Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ketaksamaan Peluang Pendidikan

9,044 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ketaksamaan Peluang Pendidikan

 1. 1. KUMPULAN 4KETAKSAMAAN PELUANG PENDIDIKAN (PISMP PEMULIHAN KHAS SEM 5)
 2. 2. Ketidaksamaan Dalam Pendidikan• Pendidikan adalah satu proses di mana seseorang memperoleh banyak faedah sosial seperti pekerjaan, gaji yang mencukupi dan kemungkinan, kuasa politik.• Walaubagaimanapun, semasa penjajahan British di negara kita, tidak semua pelajar mempunyai peluang bersekolah kerana pada masa itu sekolah dibahagikan mengikut kumpulan etnik, kelas sosial, kurikulum dan penempatan.• Ketidaksamaan dalam pendidikan bermaksud sekatan hak seseorang untuk mengembangkan potensinya.
 3. 3. • Konsep diskriminasi/ketidaksamaan ditakrifkan sebagai pandangan, pemikiran dan kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok terhadap anggota atau kelompok etnik lain yang mempengaruhi perilaku pihak yang berpandangan negatif.• Diskriminasi ialah perbuatan membanding dan membezakan individu atau kelompok etnik lain berasaskan ciri-ciri etnik semata-mata.• Ketaksamaan telah berlaku sejak dahulu lagi (sistem feudal).• Rakyat bawahan atau marhain, golongan pembesar, dan golongan istana menerima sistem pendidikan yang berbeza.• Diteruskan lagi pada zaman penjajah.• Golongan pembesar mewariskan kecerdikan sebaliknya anak petani dan orang kampung terus ketinggalan.
 4. 4. Faktor-faktor Ketaksamaan Peluang• Dalam konteks Malaysia, ketidaksamaan pendidikan mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti lokasi sekolah, latarbelakang sosio-ekonomi pelajar, pencapaian akademik, kecenderungan semulajadi, peluang hidup, sosialisasi dan perbezaan bahasa.
 5. 5. Kelas Sosial Jantina Ketaksamaan Peluang Pendidikan Murid BerkeperluanKumpulan Minoriti Khas Isu-Isu Ketaksamaan Peluang Pendidikan
 6. 6. Kelas Sosial• Berkaitan dengan kedudukan sesuatu kelompok dalam masyarakat.• Kelas sosial boleh dikatakan segolongan individu yang mempunyai kedudukan sama dari segi kuasa, politik, kekayaan, pendapatan, martabat, pekerjaan, atau hubungan dengan punca-punca pengeluaran.• Contoh kelas sosial yang terdapat dalam masyarakat kapitalis terbahagi kepada 2 golongan: 1) Bourgeoisie : masyarakat yang memiliki punca- punca pengeluaran, pengagihan dan pertukaran 2) Proletariat : masyarakat yang tidak memiliki perkara di atas sebaliknya hanya tenaga kerja sahaja.
 7. 7. • Max Weber mengatakan ada 5 Kelas Sosial iatu: i. Golongan Bangsawan (Aristokrat) ii. Golongan Pertengahan Atasan (Profesional) iii. Golongan Pertengahan Bawahan iv. Kelas Pekerja (Kolar Biru) v. Golongan Bawahan (Kelulusan Amat Rendah)
 8. 8. Murid Berkeperluan Khas (MPK)• Kecerdasan yang amat rendah Hadapi masalah menyesuaikan diri di sekolah biasa dan dalam masyarakat.• Kanak-kanak pintar cerdas Golongan yang mana kebolehan mereka lebih tinggi daripada rakan sebaya.• Oleh itu mereka tidak dapat memanfaat sepenuhnya sistem pendidikan sedia ada.• Ini kerana motivasi dan keperluan mereka berbeza.
 9. 9. • 7 kategori kanak-kanak istimewa yang memerlukan Program Pendidikan Khas:I. Kerencatan mentalII. Bermasalah pembelajaranIII.Kecelaruan tingkah lakuIV.Cacat pendengaran dan bermasalah komunikasiV. Cacat penglihatanVI.Cacat fizikalVII.Pintar cerdas dan berbakat istimewa.
 10. 10. • Menurut Kirk dan Kirk (1994), Murid Berkeperluan Khas berbeza dari murid biasa dari segi mental (kognitif), fizikal (keupayaan otot- otot dan sendi), sosial (interaksi dan komunikasi interpersonal) dan emosi (keupayaan menangani perasaan).• Murid Berkeperluan Khas yang lain adalah seperti ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).• Murid ini kurang memberi perhatian, kurang mengekalkan perhatian lama dalam penglibatan setiap aktiviti dan tidak dapat memyempurnakan tugasan yang diberikan.
 11. 11. • Program Pendidikan Prasekolah Khas diwujudkan pada tahun 2004.• Pada 2005, sebanyak 32 Program Pendidikan Khas Integrasi untuk pelajar bermasalah pembelajaran diwujudkan di sekolah harian biasa.• Kanak-kanak kurang upaya memasuki sistem pendidikan KPM seawal umur 4 tahun.• Kanak-Kanak Kurang Upaya berusia kurang daripada 4 tahun mendapat pendidikan awal di Pusat Kelolaan Kementerian Kesihatan atau di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.
