Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reformists

2,198 views

Published on

Published in: Spiritual, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reformists

 1. 1. Mark Julius S. Macale BSED 2-F (SS)
 2. 2. Repormasyon Isang pangrelihiyong rebolusyon na naganap sa Europa noong ika-16 siglo. Nag-ugat ito sa di pagkakaunawaan sa ilang doktrina ng Simbahang Katoliko na nauwi sa paghihiwalay pagtatag ng sektang Protestante mula sa salitang “protesta” na kanilang ginawa. Ang tunay na layunin nito ay ireporma ang ilang doktrina Simbahang Katoliko ukol sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao. Naganap ang pagsisimula at paglaganap ng repormasyon sa kapanahunan ni Papa Leo X.
 3. 3. Martin Luther
 4. 4. Kabataan Si Martin Luther ay ipinanganak sa Eisleben, isang maliit na bayan mula sa rehiyon ng Saxony sa bansang Alemanya. Ito ay parte ng Banal na Imperyong Romano kaya’t ito ay pampulitikang pinamumunuan ng Banal na Romanong Emperador at panrelihiyong pinamumunuan ng Santo Papa. Ang Relihiyong kinamulatan ni Luther na Katoliko Romano ay nakapokus sa purgatoryo, impyerno, anghel, demonyo, kasalanan, paghuhukom at mga santo. Si Jesus ay itinuturo bilang ‘unapproachable’, at tagapaghukom kaya ang alam ng mga tao ay kailangan silang tumawag kay Maria at sa iba pang mga santo upang may magdulog ng kanilang mga panalangin kay Jesus. Siya ay ipinanganak noong Nobyembre 10, 1483. Panganay siya nina Hans at Margarethe Luther. Sang-ayon sa tradisyon, ipinangalan siya sa kapistahan ng santo sa petsa ng kanyang kapanganakan, si San Martin. Pito silang magkakapatid. Sila ay nabibilang sa maykayang pamilya. Lumaki siyang relihiyosong tao. Ang nakapagpabagabag sa kanya noong mga panahong iyon ay ang imahe ni Cristo bilang isang Hukom at ang tungol sa impyerno. Sa gulang na 21, nakuha ni Luther ang kanyang Master of Arts Degree sa Unibersidad ng Erfurt. Ninais talaga ng kanyang ama na siya ay makatpagtapos na ang tanging hanap-buhay ay ang mula sa minahan ng tanso. Taong 1505, kumuha si Luther ng abugasya alinsunod sa kagustuhan ng kanyang ama. Ngunit, makalipas ang kulang isang taon, may kakaibang nangyari sa buhay ni Luther. Taon ding iyon, hababg bumibiyahe siya pauwi sa kanilang tahahn ay naabutan siya ng malakas na pagkulog at kidlat. Sa katunayan ay tumama ito malapit sa kanyang kinalalagyan kaya nagdasal siya sa patron ng nga minero: “Sta. Ana tulungan mo ko at ako’y magpapari kapag iniligtas mo ako rito. Himala nga siyang nakaligtas at pumasok sa monasteryo ng buwan ring iyon”.
