SlideShare a Scribd company logo

Burqaa gammachuu dhugaa

1 of 27
Download to read offline
Burqaa Gammachuu Dhugaa!1
Gammachuu argachuun dhala namaa hundaafuu barbaachisaa fi dhimma sona jabaa2
qabu. Garuu gammachuu attamiitu nama barbaachisaa? Namni immoo gosa gammachuu3
barbaadu kanaa eessaa argataa? Wantoonni gammachuu keessa namaa hatan warra akkamiitii?4
Gaaffilee kana deebisuu danda'uun ofuma isaatiif hiika ta'uudhaa yoo baate illee, garuu furmaata5
argachuutti wantoota geessan keessaa isa jalqabaa ta'uu ni danda'a.6
7
8
Lubbuun namaa Uumaa ishee gar-malee dheebotti. Dheebuu kana yoo hin guuttanne, wantoota9
nama gammachiisa jedhaman kamuu yoo gooneef lubbuun keenya raawwattee gammaduu hin10
dandeessu.11
Waaqayyo uumaa nama uumama hundumaa ti. Waaqayyo inni hundumaa uume kun immoo12
karaa Yasuus Kiristoos tokkich ilma isaa caalmaatti biyya lafaatti of agarsiise. ( As irratti Ilma13
Waaqayyoo yeroo jennu maal jechuu akka ta'e fuula kan biraa irratti ni ibsina. Ammaaf garuu14
Qaama(person) sadan Waaqayyoo isa tokkichaa keessaa tokkuma jennee bira haa dabarru.15
16
Namni Karaa Yasuus Kiristoositti amanuu adabbii cubuun itti fidu jalaa walaba baha. Namni17
araara Waaqayyoo yoo hin arganne mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u. Namni immoo18
araara Waaqayyoo argachuuf Yasuus Kirstoositti amanuudhaan muchaa Waaqayyoo ta'uu, fi19
qalbii isaa diddiirachuutu isa barbaachisa.20
Fuulota 'Website' kana irratti argamanii fi kan biroo keessatti illee barreeffamoota gaaffii21
barbaachisaa dhala namaa kanneeniif odeeffaanoo deebii kennan qabannee ti jirra. Kanaafuu22
Qalbii keessaa Waaqayyoof banatanii wanta Waaqayyo isaan keessaan isinitti dubbatu yoo23
amantanii fudhattan wanta barbaachisaa tokko bara hara'a qabdan keessatti buufattan jechuu dha.24
Kun immoo baroota dhufuuf jiran maraaf illee bu'uura isiniif ta'uu ni danda'u jedheen abdadha.25
Barreeffamoota dubbifamanii fi lallaba dhaggeeffataman harcaafachuu (download26
godhachuu) yoo feetan as tuqaa (To freely download reading materials and audio sermons,27
please, click here)28
29
Barsiisa walitti-fufaa qaqqabachuu yoo feetanis kan faa daawwadha30
Icciitti moo'ichaa: Waaqayyoon Beekuu31
Amma Yeroon: Waaqayyoon barbaaddachuuf32
33
Waaqayyo inni jallala sirrii fi adda ta'e isiniif qabu, inni Uumaa ta'e sun isin haa eebbisu!34
Icciitii moo'ichaa (k1 Full txt)35
Jireenya kee keessatti moo'ichaan jiraachuu ni barbaaddaa? Icciitiin Moo'ichaas maal akka ta'e36
baruu ni feetaa? Barumsa kana hordoftee yoo deemte, waan si gargaaru ni argatta jedheen37
amana. Waaqayyoon beekuudhaan jireenyi moo'ichaa kee ni guddata. Waan tokkoof lama qofaa38
irratti otuu hin ta'in, Waan hundumaa irratti mootee, Yaada Waaqayyoof jiraachuu, gonfoo39
jireenyaa fi kan ulfinaa isa siif qophaa'ee jirus gonfachuu ni dandeessa.40
Jireenya Moo'ichaa jiraachuuf waan baay'eetu ykn immoo waan ulfaataatu sirraa eegama miti.41
Waaqayyoon sirriitti barraan moo'icha kan kee godhatteetta. Waaqayyoon akkamitti beekutuu42
naaf ta'a? jetta ta'a. Mee barsiisa dubbii Waaqayyoo kana obsaan dhaggeeffadhu ykn itti fufii43
dubbisi44
Icciitii Moo'ichaa (K2 full txt)45
Tuujuba Waaqayyoon beekuu keessa lixxee isa hin barreeffamin yaada Waaqayyoo baruu46
barbaaddaa? Jireenya ammaa keessatti ba'aan seeraa fi ajajaa otuu sitti hin ulfaatin, garuu47
jireenya bara baraa keessaa hirmaachuu feetaa? Akkaataa salphaa itti cubbuu ofirraa dhabduu fi48
haangoo cubbuu injifattu qabaachuu barbaaddaa? Waaqayyo diionota keetti diina ta'ee akka siif49
loluuf karaan salphaa fi gabaabaan ni jira. Barsiisa dubbii Waaqayyoo kana qalbeeffannaan50
hodoftee jennaan, waan haaraan keessa keetti ta'uu jalqaba. Keessattuu immoo nagaan kee akka51
lagaatti yaa'uu jalqaba. Jechuun gammachuu fi nagaan kee dhuma hin qabaatu. Haalaa fi yeroo52
kamittuu nagaan Waaqayyoo jireenya kee keessatti guutuu ta'ee argita. Kun icciituu moo'ichaa53
kutaa lammaffaa keessatti mul'ifameera!54
Kakuu Bara Si Fuula Duraaf55
Bara haaraadhaaf Ergaa ebbaaf ulfinaa qabda. Waaqayyo karaa baay'ee si eebbisuu56
barbaadeera. Siinis akkas jedhee si waama, "Kottu waliif gallee sin eebbisaa!" Barri siif dhufe57
bara salphaa miti. Itti dhimma baanaan eebbi "Afaan Waaqayyoon dubbatame" jireenya kee58
argachuu irraa kan ka'e, akka aduu saafaa ifuu jalqada. Qajeelummaa Waaqayyootu uffata siif59
ta'a! Fayyinni kee ni ariifata. Daangaa malee tarkaanfatta... Waaqayyotti ni gammada, haalonni60
ati eegdu gammachuu siif hin laatan, gaafa Waaqayyoo wajjin waliif galtu garuu gammachuu61
dhabbataa tu kan kee ta'a! Eebbi bara durii duriittii jalqabee abdachiifame, kan kees ni ta'a! Maal62
wanti dinqiin akkasii? Mee itti fufaa dubbisadhaa. Yaadannoos qabadhaa tii, Waaqayyoo wajjin63
ta'aa of eebbisaa! (Mat duree: Kakuun Bara Si fuula duraaf" jedhu kana irran seenaa!64
Ergaa Har'aa!65
Kottaa mee Waaqayyoon barbaaddannaa! Innis balaa jabaa achii as adeemaa jiru jalaa nu baasaa!66
Kun beekkachiisaa fi gorsa, akkasumas jajjabina guyyaa hundumaa Hafuurri Waaqayyoo kennu67
dha!68
Filatanii jiraachuu69
Yeroon tokko yeroo isa biraatti nama lata. Namni yeroo isaaf kenname keessatti kallattii ittiin70
deemu filachuu danda’a. Filmaatni yeroo hundumaa waan argachiisuuf waan dhabsiisu ni71
qabaata? Ati mana barumsaa, hiriyaa jaalalaa, bakka jiraattu, hojjechuu dhiisuu, fiiguu fi obsaan72
suuta deemuu,… keessaa filattee akka beektu shakkii hin qabu.73
Isumatti Jiraadhaa74
Ammas yaa ijoollee koo, Yeroo Kristoos mul'atutti ija-jabina akka qabaannu malee, guyyaa75
dhufa isaatti yeelloodhaan akka hin rifanneef, isumatti jabaadhaa! (1 Yoh. 2:28)76
Waaqayyoon Barbaaddachuu77
Bar tokko Waaqayyo komee isiraa’el irraa qabu irraa kan ka’e dheekkamsa akka fiduuf jedhu78
karaa Sefaaniyaa dubbata ture. Waaqayyo saba sana maalif komata jennee yoo qoranne:79
- Na hin barbaaddanne jedhee ti. [ Sefa.1: 4-6]--- Kana irraa kan ka’e immoo lafa hundumaan80
balleessa jedha. Lafti hundumtuu maaliif badaa? Israa’el qofa mitiikan balleesse? Isiraa’el81
soogidda lafaa turte. Soogiddi ni tursiisa. Waaqayyo qomoon inni ittiin saba lafarraa ofitti82
firoomsuu fi deebisuu barbaade yoo isa duraa bade, warri kaanis miidhaman jechuu dha.83
Maqaan Waaqayyoo haa Qulqullaau84
Kadhata Gooftaan Yasuus Bartoota isaa barsiise keessatti gaalee " Maqaan kee haa qulqullaa'u"85
jedhu argina.86
87
_ Kadhata kana guyyaatti si'a baay'ee kadhachuu keenya irraa kan ka'e gaalee kanas hammasuma88
irra deddeebinee jenna.89
90
- Dheebuu ijoollonni isaa yeroo lafa kana irra jiraatan qabaatan keessaa tokkoo fi baay'ee91
barbaachisaa godhee kan Yasuus barsiise isuma kana. "Maqaan kee haa qulqullaa'u!".92
Fiigichi kee maal si argachiisa?93
Fiigichi adeemsa ariitiidhaan of fuul-duratti godhamu dha. Fiigichi fakkeenya adeemsa jireenyaa,94
tajaajilaa, hojii, dubbii, yaadaa fi mul'ataa ti. Fiigicha jennee inni nuti ilaalluu dhamaatii waan95
dheebonnu bira gahuuf goonu.96
97
Safisi fiigicha namaa yeroo baay'ee dheebuu waan bira gahuu barbaaduu ykn immoo jibba/sodaa98
waan jalaa bahuu barbaadu irratti qabuun murteeffama. Namni yeroo waa jalaa baqatu humnaa fi99
dandeettii qabu maratti fayyadamee fiiga. Akkasumas immoo namni yeroo dheebuun waan100
tokkoo isa keessa guutu, akkuma kana humna qabu hin qusatu.101
Tajaajila Hordoffii lubbuu haaraa102
Barumsi tajaajila hordoffii kun tajaajiltoota namoota dhiyeenya gooftaatti dhuganii fi dhugaa103
bahameef akkasumas namoota cubbuu garagaraa keessatti kufanii fi saaxilamoo ta'an akka itti104
hordofnee gargaaru nu barsiisuuf kan qophoofte dha. Haa ta'u iyyuu malee barumsichi gara fuula105
duraatti babal'atee kan qophawuu malu ta'uu isaas haa yaa dannu.106
Yeroo dubbisaa gaarii!107
Waaqayyoon hin durfamu!108
Diinni ni ariifata garuu Waaqayyoon hin dursu! (audio, sagaleen)109
(Aster 5:11-14)110
Hamaan Yihuudota lafarraa haxaa’ee bal’eessuuf saffisa guddaan haala mijeeffateera. Yaadi inni111
yaade, mootii biratti dafee, takkumaan fudhatama argate.112
Barreesitoonni ariitiidhaan afaan garaagaraatti hiikaniif (seera balleeffama saba Waaqayyoo)113
Xalayaan salphaadhumatti biyyootaa fi kutaalee biyoota garaagaraatti raabsamee wal ga’eef114
Wanti hundumtuu takkaadhaan sorooree adeemaafii jira!115
Kana biraan immoo kadhata Asteer otuu mootiin dhaga’ee tarkaanfii hin fudhatin,116
Mardookaayiin fannisee akka inni ajjeesuuf haati manaa isaa fi hiriyoonni isaa malaniiruuf117
Utuu affeerrii isa lammataa (yeroo Asteer itti gaaffii ishee dhiyeeffattu) bira hin ga’in akka118
fannifamuuf mardookaayitti murteeffameera.119
Waaqayyoo fi sabni isaa waan hojjetan keessatti waan lafarra gototaman fakkaatu! Haa ta’u120
iyyuu malee injifannoon kan Waaqayyoo ti!121
Waaqayyo beekaa Asteeriin guyyaa jalqabaatti dubbii harkaa balleesse. Sababni isaa isheen tarii122
sodaa irraa, naasuu irraa, haala siyaassa mootiis yaada keessa galchuu irraa waan dubbattuuf;123
tarii waan gaafachuun irra jiru hundumaa hin goontu. Yoo baay’ates kan isheen gaafattu, akkuma124
itti fufnee jiraannu godhi! Kan jedhu dha.125
Gama biraadhaan immoo Asteer, mana mootii keessaa iyyuu haa jiraattu malee, oddeeffannoo126
irraa fagoodha! Waan biyyicha keessa jiru, waan saba ishee irratti labsamee jiru, waan warri127
mootii jala jiranis karoorsaa oolan hin beektu turte. Ammas taanaan, Isheen boriif karoora haa128
qabatttu iyyuu malee, edana kana Wanta jal’oonni hojjechuuf karoorfatanis hin beektu turte.129
Waaqayyo garuu beeka! Kanaaf, akka ariitiidhaan labsiin garagalfamutti, akka ariitiidhaan130
murtiin du’aa gara labsii jireenyaatti labsamutti, akka ariitiidhaan Seexanni afaan qabatee isa131
Waaqayyo jedhu duwwaa labsutti, Waaqayyo halkan walakkaa dhufe! (6:1). Yerfoo dhufu132
immoo Waaqayyo karaa Asteer fi Mardookaay kadhatanii fi yaadan irra miti. Inni karaa ofii isaa133
irra, Karaa ol kaafamuu irra dhufe!134
Halkan kee Walakkaatti ilee yoo ta’e, Waaqayyo ni dhufa! Ati isa duratti gad-of deebisuu kee fi135
isa qofaa wajjin walii galuu kee hin dhiisin!Labsiin diinaa ni garagalfamaa!136
Al tokko tokko, abdii kutannaa irraa kan ka’e, nuti waanti nuti yaadnu, waan xiqqaa, waanuma137
jireenya keenya duwwaa itti fufsiifachuu, waanuma har’a nyaannee bullu, waanuma har’a138
uffannu, waanuma har’a ittii kiraa manaa baafannu, waanuma har’a ittiin hojii xinnoo ishee139
argannu, waanuma har’a ittiin cidha gabaabaa isaa godhannu, waanuma ittiin namoota dura140
baanee gallu, waanuma ittiin kutaa tokkoo kutaa biraatti dabarru, waanuma ittii liqii nurra jiru of141
irraa baafnu…. Kadhanna.142
Kadhata Yaaqobiin yaadadhaa---waanan nyaadhu, waanan uffadhu, mana abbaakootti deebi’uu143
yoo naaf laatte144
Beektuu, Waaqayyo garuu yaada addaa, ulfina addaa, ol kaafamuu addaa, murtii addaa,145
ijaabaasuu addaa qaba. Akka asteer Itti ijaa baafachuuf qophooftetti, akka asteer ofii shee fi saba146
ishee falmuuf qophooftetti miti kan Waaqayyo hojjete. Inni mootii irraa hirriba fageesuudhaan147
jalqabe. Yaada seenaa/galmee garagalchuu mootii keessa kaa’e. Akka inni of ilaalee of tuffatu,148
akka inni yeroodhaan waan godhamuun irra ture tokko hin godhin darbe itti agarsiise. Asteer149
mooticha nyaataa fi dhugaatiidhaan garaa isaa argachuuf yaalaa jirti, Waaqayyo garuu humnaan150
ka’eera! Isa ati irratti diplomaatiin yaalaa jirtu irratti Waaqayyo immoo humnaan ka’eera!Maal151
jetta egaa? Isa ati yoon dubbadhe, iddoo koo dhabinna, mindaa koo dhabinnaa, jireenya koo152
balaa irra buusinnaa? Jettee mamaa waan jettus wallaalaa itti rakkachaa jirtu irratti Waaqayyo153
humnaan ka’eera! Karaan inni ka’e garuu karaa kee irraa karaa kan biraadhaan! Waaqayyo siinis154
si dursa! Gaafa yeroon Isaa ga’u, Waaqayyo diinota kee qofa otuu hin ta’in, siinis, warra si155
jaallatan kan biraas ni dursa! Kana immoo Inni Ulfina ofii Isaa eeggachuuf jedhee akkas godha!156
Gaafa ati ariifattee kaatu, Waaqayyo calluma jedha, gaafa ti boodatti harkifattu Waaqayyo si157
dursa. Yaada Waaqayyoo wajjin waliif galanii yeroo Waaqayyootti Waaqayyoo wajjin158
tarkaanfachuu danda’uun attam dinqii dhaa? Gooftaan nu haa gargaaru!159
Tarii namoonni, bulchitoonni, firoonnii fi hiriyoonni beekamtii ati argachuun sirra ture, ulfilfina160
siif amlu, mundaa ati argachuun sirra ture, dadhabbii keef galata ati argachuun sirra ture si duraa161
hambisanii jiruu laata? Ati immoo itti qabamtee, hojii gaarii isa jalqabde dagattee jirtaa laata?162
Hamilee kootti bu’an jettee komataa jirtaa laata? Dhiisi, Waaqayyo guyyaa barbaachisaa tokkoof163
ol siif kaa’ee! Guyyaa cimaa tokkotu jiraa, guyyaa kana immoo warra jaleedhaan otuu hin taane,164
Isuma mo’ee jiruun badhaasi siif kennamaa! Utuu yeroo itti Mardookaay gaafa waan gaarii165

