lectiva, per comunicar-se i publicar la informació per a una audiència determinada, facilitant la quantitat i qualitat dels documents produïts i fent que el procés de lectura i escriptura esdevingui més<br />col·laboratiu, interactiu i social. Les tècniques del processador de text serviran per organitzar el text, per gestionar-lo, per modificar-lo, corregir els errors i millorar-lo. Els correctors canvien el procés de revisió. Equivocar-se forma part del procés d’aprenentatge. Les presentacions multimèdia donen suport a l’expressió oral. Cal tenir en compte que sorgeixen noves escriptures -no- lineals (hipertext), interactives i en format multimèdia, amb signes ideogràfics i amb ajudes per activar els coneixements i per a la generació de textos. Tot això requereix diferents tipus de processos de comprensió i diferents estratègies per al seu aprenentatge.<br />En la cerca d’informació es treballa amb mitjans tecnològics per tal d’arribar a entendre, registrar, valorar, seleccionar, sintetitzar i comunicar la informació, situant el procés d’ensenyament i aprenentatge dins d’un context real i dinàmic, introduint elements motivadors i diversificant les possibilitats didàctiques en la forma de treballar els continguts.<br />RECURSOS EN LÍNEA <br />RecursFont d’informacióVinclesa) Qui sóc b) Qui són c) Què faig normalment d) Què tinc e) Què m'agrada f) Les horeshttp://www.edu365.cat/eso/acollida/index.htmhttp://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/index.htmLa famíliaLes horesEl mercatEls númerosLes comarques a) meteocomarques b) viatge en globushttp://www.edu365.cat/eso/acollida/index.htmhttp://www.xtec.es/~ealonso/flash/mapesflash.htm A l'abast. comunicació bàsica en catalàhttp://weib.caib.es/Recursos/abast/home.htm<br />RecursFont d’informacióDiccionari català-castellàCatalà -xinésVocabulari arab-catalàConjugació VerbalDIDAC Diccionari de català onlinehttp://www.edu365.cat/agora/index.htmBotigues i professionsBotiga de roba CarnisseriaForn de paFruites i verduresLlibreriaPeixateriaSupermercathttp://www.xtec.cat/sedec/links.htmPauta Montessori en catalàhttp://www.xtec.net/~mgil2243/material/copiapautamontessori.htmMés recursos online.http://www.xtec.net/~mgil2243/http://www.xtec.cat/serveis/se/a8870405/mod7/m7/recursos.htmhttp://blocs.xtec.cat/aapg<br />RECURSOS I MATERIALS<br />A continuació trobareu un llistat de recursos que no té voluntat de ser complet ni representatiu. Per això tenim a la nostra disposició el web de l'espai LIC, del qual n' hem extret la majoria de la informació (secció d' Alumnat nouvingut | Recursos per l'alumnat | Material per a la llengua catalana). Senzillament, són els materials als quals es fa referència a les programacions elaborades. Hi ha materials que es poden trobar a Internet, i d'altres que són a bona part dels centres educatius i també als Centres de Recursos Pedagògics.<br />Material multimedia interactiu (1)<br />Vincles (també disponible al CRP, en format CD i també els quaderns)<br />Galí (també disponible al CRP, en format CD)<br />Exler (també disponible al CRP, formant part del CD Sinera 2000)<br />Quídam (també disponible al CRP, en format CD i també els quaderns)<br />Muds de mots<br />Entrena't a llegir<br />Diccionari català- àrab<br />Diccionari català- urdú<br />Diccionari català- xinès<br />Diccionari bàsic en diferents idiomes.<br />Material bàsic<br />Nexe ( totes les sèries) / Ed. Casals.<br />Hola / Ed. Eumo.<br />Comencem / SGLIC, Departament d'Educació.<br />Viure a Catalunya. Comencem a parlar (Departament de Cultura)<br />Les botigues (SEDEC).<br />Xarranca (Fundació Jaume Bofill).<br />Projecte Món / Ed. Grup Promotor Santillana.<br />Camí de Ronda Ed.Àlber. http://www.xtec.cat/lic/<br />Material manipulable bàsic<br />Jocs Olivia (disponible al CRP)<br />Atelier Sequences Photos (Ed. Nathan)<br />Altres materials multimedia bàsic <br />Google Earth (versió gratuïta )<br />JCLIC: 48 coses de classe<br />JCLIC: cercador d'activitats<br />MÉS RECURSOS PER TREBALLAR LA LLENGUA CATALANA<br />Espai LIC (llengua, interculturalitat i cohesió social) http://www.xtec.cat/lic/<br />Instruments per a l’avaluació inicial de l’alumnat http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_aval_instruments.htm<br />Nivells de competència lingüística per a l’alumnat nouvingut A1 Usuari bàsic http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/documenta/nivell_inicial.pdf<br />Materials per treballar el nivell A1  http://www.xtec.cat/~bpalau2/material_nivell_a1.htm<br />Estratègies d’intervenció lingüística http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_estrategies.htm<br />El joc: recursos per incentivar l’ús de la llengua http://www.xtec.cat/lic/centre/professorat/joc/prof_lleng_joc.htm<br />Material multimèdia interactiu http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/alumnat/alu_mat_multimedia.htm#expressio<br />Lectures adaptades:<br />L’objectiu d’aquestes és ensenyar- aprendre estratègies de comprensió lectora i reforçar les estratègies de la descodificació. Els textos escollits són d’estructura simple i de llenguatge senzill. Aquestes lectures estan adreçades a alumnat nouvingut amb domini de les habilitats de descodificació.<br />Text narratiu: L’Anna i el llapis màgic.Text instructiu: Fem una sardana de paper.Text descriptiu: Un lleó és un lleó.<br />Els llibres Accents i Mosaic amb textos que s’han adaptat als criteris de Lectura Fàcil de l’ IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions http://www.ifla.org/ ) i s’ha comptat amb les orientacions de L’Associació de Lectura Fàcil ( http://www.lecturafacil.net/ ) que atorga el logotip LF a aquelles obres que segueixen els criteris establerts per l’I FLA i que s’adrecen a persones amb dificultats lectores.<br />Comencem  http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes3.htm<br />La Nadia i en Li: parlem, llegim i escrivim http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes3.htm<br />Les botigues: recull d’imatges per a utilitzar com a suport visual en activitats de llengua oral i escrita http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes1.htm#botigues<br />112 accions: recull d’imatges per a utilitzar com a suport visual en activitats de llengua oral i escrita http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes2.htm#accions<br />Jocs LIC (de llengua) http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/alumnat/alu_mat_manipulable.htm<br />Xarranca: jocs per a l’aprenentatge del català oral per a nouvinguts http://www.entrecultures.org/04_calidos/04_xerranca.htm<br />Comencem a parlar  http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/comencem/index.htm<br />Escola oberta: recull de pàgines de llengua i literatura catalana http://www.xtec.cat/recursos/catala/index.htm<br />Projecte col·laboratiu i d’intercanvi de materials  http://www.xtec.cat/crp-alturgell/<br />Educació Infantil  http://www.edu365.cat/infantil/index.htm<br />Educació Primària: llengua catalana http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/index.htm<br />I les MUD.<br />http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/totes_mud.htm<br />http://www.edu365.cat/eso/acollida/totes.html<br />Webquests  http://webquest.xtec.cat/enlla/<br />Videoteca digital  http://www.xtec.es/videoteca/<br />Audiovisuals a l’abast  http://www.edu3.cat/<br />Una altra presentació de recursos TIC a l’àrea de llengua http://www.xtec.cat/formaciotic/presentacions/llengua/<br />Més recursos TIC per a l’ acollida lingüística de l’alumnat nouvingut http://www.xtec.cat/formaciotic/presentacions/acollida/<br />Banc de recursos de llengua  http://www.xtec.net/~mmontene/web/7hivern.htm<br />Lectura eficaç  http://www.xtec.cat/centres/a8027365/eficas/index.html<br />Separar paraules d’una frase  http://www.genmagic.net/lengua4/lleng1c.swf<br />Frases sense vocals  http://www.genmagic.net/lengua4/lleng3c.swf<br />Confegir paraules amb inicials de dibuixos  http://www.genmagic.net/lengua3/ser9c.swf<br />Ortografia per al CI  http://www.xtec.net/aulanet/ud/catala/ortografia/index.htm<br />Treball de diccionari  http://www.grec.net/cgibin/esc003cl.pgm<br />Unitats didàctiques de llengua per al suport lingüístic a l’alumnat d’incorporació tardana<br />Quadern 1: Com et dius? som-hi1<br />Quadern 2: L’escola som-hi2<br />Quadern 3: La classe som-hi3<br />Quadern 4: Els colors som-hi4<br />Quadern 5: La família som-hi5<br />Quadern 6: El cos som-hi6<br />Quadern 7: Els vestits som-hi7<br />GRAELLA COMPARATIVA LLENGUA A1/ PROJECTE MÓN<br />DEPT. D’EDUCACIÓPROJECTE MÓNNIVELL A1LLENGUAMATEMÀTIQUESC. SOCIALSC. NATURALSIdentificació personalEnsenyament i educacióDomini de la llenguaRelacions familiarsEstats físics i anímics d’una personaMenjar i