 12. 12. Jantina• Pada zaman penjajahan, peluang melanjutkan pengajian diutamakan untuk golongan lelaki.• Golongan wanita seolah-olah dinafikan peluang untuk menerima pendidikan pada ketika itu.• Hasil kajian mendapati bahawa kadar pencapaian murid perempuan di Pengajian Tinggi telah meningkat daripada 0.5% (1970) pada tahun 1970 kepada 4.9% pada tahun (1991).• Peningkatan pencapaian dalam pendidikan formal telah mempengaruhi kadar penglibatan guna tenaga.
 13. 13. • Penyelidik Aminah Ahmad (2000), menyatakan penglibatan wanita dalam pendidikan sangat menggalakkan tetapi masih wujud segregasi mengikut gender dalam pendidikan di peringkat menengah, sekolah vokasional dan teknik serta di Institut Pengajian Tinggi, khususnya di Politeknik.• Di pusat pengajian tinggi, kebanyakan ruang dan peluang lebih dimonopoli oleh golongan perempuan.
 14. 14. Kumpulan Minoriti• Kumpulan minoriti merupakan sesuatu kumpulan etnik dalam sesebuah masyarakat yang mempunyai jumlah ahli yang kecil.• Faktor geografi mempengaruhi budaya sesebuah kumpulan itu. Contohnya, masyarakat pedalaman kaum Asli, Kadazan, Murud dan sebagainya.• Mereka hanya menerima pendidikan tidak formal sahaja melalui keturunan atau warisan daripada ibu bapa mereka.
 15. 15. Orang Asli• Kadar keciciran yang tinggi dalam kalangan murid orang Asli merupakan isu yang perlu ditangani secara bersama dan bersemuka sejajar dengan Dasar Pendemokrasian Pendidikan.• Orang asli merupakan komuniti yang terbukti kaya dengan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan tentang pengurusan alam semulajadi.• Keserasian cara hidup yang berharmoni dengan alam sekitar membolehkan mereka mengetahui di mana tanah untuk bertani, hasil hutan yang sesuai serta cara pemeliharaannya (Rusli Zaenal, 2002).
 16. 16. • Orang Asli dibahagikan kepada 3 rumpun bangsa iaitu Senoi, Negrito dan Melayu Asli.• Pada tahun 2005, jumlah Orang Asli adalah sebanyak 141, 230 orang.• Orang Asli banyak lagi berasaskan pertanian dan bersifat sara diri.• Orang Asli masih terpinggir dalam arus pendidikan kerana infrastruktur dan prasarana yang kurang lengkap di tempat tinggal.
 17. 17. Indigenous• Indigenous merujuk Penduduk Pribumi di pedalaman Sabah dan Sarawak.• Mereka dibezakan dari segi kawasan tempat tinggal, ekonomi, sosial dan Budaya.• Di Sabah terdapat kira-kira 23 suku kaum etnik manakala di Sarawak terdapat kira-kira 24 suku kaum Etnik.• Di Malaysia, masih terdapat sebilangan kecil mereka tinggal jauh di pedalaman Sabah dan Sarawak.
 18. 18. • Masyarakat Indigenous masih belum bersedia menerima perubahan dalam dunia pendidikan kerana masih berpegang kepada Budaya hidup tradisional mereka (Indigenous Learning).• Sistem belajar Asli memiliki banyak aspek positif, antaranya ialah mempertahankan nilai- nilai Budaya tanpa kehilangan mempelajari sesuatu.• Sistem belajar Asli secara turun-temurun diwarisi masyarakat indigenous tradisional merupakan potensi sangat berharga.
 19. 19. Masyarakat Pedalaman• Faktor-faktor kurangnya ketaksamaan peluang pendidikan bagi masyarakat pedalaman kerana kurangnya guru pakar pengalaman dalam satu- satu bidang.• Suasana persekitaran Fizikal dan Sosio-Budaya bagi kawasan pedalaman juga kurang meransang. Tidak ada akses untuk ICT.• Selain lokasi, jurang pendidikan juga wujud antara jenis sekolah, kaum, jantina, taraf sosio- ekonomi dan tahap keupayaan murid.
 20. 20. • Kesulitan menguasai 3M, kegagalan mencapai standard minimum dan pelajar berisiko tinggi untuk cicir dalam Sistem Pendidikan.• Sudah menjadi tanggungjawab semua untuk merapatkan jurang perbezaan tersebut. Sebagai guru, kita bertanggungjawab untuk merealisasikan hasrat kerajaan tersebut melalui dasar-dasar yang terdapat dalam Kementerian Pelajaran.• Jurang antara bandar dan luar bandar merujuk kepada penyediaan infrastruktur, penempatan guru terutamanya di ‘Sekolah Kurang Murid’ (SKM), ‘Sekolah Orang Asli’ dan ‘Sekolah di Pedalaman’.
 21. 21. USAHA-USAHA MENGURANGKAN JURANG PENDIDIKAN1) Pendidikan Khas2) Rancangan Makanan Tambahan (RMT)3) Program Pendidikan Orang Asli dan Penan4) Program Pemulihan Kemahiran Membaca, Menulis dan Mengira (PROTIM) murid Tahun 4 Rintis 20075) Program Bimbingan Kemahiran Membaca, Menulis dan Mengira (PROBIM) peringkat sekolah menengah.
 22. 22. 6) Perluasan sekolah7) Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA 2M)8) Elaun khas mengikut lokasi dan tahap kesusahan (EKMLTK)
 23. 23. SEKIAN,TERIMA KASIH

×