Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Duurzame VSV bestrijding<br />LeanSix Sigma als instrument om kwaliteit te verbeteren, uitval te verminderen en kansen te ...
Wat is LeanSix Sigma?<br />Een methode om processen binnen organisaties te verbeteren. Hierbij wordt veel aandacht besteed...
Waarom werkt LeanSix Sigma?<br />LeanSix Sigma is een beproefde methode die in verschillende branches wordt gebruikt (indu...
Definiëren: wat moet <br />verbeterd worden en <br />waarom? (vanuit de <br />ogen van de klant)<br />Meten: 1) verzamelen...
Overige fasen LeanSix Sigma <br />2. Meten: het verzamelen van kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de huidige st...
Dé VSV-er bestaat niet!<br />Er zijn verschillende typen (populaties) binnen de jongeren die het onderwijs verlaten te ond...
LeanSix Sigma: reductie van VSV (1) <br />LeanSix Sigma kan worden ingezet om het onderwijsproces te stroomlijnen zodat er...
LeanSix Sigma: reductie van VSV (2) <br />LeanSix Sigma focust op de direct beïnvloedbare oorzaken voor VSV. De onderwijsi...
LeanSix Sigma: reductie van VSV (3) <br />LeanSix Sigma focust op de zaken 		      die de meeste winst opleveren (80...
LeanSix Sigma: opbrengst (1)<br />LeanSix Sigma heeft tijd nodig om resultaat te boeken, maar de uiteindelijke winst is gr...
LeanSix Sigma: opbrengst (2)<br />De opbrengst kan ook in financiële zin worden uitgedrukt:<br />Meer studenten in het ond...
LeanSix Sigma: samen op weg naar resultaat<br />Meer weten?<br />Mjolink@eb-management.nl of 0343-539626<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Duurzame vsv bestrijding lean six sigma

766 views

Published on

Een andere aanpak om VSV op een duurzame manier te bestrijden. Hierbij gaat het om door de instelling beinvloedbare factoren (onderwijsgerelateerd).

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Duurzame vsv bestrijding lean six sigma