 5. 5. Buhay Monasteryo Hindi na kataka-takang kumontra ang kanyang ama sa desisyon niyang magpari ngunit nagpatuloy si Luther at nagpakita pa ng pagkahilig rito. Dahil siya ay tapat at may takot sa Diyos, kinukumpisal niya ng 20 beses ang kayang mga nagagawang kasalanan at pinarurusahan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paghiga sa malamig na sahig at pagkatakot na pagdikitin ang kanyang kamay sa pagdarasal tuwing una niyang misa. Nang siya ay 27 taon, natalaga siyang katawanin ang kanilang monasteryo sa banal na Lunsod ng Roma. Doon ay itinuturo ng simbahan na ang paggalang at pagbabayad upang maitayo ang simbahan para sa mga santo ay isang gantimpala upang mapaigsi ang pagdurusa sa purgatoryo. Isa itong magandang oportunidad sa batang pari ngunit ito pa ay naging masamang karanasan para sa kanya. Nagulat siya sa pagiging inutil at ignorante ng mga pari roon. Kanyang ginawa ang paghalik sa mga baitang ni Pilato di dahil sa debosyon ngunit dahil sa kaugalian na lamang. Dala niya sa kanyang sarili ang pagdududa sa doktrina ng simbahan sa kanyang pag-uwi. Ang superyor ni Luther, si Johann von Staupitz, ay sinubukang pagsabihan ang batang pari na itigil na ang kalokohang iyan at sinabing mahalin na lamang ang Diyos. Ngunit tugon ni Luther, “paano mo mamahalin ang isang kinatatakutan niyo? Nasasaloob pa ni Luther ay kung ganyan ang paraan upang maligtas ka, dapat kamuhian ang Diyos. Nakadagdag ito sa lalong pagdududa niya sa Simbahan. Pinayo sa kanya ng kanyang superyor na kumuha ng doktor sa teyolohiya sa Unibersidad ng Wittenburg, sa pag-aakalang mas mapagtutuunan nito ang ibang bagay kaysa sa kaligtasan ng sarili nitong kaluluwa.
 6. 6. Ang Kanyang Pagbabagong Espiritwal Higit na naging mas matagumpay ang plano ni Pari Staupitz kaysa sa kanyang inaakala. Mas napagtuunan ni Luther ang pag-aaral sa Bibliya na nagdulot ng pagkakaroon ng liwanag sa kanyang isipan. Noong 1513 habang ginagawa niya ang kanyang ituturo ay nabasa ni Luther ang dalawang talata sa Bibliya na nagpabago sa kanyang buhay. Ang una ay ang aklat ng Awit na Siya ring binanggit ni Jesus nang Siya ay nakapako sa Krus: “ Ama Ko, Ama Ko bakit Mo Ako pinabayaan?” napagalaman ni Luther ang kamanga- mangha nitong bagay na alam ng Diyos Ama ang kanyang pinagdadaanan. Dahil dito, bahagya siyang napanatag. Makalipas naman ang dalawang taon, kanya namang nabasa ang isang talata sa aklat ng Roma 1:17, “ang matuwid ay nabubuhay sa Pananalig." Parang tinamaan ng kidlat si Luther sa kapangyarihan ng kakaunting salitang iyon. Binulay-bulay niya ito ng ilang araw at nakuha ang tunay na kahulugan nito na nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Hindi na kailangan pa ng pagbabayad o pagpapaalipin upang maligtas ka bagkus ang pananalig lamang ang kailangan para ikaw ay maligtas. Ang kaisipang ito ni Luther ay naging mas maliwanag sa kanyang mga pagtuturo at nagdulot ng pagtatalo sa iba pabg guro sa teyolohiya at kumalat sa buong unibersisdad ng Wittenberg.
 7. 7. Ang Indulhensya Samantala sa Roma, kinailangan ni Papa Leo X ang pondo para sa pagpapatayo ng Basilica ni San Pedro. Pabor sa simbahan, upang magkaroon ng pondo ay kailangan ipagbili nito ang ilang mga bagay na may basbas ng Simbahan o ang indulhensya. Noong 1517, inanunsyo na ito ng Papa. Sinabi nito na ang lahat ng bumili ay hindi lamang nakatulong upang protektahan nag mga relikiya nina San Pablo at San Pedro sa masamang panahon kundi makakakuha rin ng gantimpala. Ang gantimpalang ito ay kikilalanin ng Simbahan at mababawan o di kaya’y tuluyang mawawala ang kasalan habang nabubuhay ka at sa kabilang buhay. Sa