Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kako napraviti kvalitetan biznis plan

41,684 views

Published on

Kako napraviti biznis plan?! Škola preduzetništva

Published in: Education
 • Login to see the comments

Kako napraviti kvalitetan biznis plan

 1. 1. www.skolaknjigovodstva.com/skripta-biznis-plan.docx
 2. 2. Biznis plan je dokument u kome se precizira pravac poslovnog poduhvata.To je set upravljačkih odluka čija će se realizacija desiti u određenom vremenskomperiodu.
 3. 3. Biznis plan je dokument kojim se analizira predstojeći poslovni poduhvat.To je vrsta elaborata kojim se predstavlja namera da se realizuje određeni poslovni projekat idokazuje njegova isplativost.On se ne odnosi na preduzeće već na savim konkretnu operaciju.
 4. 4. Ako ste naumili ili imate ideju da pokrenete sopstveni biznis odnosno, uvideli ste da na tržištupostoji tražnja odnosno nedostatak u ponudi vreme je da napravite okvir tj. da pokušate dadefinišete svoju strategiju započinjanja biznisa kroz izradu biznis plana.
 5. 5. Biznis plan nam služi i kao smernica koju treba da pratimo da bi došli do projektovanogcilja. U suprotnom, lako bi se moglo dogoditi da (s)krenemo stranputicom.Narodna poslovica iz naslova opisuje kako treba definisati ciljeve : precizno, kratko ijasno…Često je potrebno i nekoliko puta preći isti biznis plan kako bi se eleminisale sveneefikasnosti i neracionalnosti, i da nastavimo u pravom smeru, ka zacrtanom cilju.
 6. 6. biznis plan možete doživeti i kao arhitektonski nacrt vaše nove kuće. Postoji izreka „Svakidinar dat arhitekti je zlata vredan“. Obzirom da, ako imate dobar projekat, imaćete čvrste istabilne temelje, kvalitetnu gradnju... Isto tako „Svaki sat uložen u biznis planiranje jedragocen“. Ukoliko ste sve dobro isplanirali, male su šanse da vaš biznis posrne i ode uneželjenom pravcu...
 7. 7. Sama izrada biznis plana je je izutezno značajna za samog preduzetnika jer će on na tajnačin proći kroz mnogo izazova i hipotetičkih situacija koje će morati da razmotri i prevlada. Usuprotnom se lako može dogoditi da budući poslovni poduhvat ne uspe.
 8. 8. Naročito je važno razrađivati poslovnu ideju i biznis plan ukoliko tek „uplivavate“ u vode ukojima se ne snalazite baš najbolje. Pisanjem biznis plana preduzetnik će mnogo detaljnijerazraditi svoju poslovnu ideju i imaće priliku da nuči mnogo više o samom biznisu što će gapak učiniti mnogo spremnijim za nove poslovne uspehe.
 9. 9. Uspeh bilo kog biznisa zavisi od mnogo faktora ali iznad svega od odluka koje donosite vi kaopreduzetnik odnosno vođa biznisa. Čak i ako se na putu vašeg biznisa isprečila značajnaprepreka, moći ćete da nastavite dalje ukoliko u pravom trenutku donesete pravu odluku! Zatoje sve te potencijalne „prepreke“ potrebno predvideti unapred i, bar načelno, isplanirati kakoćete da ih savladete ili zaobiđete.
 10. 10. Ne zaboravite da smo svi subjektivni i pristrasni, naročito prema svojim idejama. Neka vamvaš biznis plan „otvori oči“ i pomogne da ih objektivno sagledate iz što više različitih uglova iperspektiva. Sagledajte momente o kojima do tada niste razmišljali, predvidite sve mogućeokolnosti i situacije... dokažite sami sebi da ćete uspeti.
 11. 11. Podatak APR-a govori da svaki drugi započeti biznis u Srbiji propada u roku od prve tri godineposlovanja! Shvatite ovaj podatak izuzetno ozbiljno. Shvatite da su šanse za uspeh vašegbiznisa (u prve tri godine) svega 50% odnosno da su šanse za propast jednake šansama zauspeh!
