Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Controls cinquè

10,710 views

Published on

CONTROLS DE MEDI DE 5È

Published in: Education, Business, Technology
 • Be the first to comment

Controls cinquè

 1. 1. CONTROL UNITAT 1. EL NOSTRE PLANETANOM: ______________________________ DATA: _________1. Escriu la definició d’aquests astres:• Estrella: ______________________________________________________• Planeta: _____________________________________________________• Asteroide: ____________________________________________________• Cometa: _____________________________________________________• Galàxia: _____________________________________________________• Meteorit: _____________________________________________________• Satèl·lit: ______________________________________________________• Estel fugaç: ___________________________________________________2. Llegeix les frases següents i corregeix-les:La Via Làctia és l’única galàxia de l’Univers.______________________________________________________________El sistema solar és una galàxia.______________________________________________________________Els planetes del sistema solar són la Lluna, la Terra i el Sol.______________________________________________________________La Lluna és l’estrella més propera a la Terra.______________________________________________________________Les marees les provoquen els cràters de la Lluna, on cau l’aigua del mar.______________________________________________________________La geosfera és una esfera geostacionària i molt complicada.______________________________________________________________La hidrosfera és el conjunt de totes les piscines i rius de la Terra.______________________________________________________________L’atmosfera és la capa més interna de la Terra i és formada per terra i animals.______________________________________________________________
 2. 2. 3. Enumera les fases de la Lluna i dibuixa-les:4. Explica en què consisteixen aquests moviments i què provoquen:• El moviment de rotació de la Terra: ______________________________________________________________________________________________• El moviment de translació de la Terra: _____________________________________________________________________________________________5. Situa en el mapa el nom dels continents, de la Península Ibèrica i deCatalunya.
 3. 3. CONTROL UNITAT 2. EL RELLEU DE LA TERRANOM: ______________________________ DATA: _________1. Digues què és la geosfera i en quines capes es divideix:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Després, explica on són les plaques litosfèriques i quina és la sevarelació amb el relleu:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Escriu el nom de les parts d’un volcà:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Escriu el nom de quatre agents geològics interns i tres d’externs:Agents geològics interns: ___________________________________________Agents geològics externs: __________________________________________ Ara, tria les tres fases de l’acció dels agents geològics externs entre elstermes següents i escriu-los en l’ordre correcte: terratrèmol sedimentació erupció volcànica erosió transport xoc de plaques desforestació fusió del magma
 4. 4. 4. Escriu el nom de les unitats de relleu de Catalunya: 1) ______________________________________ 2) ______________________________________ 3) ______________________________________ 4) ______________________________________ 5) ______________________________________ 6) ______________________________________5. Escriu el nom de les tres grans unitats de relleu d’Espanya i explica onestan situades:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ara, respon:• Quin és l’altilplà situat al centre de la Península Ibèrica? _______________• Quina és la muntanya més alta d’Espanya? _________________________
 5. 5. CONTROL UNITAT 3. L’AIGUA DE LA TERRANOM: ______________________________ DATA: _________1. Dibuixa el cicle de l’aigua i indica on es produeix l’evaporació, lacondensació, la solidificació i la fusió.2. Escriu el nom dels trams d’un riu i explica’n les característiquesprincipals:Curs ____________ : ____________________________________________________________________________________________________________Curs ____________ : ____________________________________________________________________________________________________________Curs ____________ : ____________________________________________________________________________________________________________3. Defineix aquests conceptes:Glacera: ________________________________________________________Meandre: _______________________________________________________Torrent: ________________________________________________________Cabal:__________________________________________________________
 6. 6. 4. Pinta en aquest mapa les xarxes hidrogràfiques de Catalunya ambcolors diferents i escriu-ne el nom.5. Escriu a quin vessant hidrogràfic correspon cada un d’aquests riusd’Espanya:Ebre – Miño – Nerbion – Xúquer – Guadalquivir – Duero – Bidasoa – Tajo___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 7. 7. CONTROL UNITAT 4. L’ATMOSFERA I EL CLIMANOM: ______________________________ DATA: _________1. Escriu el nom dels cinc elements que condicionen el clima i defineix-los:• ____________________________________________________________ ________________________________________________________________• ____________________________________________________________ ________________________________________________________________• ____________________________________________________________ ________________________________________________________________• ____________________________________________________________ ________________________________________________________________• ____________________________________________________________ ________________________________________________________________2. Explica què es representa en els mapes meteorològics i quins són elsmés utilitzats:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Defineix els quatre factors climàtics i explica com afecten el clima:______________________________________________________________________________________________________________________________
