Addie

427 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Addie

 1. 1. A AnalysisD DesignD DevelopmentI ImplementationE Evaluation
 2. 2. ขั้น การวิเ คราะห์ (Analysis) เป็น การกำา หนดองค์ป ระกอบต่า งๆ สำา หรับ การออกแบบการเรีย นการสอน ตาม ประเด็น ต่า งๆ ดัง นี้1.1 กลุ่ม ผูเ รีย นเป้า หมายเป็น ใคร ้1.2 ปัญ หาที่เ กิด ในการกิจ กรรมการเรีย น การสอนมีอ ะไรบ้า ง1.3 จุด มุ่ง หมายหรือ เป้า หมายของบท เรีย นคือ อะไร1.4 จุด มุ่ง หมายของบทเรีย นที่ไ ด้
 3. 3. หลังจากขั้นตอนการวิเคราะห์ ทำาให้ทราบว่ากลุ่มผู้เรียนเป้าหมายเป็นใคร ปัญหาที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการเรียนการสอนมีอะไร จุดมุ่งหมายของบทเรียน รวมทั้งเนื้อหาบทเรียนแล้ว จะนำาข้อมูลมาใช้ในการออกแบบดังนี้2.1 กำา หนดการออกแบบ 2.1.1 การออกแบบบทเรียน ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหา แบบทดสอบก่อนบทเรียนสื่อ กิจกรรม วิธีการนำาเสนอ และแบบทดสอบหลังบทเรียน
 4. 4. ตัว อย่า งการเขีย นผัง ความคิด (mind mapping)
 5. 5. เริ่ม ต้น เริ่ม ต้น ไตเติ้ล ไตเติ้ล ลงทะเบีย นเรีย น ลงทะเบีย นเรีย น เมนูห ลัก เมนูห ลัก ทดสอบ ทดสอบ นิท าน เข้า สู่บ ท เลิก ก่อ น เพลง หลัง เพลง เรีย น เรีย น เรีย น เรีย นความหมาย ขนาด โครงสร้า ง เซลล์ เซลล์ การลำา เลีย ง ของ เซลล์ พื้น ฐานและ พืช สัต ว์ ของสารผ่า นเซลล์ รูป ร่า งของ เซลล์ เซลล์ สิ้น สุด สิ้น สุด ตัว อย่า งการเขีย นผัง
 6. 6. 2.1.3 การออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design) การออกแบบหน้าจอภาพ หมายถึง การจัด พื้นที่ของจอภาพเพื่อใช้ในการนำาเสนอเนื้อหา ภาพ และส่วนประกอบอื่นๆ สิ่งที่ต้องพิจารณามี ดังนี้ 1.  การกำาหนดความละเอียดภาพ (Resolution)  2.  การจัดพื้นที่แต่ละหน้าจอภาพในการนำา เสนอ  3.  การเลือกรูปแบบและ ขนาดของตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษา อังกฤษ
 7. 7. 2.2 กำา หนดระเบีย บ วิธ ี และกิจ กรรมการเรีย นการสอนเพือ ให้ผ ู้เ รีย น ่บรรลุต ามวัต ถุป ระสงค์ก ารเรีย น2.3 กำา หนดเกณฑ์ก ารประเมิน ผลการเรีย นให้ส อดคล้อ งกับ จุด มุง หมาย ่ของบทเรีย น
 8. 8. ขั้น การพัฒ นา (Development) เป็น การสร้า งและพัฒ นาสือ ่การสอนโดยนำา สือ ไปหาความเที่ย งตรง ่ ภายใน (Internal Validation)และความเที่ย งตรงภายนอก (External Validation)1. สร้า งสือ การเรีย นการสอนตามองค์ ่ ประกอบที่ก ำา หนดในขั้น ออกแบบ2. นำา สือ การสอนเสนอผู้เ ชีย วชาญเพื่อ ่ ่ แก้ไ ข (Internal Validation)
 9. 9. ขั้น การนำา สือ การสอนไปใช้ ่ (Implementation) เป็น การนำา สือ การ ่ เรีย นการสอนที่พ ัฒ นาขึ้น ไปใช้ง านจริง กับ นัก เรีย นกลุ่ม เป้า หมาย ขั้น การประเมิน ผล (Evaluation) ขั้น การประเมิน ผล (Evaluation) เป็น การประเมิน ผลการ เรีย นรู้ของผูเ รีย นหลัง จากใช้ส อ การสอนที่พ ัฒ นา ้ ื่
 10. 10. Dr. KANITKAN PANKAEW

×