 12. 12. Za pisanje biznis plana treba da potrošite dosta vremena i dosta truda. Pisanje biznis planapodrazumeva detaljnu razradu poslovne ideje, analiziranja i posmatranja iste sa više aspekatai iz više perspektiva. Podrazumeva, takođe, detaljno upozavanje vašeg biznisa, situacije natržištu, konkurencije... računanje i dokazivanje pretpostavki, uočavanje svih slabosti i pretnji iiznalaženje rešenja za njihovo prevazilaženje...
 13. 13. Biznis plan je namenjen kako preduzetniku da vidi da li mu se planirana akcija isplati ali iinvestitorima da vide koliki je rizik ulaganja u određeni poslovni poduhvat.
 14. 14. Biznis plan se pravi za period od jedne do pet godina i treba ga razlikovati od Studijeopravdanosti ulaganja koja je dugoročna i odnosi se na ceo period eksploatacijenameravanog poduhvata (npr. otvaranje i eksploatacija jednog rudnika).
 15. 15. U zavisnosti od namene konkretnog biznis plana, dužna istog može da bude od nekolikokucanih stranica pa do nekoliko stotina starnica koji opisuju kompleksan poslovni poduhvat.Klasičan biznis plan treba da bude dugačak između 15 i 20 kucanih stranica.
 16. 16. Ako vam se samo po sebi nameće pitanje „Ko može da mi uradi taj biznis plan?“ odmahodustanite od traganja za tim odgovorom. Samo Vi lično i niko drugi! Sve ostalo je „šarenalaža“ a ne biznis plan. Niko drugi, ma koliki profesionalac on bio, nije u stanju da bolje razumevašu poslovnu ideju i koncept od vas lično. Na internetu uistinu možete pronaći stotine oglasarazličitih agencija i pojedinaca koji se bave poslovima izrade biznis plana međutim, ukolikoželite da slažete i upropastite samog sebe, krenite ovim putem...
 17. 17. Ukoliko niste vični sređivanju teksta, stilizaciji ili uopšte radu na računaru, to nije razlog dauposlite nekog drugog da vam izradi biznis plan. Međutim, ipak možete da angažujete nekogko će srediti vaše kucane tekstove ili rukopise i tako samom dokumentu dati neku lepšu iozbiljniju formu ali taj „neko“ neka bude običan operater ili dobar poznavalac rada u telksteditoru a ne neko ko se bavi izradom ovih dokumenata.
 18. 18. Ukoliko mislite da niste dovoljno rečiti da sastavite skladne rečenice i smislene tekstove, ni tonije razlog da pisanje biznis plana prepustite nekom trećem. Pronađite nekog rečitogpomoćnika i tako rešite problem.Ukoliko vam nije poznata forma i „šablon“ dokumenta zvanog „biznis plan“, ni to neka vam nebude prevelika briga. Znajte da ni jedan biznis plan nema identičnu formu (sve delatnosti iideje se razlikuju). Ipak, postoje neka osnovna pravila forme koja ćemo sada da razraditimo:
 19. 19. Dakle, u tački 1. stoji da ćete bez biznis plana jako teško doći do neophodnih sredstava zaotpočinjanje biznisa a to je često njegova prva svrha. Biznis plan će vam takođe pomoći dapre stupanja na scenu tj. tržište iskristališete i izoštrite svoju biznis ideju te da smanjitemogućnost nastanka gubitaka.Biznis plan je dokument kojim ćete se predstavljati i svojim poslovnim i strateškimpartnerima, investitorima, bankama, važnim kupcima i saradnicima... Svi oni žele da seuvere da znate šta radite, da se razumete u svoj posao, da je vaša poslovna ideja realna,sigurna, unosna... u suprotnom, zašto bi hteli da sarađuju sa vama i tako izgube svoj novac,vreme i zaradu.Ukoliko ste planirali da konkurišete za kredit kod banke ili bespovratna sredstva kod nekevladine (Fond za razvoj malih i srednjih preduzeća, Nacionalna služba za zapošljavanje),nevladine organizacije ili nekog drugog tela ili investitora, nećete ni moći da konkurišete bezdetalnjo napisanog biznis plana.