 8. 8. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 4. Completa aquesta taula sobre els climes i la vegetació de Catalunya: CLIMA TEMPERATURES PRECIPITACIONS VEGETACIÓMediterrani litoralMediterrani continentalDe muntanyaAtlàntic 5. Pinta en aquest mapa les diferents zones climàtiques que hi ha a Espanya amb colors diferents i escriu-ne el nom.
 9. 9. CONTROL UNITAT 5. ELS ÉSSERS VIUS I LA SEVARELACIÓ AMB EL MEDINOM: ______________________________ DATA: _________1. Explica què és la biodiversitat. Després, digues si és importantconservar-la o no i justifica la teva resposta:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Dibuixa el cicle vital d’un ésser viu:3. Marca amb una X la frase correcta:El cicle vital d’un ésser viu......comença amb la reproducció i s’acaba amb la mort....s’inicia amb el naixement i s’acaba amb la mort.Una cèl·lula és formada......pel nucli, el citoplasma i la membrana....pels cromosomes i la clorofil·la.Els organismes......són formats per moltes cèl·lules....unicel·lulars són formats per una sola cèl·lula i els pluricel·lulars sónformats per moltes cèl·lules.
 10. 10. 4. Escriu els cinc grans regnes en què es classifiquen els éssers vius iposa’n exemples:• ____________________________________________________________ _• ____________________________________________________________ _• ____________________________________________________________ _• ____________________________________________________________ _• ____________________________________________________________ _5. Identifica a quin grup pertany cada un dels animals vertebrats de lesfotografies: Ara, respon:• Quina és la característica que defineix els vertebrats? ________________________________________________________________________________
 11. 11. CONTROL UNITAT 6. LA RELACIÓ I LA LOCOMOCIÓEN LES PERSONESNOM: ______________________________ DATA: _________1. Completa aquesta taula: SENTIT ÒRGAN ESTÍMULS2. Escriu el nom de les parts d’una neurona. Després, explica en quèconsisteix cada una:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 12. 12. 3. Escriu on correspongui el nom d’aquests ossos i músculs: tíbia – radi – frontal – columna vertebral – omòplat – falanges de la mà fèmur – peroné – maxil·lar inferior – húmer bessons – masseter – bíceps – pectoral – temporal
 13. 13. CONTROL UNITAT 7. LA NUTRICIÓ DELS ÉSSERSVIUSNOM: ______________________________ DATA: _________1. Digues quina és la diferència entre un organisme autòtrof i und’heteròtrof i posa’n exemples. Després, contesta les preguntes:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________• Quina relació hi ha entre els organismes autòtrofs i heteròtrofs i els productors i consumidors? _________________________________________________________________________________________________________• Què fan els organismes descomponedors? Són autòtrofs o heteròtrofs?______________________________________________________________________________________________________________________________2. Explica què són una cadena alimentària i una xarxa alimentària.Després, respon:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________• Què passa si desapareix una espècie d’una cadena alimentària?_______________________________________________________________
 14. 14. _______________________________________________________________3. Descriu els processos relacionats amb la nutrició de les plantes, lessubstàncies que hi intervenen i els productes que s’obtenen:• Fotosíntesi: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________• Transport de substàncies: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________• Respiració: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Relaciona: • Captació d’oxigen i expulsió de diòxid deExcreció carboni. • Transformació dels aliments ingerits enDigestió nutrients i absorció d’aquests. • Distribució per totes les cèl·lules del cos deRespiració les substàncies nutritives i l’oxigen i recollida de les substàncies de rebuig.Circulació • Eliminació de les substàncies de rebuig.5. Digues quins tipus de respiració tenen els animals i posa exemplesdels grups que respiren mitjançant cadascun d’aquests tipus:______________________________________________________________________________________________________________________________
 15. 15. CONTROL UNITAT 8. LA NUTRICIÓ DE LES PERSONESNOM: ______________________________ DATA: _________1. Escriu els nom dels processos que componen la funció de nutrició idels aparells que la duen a terme:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Escriu el nom dels òrgans assenyalats en el dibuix. Després, respon:• De quin aparell es tracta? _______________________________________• On es barreja el bol alimentari amb els sucs gàstrics? _________________• Com es diu la pasta que es forma? ________________________________• On passen els nutrients a la sang? ________________________________
 16. 16. 3. Explica quins són els òrgans que formen l’aparell respiratori. Després,contesta les preguntes:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________• En què consisteix l’intercanvi de gasos? On es produeix? _____________________________________________________________________________• Quins són els moviments que fem per a captar i expulsar aire? Quin múscul els fa possibles i on es troba?_______________________________________________________________4. Escriu el nom dels elements principals que hi ha assenyalats enaquests dibuixos. Després, pinta de color vermell la sang arterial i decolor blau la sang venosa:
 17. 17. CONTROL UNITAT 9. LES PERSONES I EL MEDINOM: ______________________________ DATA: _________1. Digues quins tipus principals de recursos obtenim els éssers humansdel medi:______________________________________________________________________________________________________________________________2. Explica en què consisteix el cicle humà de l’aigua:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Digues els tres tipus d’alteració del medi que provoquem els éssershumans i posa’n exemples:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Posa dos exemples de riscos ambientals deguts a causes naturals peròagreujats per causes humanes:______________________________________________________________________________________________________________________________