beureRutines diàriesTemps lliure i entretenimentsHabitatge i llocs de residènciaCompresViatges i trasllatsQui som i d’ on venim?On estudiem?Com ens vestim?On vivim?La meva famíliaDe què treballem?El nostre carrerOn comprem?Fem esportQuè em fa mal?M’agrada viatjarComptem!Nombres i símbolsQuina hora és?Quant mesura?El temps passa…Tot es mesuraDividim l’espaiL’economia és una incògnita?Rècords i mitjanesLa salut no és un problemaViatgem i calculemD’ on som?Com anem a classe?T’agrada el nostre clima?El país on vivimVivim a EuropaLa llengua eina de treballOn és l’ajuntament?Països i religionsDones esportistesLa salut arreu del mónHem començat un llarg viatgeNosaltresCom som?Quin temps fa?Què mengem?Què s’ha de menjar?Els animals generen feinaOn és el zoo?Hem comprat un ram de rosesHigiene, dieta i esportL’ecologia és salutSóc a la lluna de…<br />LLENGUA CATALANACONTINGUTSMATERIALSRECURSOS INFORMÀTICS1r TRIMESTREQui som i d’ on venim? L’alfabet, Tipus de lletra. Preguntes i respostes per explicar qui som. Els colors. Els nombres. Sóc, em dic, tinc, visc… Alguns determinants. Dies de la setmana, mesos de l’any i estacions de l’any. El nom de les parts del cos. El mapa del món. Alguns gentilicis. Festes i tradicions.On estudiem? El nom de les coses que hi ha a la classe. El nombre: singular i plural. Què tens? Què és això? Els possessius. Els numerals. Nom i adjectiu. Alguns símbols matemàtics. Què fem a classe? Què fem al patí? Els mitjans de transport. Festes i tradicions.Com ens vestim? Les peces de vestir. Els verbs. Conjugació. Ens vestim, ens despullem, ens cordem, ens calcem…Els demostratius. Rentem, estenem, planxem, cosim, raspallem… Roba d’hivern, d’estiu, per dormir, per fer esport… Les grafies g/j i g/gu. Les hores i les parts del dia. Roba d’arreu del món.On vivim? Parts de la casa. Tipus de cases. Els quantitatius indefinits. Les habitacions de la casa. Elements del bany. Què hi ha a la teva habitació? La cuina i els estris de cuina. El futur. Què fem a casa? La formació del plural. Les feines de casa. Què fas a la cuina? Alguns menjars del món. Festes i tradicions.Llibre de text (Món)Unitats 1 ,2 ,3 i 4Vincleshttp://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/ Galíhttp://clic.xtec.cat/gali/Comencem http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes3.htmMaterial didàctic del programa d’educació compensatòria de les comarques gironines.Edu 365 Acollida: http://www.edu365.cat/eso/acollida/index.htm El joc d’en Doll: http://www.gencat.cat/mediamb/joc_endoll/popup.htmMud de mots: http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/mudsmots/index.htmEl món per un forat: http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/Xarranca joc per l’aprenentatge del català oral per a nouvinguts: http://www.xtec.cat/~mgil2243/Festes.org: http://www.festes.org/index.phpPronunciem. Activitats d’ autoaprenentatge: http://www.xtec.cat/~jpi/index.htmParaules: http://www.edu365.cat/infantil/llegir/paraules.swf Diccionari bàsic en diferents idiomes: http://www.ravalnet.org/iestarradell/lm/index.htmAgora diccionaris: http://www.edu365.cat/agora/index.htmActivitats del diccionari Dídac: http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/index.jspJocs de paraules i passatemps: http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/passatemps/<br />LLENGUA CATALANACONTINGUTSMATERIALSRECURSOS INFORMÀTICS2n TRIMESTRELa meva família La família. Els parentius.Com és la teva família? El casament de... Moltes famílies diferents. Com som? Res, cap, gens i ningú. Estats d’ànim. Passat, present i futur. La cuina al món. Festes i tradicions.De què treballem? Oficis i professions. Les eines. L’imperfet d’indicatiu. Els llocs on treballem. Qui fa...? Els interrogatius. Què fa cadascú? Estructura de les oracions. Com ens vestim per treballar? La posició de les coses: a sobre, a sota, al costat... Els animals. Festes i tradicions.El nostre carrer Coses que hi ha al carrer. La posició de les coses. El futur. Per a què serveix? Les preposicions. Anar a i venir de. Els adverbis. Alguns oficis que es fan al carrer. El verb anar. Què fem quan som al carrer? L’horòscop xinès. Festes i tradicions.On comprem? Les botigues. Tipus de botigues. Les síl·labes. Producte, botiga, venedor. On has comprat...? Què vol? Quant val? Quant en vol? Haver i haver-hi. Els mercats. Les contradiccions. Demanar tanda. Festes i tradicions.Llibre de text (Món)Unitats 5, 6, 7 i 8 Vincleshttp://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/ Galíhttp://clic.xtec.cat/gali/Comencem http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes3.htmMaterial didàctic del programa d’educació compensatòria de les comarques gironines.El mercat: http://www.edu365.cat/primaria/acollida/lamines/mercat/index.htmlEdu 365 Acollida: http://www.edu365.cat/eso/acollida/index.htm Mud de mots: http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/mudsmots/index.htmEl món per un forat: http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/Xarranca joc per l’aprenentatge del català oral per a nouvinguts: http://www.xtec.cat/~mgil2243/Festes.org: http://www.festes.org/index.phpPronunciem. Activitats d’ autoaprenentatge: http://www.xtec.cat/~jpi/index.htmActivitats del diccionari Dídac: http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/index.jspDiccionari bàsic en diferents idiomes: http://www.ravalnet.org/iestarradell/lm/index.htmÀgora diccionaris: http://www.edu365.cat/agora/index.htmCIEMEN El joc dels pobles de la Mediterrània: http://www.ciemen.org/materials/index.htmlJocs de paraules i passatemps: http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/passatemps/<br />LLENGUA CATALANACONTINGUTSMATERIALSRECURSOS INFORMÀTICS3R TRIMESTREFem esport Els esports. Escrivim una carta. Verbs. El subjuntiu. Quantitatius. Els verbs d’obligació. Canvis ortogràfics en els verbs. Festes i tradicions.Què em fa mal? La salut: malalties i remeis. No em trobo bé. Em fa mal... L’imperfet de subjuntiu i el condicional simple. La consulta del metge. Amb, hem , em. Singulars i plurals. L’imperatiu. Ortografia: i/ix, tx/ ig. Els pronoms febles. Festes i tradicions.M’agrada viatjar Els viatges. Els quantitatius. La platja i la piscina. L’autopista. Els verbs ser, voler i poder. Pronoms febles. Festes i tradicions Llibre de text (Món)Unitats 9, 10 i 11Vincleshttp://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/ Galíhttp://clic.xtec.cat/gali/Comencem http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes3.htmMaterial didàctic del programa d’educació compensatòria de les comarques gironines.Edu 365 Acollida: http://www.edu365.cat/eso/acollida/index.htm Mud de mots: http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/mudsmots/index.htmEl món per un forat: http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/Activitats del diccionari Dídac: http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/index.jspFestes.org: http://www.festes.org/index.phpPronunciem. Activitats d’ autoaprenentatge: http://www.xtec.cat/~jpi/index.htmJocs de paraules i passatemps: http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/passatemps/Diccionari bàsic en diferents idiomes: http://www.ravalnet.org/iestarradell/lm/index.htmÀgora diccionaris: http://www.edu365.cat/agora/index.htmZona Clic Els Esports: http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3487Educació per a la salut: http://www.xtec.cat/recursos/salut/index.htmEl farmacèutic on line a les escoles: http://espaiescoles.farmaceuticonline.com/inici.html<br /> UNITAT 1<br />UNITAT 1<br />GRUP CLASSEDURADAPERÍODECURS ESCOLARPROFESSOR/AESO1r trimestre2009 - 2010Equip d’ Acollida ÀREES/MATÈRIESTÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITATAula d’ Acollida: Llengua catalana IDENTIFICACIÓ PERSONAL (TEMA 1) L’alumne/a HA DE SABER DONAR INFORMACIÓ personal sobre la seva identitat i DEMANAR la dels altres.OBJECTIUS D’APRENENTATGESaber donar informació personal sobre la seva identitat i demanar la dels altres. Entendre la informació que els altres li demanen sobre ell mateix. Comprendre la informació que els altres s’intercanvien sobre el tema Saber expressar com s’està anímicament Saber saludar, encaixant les mans o fent dos petons a les galtes. COMPETÈNCIES PRÒPIES DE LA MATÈRIACONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUESCompetència comunicativa oralCompetència comunicativa escritaCompetència comunicativa audiovisualCompetència plurilingüe i interculturalCompetència literàriaLes competències comunicativesCompetència comunicativa lingüística i audiovisualCompetències artística i culturalLes competències metodològiquesTractament de la informació i competència digitalCompetència matemàticaCompetència d’aprendre a aprendreLes competències personalsCompetència d’autonomia i iniciativa personalCompetències específiques centrades en conviure i habitar el mónCompetència en el coneixement i la interacció amb el món físicCompetència social i ciutadana<br />CONTINGUTSCONCEPTES/EXPONENTS LINGÜÍSTICSVOCABULARI- Com et dius? Em dic... - Quants anys tens? Tinc... anys - D’ on ets? Sóc de... - On vius? Visc a ... - Quin és el teu número de telèfon? El meu número de ... - Quin curs fas? Faig ... - Quant temps fa que has arribat a Catalunya? Fa... - Com és ...? És ... - Quina roba porta...? Porta ... - Com estàs? Bé, malament, content,trist... - Lletres de l’abecedari. - Països d’origen i ciutats. - Termes associats: nom, cognom, anys, carrer, població, telèfon, escola, curs. - Números cardinals (un, dos...) i ordinals (primer, segon, tercer, quart, cinquè i sisè). - Sexe: nen/a, noi/a, home /dona. - Peces de vestir: samarreta, jersei, pantalons, faldilla, jaqueta, mitjons, sabates... - Adjectius: alt/baix; prim/gras; petit/jove/gran, vell; maco, simpàtic... - Accions: dir-se, tenir, arribar, viure, ser, vestir, portar - Estats d’ànim, content ,trist, enfadat, cansat. - Salutacions : Hola ! Bon dia !