 20. 20. Biznis plan treba da vam posluži kao nedvosmislen pokazatelj da li je vaš biznisperspektivan, ima li i koliko šansi za uspeh. Ne zavaravajte sami sebe i ne „frizirajte“podatke. Na kraju, kada se „podvuče crta“ morate da budete u „plusu“ odnosno morate samisebi da dokažete da ćete u praksi i realnim uslovima više zarađivati nego što ćete trošiti.Pisanjem biznis plana, sve potencijalne greške ćete napraviti na papiru, a ne u stvarnomposlovanju. Pisanjem biznis plana ćete shvatiti stvarne mogućnosti u funkcionisanju vašegnovog biznisa.Takođe, morate realno da isplanirate kada je moguće dostići tzv. „prelomnu tačku“ u kojojpočinjete da zarađujete više nego što trošite. Ako je taj peroiod isuviše dug moći ćete dapreispitate svoju poslovnu ideju, promenite nešto ili, najzad, na vreme da odustanete odcelokupne poslovne deje. Valja naglasiti da su mnogi uspešni poslovni ljudi stvorili svojuspeh i sačuvali svoju „imperiju“ upravo zahvaljujući pravovremenim odlukama da ne ulazeu rizične poslove.
 21. 21. Najvažniji savet pri pisanju biznis plana je da izbegavate optimistički scenario. To može davas dovede u zabludu. Potrudite se da budete realni i objektivni. Čak i pesimistički stav možeda bude koristan jer ukoliko se i u tom slučaju vaš biznis pokaže kao isplativ, vaš uspeh jetakoreći zagarantovan. Npr., ukoliko smatrate da vaš ukupan promet u prvoj godini može dadostigne 100.000,00 EUR, a da će po najgorem scenariju biti 30.000,00 EUR, pri razradi ianalizama u biznis planu manipulišite sa potonjom cifrom tj. sa 30.000,00 EUR.Kako biste sebi olakšali čitav posao oko pisanja biznis plana, definišite neke osnovnesmernice odnosno segmente rada:
 22. 22. Prvi segment – definisanje ciljevaZašto pišete biznis plan odnosno kome je on namenjen (osim vama) tj. ko će sve biti u prilicida ga pročita (kreditni službenik, investitor, poslovni partner...)? U skladu sa ovim zaključkomdefinišite koji elementi biznis plana su njima najinteresantniji i kako da njima posvetiteposebnu pažnju. Istina je da biznis plan treba da pišete prvenstveno za sebe a ne za drugoga,međutim, ukoliko već unapred znate da će biti potreban još nekome, sagledajte i analizirajtestvari i iz njegovog ugla.
 23. 23. Drugi segment – definisanje šablonaKada ste „načisto“ sa ciljevima i namerama sledi definisanje tzv. šablona odnosno glavnihcelina tj. poglavlja biznis plana i njihovih naslova i podnaslova. Poglavlja biznis plana podeliteu odnosu na standarde (pogledajte preporučene šablone Fonda za razvoj i NSZ-a) i u odnosuna specifičnosti vašeg biznisa odnosno vaše poslovne ideje. Šablon može biti prilično uopšteni klasičan a može i u znatnoj meri odstupati od standardne forme. To zavisi ponajviše od vašekreativnosti kao i od specifičnosti i univerzalnosti vaše poslovne ideje.
 24. 24. Treći segment – popunjavanje šablonaKada ste definisali poglavlja, njihove naslove i podnaslove, krenite sa popunjavanjem tj.odgovaranjem na pitanja skrivena u naslovima. Nemojte voditi računa o neujednačenostikoličine podataka i teksta u različitim celinama tj. poglavljima. Pišite slobodnim stilom i„narodskim“ jezikom, onako kako vas misli nose i navode i onako kako diktira vaša inspiracija.Ovo ionako nije finalna verzija (finalizacija tek sledi u četvrtom segmentu), pišite – brišite,crtajte strelice, velike uzvičnike... Slobodno napravite „haos“ od „nabacanih“ informacija ipodataka koje ćete kasnije sređivati i sistematizovati... ukoliko ste radili ankete ili istraživanjatržišta pridružite i te podatke i zaključke...