More Related Content

What's hot

Adaamaa power point 2015 Efa (1).pptx
Adaamaa power point 2015 Efa (1).pptxAdaamaa power point 2015 Efa (1).pptx
Adaamaa power point 2015 Efa (1).pptxJaafar47
 
Leenjii Bittaa Mootummaa for training 2015 baatuu.pptx
Leenjii Bittaa Mootummaa for training 2015 baatuu.pptxLeenjii Bittaa Mootummaa for training 2015 baatuu.pptx
Leenjii Bittaa Mootummaa for training 2015 baatuu.pptxJaafar47
 
Ogummaa malleen jireenyaa
Ogummaa malleen jireenyaaOgummaa malleen jireenyaa
Ogummaa malleen jireenyaaHabteTefera2
 
Barumsa Lallabaa 1ffaa.pdf
Barumsa Lallabaa 1ffaa.pdfBarumsa Lallabaa 1ffaa.pdf
Barumsa Lallabaa 1ffaa.pdfIbsaaNamee
 
Ati macaafa qulqulluu hubachuu ni dandeessaa
Ati macaafa qulqulluu hubachuu ni dandeessaaAti macaafa qulqulluu hubachuu ni dandeessaa
Ati macaafa qulqulluu hubachuu ni dandeessaaharamaya university
 
Tumaalee Ijoo Seera Bittaa Mootummaa.ppt
Tumaalee Ijoo Seera Bittaa Mootummaa.pptTumaalee Ijoo Seera Bittaa Mootummaa.ppt
Tumaalee Ijoo Seera Bittaa Mootummaa.pptJaafar47
 
Kenna Tajaajilaa maamiltotaa mootumma.ppt
Kenna Tajaajilaa maamiltotaa mootumma.pptKenna Tajaajilaa maamiltotaa mootumma.ppt
Kenna Tajaajilaa maamiltotaa mootumma.pptTeshomeFeye2
 
Leenjii Bulchiinsa Qabeenyaa 2015 Sirrii.pptx
Leenjii Bulchiinsa Qabeenyaa 2015 Sirrii.pptxLeenjii Bulchiinsa Qabeenyaa 2015 Sirrii.pptx
Leenjii Bulchiinsa Qabeenyaa 2015 Sirrii.pptxJaafar47
 
Dhabamsiisa qab- 2-1 Fina (1).pptx
Dhabamsiisa qab- 2-1 Fina (1).pptxDhabamsiisa qab- 2-1 Fina (1).pptx
Dhabamsiisa qab- 2-1 Fina (1).pptxJaafar47
 
(Daandii jijjiiramaa ).pdf
(Daandii jijjiiramaa ).pdf(Daandii jijjiiramaa ).pdf
(Daandii jijjiiramaa ).pdfHaroopost
 
Biiroo Pabliik Sarviisii fi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa Wixinee Qajeelfam...
Biiroo Pabliik Sarviisii fi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa Wixinee Qajeelfam...Biiroo Pabliik Sarviisii fi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa Wixinee Qajeelfam...
Biiroo Pabliik Sarviisii fi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa Wixinee Qajeelfam...Jaafar47
 
4_5922384989193768142[1].pptx
4_5922384989193768142[1].pptx4_5922384989193768142[1].pptx
4_5922384989193768142[1].pptxMohammedAbdela7
 
Leenjii Sooftiweerii Bulchiinsa Qabeenyaa Bara 2015 Bitootessa.pptx
Leenjii Sooftiweerii Bulchiinsa Qabeenyaa Bara 2015 Bitootessa.pptxLeenjii Sooftiweerii Bulchiinsa Qabeenyaa Bara 2015 Bitootessa.pptx
Leenjii Sooftiweerii Bulchiinsa Qabeenyaa Bara 2015 Bitootessa.pptxJaafar47
 
4_5922252583941967214[1].pptx
4_5922252583941967214[1].pptx4_5922252583941967214[1].pptx
4_5922252583941967214[1].pptxMohammedAbdela7
 
Malaammaltummaafi Barnoota 2015.ppt
Malaammaltummaafi Barnoota 2015.pptMalaammaltummaafi Barnoota 2015.ppt
Malaammaltummaafi Barnoota 2015.pptJaafar47
 
Hubannoo Dhabamsiisa Meeshalee MHM - Copy.pptx
Hubannoo Dhabamsiisa Meeshalee MHM - Copy.pptxHubannoo Dhabamsiisa Meeshalee MHM - Copy.pptx
Hubannoo Dhabamsiisa Meeshalee MHM - Copy.pptxJaafar47
 
GEQIP E -SG new.pptx
GEQIP E -SG new.pptxGEQIP E -SG new.pptx
GEQIP E -SG new.pptxJaafar47
 
хамгийн өргөн хэрэглээтэй үгнүүд
хамгийн өргөн хэрэглээтэй үгнүүдхамгийн өргөн хэрэглээтэй үгнүүд
хамгийн өргөн хэрэглээтэй үгнүүдZoogii
 

What's hot (20)

Jaalala yesus
Jaalala yesusJaalala yesus
Jaalala yesus
 
Adaamaa power point 2015 Efa (1).pptx
Adaamaa power point 2015 Efa (1).pptxAdaamaa power point 2015 Efa (1).pptx
Adaamaa power point 2015 Efa (1).pptx
 
Leenjii Bittaa Mootummaa for training 2015 baatuu.pptx
Leenjii Bittaa Mootummaa for training 2015 baatuu.pptxLeenjii Bittaa Mootummaa for training 2015 baatuu.pptx
Leenjii Bittaa Mootummaa for training 2015 baatuu.pptx
 
Ogummaa malleen jireenyaa
Ogummaa malleen jireenyaaOgummaa malleen jireenyaa
Ogummaa malleen jireenyaa
 
Barumsa Lallabaa 1ffaa.pdf
Barumsa Lallabaa 1ffaa.pdfBarumsa Lallabaa 1ffaa.pdf
Barumsa Lallabaa 1ffaa.pdf
 
Ati macaafa qulqulluu hubachuu ni dandeessaa
Ati macaafa qulqulluu hubachuu ni dandeessaaAti macaafa qulqulluu hubachuu ni dandeessaa
Ati macaafa qulqulluu hubachuu ni dandeessaa
 
Tumaalee Ijoo Seera Bittaa Mootummaa.ppt
Tumaalee Ijoo Seera Bittaa Mootummaa.pptTumaalee Ijoo Seera Bittaa Mootummaa.ppt
Tumaalee Ijoo Seera Bittaa Mootummaa.ppt
 
Kenna Tajaajilaa maamiltotaa mootumma.ppt
Kenna Tajaajilaa maamiltotaa mootumma.pptKenna Tajaajilaa maamiltotaa mootumma.ppt
Kenna Tajaajilaa maamiltotaa mootumma.ppt
 
Leenjii Bulchiinsa Qabeenyaa 2015 Sirrii.pptx
Leenjii Bulchiinsa Qabeenyaa 2015 Sirrii.pptxLeenjii Bulchiinsa Qabeenyaa 2015 Sirrii.pptx
Leenjii Bulchiinsa Qabeenyaa 2015 Sirrii.pptx
 
Dhabamsiisa qab- 2-1 Fina (1).pptx
Dhabamsiisa qab- 2-1 Fina (1).pptxDhabamsiisa qab- 2-1 Fina (1).pptx
Dhabamsiisa qab- 2-1 Fina (1).pptx
 
(Daandii jijjiiramaa ).pdf
(Daandii jijjiiramaa ).pdf(Daandii jijjiiramaa ).pdf
(Daandii jijjiiramaa ).pdf
 
Biiroo Pabliik Sarviisii fi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa Wixinee Qajeelfam...
Biiroo Pabliik Sarviisii fi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa Wixinee Qajeelfam...Biiroo Pabliik Sarviisii fi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa Wixinee Qajeelfam...
Biiroo Pabliik Sarviisii fi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa Wixinee Qajeelfam...
 
4_5922384989193768142[1].pptx
4_5922384989193768142[1].pptx4_5922384989193768142[1].pptx
4_5922384989193768142[1].pptx
 
Rasmli tajvid
Rasmli tajvidRasmli tajvid
Rasmli tajvid
 
Leenjii Sooftiweerii Bulchiinsa Qabeenyaa Bara 2015 Bitootessa.pptx
Leenjii Sooftiweerii Bulchiinsa Qabeenyaa Bara 2015 Bitootessa.pptxLeenjii Sooftiweerii Bulchiinsa Qabeenyaa Bara 2015 Bitootessa.pptx
Leenjii Sooftiweerii Bulchiinsa Qabeenyaa Bara 2015 Bitootessa.pptx
 
4_5922252583941967214[1].pptx
4_5922252583941967214[1].pptx4_5922252583941967214[1].pptx
4_5922252583941967214[1].pptx
 
Malaammaltummaafi Barnoota 2015.ppt
Malaammaltummaafi Barnoota 2015.pptMalaammaltummaafi Barnoota 2015.ppt
Malaammaltummaafi Barnoota 2015.ppt
 
Hubannoo Dhabamsiisa Meeshalee MHM - Copy.pptx
Hubannoo Dhabamsiisa Meeshalee MHM - Copy.pptxHubannoo Dhabamsiisa Meeshalee MHM - Copy.pptx
Hubannoo Dhabamsiisa Meeshalee MHM - Copy.pptx
 
GEQIP E -SG new.pptx
GEQIP E -SG new.pptxGEQIP E -SG new.pptx
GEQIP E -SG new.pptx
 
хамгийн өргөн хэрэглээтэй үгнүүд
хамгийн өргөн хэрэглээтэй үгнүүдхамгийн өргөн хэрэглээтэй үгнүүд
хамгийн өргөн хэрэглээтэй үгнүүд
 

Viewers also liked

Gabaasa ji'a waxabajjiibsc
Gabaasa ji'a waxabajjiibscGabaasa ji'a waxabajjiibsc
Gabaasa ji'a waxabajjiibscEffa Abdo
 
Biol. 321 manual Afaan Oromoo
Biol. 321 manual Afaan OromooBiol. 321 manual Afaan Oromoo
Biol. 321 manual Afaan OromooChala Dandessa
 
