Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Схеми на свързване на ОУ с
ООВ
Uid O’
iF RF
R1
IiB
uO
Rn
i1
in
u1
un
R2
u2
i2… R+
Инвертиращ ОУ
• Паралелна ООВ по напрежение
-
+
Uo
Ui
RF
R1
UG
IG
IF
Ii
Неинвертиращ ОУ
-
+
Uo
Ui
RF
R1
UG
Uβ
Повторител
-
+
Uo
UG
AF≈1, ако
или
При R1=RF  AF=-1 –
инвертор-повторител
Усилвател ток-ток
• ООВ по ток
IG
Ui
IF RF
RL
R1
IO
U
O
Uβ
)||/()||(
/
1
11
)||/(
RRRRR
RUII
RRRUI
FLF
FOFG
FLOO


...
Преобразувател ток-напрежение
IG
Ui
IF RF
RL >> RF
Ii
U
O
RIU
RIU
II
FGO
FFO
GF



R
I
U
A F
G
O
F

Коефициентът н...
Преобразувател напрежение-ток
U
R
I
R
U
I
I
Z
U
I
GL
G
G
G
L
O
L
1
1
1



UG
O’
IF ZL
R1 Ii
UO
RU
IA
G
L
G
1
1

К...
Преобразувател напрежение-ток с
ООВ по ток
RL
R1
UO
UG
RR
UR
UUU
RRR
UR
RR
U
U
I
A
L
O
OG
L
O
L
O
G
O
G





1
1
...
Операционни схеми за сумиране и
изваждане
• Инвертиращ суматор
Uid O’
iF RF
R1
IiB
uO
R2
i1
i2
u1
u2
)( 21
21
21
2
2
1
1
2...
Операционни схеми за сумиране и
изваждане
• n- входов суматор
)...( 21 uuuu nO

За намаляване влиянието
на IiB в неин...
Операционни схеми за сумиране и
изваждане
• Суматор с мащабни коефициенти – ако
R1≠ R2 ≠ RF, то схемата на суматора може д...
Пример
• Да се реши уравнението: y=2x1+5x2
Избира се RF=100K
От RF/R1=2 и RF/R2=5 се намира:
R1= RF/2=50K, R2=RF/5=20K
RF/...
Операционни схеми за сумиране и
изваждане
• Схема за намиране средната стойност от n
входа
• Приема се, че R1= R2=…= Rn и ...
Схема за сумиране и изваждане
• Алгебричен суматор
uO
RFR1
u1
R’FR2
u2
При R1=R2=RF=R’F=R
uo=-u1 (при u2=0)
uo=u2 (при u1=...
Схема за сумиране и изваждане
• При R1=R2=R3=R4=RF=R’F=R , то
uo=(u1+u2)-(u3+u4)
uO
RFR1
u1
R’FR4
u2
u3
u4
R2
R3
• При RF/...
Пример
• Да се моделира зависимостта:
uo=u1+2u2-0,5u3
При RF=R’F=100K
Решение
• RF/R1=1
• RF/R2=2
• R’F/R3=0,5
• uo=(RF/R1)u1+(RF/R2)u2-(R’F/R3)u3-(R’F/R4)u4
uO
RFR1
u1
R’FR4
u2
u3
R2
R3
100K1...
Схеми за интегриране
dtt
t
t
RC
t
RC
dt
td
dt
td
C
R
R
uu
uu
uu
u
ii
uu
iO
iO
Oi
i
iC
OC
)(
1
)(
)(
)(
2
1




...
Реален интегратор
UIUuu iOiBiOiO
dt
t
t
C
dt
t
t
RC
dtt
t
t
RC
t  
2
1
2
1
2
1
11
)(
1
)(
ui(t)
C
R Ii
uo(t)
Rk
Rp...
Суматор-интегратор
dt
t
t
RC uuu nO
)...(
1 2
1
1
 
un
C
Rn Ii
uo
R1
R2
u1
u2
Схеми за диференциране
uO
RC
ui(t)
uid
iF
dt
RCt
dt
RC
dt
RCt
du
u
dudu
Riu
i
O
iC
FFO


)(
)(
Диференциатор с корекция
uO
RC
ui
Ck
Rk
Суматор-диференциатор
uO
RC1
u1
uid
iF
C2
u2
i1
i2
)//()( 221121
2121
dtddtdRRR uCuCiiiu
iiiii
CCCCFO
iiCCF


