Presentació treball de síntesi(1)

1,392 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,392
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentació treball de síntesi(1)

 1. 1. TREBALL DE SÍNTESIOLIMPISME I ESPORT:EDUCACIÓ OLÍMPICA Fundació Barcelona Olímpica
 2. 2. Crèdit de síntesi - Olimpisme i esport: Educació olímpicaEls continguts d’aquest llibre no podran ser reproduïts, nitotalment ni parcialment (mitjançant impressió, fotocòpia,microfilm, mecànica, electrònica, escrita i d’altres sistemes)sense el previ consentiment i autorització escrita del titularFundació Barcelona Olímpica (FBO) i dels seus autors.© 2000 Fundació Barcelona Olímpica Av. de l’Estadi, 60 Museu Olímpic i de l’Esport 08038 Barcelona10a edició © 2009 Fundació Barcelona OlímpicaAutors: Maria Zapata Vila Ferran Prats i GràciaDirecció: Antoni Sobrepera i Murtra Fundació Barcelona Olímpica
 3. 3. Fundació Barcelona OlímpicaLOLIMPISME EN LEDUCACIÓSense cap mena de dubte, durant el segle XX, i més encara en ple segle XXI, lesport sha constituït en un fenomenespectacular i transcendent. Sha convertit en un moviment sociocultural amb unes particularitats que van molt mésenllà del que representa la mera competició. Els valors que aporta constitueixen lessència dun esperit de superació iha de ser un punt de recolzament a lhora de manifestar dins del món educatiu -i més concretament des de làreadEducació Física- els models dactuació a realitzar.Els Jocs Olímpics, la màxima expressió de lesport, tenen darrere seu un Moviment Olímpic el qual sencarrega de pro-moure el desenvolupament i leducació mitjançant lesport. Aquest Moviment recull una gran quantitat de valors, nor-mes i actituds, orientades a la formació de la joventut. La filosofia de vida de lOlimpisme és clara: combinar les quali-tats del cos, voluntat i esperit. Conjugant lesport amb la cultura i leducació, lOlimpisme es proposa crear un estil devida basat en lalegria de lesforç, el valor educatiu del bon exemple i el respecte pels principis ètics universals.Lany 1992 Barcelona va tenir la satisfacció de celebrar uns Jocs Olímpics i durant els 16 dies que van durar tothomva estar pendent del que sesdevenia a la ciutat. Avui, la flama que es va encendre a Barcelona es manté viva. És peraixò que, aprofitant la gran repercussió dels Jocs, volem incidir amb aquesta proposta educativa fonamentada en lidealolímpic i en els valors que transmeten lesport i lolimpisme. La nostra proposta es basa en donar a conèixer, introduiri fomentar una filosofia inspirada en el pedagog francès Pierre de Coubertin, restaurador dels Jocs Olímpics de leramoderna.Considerem molt important desenvolupar en els centres i instituts un programa escolar fonamentat en lOlimpisme. Unprograma sustentat en la història, els ideals, lètica i la universalitat del Moviment Olímpic, promovent activitats desti-nades a crear un "esperit olímpic" de superació que permeti formar i ajudar a créixer als nostres alumnes, mirant demillorar dia a dia.Així doncs, lOlimpisme ofereix diferents conceptes dinterès que ajuden en un tractament més transversal del coneixement,tal com promou la LOE en el sistema educatiu: es tracta d’una metodologia interactiva que vol prioritzar la reflexió, lainterpretació i la construcció del coneixement, alhora que la presa de consciència del mateix procés daprenentatge.EL TREBALL DE SÍNTESIEl treball de síntesi inclou un conjunt dactivitats densenyament i aprenentatge que impliquen una feina interdisciplinà-ria afavoridora de la integració de coneixements i del treball en equip, tant per part de lalumnat com del professorat.Aquestes activitats estan concebudes per avaluar si shan assolit, i fins a quin punt, els objectius establerts pel centreen la seva programació i, en particular, les competències bàsiques treballades en les diverses matèries curriculars.Durant el treball de síntesi lalumnat haurà de demostrar prou capacitat dautonomia en lorganització del seu treballindividual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.Lequip de professors programarà un seguit dactivitats interdisciplinàries relacionades amb diferents matèries del currí-culum comú de