 18. 18. 5. Digues en què es converteixen els paisatges naturals a causa de laintervenció humana:_______________________________________________________________6. Escriu el nom dels principals tipus de paisatges humanitzats i explica’nles característiques:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7. Explica què és el desenvolupament sostenible:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8. Explica què és el codi de les 3 R:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9. Digues tres iniciatives que hagin pres els poders públics per apreservar el medi ambient:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 19. 19. CONTROL UNITAT 10. LA HISTÒRIA: CONÈIXER ELPASSATNOM: ______________________________ DATA: _________1. Explica en quina data es comença a comptar la història en les culturesde tradició cristiana i com s’indica el temps abans i després d’aquestadata.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Escriu els segles als quals pertanyen els anys següents:237 aC: 1459: 2010:2010 aC: 2000: 811:1307: 15: 1752:3. Explica què és una font històrica:______________________________________________________________________________________________________________________________• Ara, digues quins tipus de fonts històriques hi ha i posa’n exemples:______________________________________________________________________________________________________________________________4. Llegeix la frase següent i digues si és vertadera o falsa. Després,justifica lateva resposta amb exemples: “Totes les cultures compten igual els anys.”______________________________________________________________________________________________________________________________
 20. 20. 5. Digues quina edat històrica s’inicia amb aquests esdeveniments:• Arribada a Amèrica de Colom (1492): ______________________________• Aparició dels primers humans (fa uns 2,5 milions d’anys): ______________• Caiguda de l’Imperi romà (any 476 dC): ____________________________• Revolució Francesa (1789): _____________________________________• Invenció de l’escriptura (cap a l’any 3000 aC): _______________________6. Digues quina edat històrica s’acaba amb aquests esdeveniments iescriu la data en què es van produir:• Revolució Francesa: _______________________________ Data: _______• Invenció de l’escriptura: _____________________________ Data: _______• Arribada de Colom a Amèrica: ________________________ Data: _______• Caiguda de l’Imperi romà d’Occident:: __________________ Data: _______7. Relaciona:Arqueologia • Estudia les monedes. • Estudia i intenta desxifrar els alfabets i lesNumismàtica formes d’escriptura. • Estudia restes materials deixades pelsPaleografia humans: ossos, estris, obres d’art, edificis...8. Escriu tres llocs on es guardin fonts històriques:______________________________________________________________________________________________________________________________9. Explica què vol dir datar les fonts històriques:______________________________________________________________________________________________________________________________
 21. 21. CONTROL UNITAT 11. LA PREHISTÒRIA NOM: ______________________________ DATA: _________ 1. Explica què és la prehistòria: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 2. Digues quines són les èpoques en què podem dividir la prehistòria i situa-les cronològicament: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 3. Completa aquesta taula: PALEOLÍTIC NEOLÍTICForma de vidaObtenció dels alimentsHabitatgeTecnologiaOrganització socialManifestacions artístiques 4. Digues quins avenços tècnics es van produir en l’edat del metalls: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 5. Explica com eren i quina funció tenien les pintures rupestres i les venus:
 22. 22. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6. Digues el nom de dos monuments megalítics i explica quina finalitattenien. Després, dibuixa un d’aquests monuments: __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________7. Explica per què es parla de la “revolució neolítica” i en què va consistir:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8. Digues quan van aconseguir els humans el domini del foc i què vasuposar:______________________________________________________________________________________________________________________________9. Explica de quina manera podem saber tot el que coneixem sobre laprehistòria:______________________________________________________________________________________________________________________________
 23. 23. CONTROL UNITAT 12. L’EDAT ANTIGANOM: ______________________________ DATA: _________1. Escriu el nom de les dues grans civilitzacions fluvials de l’antiguitat.Després, contesta les preguntes:_______________________________________________________________• De quina època daten els documents escrits més antics d’aquestes civilitzacions?_______________________________________________________________• Al voltant de quin riu es va desenvolupar la civilització egípcia?_______________________________________________________________• Quins eren els grups privilegiats de la societat egípcia? Qui exercia el poder absolut?_______________________________________________________________• On enterraven els faraons?_______________________________________________________________• Com era la primera escriptura que van utilitzar els egipcis?_______________________________________________________________2. Explica qui eren els fenicis i els cartaginesos:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Digues els principals trets de la civilització grega:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 24. 24. 4. Digues quins eren els pobles indígenes de la Península Ibèrica.Després, respon:_______________________________________________________________• Quines noves tècniques dels pobles que els van colonitzar van incorporar? Coneixien l’escriptura?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________• Quins altres pobles vivien a la Península Ibèrica abans de l’arribada dels romans?______________________________________________________________________________________________________________________________5. Observa aquest dibuix d’una ciutat romana i escriu el nom dels edificisi els monuments que hi ha. Després, explica com eren les ciutatsromanes: 1) _________________________________ 2) _________________________________ 3) _________________________________ 4) _________________________________ 5) _________________________________ 6) _________________________________ 7) _________________________________ 8) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

×