Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

T1 procés tecnològic

Tema 1 procés tecnologic adaptat nou llibre

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

T1 procés tecnològic

 1. 1. TECNOLOGIA 1 ESO Tema 1 IES FREDERIC MOMPOU
 2. 2. Tema 1: EL PROCÉS TECNOLÒGIC • 1. La TECNOLOGIA • 2. LA TECNOLOGIA I EL MEDI AMBIENT • 3. EL LLENGUATGE TECNOLÒGIC • El PROCÉS TECNOLÒGIC
 3. 3. Què en saps de…?
 4. 4. Tecnologia Què és la tecnologia? La tecnologia és el conjunt de coneixements teòrics i pràctics sobre el disseny, la fabricació i l’ús d’objectes que, degudament ordenats i sistematitzats, que serveixen per transformar la natura amb la finalitat de satisfer necessitats humanes de caire material.
 5. 5. Cal conèixer el significat de … Objecte Necessitat humana És qualsevol element físic que ha estat manipulat per l’ésser humà: estris, instruments, màquines, edificis, aparells…. Manca d’una cosa important per viure o fer-nos la vida més agradable: vestit, alimentació, habitatge, comunicacnions, transport…
 6. 6. Tècnica vs. Tecnologia Tècnica Habilitat per aplicar un procediment determinat Tecnologia Conjunt de coneixements teòrics que permeten l’existència d’aquesta tècnica en concret
 7. 7. Anàlisi 1 La tecnologia intervé en alguna de les activitats següents? En cas afirmatiu, quines són les necessitats que s’han solucionat?
 8. 8. P. ex. tenim un problema: hem de creuar un riu
 9. 9. P. ex. tenim un problema: hem de creuar un riu Es dissenyaEs construeix S’utilitza
 10. 10. 2. LA TECNOLOGIA I EL MEDI AMBIENT • Què podem fer: TRES R: REDUÏR, REUTILITZAR, RECICLAR • ELS RESIDUS INDUSTRIALS. Diferents tractaments: - Recciclatge- permet reutilitzar el material - Neutralització- aconsegueix que el residu no pugui contaminar - Incineració controlada- per produir electricitat o calor aprofitable
 11. 11. 3. EL LLENGUATGE TECNOLÒGIC LLENGUATGE GRÀFIC Llenguatge tecnològic que permet comunicar-se I transmetre informació El dibuix tècnic , una variant del llenguatge gràfic, és el llenguatge tecnològic més utilitzat per a representar objectes I expressar-ne les característiques. EL DIBUIX TÈCNIC • Esbós: dibuix a llapis I a mà alçada • Croquis: amb mides • Plànol: dibuix complet I definitiu. Normalitzat (ha de seguir unes normes internacionals)
 12. 12. 4. EL PROCÉS TECNOLÒGIC El mètode d’actuació que utilitza la tecnologia s’anomena procés tecnològic Per canviar les rodes d’una bici cal seguir un procés tecnològic Necessitat o problema tècnic SolucióProcés tecnològic
 13. 13. 4. Fases del procés tecnològic • 1. Identificació del problema • 2. Recerca d’informació i tria de la millor solució • 3. Realització del projecte sobre la solució • 4. Construcció del prototipus (execució) • 5. Avaluació
 14. 14. 4.1. Identificació del problema – Quin és el problema? – Quines condicions ha de complir la solució?
 15. 15. Anàlisi Per satisfer les necessitats següents cal seguir un procés tecnològic? En cas afirmatiu, indica la solució adient per a cada necessitat.
 16. 16. 4.2. Recerca d’informació i tria de la millor solució S’ha de fer una recerca en diferents aspectes: •Materials •Ma d’obra •Temps de realització •Tècnica adequada •Eines disponibles •Utilitat
 17. 17. 4.3. Realització del projecte sobre la solució DISSENY •Esbós: dibuix a llapis i mà alçada •Croquis: Afegim mides aproximades a l’esbós •Plànols: Dibuix complert i definitiu amb mides exactes i amb una normativa.
 18. 18. 4.4. Construcció del prototipus (execució) Pla de treball: organització en operacions simples i ordenades
 19. 19. 4.5. Avaluació • L’últim pas és comprovar si l’objecte construit resol el problema plantejat • Possibles millores: en el procés, en els materials, en l’objecte…
 20. 20. La documentació del procés tecnològic. La MEMÒRIA MEMÒRIA: conjunt de documents que descriuen el procés tenològic Objectius de la memòria: Explica el mètode que s’ha seguit Mostrar la solució obtinguda
 21. 21. La documentació del procés tecnològic. La MEMÒRIA  Introducció: en que consisteix el projecte.  Objectiu  Condicions inicials  Materials i eines: llista de tots els materials i les eines utilitzades.  Disseny del treball: Dibuix del projecte (croquis, plànols)  Descripció del procés pas a pas: explicació pautada de tot el procés amb esquemes i dibuixos  Conclusions i valoració (avaluació): anàlisis de tot el procés, i valoració personal
 22. 22. Anàlisi A continuació es descriuen algunes de les activitats del procés tecnològic de la fabricació d’un marc de fotografies. Digues a quina fase del procés pertany cada activitat: Recerca d’informació Avaluació Identificació del problema Execució Realització del projecte(disseny)
 23. 23. Anàlisi Quin procés hauries de seguir per …. ?
 24. 24. Exercici de repàs: Mapa conceptual Coloca les paraules al lloc que els correspongui
 25. 25. Exercici de repàs: Mapa conceptual Coloca les paraules al lloc que els correspongui Necessitats humanes Procés tecnològic Recerca d’informació Aula de tecnologia Normes Execució Avaluació Eines

×