Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Compartimentul MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI MEDIULUI

3,097 views

Published on

Domenii de cercetare-dezvoltare
1. Managementul în domeniul
- mediului,
- calităţii,
- securităţii şi sănătăţii în munca
- siguranţei alimentului.
2. Formare personal şi evaluare competenţe profesionale

Servicii

Consultanţă şi instruire în domeniul sistemelor de management

www.incdecoind.ro

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

Compartimentul MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI MEDIULUI

  1. 1. Domenii de cercetare-dezvoltare 1. Managementul în domeniul - mediului, - calităţii, - securităţii şi sănătăţii în munca - siguranţei alimentului . 2. Formare personal şi evaluare competenţe profesionale Servicii Consultan ţă şi instruire în domeniul sistemelor de management Compartimentul MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI MEDIULUI
  2. 2. Principalele p roiecte naţionale şi internaţionale Programul naţional de cercetare dezvoltare - PN II: Realizarea de produse avicole utilizând noi reţete, structurate pe materiii prime obţinute în condiţii ecologice – AVIECO Proiect încheiat în cadrul Programului 4 – PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE Consorţiu format din: - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie animală (INCDBNA) Baloteşti – conducător de proiect - Institutul de Bioresurse Alimentare (IBA) Bucureşti – partener 1 - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială (INCD ECOIND) Bucureşti - partener 2 - SC Auger Petruş SRL Ştefan cel Mare, jud. Călăraşi - partener 3
  3. 3. <ul><li>Obiectivele proiectului : </li></ul><ul><li>Propuneri de aliniere în domeniu la tendinţa europeană şi mondială de realizare de produse avicole ecologice. </li></ul><ul><li>Promovarea în industria avicolă românească a producţiei de ouă şi carne de pui ecologică. </li></ul><ul><li>Elaborarea unor tehnologii de obţinere a culturilor de cereale şi proteice vegetale sigure şi ecologice. </li></ul><ul><li>Proiectarea şi elaborarea documentaţiei unui sistem de management al siguranţei alimentului pentru obţinerea de produse avicole sigure pe întreg lanţul de producţie. </li></ul><ul><li>Implementarea sistemului la producătorul (P3) de ouă pentru consum şi carne de pui, ecologice. </li></ul><ul><li>Autorizarea pentru comercializare a unor noi produse furajere: nutreţuri combinate şi/ sau concentrate proteino- vitamino- minerale pentru păsări (pui de carne şi găini ouătoare), obţinute din materii prime furajere, cultivate în condiţii ecologice. </li></ul>
  4. 4. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POS DRU – Axa prioritară 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere: Dezvoltarea şi autorizarea unui centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale ale adulţilor în sectorul protecţia mediului – PROMEDIU Consorţiu format din: - Asociaţia patronală a producătorilor şi utilizatorilor de echipamente industriale pentru protecţia mediului (UNIMED)– partener principal - Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA)– partener naţional 1 - VAPRO-OVP din Olanda – partener transnaţional 2 - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială (INCD ECOIND) - partener naţional 3
  5. 5. <ul><li>Obiectivul general al proiectului : </li></ul><ul><li>Asigurarea calităţii sistemului de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale în sectorul protecţia mediului prin dezvoltarea şi autorizarea unui centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute în alt context decât cel formal pentru acoperirea cererii de pe piaţa muncii </li></ul><ul><li>Obiectivele specifice ale proiectului : </li></ul><ul><li>Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Comitetului Sectorial în vederea validării învăţării anterioare prin dezvoltarea de proceduri şi instrumente de lucru pentru înfiinţarea şi funcţionarea unui centru de evaluare a competenţelor în domeniul protecţiei mediului </li></ul><ul><li>Asigurarea operativităţii centrului de evaluare şi certificare a competenţelor prin formarea unui număr de 15 experţi evaluatori sectoriali în elaborarea de instrumente specifice de evaluare a competenţelor şi validare a a învăţării anterioare în cadrul centrului dezvoltat </li></ul><ul><li>Autorizarea centrului de evaluare şi certificare de către CNFPA în urma testării instrumentelor de evaluare prin 5 evaluări distincte elaborate de câte 2 evaluatori pentru fiecare din cele două calificări selectate. </li></ul>