lalumnat. No és necessari que en cada treball de síntesi hi hagi activitats associades a cadascuna deles matèries. En canvi, és essencial que les diferents activitats siguin significatives per al tema que es treballa i que noconstitueixin un seguit de propostes deslligades, sinó un tot coherent. Amb aquestes activitats es pretén provocar unseguit de situacions en què lalumnat aplicarà, de manera pràctica, coneixements i habilitats adquirits durant un llargperíode daprenentatge, a fi de trobar solucions als problemes plantejats.Lalumne/a ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de letapa de l’ESO. Es farà una ava-luació integrada de lassoliment dels objectius de les diferents activitats desenvolupades en aquesta matèria, tant lesde treball individual com les de treball en equip. A efectes de qualificació tindrà la consideració d’una matèria optativa.En el cas del 4t curs de l’ESO l’alumnat ha de portar a terme un projecte de recerca en equip, que ha d’estar consti-tuït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn dun tema escollit. El dossiersobre Olimpisme i Esport preparat per la Fundació Barcelona Olímpica pot ser una bona base per a la recerca, essentuna font d’informació bàsica sobre la matèria.Tal com sestableix, el treball de síntesi pot admetre diverses formes organitzatives: de forma intensiva on durant unperíode, que pot durar de tres dies fins a una setmana, els alumnes dedicaran totes les hores lectives i complementà-ries a aquesta matèria, que es podrà dur a terme en el mateix centre i/o a fora, o de forma extensiva, on es podrà dura terme al llarg duna part del curs o de tot el curs dins lhorari de les diverses matèries. Es recomana que aquest tre-ball de síntesi es dugui a terme al llarg de la segona meitat del curs escolar.
 4. 4. Treball de síntesi - Olimpisme i esport: Educació olímpicaOBJECTIUS GENERALSAquest treball de síntesi sadreça a alumnes dESO (Ensenyament Secundari Obligatori - 1er i 2on cicle). És format perun conjunt dactivitats densenyament i aprenentatge (que poden adequar-se segons el curs i el cicle en què simparteixiel treball) dissenyades per avaluar el nivell dassoliment de les capacitats referides als següents Objectius Generals:1. Formar-se una imatge ajustada dun mateix, de les pròpies característiques i possibilitats, per a desenvolupar unnivell dautoestima que permeti encarrilar duna forma autònoma i equilibrada la pròpia activitat; valorar lesforç i lasuperació de les dificultats, i contribuir al benestar personal i col·lectiu.2. Relacionar-se amb altres persones i participar en activitats de grup, adoptant actituds de flexibilitat, solidaritat, inte-rès i tolerància, per a superar inhibicions i prejudicis i rebutjar tot tipus de discriminacions degudes a ledat, a la raça,al sexe i a les diferències de caràcter físic, psíquic, social i daltres característiques personals.3. Analitzar els mecanismes i valors que regeixen el funcionament de les societats, duna manera especial els rela-tius als seus drets i deures com a ciutadà dins dels àmbits socials més immediats (el centre educatiu, la població, lacomarca i la nació), que li permetin elaborar judicis i criteris personals i actuar amb autonomia i iniciativa en la vida acti-va i adulta.4. Analitzar els mecanismes bàsics que regeixen i condicionen el medi físic, valorar com hi repercuteixen les activi-tats humanes i contribuir activament a la seva defensa, conservació i millora com a element determinant de la qualitatde vida.5. Conèixer els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic, valorant les seves causes i les sevesimplicacions sobre la persona, la societat i lentorn físic.6. Identificar i assumir com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i socials de la societatcatalana, tenir coneixement del dret dels pobles i dels individus a llur identitat i desenvolupar una actitud dinterès i res-pecte envers lexercici daquest dret.7. Comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en llengua catalana, castella-na, anglesa i francesa, fent-los servir per a comunicar-se i per a organitzar els propis pensaments, i reflexionar sobreels processos