… <br />METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICADESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATSA partir de l’enfocament comunicatiu de les activitats es facilitarà el treball cooperatiu i el treball per racons. Es posarà èmfasi en les repeticions de paraules, frases, fent adonar l’alumnat de la importància de l’ús lingüístic correcte, procurant crear un clima acollidor, sense forçar la situació i a partir d’una actitud empatia del professorat. COMPETÈNCIESBÀSIQUESORGANITZACIÓSOCIALFORMATACTIVITATS AVALUACIÓINICIALS1Presentar-se el/la professor/a, dient el seu nom i escrivint-lo a la pissarra. També diu on viu, amb el suport d’un mapamundi o bola del món. Després demana a cada alumne com es diu –i ho apunta a la pissarra -, així com d’ on és –i es busca al mapa -; així, es presenta cadascú oralment, responent a preguntes fetes pel/la professora/a.- Competència comunicativa lingüística i audiovisual - Competència en el coneixement i la interacció amb el món físicGran grupOral/ EscritAvaluació inicial2Posar en pràctica, amb el programa Vincles Interactiu, vocabulari i expressions sobre el tema. -Competència d’aprendre a aprendre- Tractament de la informació i competència digitalPer parellesInteractiu3Ordenar rètols (grans) de paraules, per formar les estructures de pregunta - resposta sobre el tema de la identificació personal. Després, enganxar-les en un lloc visible, ordenades, perquè esdevinguin un referent escrit. -Competència comunicativa lingüística i audiovisual-Competència d’aprendre a aprendrePer parellesOral/ EscritDESENVOLUPAMENT4- Jugar amb el programa Galí per treballar l’abecedari, així com treballar vocabulari i expressions relatives a la identificació personal. Prèviament, s’ha presentat l’abecedari a la classe, on estarà penjat en un lloc ben visible. (Cada lletra està al costat d’una imatge representativa, el nom de la qual comença per aquella lletra) - Treballar amb el programa CLIC, confegint lletres - Tractament de la informació i competència digital-Competència d’aprendre a aprendre-Competència d’autonomia i iniciativa personalLa presentació de l’abecedari a la classe, amb gran grup. El treball amb els programes Galí i CLIC en parelles. Oral / Interactiu5- Joc del quinto de números. Prèviament, s’hauran presentat, utilitzant material manipulatiu i el calendari de la classe. - Posar en pràctica el coneixement dels números, a partir de jocs amb la baralla espanyola (mona, cinquet, burro tonto/boig...) - Competència matemàtica-Competència comunicativa lingüística i audiovisual-Competència d’autonomia i iniciativa personal-Competències artística i culturalGran grupOral / Escrit<br />DESENVOLUPAMENT6-Posar en joc, oralment, adjectius diferents, a partir d’imatges donades per la professora (alt/baix, ros/moreno...) -Fer un dibuix d’un mateix i descriure’ s mitjançant frases senzilles, bo i emprant els adjectius ja treballats: sóc alta/baixa; sóc rossa/morena... -Competència comunicativa lingüística i audiovisual-Competència d’autonomia i iniciativa personal-Competència d’aprendre a aprendreFer un dibuix d’un mateix: Individual.Resta d’activitats: Gran grupOralAvaluació formativa7- Identificar peces de roba (pantalons, faldilla...) a partir de la pròpia indumentària i de la dels companys/es, així com en imatges donades. També hi haurà el suport escrit d’aquestes paraules. - Relacionar, amb el joc del Memori, les imatges de les peces de roba amb les respectives paraules -Competència comunicativa lingüística i audiovisual-Competència d’autonomia i iniciativa personal-Competència d’aprendre a aprendre- Gran grup- Joc del Memori per parelles.Oral / Escrit-Avaluació formativa al joc del Memori8-Repartir cartronets amb diferents estats d’ànim I construir frases dient : -Avui estic enfadat(i fer cara d’ enfadat)Dir com estàs i com està el teu company/a. -Competència comunicativa lingüística i audiovisual-Competència d’aprendre a aprendreGran grupOralSÍNTESI9- Presentar un company/a tot recordant el seu nom, edat, país d’origen, curs... -Competència comunicativa lingüística i audiovisual-Competència d’autonomia i iniciativa personal- Competència social i ciutadanaGran grupOral- Avaluació formativa10- Omplir buits, escrivint aquelles paraules que falten en unes preguntes i respostes donades, relatives al tema de la identificació personal. (Ex: Com et....? Em ..... ......, Quants anys ……? …… …… anys, etc )-Competència comunicativa lingüística i audiovisualIndividualEscrit11- Escriure amb el processador de textos de l’ordinador una breu presentació personal –seguint una simple estructura model- per enganxar en un racó de treball a l’aula (La presentació pot ser més o menys senzilla, segons el nivell inicial de català de l’alumne) - Identificar de quin company/a es tracta, partint de les presentacions escrites pels nens (sense dir el nom del noi/a en qüestió) - Plantejar preguntes i contestar qüestions fetes pels companys, relatives a la identificació personal. Es tracta de petits diàlegs (“entrevistes”) que el/la professora enregistrarà en una gravadora i després s’escoltaran. - Tractament de la informació i competència digital-Competència comunicativa lingüística i audiovisual-Competència d’autonomia i iniciativa personal- Competència social i ciutadana- Escriptura d’una breu presentació personal: Individual.- Resta d’activitats: Gran grup.Interactiu/ Escrit/ Oral- Avaluació sumativaMaterials Recursos- Manipulable: Taula i cadires, rètols grans de paraules (que ordenades mostren estructures d’expressions treballades), cartronets de persones (el dibuix acompanyat de la paraula escrita), Qui és qui, (Joc Olívia), joc del bingo, números, calendari, trencaclosques de l’abecedari (Juguem a l’abecedari, EDUCA), Memori de peces de roba (dibuix, paraula) - Suport escrit: pissarra, fulls, llapis, colors, materials propis, llibres de text: Vincles, Hola, Comencem a parlar (Viure a Catalunya), Món- Imatges: dibuixos d’ells mateixos, fotos, diccionari d’imatges, mapa/bola del món- TIC: Programa Galí, Vincles Interactiu, processador de textos, impressora, gravadora, bloc de l’aula: http://blocs.xtec.cat/aapg- Jocs del llibre Xarranca. * Recursos complementaris que poden utilitzar- se per treballar aquest tema: Edu365, Comencem, Nexe, Món<br />AvaluacióAvaluació InicialDesprés de presentar-nos nosaltres, preguntar com es diuen i d’ on venen, així com els anys que tenen (per veure el nivell inicial)Avaluació FormativaObservació de l’evolució d’aprenentatges al llarg de la unitat. Es recull la informació de les activitats realitzades. S’adequarà el contingut al nivell de cada alumne/a i, en funció de les necessitats observades, caldrà fer més incidència en uns aspectes o altres. Avaluació Sumativa1. La professora pregunta, oralment, a cada alumne/a: - Com es diu ? Quants anys té ? D’ on és? Quant temps fa que és a Catalunya? Segons el nivell del noi/a, aquestes preguntes també es poden plantejar, a més d’ oralment, per escrit. 2. L’alumne/a identifica lletres o les verbalitza ell sol (segons el nivell), seguint el model treballat (lletra - dibuix): a d’avió... e d’elefant... 