መውሊድን በተመለከተ.pdf
መውሊድን በተመለከተ.pdfመውሊድን በተመለከተ.pdf
መውሊድን በተመለከተ.pdfNuradin Sultan
 
cxc June 2010 math
 cxc June 2010 math cxc June 2010 math
cxc June 2010 mathleroy walker
 
CSEC Mathematics January 2012 Past Paper
CSEC Mathematics January 2012 Past PaperCSEC Mathematics January 2012 Past Paper
CSEC Mathematics January 2012 Past PaperNicole Blackman
 
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...SlideShare
 

Viewers also liked (13)

Vol10 ot oromo
Vol10 ot oromoVol10 ot oromo
Vol10 ot oromo
 
Boqonnaa tokko
Boqonnaa tokkoBoqonnaa tokko
Boqonnaa tokko
 
Du'aa'ii.pdf
Du'aa'ii.pdfDu'aa'ii.pdf
Du'aa'ii.pdf
 
Gabaasa ji'a waxabajjiibsc
Gabaasa ji'a waxabajjiibscGabaasa ji'a waxabajjiibsc
Gabaasa ji'a waxabajjiibsc
 
W17964
W17964W17964
W17964
 
January 2010
January 2010January 2010
January 2010
 
Biol. 321 manual Afaan Oromoo
Biol. 321 manual Afaan OromooBiol. 321 manual Afaan Oromoo
Biol. 321 manual Afaan Oromoo
 
ጋብቻ.doc
ጋብቻ.docጋብቻ.doc
ጋብቻ.doc
 
መውሊድን በተመለከተ.pdf
መውሊድን በተመለከተ.pdfመውሊድን በተመለከተ.pdf
መውሊድን በተመለከተ.pdf
 
Megersa ppt 1.2
Megersa ppt 1.2Megersa ppt 1.2
Megersa ppt 1.2
 
cxc June 2010 math
 cxc June 2010 math cxc June 2010 math
cxc June 2010 math
 
CSEC Mathematics January 2012 Past Paper
CSEC Mathematics January 2012 Past PaperCSEC Mathematics January 2012 Past Paper
CSEC Mathematics January 2012 Past Paper
 
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
 

Similar to Burqaa gammachuu dhugaa

Dhalootnii kun
Dhalootnii kunDhalootnii kun
Dhalootnii kunKula Jilo
 
Dhalootnii kun
Dhalootnii kunDhalootnii kun
Dhalootnii kunkula jilo
 
Beekeeping.pptx
Beekeeping.pptxBeekeeping.pptx
Beekeeping.pptxLammiiEdae
 

Similar to Burqaa gammachuu dhugaa (20)

Inuktitut Latin - Testament of Joseph.pdf
Inuktitut Latin - Testament of Joseph.pdfInuktitut Latin - Testament of Joseph.pdf
Inuktitut Latin - Testament of Joseph.pdf
 
Barnoota dhuuga aeditedtwocolumn
Barnoota dhuuga aeditedtwocolumnBarnoota dhuuga aeditedtwocolumn
Barnoota dhuuga aeditedtwocolumn
 
Inuktitut Latin - Judith.pdf
Inuktitut Latin - Judith.pdfInuktitut Latin - Judith.pdf
Inuktitut Latin - Judith.pdf
 
Dhalootnii kun
Dhalootnii kunDhalootnii kun
Dhalootnii kun
 
Dhalootnii kun
Dhalootnii kunDhalootnii kun
Dhalootnii kun
 
Oromo - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Oromo - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfOromo - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Oromo - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Oromo - Testament of Gad.pdf
Oromo - Testament of Gad.pdfOromo - Testament of Gad.pdf
Oromo - Testament of Gad.pdf
 
Oromo - Poverty.pdf
Oromo - Poverty.pdfOromo - Poverty.pdf
Oromo - Poverty.pdf
 
Barnoota dhuuga aeditedtwocolumn
Barnoota dhuuga aeditedtwocolumnBarnoota dhuuga aeditedtwocolumn
Barnoota dhuuga aeditedtwocolumn
 
Oromo - The Protevangelion.pdf
Oromo - The Protevangelion.pdfOromo - The Protevangelion.pdf
Oromo - The Protevangelion.pdf
 
Oromo - Testament of Joseph.pdf
Oromo - Testament of Joseph.pdfOromo - Testament of Joseph.pdf
Oromo - Testament of Joseph.pdf
 
Beekeeping.pptx
Beekeeping.pptxBeekeeping.pptx
Beekeeping.pptx
 
Oromo - Testament of Zebulun.pdf
Oromo - Testament of Zebulun.pdfOromo - Testament of Zebulun.pdf
Oromo - Testament of Zebulun.pdf
 
Oromo-Testament-of-Issachar.pdf
Oromo-Testament-of-Issachar.pdfOromo-Testament-of-Issachar.pdf
Oromo-Testament-of-Issachar.pdf
 
Qoricha Maraatuu5.pdf
Qoricha Maraatuu5.pdfQoricha Maraatuu5.pdf
Qoricha Maraatuu5.pdf
 
Inuktitut(Latin)-Testament of Issachar.pdf
Inuktitut(Latin)-Testament of Issachar.pdfInuktitut(Latin)-Testament of Issachar.pdf
Inuktitut(Latin)-Testament of Issachar.pdf
 
Oromo - Prayer of Azariah.pdf
Oromo - Prayer of Azariah.pdfOromo - Prayer of Azariah.pdf
Oromo - Prayer of Azariah.pdf
 
Oromo - Letter of Jeremiah.pdf
Oromo - Letter of Jeremiah.pdfOromo - Letter of Jeremiah.pdf
Oromo - Letter of Jeremiah.pdf
 
Inuktitut (Latin) - Book of Baruch.pdf
Inuktitut (Latin) - Book of Baruch.pdfInuktitut (Latin) - Book of Baruch.pdf
Inuktitut (Latin) - Book of Baruch.pdf
 
Oromo - Testament of Asher.pdf
Oromo - Testament of Asher.pdfOromo - Testament of Asher.pdf
Oromo - Testament of Asher.pdf
 

More from haramaya university

Yesidetegnamastawesha 131015133004-phpapp02
Yesidetegnamastawesha 131015133004-phpapp02Yesidetegnamastawesha 131015133004-phpapp02
Yesidetegnamastawesha 131015133004-phpapp02haramaya university
 
Yeehadegchinqet 131015131752-phpapp01
Yeehadegchinqet 131015131752-phpapp01Yeehadegchinqet 131015131752-phpapp01
Yeehadegchinqet 131015131752-phpapp01haramaya university
 
Tesfayegebreabmannew2 131017153753-phpapp01
Tesfayegebreabmannew2 131017153753-phpapp01Tesfayegebreabmannew2 131017153753-phpapp01
Tesfayegebreabmannew2 131017153753-phpapp01haramaya university
 
Digitalstrategygivecamp 120506111603-phpapp02
Digitalstrategygivecamp 120506111603-phpapp02Digitalstrategygivecamp 120506111603-phpapp02
Digitalstrategygivecamp 120506111603-phpapp02haramaya university
 
Computerapplicationsnotesgrade6 120320153437-phpapp01
Computerapplicationsnotesgrade6 120320153437-phpapp01Computerapplicationsnotesgrade6 120320153437-phpapp01
Computerapplicationsnotesgrade6 120320153437-phpapp01haramaya university
 
Stressmanagement 121030071806-phpapp01
Stressmanagement 121030071806-phpapp01Stressmanagement 121030071806-phpapp01
Stressmanagement 121030071806-phpapp01haramaya university
 
Pastoral growth study policy retrospective paper 1 final p1
Pastoral growth study policy retrospective paper 1 final p1Pastoral growth study policy retrospective paper 1 final p1
Pastoral growth study policy retrospective paper 1 final p1haramaya university
 
Nber working paper series explaining recent trends in the u
Nber working paper series explaining recent trends in the uNber working paper series explaining recent trends in the u
Nber working paper series explaining recent trends in the uharamaya university
 
Methods of multivariate analysis
Methods of multivariate analysisMethods of multivariate analysis
Methods of multivariate analysisharamaya university
 
Kearney levine-trends-nov2013-new nber
Kearney levine-trends-nov2013-new nberKearney levine-trends-nov2013-new nber
Kearney levine-trends-nov2013-new nberharamaya university
 

More from haramaya university (20)

Chem 10 night
Chem 10 nightChem 10 night
Chem 10 night
 
Yesidetegnamastawesha 131015133004-phpapp02
Yesidetegnamastawesha 131015133004-phpapp02Yesidetegnamastawesha 131015133004-phpapp02
Yesidetegnamastawesha 131015133004-phpapp02
 
Yeehadegchinqet 131015131752-phpapp01
Yeehadegchinqet 131015131752-phpapp01Yeehadegchinqet 131015131752-phpapp01
Yeehadegchinqet 131015131752-phpapp01
 
Tesfayegebreabmannew2 131017153753-phpapp01
Tesfayegebreabmannew2 131017153753-phpapp01Tesfayegebreabmannew2 131017153753-phpapp01
Tesfayegebreabmannew2 131017153753-phpapp01
 
Semayawi1 131015152400-phpapp01
Semayawi1 131015152400-phpapp01Semayawi1 131015152400-phpapp01
Semayawi1 131015152400-phpapp01
 
Digitalstrategygivecamp 120506111603-phpapp02
Digitalstrategygivecamp 120506111603-phpapp02Digitalstrategygivecamp 120506111603-phpapp02
Digitalstrategygivecamp 120506111603-phpapp02
 
Computerapplicationsnotesgrade6 120320153437-phpapp01
Computerapplicationsnotesgrade6 120320153437-phpapp01Computerapplicationsnotesgrade6 120320153437-phpapp01
Computerapplicationsnotesgrade6 120320153437-phpapp01
 
Stressmanagement 121030071806-phpapp01
Stressmanagement 121030071806-phpapp01Stressmanagement 121030071806-phpapp01
Stressmanagement 121030071806-phpapp01
 
Working 105 pdf d
Working 105 pdf dWorking 105 pdf d
Working 105 pdf d
 
What is econometrics
What is econometricsWhat is econometrics
What is econometrics
 
Seefeld stats r_bio
Seefeld stats r_bioSeefeld stats r_bio
Seefeld stats r_bio
 
Report 339
Report 339Report 339
Report 339
 
Report 339 x
Report 339 xReport 339 x
Report 339 x
 
Pastoral growth study policy retrospective paper 1 final p1
Pastoral growth study policy retrospective paper 1 final p1Pastoral growth study policy retrospective paper 1 final p1
Pastoral growth study policy retrospective paper 1 final p1
 
No 105
No 105No 105
No 105
 
Nber working paper series explaining recent trends in the u
Nber working paper series explaining recent trends in the uNber working paper series explaining recent trends in the u
Nber working paper series explaining recent trends in the u
 
Name
NameName
Name
 
Methods of multivariate analysis
Methods of multivariate analysisMethods of multivariate analysis
Methods of multivariate analysis
 
Kearney levine-trends-nov2013-new nber
Kearney levine-trends-nov2013-new nberKearney levine-trends-nov2013-new nber
Kearney levine-trends-nov2013-new nber
 
Journal of agrarian change
Journal of agrarian changeJournal of agrarian change
Journal of agrarian change
 

