Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peperiksaan Pertengahan Tahun Mei 2018 | Pendidikan Muzik Tahun 6

624 views

Published on

Jika ingin copy sila email saya di step25_wek91@yahoo.com

Published in: Education
  • Be the first to comment

Peperiksaan Pertengahan Tahun Mei 2018 | Pendidikan Muzik Tahun 6

  1. 1. SULIT 1 Nama Kelas Dunia Muzik Mei 2018 1 jam SEKOLAH KEBANGSAAN SKAROK, LUBOK ANTU UJIAN PERTENGAHAN TAHUN 2018 DUNIA MUZIK TAHUN 6 60 minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan. 1. Tuliskan nama dan kelas pada ruang yang disediakan. 2. Kertas soalan ini mengandungi Bahagian A dan Bahagian B 3. Jawab semua soalan. DISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH: _____________________ _____________________ (STEPHANIEUNSILRAKEY) ( KULOK ANAKLAGA ) GURU MATA PELAJARAN MUZIK GURU BESAR SK SKAROK UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA Bahagian Soalan Markah penuh Markah diperoleh A 1 - 10 10 B 1 10 2 10 3 10 4 10 JUMLAH
  2. 2. SULIT 2 Bahagian A (10 markah) Bulatkan jawapan yang sesuai 1. Simbol apakah ini? A Garis Bar C Garis Baluk B Tanda Rehat D Garisan Penamat 2. Simbol apakah ini? A Bes Klef C Klef Trebel B Tanda Penamat D Tanda Rehat 3. Not krocet mempunyai _________________ nilai kiraan. A satu C tiga B dua D empat
  3. 3. SULIT 3 4. Apakah nama bagi lambang not di bawah? A krocet C minim B kuaver D semikuaver 5. Apakah lambang bagi not minim? A C B D 6. Apakah not pada penjarian rekoder ini? A Not A B Not B C Not C D Not G
  4. 4. SULIT 4 7. Not semibrif mempunyai __________________ nilai kiraan. A empat C tiga B dua D satu 8. Dua nilai not krocet bersamaan dengan ______________ nilai not minim. A empat C tiga B dua D satu 9. Yang manakah not kuaver? A B C D 10. Apakah nama tanda rehat ini? A Minim C Kuaver B Krocet D Semibrif / 10
  5. 5. SULIT 5 Bahagian B ( 40 markah ) 1. Lengkapkan penjarian rekoder. (10 markah) C’ A F E D / 10
  6. 6. SULIT 6 2. Lengkapkan jadual di bawah. (10 markah) Nama Not Simbol Not Kiraan Tanda Rehat 1. Semibrif 2. Krocet 3. Minim 4. Kuaver 1/2 / 10
  7. 7. SULIT 7 3. Jawab soalan berdasarkan skor di bawah. (10 markah) 1. Apakah meter bagi lagu di atas? ____________________________ 2. Berapakah detik bagi setiap bar? _____________________________ 3. Namakan not pertama yang terdapat dalam bar satu. _____________________________ 4. Ada berapa not krocet dalam skor di atas? _____________________________ 5. Apakah nama not yang terdapat pada bar terakhir? _______________________________ / 10
  8. 8. SULIT 8 4. Tuliskan nama dan not yang betul. (10 markah) Not G kuaver _____________________ ______________________ ____________________ ______________________ ______________________ / 10

×