implicats en lús del llenguatge.8. Interpretar i produir missatges amb propietat, autonomia i creativitat, utilitzant codis artístics, científics i tècnics, arti-culant-los a fi denriquir les pròpies possibilitats de comunicació i reflexionar sobre els processos implicats en el seu ús.9. Identificar problemes en els diversos camps del coneixement i elaborar estratègies per a resoldrels mitjançant pro-cediments intuïtius, de raonament lògic i dexperimentació, bo i reflexionant sobre el procés seguit i el resultat obtingut.10. Obtenir, seleccionar, tractar informació utilitzant les fonts en què habitualment es troba disponible, i les metodolo-gies i instruments tecnològics apropiats, procedint de forma organitzada, autònoma i crítica.11. Conèixer les creences, actituds i valors bàsics de la nostra tradició i patrimoni cultural, valorant-los críticament iescollir aquelles opcions que afavoreixin més el desenvolupament integral com a persones.12. Comprendre laplicació en làmbit professional, dels coneixements adquirits, com a preparació i orientació de lafutura integració al món laboral.APORTACIONS DEL TREBALL DE SÍNTESI A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUESEl treball de síntesi en Educació Olímpica, contribueix al desenvolupament de les competències bàsiques, principal-ment amb la de coneixement i interacció amb el món, mitjançant la interacció del propi cos i lespai determinat, el conei-xement, la praxis i la valoració de lactivitat física per preservar la salut.Contribueix en la competència social i ciutadana, ja que ajuda a aprendre a conviure, acceptar les regles per al funcio-nament col·lectiu, la participació i el respecte envers les diferències, i conèixer les limitacions pròpies i alienes.La competència cultural i artística es veu reflectida en el reconeixement i apreciació de les manifestacions culturals quecada esdeveniment esportiu i olímpic mostra en la seva essència.La competència comunicativa, el tractament de la informació i la competència digital, apareixen en els intercanviscomunicatius i la valoració dels missatges i estereotips que envolten el món esportiu, procedents dels mitjans de comu-nicació i informació.El coneixement de la pròpia persona, de les possibilitats i les mancances, superació personal, la perseverança i lactitudpositiva, l’organització a nivell individual i col·lectiu contribueixen a la competència daprendre a aprendre, així com al’autonomia i iniciativa personal.
 5. 5. Fundació Barcelona Olímpica TREBALL DE SÍNTESI SOBRE OLIMPISME I ESPORT: EDUCACIÓ OLÍMPICAELABORACIÓ I REALITZACIÓ- ResponsablesLequip pedagògic assumeix tota lactivitat formativa dels alumnes, es reuneix en períodes propers i dirigits pels coor-dinadors corresponents, és lencarregat de dissenyar, organitzar i avaluar el Treball de Síntesi.- Elecció del temaEls membres de lequip pedagògic trien el tema que consideren més oportú. En aquest cas el tema central del treballés els Jocs Olímpics i lEsport.- Elaboració del treballLelaboració del treball de síntesi sinicia amb suficient antelació per tal de poder realitzar, si cal, reserva en el lloc ones desenvoluparà el treball. En aquest cas el Museu Olímpic i de lEsport. Es realitza un estudi de les possibilitats i lescondicions de treball.Un cop escollit el tema, es distribueix lequip de professors en grups dacompanyants en funció dels treballs a desen-volupar. Cada departament elabora la part corresponent vinculada a la seva àrea. En reunions posteriors sarrodoneixla feina feta i el grup de professors acompanyants perfila els últims detalls.En aquest treball hi ha representació de totes les matèries que formen el currículum de lalumne. És possible que unprofessor pugui fer el seguiment en àrees diferents a les seves.Un cop dissenyades les activitats amb el seu contingut i avaluació, es distribueixen durant els dies que dura el treball(si es fa de forma intensiva) i comença lelaboració del material de lalumne. Aquest ha de disposar dun dossier ambla informació necessària per a dur a terme el treball.A continuació es distribueixen els alumnes en grups de treball per part dels professors-tutors del treball de síntesi,observant la màxima heterogeneïtat del grup. A cada professor li correspon un grup dalumnes. Aquest professor sem-pre és a prop del grup.La realització del treball de síntesi és obligatòria per a tots els alumnes, pot ser que porti implícita alguna despesa. Enaquest cas es poden cercar ajudes per als alumnes amb dificultats econòmiques, per via de lAPA o per qualsevol altreprocediment. Sinformarà als pares de la realització del treball de síntesi al realitzar-se fora del centre.