Burqaa gammachuu dhugaa

 • 1. Burqaa Gammachuu Dhugaa!1 Gammachuu argachuun dhala namaa hundaafuu barbaachisaa fi dhimma sona jabaa2 qabu. Garuu gammachuu attamiitu nama barbaachisaa? Namni immoo gosa gammachuu3 barbaadu kanaa eessaa argataa? Wantoonni gammachuu keessa namaa hatan warra akkamiitii?4 Gaaffilee kana deebisuu danda'uun ofuma isaatiif hiika ta'uudhaa yoo baate illee, garuu furmaata5 argachuutti wantoota geessan keessaa isa jalqabaa ta'uu ni danda'a.6 7 8 Lubbuun namaa Uumaa ishee gar-malee dheebotti. Dheebuu kana yoo hin guuttanne, wantoota9 nama gammachiisa jedhaman kamuu yoo gooneef lubbuun keenya raawwattee gammaduu hin10 dandeessu.11 Waaqayyo uumaa nama uumama hundumaa ti. Waaqayyo inni hundumaa uume kun immoo12 karaa Yasuus Kiristoos tokkich ilma isaa caalmaatti biyya lafaatti of agarsiise. ( As irratti Ilma13 Waaqayyoo yeroo jennu maal jechuu akka ta'e fuula kan biraa irratti ni ibsina. Ammaaf garuu14 Qaama(person) sadan Waaqayyoo isa tokkichaa keessaa tokkuma jennee bira haa dabarru.15 16 Namni Karaa Yasuus Kiristoositti amanuu adabbii cubuun itti fidu jalaa walaba baha. Namni17 araara Waaqayyoo yoo hin arganne mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u. Namni immoo18 araara Waaqayyoo argachuuf Yasuus Kirstoositti amanuudhaan muchaa Waaqayyoo ta'uu, fi19 qalbii isaa diddiirachuutu isa barbaachisa.20 Fuulota 'Website' kana irratti argamanii fi kan biroo keessatti illee barreeffamoota gaaffii21 barbaachisaa dhala namaa kanneeniif odeeffaanoo deebii kennan qabannee ti jirra. Kanaafuu22 Qalbii keessaa Waaqayyoof banatanii wanta Waaqayyo isaan keessaan isinitti dubbatu yoo23
 • 2. amantanii fudhattan wanta barbaachisaa tokko bara hara'a qabdan keessatti buufattan jechuu dha.24 Kun immoo baroota dhufuuf jiran maraaf illee bu'uura isiniif ta'uu ni danda'u jedheen abdadha.25 Barreeffamoota dubbifamanii fi lallaba dhaggeeffataman harcaafachuu (download26 godhachuu) yoo feetan as tuqaa (To freely download reading materials and audio sermons,27 please, click here)28 29 Barsiisa walitti-fufaa qaqqabachuu yoo feetanis kan faa daawwadha30 Icciitti moo'ichaa: Waaqayyoon Beekuu31 Amma Yeroon: Waaqayyoon barbaaddachuuf32 33 Waaqayyo inni jallala sirrii fi adda ta'e isiniif qabu, inni Uumaa ta'e sun isin haa eebbisu!34 Icciitii moo'ichaa (k1 Full txt)35 Jireenya kee keessatti moo'ichaan jiraachuu ni barbaaddaa? Icciitiin Moo'ichaas maal akka ta'e36 baruu ni feetaa? Barumsa kana hordoftee yoo deemte, waan si gargaaru ni argatta jedheen37 amana. Waaqayyoon beekuudhaan jireenyi moo'ichaa kee ni guddata. Waan tokkoof lama qofaa38 irratti otuu hin ta'in, Waan hundumaa irratti mootee, Yaada Waaqayyoof jiraachuu, gonfoo39 jireenyaa fi kan ulfinaa isa siif qophaa'ee jirus gonfachuu ni dandeessa.40 Jireenya Moo'ichaa jiraachuuf waan baay'eetu ykn immoo waan ulfaataatu sirraa eegama miti.41 Waaqayyoon sirriitti barraan moo'icha kan kee godhatteetta. Waaqayyoon akkamitti beekutuu42 naaf ta'a? jetta ta'a. Mee barsiisa dubbii Waaqayyoo kana obsaan dhaggeeffadhu ykn itti fufii43 dubbisi44 Icciitii Moo'ichaa (K2 full txt)45 Tuujuba Waaqayyoon beekuu keessa lixxee isa hin barreeffamin yaada Waaqayyoo baruu46 barbaaddaa? Jireenya ammaa keessatti ba'aan seeraa fi ajajaa otuu sitti hin ulfaatin, garuu47 jireenya bara baraa keessaa hirmaachuu feetaa? Akkaataa salphaa itti cubbuu ofirraa dhabduu fi48 haangoo cubbuu injifattu qabaachuu barbaaddaa? Waaqayyo diionota keetti diina ta'ee akka siif49 loluuf karaan salphaa fi gabaabaan ni jira. Barsiisa dubbii Waaqayyoo kana qalbeeffannaan50 hodoftee jennaan, waan haaraan keessa keetti ta'uu jalqaba. Keessattuu immoo nagaan kee akka51 lagaatti yaa'uu jalqaba. Jechuun gammachuu fi nagaan kee dhuma hin qabaatu. Haalaa fi yeroo52
 • 3. kamittuu nagaan Waaqayyoo jireenya kee keessatti guutuu ta'ee argita. Kun icciituu moo'ichaa53 kutaa lammaffaa keessatti mul'ifameera!54 Kakuu Bara Si Fuula Duraaf55 Bara haaraadhaaf Ergaa ebbaaf ulfinaa qabda. Waaqayyo karaa baay'ee si eebbisuu56 barbaadeera. Siinis akkas jedhee si waama, "Kottu waliif gallee sin eebbisaa!" Barri siif dhufe57 bara salphaa miti. Itti dhimma baanaan eebbi "Afaan Waaqayyoon dubbatame" jireenya kee58 argachuu irraa kan ka'e, akka aduu saafaa ifuu jalqada. Qajeelummaa Waaqayyootu uffata siif59 ta'a! Fayyinni kee ni ariifata. Daangaa malee tarkaanfatta... Waaqayyotti ni gammada, haalonni60 ati eegdu gammachuu siif hin laatan, gaafa Waaqayyoo wajjin waliif galtu garuu gammachuu61 dhabbataa tu kan kee ta'a! Eebbi bara durii duriittii jalqabee abdachiifame, kan kees ni ta'a! Maal62 wanti dinqiin akkasii? Mee itti fufaa dubbisadhaa. Yaadannoos qabadhaa tii, Waaqayyoo wajjin63 ta'aa of eebbisaa! (Mat duree: Kakuun Bara Si fuula duraaf" jedhu kana irran seenaa!64 Ergaa Har'aa!65 Kottaa mee Waaqayyoon barbaaddannaa! Innis balaa jabaa achii as adeemaa jiru jalaa nu baasaa!66 Kun beekkachiisaa fi gorsa, akkasumas jajjabina guyyaa hundumaa Hafuurri Waaqayyoo kennu67 dha!68 Filatanii jiraachuu69 Yeroon tokko yeroo isa biraatti nama lata. Namni yeroo isaaf kenname keessatti kallattii ittiin70 deemu filachuu danda’a. Filmaatni yeroo hundumaa waan argachiisuuf waan dhabsiisu ni71 qabaata? Ati mana barumsaa, hiriyaa jaalalaa, bakka jiraattu, hojjechuu dhiisuu, fiiguu fi obsaan72 suuta deemuu,… keessaa filattee akka beektu shakkii hin qabu.73 Isumatti Jiraadhaa74 Ammas yaa ijoollee koo, Yeroo Kristoos mul'atutti ija-jabina akka qabaannu malee, guyyaa75 dhufa isaatti yeelloodhaan akka hin rifanneef, isumatti jabaadhaa! (1 Yoh. 2:28)76 Waaqayyoon Barbaaddachuu77 Bar tokko Waaqayyo komee isiraa’el irraa qabu irraa kan ka’e dheekkamsa akka fiduuf jedhu78 karaa Sefaaniyaa dubbata ture. Waaqayyo saba sana maalif komata jennee yoo qoranne:79 - Na hin barbaaddanne jedhee ti. [ Sefa.1: 4-6]--- Kana irraa kan ka’e immoo lafa hundumaan80 balleessa jedha. Lafti hundumtuu maaliif badaa? Israa’el qofa mitiikan balleesse? Isiraa’el81
 • 4. soogidda lafaa turte. Soogiddi ni tursiisa. Waaqayyo qomoon inni ittiin saba lafarraa ofitti82 firoomsuu fi deebisuu barbaade yoo isa duraa bade, warri kaanis miidhaman jechuu dha.83 Maqaan Waaqayyoo haa Qulqullaau84 Kadhata Gooftaan Yasuus Bartoota isaa barsiise keessatti gaalee " Maqaan kee haa qulqullaa'u"85 jedhu argina.86 87 _ Kadhata kana guyyaatti si'a baay'ee kadhachuu keenya irraa kan ka'e gaalee kanas hammasuma88 irra deddeebinee jenna.89 90 - Dheebuu ijoollonni isaa yeroo lafa kana irra jiraatan qabaatan keessaa tokkoo fi baay'ee91 barbaachisaa godhee kan Yasuus barsiise isuma kana. "Maqaan kee haa qulqullaa'u!".92 Fiigichi kee maal si argachiisa?93 Fiigichi adeemsa ariitiidhaan of fuul-duratti godhamu dha. Fiigichi fakkeenya adeemsa jireenyaa,94 tajaajilaa, hojii, dubbii, yaadaa fi mul'ataa ti. Fiigicha jennee inni nuti ilaalluu dhamaatii waan95 dheebonnu bira gahuuf goonu.96 97 Safisi fiigicha namaa yeroo baay'ee dheebuu waan bira gahuu barbaaduu ykn immoo jibba/sodaa98 waan jalaa bahuu barbaadu irratti qabuun murteeffama. Namni yeroo waa jalaa baqatu humnaa fi99 dandeettii qabu maratti fayyadamee fiiga. Akkasumas immoo namni yeroo dheebuun waan100 tokkoo isa keessa guutu, akkuma kana humna qabu hin qusatu.101 Tajaajila Hordoffii lubbuu haaraa102 Barumsi tajaajila hordoffii kun tajaajiltoota namoota dhiyeenya gooftaatti dhuganii fi dhugaa103 bahameef akkasumas namoota cubbuu garagaraa keessatti kufanii fi saaxilamoo ta'an akka itti104 hordofnee gargaaru nu barsiisuuf kan qophoofte dha. Haa ta'u iyyuu malee barumsichi gara fuula105 duraatti babal'atee kan qophawuu malu ta'uu isaas haa yaa dannu.106 Yeroo dubbisaa gaarii!107 Waaqayyoon hin durfamu!108 Diinni ni ariifata garuu Waaqayyoon hin dursu! (audio, sagaleen)109 (Aster 5:11-14)110
 • 5. Hamaan Yihuudota lafarraa haxaa’ee bal’eessuuf saffisa guddaan haala mijeeffateera. Yaadi inni111 yaade, mootii biratti dafee, takkumaan fudhatama argate.112 Barreesitoonni ariitiidhaan afaan garaagaraatti hiikaniif (seera balleeffama saba Waaqayyoo)113 Xalayaan salphaadhumatti biyyootaa fi kutaalee biyoota garaagaraatti raabsamee wal ga’eef114 Wanti hundumtuu takkaadhaan sorooree adeemaafii jira!115 Kana biraan immoo kadhata Asteer otuu mootiin dhaga’ee tarkaanfii hin fudhatin,116 Mardookaayiin fannisee akka inni ajjeesuuf haati manaa isaa fi hiriyoonni isaa malaniiruuf117 Utuu affeerrii isa lammataa (yeroo Asteer itti gaaffii ishee dhiyeeffattu) bira hin ga’in akka118 fannifamuuf mardookaayitti murteeffameera.119 Waaqayyoo fi sabni isaa waan hojjetan keessatti waan lafarra gototaman fakkaatu! Haa ta’u120 iyyuu malee injifannoon kan Waaqayyoo ti!121 Waaqayyo beekaa Asteeriin guyyaa jalqabaatti dubbii harkaa balleesse. Sababni isaa isheen tarii122 sodaa irraa, naasuu irraa, haala siyaassa mootiis yaada keessa galchuu irraa waan dubbattuuf;123 tarii waan gaafachuun irra jiru hundumaa hin goontu. Yoo baay’ates kan isheen gaafattu, akkuma124 itti fufnee jiraannu godhi! Kan jedhu dha.125 Gama biraadhaan immoo Asteer, mana mootii keessaa iyyuu haa jiraattu malee, oddeeffannoo126 irraa fagoodha! Waan biyyicha keessa jiru, waan saba ishee irratti labsamee jiru, waan warri127 mootii jala jiranis karoorsaa oolan hin beektu turte. Ammas taanaan, Isheen boriif karoora haa128 qabatttu iyyuu malee, edana kana Wanta jal’oonni hojjechuuf karoorfatanis hin beektu turte.129 Waaqayyo garuu beeka! Kanaaf, akka ariitiidhaan labsiin garagalfamutti, akka ariitiidhaan130 murtiin du’aa gara labsii jireenyaatti labsamutti, akka ariitiidhaan Seexanni afaan qabatee isa131 Waaqayyo jedhu duwwaa labsutti, Waaqayyo halkan walakkaa dhufe! (6:1). Yerfoo dhufu132 immoo Waaqayyo karaa Asteer fi Mardookaay kadhatanii fi yaadan irra miti. Inni karaa ofii isaa133 irra, Karaa ol kaafamuu irra dhufe!134 Halkan kee Walakkaatti ilee yoo ta’e, Waaqayyo ni dhufa! Ati isa duratti gad-of deebisuu kee fi135 isa qofaa wajjin walii galuu kee hin dhiisin!Labsiin diinaa ni garagalfamaa!136