 25. 25. Četvrti segment – sređivanje podatakaSada je na redu sistematizacija i sređivnje informacija i podataka koje ste prikupili u tokučetvrtog segmenta rada. Red je da vaš biznis plan dobije svoju predfinalnu formu odnosno daga dovedete u stanje „skoro pa gotovo“. U toku ovog segmenta rada možete, ukoliko steuvideli potrebu, da dodatno reorganizujete poglavlja tj. naslove i podnaslove. Da podatke kojeste izneli u jednom poglavlju eventualno prebacite u drugo i sl. Proverite pravopis i slovnegreške. Napravite dizajn naslovne i ostalih stranica (izbor fonta i veličine fonta, izgled i bojunaslova, podnaslova, izgled tabela i sl.).
 26. 26. Peti segment – kontrola i revizija biznis planaOvo je segment u kome vi lično nemate mnogo angažovanja. Predfinalnu verziju biznis planadajte ljudima od poverenja i od struke da ga pročitaju i da daju svoje sugestije, kritike i,naravno, pohvale. „Ljudima od poverenja“ znači onim ljudima koji neće ukrasti / iskopirati vašubiznis ideju (obzirom da ste u biznis planu izneli i strategije preticanja konkurencije, strategije„spasavanja“ ukoliko sve krene „naopako“...) odnosno ljudima koji će zaista objektivnosagledati sve aspekte i sl.Pazite kome dajete svoj biznis plan i neka to bude neko ko se razume u biznis, finansije ili,najbolje, u poslovno planiranje.
 27. 27. Šesti segment – finalizacijaU ovom segmentu rada treba da prikupite, analizirate i sistematizujete sve utiske, reakcije,kritike, zamerke i pohvale koje su izneli ljudi koji su čitali vaš biznis plan. Verovatno ćete bitizbunjeni i zaprepašćeni nekim sugestijama i zapažanjima. Pustite nekoliko dana da vam seslegnu utisci i da prihvatite (ili odbacite) neočekivana zapažanja i navode i, konačno, završitesvoj biznis plan.
 28. 28. Svaki biznis plan bi trebalo da ima svoju strukturu koja je često uobičajena ali, istotako, često, u zavisnosti od potrebe i specifičnosti slučaja, njegova struktura seunekoliko može razlikovati od uobičajene.Struktura:  Naslovna strana  Sadržaj  Rezime  Predstavljanje nosioca biznis plana  Misija, vizija i ciljevi  Opis i razrada poslovne ideje  Poslovno okruženje  Poslovni prostor  Menadžment, vlasnička struktura i zaposleni  Tržište i marketing, Istraživanje tržišta  Konkurencija  Dobavljači  SWOT analiza (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)  Plan prodaje  Finansijske projekcije  Analiza i ocena projektovanih rezultata  Izvori finansiranja projekta  Zaključak  Dodatak (prilog dokumentecije)
 29. 29. Naslovna strana biznis plana opciono treba da sadrži osnovne informacije kao što su: naziv,sedište, adresa, telefon, faks, e-mail, matični broj i šifra delatnosti kompanije, Ime nosiocabiznis plana, oblik svojine, godinu osnivanja, naslov biznis plana, period na koji se odnosibiznis plan (jednogodišnji ili višegodišnji).Naslovna strana na čitaoca biznis plana ostavlja prvi utisak o vama i vašem preduzeću zbogčega je od izuzetne važnosti njen dobar izgled i profesionalna organizacija.Savet: Naslovna strana treba da bude precizna, koncizna i jasna. Bez mnogo dizajniranja usmislu umetanja grafičkih elemenata (osim ako vam je delatnost baš takva pa je kreativnostpotrebno izraziti i primeniti i na biznis planu).
 30. 30. Sadržaj generalno pomaže čitaocu da uoči koje informacije može da dobije u biznis planu i dase lakše snađe tokom njegovog proučavanja. Uključivanjem sadržaja u biznis plan ostavljateprofesionalniji utisak na čitaoca. Poželjno je da strane u biznis planu budu numerisane kako bisadržaj imao više smisla i jako je važno da se nazivi poglavlja i broj stranica savršenopoklapaju sa stavrnim stanjem u planu. Sadržaj uvek radite na kraju.