- Realització del treballEl treball es fa durant un període entre tres i cinc dies o al llarg de tot el curs dins lhorari de les matèries dacord ambel marc horari que shagi establert i depenent de la forma aplicada.Les activitats es distribueixen segons el criteri que shagi determinat.- AvaluacióLavaluació del treball de síntesi és un dels moments més dificultosos. Els criteris han destar molt clars i assumits pertothom. En el moment de dissenyar el treball sha de deixar definit què avaluarem de cada activitat i en general, quèavaluarà el professor/a responsable de cada grup i què per matèries. Es podran utilitzar graelles en les quals es podenenregistrar totes les observacions que faran els alumnes durant el treball. Al final les graelles es complementaran ambel lliurament del dossier. Existeix la possibilitat duna exposició oral per part de lalumne sobre allò que ha après. Esfarà una reunió extraordinària davaluació del treball, a la qual han dassistir tots els membres de lequip.
 6. 6. Treball de síntesi - Olimpisme i esport: Educació olímpicaOBJECTIUS DEL TREBALL1. Conèixer els orígens del joc i de lesport.2. Conèixer el pensament del Baró Pierre de Coubertin en els moments inicials de la creació del Comitè Olímpic Internacional.3. Reconèixer els objectius del Moviment Olímpic com una tasca educativa important.4. Conèixer els símbols i lemes singulars del Moviment Olímpic.5. Conèixer alguns aspectes de la joventut de països llunyans, fomentant linternacionalisme, la solidaritat i la con- vivència harmònica dels pobles.6. Reconèixer que cada un dels esports olímpics i paralímpics tenen la mateixa dignitat i que lOlimpisme procura la germandat entre tots ells i els seus practicants.7. Conèixer els esports paralímpics com a base per a saber que existeixen esports adaptats per a persones amb alguna discapacitat física o sensorial, oberts a tothom, alhora que aprendre a respectar i valorar digual manera a aquests esportistes.8. Admetre com a natural que existeixin diferències de constitució física, de caràcter i de pensament entre els espor- tistes.9. Adquirir el respecte mutu que només saconsegueix amb el coneixement íntim, a la vegada físic, intel·lectual i moral amb les altres persones a través de lactivitat física organitzada i ben orientada.10. Prendre consciència de pertànyer a una joventut que desitja promoure la pau a través de la col·laboració en ini- ciatives generoses en favor de la societat, començant per la participació voluntària en activitats esportives.11. Aprendre que lesportista ha de superar les dificultats, creixent-se davant d’elles, encara que alguna vegada es cansin lànima i el cos.12. Aprendre que amb lesforç i la constància es poden arribar a superar els propis límits, tenint com a referència a tots els esportistes olímpics i paralímpics.13. Aprendre a guanyar amb elegància i a perdre amb dignitat.14. Animar el joc net, amb les seves notes de respecte a les normes escrites i a lesperit de companyonia esportiva.15. Reconèixer el caràcter dexemplaritat i de responsabilitat moral que tenen els campions olímpics per a la joventut i per a la pràctica de lactivitat física de salut i recreació en tot el món.16. Aprendre a reconèixer que alguns sentiments i emocions primàries ens dificulten viure les virtuts olímpiques i que cal esforçar-nos per a superar-los.17. Fer un estudi dels fets més importants dels Jocs Olímpics dels segles XX i XXI, i de les persones que ho han fet possible.18. Conèixer la Barcelona Olímpica i els fets més emblemàtics dels Jocs del 92.19. Vivenciar el tarannà viscut durant els dies dels Jocs a Barcelona.20. Fer un estudi geogràfic i urbà de les instal·lacions de les