Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kpi zaverecny ukol

208 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kpi zaverecny ukol

  1. 1. Tvorba redakčných systémov v PHP Michal Fotta 5.1.2013
  2. 2. Anotácia:Fotta, Michal.: Tvorba redakčných systémov v PHPTento odborný text je dielom študenta Masarykovej univerzity, ktorý slúžik približeniu problematiky tvorby redakčných systémov v PHP. Cieľom je vy-svetliť základne rozdiely medzi redakčnými systémami, ich používaním a ná-sledným objasnením vybraného redakčného systému.Kľúčové slová:Redakčný systém, používanosť, rozdiely, cenaArgumentácia:Túto tému som si zvolil hneď z niekoľkých dôvodov. V prvom rade študu-jem informatiku a teda táto téma zapadá do môjho oboru. Na druhej stranesa o túto oblasť zaujímam už dlhší čas, nie len ako nestranný pozorovateľ,ale sám využívam istý redakčný systém. A keďže redakčné systémy sú dosťpopulárna a zaujímavá téma, preto som pri výbere témy neváhal ani minútu. 1
  3. 3. 1.1 Predstavenie redakčných systémovRedakčné systémy (RS) niekedy označované ako publikačné systémy aleboContent Management Systems (systém pre správu obsahu) môžeme chápaťako aplikácie, ktoré sú schopné upravovať dáta či už rôzneho typu, aleboobsahu. Niekedy RS sa zaoberali iba obsahom stránok, postupne sa však stálevylepšovali a v dnešnej dobe už existujú aj také, ktoré nám umožňujú riadiťnielen obsah, ale aj celkový dizajn a funkcionalitu, dokonca aj internetový ob-chod. Pomocou nich môžu aj bežní užívatelia internetu, tzv. laici, publikovaťdáta na webe bez akýchkoľvek znalostí programovacieho jazyka, vytváraniawebu, dokonca ani znalosť hypertextového značkovacieho jazyka (HTML),ktorý slúži na vytváranie webových stránok, nie je potrebná. Redakčný systém (RS) je primárne určený pre rôzne spravodajské účely,vytváranie weblogov a na pridávanie a upravovanie článkov na webe. Každý RS je rozdelený na dve časti: • Frontend (predná strana): webová časť – zahŕňa webové stránky CMS zobrazené pre návštevníkov webu, je to stránka, ktorú vidí náv- števník • Backend (zadná strana): je iba pre ľudí s účtom CMS, ktorí majú prístup vytvárať nové stránky, prípadne meniť ich obsah, tzv. admini- ” strácia“. Takýchto ľudí môžeme nazvať aj redaktormi stránok. Okrem iných funkcií je na zadnej strane aj editor podobný MS Wordu, ktorý slúži k lepšiemu zápisu článkov, spravovaniu diskusie tvorbe tabuliek či vkladaniu rôznych fotografií.1.2 Redakčné systémy z hľadiska cienČo sa týka cien za redakčné systémy, existujú takisto 2 typy RS: • Voľné (Open Source): sú to RS s tzv. otvoreným kódom“ , teda ” verejným zdrojovým kódom, ktorý je dostupný širokej verejnosti bez a- kýchkoľvek poplatkov. Každý si ich môže stiahnuť, nainštalovať a po- užívať sám. Existuje ich celá rada, podrobnejšie ich priblížim v ďalších podkapitolách. • Komerčné (platené): keďže nie sú voľne dostupné, väčšinou si to bežní užívatelia nemôžu dovoliť z finančnej stránky, a preto tieto ko- merčné verzie využívajú väčšinou veľké webdizajnérske firmy. 2