madaling sabi, tinubos na ang lahat ng kasalanan mo. Isang Dominikanong pari na nagngangalang John Tetzel ang itinalaga upang magbili ng indulhensya sa rehiyon ng Saxony. Isang magaling na tagapagbenta, lahat ay gagawin ni Tetzel upang mabili ito. Kanyang sinabi na hindi lamang ilang kasalanan kundi lahat ng kasalanan mo ay mawawala na parang ikaw ay bagong bautismo kapag bumili ka. Dinagdag rin niya na kung ikaw ay bibili ng indulhensya, mapapabilis nito ang paghango sa kaluluwa ng yumaong mahal mo sa buhay sa purgatoryo at hindi na kailangan pang magsisi ng mga kasalanan ang mga bumili nito. Sa husay kahusay sa manga-akit ni Tetzel, tinuran nito ang mga katagang: “sa oras na tumunog ang mga baryang inyong ipinambayad sa indulhensya, isang kaluluwa sa purgatoryo ang hinhango.” ("As soon as the coin in the coffer rings, a soul from Purgatory springs.“)
 8. 8. Ang Siyamnapu’t-siyam na Tesis ni Luther Kabilang sa mga naakit sa mabubulaklak na salita ni Tetzel ay ang mga kasamahan ni Luther sa kanyang parokya. Dahil sa mali at abusado umanong gawain ito, gumawa siya ng kasulatang protesta at pinako niya ang 95 testamento sa pintuan ng simbahan ng Wittenberg noong Oktubre 31, 1517. na karaniwang pamamamraan upang pukawin ang mga iskolar na ito pagdiskusyunan. Ang totoong pamagT ng kasulatang ito ay Disputation on the Power and Efficacy of Indulgences. Isinulat ito ni Luther sa wikang latin na para talaga sa mga kasamahan niya sa unibersidad na mga pari. Ito ay inaasahang magdudulot ng malaking epekto sa buong sangka-Kristiyanuhan sa Europa. Ngunit isinalin din ito sa wikang aleman, at gamit ang bagong imbentong Guttenbergs movable-type printing press na nagpabilis ng pagkalat ng kopya sa buong rehiyon ng Saxony. Katunayan, nakakuha rin mismo ng kopya si Papa Leo X at nasabing, "What drunken German monk wrote these?" Dahil dito, inutusan niya ang isang Agustinong pari na ayusin ang kaguluhan roon. Noong Abril 1518, inimbita si Luther na dumalo sa pagpupulong ng mga Agustinong pari kung saan siya ay kabilang ngunit natakot si Luther sa kaligtasan ng kanyang buhay. Alam niya na ang heresiya ay kumitil na ng napakaraming buhay, subalit nagulat siya ng pati ang mga kasamahang pari niya ay nakasuporta sa kanyang likuran. Ang iba naman ay inisip na ito ay simpleng di pagkakaunawaan sa pagitan ng mga Agustino at Dominikano.
 9. 9. Pinako ni Luther ang kanyang 95 thesis sa pintuan Wartburg Castleng simbahan ng Wittenberg
 10. 10. Ang Pagpupulong sa Augsburg Noong Oktubre 1518, isang pagpupulong ang ginanap ng Emperador Charles V, mga hari, prinsipe at mayayaman sa Lunsog ng Augsburg. Nagpadala ng kinatawan ang papa at iniutos na gawing prayoridad ang pagsupil sa mga Turkong Muslim at pangalawa lamang ang tungkol kay Luther at paaminin itong mali ang kanyang mga pahayag. Sa kasamaang palad, ang kinatawan ng papa na si Kardinal Cajetan ay hindi interesado na pagdebatihan ang nasabing isyu kundi ang paaminin lang si Luther na mali ang kanyang mga pahayag. Kagaya ni Jan Hus, na sinunog ng buhay 100 taon na ang nakalipas, sumagot si Luther na babawiin lang niya ang kanyang mga sinabi kung mali sa kanyang mga pahayag na hindi tugma sa sinasabi ng Bibliya. Nang malaman niyang siya ay aarestuhin kung tumanggi sa kagustuhan ng Kardinal, siya ay tumakas at bumalik sa Wittenburg. Swerte para kay Luther ay nakapanig sa kanya ang pulitika. Bilang isa sa mga pumipili ng susunod na emperador, hindi gugustuhin ng papa na mapaalis si Prinsipe Frederick the Wise. Isang kasunduan ang naganap na huwag ng pakialaman pa ang usapin iyon ngunit parehong walang tumupad sa kasunduan.