 • 6. Al tokko tokko, abdii kutannaa irraa kan ka’e, nuti waanti nuti yaadnu, waan xiqqaa, waanuma137 jireenya keenya duwwaa itti fufsiifachuu, waanuma har’a nyaannee bullu, waanuma har’a138 uffannu, waanuma har’a ittii kiraa manaa baafannu, waanuma har’a ittiin hojii xinnoo ishee139 argannu, waanuma har’a ittiin cidha gabaabaa isaa godhannu, waanuma ittiin namoota dura140 baanee gallu, waanuma ittiin kutaa tokkoo kutaa biraatti dabarru, waanuma ittii liqii nurra jiru of141 irraa baafnu…. Kadhanna.142 Kadhata Yaaqobiin yaadadhaa---waanan nyaadhu, waanan uffadhu, mana abbaakootti deebi’uu143 yoo naaf laatte144 Beektuu, Waaqayyo garuu yaada addaa, ulfina addaa, ol kaafamuu addaa, murtii addaa,145 ijaabaasuu addaa qaba. Akka asteer Itti ijaa baafachuuf qophooftetti, akka asteer ofii shee fi saba146 ishee falmuuf qophooftetti miti kan Waaqayyo hojjete. Inni mootii irraa hirriba fageesuudhaan147 jalqabe. Yaada seenaa/galmee garagalchuu mootii keessa kaa’e. Akka inni of ilaalee of tuffatu,148 akka inni yeroodhaan waan godhamuun irra ture tokko hin godhin darbe itti agarsiise. Asteer149 mooticha nyaataa fi dhugaatiidhaan garaa isaa argachuuf yaalaa jirti, Waaqayyo garuu humnaan150 ka’eera! Isa ati irratti diplomaatiin yaalaa jirtu irratti Waaqayyo immoo humnaan ka’eera!Maal151 jetta egaa? Isa ati yoon dubbadhe, iddoo koo dhabinna, mindaa koo dhabinnaa, jireenya koo152 balaa irra buusinnaa? Jettee mamaa waan jettus wallaalaa itti rakkachaa jirtu irratti Waaqayyo153 humnaan ka’eera! Karaan inni ka’e garuu karaa kee irraa karaa kan biraadhaan! Waaqayyo siinis154 si dursa! Gaafa yeroon Isaa ga’u, Waaqayyo diinota kee qofa otuu hin ta’in, siinis, warra si155 jaallatan kan biraas ni dursa! Kana immoo Inni Ulfina ofii Isaa eeggachuuf jedhee akkas godha!156 Gaafa ati ariifattee kaatu, Waaqayyo calluma jedha, gaafa ti boodatti harkifattu Waaqayyo si157 dursa. Yaada Waaqayyoo wajjin waliif galanii yeroo Waaqayyootti Waaqayyoo wajjin158 tarkaanfachuu danda’uun attam dinqii dhaa? Gooftaan nu haa gargaaru!159 Tarii namoonni, bulchitoonni, firoonnii fi hiriyoonni beekamtii ati argachuun sirra ture, ulfilfina160 siif amlu, mundaa ati argachuun sirra ture, dadhabbii keef galata ati argachuun sirra ture si duraa161 hambisanii jiruu laata? Ati immoo itti qabamtee, hojii gaarii isa jalqabde dagattee jirtaa laata?162 Hamilee kootti bu’an jettee komataa jirtaa laata? Dhiisi, Waaqayyo guyyaa barbaachisaa tokkoof163 ol siif kaa’ee! Guyyaa cimaa tokkotu jiraa, guyyaa kana immoo warra jaleedhaan otuu hin taane,164 Isuma mo’ee jiruun badhaasi siif kennamaa! Utuu yeroo itti Mardookaay gaafa waan gaarii165
 • 7. godhe sana, tarii sadarkaan waardiyyummaa isaa ol butame ta’ee, tarii otuu dabala mindaa argate166 ta’ee, tarii otuu manni kutaan tokko kennameef ta’ee, tarii tarii otuu uffatni waardiyyummaa fi167 tirikaan (baatriin) bitameeraaf ta’ee, silaa gaafa mootiin, “nama kanaaf maaltu godhamee?”168 (6:3)jedhu isatu himama ture. Amma garuu, Waaqayyo yeroo Isaatti ulfina calaaluu fi eebba169 caalu keessaa baasuuf jedhee, wantoonni xixiqqoon sunniin akka Mardookaayiif hin taane170 godheera.171 Egaa atis hin guungumin kaa!Namatu mindaa koo na dhowwate, namatu hojii koof galata na172 dhowwate, namatu sanaa fi kana na godhe, jettee ofuma onnee kee hin dadhabsiisin!Waaqayyo173 guyyaa gaarii tokkoof siif kaa’ee!174 Gaafa mootichi Arxeekisis waan Waaqayyo hirriba irraa bal’eessee itti agarsiise gochuuf nama175 barbaadu, Hamaanis waan yaadaa bule raawwachuuf, dallaa mootiitti ol seeneera! Yeroo seene176 immoo Labsataa fi dhaadataa seene! Akka Waaqayyo durse Hamaan hin barre! (6:4-5)177 Amma Waaqayyo Sagantaa Hamaan subiin baheef geddarsiisuuf murtoo godheera.Kana immoo178 afaan nama kan biraan otuu hin ta’in, Hamaanummaan faallaa isa karoorsee, faallaa isa itti179 dhadatee, faallaa isa ittiin of koorsee labsisiisuuf Waaqayyo saganteesseera.180 Sa’atich tokkuma, yeroon du’aaf karoorfamee fi Yeroon ulfinaan ol baafamuu! Diinni yeroo itti181 du’a kee eegutti, ulfina kee arga! Sababni isaa, yeroo sanatti ati, “Nama Mootiin kabajuu182 barbaadu!” jedhamtee waamamta!183 Yeroo dhumaa irratti, Waaqayyo diina kee carraa kan ofii isaa dubbaachuu dhowwata. Hamaan184 erga mootiin kaayyoof waamsisee booda, yeroo itti jal’ina ofii yaade itti gaafatu hin qabaanne.185 Kaayoon mootii kun ariitiidhaan waan hojiirra ooluun irra jiruuf, waanuma gaafatamee186 dubbachuu fi waan ajajame gochuu qofaa danda’a! Kanaaf, diinni waanuma fedhe iyyuu haa187 saganteessu, isiniif garuu Waaqayyo ajaja haa baasu!188 Erga Waaqayyo labsii Hamaan labsii ofii Isaatiin garagalchee akka Mordekaayi uffata mootii189 uffatu, farda mootii irra taa’ee (Hamaan farda harkisaa) dinqisiifamaa fi ol ol qabamaa magaalaa190 naanna’u godhee booda, Hamaan manatti galee, warra firootaa isaa fi haadha manaa isatti waan191 irra ga’e itti himate. Kan isin dhibu, amma Waaqayyotu ka’e waan ta’eef, haati manaa fi firoonni192 isaa illee ammaa booda sagalee jajjabinaa itti dubbachuu hin dandeenye; mala kan biraas hin193
 • 8. arganneef. Garuu, raajii itti dubbachuu jalqaban. Gaafa Waaqayyo ka’u, diinonni keenya iyyuu194 raajii sirrii nuuf dubbachuu jalqabu! Akks jedhaniin, “Moredekaayi inni ati amma fuula isaa195 duraa kufuu jalqabde kun, sanyii Yihuudii yoo ta’e, ati raawwatteedhuma kufta malee, isaan196 mormuu hin dandeessu!”(6:13).197 Akka jara kanatti mul’atetti, jalqabuma Mordekaayi lafaa ka’uun, hamaan otuu duraa kufuu ti.198 Kana immoo waa’ee eenyummaa Mordekaayiin wal qabsiisaanii gaafa ilaalan, humni kuffisuu199 jalqabe kun itti fufaa akka ta’e hubatan! Akka aangoo Hamaan isa yeroof ka’ee dhaabatu akka200 hin taane, madda dhuma hin qabne irraa akka humni moo’icha Mordekaayi akka dhufu hubatan.201 Kanaafuu, “Mordekaayi kun snanyii Yihudii yoo ta’e,” raawwattee badda jedhaniin! “Duras202 dhaabachuu hin dandeessu!” jedhaniin.203 Sabani isaa, “Hamaan sanyii Yihudiif yaada gaarii hin qabu” ofuma isaatii diinummaa waan204 jalqabeef, hojii inni jalqabe akka isa balleessuu danda’u itti himan. Hubannaa isaaniikana duuba205 garuu, Sanyiin Yihuudii sanyii Waaqayyo irratti waamamuu barbaade ta’uu ni beekna. Qomoo206 Waaqayyo filate dha. Qomoo Waaqayyo filatee wajjiniin jirutti namni diinummaan bahe kamuu207 immoo hin oofkalu!208 Dhaggeeffadhaa, nuti Kiristaanonni, dhiiga Yasuusiin bitamnee, dubbii Waaqayyoon lammaffaa209 dhalannee, hafuura Waaqayyootiin qulqulleeffamnee fi mallatteefamnee jireenya bara bara210 baraaf warra kaadhimamne dha. Dhalachuun keenya inni lammaffaan kun sanyii baduttii akka211 hin taane sagaleen Waaqayyoo ni dubbata (1Phex.1:23). Namni Waaqayyo irraa dhalate immoo212 humna ittiin cubbuu mo’atu waan of keessaa qabuuf, cubbuus waan diduuf, jaallatee fi barbaadee213 jireenya cuubbuu keessa waan hin jiraanneef, “Inni hamaan sun isa miidhuu hin danda’u”214 (1Yoh.5:17).215 Akka nama kamii jedhee inni jireenya kee lafatti ilaalee sagachiiftaa si bira darbuu barbaadu,216 gaafa ati diddu humnaan ka’uun isaa hin oolu. Humna qabuu fi meeshaa qabu hundumaa217 hiriirfata. Haa ta’u iyyuu malee gaafa ati Waaqayyo duratti gad-of deebisuudhaan jalqabdu218 (akkuma Mordekaayi achii jalqabe), Waaqayyo isa jireenya kee ariifatee karaatti hambisuu219 barbaade irratti labsii baasa. Gooftaan Yasuus, “Warri natti amanan, bara baraan hin badan”220 waan jedheef, diinni jireenya kee bara baraan injifatama! Akkuma Mordekaayiif mukti itti221 rarraafamn ol dheeraan qopheeffameef (du’a dhiphuu cimaa qabu, du’a salphinaa, du’a222
 • 9. yakkamaan du’un ajjeesuuf), Seexannis har’a amantoota irratti yakka funaanee (waan yaada isaa223 wajjin waliif hin galleef) ariifatee du’a bara baraa (isa cubbamaan cubbuun isaa hin dhiifamiiniif224 du’utti) si geessuuf ariifataa jira. Haa ta’u iyyuu malee, Dhiigni Yasuus waan siif dhangala’eef,225 yeroo dhumaa kanatti illee Waaqayyo siif ga’eera! Ati Waaqayyo duratti gadi of deebisuu fi226 cubbuu keetti qalbii diddiirrachuu gaafa jalqabdu, Seexanni gubata bara baraa itti dafee si227 darbachuuf yaaletti ofii darbatama.Guyyaan firdii sun, yeroon dhumaa sun, siif akka isa228 Seexanni yaadee otuu hin ta’in akka isa Waaqayyo siif kaa’ee taata! “nama Mootiin ulfeessuu229 barbaadeef” kanatu ta’a siif jedhama.(Mat.25:34 dubbisi) “Ergasii Mootichii warra mirga isaa230 jiraniin, ‘Isin yaa warra Abbaa kootiin eebbifamtanii, kottaa mootummaa Isaa isa uumama biyya231 lafaattii jalqabee, isiiniif qophaa’etti galaa!’ ” in jedhaan. Yeroo kana hojii gaarii inni kanaan232 dura ati gatii itti hinfudhatin hojjechaa turte hundumtuu tokko tokkoon siif lakkaa’amee galata233 siif kennisiisa!234 Tarii jirenyi kee har’aa akka ati eebbifamaa taate kan agarsiisu ta’uu dhiisuu danda’a. tarii235 waa’ee waan gaarii ati godhaa jirtuu fi gootees, namni ta’ee Waaqayyo waan siif hin ilaalle sitti236 fakkaachuu danda’a. kanuma irratti iyyuu immoo diinni kee guyyaa guyyaatti labsii jireenya kee237 gabaabsee, guyyaa siif akeekame kana biraa si hankaaksuu labsuu irrraa kan ka’e, jireenya sodaa238 guddaa qabu jiraachuu dandeessa. Kana irraa kan ka’e, maaliifan Kiristaan ta’e, maaliifan239 Waaqayyoon sodaadhe, maaliifan akka warra kaaniitti hin jiraanne… silaa anis akkuma warra240 kaanii ‘jiraachuu’ nan danda’an ture mitii jetta ta’a. Sababii Kiristaanummaa keetiif, waan241 sagada sirraa barbaadu baay’eef sagduu diduu kee irraa kan ka’e, cubbuun kees sirratti242 baay’achuu irraa kan ka’e, jireenyi kee kaaraa oliis ta’ee karaa gadii waan dagaatame sitti243 fakkaateera ta’a. Kiristaanummaa waanuma itti dhalatteef (takkaa waan fudhatteef) keessa jirta244 malee, tarii biyya kees gad-dhiifteetta ta’a—jechuun koo jireenya Kiristaanummaan sirraa245 barbaadu illee qixaan jiraachaa hin jirtu ta’uu danda’a! Amma ati fuula Waaqayyootti deebi’uuf246 gad-of deebisi, inni immoo isa jabaa fi haango-qabeessa hirree isaatiin yeroo ofii Isaatiitti ol si247 qabuuf ni dhufaa! (1Phex.5:6-9)248 “Kanaafis, Waaqayyo yeroon isaa yemmuu ga’u akka ol isin qabutti, haka Isaa isa aango-249 qabeessa jalatti gad-ofdebisaa!250 Inni isiniif waan yaaduuf, yaaddoo keessan hundumaa Waaqayyotti gataatii dhiisaa!251
 • 10. Of qabaa, dammaqaas! Seexanni amajaajiin keessan, akka leenci yeroo beela’utti aadaa252 naanna’utti, nama liqimsubarbaadee in naanna’aa.”253 Egaa Misiraachoo! Diinni kee ariifatu iyyuu Waaqayyoon hin dursu, atis lafaa kaatee jireenya254 namaa fi Waaqayyo duratti ulfina qabeessa ta’e jiraachuu ni jalqabda waan ta’eef!Diinonni kee255 immoo badiisaa fi sagantaa du’aa siif qopheessanitti ofii galu!256 Waaqayyo lolaa fi falmaa dha!257 258 Waaqayyo si haa eebbisu!259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