 31. 31. Rezime biznis plana ima za cilj da u tri stranice proda vašu poslovnu zamisao. On predstavljasažetu rekapitulaciju najvažnijih elemenata biznis plana.Rezime treba da bude kratak i koncizan i da sadrži najviše po jedan pasus koji opisuje svakideo biznis plana. Rezime je često puta i jedini deo biznis plana koji će potencijalni investitiorpročitati pre nego donese odluku hoće li sarađivati sa vama ili vam odobriti novčana sredstva.Takođe, i rezime se sastavlja na kraju izrade biznis plana i ako u njegovom sadržaju zauzimamesto na početku.
 32. 32. Ovde ćete napisati par reči o sebi odnosno o svojoj kompaniji. U tekstu ćete dati odgovore nasva eventualna pitanja u vezi sa vašom kompanijom a koja bi mogla da zanimaju onoga kočita biznis plan (kreditnog službenika, poslovnog partnera, investitora...)Nemojte pisati više od jedne kucane stranice. Takođe, jasno predstavite podatke kao što supodaci o registraciji, osnovnoj delatnosti, vlasničkim odnosima i vlasničkoj strukturi i sl.
 33. 33. Predstavljanje poslovne filozofije.MISIJA treba da da odgovor na pitanja zašto postojimo i zašto smo uopšte u biznisu.VIZIJA treba da da odgovor na pitanje šta želimo da postignemo i gde sebe vidimo unarednom periodu. Vizija je vaš dugoročan, racionalan i emotivan cilj.CILJEVI govore gde treba ići i kako do tamo stići. Cilj je tačka na kojoj ćete se osećati kaopobednik.Ukoliko želite obiman i sveobuhvatan biznis plan onda ovome posvetite čitavu jednu stranicu.U suprotnom, spojite ovu sa prethodnom stranicom kako biste na njoj dobili više kvalitetnijegsadržaja.
 34. 34. Opis poslovne ideje je takoreći najznačajniji element biznis plana. Potrudite se da svojuposlovnu ideju opišete što je moguće uverljivije i ubedljivije. Opisu poslovne ideje posvetitemalo više prostora, bar jednu kucanu stranicu.
 35. 35. Poslovno okruženje predstavlja bukvalno sve oko vas te stoga, u ovom poglavlju posvetitenešto više pažnje i prostora. Kako bismo vam olakšali, možete da pišete o:• Postojećem stanju i kretanjima u grani vašeg poslovanja• Razvojnim mogućnostima privrednog sektora• O tome koji su uticajni eksterni faktori (zakonska regulativa, razna ograničenja, potrebnedozvole...)Poslovno okruženje možete da posmatrate i iz tehnološkog, ekonomskog, političkog ilidruštvenog aspekta. Obratite pažnju na teme:• Starosno socijalna struktura korisnika proizvoda,• Razlike u životnim i poslovnim stilovima različitih društvenih grupacija,• Uticaj makroekonomskih kretanja na ponudu i tražnju,• Uticaj globalne ekonomske krize, aktuelne i očekivane ekonomske politike i sl.• Stabilnost političke situacije...
 36. 36. Opišite vaš poslovni prostor odnosno njegovu poziciju, prednosti, mane, navedite kolika jezakupnina i koliko ona opterećuje vaše ukupno poslovanje. Koje su mogućnosti zaunapređenje, ugovorni odnosi sa zakupodavcem...Navedite površinu poslovnog prostora uz obrazloženje da li je ona dovoljna za obavljanje vašedelatnosti i sl. Uređenost poslovnog prostora, potrebna ulaganja i renoviranja...