 11. 11.  Hulyo 1519, isang propesor mula Ingolstadt na nagngangalang John Eck ang humamon sa isa sa mga kasamahan ni Luther ng isang debate. Ang kasamahan niyan ito na si Karlstadt, ay nahikayat lamang ni Luther sa kanyang paniniwala na mas higit pa ang kagustuhang na ireporma ang Simbahang Katoliko kaysa kay Luther. Ang sabi ni Luther sa kanyang kaibigan: "He has swallowed the Holy Spirit, feathers and all." Tinulungan ni Luther si Karlstadt na makipagdebate na ginanap sa Leipzig. Gaya ng inaasahan ni Eck, personal na nakibahagi si Luther sa diskusyon kung saan ito ay dalubhasa sa Bibliya ngunit may angking galing si Eck sa pakikipagdebate. Sinabi ni Luther na maaari ring magkamali ang konseho kaparian na nagpapamukha sa mga tao na mas makapangyarihan ang papa kaysa sa banal na kasulatan. Sinabi ni Eck na siya ang nagwagi at parang napalabas ni Luher ang kanyang sarili bilang isang heretiko gaya ni Hus. Dahil dito, maraming kontra sa mga kaisipan ni Luther ang nagsabing siya ang John Hus ng Saxon.
 12. 12. Ang Pagtitiwalag kay Luther Ginugol ni Luther ang sumunod na taon sa pagpapaunlad pa ng kanyang mga ideya, katuruan at kasulatan. Ang isa sa pinakamahalagang kasulatan ng pagtutuligsa ay ang Address to the German Nobility, On the Babylonian Captivity of the Church, at Freedom of a Christian. Noong Oktubre 10, 1520, nakatanggap si Luther ng isang papal bull, ang opisyal na proklamasyon ng papa. Pinamagatan itong Exsurge Domine ibig sabihin ay "Arise, O Lord", ang pambungad na mensahe ng kautusang ito ay humihingi ng tulong sa Diyos na iligtas ang simbahan mula sa banta ni Luther. Arise o Lord and Defend thy Cause! A wild boar has invaded Thy vineyard. Isang matalinhagang salita ang nagsasabing kung hindi babawiin ni Luther ang kanyang mga sinabi, sa loob ng 60 araw ay ieekskomunikado siya ng papa. Sa turo ng Simbahang Katoliko ay makakamit lamang ang kaligtasan kung ikaw ay kaanib ng simbahan at kung ikaw ay di kabahagi, wala ng paraan upang ikaw ay maligtas at mapunta sa kalangitan. Si Luther na isang dating deboto at panatiko ng Roma ay sinunog ang kautusang iyon sa harapan ng mga tao. Dahil sa ginawa niyang iyon, tuluyan siyang inekskomunikado ni Papa Leo X at itiniwalag sa Simbahang Katoliko noong Enero 3, 1521.
 13. 13. Ang Asembleya ng Worms Pinangunahan ni Emperador Charles V ang pagbubukas ng asambleaya ng Worms noong Enero 22, 1521. sinabihan nito si Luther na bawiin na ang lahat ng kanyang mga pahayag sa harapan ng asembleya at tiniyak nito ang ligtas na pag-uwi. Nagpakita si Luther sa asembleya noong Abril 16. Si Johann Eck, ang katuwang na arsobispo ng Trier ang gumanap na tagapagsalita ng emperador. Ipinakita ni Eck ang kopya ng mga sariling kasulutan at tinanong kung ito ay kanya pa ring pinaniniwalaan. Ngunit humiling si Luther ng kaunting panahon para pag-isipan at ito naman ay pinagbigyan. Nagdasal si Luther, kinonsulta ang mga kaibigan at humarap muli sa asembleya kinabukasan. Nang muli siyang tanungin ito ang kanyang naging sagot: "They are all mine, but as for the second question, they are not all of one sort.“ Sinabi pa niya na maging an kanyang mga kaaway ay tinanggap ang kanyang ang kanyang mga gawa. At hindi nga niya binawi ang kanyang mga pahayag. Ang ikatlong grupo ng kanyang mga gawa ay atake sa ilang indibidwal ngunit vhumingi siya ng tawad sa ilang msakit na salita rito. Kung may ipapakita raw sila sa Bibliya na mali ang kanyang katuruan, itatakwil naraw niya ang mga sinabi niya.