 • 11. Ilma Rabbii?281 282 Fayyinni kannaa tola Rabbi warra Yesuus kiritoositti amananiif kannu dha. “Isin ni’imaa Rabbii283 tiini amantiin najaa baatan; kun ammo kannaa Rabbii ti malee, waan isin irraa arkamee miti.284 Dalagaanii sii miti, akka namni tokko illeen ittiin if hin dhaadanne.” (Efe.2: 8-9).285 Kannaan mindaa ifii irraa adda dha. Namni Kannaa Rabbii fudhachuuf murteeysu nama Isa286 Kabajuu fi Isa amanu dha. Kannaa Rabbii isa harkaa ti fudhatuu diduun garuu isa tuffachuu fi287 dhugaa qabaachuu dubii isaa tii ganuu dha. Kun akka Kitaabni Qulqulluun jedhutti ammo288 Rabbiin sobsiisuu akka ta’e arkina. “Namni Ilma Rabbiitti amanu hundinuu, ragaa kana if289 keeysaa qaba; namni Rabbitti hin amanne ammo, waan Rabbi Ilma isaa tiif ragaa bahe san290 waan hin amaniniif jecha, Rabbumaa huu kijibaa godhuu isaa ti. Ragaan inni bahes, Rabbi291 jireenya bara baraa nuuf kanne ti jira; jireenyi bara baraa kuniis, Ilma isaa keenysatti arkama292 kan jedhu. Namni Ilma Rabbii qabu, jireenya kana ni qaba; namni Ilma Rabbii hin qabne ammo,293 jireenya kan hin qabu.”(1Yoh.5: 10-11).294 Ilma Rabbii yoo jennu maal jechuu keenya? Gabaabumatti Yesuus Kiristoos jechuu dha.295 Rabbi tokkicha (Keessa Deeb. 6:4) “...dhaga’i! Rabbi Gooytaan Keenya Rabbi isa296 tokkicha”.Rabbi inni tokkichi kun qaama (person) sadiiyin bara baraaf jiraata. Qaamni297 sadeenuus, Qaamoota (persons) isa Rabbiin tokkichi ergaan takkaa ittiin jiraatu. Sadeenuu298 qamaan gargar yoo tahan waaqummaan (Divinity) garuu tokko dha. Qamman kanniin keeysaa299 inni tokko Qoowilichaa (the Word [of God]) dha.300 “Jalqaba qoowlichaa tu ture; qoowlichi niis rabbi wajjin ture; qoowlichinuus Rabbi ture; Inni301 jalqabumaa kaasee Rabbii wajjii ture. Wanti hundinuus isumaan tahe; waan tahe keeysaa his302 isaan malee kan tahe tokko illeen hin jiru.” (Yoh. 1:1-3).303 Akka Kitaabni Rabbii himtutti, Qoowlichi inni jalqabaa kaasee ture (jechuunis inni bara baraa304 jiraataa ta’e), inni ifii isaa tii Rabbi tahe, Inni ammo wanti hundumtuu isaan tahe (jechuunis inni305 uumaa tahe) kun jasada (flesh) tahee ti gara addunyaa kanaa dhufe. “Qoowlichi jasada tahee ti,306 nu jidduu buufate. Ulfina isaa kan ni’imaa fi dhugaa dhaan guutamees agarre; ulfinni isaa tiis307 kan Ilmi tokkichi Abbaa isaa irraa arkatu ture.” (Yoh.1:14). Akkasitti qoowlicha inni ture sun308 nama tahee; namninuus Yesuus Kiristoos jedhama.309 Yesuus kun kan inni dhalate akkanatti ture. Guyyaa tokko Jibiril maleeykichi, Rabbi birahii310 ergamee, gara intala Maariyaam jedhamtu takkaa dhufe. Maariyaam tun namicha Yoseef311
 • 12. jedhamuu tokkoof qaadhimamtee ti turte. Maleeykichis isiitti mullatee ti, “Nagaan siif haa312 ta’hu,ati tan ni’imaa arkatte, kunoo Rabbi Gooytaan si wajjiin jira” jedheen. Isiin immo waan313 inni dubbate hedduu isii rakkifnaan “Nageenyi akkasi tii maal?” jettee qalbii isiitti yaadde.314 Hoggus maleeykaan isii dhaan, “Yaa Maariyaam, Rabbi biraa ni’imaa arkattee ti jirtaa, hin315 sodaatin! Kunoo gadameessa kee keessatti ni ulfoofyta, ilmas ni deeysa, maqaa isaa tiis Yasuu316 jedhii tii moggasi! Inni beekamaa dha taha, Ilma Gooytaa jedhamee ti yaamama,…barabaraan317 moha, barri mootummaa isaatii dhuma hin qabu” jedhe. (Luq.1: 26-33)318 Maariyaam hoggus, “Ani dubra birkaa waaniin taheef jecha, kun akkamitti tahuu319 dandaya?”jettee ti maleeykaa gaafatte. Maleeykichi immoo, “Ruuhal Qudus si irra dhufa,320 humniti Gooytichaa tiis siif gaaddiddeeysifti; kanaaf jecha mucichi qulqulluu si irraa dhaltu kun321 m Ilma Rabbii jedhamee ti yaamama… Rabbi biratti wanni hin dandayamne humaa takka illee322 hin jirtu” jedhee ti deebiseef. (Luq.1:34-37). Maariyaamis achumaan ulfooyte.323 324 Maariyaam isaa wajjin odoo wal bira hin gahin waan ulfooytee harkamteef, qaadhimaan isii325 Yoseef dhoysaatti isii dhiisuuf murteeyse. Odoo Yoseef kana yaadaa jiruu jiruu, kunoo326 maleeykaan Gooytaa dhaa, manaamatti itti mullatee ti, “Yaa Yoseef ilma Daawwid, Maariyaam327 qaadhimaan tee, Ruuhal Qudusiin waan ulfooyteef jecha, isii fudhachuu hin sodaatin! Isiin ilma328 ni deeysi; atiis maqaa isaa ‘Yesuus’ jettee ti moggaafta; inni ummata isaa dilii isaanii irraa329 isaan najaa baasa” jedheen. Maat. 1:18-21) `330 Yaa obboleeysa/obboleettii kiyya, tarii gaaffiin “Maaliif Yesuus akkasitii dhufe?” jedhu qalbii331 keeysa si naanyti taha. Dubbiin as keeysatti himamtes asoosama sitti fakkaattee jirti taha. Haa332 tahu iyyuu malee garuu, dubiin kun dubbii dhugaa dha. Sababni Qoowlichi jasada tahee ti333 dhufeef sanyii adam hundaatu diliin isaaniitiin gabroomee ti jira. “Hundinuu yakkanii tu jiru334 ulfinni Rabbii tiis isaanirraa irratee ti jira.” (Rom.3:23). Akka Kitaabni Qulqulluun baanu,335 “Mindaan dilii dhaa du’a” (Rom.6:23). Kanaafuu namni hudinuu Rabbiittii adda bahee, aangoo336 du’aa fi Sheexanaatiin qabamee gara dhibbuu barabaraatti deemaa jira. Egaa eenyutu nama abdii337 hin qabne kanaaf gaha ree?338 Rabbi dhala namaa ni jaalata. Inni siin illee si jaalata. Kanaaf nuuf dirmannaa dhufe ti339 jira.“Rabbi akkanumatti tokkicha Ilma isaa hamma kannuufitti addunyaa jaalate; Kan isatti340 amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuufi malee, haa baduuf miti. Rabbi addunyaatti341 farachiisuuf odoo hin tahin, biiyti addunyaa isaan najaa haa baatuuf jecha Ilma isaa addnyaatti342
 • 13. erge. Ilma isaatti kan amanu firdiin itti hin godhamtu, isatti kan hin amanne garuu, maqaa343 tokkicha Ilma Rabbiitti waan hin amaniniif jecha, ammuma illee duruun firdiin itti godhamtee ti344 jirti.”(Yoh.3:16-18).345 346 Yaa Obboleeysa/obboleettii kiyya, dubbii Rabbii isa dhugaa fi qulqulluu kana dhageeysee ti jirta.347 Dhugaa dhageeyse kana amantee hoggaa Rabbitti jireenya kee laattee wabii jireenyaa ni348 qabaatta. Yesuus, “Hoolonni kiyyaa sagalee tiyyaa ni dhagyu; ani isaan nin beeka, isaaniis na349 duukaa dha bu’u. Ani jireenya bara baraa isaaniif nin kanna, isaaniis Abadan hin badan, namni350 tokko illeen harka kiyya keeysaa isaan butuu hin dandayu. Anii fi Abbaan tokkuma” jedhe.351 352 Egaa atiinis fedhinnaa keetiin jireenya bara baraa arkachuu murteeysinaan akkana jedhii Rabbiin353 Kadhadhu, “Yaa Goytaa Yesuu, ani amma duubii kee isan dhagaye kanatti amanee siiyiin gara354 jireenya kiyyatti affeeruuf murteeysee tiin jira. Gara onnee tiyya kottu. Dilii kiyya hundaa irraa355 najaa ana baasi. Araara anaaf godhi. Jireenya bara baraa tiis naaf kanni. Yaa Rabbi, micaa kee356 ana godhadhu; waan na dhageeyseef sin galateeffadha. Maqaa Ilma Kee Gooyitaa Yasuus isa357 gara biyya addunyaa dhufee waa’ee kiyyaaf dhiphina hundaa fudhateen. Aammiin!”358 359 Gaaffii ykn yaada yoo qabaatte teessoo kanatti fufee jiruun nu qunnami:360 361 362 363 Teklu T. Guta364 The Word-the Blood-the Spirit365 PO Box 46681 (Finfinne)366 E-mail: tekluwbs@yahoo.367 368
 • 14. Ati Maalitti Gammaduuf qopha’aa jirtaa?369 Bar tokko namicha sooressa tokkotu biyya tokko keessa ture. Namichi kunis qotiisa qaba370 ture. Guyyaa tokko Midhaan inni qote toleefii jennaan garaa isaatti akkas jedhe, “Yaa371 namummaa koo, waggaa baay’eedhaaf kan si ga’u waan gaarii hundumaa lafaa qabda; amma372 egaa dhimma hin qabaatin, taa’ii, nyaadhuu, dhugii gammadis! ” (Luqa.12:19) Waaqayyo373 immoo namicha badhaadhaa kanaan akkas jedhe, “ Yaa gowwaa edana lubbuu kee si duraa374 fudhachuuf jiru; egaa kan ati qopheessite kun hundinuu eenyuuf ta’a ree? ” Yesuusis itti dabalee,375 “ Namni badhaadhummaa ofii isaatiif tuullatee, Waaqayyo biratti immoo badhaadhaa hin ta’in,376 kunoo akkas in ta’a! ” jedhe.377 Yaa fira koo, namichi badhaadhaan kun maal bal’eessee? Lafa kana irra bara jiraatuuf waan isa378 ga’u bilcheeffateera. (Hubadhu sassaabachuuf yeroo hin argatnee!) Garuu boqonnaa galgalaa,379 Yeroo lafa kana irraa godaanu waan itti gammadu hin qopheeffanne! Akka yaada namicha380 kanaatti, lafa irra gaafa hundumaa kan jiraatu itti fakkaateera. Biyya lafaa irratti umurii dheeraan381 qaba jedhee ti yaade. Namni jiraachuufis buddeenni/nyaatni qofaan waan ga’aa ta’ee itti382 argameera. Sitti maaltu argamaa jiraa?383 Namichi gowwaan kun egaa gombisaa isaa jijjiiree kan biraa ( guddaa isaa ) ijaaruuf ; midhaan384 isaas walitti qabatee yeroo dheeraa taa’ee nyaachuu utuu karoorsuu, Yeroo inni itti hin Yaadinitti385 lubbuun isaa duraa fudhatame. Wanti inni karoorfatee fi qopheeffates isaaf hin taane. Dhiisee386 sokke! [ Namichi kun gowwaa kan jedhame namootaan ykn yaada isaan otuu hin ta’in Isa garaa387 nama hundumaa beeku Waaqayyoon!]388 Gowwummaan nama kanaa hojjetachuu isaa irraa hin dhufne. Karoorfachuun isaas cubbuu hin389 turre. Garuu garaa isaa waan darbu qofaa irratti hidhachuu isaatu isa galaafate! Waa’ee mana isa390 bara baraan keessa jiraatuu dhimma hin godhanne! Godoo isa yeroo muraasa keessa jiraatu391 qofaatu isa mo’ate. Yaa michuu koo, Yaadni garaakeetii maalitti hidhamee jiraa? Waa’ee392 jireenya bara booddee karoora fi qophii qabdaa laata?393 Jireenya har’a jiraatuun fuula Waaqayyootti gowwaa moo ogeessa jedhamtaa? Atis namummaa394 keetiin, ‘kan si ga’u qabdaa!’ kan ati jettu maal inni? Yoo, akkuma namticha waa’ee isaa395 dubbifatte kanaa, Buddeena [waan har’a mul’atu] qofaatti gammaduuf qophooftee jirta ta’ee,396 dhumni kan kees kan baa’ee nama gaddisiisu ta’a. Guyyaa lubbuun kee si irraa fudhatamtu inni397 ati walitti qabattus nama inni ta’uuf hin beektu.398