 37. 37. Navedite broj zaposlenih i planove u vezi novih zapošljavanja, radna mesta i njihov kraći opis,neophodnost zapošljavanja određenih kadrova i sl. Odgovorite na pitanja: Kakve su vašetrenutne potrebe za radnom snagom? Kojim nivoom obrazovanja, kojim veštinama i kakvimiskustvom treba da raspolažu zaposleni u bliskoj budućnosti? Kojim veštinama i kakvimiskustvom treba da raspolažu zaposleni u daljoj budućnosti (npr. za 5 godina) kada se posaorazvije i postane “ozbiljniji”?Posebno opišite rukovodeću strukturu odnosno menadžment, njihove veštine i sl.Pokušajte da odgovorite na pitanja poput: kako i koliko se vaše dosadašnje iskustvo iobrazovanje uklapaju u vođenje započetog biznisa? Koje su vaše slabe tačke i kako ćete ihnadomestiti? Ko će se sve naći u timu rukovodilaca? Koje su njihove vrline i slabosti? Šta sunjihove dužnosti i kako definisane? Koji kadrovi vam stoje na raspolaganju u slučaju potrebe?
 38. 38. Ovde napravite analizu tržišta. Bavite se problemima kao što su: veličina tržišta, struktura,lociranost potrošača, kupovna moć i navike, sezonski karakter, donja granica isplativostiulaska na tržište...Navedite koje su uočene želje i potrebe potencijalnih kupaca i nameravani način podmirenjanjihovih potreba.Navedite ko su vaši kupci, definišite ciljno tržište (kome nameravate da ponudite svojeproizvode), analizirajte da li je vaš udeo na tržištu stalan ili se menja (ukoliko već poslujete),da li ste segmentirali tržište i na koji način (podela tržišta po potražnji ili drugim parametrima),da li je vaše tržište dovoljno veliko da podnese proširenje posla, kako ćete privući, zadržati ipovećati broj mušterija, kako određujete cenu svojih proizvoda tzv “politika cena“ ili „pricing“,uslovi plaćanja, posebne i akcijske ponude...Način i distribucija proizvoda i usluga i sl.Način i modeli istraživanja tj. ispitivanja tržišta (primarno i sekundarno).
 39. 39. Napišite ko su vaši dobavljači, koliko ih ima na tržištu, da li su zamenljivi, diferenciranostponude (da li su proizvodi međusobno lako zamenljivi). Navedite koliko dugo postoje natržištu, koliko su dostupni i pouzdani i sl. Kakvi su uslovi ugovora koje ste sklopili sa vašimdobavljačima?
 40. 40. Strengths, Weaknesses, Opportunities, ThreatsSWOT analiza predstavlja metod koji omogućava da se biznis u potpunosti definiše u okvirufaktora koji imaju najviše uticaja na poslovanje.Navedite:• Vaše snage (vaše dobre strane kao što su visoko kvalitetan kadar, tehnološka opremljenosti osposobljenost, visoka motivisanost i sl.),• Vaše slabosti (dotrajalost opreme, nedovoljno iskustvo u određenoj oblasti i sl.)• Šanse (šanse koje pruža sadašnja i očekivana tržišna situacija)• Pretnje (kritične tačke koje mogu ugroziti uspešnost poslovanja)
 41. 41. Ovo je jedno od najvažnijih poglavlja svakog biznis plana. Potrebno je da predočite očekivaneekonomske i finansijske efekte planiranog posla, njegovu opravdanost i isplativost.Na osnovu planiranog obima proizvodnje i prodaje napravite projekcije osnovnih finansijskihpokazatelja:• Projekcija bilansa uspeha• Projekcija bilansa stanja (akcenat na trajnim obrtnim sredstvima),• Projekcija očekivanih godišnjih prihoda• Projekcija troškova poslovanja i ukupnih rashoda• Projekcija očekivanih novčanih tokova (cash flow)• Projekcija ekonomske opravdanosti ulaganja u novi projekat (interna stopa prinosa, analizaosetljivosti, marža sigurnosti)Projekcije se rade pod predpostavkom da su cene nepromenljive.
 42. 42. Bilans uspeha predstavlja razliku između potrošenog i zarađenog novca i daje nam jasnu slikuo tome da li ste i koliko profitirali odnosno da li ste i koliko u gubitku. Tu se u kratkim crtamaprikazuju troškovi proizvodnje (direktan rad, materijal itd.), operativni troškovi (troškoviprodaje, marketinga, administracije i sl.), i prihodi.Ukoliko pravite višegodišnji biznis plan, bilans uspeha morate da prikažete za svaku godinuponaosob.