 1. 1. Duurzame VSV bestrijding<br />LeanSix Sigma als instrument om kwaliteit te verbeteren, uitval te verminderen en kansen te creëren voor instellingen <br />
 2. 2. Wat is LeanSix Sigma?<br />Een methode om processen binnen organisaties te verbeteren. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan het verzamelen van feiten en cijfers om uiteindelijk oorzaken voor – in de situatie van VSV - uitval te achterhalen. Het gehele ‘systeem’ (docenten, teamleiders, directeuren, zorgcoördinatoren, maar ook studenten!) wordt betrokken bij het vinden van krachtige oplossingen voor (structurele) problemen (oorzaak analyse).<br />De methode kent de volgende uitgangspunten:<br />Waarde toevoeging voor de klant (leerling/ bedrijf): betere service, beter onderwijs, hogere kwaliteit, etc.<br />Het verminderen van uitval/ verstoringen (uiteindelijk resulterend in VSV), waardoor er minder noodzaak voor correctie, herstel of reparatie is. Verhoging efficiëntie en verlaging kosten.<br />Het verhogen van het gemak waarmee de leerlingen door het onderwijs stromen.<br />Het versterken van de interne cultuur om op een duurzame wijze te werken aan kwaliteit en continue verbetering.<br />
 3. 3. Waarom werkt LeanSix Sigma?<br />LeanSix Sigma is een beproefde methode die in verschillende branches wordt gebruikt (industrie en zorg), maar ook in onderwijs!<br />De kracht:<br />Het brengt het eigenaarschap op de juiste plek. Het systeem en belangrijke mensen die dagelijks tegen de problemen aan lopen worden direct betrokken bij het vinden van de oorzaken en het implementeren van de oplossingen.<br />Het zet de klant (de leerling of het bedrijf) centraal. Het gaat om de waarde die de onderwijsinstelling toevoegt aan de leerling. Met andere woorden: de processen worden rond de leerling gestroomlijnd.<br />De aanpak is proactief: verstoringen en uitval worden aangepakt en niet gerepareerd.<br />De onderwijsteams worden getraind in het opsporen van oorzaken en het oplossen van problemen met behulp van LeanSix Sigma. De medewerkers kunnen binnen een korte periode zelf werken aan continue verbetering en het verder optimaliseren van processen. <br />
 4. 4. Definiëren: wat moet <br />verbeterd worden en <br />waarom? (vanuit de <br />ogen van de klant)<br />Meten: 1) verzamelen <br />van alle relevante <br />Controle en borgen:<br /> vastleggen in <br />(kwantitatieve )<br />gegevensen 2) <br />dagelijkse gang van <br />bepalen <br />nul<br />-<br />meting<br />/ <br />zaken<br />baseline presentatie<br />Verbeteren: <br />Analyseren: bepalen <br />formuleren, testen en <br />en bewijzen <br />doorvoeren <br />grondoorzaak en<br /> kansen<br />verbeteringen<br />Start LeanSix Sigma <br />Het proces start met een aantal basale vragen (Definiëring):<br />Welk probleem proberen we op te lossen?<br />Wat zijn de verwachte resultaten als we het probleem hebben opgelost?<br />Hoe weten we dat het probleem is opgelost?<br />Hoe meten we het succes?<br />Vervolgens worden de overige fasen doorlopen (Define, Measure, Analyse, Improve en Control).<br />
 5. 5. Overige fasen LeanSix Sigma <br />2. Meten: het verzamelen van kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de huidige staat. Dit is de 0-meting waarin wordt bepaald welke potentiële oplossingen er zijn. Deze fase bestaat vaak uit interviews met proceseigenaren. In deze fase zit ook de beoordeling en bijstelling van het huidige meetsysteem.<br />3. Analyseren: het vaststellen van bottlenecks en het identificeren van kansen voor verbetering. <br />4. Verbeteren: het invoeren van de oplossingen voor de problemen (nieuwe stromen in werkprocessen, ondersteunende instrumenten, etc.)<br />5. Controle en borging: het monitoren van de voortgang en het verankeren van de verbeteringen.<br />Kortom: resultaatgericht werken aan kwalitatieve verbeteringen in de organisatieprocessen. <br />
 6. 6. Dé VSV-er bestaat niet!<br />Er zijn verschillende typen (populaties) binnen de jongeren die het onderwijs verlaten te onderscheiden. De oorzaken voor VSV kunnen gekoppeld worden aan niveau, sector of achtergrond.<br />(vereenvoudigd model)<br />Als we praten over verantwoordelijkheid voor VSV bestrijding dan koppelen we dit aan oorzaken van VSV. Redenen die beïnvloedbaar zijn (onderwijs) liggen bij teams, maar niet beïnvloedbaar (persoonlijk) liggen bij zorgteams (opvangconstructies).<br />Persoonlijk. 1)gedragsproblemen, 2) drugs, 3) capaciteit, 4)strafrechtelijke achtergrond, etc.<br />Niet beïnvloedbaar (persoonsfeer)<br />klassiek<br />Gezin. 1) sociaal economische status, 2) eenoudergezin, 3)laagopleidingsniveau ouders, etc<br />Omgeving. Wonen in een aandachtswijk<br />School. 1) school in sterk verstedelijkt gebied, 2) laag school niveau vo, etc.<br />VSV<br />Persoonlijk. 1) verkeerde studiekeuze, 2) gericht op werk, 3)onduidelijk toekomst beeld, etc.<br />Beïnvloedbaar (onderwijs of onderwijsketen)<br />Gezin. 1) beperkte ouderbetrokkenheid, 2) gezin niet gericht op onderwijs, etc.<br />Omgeving. Negatieve invloed peers.<br />geruisloos<br />School. 1) studiebegeleiding, 2) gebrek aan orde (in de klas), 3) steun docenten, 4) vmbo-mbo, etc<br />
