Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

guadalajara convention

392 views

Published on

Analysis of the Guadalajara Convention from Safere-Edalat law, Inc.

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

guadalajara convention

 1. 1. ‫گواد‬ ‫کنوانسیون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫ا‬‫ر‬‫االخا‬ ‫اولين‬‫همايش‬‫ايمني‬‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫در‬‫هوايي‬(3‫الي‬4‫تيرماه‬1393) ‫نعناکار‬ ‫محمدجعفر‬/‫بین‬ ‫حقوق‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناس‬‫الملل‬ ‫ایزدی‬ ‫محمدرسول‬/‫بین‬ ‫تجارت‬ ‫حقوق‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناس‬‫الملل‬
 2. 2. ‫ا‬ َ ‫ي‬‫ا‬ َ ‫ه‬ّ ‫ُي‬ َ ‫أ‬َ َ‫ين‬ ِ‫ذ‬ ‫ه‬َ ‫ال‬َ ّ ‫ن‬ َ ‫آم‬َ‫اوا‬َ‫اوا‬ ّ ‫ف‬‫و‬ َ ‫أ‬‫ا‬ ِ ‫ب‬َ ِ‫اود‬ ّ ‫ق‬ ّ‫ع‬‫ل‬
 3. 3. ‫صفېرعدالٺ‬ ‫بحث‬ ‫حقوقی‬ ‫مبنای‬ ‫کنوانسییون‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫شاهنشاهی‬ ‫دولت‬ ‫الحاق‬ ‫اجازه‬ ‫قانون‬12‫اکتبیر‬1929‫و‬ ‫ورشیو‬ ‫یل‬‫ی‬‫پروتک‬28‫یاتامبر‬‫ی‬‫س‬1955‫یه‬‫ی‬‫اله‬‫و‬‫ییون‬‫ی‬‫کنوانس‬18‫یاتامبر‬‫ی‬‫س‬1961‫یارا‬‫ی‬‫گواداالخ‬‫و‬ ‫پروتکل‬8‫مارس‬1971‫گواتماال‬(‫مصوب‬1354/2/31)
 4. 4. ‫صفېرعدالٺ‬ ‫کنوانسیون‬ ‫اصلی‬ ‫موضوع‬ ‫به‬ ‫گواداالخارا‬ ‫کنوانسیون‬ ‫موضوع‬«‫حمل‬ ‫عامل‬‫و‬‫نقل‬»‫مربوط‬‫است‬. ‫ورشو‬ ‫کنوانسیون‬ ‫متمم‬ ‫واقع‬ ‫به‬ ‫گواداالخارا‬ ‫کنوانسیون‬‫است‬ Guadalajara Convention is supplementary to the Warsaw Convention
 5. 5. ‫صفېرعدالٺ‬ ‫های‬ ‫موجودیت‬ ‫امون‬‫ر‬‫پی‬ ‫تعاریفی‬‫و‬ ‫حمل‬‫هوایی‬ ‫نقل‬ .1‫بین‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬‫چیست؟‬ ‫المللی‬ .2‫کیست؟‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫عامل‬ .3‫کیست؟‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫متصدی‬
 6. 6. ‫صفېرعدالٺ‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫اسناد‬ .1‫مسافر‬ ‫بلیط‬ .2‫شخصی‬ ‫لوازم‬ ‫رسید‬ .3‫بارنامه‬‫هوایی‬
 7. 7. ‫صفېرعدالٺ‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫متصدی‬ ‫مسئولیت‬ ‫چیست‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫متصدی‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫مسئولیت‬‫؟‬
 8. 8. ‫صفېرعدالٺ‬ ‫کنوانسیون‬ ‫مفاد‬ ‫اصلی‬ ‫هسته‬ ‫مواد‬7،8‫و‬9‫با‬ ‫کنوانسیون‬‫حکمیت‬ ‫و‬ ‫داوری‬ ‫موضوع‬
 9. 9. ‫صفېرعدالٺ‬ ‫مفاد‬ ‫تحلیل‬ .1‫اقامه‬‫دعوی‬ .2‫شرط‬‫حکمیت‬
 10. 10. ‫گیری‬ ‫نتیجه‬ ‫کنوانسیییی‬ ‫سییییند‬‫ی‬‫گواالداخییییارا‬ ‫ون‬ ‫بعنییوان‬‫ییی‬‫جییار‬ ‫و‬ ‫معتبییر‬ ‫سییند‬ ‫ک‬‫ی‬ ‫در‬‫حکم‬ ‫حییوزه‬‫ییی‬‫داور‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ی‬‫امییور‬ ‫و‬ ‫قضا‬‫یی‬‫ف‬‫ی‬‫بی‬ ‫میا‬‫ی‬‫دخ‬ ‫اشیخا‬ ‫ن‬‫یی‬‫ل‬ ‫در‬‫هیوا‬ ‫نقیل‬ ‫و‬ ‫حمیل‬ ‫امر‬‫یی‬‫همیواره‬ ‫عنا‬ ‫و‬ ‫یه‬‫ی‬‫توج‬ ‫یورد‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫ی‬‫ی‬‫یوده‬‫ی‬‫ب‬ ‫ت‬‫یت‬‫ی‬‫اس‬.
 11. 11. ‫صفېرعدالٺ‬ ‫حقوقی‬ ‫موسسه‬‫صففررددال‬‫ٺ‬ ‫بیا‬ ‫میرتبط‬ ‫حقیوقی‬ ‫خدمات‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫بییین‬ ‫حقییوق‬‫حقییوق‬ ،‫هییوایی‬ ‫الملییل‬ ‫مسیافر‬ ‫حقیوق‬ ،‫بازرگیانی‬ ‫هواپیمایی‬‫ین‬ ‫هیوایی‬ ‫نقیل‬ ‫و‬ ‫حمیل‬ ‫حقوق‬ ‫و‬ ‫هواپیما‬ ‫خیابان‬ ،‫ادی‬‫ز‬‫آ‬ ‫خیابان‬ ،‫ان‬‫ر‬‫ته‬‫دکرتهوشیار‬‫پالک‬ ،‫پور‬ ‫بهمن‬ ‫خیابان‬ ،42-http://www.safireedalat.ir

×