 43. 43. Bilans stanja predstavlja standardan knjigovodstveni prikaz "leve i desne strane".Na levoj strani tabele se prikazuju sredstva, a na desnoj obaveze. Leva i desna strana kaokrajnji rezultat, tj zbir svih tačaka, moraju imati istu sumu. Ukoliko suma nije ista, to znači daniste obračunali ili neki trošak ili neku zaradu. U sredstva spadaju gotovina i potraživanja, ali inekretnine i osnovna sredstva, kao i zalihe i eventualni gubici. Obaveze obuhvataju svatekuća i buduća plaćanja, zajmove, osnovni kapital i zarade. Bilans stanja se takođe pravi zasvaku godinu u biznis planu.
 44. 44. Izveštaj o gotovinskom toku, kako se cash flow (keš flou) naziva u našem računovodstvu,zbirno pokazuje sve ulaze i izlaze gotovine u toku vašeg poslovanja. Dakle, tu su prikazani svitroškovi i svi prihodi, razvrstani u nekoliko kategorija. Ova projekcija može se raditi i za ceoperiod pokriven biznis planom ali, pošto se podaci iz nje koriste u izradi bilansa, preporučljivoje da se ide postupno, godinu po godinu.
 45. 45. U tabeli projekcije prodaje treba jednostavno, mesec po mesec, prikazati koliko predviđate daćete prodati svojih proizvoda i usluga i po kojim cenama. Ova predviđanja, naravno, zavise odistraživanja tržišta, marketinga, ciljne grupe i teritorije koju pokrivate, investicija, kapaciteta ikvaliteta proizvodnje, sezone i uopšte svih segmenata koje smo ranije pokrili u biznis planu.Ukoliko, recimo, u šestom mesecu od početka prodaje ulažete nova sredstva, rezultat uprodaji mora da se pokaže u ovoj tabeli. Ukoliko prodajete sladoled, morate realno prikazatizimsku prodaju i rezultate alternativnih rešenja koje ste ranije ponudili u tekstu.
 46. 46. Najbitnija stvar pri izradi finansijske analize, pored toga da se sve brojke poklapaju, jeste daona izlazi iz svega što ste opisali u ostatku biznis plana, a da opet budete svesni da je samaanaliza osnov za traženje novca ili podrške za projekat koji radite. Ona će vam pokazati imoguće nerealnosti i "zaletanja" koje ćete ispraviti, tako da je veoma važno biti realan ipošten prema sebi i mogućnostima vaše firme ili tržišta na kojem hoćete da radite.
 47. 47. Koeficijent ekonomičnosti = ukupni prihodi / ukupni rashodi (veći od 1)(Koliko se ostvari prihoda na svaki dinar rashoda)Stopa akumulativnosti = neto dobit / ukupna ulaganja X 100% (veći od 15%)Vreme vraćanja ulaganja = ukupna ulaganja / neto dobit (manji od 7)
 48. 48. Ocena rizika – prag rentabilnosti* Donja granica poslovanja pri kojoj ostvareni prihodi pokrivaju troškove. FTPR= ---------------------- X 100 (max 80%) UP - VTFT – fiksni troškoviVT – varijabilni troškovi (direktno zavise od obima proizvodnje)UP – ukupni prihodi
 49. 49. Prag rentabilnosti – drugi način Ukupni FTPR= -------------------------------------------------- Prodajna cena – VT (po jedinici)• Obim proizvodnje pri kome su ukupni troškovi proizvodnje pokriveni ostvarenim prihodimaod prodaje• Minimalni obim proizvodnje (i prodaje) koji garantuje rentabilnostPrimer: Prodajna cena proizvoda 200 Prag rentabilnosti: Ukupni FT 40.000 40.000 / 200 – 120 = 500 jedinica VT po jedinici proizvoda 120
 50. 50. U ovom segmentu biznis plana tabelarno i u procentima (bilo bi dobro da stavite i grafikon)predstavite odnose i vrednosti planiranih ulaganja sopstvenih i eksternih sredstava:a)vlasnici,b)sopstvena sredstva,c)dugoročni krediti od banaka,d)drugi izvori (obavezno opisati šta predstavljaju „drugi izvori“)
 51. 51. Zaključak napišite u slobodnom stilu, sažeto i jasno.