 • 15. Gooftaan Yesuus akkas jedhe, “ Namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu, dubbii afaan399 Waaqayyoo keessaa ba’u hundumaan malee. ” kanas jechuun namni jiraachuu yoo barbaadee,400 Waaqayyoon dhagahuu fi dubbii isaa eeguutu isa barbaachisa. Waaqayyos nama hundumaa waan401 hubachiisuu barbaadu qaba; “Lubbuun isa cubbuu hojjetu haa du’u! ” (Hisq.18:20) “Beenyaan402 nama cubbuu hojjetuu du’a” (Rom.6:23). “hundinuu Yakkaniiru ulfinni waaqayyoos isaanitti403 hir’ateera”(Rom.3:23). Kunis namootni hundinuu du’a jalaa dandeetti ittiin bahan akka hin404 qabne agarsiisa. Garuu immoo Waaqayyo akkas jedha “ Namni jal’aan karaa isaa irraa deebi’ee405 akka jiraatu malee, ani dhugumaan du’a isatti nan gammadaa ree?” (Hisq.18:23) ‘Namni dubbii406 koo dhaga’ee karaa koorra yoo adeeme jireenya ni argata.’407 408 Tarii amma ati akkas jetta ta’a, “Ani hojii gaarii baay’een qaba. Yeroo baay’ees nan sooma.409 Waan manni amantaa ana gaafatu hundumaas nan raawwadha… kanaafuu ani jannata rabbiitti410 nan gala”. Hojii gariin ati goote hundumtuu ba’eessa. Garuu isa Waaqayyo siin jedhu dhageessee411 karaa isaa irra yoo adeemte malee iddoo jireenyaa ga’uu hin dandeessu. Karaa isa sirrii irra hin412 jirtu taanaan gara hin feene[gara du’a bara baraa] dhaqaa jiraachuu kee ammuma beeki!413 Waaqayyo waa’ee Yesus akkas jedhe, “Kun ilma koo isa ani jaalladhu, gammachuunkoos isatti414 in raawwatama; isa dhaga’aa!” (Matt.17:5). Yesus immoo akkas jedha, “Garaan keessan hin415 raafamin, Waaqayyotti amanaa, anattis amanaa” (Yoh.14: 1). “karichi, dhugaan, jireenyis ana;416 anaan yoo ta’e malee eenyu iyyuu gara abbaa hin dhufu! ” (Yoh.14:6) “Dhuguma, dhuguman417 isinitti hima, dubbii koo dhaga’ee isa ana ergetti kan amanu jireenya bara baraa qaba; inni du’a418 keessaa gara jireenyaatti darbe malee, gara firdii hin dhaqu ”(Yoh.5:24). Kitaabni qulqulluunis419 akkas jedha, “ Waaqayyo, akkasumatti tokkicha ilma isaa hamma kennutti biyya lafaa jaallate;420 kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee, haa baduuf miti!421 ” (Yoh.3:16).422 Yesus itti dabalee, “ Namni biyya lafaa guutummaatti yoo buufate, lubbuu isaa garuu yoo dhabe423 bu’aan isaa maal ree? Ykis namni gatii lubbuu isaa maal kennuu danda’a ree?” (Luq. 16:26)424 “Ani jireenya akka qabaattaniifan dhufe” (Yoh10: 7-10) “Ana karri dhugaan; anaan olgalaa.”425 (Yoh.10:10) jedhe.426 Egaa Yesusitti amantee yoo jiraatte, guyyaa lafa kana irraa godaantu ulfinatu si eeggata. Yesus,427 “Du’aa ka’uun jireenyis ana. Namni anatti amanu yoo du’e illee in jiraata” (Yoh.11:25) jedhe.428 Isatti amannaan dhuguma gammachuu fi boqonnaa guddaatu si eeggata. (Matt. 11:28-30) .429
 • 16. sooressi gowwaan sun ofuma isaatii sooroma lafa irraa qabuun of jaje malee Waaqayyo biratti430 garuu deegaa homaa hin qabne ture. Biyya lafaa irraa yemmuu deemus dhipinatu isa eeggata.431 Yaa obboleessa/obboleettii koo, tarii atumti iyyuu gowwummaan yeroo dabarsaa jirta ta’a.432 Adaraa kee gammachuu fi ulfina yeroo gabaabduu ilaaltee isa bara baraa sana keessaa of hin433 dhabsiisin! Waaqayyo si jaallata hoo! Amma iyyuu harka isaa bal’isee akkas jechuu kee eega,434 “Yaa Waaqayyo, gooftaa isa hundumaa uumtee fi jiraachiftuu, ani gara keettan deebi’aatii atis435 araaraan gara kootti deebi’i. Cubbuu koo hundumaas anaaf dhiisi. Karaa jireenyaa isa ta’e ilma436 kee Yesusitti nan amanaa. Atis isaaf jedhii na simadhu. Jireenya ati karaa isaa kennitus437 fudhadhee jiraachuuf amma fuula kee duratti waadaa nan gala. Egaa kana booda jireenya si438 biratti badhaadhaa ta’e jiraachuuf ana gargaari.439 Gooftaa Yesus, ati har’aa kaaftee gooftaa jireenya koo anaaf ta’i. Ameen. ”440 Kadhata kana garaa kee irraa kadhatte yoo ta’eef ati kana booda jireenya haaraa jalqabdeetta.441 Jireenya haaraa kana itti fufuufis ta’ee keessatti of eeguuf: 1.Waaqayyoon kadhadhu 2. dubbii442 Waaqayyoo dhaga’i/ dubifadhu 3. amantootaa Wajjiin tokkummaa uummadhu. Waaqayyoo si443 haa eebisu!444 Gaaffii ykn yaada yoo qabaatte teessoo kanaan nu qunnami ykn nuuf barreessi:445 446 Teklu T. Guta447 The Word-the Blood-the Spirit448 PO Box 4003 (Finfinne)449 E-mail: tekluwbs@yahoo.com450
 • 17. Ergaa Waggaa Haaraa!451 Wagaan kun kan gammachuu fi eebbi dhugaan jireenya kee keessatti heddumatu, kan boqonnaa452 dhugaa itti boqottu, akan abdii haara’ee fi mul’ata jiraatu keessatti horattu sii fi namoota ati453 jaallatt hundumaaf haa ta’u! [Yoo sitti tole hiriyootaaf firoota jaallattuuf errgaa Waggaa haraa454 kana dabarsuufiin hin badu].455 456 Yeroo barri tokko bara biraatti darbu, dursees ta’ee isa booda wanti amaleeffatame tokko hojii457 ofi ilaaluu fi karoora gara fuula duraa baafachuu dha.Mootonnis ta’ee jaarmiyaaleen garagaraa458 kana gochuun beekamoo dha. “Waggaan darbe bu’aa maalii keessatti buufanne?Maal keessatti459 kisaarre, tarsiimoo akkamiitu nuuf hojjete? kamtu immoo nurratti hojjete? maal baranne? ...” fi460 kan biraas yeroo it gaafatamuu fi deebiin itti kennamuu yaalamu dha. Karoorri bara itti aanuus461 utuu barri inni ‘haaraan’ hin galin ykn akkuma inni jalqabeen ba’a! Kun shaakala gaarii akka ta’e462 ani illee nan fudhadhadha.463 464 465 Waaqayyos baroota keessatti gaaffii Inni dhala namaa gaafataa ture keessaa tokko,466 “dhaabadhaatii karaa keessan ilaalladhaa!” kan jedhu dha. Kana jechuun waa’ee amalaa fi hojii467 keenyaa ti malee immoo waa’ee karaa isa lafa tokko lafa biraati nu geessuu miti. Waaqayyo468 akkas jedha,”Amala keessanii fi hojii keessan tolfadhaa, walii wajjin jireenya qajeelaa469 jiraadhaa!” (Erm.7:5).470 471 Tarii amala akkamiitu nu bira jira laata, fuula Waaqayyoo duratti sirreeffamuun kan isa472 barbaachisu? Walii keenyaa fi Waaqayyoo wajjinis eessatti wal dhabnee fi wal badnee jirra473 laata? “Amma sirreeffadhaa!” jedha egaa sagaleen Waaqayyoo!(Efe.4:26) Waamicha jabaa474 kanatti diddaa agarsiisuun, harka Waaqayyoo keessaa eebba nuuf dhufu jijjiirsisuu ni dand’aa.475 Gooftaan barootaa akkas jedheera waan ta’eef,”Isin adduma addaan karaa keessan isa hamaa476 irraa deebi’aatii, jireenya keessanii fi hojii keessan qajeelfadhaa! Kanaa achi ani kunoo waan477 hamaa isinitti nan fidaa, akeekas isin irratti nan baafadhaa!”(Erm.18:11).478 479 Haa ta’u iyyu malee, warri gara Waaqayyootti deebi’uuf murteeffatan dheekkamsi Waaqayyoo480 akka hin bobaane gochuu ni danda’u.Yeroo nuti amala keenyaa fi hojii keenya sirreeffannu,481
 • 18. yeroo nuti Waaqayyoon Gooftaa keenyaaf abboomamnu, Inni immoo wanta hamaa nu irratti482 fiduu yaade ni dhiisa!(Erm.26:13).483 484 Waaqayyo du’uu nama cubbamaatti tasumaa hin gammadu. Innuu akkasitti dubbateera,”Maaliif485 duutuu...? Ani du’a namaatti hin gammadu, kanaaf yaada garaa keessanii geddaradhaatii486 jiraadhaa!” (Hisq.18:31-32). Egaa bara kana keessattis ta’ee bara baraan jiraachuuf,Waaqayyo487 karaa/xurree isaa nutti agarsiisaa jira jechuudha.488 489 Egaa barri haaraan, kan keessatti inni gaarii ta’e, fi karoorri jireenyaa akkasumas misooma of490 keessaa qabu, inni Waaqayyo karaa Gooftaa keenya Yasuus Kiristoos bakkeetti baase nu491 raawwatu malee, kan nuti yakkaa fi irra-daddarba keenyaan ulfina keenya salphinatti, eebbba492 keenya abaarsatti of jalaa geddarsiifnu nu duraa hin ta’in!493 Waaqayyo isiin haa eebbisu! Utuma cimuu fi ulfaatuu dubbiftanii as irra ga’uu keessaniif eebba494 deebi’uu fi Waaqayyoo wajjin walitti araaramuu argachuuf murteeffattan jechuu dha.495 [Na ofkalchaa akka keenyeffannuuf jedheen “sii” jedha] Tarii dadhabbii ofii kee kan bara496 dheeraaf keessatti hidhamte qabaachuu dadeessa. Tariis namoonni haala jireenyi kee keessa jiruu497 fi seenaa kee kaleessaa ilaalanii karaa sirraa jal’ifatan ta’uu danda’a ta’a. Tarii immoo atumtuu498 akka waan dheekkamsa Waaqayootiin adabamuuf uumamtetti of lakkkofteetta ta’a. Yaadni499 Waaqayyoo garu kana irraa adda! Kunoo ani oduu gammachiisaan bara haaraa kana keessatti500 Waaqayyo biraa siif qaba. Mee qalbifataan ishee kanas dubbifadhu:501 Waaqayyo siin guddisee si jaallata. Isaaf waa’ee jireenya kee isa dadhabbii fi hir’ina baay’ee502 qabuutu haajaadha miti. Isaaf waa’ee garaan kee gara Isaatti deebi’uuf murteeffachuutu dhimma503 guddaadha malee. Inni garaa kee ilaalu Waaqayyos,”Yoo deebite, sin deebisa!” siin jedha.504 Kunis, “Sin deebisa, ati fedhii deebi’uu yoo qabaatte, ati du’a jalaa dheessuu/baqachuu505 barbaadda taanaan” jechuudha. Waaqayyo ammuma siin oolchuuf qophaa’ee jira. Mee baay’ee506 yeroo hin fudhatiniitii, waan irraa deebi’uu qabduuf amma tarkaanfii tokko jalqabi.507 Gooftaan Yassuus,”Isin warri itti dhamaatanii dadhabdan, ba’aanis kan isinitti ulfaate hundinuu508 gara koo kottaa;ani boqonnaa isiniifan kenna...boqonnaas lubbuu keessaniif in509 argattuu!”(Mat.11:28-30) jedheera. Har’a iyyuu, keessattuu yeroo amma keessa jirtu kana510 keessatti, Uumaan kee harka bal’isee si waamaa jira! Barreefamumti kun si dhaqabuun ishii illee,511 atis dubbiftee as ga’uun kee akka Waaqayyo balbala araaraa siif banee jiru; jireenyi kee immoo512
 • 19. Isaaf barbaachisaa akka ta’e kan agarsiisu ta’uu hafaa?513 Yaada kee keessatti, “Maal godhu egaa amma? Essaa jalqabu?” jettee yaadda yoo ta’eef gorsa514 gabaabduu ishee siif kennuun yaala.515 1. Carraa deebi’uu siif kennuu Isaatiif Waaqayyoon galateeffadhu! “Yaa Waaqayyoo kiyya, atoo516 edaa ana hin dhiifne!...” Jedhiin. “Jireenyatti jiraadhee otuun jiruu, iji kiyya dubbifachuu otuu517 danda’uu, qabliin kiyya hubachuu otuu dandeessuu, yeroo sii wajjin walitti araaramuu waan518 anaaf qopheessiteef sin galateeffadha!...” jedhii dhugaadhumaan onnee kee irraa Uumaa kee Isa519 si jaallatu galatteeffadhu!520 521 2. Cubbuu kee Waaqayyotti himadhu. Barootaa fi guyyoota keessatti beektees, utuu hin beekins522 Waaqayyoo fi namoota gaddisiifte/yakkite, isa jireenya ufii kee irratti iyyuu hameenya adda523 addaa raawwattee, utuu hin dhoksin Waaqayyootti himii dhiifama gaafadhu.524 525 Kana jechuun, waan Gooftaan si irratti hin beeknetu jiraaf itti himuun barbaachise miti. Garuu526 garaan namaa gaafa dhugaadhaan waan itti dadhabe himachuu danda’u, gaafa immoo isa itti527 gaabbe irraa deebi’uuf murteeffatu, humna moo’ichaan jiraachuu argata jedhuudha malee.528 Kitaabni Qululluun,529 ”Namni irra-daddarbaa isaa dhokfatu hin hiiqu; namni irra-daddarbaa isaa himatu, kan dhiisus530 garuu, araara ni argata” jedha(Fak. 28:13)531 3. Gooftaan Yasuus gara jireenya kee akka dhufu fi hafuura Hsaatiin waan itti dadhabde532 hundumaatti akka si gargaaru gaafadhu.533 4. Macaafa Qulqulluu argachuu dandeessa taanaan, ammumaa qabii dubbifachu jalqabi. Karoora534 Waaqayyo jireenya keetiif baases achi keesssaa ni argattaa. Siif Waaqayyo yaada gaarii qaba535 waan ta'eef!536 537 5. Naannoo jirtutti bakka namoonni dhugaadhaan Waaqayyoon Waaqeffatan jiran dhaqiitii538 sagalee Waaqayyoo barachuu fi isattis guddachuuf waan sirraa barbaachisu hundumaa jalqabi.539 Tarii Kanumaan dura iyyuu harka kee Gooftaatti kennattee otuu jirtuu, jireenyi kee cubbuudhaa540 fi karaa malee jiraachuudhaan guutee jira yoo ta’e, harka kee gara Waaqayyo Isa abbaa kee541 ta’eetti ol qabiitii waadaa kee haareffadhu. Waaqayyoofis kakadhu, Innis kakuu haaraa sii wajjin542 gala! Hafuurri Qulqulluun dhufee humna moo’ichaa akka siif kennuuf gaafadhu.543