 14. 14.  Sinabi ni Eck na walang karapatang kontrahin ni Luther ang turo ng simbahan dahi sa libong taon na ito. Simple niyan tinanong si Luther itatakwil mo ba ang iyong mga gawang libro at ang mga laman nito? Sagot muli ni Luther: "Unless I am convicted by Scripture and plain reason I do not accept the authority of popes and councils, for they have contradicted each other my conscience is captive to the Word of God. I cannot and will not recant anything, for to go against conscience is neither right nor safe."According to tradition, Luther is then said to have spoken these famous words: "Here I stand. I can do no other. God help me. Amen.” Nagkaroon ng pribadong pagpupulong para sa gagawin kay Luther ngunit bago pa mailabas ang desisyon ay umalis siya ng Worms. Habang pauwi siya ng Wittenberg, siya ay ‘dinukot’. Nagpalabas ang emperador ng kautusan na nagdedeklarang kalaban ng simbahan si Luther at ipinagbawal ang pagbabasa sa kanyang mga gawa. noong Mayo 25, 1521.
 15. 15. Ang ‘Pagkidnap’ kay Luther Planado ang pagkawala ni luther habang nasa biyahe.Luthers disappearance after the Diet of Worms was planned. Si Frederick the Wise ang nagplano nito sa tulong ng kabalyero at dinala siya sa kastilyo ng Wartburg sa Eisenach kung saan namalagi siya ng halos isang taon. Ginamit niya ang pangalang Jörg o Knight George para itago ang pagkakakilanlan niya. Sa panahong ito ginugol niya ang pagsalin ng Bagong Tipan pero hindi pa rin siya malungkot parin ang buhay niya sa loob.Nailathala ang bagong tipan noong Setyembre 1522. Patagong nanirahan si Luther sa Wartburg. Lagi siyang nakakatnaggap ng mga liham mula sa kanyang mga kaibigan at hinihingi ang opinyon nito. Si Philipp Melanchthon ay sumulat sa kanya at tinanong kung paano sasagutin na itinakwil daw ng mga repormista ang debosyon sa Diyos. Sumagot si Luther: "If you are a preacher of mercy, do not preach an imaginary but the true mercy. If the mercy is true, you must therefore bear the true, not an imaginary sin. God does not save those who are only imaginary sinners. Be a sinner, and let your sins be strong, but let your trust in Christ be stronger, and rejoice in Christ who is the victor over sin, death, and the world. We will commit sins while we are here, for this life is not a place where justice resides. We, however, says Peter (2. Peter 3:13) are looking forward to a new heaven and a new earth where justice will reign."
 16. 16.  Siya rin ay sumulat ng mapangahas na pagtuligsa kay Arsobispo Albrecht at kay Jacobus Latomus. Samantala, ang ibang mga pari ng Saxon lalo na si Bernhardi of Feldkirchen, ay itinakwil ang batas ng di pag-aasawa habang ang iba tulad ni Melanchthon, ay inalis ang pagtanggap sa ilang batas ng mga pari. Si Luther sa kanyang De votis monasticis, na inalis ang mga ito para sa ikaliligtas ng mga tao. Sa pag-apruba ni Luther sa De abroganda missa privata, bagamat kinondena ng dalawa ay ang mga Agustinong taga- Wittenberg ay nireporma ang paraan ng pagsamba at inalis na ang mga misa. Hindi ito naging katanggap-tanggap kay Luther kaya noong Disyembre ay ay lumagi siya ng ilang araw sa mga ito. Pagbalik sa Wartburg, sumulat siya kay Eine treue Vermahnung . . . vor Aufruhr und Empörung; pero sa Wittenberg Carlstadt at ang dating Agustinong si Zwilling ay nanawagang ialis na rin ang mga pribadong misa, lahat ng uri ng komunyon, at pag-alis sa mga imahen.