 52. 52. Kao dodatke biznis planu možete pridodati svu dokumentaciju (kopije) koja može bitiinteresantna i korisna onom ko čita / razmatra biznis plan. To npr. mogu biti dokumenta oosnivanju, skraćene poslovne biografije rukovodstva, licence, dozvole, priznanja i sl.
 53. 53. Najzad, na sajtovima Fonda za razvoj republike Srbije (http://www.fondzarazvoj.gov.rs/) iNacionalne službe za zapošljavanje (http://www.nsz.gov.rs/) možete naći gotove forme kojemožete da popunite rukom. I takav biznis plan je bolji od onoga koji će vam uraditi neko treći.
 54. 54. • Osnovni podaci,• Opis delatnosti I proizvoda / usluga,• Analiza kupaca proizvoda / usluga,• Analiza konkurencije,• Analiza dobavljača,• Cene, distribucija i promocija proizvoda / usluga,• Poslovni proctor,• Potrebna oprema za obavljanje delatnosti,• Finansije,• Prilozi,• Napomene,• Izjava podnosioca zahteva.
 55. 55. • Naslov,• Ostvarenja i mogućnosti daljeg razvoja firme,• Projekcija razvoja firme u narednom periodu,• Plan tehnologije i organizacija rada,• Plan materijalne osnove rada,• Projektcija ostvarivanja planiranog razvoja,• Finansijska analiza planiranog razvoja,• Ocena planiranog razvoja.
 56. 56. • Rezime,• Poslovno okruženje,• Plan marketinga i prodaje,• Operativni plan,• Plan kadrova,• Profitabilnost,• Cash flow,• Ključni indikatori,• Dugoročno planiranje.
 57. 57. • Rezime,• Privredni subjekt i šta ga karakteriše,• Proizvodi i usluge,• Tržište,• Konkurencija / tržišna pozicija• Proizvodnja/prodaja/infrastruktura,• Vizija i strategija, realizacija,• Operativno i finansijsko planiranje,• Analiza rizika,• Prilozi i dokumentacija.
 58. 58. • Rezime,• Opis privrednog subjekta,• Proizvodi,• Usluge,• Industrija, odgovornosti, tržište,• Marketing plan,• Operativni plan,• Menadžment, organizacija i vlasništvo.
 59. 59. • Uvod, koncept programa,• Osnovni podaci o investitoru,• Tržište plasmana,• Tržište nabavke,• Lokacija,• Tehničko-tehnološka organizacija,• Organizacija,• Dinamika implementacije projekta,• Ekonomska finansijska analiza,• Analiza osetljivosti.
 60. 60. • Rezime investicione studije,• Analiza razvojnih mogunosti i sposobnosti investitora,• Analiza trzista prodaje,• Tehnicko tehnoloska analiza,• Analiza trzista nabavke,• Analiza uze i sire lokacije,• Analiza zastite zivotne sredine,• Organizacioni aspekti,• Ekonomsko finansijska analiza,• Ocena finansijske i trzisne efikasnosti projekta,• Drustveno ekonomska ocena projekta,• Analiza osetljivosti,• Zbirna ocena.
 61. 61. • Menadžment tim,• Vizija privrednog subjekta,• Tržište,• Model prihoda,• Konkurencija,• Lansiranje,• Finansijski pokazatelji,• Dodatni komentari.
 62. 62. „Ukoliko nemate predstavu o tome gde idete, može vam se desiti da završite na nekomsasvim drugom mestu“ Casey Stengel
 63. 63. Predavač: Miroslav BronzićŠkola knjigovodstva i preduzetništva Beogradwww.skolapreduzetnistva.comInfo@skolaknjigovodstva.comwww.bronzic.commiroslav@bronzic.com

×