 7. 7. LeanSix Sigma: reductie van VSV (1) <br />LeanSix Sigma kan worden ingezet om het onderwijsproces te stroomlijnen zodat er minder leerlingen uitvallen. Men focust op de oorzaken voor uitval en het reduceren van risico’s. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan het primair proces (het onderwijs en de direct te beïnvloeden door de instelling te beïnvloeden oorzaken). <br />Deze gedachte sluit naadloos aan bij het bij het actieplan mbo ‘focus op vakmanschap 2011 – 2015’ – het brengt de basis op orde, verhoogt de kwaliteit en sluit aan op het thema ‘voorkomen is beter dan genezen’. <br />LeanSix Sigma heeft tot doel het aantal leerlingen dat uitvalt te reduceren door de (eventuele) oorzaken weg te nemen. Hierdoor zijn er minder leerlingen die een vangnet nodig hebben en neemt de druk op personen belast ‘correctie en herstel’ af (lees: het opsporen en terugleiden van leerlingen richting het onderwijs).<br />
 8. 8. LeanSix Sigma: reductie van VSV (2) <br />LeanSix Sigma focust op de direct beïnvloedbare oorzaken voor VSV. De onderwijsinstelling/ het team kan gerichte acties inzetten om risico’s te verminderen. Hierdoor stromen er meer jongeren door het proces en wordt de druk op de organisatie door minder onnodig ‘correctie en herstel’ (minder jongeren die door ‘verstoringen’ in het onderwijsproces uitvallen). De zorgstructuren binnen de organisatie kunnen zich richten op de jongeren die door risico’s in de persoonlijke sfeer uitvallen (de niet beïnvloedbare oorzaken – uiteindelijk zorgen voor de juiste opvang).<br />Van reactief naar proactief!<br />
 9. 9. LeanSix Sigma: reductie van VSV (3) <br />LeanSix Sigma focust op de zaken die de meeste winst opleveren (80 – 20 regel). Met welke middelen wordt de meeste meerwaarde gecreëerd?<br />Opzoek naar de urgentie (stel):<br /> De meeste jongeren vallen uit in leerjaar 1.<br />De stijging zit in BOL 3 en 4.<br />De uitval concentreert zich rond de teams x, y en z.<br />Uit analyse blijkt dat de belangrijkste redenen voor uitval zijn: 1) verkeerd beeld van de opleiding, 2) overgang vmbo – mbo en 3) lesuitval.<br />De interventies worden ingezet bij de teams (x, y en z) en gefocust op de belangrijkste redenen voor uitval die beïnvloedbaar zijn. Denk aan: aanpassing intake, versterking LOB en invoering oriëntatie programma samen met het vmbo.<br />
 10. 10. LeanSix Sigma: opbrengst (1)<br />LeanSix Sigma heeft tijd nodig om resultaat te boeken, maar de uiteindelijke winst is groot.<br />Er worden duurzame oplossingen gevonden en geborgd in de organisatie. Deze oplossingen zijn geformuleerd op basis van een oorzaakanalyse.<br />De oplossingen zijn meetbaar (en de resultaten worden gevolgd met het meetsysteem). Je krijgt zicht op wat wel of niet werkt.<br />De medewerkers zijn direct betrokken en krijgen ‘tools’ om problemen op te lossen. De uitkomsten zijn vruchten van hun eigen inspanningen (eigenaarschap). <br />Cultuurverandering: kijken naar oorzaken en vooral kijken naar de toegevoegde waarde voor de student (welke waarde voegt het proces toe)!<br />Middels LeanSix Sigma worden heldere, meetbare doelen geformuleerd.<br />Plezier: meer jongeren tevreden over het onderwijs, minder uitval en meer diploma’s leiden ook tot grotere satisfactie bij medewerkers!<br />
 11. 11. LeanSix Sigma: opbrengst (2)<br />De opbrengst kan ook in financiële zin worden uitgedrukt:<br />Meer studenten in het onderwijs: meer bekostiging (zitgeld).<br />Meer studenten halen hun diploma: meer diploma geld.<br />Veiligstelling van de bekostiging: de reductie van VSV wordt gekoppeld aan prestatieafspraken tussen OCW/ inspectie en de instelling (invoering: 1 januari 2013). Dit punt staat los van het mislopen van de bekostiging per student.<br />Meer middelen die beschikbaar zijn voor het onderwijs: minder reparatie aan het eind (jongeren die uitvallen). Daarnaast wordt de druk op de zorgafdeling minder.<br />Gemiddelde bedragen 2010/ 2011:<br />
 12. 12. LeanSix Sigma: samen op weg naar resultaat<br />Meer weten?<br />Mjolink@eb-management.nl of 0343-539626<br />

×