àrees olímpiques i subseus.21. Conèixer un moviment universal en favor de la Pau i la cooperació internacional a través del Moviment Olímpic.22. Escoltar i cantar cançons oficials dels Jocs de Barcelona, Atlanta i Sydney en els idiomes oficials.23. Fer un estudi de la simbologia de les cerimònies dinauguració i cloenda dels Jocs.24. Fer un estudi de la importància dels mitjans de comunicació per a la promoció i lèxit dels Jocs Olímpics.25. Aprendre un mínim de paraules en diversos idiomes que es parlen durant uns Jocs Olímpics.26. Conèixer la importància dels pictogrames i de les mascotes dels Jocs per tal de comunicar-se entre persones de tot el món mitjançant lart.27. Entendre la important funció de lesport en la vida humana i social per a satisfer lafany de guanyar, obtenir la vic- tòria en una lluita "legal" i pública, competitiva i seriosa, encara que sigui lúdica, alhora que experimentar la forta descàrrega emocional que això comporta.
 7. 7. Fundació Barcelona OlímpicaCONTINGUTS DEL TREBALLEn aquest treball els alumnes treballaran els tres tipus de continguts: conceptuals, procedimentals i actitudinals.Hem triat un subjecte com lolimpisme i lesport amb la idea de donar un punt de referència. Els Jocs Olímpics i lEsportsón un fet proper. Permeten treballar els diferents eixos transversals de lEnsenyament Secundari Obligatori (ESO) i témoltes possibilitats per a totes les matèries objecte destudi per part de lalumne:Ciències de la naturalesaCiències socials, geografia i històriaEducació físicaEducació per a la ciutadania i els drets humans (Educació ètica cívica)Educació visual i plàsticaLlengua catalana i literaturaLlengua castellana i literaturaLlengua estrangeraMatemàtiquesMúsicaTecnologies (informàtica)Oferim un material estructurat per aconseguir-ne un tractament com més senzill i entenedor millor.ESTRUCTURA DEL TREBALL I ORIENTACIONS PER A LA INTERVENCIÓ PEDAGÒGICAHem triat la modalitat de treball guiat amb activitats organitzades i programades prèviament. Pensem que lalumne enaquesta edat no domina les eines necessàries per a enfrontar-se sol a un procés dinvestigació. Evidentment, deixemportes obertes a qualsevol possibilitat de relació o ampliació que els alumnes trobin.En aquest treball de síntesi hi ha presència de totes les àrees objecte destudi de lalumne.Les activitats que es porten a terme en el treball estan estructurades de la següent manera:- Descripció on sindica de què tracta, on es fa, el material necessari (si escau), si lactivitat sha de fer en grup o individualment i les àrees que entren dins lactivitat.- Objectius de lactivitat que fan referència a allò concret que volem aconseguir dels Objectius Generals.- Continguts.En la part de lalumne hi ha totes les instruccions necessàries perquè desenvolupi la seva tasca.Hi ha dos aspectes que volem remarcar: el dossier i el treball en grup.• El dossierAl final del treball, cada alumne haurà de presentar un dossier que contingui el material que shaurà anat fent. Si elsalumnes no estan avesats a treballar amb dossier, els caldran informacions prèvies, com per exemple:- que es decantin per una sola llengua vehicular, català o castellà.- que estructurin de forma correcta el contingut.- que els treballs incloguin il·lustracions com dibuixos del natural, fotografies, prospectes o qualsevol altre document adient al tema.• El treball en grupEncara que els alumnes es distribueixin la feina, creiem que per a un bon aprofitament és bo que cadascun dels mem-bres del grup conegui el tema i sen treguin conclusions conjuntes. És important que el professor avaluador faci unseguiment de lequip i hi incideixi, si cal, quan el grup es troba en una situació de dificultat.En cada treball en grup hi haurà un coordinador, que serà rotatiu dins el grup, i que tindrà la responsabilitat destimularel grup per a fer la feina ben feta, per a fer-la tota i divertir-se fent-la, per a organitzar la distribució de la feina, per aelaborar un petit informe sobre el treball de lactivitat (què han fet, com shan distribuït la feina, com valoren lactivitatproposada i el seu treball ...), la qual cosa ajudarà a lhora de fer lavaluació individual.