You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

FOushemi

Download to read offline

Операционни усилватели

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

FOushemi

 1. 1. Схеми на свързване на ОУ с ООВ Uid O’ iF RF R1 IiB uO Rn i1 in u1 un R2 u2 i2… R+
 2. 2. Инвертиращ ОУ • Паралелна ООВ по напрежение - + Uo Ui RF R1 UG IG IF Ii
 3. 3. Неинвертиращ ОУ - + Uo Ui RF R1 UG Uβ
 4. 4. Повторител - + Uo UG AF≈1, ако или При R1=RF  AF=-1 – инвертор-повторител
 5. 5. Усилвател ток-ток • ООВ по ток IG Ui IF RF RL R1 IO U O Uβ )||/()||( / 1 11 )||/( RRRRR RUII RRRUI FLF FOFG FLOO      I R RI R RA RRRR RRU RRR U I I A G F O F I FLF FO FL O G O I )1( )1( )||( )||( / )||( 1 1 1 1 1      
 6. 6. Преобразувател ток-напрежение IG Ui IF RF RL >> RF Ii U O RIU RIU II FGO FFO GF    R I U A F G O F  Коефициентът на предаване има дименсия на съпротивление -> схемата се нарича усилвател на съпротивление
 7. 7. Преобразувател напрежение-ток U R I R U I I Z U I GL G G G L O L 1 1 1    UG O’ IF ZL R1 Ii UO RU IA G L G 1 1  Коефициентът на предаване има дименсия на проводимост и се нарича проводимост на предаване
 8. 8. Преобразувател напрежение-ток с ООВ по ток RL R1 UO UG RR UR UUU RRR UR RR U U I A L O OG L O L O G O G      1 1 11 1 1 1 / 
 9. 9. Операционни схеми за сумиране и изваждане • Инвертиращ суматор Uid O’ iF RF R1 IiB uO R2 i1 i2 u1 u2 )( 21 21 21 2 2 1 1 21 uuu uuu Riu iii u i u i RRR O O FFO F F RRR R R R       
 10. 10. Операционни схеми за сумиране и изваждане • n- входов суматор )...( 21 uuuu nO  За намаляване влиянието на IiB в неинвертиращия вход се включва: R+ RRRRR nF 1 ... 1111 21  Uid O’ iF RF R1 IiB uO Rn i1 in u1 un R2 u2 i2… R+
 11. 11. Операционни схеми за сумиране и изваждане • Суматор с мащабни коефициенти – ако R1≠ R2 ≠ RF, то схемата на суматора може да се използва за решаване на уравния от вида: xx bay 21  u R Ru R Ru R u R u ii R u i FF O F O F 2 2 1 1 2 2 1 1 21   u R Ru R Ru R Ru n n FFF O  ...2 2 1 1 - при n на брой входове
 12. 12. Пример • Да се реши уравнението: y=2x1+5x2 Избира се RF=100K От RF/R1=2 и RF/R2=5 се намира: R1= RF/2=50K, R2=RF/5=20K RF/R1 и RF/R2 се наричат мащабни коефициенти
 13. 13. Операционни схеми за сумиране и изваждане • Схема за намиране средната стойност от n входа • Приема се, че R1= R2=…= Rn и RF/ R1=1/n • Тогава: )...( 1 )...( 2121 1 uuuuuu R Ru nn F O n 
 14. 14. Схема за сумиране и изваждане • Алгебричен суматор uO RFR1 u1 R’FR2 u2 При R1=R2=RF=R’F=R uo=-u1 (при u2=0) uo=u2 (при u1=0) u1≠0 и u2≠0, то uo=u2-u1 – извършва се операцията изваждане
 15. 15. Схема за сумиране и изваждане • При R1=R2=R3=R4=RF=R’F=R , то uo=(u1+u2)-(u3+u4) uO RFR1 u1 R’FR4 u2 u3 u4 R2 R3 • При RF/R1+RF/R2=R’F/R3+R’F/R4 , то uo=(RF/R1)u1+(RF/R2)u2-(R’F/R3)u3-(R’F/R4)u4
 16. 16. Пример • Да се моделира зависимостта: uo=u1+2u2-0,5u3 При RF=R’F=100K
 17. 17. Решение • RF/R1=1 • RF/R2=2 • R’F/R3=0,5 • uo=(RF/R1)u1+(RF/R2)u2-(R’F/R3)u3-(R’F/R4)u4 uO RFR1 u1 R’FR4 u2 u3 R2 R3 100K100K 100K 50K 200K 40K
 18. 18. Схеми за интегриране dtt t t RC t RC dt td dt td C R R uu uu uu u ii uu iO iO Oi i iC OC )( 1 )( )( )( 2 1      ui(t) uid iFC R Ii uo(t)
 19. 19. Реален интегратор UIUuu iOiBiOiO dt t t C dt t t RC dtt t t RC t   2 1 2 1 2 1 11 )( 1 )( ui(t) C R Ii uo(t) Rk Rp K D1,D2
 20. 20. Суматор-интегратор dt t t RC uuu nO )...( 1 2 1 1   un C Rn Ii uo R1 R2 u1 u2
 21. 21. Схеми за диференциране uO RC ui(t) uid iF dt RCt dt RC dt RCt du u dudu Riu i O iC FFO   )( )(
 22. 22. Диференциатор с корекция uO RC ui Ck Rk
 23. 23. Суматор-диференциатор uO RC1 u1 uid iF C2 u2 i1 i2 )//()( 221121 2121 dtddtdRRR uCuCiiiu iiiii CCCCFO iiCCF  

Операционни усилватели

Views

Total views

1,796

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

530

Actions

Downloads

20

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×