  6. 6. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POS DRU – Axa prioritară 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere: Calific ări şi Certificări de Competenţe pentru o Dezvoltare Durabilă – PRO-COMPETENT Consorţiu format din: - Comitetul Sectorial de Formare Profesională în Protecţia Mediului (CSFPM) – partener principal - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială (INCD ECOIND) - partener 1 - Asociaţia Auditorilor şi Evaluatorilor de Mediu din Industrie (ECOEVALIND) – partener 2 - SC EURO-LINK CONSULTANTS SRL - partener 3 - Autoritatea Scoţiană pentru Calificări – partener 4 - Athens Network of Collaborating Experts (ANCE) - partener 5
  7. 7. <ul><li>Obiectivul general al proiectului : </li></ul><ul><li>Îmbunătăţirea calităţii sistemului de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale în sectorul abordat prin dezvoltarea capacităţii instituţionale a comitetului sectorial şi a unor centre de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute în alt context decât cel formal. </li></ul><ul><li>Obiectivele specifice ale proiectului : </li></ul><ul><li>Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Comitetului Sectorial în vederea asigurării calităţii validării învăţării anterioare prin dezvoltarea profesională a personalului propriu </li></ul><ul><li>Dezvoltarea de proceduri şi instrumente de lucru şi validarea a două noi standarde ocupaţionale în domeniul abordat, în sprijinul dezvoltării şi implementării CNC </li></ul><ul><li>Dezvoltarea capacităţii instituţionale prin dezvoltarea unor centre de evaluare şi certificare a competenţelor, în sprijinul structurării şi îmbunătăţirii sistemului de certificare a învăţării anterioare şi formarea unor evaluatori sectoriali în domeniul abordat. </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Servicii în domeniul managementului calităţii, de mediu, al sănătăţii şi securităţii în muncă şi al siguranţei alimentului </li></ul><ul><li>- Consultanta pentru construcţia si implementarea sistemelor de management prin parcurgerea următoarelor faze: </li></ul><ul><ul><li>analiza diagnostic a situaţiei iniţiale existente </li></ul></ul><ul><ul><li>organizarea procesuala si structurala a sistemului de management </li></ul></ul><ul><ul><li>instruirea personalului privind clarificarea şi transpunerea în practică cerinţelor standardelor de referinţă </li></ul></ul><ul><ul><li>stabilirea politicii si obiectivelor </li></ul></ul><ul><ul><li>elaborarea si implementarea documentelor de sistem </li></ul></ul><ul><ul><li>formarea de auditori interni </li></ul></ul><ul><ul><li>evaluarea stadiului de implementare a sistemului prin audit intern </li></ul></ul><ul><ul><li>Audit al sistemelor de management </li></ul></ul><ul><ul><li>Audit de mediu </li></ul></ul><ul><ul><li>- Identificarea si evaluarea aspectelor de mediu </li></ul></ul><ul><ul><li>Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională </li></ul></ul>
  9. 9. <ul><li>Formare de personal in domeniul managementului calităţii şi mediului </li></ul><ul><li>INCD ECOIND este furnizor autorizat pentru următoarele programe de formare profesională: </li></ul><ul><li>Auditor de mediu cod COR 242305 </li></ul><ul><li>Auditor în domeniul calităţii cod COR 242303 </li></ul><ul><li>Manager sistem de mediu cod COR 242304 </li></ul><ul><li>Manager al sistemelor de management al calităţii cod COR 242302 </li></ul><ul><li>Cursuri de instruire în domeniul sistemelor de management </li></ul><ul><li>- Clarificarea şi transpunerea in practica a cerinţelor standardelor de referinţă </li></ul><ul><li>- Schema de eco-management si audit EMAS II </li></ul><ul><li>- Identificarea si evaluarea aspectelor de mediu </li></ul><ul><li>- Conştientizarea conducerii de vârf privind importanta implementării sistemelor de management </li></ul><ul><li>Legislaţia de mediu </li></ul><ul><li>- Identificarea factorilor de risc si evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnăvire profesionala – formarea evaluatorilor interni de risc </li></ul><ul><li>- Evaluarea riscurilor privind siguranţa alimentului </li></ul><ul><li>Modul de concepere si întocmire a documentaţiei sistemului de management (proceduri, instrucţiuni de lucru, manual de management) </li></ul><ul><li>- Formarea de auditori interni ai sistemelor de management </li></ul><ul><li>- Implementarea documentaţiei, modul de întocmire şi păstrare a înregistrărilor </li></ul>

×