Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tamang Pagtingin sa Sarili (Healthy Self-Image)

2,092 views

Published on

Ang isang mananampalataya ay nararapat nakatuon ang paningin sa kung ano at papaano siya tinitingnan ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo. Napakahalaga ang iyong pagkakilala sa iyong sarili ayon sa ginawa ng Diyos sa iyo dahil kay Cristo. Kaya't ikaw ay mag-isip ayon sa turing sa iyo ng ating Amang nasa langit. Ikaw ay palagiang tinitingnan Niya sa liwanag ng ginawa ni Cristo, at ang kalagayan mo kay Cristo.

Published in: Spiritual, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tamang Pagtingin sa Sarili (Healthy Self-Image)

 1. 1. Ang Tamang Pagtingin sa Sarili Inihanda ni: Kuya Michael
 2. 2. I. Ang Mataas na Pagtingin sa Sarili LUCAS 18:9-149 Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili’y matuwid at hahamak naman sa iba. 10 “May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin: ang isa’y Pariseo at ang isa nama’y publikano.11 Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito: ‘O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagka’t hindi ako katulad ngiba- mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya- o kaya’y katulad ng publikanong ito.12 Makalawa akong nagaayuno sa loob ng sanlinggo; nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita.’
 3. 3. 13 Samantala, ang publikano’y nakatayo sa malayo; hindi man lamang makatingin salangit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib, at sinasabi: ‘O Diyos, mahabag po Kayo sa akin na isang makasalanan!’ 14 Sinasabi ko sa inyo: ang lalaking ito ay umuwing kinalugdan ng Diyos, nguni’t hindi ang isa. Sapagka’t ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas.
 4. 4. II. Ang Mababang Pagtingin sa Sarili EXODUS 3:10-16 10 Now go to the king! I am sending you to lead my people out of his country.11 But Moses said, “Who am I to go to the king and lead your people out of Egypt?” 12 God replied, “ I will be with you. And you will know that I am the one who sent you, when you worship me on this mountain after you have led my people out of Egypt.”13 Moses answered, “ I will tell the people of Israel that God their ancestors worshiped has sent me to them. But what should I say, if they ask me your name?”
 5. 5. 14-15 God said to Moses: I am the Eternal God. Sotell them that the Lord, whose name is “I Am,” has sent you. This is my name forever, and it is the name that people must use from now on.16 Call together the leaders of Israel and tell them that the God who was worshiped by Abraham, Isaac, and Jacob has appeared to you. Tell Them I have seen how terribly they are being treated in Egypt
 6. 6. EXODUS 4:10-1410 Moses replied, “ I have never been a good speaker. I wasn’tone before you spoke to me, and I’m not one now. I am slow at speaking, and I can never think of what to say.”11But the Lord answered, “Who makes people able to speak ormakes them deaf or unable to speak? Who gives them sight ormakes them blind? Don’t you know that I am the one who does these things? 12 Now go! When you speak, I will be with you and give you the words to say.” 13 Moses begged, “ Lord please send someone else to do it.” 14 The Lord became irritated to Moses and said: “What aboutyour brother Aaron, the Levite? I know he is a good speaker. He is already on his way to visit you, and he will be happy to see you again.
 7. 7. Maraming mga tao, katulad ni Moses, ang nahihirapandahil sa kanilang mababang pagtingin sa sarili. Dahil dito, hindi sila magamit omakapaglingkod ng mabuti o ng husto sa Diyos.
 8. 8. Mga sanhi ng Mababang Pagtingin sa Sarili1. Satanas2. Kasalanan3. Mga negatibong karanasan tulad nga. Pagkatalob. Kabiguan sa buhayc. di magandang komento ng ibang taod. galing sa mahirap na pamilyae. di nakapag-aralf. di magandang paghubog ng magulangg. itinakwil o di kayay tinanggihan atbp
 9. 9. Subalit ano ba ang talagang mas higit namahalaga...ang Salita ng Diyos o ang iyong emosyon,nararamdaman at karanasan? Higit na mas totoo angSalita ng Diyos kaysa ano pa mang bagay sa mundongito. Ayon sa Bibiliya ang unang tao ay "nilikha ayon sawangis ng Diyos." (Genesis 1:27) Gayon pa man nasiraang wangis na ito dahil sa pagsuway ng tao saPanginoon. Sa totoo lang, ang tao ay namatay saespiritu, hiwalay sa Diyos, dahil sa kasalanan atpagsuway. (Efeso 2:1)
 10. 10. Subalit dahil sa biyaya ng Diyos, ang mga taong nananaligkay Cristo ay pinawalang sala, muling binuhay at pinaupong kasama ni Cristo sa kalangitan, binigyan ng karapatangmaging anak ng Diyos, tinatakan ng Banal na Espiritu, atbp. (Efeso 1:7, 13-14, 2:4-6 ; Juan 1:12) Dahil dito, ang isang mananampalataya ay nararapat nakatuon ang paningin sa kung ano at papaano siya tinitingnan ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo.Napakahalaga ang iyong pagkakilala sa iyong sarili ayon saginawa ng Diyos sa iyo dahil kay Cristo. Kayat ikaw ay mag- isip ayon sa turing sa iyo ng ating Amang nasa langit. Ikaw ay palagiang tinitingnan Niya sa liwanag ng ginawa ni Cristo, at ang kalagayan mo kay Cristo.
 11. 11. Papaano Tayo Magkakaroon ng tama at malusog na Pagtingin sa Sarili?1. Dahil kay Cristo, paniwalaan mong mahal ka ng Diyos (Roma 8:31-32, 35, 37-39)2. Dahil kay Cristo, paniwalaan mong kabilang ka sa liping maharlikana nakatalaga sa Diyos (1 Pedro 2:9-10)3. Dahil kay Cristo, paniwalaan mong magagawa mo ang kalooban ngDiyos sapagkat ang tulong Niya ay sumasaiyo (Filipos 2;13)4. Ang lahat ng ito ay dahil sa kasagaan ng biyaya ng Diyos sapamamagitan ni Cristo. Kayat wala kang dapat ipagmalaki sa iyongsarili at di mo rin naman dapat hamakin ang iyong sarili kunditingnan mo ito ayon sa ginawa ni Cristo sayo at kung papaano katinitingnan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Anak. Siya angiyong luwalhatiin, purihin at paglingkuran magpakailanman.

×