 8. 8. Treball de síntesi - Olimpisme i esport: Educació olímpica
 9. 9. Fundació Barcelona Olímpica SUMARI1. INTRODUCCIÓ 12. PAUTES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL DE SÍNTESI 13. OBJECTIUS DEL TREBALL 14. CONTINGUT DEL TREBALL 8 4.1 Orígens de lactivitat física i lesport 4 4.2 Activitats de Ciències de la naturalesa 7 4.3 Activitats de Ciències socials, geografia i història 10 4.4 Activitats dEducació física 17 4.5 Activitats dEducació per a la ciutadania i els drets humans 22 4.6 Activitats dEducació visual i plàstica 26 4.7 Activitats de Llengua catalana i literatura 30 4.8 Activitats de Llengua castellana i literatura 34 4.9 Activitats de Llengua estrangera - English / Français 38 4.10 Activitats de Matemàtiques 41 4.11 Activitats de Música 50 4.12 Activitats de Tecnologia 525. PRINCIPIS FONAMENTALS DE L’OLIMPISME 566. GLOSSARI OLÍMPIC 577. BIBLIOGRAFIA BÀSICA 60
 10. 10. Treball de síntesi - Olimpisme i esport: Educació olímpica
 11. 11. Fundació Barcelona Olímpica1. INTRODUCCIÓLesport, com a element cultural que és, té una sèrie de qualitats que van més enllà de la competició. Els valors queaporta constitueixen lessència dun esperit de superació que té com a exemple més clar la celebració, cada quatreanys, dels Jocs Olímpics.La celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona92 va suposar la confirmació daquests valors i ens sentim moralmentobligats a evitar que la flama que es va encendre a Barcelona sapagui i així poder transmetre-la a tots vosaltres, con-fiant que della en tragueu el millor.La Fundació Barcelona Olímpica, hereva del Comitè Organitzador dels Jocs de Barcelona,COOB92, té com a finalitatdifondre la realitat dels Jocs Olímpics de Barcelona, així com promocionar i investigar els valors culturals, ètics, espor-tius i de tot ordre que emanen de lideari olímpic. Com a objectiu específic, entre daltres més generals, la promocióduna exposició permanent, la del nou Museu Olímpic i de lEsport, i un centre dinformació i dinvestigació a labast delpúblic que ofereixi, entre daltres, una visió global sobre els Jocs Olímpics de Barcelona i tot el que van representar,alhora que aprofundeixi en la història de lactivitat física i de lesport en general.2. PAUTES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL DE SÍNTESICapacitats a treballar en el treball de síntesi: "Olimpisme i Esport: Educació Olímpica"- Autonomia- Constància- Iniciativa- Rigor- Col·laboració- Reflexió- Organització i planificació- Elaboració destratègies per a resoldre problemes- Sentit crític3. OBJECTIUS DEL TREBALL- Realitzar cadascuna de les activitats previstes amb el màxim dautonomia i amb el mínim dajut possible per part del professor.- Desenvolupar tot el treball amb constància, garantint una presentació acurada i la realització de totes les feines previstes.- Tenir iniciativa a lhora dorganitzar la recerca, proposant activitats alternatives.- Desenvolupar totes les activitats amb correcció i mètode, tenint cura dexpressar correctament les observacions realitzades i les dades obtingudes en forma desquemes, de quadres de dades, de taules, de gràfics i daltres sis- temes.