  4. 4. 1.3 Najpoužívanejšie redakčné systémy[2]V súčasnosti štatisticky k najviac používaným redakčným systémom patrianapr. tieto: 1. Joomla!: jeden z najuniverzálnejších systémov rozšírených po celom svete, ktorý používajú veľmi známe združenia a spoločnosti ako na- príklad Harvardské univerzity, MTV a dokonca kvôli svojej výbornej administrácii (Backend) používa tento systém aj Citibank • Výhody: pomocou tohto RS sa dajú vytvárať jednoduché weby, ale aj zložité portály. Obsahuje veľké množstvo rozšírení, takzva- ných pluginov“. K ďalším skvelým výhodám patrí výborná auten- ” tizácia užívateľov, ktorá môže prebiehať okrem iných aj cez Google a OpenID. Patrí k Open Source RS. • Nevýhody: v porovnaní s inými RS je toto rozhranie pre užíva- teľa zložité(najmä pre jednoduché stránky), málo prehľadné, me- nej kvalitných návrhov 2. Wordpress: v minulosti sa diskutovalo o tom, či by mal patriť word- press medzi redakčné systémy, keďže má dlhoročnú tradíciu ako blo- govacia platforma, no v dnešnej dobe prebieha na ňom mnoho iných neblogových webových stránok, ako napr. diskusné fóra, sociálne siete, internetové obchody a iné, takže nie je o čom pochybovať. • Výhody: veľká škála pluginov a doplnkov, s ktorými si užívateľ vytvorí akýkoľvek typ webu, podľa svojich požiadaviek. Ďalšou z výhod je veľké množstvo vývojárov v obore. Patrí k Open Source RS. • Nevýhody: pre laikov je tento systém zbytočne zložitý. Má slabú, ba žiadnu podporu, jediný užitočný zdroj je na užívateľských fó- rach. Dosť významnou nevýhodou pre Wordpress je náchylnosť voči útokom. 3. Drupal: patrí medzi špičku RS, hlavne pre svoju schopnosť prispôsobiť sa užívateľovi aj priamo v kóde systému. Podobne ako Joomla! je roz- šírený po celom svete a používajú ho takisto veľmi známe spoločnosti ako napr. Popular Science, New York Observer, Sony Music a iné. 3
  5. 5. • Výhody: patrí k najbezpečnejším Open Source RS. Obsahuje ob- rovské množstvo doplnkov, dokonale sa prispôsobuje užívateľom pre prácu s týmto prostredím. Má výbornú dokumentáciu, ktorá sa stále aktualizuje. S tým súvisí silná podpora komunity. • Nevýhody: takisto ako pri Webpresse je tento RS pre laikov zby- točne zložitý. Obsahuje málo kvalitných tém a proces ich vytvá- rania je náročný.4. Textpattern: patrí k tým prehliadnutejším RS. Vďaka jeho flexibilite sa dá ľahko prispôsobiť užívateľovi. Pre prácu využíva značkovací sys- tém. Je to jeden z menej používaných systémov, obsahuje menej tém v porovnaní s predchádzajúcimi RS. • Výhody: jednoduché používanie aj pre laikov. Ďalšou výhodou je výborná dokumentácia, patrí tiež k Open Source RS • Nevýhody: disponuje menšou komunitou užívateľov, preto má menej doplnkov než pri RS Joomla! alebo Drupal 4
  6. 6. Literatúra[1] CHAPMAN, Cameron. Top 10 content management systems. In: [online]. 31.10.2011 [cit. 2013-01-05]. Dostupné z: http://www.webdesignerdepot.com/2011/10/top-10- content-management-systems/[2] KOVAĽ, Imrich. Open Source redakčné systémy – čo sú zač, prečo sú zadarmo a ako ich využiť. In: [online]. 15.6.2011 [cit. 2013-01-05]. Dostupné z: http://www.zajtra.sk/programovanie/231/open- source-redakcne-systemy-co-su-zac-preco-su-zadarmo-a-ako- ich-vyuzit[3] Idealware: Comparing open source content management systems: wordp- ress, joomla, drupal and plone. In: [online]. 8.12.2010 [cit. 2013-01-05]. Dostupné z: http://themobiusnetwork.com/pdfs/idealware_os_cms_ 2010_1.pdf 5

×