3. El noi/a verbalitza els números cardinals treballats. (S’utilitzarà un suport escrit, on apareguin les xifres). Segons el nivell de l’alumne/a, se li pot demanar que escrigui, amb lletres, alguns números 4. El noi/a ha de dir característiques físiques d’uns personatges (imatges) mostrats per la professora, posant en joc els adjectius treballats 5. L’alumne/a ha de relacionar dibuixos de peces de roba amb la paraula que els identifica i verbalitzar-la. <br />UNITAT 2<br />UNITAT 2<br />GRUP CLASSEDURADAPERÍODECURS ESCOLARPROFESSOR/A ESO1r trimestre2009 - 2010Equip d’ AcollidaÀREES/MATÈRIESTÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITATAula d’ Acollida: Llengua catalana ENSENYAMENT I EDUCACIÓ (TEMA 2) L’alumne/a HA DE SABER DONAR RESPOSTA a les situacions més freqüents relacionades amb l’ensenyament.OBJECTIUS D’APRENENTATGEConèixer les dependències de l’escola. Conèixer i identificar el personal de l’escola ( alumnes, professors, conserges, director/a, administratiu/va...) Identificar el nom de l’escola. Comprendre l’horari de la classe. Conèixer el vocabulari del material de la classe. Saber saludar i acomiadar-se. Respectar les instal·lacions de l’escola i el material. Tractar els companys/es i els professors amb respecte. Treballar hàbits escolars: treballar en grup, presentació de treballs, seure, retallar COMPETÈNCIES PRÒPIES DE LA MATÈRIACONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUESCompetència comunicativa oralCompetència comunicativa escritaCompetència comunicativa audiovisualCompetència plurilingüe i interculturalCompetència literàriaLes competències comunicativesCompetència comunicativa lingüística i audiovisualCompetències artística i culturalLes competències metodològiquesTractament de la informació i competència digitalCompetència d’aprendre a aprendreLes competències personalsCompetència d’autonomia i iniciativa personalCompetències específiques centrades en conviure i habitar el mónCompetència en el coneixement i la interacció amb el món físicCompetència social i ciutadanaCONTINGUTSCONCEPTES/EXPONENTS LINGÜÍSTICSVOCABULARI- Com es diu el nostre institut? El meu instituts es diu... - On és el menjador...? - A quin pis és el menjador, el despatx...? - Puc anar al lavabo/al pati...? - Vés/ Baixa/ Puja a la classe de 2n...? - Porta/ Dóna al/ a la professor/a de Música... - Com es diu el/la professor/a d’Educació Física...? - Quina classe tens dimecres a les 10:00 h.? - Quina classe tens abans / després de ...? - Que hi ha a la taula? / A la taula, hi ha un llapis... - Hola! Adéu! fins demà! fins la tarda!... - Bon dia! bona tarda! - Bon cap de setmana! - Dependències: aula, menjador, gimnàs, despatx... - Personal: alumnes, professors, conserges, cap d’estudis, administratius, director... - Assignatures: Socials, Naturals, Ed. Física, Música,Anglès... - Els dies de la setmana i situacions temporals: avui, demà, ahir...- Mobiliari de l’aula: taula, cadira, prestatgeria, armari, porta... - Material escolar: llapis, goma, safata, full, carpeta,tisores... - Salutacions: hola! Adéu! Bon dia! Bona tarda! - Situacions: aquí, baix, a sobre, a sota, dalt, darrere, davant... - Accions: escoltar, escriure, llegir, barallar-se, demanar perdó...<br />METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICADESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATSA partir de l’enfocament comunicatiu de les activitats es facilitarà el treball cooperatiu i el treball per racons. Es posarà èmfasi en les repeticions de paraules, frases, fent adonar l’alumnat de la importància de l’ús lingüístic correcte, procurant crear un clima acollidor, sense forçar la situació i a partir d’una actitud empatia del professorat.COMPETÈNCIESBÀSIQUESORGANITZACIÓSOCIALFORMATACTIVITATS AVALUACIÓINICIALS1Visitar l’escola i fer fotografies dels diferents espais- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físicPetit GrupOral / Interactiu2A l’aula, fer una reflexió sobre el que hem vist i escriure rètols dels diferents espais a l’ordinador. - Competència d’autonomia i iniciativa personal- Tractament de la informació i competència digital Gran grup, rètols a l’ordinador en petit grup.Oral / InteractivaAvaluació inicial3Enganxar les fotografies i el rètol a les portes.- Competències artística i culturalGran grupOralDESENVOLUPAMENT4A l’aula, treballar les preguntes per fer una enquesta a diferents persones de l’escola.- Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència d’aprendre a aprendreGran grup, i després la part escrita en petit grup.Oral / EscritaAvaluació formativa5Sortir al carrer i fer una foto de l’ institut i del rètol del centre.- Competències artística i culturalPetit grupOral6Treballar els dies de la setmana oralment i amb rètols, després omplir l’horari personal amb ajuda de dibuixos o icones.- Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència d’autonomia i iniciativa personalGran grupOral / Escrita7Treballar amb: Galí, Clic 48 coses de classe,Nexes, Hola, Vincles, Comencem, Món.- Tractament de la informació i competència digitalPetit grup/ IndividualOral/ Interactiva8-Treballar les rutines: saludar, acomiadar-se, demanar per anar al lavabo... -Treballar com una rutina els jocs de situació: dalt, baix... - Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic- Competència social i ciutadanaPrimer en gran grup i després en petit grupOral / EscritaAvaluació formativaSÍNTESI9Fer i enregistrar l’enquesta i després fer una descripció dels personatges. - Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic- Tractament de la informació i competència digitalPetit grupOralAvaluació sumativa10Explicar com era el seu antic institut a la resta de companys.- Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència social i ciutadanaGran grupOral / EscritaAvaluació sumativa<br />Materials Recursos- Manipulable: Taula i cadires, rètols grans de paraules (que ordenades mostren estructures d’expressions treballades), - Suport escrit: pissarra, fulls, llapis, colors, materials propis, llibres de text: Vincles, Hola, Comencem a parlar (Viure a Catalunya), Món- Imatges: dibuixos d’ells mateixos, fotos, diccionari d’imatges, - TIC: Programa Galí, Vincles Interactiu, CLIC 48 coses , processador de textos, impressora, gravadora, càmera digital, bloc de l’aula: http://blocs.xtec.cat/aapg* Recursos complementaris que poden utilitzar- se per treballar aquest tema: Edu365, Comencem, Nexe, Món<br />AvaluacióAvaluació InicialFer un dibuix, portar fotografies ( o cercar a Internet) de l’ institut del seu país Avaluació FormativaObservació de l’evolució d’aprenentatges al llarg de la unitat. Es recull la informació de les activitats realitzades. S’adequarà el contingut al nivell de cada alumne/a i, en funció de les necessitats observades, caldrà fer més incidència en uns aspectes o altres. Avaluació SumativaLa professora li donarà ordres per saber si coneix els diferents espais, persones i objectes.Explicar com era el seu antic institut a la resta de companys.<br />UNITAT 3<br />UNITAT 3<br />GRUP CLASSEDURADAPERÍODECURS ESCOLARPROFESSOR/AESO1r trimestre2009 - 2010Equip d’ AcollidaÀREES/MATÈRIESTÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITATAula d’ Acollida: Llengua catalana DOMINI DE LA LLENGUA (TEMA 3) L’alumne/a HA DE SABER DONAR RESPOSTA a les situacions mésfreqüents relacionades amb la llengua.OBJECTIUS D’APRENENTATGEConèixer els diferents components que estructuren una llengua: so, lletra, síl·laba, paraula, frase, text… Saber demanar aclariments sobre un significat que no es coneix. Demanar que es repeteixi una paraula, concepte que no s’entén. Desenvolupar recursos lingüístics quan no es disposa del terme precís. Conèixer els codis de cortesia quan no es té prou competència. Reconèixer les diferents tipologies de textos: narratiu, descriptiu, instructiu, poètic, … Valorar positivament la pròpia llengua i la dels altres. COMPETÈNCIES PRÒPIES DE LA MATÈRIACONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUESCompetència comunicativa oralCompetència comunicativa escritaCompetència comunicativa audiovisualCompetència plurilingüe i interculturalCompetència literàriaLes competències comunicativesCompetència comunicativa lingüística i audiovisualLes competències metodològiquesTractament de la informació i competència digitalCompetència d’aprendre a aprendreLes competències personalsCompetència d’autonomia i iniciativa personalCompetències específiques centrades en conviure i habitar el mónCompetència en el coneixement i la interacció amb el món físicCompetència social i ciutadana<br />CONTINGUTSCONCEPTES/EXPONENTS LINGÜÍSTICSVOCABULARI- Què vol dir? - Com es diu? (com es diu……en català?) - M’ho pots dir més a poc a poc, si us plau - M’ho pots repetir? - Com es pronuncia? - Com s’escriu? - Les lletres de l’abecedari - Sons vocàlics i consonàntics - Llengua: lletra, síl·laba paraula, frase, text - Fórmules de cortesia: un altre cop, si us plau, gràcies... - Determinants, adjectius qualificatius, pronoms personals - Clàusules interrogatives. Com, on qui,... - Els adverbis situacionals - Verbs relacionats amb l’ús de la llengua: saber, repetir, demanar, parlar, escriure, llegir... <br />METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICADESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATSA partir de l’enfocament comunicatiu de les activitats es facilitarà el treball cooperatiu i el treball per racons. Es posarà èmfasi en les repeticions de paraules, frases, fent adonar l’alumnat de la importància de l’ús lingüístic correcte, procurant crear un clima acollidor, sense forçar la situació i a partir d’una actitud empatia del professorat.COMPETÈNCIESBÀSIQUESORGANITZACIÓSOCIALFORMATACTIVITATS AVALUACIÓINICIALS1Repàs de l’abecedari : Galí, Clic- Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Tractament de la informació i competència digitalGran grup/ IndividualOral/ Interactiu2Jocs del penjat- Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència d’autonomia i iniciativa personalGran grup/ ParellesEscritAvaluació inicial3Sèries de paraules: “Un carro carregat de …..” (treball de sons i síl·labes en posició inicial, final, intermèdia,…)- Competència comunicativa lingüística i audiovisualGran grupOral / EscritDESENVOLUPAMENT4-Treball de frases usuals dins la rutina de l’aula ordinària. Exemple: No ho entenc/ m’ho pots repetir si us plau.