Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enric valor

1,169 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Enric valor

  1. 1.  D ata d e naixem ent: 22 d agost d e 1 91 1 . L loc d e naixem ent: C astalla, l’Alcoià D ata d e d efunci ó: 1 3 d e gener d e 2000 (als 88 anys) a València O cupaci ó: N arrad or i gram àtic.
  2. 2.  Enric Valor Vives va n àixer a C astalla (Alacant) al 1 91 1 . Va m orir el 1 3 d e gener d e 2.000 en València. Va ser escriptor. Als 1 9 anys va com en çar a escriure. Va anar a la presó i estud i à per a m estre m ercantil i tam b é es d ed icà a la ind ustria d el calçat.
  3. 3. M illorem el llenguatge. 1 971 -1 979L A FL EX I Ó VERBAL . 1 983.Tem es d e correcci ó lingüística. 1 983-1 989
  4. 4. NOVEL·LA L ’am bici ó d ’Aleix. 1 960 Sense la terra prom esa. 1 980 L a id ea d e l’em igrant. 1 982 Tem ps d e batud a. 1 983 Enllà d e l’horitz ó. 1 991
  5. 5.  Prem i Sanchis Guarner (1 983). Prem i lletres Valencianes d e l‘Ajuntam ent d e Valencia. Prem i d honor d e les lletres C atalanes (1 987). Prem i D octor H onoris C ausa per varies universitats espanyoles.
  6. 6. D efinici ó: C onte, narraci ó oral breu d e caràcter fantàstic d estinad a als infants.
  7. 7. Enric Valor recopil·la 36rondalles populars ipublica el llibre:Rondalles Valencianes.1950-1958.A continuació vospresentem els títolsd’aquestes rondalles.
  8. 8. RONDALLES ENRIC VALOR

×