- Distribuir-se la feina i realitzar un treball col·lectiu. Aportar al grup tot el que sigui necessari.- Dissenyar una estratègia per a realitzar una recerca, aplicant el mètode científic a la resolució dun problema: recerca, selecció, elaboració i anàlisi de la informació.- Revisar el treball realitzat i aplicar-hi les correccions corresponents.- Reflexionar sobre el procés de treball, el grau de dificultat de les tasques i la seva utilitat per aprendre.- Organitzar la feina de manera que sadeqüi a les possibilitats de temps i recursos. Introducció - Pautes - Objectius 1
 12. 12. Treball de síntesi - Olimpisme i esport: Educació olímpica4. CONTINGUT DEL TREBALLOrígens de lactivitat física i lesportActivitats de Ciències de la naturalesaActivitats de Ciències socials, geografia i històriaActivitats dEducació físicaActivitats dEducació per a la ciutadania i els drets humansActivitats dEducació visual i plàsticaActivitats de Llengua catalana i literaturaActivitats de Llengua castellana i literaturaActivitats de Llengua estrangera - English / FrançaisActivitats de MatemàtiquesActivitats de MúsicaActivitats de TecnologiaOrígens de lactivitat física i lesport- El naixement del Joc- El joc a lestat urbà- La bellesa grega- El ludis romà- Ledat mitjana- El renaixement- Ledat moderna- Lexpansió de lesport modernCiències de la naturalesa- Esport i salut- El cos humà i laparell locomotor en la consecució de fites- Els esports a la natura i altres esports no olímpics- La torxa olímpicaCiències socials, geografia i història- Els Jocs de lAntiga Grècia- Les ciutats olímpiques- El segle XX- Els Jocs del nou segleEducació física- Els Jocs Olímpics- Els Jocs Olímpics destiu- Els esports olímpics destiu- Els Jocs Olímpics dhivern- Els esports olímpics dhivern- Els Jocs Paralímpics d’estiu- Els Jocs Paralímpics dhivernEducació per a la ciutadania i els drets humans- Valors olímpics i de lesport- La treva sagrada- Solidaritat olímpica- Medi ambient i sostenibilitat en lesport- L’Esport per al Desenvolupament i la PauEducació visual i plàstica- La portada- Els logotips- Els pictogrames- Les mascotes- Els símbols de Barcelona922 Contingut
 13. 13. Fundació Barcelona OlímpicaLlengua catalana i literatura- Barcelona i els Jocs Olímpics: la vocació olímpica duna ciutat- Termcat. Centre de Terminologia- Les instal·lacions olímpiques i les àrees olímpiques de Barcelona92- Les subseus olímpiquesLlengua castellana i literatura- El juramento olímpico- La presencia informativa de los medios de comunicación en los Juegos Olímpicos- Cobertura de los Juegos en los medios de comunicación- Oda al deporte- Carta a mi futuro amigo olímpico- Literatura olímpicaLlengua estrangera - English / Français- Sports vocabulary / Vocabulaire sportif- Official’s olympic oath / Serment olympique des officiels- Olympic spirit / L’Esperit olympiqueMatemàtiques- Evolució dels rècords olímpics- Els terrenys de joc- Resultats prova 1500m- Comparació amb els animals- El medaller olímpicMúsica- Lhimne olímpic- Les cançons dels JocsTecnologia- Internet i les noves tecnologies- Els materials esportius- Les superfícies i espais de competició- L’Observatori Català de l’Esport Contingut 3

×