 17. 17.  Magpapasko nang ang mga Anabaptists sa Zwickau ay dumagdag sa anarkiya. Kinondena ni Luther ito at natakot sa magiging resulta kaya pumunta si luther sa at umalis ang mga propetang Zwickau. Inalis ang canon sa mga misa. Nginit maaaring makakuha ang mga may gusto nito. Inalis rin ang pagkukumpisal. Dahil dito, ang mga tao ay maaari ng magsisi ng kanilang mga kasalanan sa sariping paraan at sa kanilang pananampalataya. Ang bagong paraan ng pagsambang ito ay inilagay ni Luther sa kanyang Formula missæ et communionis (1523), at noong 1524 ang unang himnaryong gawa niya ay lumabas ngunit ito ay opinagbawal ng duke ng Saxony. Idineklara ni Luther sa kanyang Ueber die weltliche Gewalt, wie weit man ihr Gehorsam echuldig sei, na ang kapangyarihang pansibil ay hindi saklaw ang mga kaluluwa at itinakwil ang Simbahang Katoliko at naging isang Evangelical.
 18. 18. Ang Kamatayan ni Luther at ang Kanyang Legasiya Noong Enero23,1546, umalis si Luther ng Wittenberg kasama ang tatlo niyang anak patungong Mansfeld Eisleben para ayusi ang di pagkakaunawaan sa negosyo na matagal ng pag-aari ng kanyang ama. Napagusapan naman ito sa mapayapang paraan noong Pebrero 17. Nang sumapit ang ika-8 ng gabi, nakaramdam ng pananakit ng dibdib Luther. Pumunta siya sa kanyang higaan at nanalangin ng ganito: "Into your hand I commit my spirit; you have redeemed me, O Lord, faithful God" (Ps. 31:5), ang dasal ng isang malapit ng mamatay. Nagising siya ng ika-1 ng umaga dahil mas sumakit pa ang kanyang dibdib. Nilagyan niya ito ng tuwalyang may maligamgam na tubig. Alam niyang mamamatay na siya kaya pinasalamatan nya ang Diyos sa pagkakaintindi niya sa katotohanan. Ang kanyang mga kasamahan na sina Justus Jonas at Michael Coelius ay sumigaw ng malakas at sinabi: “padre, handa na ba kayong mamamtay ng nagtitiwala kay Jesus at itakwil ang lahat ng iyong ginawa sa Kanyang pangalan? Isang “oo” ang binigkas ni Luther. Namatay si Luther noong ika-2:45 ng umaga ng Pebrero 18, 1546 sa bayang kanyang sinilangan, ang Eisleben. Siya ay inilibing sa Kastilyong simbahan sa Wittenberg katabi ng kanyang pulpito.
 19. 19. • Ang panrelihiyong reporma ni Martin Luther ay nauwi sapaghiwalay ni sa Simbahang Katoliko at matatag angrepormasyong Protestante. Siya ang pinakadakilang repormistang kanyang panahon na nagtagumpay kumpara sa mga naunasa kanya. Dahil din ito sa palimbagan na nagpakalat sa kanyangmga akda na nagrasulta sa iba’t-ibang sekta ng Protestantismo.Dahil sa hindi na maigil ang pagdami ng mga protestante,nakatulong din ito sa pagkakaroon ng kalayaan na nabuo samga sumunod na siglo.• Sa panig naman ng mga Romano Katoliko, isang madilim atmasaklap na labanan ng relihiyon ang naganap laban sa mgaProtestante. Makalipas ang isandaang taon ng paghihimagsikni Luther, naganap ang 30 taong digmaan na sumira ng husto sabuong Alemanya.• Mabuti man o masama, ramdam pa rin ang legasiya ni Luthersaan mang panig ng mundo kabilang ang Europa.
 20. 20. End of Slide
 21. 21. Bibliographyhttp://www.historyguide.org/earlymod/lecture3c.ht mlhttp://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Reformationhttp://www.newworldencyclopedia.org/entry/Martin_Lutherhttp://www.religionfacts.com/christianity/people/luther/bio.htmZaide Gregorio, Zaide Sonia: Kasaysayan ngDaigdig ikalimang edisyon.

×