-Treball d’accions relacionades amb l’ús de la llengua. Exemple: Repeteix/pregunta/ respon/escriu/obre el llibre…- Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físicGran grupOral / Escrit5Jocs de simulació, petites dramatitzacions- Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físicParelles/ Gran grupOralAvaluació formativa6Jocs d’endevinar paraules.- Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència d’autonomia i iniciativa personalPetit grupOral / Escrit7-Fragmentar textos, frases, paraules per fer el reconeixement de les parts. -Estructuració de frases: Comencem , Vincles, Nexe, Quidam ... - Competència comunicativa lingüística i audiovisual-Competència d’aprendre a aprendrePetit grup/ IndividualEscrit/ Interactiu8Jocs d’orientació en l’espai o paper. Exemple: Avança/ tres passos a la dreta/ dos quadrats a l’esquerra/ davant/ darrera/ Donar ordres… Joc d’enfonsar vaixells, dibuix amagat...- Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència d’autonomia i iniciativa personalGran grup/ parellesOralAvaluació formativa<br />DESENVOLUPAMENT9Treball d’adjectius qualificatius amb Galí, Nexe, Comencem, Vincles, CLIC, JCLIC Margarita Fortuny, jocs Olívia, ...- Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Tractament de la informació i competència digital-Competència d’aprendre a aprendrePetit grup/ IndividualInteractiu10Treball amb perífrasi d’infinitiu d’alta freqüència. Puc anar. No ho sé trobar, vols venir,... Exemple: Enviar els alumnes a fer encàrrecs per gravar la conversa instantàniament amb un MP3/MP4/gravadora.../ Fer jocs utilitzant estructures comunicatives: cartronets, dòmino, cartes, rètols..- Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Tractament de la informació i competència digital- Competència d’autonomia i iniciativa personalPett grup/ parellesOral/ InteractiuAvaluació formativaSÍNTESI11Reguitzell de preguntes per construir o reconstruir un relat oral o escrit. Exemple: Qui ho fa? On? Per què? Quan? Amb qui? Com?...- Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència d’autonomia i iniciativa personalGran grup/ Petit grupOral / EscritAvaluació sumativa12Treball amb textos de tipologia diversa. - Competència comunicativa lingüística i audiovisualGran grup/ Petit grupOral / EscritAvaluació sumativa13Afavorir el coneixement i reconeixement les llengües predominants a l’aula. Diccionaris il·lustrats amb les diferents llengües, pàgina web de l’IES Taradell http://www.ravalnet.org/iestarradell/lm/- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic- Competència social i ciutadanaGran grupOral/ Interactiu<br />Materials Recursos- Manipulable: Taula i cadires, rètols grans de paraules (que ordenades mostren estructures d’expressions treballades), cartronets d’estructures comunicatives, jocs Olívia, - Suport escrit: pissarra, fulls, llapis, colors, materials propis, llibres de text: Vincles, Nexe, Món. Textos de diverses tipologies : capses de productes, contes, còmics, llibres de text, poesies, cançons, diaris, revistes, rètols, publicitat, cartellera d’espectacles, receptes de cuina… Textos per poder tallar, descompondre. Textos ja fragmentats en frases, frases fragmentades en paraules - Imatges: dibuixos d’ells mateixos, fotos, diccionari d’imatges.- TIC: Programa Galí, Vincles Interactiu, , Jclic, Quidam, Comencem, processador de textos,diccionaris on-line, impressora, gravadora, MP3/MP4, bloc de l’aula: http://blocs.xtec.cat/aapg* Recursos complementaris que poden utilitzar-se per treballar aquest tema: Edu365, Comencem, Nexe, Món<br />AvaluacióAvaluació InicialDetecció del coneixement del nostre alfabet. Detecció del nivell de lectoescriptura en la seva llengua. Observació inicial de les seves competències socials i actitudinals.Avaluació FormativaSeguiment i correcció de les activitats realitzades per l’alumne/a, tant a nivell individual com grupal. Seguiment del desenvolupament dels hàbits socials i actitudinals, envers els companys/es i el professorat. Avaluació SumativaGrau del coneixement de l’alfabet amb relació a l’avaluació inicial. Grau del domini del vocabulari i de les estructures lingüístiques treballades. Desenvolupament dels hàbits socials i actitudinals amb relació als detectats en l’observació inicial. <br />UNITAT 4<br />UNITAT 4<br />GRUP CLASSEDURADAPERÍODECURS ESCOLARPROFESSOR/AESO1r trimestre2009 - 2010Equip d’ AcollidaÀREES/MATÈRIESTÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITATAula d’ Acollida: Llengua catalana RELACIONS FAMILIARS (TEMA 4) L’alumne/a HA DE SABER DEMANAR I DONAR informació sobre la situació familiar: components de la família, grau de relació amb cada un d’ells, nom,edat, en què treballen, etc.OBJECTIUS D’APRENENTATGEPoder donar informació sobre la família. Demanar informació sobre els membres de la família. Entendre la informació que els altres li donen o li demanen sobre la família. COMPETÈNCIES PRÒPIES DE LA MATÈRIACONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUESCompetència comunicativa oralCompetència comunicativa escritaCompetència comunicativa audiovisualCompetència plurilingüe i interculturalCompetència literàriaLes competències comunicativesCompetència comunicativa lingüística i audiovisualCompetències artística i culturalLes competències metodològiquesTractament de la informació i competència digitalCompetència d’aprendre a aprendreLes competències personalsCompetència d’autonomia i iniciativa personalCompetències específiques centrades en conviure i habitar el mónCompetència en el coneixement i la interacció amb el món físicCompetència social i ciutadana<br />CONTINGUTSCONCEPTES/EXPONENTS LINGÜÍSTICSVOCABULARI- Amb qui vius? - Quantes persones viviu a casa? - Com es diu la teva mare/ el teu pare (...)? - La meva mare/ el meu pare (...) es diu... - De què treballa ...? - Treballa de ... - Aquest/ aquesta és...? - Membres de la família: mare, pare, fill, filla, germà, germana, oncle, tia, cosí, cosina, avi, àvia... - Oficis: cambrer/a, repartidor/a, paleta, professor/a, doctor/a, conductor/a, forner, fuster, mecànic/a, botiguer/a...<br />METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICADESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATSA partir de l’enfocament comunicatiu de les activitats es facilitarà el treball cooperatiu i el treball per racons. Es posarà èmfasi en les repeticions de paraules, frases, fent adonar l’alumnat de la importància de l’ús lingüístic correcte, procurant crear un clima acollidor, sense forçar la situació i a partir d’una actitud empatia del professorat.COMPETÈNCIESBÀSIQUESORGANITZACIÓSOCIALFORMATACTIVITATS AVALUACIÓINICIALS1Jugar amb el programa Galí per treballar el vocabulari de la família, després d’haver presentat un mural introductori d’aquest tema, tot comentant-lo oralment amb els nois/es i escrivint-ne el vocabulari bàsic a la pissarra-Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Tractament de la informació i competència digitalGran grup/ parellesOral/ Escrit/ Interactiu2Escriure a l’ordinador els mots que identifiquen els components de la família (mare, pare...), imprimir-los, tallar-los i enganxar-los, segons correspongui, al mural temàtic de la família-Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Tractament de la informació i competència digitalIndividual/ Gran grupInteractiuAvaluació inicial3Ordenar rètols (grans) de paraules, per formar les estructures de pregunta - resposta sobre la família. Després, enganxar-les en un lloc visible, ordenades, perquè esdevinguin un referent escrit.-Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència d’aprendre a aprendrePetit grup/ Gran grupOral/ EscritDESENVOLUPAMENT4Fer un dibuix o portar fotografies de la pròpia família i escriure, a sota, els noms dels membres familiars. A partir d’aquests dibuixos i de fotos que portaran els alumnes, parlar sobre la família, i utilitzar les estructures explicitades anteriorment. (La meva mare es diu...). Els dibuixos i fotos quedaran exposades en un racó personal dels alumnes, que es pot anar ampliant amb altres dibuixos i objectes propis que vagin portant i/o elaborant- Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competències artística i cultural- Competència social i ciutadanaIndividualEscrit/ Oral5Elaborar el propi arbre genealògic i, a partir d’aquí, explicar la pròpia família (components familiars)- Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físicIndividual/ Posteriorment posada en comú en gran grupEscrit/ OralAvaluació formativa6Identificar i verbalitzar oficis, a partir de cartronets on es veu la imatge de la professió, acompanyada de la seva paraula escrita. S’utilitzaran les expressions: De què treballa? Treballa de...- Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència d’autonomia i iniciativa personal- Competència d’aprendre a aprendreGran grup/ Petit grupEscrit/ OralAvaluació formativa<br />SÍNTESI7Identificar de qui és una família, després d’explicitar-ne els seus membres. Per fer aquesta activitat, la professora agafarà tots els arbres genealògics fets pels nois i noies, els barrejarà i els repartirà aleatòriament entre els companys/es- Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència d’autonomia i iniciativa personal- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic-Competència social i ciutadanaGran grupOralAvaluació sumativa8Preguntar i respondre pel treball que fa la pròpia família (el pare, la mare...) També s’utilitzarà un suport visual i escrit (cartronets)- Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència d’autonomia i iniciativa personal-Competència social i ciutadanaGran grup/ parellesOralAvaluació sumativa<br />Materials Recursos- Manipulable: Taula i cadires, rètols grans de paraules (que ordenades mostren estructures d’expressions treballades), cartronets d’oficis (el dibuix acompanyat de la paraula escrita) - Suport escrit: pissarra, fulls, llapis, colors, materials propis, llibres de text: Vincles, Món- Imatges: dibuixos, fotos, diccionari d’imatges, mural temàtic sobre la família, fotos .- TIC: Programa Galí, Vincles Interactiu, processador de textos, impressora, bloc de l’aula: http://blocs.xtec.cat/aapg* Recursos complementaris que poden utilitzar-se per treballar aquest tema: Edu365, Comencem, Nexe, Món<br />AvaluacióAvaluació InicialA partir d’imatges de famílies, preguntar qui són i quines relacions familiars tenen entre ells Avaluació FormativaObservació de l’evolució d’aprenentatges al llarg de la unitat, recollint informació sistemàtica de les activitats 5 i 8. S’adequarà el contingut al nivell de cada alumne/a i, en funció de les necessitats observades, caldrà fer més incidència en uns aspectes o altres. Avaluació Sumativa1. La professora pregunta, oralment, a cada alumne/a: - Amb qui viu - Com es diu la seva família (mare, pare, germà...) - De què treballen els seus pares 2. A partir d’un arbre genealògic i d’unes frases escrites incompletes sobre aquest arbre genealògic, cada noi/a ha d’omplir uns buits, referents a les relacions familiars existents 3. L’alumne/a ha de relacionar dibuixos d’oficis amb la paraula que els identifica. <br />UNITAT 5 <br />UNITAT 5<br />GRUP CLASSEDURADAPERÍODECURS ESCOLARPROFESSOR/AESO2n trimestre2009 - 2010Equip d’ AcollidaÀREES/MATÈRIESTÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITATAula d’ Acollida: Llengua catalana ESTATS FÍSICS I ANÍMICS D’UNA PERSONA (TEMA 5) L’alumne/a HA DE SABER DONAR RESPOSTA als temes més freqüents relacionats amb la salut personal.OBJECTIUS D’APRENENTATGEPoder donar informació sobre la salut personal i demanar per la dels altres. Entendre preguntes relacionades amb la seva salut. Expressar i preguntar sobre els estats d’ànim. Indicar la localització d’una molèstia o d’una malaltia. Entendre indicacions del metge. Saber comportar-se correctament a l’hora d’esternudar, tossir... Ser capaç d’identificar logotips; hospital, farmàcia, farmaciola... COMPETÈNCIES PRÒPIES DE LA MATÈRIACONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUESCompetència comunicativa oralCompetència comunicativa escritaCompetència comunicativa audiovisualCompetència plurilingüe i interculturalCompetència literàriaLes competències comunicativesCompetència comunicativa lingüística i audiovisualCompetències artística i culturalLes competències metodològiquesTractament de la informació i competència digitalCompetència d’aprendre a aprendreLes competències personalsCompetència d’autonomia i iniciativa personalCompetències específiques centrades en conviure i habitar el mónCompetència en el coneixement i la interacció amb el món físicCompetència social i ciutadana<br />CONTINGUTSCONCEPTES/EXPONENTS LINGÜÍSTICSVOCABULARI- Com estàs?/ com et trobes? - Estic.../ tinc.../ em trobo... - On et fa mal? / et fa mal aquí? - Em fa mal.../ tinc mal de ... - Seu, obre la boca, inspira ... -Parts del cos: cap, ulls, nas, boca, orella, coll, panxa, braç dit, esquena, cames, peus... - Malalties : grip, constipat, tos, pelada, cop, tall, ferida... - Estats d’ànim : cansat, trist, content, enfadat, adormit, nerviós... - Àmbit sanitari : metge, infermera, hospital, ambulatori, farmàcia, pastilla, xarop, vacuna ... - Accions: estar ..., fer mal ..., tenir ..., trobar-se ..., curar, caure, descansar, seure, tossir, inspirar ... <br />METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICADESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATSA partir de l’enfocament comunicatiu de les activitats es facilitarà el treball cooperatiu i el treball per racons. Es posarà èmfasi en les repeticions de paraules, frases, fent adonar l’alumnat de la importància de l’ús lingüístic correcte, procurant crear un clima acollidor, sense forçar la situació i a partir d’una actitud empatia del professorat.COMPETÈNCIESBÀSIQUESORGANITZACIÓSOCIALFORMATACTIVITATS AVALUACIÓINICIALS1Presentar una làmina - mural per introduir el tema i treballar el vocabulari. Conversa.- Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència d’aprendre a aprendreGran grupOral/ EscritAvaluació inicial2Elaboració d’un titella / collage amb retalls de revistes i diaris per a cada alumne i personalitzar segons gustos personals. Es farà parlar el titella dels estats anímics. Es guardarà a la classe per utilitzar-lo quan l’alumne/a en tingui necessitat. -Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competències artística i culturalParellesInteractiu/ Oral3Presentació de fotografies en què hi ha persones tristes, enfadades, alegres i cansades. Presentació oral de l’estructura: Com estàs i del vocabulari sobre els estats anímics - Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència d’aprendre a aprendre- Competència social i ciutadanaGran GrupOral/EscritAvaluació inicialDESENVOLUPAMENT4Presentar i memoritzar la cançó: “En Joan petit” per conèixer les parts del cos. Fer la silueta del cos humà i enganxar-hi el nom escrit de les parts treballades a la cançó. - Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència d’aprendre a aprendre- Competències artística i culturalMemoritzar la cançó de forma individual.Realització de la silueta en petit grups. Per últim jugar a “Joan petit” en Gran grup.Oral / Interactiu5Observar i comentar diferents estats d’ànim a partir del material “Seqüències temporals”, Nathan... entre tots dissenyar 6 cares que representin aquests estats i deixar-les a l’aula per utilitzar més endavant com a rutina. - Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competències artística i cultural- Competència d’autonomia i iniciativa personalPetit grup / Gran grupOral / Escrit6Elaborar en cartolina un quadre on apareguin dibuixos de diferents malalties i al centre la imatge d’una persona. Jugar a fer frases seguint el model de la professora : - El noi està refredat / La noia té tos / L’home té mal de panxa... - Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físicPetit grupOral/escritAvaluació formativa<br />DESENVOLUPAMENT7 Elaboració col·lectiva d’una llista amb el material de la farmaciola. - Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físicGran grupOral / Escrit8Jugar amb els programes d’ordinador: GALÍ (vocabulari del cos), MUDS de mots i ENTRENA'T. - Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Tractament de la informació i competència digitalParelles/ IndividualInteractiu9Ordenar paraules per tal de confegir la pregunta i les respostes sobre els estats d’ànim. Després s’enganxaran en un lloc visible, juntament amb les fotografies i s’instaurarà com a nova rutina, preguntar com estan. - Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència d’autonomia i iniciativa personal- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físicPetits GrupsOral/EscritAvaluació formativaSÍNTESI10Escriure a la pissarra el vocabulari treballat i jugar a relacionar amb cartronets imatge i nom. Verbalitzar els encerts.- Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència d’aprendre a aprendreIndividualOral/Escrit11Per acabar es fa un joc de rol: la visita al metge. Un noi/a fa de metge i els altres fan de pacients. Cada pacient té assignada una malaltia o un malestar. El metge ha de demanar pel nom i cognom del pacient, l’ha de convidar a seure, li ha de demanar com es troba i li ha d’aconsellar alguna cosa. (Si l’alumne/a que fa de metge té prou competència pot escriure una recepta).- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic- Competència d’autonomia i iniciativa personal- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físicGran grup.Escrit/ OralAvaluació sumativa<br />Materials Recursos- Manipulable: Taula i cadires, rètols grans de paraules (que ordenades mostren estructures d’expressions treballades), cartronets de malalties (imatge- paraula), cartolina amb les imatges de les malalties i un noi/a per fer frases, mural de l’hospital, la cançó treballada (Joan Petit) tallada per frases, titella, cartolina, colors, tisores, pissarra i guix.- Suport escrit: pissarra, fulls, llapis, colors, materials propis, la cançó de les parts del cos, llibres de text: Vincles, Món- Imatges: dibuixos d’ells mateixos, fotos, diccionari d’imatges, material Nathan “ fotografies sobre seqüències temporals”. - TIC: Programa Galí, Vincles Interactiu, processador de textos, impressora, bloc de l’aula: http://blocs.xtec.cat/aapg* Recursos complementaris que poden utilitzar- se per treballar aquest tema: Edu365, Comencem, Nexe, Món <br />AvaluacióAvaluació InicialMostrar els cartronets d’imatges relacionades amb malalties i demanar: - que li passa ? Preguntar per les diferents parts del cos.Avaluació FormativaObservació de l’evolució d’aprenentatges i grau de comprensió al llarg de la unitat. Es recull la informació de les activitats realitzades. Anotació de les observacions en la llibreta de seguiment i enregistrament en Mp3/Mp4 a les activitats de conversa 1, 5 i 7. S’adequarà el contingut al nivell de cada alumne/a i, en funció de les necessitats observades, caldrà fer més incidència en uns aspectes o altres. Avaluació Sumativa1- Mitjançant el material d’imatges sobre els estats anímics, la professora pregunta a cada alumne/a sobre l’estat d’un personatge amb preguntes del tipus . - Com està? - Què li passa? - On li fa mal ? 2- Amb la cartolina que s’ha utilitzat per fer frases, la professora demanarà a cada alumne que construeixi una frase. 3- La professora demanarà a cada noi/a com està. Els/les alumnes amb l’ajuda de les cares que han elaborat explicaran el seu estat d’ànim. 4- S’avaluarà el grau de producció oral durant la dramatització. <br />UNITAT 6<br />UNITAT 6<br />GRUP CLASSEDURADAPERÍODECURS ESCOLARPROFESSOR/AESO2n trimestre2009 - 2010Equip d’ AcollidaÀREES/MATÈRIESTÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITATAula d’ Acollida: Llengua catalana MENJAR I BEURE (TEMA 6) L’alumne/a S’HA DE PODER REFERIR a allò que menja i beu normalment,on fa cada àpat i el que sol menjar.OBJECTIUS D’APRENENTATGE Parlar sobre el tipus de menjar que prenen normalment o que més els agrada. Parlar sobre el que sol menjar en cada àpat i on. Demanar alguna cosa per menjar i/o beure. Entendre la informació que els altres li donen o li demanen sobre el tema. Conèixer els horaris més habituals dels diferents àpats. Intercanviar costums relatius a cadascun dels àpats. COMPETÈNCIES PRÒPIES DE LA MATÈRIACONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUESCompetència comunicativa oralCompetència comunicativa escritaCompetència comunicativa audiovisualCompetència plurilingüe i interculturalCompetència literàriaLes competències comunicativesCompetència comunicativa lingüística i audiovisualCompetències artística i culturalLes competències metodològiquesTractament de la informació i competència digitalCompetència matemàticaCompetència d’aprendre a aprendreLes competències personalsCompetència d’autonomia i iniciativa personalCompetències específiques centrades en conviure i habitar el mónCompetència en el coneixement i la interacció amb el món físicCompetència social i ciutadana<br />CONTINGUTSCONCEPTES/EXPONENTS LINGÜÍSTICSVOCABULARI- Menjo.../No menjo... - M’agrada.../No m’agrada... - Què menges per esmorzar/dinar/berenar/sopar? - Per esmorzar menjo..../Per dinar.../ Per berenar.../Per sopar... - Vull.../No vull... - On Esmorzes/Dines/Berenes/Sopes? Esmorzo.../Dino.../Bereno.../Sopo..... - Aliments: beguda, pa, sopa, carn, peix, ous, verdura, fruita... - Accions: esmorzar, dinar, berenar, sopar, menjar, beure, agradar, voler, tenir... - Sensacions relacionades amb el menjar i beure: set, gana, bo, dolent, calent, fred, picant, salat... - Estris: plat, got, tovalló, forquilla, ganivet, cullera, bastonets xinesos... - Horaris: matí, migdia, tarda i nit. <br />METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICADESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATSA partir de l’enfocament comunicatiu de les activitats es facilitarà el treball cooperatiu i el treball per racons. Es posarà èmfasi en les repeticions de paraules, frases, fent adonar l’alumnat de la importància de l’ús lingüístic correcte, procurant crear un clima acollidor, sense forçar la situació i a partir d’una actitud empatia del professorat.COMPETÈNCIESBÀSIQUESORGANITZACIÓSOCIALFORMATACTIVITATS AVALUACIÓINICIALS1Presentació vocabulari a través d’una làmina d’un mercat. La conversa farà referència al que es veu i a partir d’aquí presentarem els aliments/begudes (vocabulari dibuix - paraula)-Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència d’aprendre a aprendre- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físicGran grupOral/ EscritAvaluació inicial2Sessió a l’ordinador amb el programa Galí- Tractament de la informació i competència digital-Competència comunicativa lingüística i audiovisualParellesInteractiuDESENVOLUPAMENT3Classificació dels aliments segons diferents criteris: m’agrada/no m’agrada, menjo/no menjo.. primerament ho farem manipulativament amb els aliments de veritat, després relacionant la paraula escrita amb els aliments i finalment ho escriuran i ho dibuixaran ells mateixos.-Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic- Competència d’autonomia i iniciativa personalPetit grup/ IndividualOral/ EscritAvaluació formativa5Presentació dels diferents àpats relacionats amb els horaris, conversa amb suport visual (làmina) del que mengen i beuen els alumnes en cada àpat, utilitzant les estructures treballades.-Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència d’autonomia i iniciativa personalGran grup6Anotació dels diferents àpats (esmorzar /dinar /berenar /sopar) que fan els alumnes al llarg d’una setmana.-Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència d’autonomia i iniciativa personal- Competència matemàticaIndividualEscrit7Visita al menjador de l’escola i fotografiar els primers, segons plats i postres durant una setmana.- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic- Competències artística i culturalPetit grupInteractiu/ Oral<br />SÍNTESI8Conversa sobre les fotografies: vocabulari dels plats cuinats, i introducció dels conceptes primer, segon plat i postres.-Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competències artística i culturalGran grupOral9Recull de les fotografies/paraula dels àpats del menjador en una graella on s’especifiquin els dies de la setmana i compondre el menú de la setmana.-Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competències artística i cultural- Competència d’autonomia i iniciativa personal- Competència matemàticaPetit grupEscritAvaluació sumativa10Anar de visita al mercat del barri: comprar i fotografiar diferents aliments.- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic-Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència matemàticaGran grup / Petit grupInteractiu / Oral11Fer un berenar de germanor amb la compra feta al mercat, tot diferenciant els gustos (dolç, salat..) i mostrant les preferències (m’agrada/no m’agrada, vull/no vull, bo/dolent...)- Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic- Competència social i ciutadanaGran grupOralAvaluació sumativa<br />Materials Recursos- Manipulable: taula i cadires, rètols grans de paraules (que ordenades mostren estructures d’expressions treballades), cartronets (estris, aliments, accions relacionades amb el menjar), aliments de veritat, diners de mentida, catàlegs de supermercats de menjar i begudes, tisores... - Suport escrit: pissarra, fulls, llapis, colors, materials propis com menús adaptats... llibres de text: Vincles, Món- Imatges: fotografies amb el nom, diccionari d’imatges, fotografies plats cuinats.- TIC: Power Point i processador de textos, Galí (punt nº4 Què menjo? Aliments vegetals i pasta/altres aliments i begudes), càmera digital i impressora., bloc de l’aula: http://blocs.xtec.cat/aapg* Recursos complementaris que poden utilitzar-se per treballar aquest tema: Edu365, Comencem, Nexe, Món<br />AvaluacióAvaluació InicialA partir de la imatge de la làmina i de les fotografies fetes al natural anirem preguntant quins aliments, quines begudes, quins estris... coneixen.Avaluació FormativaObservació de l’evolució d’aprenentatge al llarg de la unitat, recollint informació sistemàtica de les diferents activitats. S’adequarà el contingut al nivell de cada alumne/a. Avaluació SumativaLa professora preguntarà, oralment, a cada alumne/a: - Com es diu aquest aliment? - T’agrada?/ no t’agrada? - És dolç?/ És salat?/ És picant?/ És àcid? - Què menjaríem per esmorzar?/Què menjaríem per dinar?/ I per berenar?/ I per sopar? - Escenificar l’acció de parar taula i verbalitzar els estris necessaris. - Relacionar els aliments i els estris de taula amb els dibuixos/imatges corresponents. - Escriure un menú (primer plat, segon plat, postres i beguda ). <br />UNITAT 7<br />UNITAT 7<br />GRUP CLASSEDURADAPERÍODECURS ESCOLARPROFESSOR/AESO2n trimestre2009 - 2010Equip d’ AcollidaÀREES/MATÈRIESTÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITATAula d’ Acollida: Llengua catalana RUTINES DIÀRIES (TEMA 7) L’alumne/a HA DE SER CAPAÇ de DEMANAR I DONAR INFORMACIÓsobre les accions quotidianes.OBJECTIUS D’APRENENTATGESaber preguntar o saber dir el dia de la setmana. Poder donar i demanar informació sobre el temps que fa. Poder donar i demanar informació sobre les rutines diàries. Poder entendre i respondre preguntes tancades sobre les rutines. Conèixer i familiaritzar-se amb les rutines diàries dins de l’escola. Saber gestionar el propi temps escolar. COMPETÈNCIES PRÒPIES DE LA MATÈRIACONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUESCompetència comunicativa oralCompetència comunicativa escritaCompetència comunicativa audiovisualCompetència plurilingüe i interculturalCompetència literàriaLes competències comunicativesCompetència comunicativa lingüística i audiovisualCompetències artística i culturalLes competències metodològiquesTractament de la informació i competència digitalCompetència matemàticaCompetència d’aprendre a aprendreLes competències personalsCompetència d’autonomia i iniciativa personalCompetències específiques centrades en conviure i habitar el mónCompetència en el coneixement i la interacció amb el món físicCompetència social i ciutadana<br />CONTINGUTSCONCEPTES/EXPONENTS LINGÜÍSTICSVOCABULARI-Quina hora és? -Quin dia és avui? Quin dia serà demà? Quin dia era ahir? -Quin temps fa avui? -A quina hora et lleves/ vas a dormir? Em llevo a .... -Quins dies de la setmana fas festa? Quins dies de la setmana vas a escola? - A què has jugat al pati? - Què has dinat? - Què faràs després? - Mesura del temps: parts del dia, adverbis de temps, dia setmana,. Mes, any, dies de la setmana, mesos de l’any, estacions, hores (en punt, un quart, dos quarts, tres quarts) - Temps atmosfèric: plou, fa ... sol, vent, fred, calor..., hi ha núvols - Accions quotidianes: anar a ... despertar-se, dormir, fer deures. Fer..., jugar, llevar-se, pentinar-se, dutxar-se, esmorzar, dinar, berenar, sopar, jugar, ... - Freqüència i puntualitat: mai, sovint. A vegades. Sempre, cada dia, primer, abans, després, durant <br />METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICADESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATSA partir de l’enfocament comunicatiu de les activitats es facilitarà el treball cooperatiu i el treball per racons. Es posarà èmfasi en les repeticions de paraules, frases, fent adonar l’alumnat de la importància de l’ús lingüístic correcte, procurant crear un clima acollidor, sense forçar la situació i a partir d’una actitud empatia del professorat.COMPETÈNCIESBÀSIQUESORGANITZACIÓSOCIALFORMATACTIVITATS AVALUACIÓINICIALS1Presentar les rutines diàries amb un suport visual (trencaclosques). La professora va explicant les accions que va fent el personatge durant el dia. S’introdueix el vocabulari de les accions quotidianes i les hores.- Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència d’autonomia i iniciativa personal- Competència matemàticaGran grupOral/ EscritAvaluació inicial2Les hores. Es presenten les hores amb un rellotge gran. A mesura que es van presentant les hores es van col·locant al rellotge. Posteriorment, un/a alumne/a diu una hora, un altre la col·loca en el rellotge gran. Finalment es reparteixen rellotges petits i es fa un dictat d’hores. - Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència matemàticaGran grup/ ParellesOral/ InteractiuAvaluació inicial/ Avaluació formativa3Els dies de la setmana: La professora reparteix uns cartronets amb el nom dels dies de la setmana.. Els/les alumnes escolten la cançó: Els dies de la setmana, a mesura que senten el dia de la setmana que tenen, s’aixequen.- Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competències artística i culturalGran grupOral/ EscritDESENVOLUPAMENT4Joc de mímica. La professora assenyala una peça del trencaclosques i diu l’acció; els/les alumnes la representen. Posteriorment, un alumne/a representa una acció i els altres l’han d’endevinar.- Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competències artística i cultural- Competència d’aprendre a aprendreGran grupOral Avaluació formativa5La professora torna a explicar la història, amb la col·laboració dels alumnes, Va copiant a la pissarra les accions quotidianes. Per parelles, els alumnes copien les frases a l’ordinador, les imprimeixen , retallen les paraules i tornen a confegir les frases. - Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Tractament de la informació i competència digital- Competència d’aprendre a aprendreGran grup / ParellesOral / Escrit6Què fas cada dia? Cada alumne/a explica el que fa cada dia i a quina hora ho fa. - Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència d’autonomia i iniciativa personal- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic- Competència social i ciutadanaGran grupOralAvaluació formativaDESENVOLUPAMENT7Activitats del Galí tema: Dies, mesos i estacions - Tractament de la informació i competència digitalIndividualInteractiuAvaluació formativa8Joc de memòria dels mesos de l’any: Els/les alumnes es col·loquen en cercle. El primer diu gener, el segon ha de dir gener, febrer i així successivament.- Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència matemàticaGran grupOral9 Ordenació dels cartronets amb el nom dels dies de la setmana i els dels mesos de l’any. Posteriorment, els/les alumnes els copien en un full.- Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència matemàticaPetit grupOral/ EscritAvaluació formativa10Joc de la rotllana. Els alumnes firmen dues rotllanes concèntriques, cada alumne/a té un qüestionari sobre les rutines diàries. Es posa música i la rotllana exterior va rodant, fins que s’atura la música, llavors cada alumne/a ha de preguntar i contestar al de davant. Cadascú ha d’escriure la resposta a la seva graella. Aquesta activitat es repeteix tres vegades. Posteriorment es fa una conversa col·lectiva sobre la informació que han obtingut - Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competències artística i cultural- Competència d’autonomia i iniciativa personal- Competència social i ciutadanaGran grupOral / Escrit11Sempre? Mai? A vegades? Es col·loquen a la pissarra rètols amb aquests adverbis. La professora ensenya dibuixos amb diferents situacions i demana als alumnes que les col·loquin a la columna corresponent. Quan ho col·loquen han de dir si ho fan sempre, a vegades o mai (S’intentarà de buscar imatges que permetin entendre fàcilment el concepte dels adverbis; per exemple: un astronauta a la lluna (MAI), una nena rentant-se les dents (SEMPRE)... - Competència comunicativa lingüística i audiovisual- Competència d’aprendre a aprendre- Competència d’autonomia i iniciativa personal<br />SÍNTESI12 Abans o després? A la pissarra es col·loquen els rètols d’ ABANS i DESPRÉS: Es col·loquen les peces del trencaclosques cap per avall sobre una taula. Un alumne/a agafa una peça i diu que fa el personatge. Un altre agafa una altra peça, diu el que fa i l’enganxa a la

×