 • 20. Akkasitti balaa dhufuuf jiru jalaa oolla! Raafama/kerkera dachee fi lolaa bishaanii akkasumas544 lola beekamaa qofaatu balaa miti. Balaa cimaa of keessatti kan baatuu fi kan irratti warraaqsi545 barbaachisu yoo jiraate cubbuu dha. Seexanni yoo hammam nu jibba ta’e ilee nutti faraduu fi nu546 ajjeesuuf hin danda’u, garuu nuti cubbuu jalatti kufnee ofuma keenyaa firdii Waaqayyoo jala547 akka of galchinu yaala. Waaqayyo isa haa ifatu! Nulleen irratti dammaquunis gaariidha.548 Rakkoo fi balaa cubbuun namatti fidu siyaassi fi dhaabbileen gargaarsaa, mootummaa fi549 walta’iin mootota gamtoomanii, waldaa dargagootaa fi waldaan dubartootaatti ijaaramuun,550 Ogeenyyiin yaala fayyaa fi bulchitoonni biyyaa fi magaalaa hikuu hin danda’an. Cubbuu fi hojii551 biyya lafaa kan mo’atu danda’u, Kiristoosittii nama baqatee fi Hafuurri Kiristoos isa keessatti552 kan hojjetu qofa(1Yoh.1:5;4:15).553 Tarii, “Maal na godhe cubbuun! Seexannis maal na godhe? Anoo isumaa wajjinan jiraadhaa!”554 warri jedhan warra bulchaan mootummaa dukkanaa ija isaanii haguugee jiru dha, miliquun akka555 isaan barbaachisus warra hin hubanne. Gara itti deemsisu wallaalchisee ajjeesuuf deema. Nama556 akkasiitiin, “Boolla siif qopheessee, Seexanichi itti si oofaa jira; ati illeen gargaartee biraan of557 gahuuf deemaa jirta tii, mee irratti dammaqi!” jechuun barbaada.558 559 Kun egaa oduu guddaa kan Waagaa haaraa fi guyyoota hundumaa ti.560 Waaqayyo eebba Isa beekuu fi Isatti cichanii hafuutiin isinii fi maatii keessan hundumaa haa561 eebbisu!562 Yaadaa ykn gaaffii yoo qabaattan e-mail kanaan na qunnamuu dandeessu:563 tekluwbs@yahoo.com. Wanti guddaan garuu, Isa waa’ee keessan beekuu fi eenyuun iyyuu564 caalmaatti isin barbaadu Waaqayyoon dursa qunnamuun ogummaa dha!565 Odeeffannoo dabalataatiif, www.wordbloodspirit.ewebsite.com daawwachuu dandeessu!566 Baga Waggaa haarayaa geessan! Waggichi kan eebbi jireenyaa fi gammachuun wal irraa hin567 cinne itti isinii fi mana keessanifis baay’atee haa ta’u!568
 • 21. 569 570 Yasuusitti Amanuu keetiin Akkas taateem! 1. Waaqayyo Namoota in Jaallata: siinis Waaqayyo si jaalata. <[]>Jaalalli Waaqayyoo immoo irra caalaatti Karaa Yasuus Kiristoosiin Mul’ate. Yoh.3:16 Waaqayyo tokkicha Ilma Isaa hamma keennutti guutummaa biyya lafaa jaallate Rom.5:8 Kiristoos nuuf du’uu isaatiin Waaqayyo jaalala nuuf qabu agarsiise <[]>Jalalli gaarummaatti gammada malee miidhama isa jaallatuutti hin gammadu. Mitii? Waaqayyo cubbuu hin jaal’atu. Cubbamaan immoo akka du’u hin barbaadu. Hisqeel 18:23, 32; Hisqeel 33:11 Faaruu Erm 3:33 Hos 11:8 2Xim.2:4 2Phex 3:9 <[]>Kutaa kana irra dhaabadhuutii Waaqayyo jaalala Inni siif qabuuf Isa galteeffadhu! Utuu Inni siin hin jaalatu ta’ee, yeroo ati cubbuu hojjette, yeroo diinonnii kee si irratti ka’an, yeroo namoonni hamaa si irratti yaadan, Yeroo atumti immoo of irrattti hamaa yaadde, badiisa guddaa badda turte. Jireenyas otuu hin argatin hafta turte. Ulfina otuu hin ta’in, dhiphina barabaraatu qooda kee ta’a ture. Jaalalli Waaqayyoo garuu kunoo abdii jireenya barabaraa siif laateera. 2. Hundumatu Yakke: Atis nama cubbamaa/mtuu dha <[]>Waaqayyo siin si jaalata malee, cubbuu kee ijaa ba’uu barbaada. Cubbuun seera irra daddarbuu dha. Cubbuun Namaaf Waaqayyo gidduutti gargar bahumsa uuma. Lallba 7:20- namni cubbuu hin qabne tokko illee hin jiru Rom 3:19-23 Hundumatu yakke Gal.3:22 Hundumtuu cubbuu jala galee jira 1Yoh.1:8 Cubbuu hin qabnu yoo jenne of sossobna
 • 22. 3. Gatiin cubbuu du’a: Yasuus Kiristoos keessa hin jirtu taanaan atis du’a/tu dha <[]>Duuni kunis barabaraan Waaqayyottii gargara bahuu dha. Duuni gosa sadiitu jira. o Du’a foonii===isa foonnii fi lubbuun gargar bahu. Duuni akkasii kun gaaf Addam cubbuu hojjete jalqabee nama irratti mo’e. o Du’a hafuuraa===Isa otuma fooniin jiranii, hafuuraan garuu Waaqayyoottii gargar bahanii jiraatani. Addaan cituu wal-qunnamtii namaa fi Waaqayyo gidduu jiru irraa kan dhufu. Namni tokko utuu gara Gooftaa Yasuus dhufee Isa Gooftaa jireenya isaa hin godhatin dura, karaa hafuuraa du’aa dha. (Efe.2:1-5; 4:18; 1Xim.5:6; Mul. 3:1) o Du’a lubbuu=== Kun isa guyyaa dhumaatti, warri karaa Kiristoositti amanuu araara Waaqayyoo hin fudhatin Seexanaa fi ergamoota isaa wajjin galaana abiddaatti darbataman kan agarsiisu dha (Mul.20:11-15). Kunis barabaraan Waaqayyoo, Isa gammachuu fi nagaa akkasumas boqonnaa namaaf kennuu, irraa gargar bahuu dha. Abdii tokko malee dhiphina xumurama hin qabne keessa jiraachuu! o <[]>Warreen kun sadeen walumaa galatti du’a jedhamu. Yoodhuma hundi isaanii gatii cubbuu ta’an iyyuu, isa jalqabaa nama hundumaatu dhandhama. Inni lammaffaan immoo isa sadaffaatti ceesisa. Kana jechuunis, namni tokko Yasuus Kiristoosiin amanuudhaan du’a hafuuraa keessaa hin dammaqu taanaan dhiphina bara baraa jalaa karaa ittiin hafuu danda’u tokko illee hin qabaatu.(Efe.5:14) <[]>Wantoota cubbuun nama irratti fidu keessaa inni guddaan Waaqayyotti gargar baasuu dha. Kunis karaa biraa du’a jechuu dha. Waaqayyottii gargar bahuun immoo, jireenyattii, nagaattii, ulfinattii, gammachuuttii gargar bahuu dha. [Mee atumti halkan itti waa sodaattee ykn dhiphattee halkanni sitti dheerate yaadadhu: “Yoom bar’aa?” halkan itti jette. Bara baraaf nagaattii adda bahuun hoo hammam caalaatti ulfaataa ta’uu danda’a ree?] Isa.48:22 Nama cubbumaadhaaf nagaan hin jiru Hisq.18:4,20; Luubuuu cubbuu hojjetutu du’a Roma. 6:23 Gatiin nama cubbuu hojjetuu du’a Rome.5:12—Hundumtuu waan yakkaniif duuni nama hundumaatti dhufe Yaaqob 1:15 cubbuun du’a deessi
 • 23. Mul’ata 21:8—cubbuun galaana abiddaatti gatamuutti nama geessa 4. Karaa Kiristoositti amanuu abdiin jireenyaa dhala namaatiif jira: Atis Yasuusiitti Amanuudhaan Fayyite! AKkuma armaa olitti arginetti, cubbuun nama ajjeesa. Cubbamaanis ni du’a. Garuu kun seenaa isa dhumaa miti. Ammallee nama cubbamaadhaaf abdiin jireenyaa waan jiruuf.Eessaa? <[]> Cubbuun dhala namaa akka galaanaatti liqimsee jira. Namni galaanaan liqimsfame kan biraa kan isa baasu barbaada. Kanaa achi du’a ooluu hin danda’u. Akkasuma namni cubbamaan du’a jalaa olluu kan inni danda’u gargaarsa yoo argate qofa. Garagaarsi galaana cubbuu keessaa nu baasuu danda’u immoo fayina karaa Gooftaa Yasuus mul’ate qofa. Namni Yasuusitti amanauudhaan dhiiga Isaatinis dhiqachuudhaan qulleeffama. (1Qor.6:11; HoE. 26:14-18, 1Phex.1:2). Dhugaan ati amantee, itti cimuuf deemtu egaa isa kana. Ati gaafa Yasuus Kiristoositti amantee kaaftee wantoota hedduu argattu keessaa warren gurguddoon:  Mucaa Waaqayyoo tata Yoh.1:11-12- Warra isa simataniif ijoollee Waaqayyoo akka ta’aniif gooftummaa isaaniif kenne; isaanis warra Maqaa isaatti amananidha Warri Ijoollee Waaqayyoo ta’an immoo mootummaa abbaa isaanii ni hirmaatu. Rom.8:17Ijoollee Waaqayyoo erga taanee warra waan hundumaa isaa wajjin argatan in taana. Galatiyaa 3:29—sanyii Abriham erga taatanii waan Waaqayyo abdachiise ni argattu Yoh.1:11-12- Warra isa simataniif ijoollee Waaqayyoo akka ta’aniif gooftummaa isaaniif kenne; isaanis warra Maqaa Isaatti amanan dha.
 • 24.  Dhiifamuu cubbuu keetii argatta Qol. 1: 12-14 Ilma Isaa kanaan furamuu, dhiifamuu cubbuus arganneerra. Rom.8:1 Warra Kiristoositti amananitti firdiin itti muramu hin jiru HoE.10:43-Namni isatti amanu hundinuu Maqaa isaatiin dhiifamuu cubbuu in argata HoE.13:38-39 Yasuusitti kan amanu hundinuu hiikama ni argata HoE.26:18 Yasuus, “Anatti amanuudhaan dhiifamuu cubbuu isaanii argaranii…” Ibiro.9:22,28 –Dhiiga malee dhiifamni cubbuu hin jiru  Jireenya barabaraa qabaatta Yoh.5:24 Namni anatti amanu du’aa gara jireenyaatti darba Rom.5:21-Karaa Yasuus jireenyi barabaraa mo’a Tit. 3:7 Waaqayyo, ayyaana Kirstoosiin qajeelotatti lakkaa’amenee, abdii jireenya barabaraa akka argannuuf kana nuuf godhe 1Yoh.2:24-25- Abdiin Waaqayyo nuuf kenne jireenya barabaraa ti.  Kennaa Fayyina fudhatta Namni tokko gaafa Gooftaa Yasuusiin jireenya isaa irratti moosisu yookiin immoo fayyisaa jireenya isaa godhee fudhatu, fayina argata. (Rom3:23-26; Efe2:4-5;2Tes 1:8-10) Akka kutaalee kana keessatti arginutti:  Namni tokko gaafa sagalee Waaqayyoo dhaga’ee, Yasuusiin garaa isaa guutuu gara jireenya isaatti affeeru, Gooftaan gara jireenya isaa ni dhufa.  Namni Yasuusiin jireenya isaatti affeeruudhaan isa simate immoo Mucaa Waaqayyoo ta’uuf gooftummaa (aboo) argata.  Namni Yasuusiin amanuudhaan mucaa Waaqayyoo ta’e kun immoo jirenya bara baraa qabaata(1Yoh.5:10-12) 571
 • 25. BARUMSA BU'UURA AMANTII KIRISTAANAA K U T A A 1 : J I R E E N Y A H A A R A A K I R I R S T O O S I T T I A M A N U U D H A A N A R G A c h u u 1. Jireenya Haaraa Yeroo itti Gooftaa Yasuusiin gara jireenya keetti affeertee eegalee,akka abdii ofii isaatii siifkenneetti Inni gara jireenya kee dhufee jira.Mul. 3:20 “kunoo, ani balabala dura dhaabadhee balabala nan rurrukuta;namni sagalee koo dhaga’ee yoo anaafbane, ani ol nan lixa, isaa wajjinis maaddiitti nan dhiyaadha,innis anaa wajjin in ynaata” Akka dubbii Waaqayyoo kanaatti: balbala inni jedhu laphee/onnee keenya agarsiisa.Ga'een kee immoo onnee kee bantee Gooftaa Yasuusiin gara jirreenya keetti simachuudha.Ga’een Gooftaas gara jireenya keetti ol seenee si keessa jiraachuudha.Ati Kiristoosiin gara jireenya keetiitti kan affeerte akkaataa kanattii? Yoo Kiristoosiin gara jireenya keetti akkasitti affeertte ta’eef, jireenya kee ilaalchisee kiristoos amma karaa hafuura Isaa fi sagalee Isaa si keessa jiraachuu jalqabeera jechuudha.Amma kiristoos jireenya kee keessa jiraachuu isaas amantiidhaan beekta jechuudha.Sabani isaa Inni Dubbii ofii Isaatiitiin yoo nuti affeerre, gara jireenya keenyaa akka dhufu waadaa seeneera waan ta'eef. Egaa kana booda jireenyi kee, mana cubbuu fi Seexanaa otuu hin taane,mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uutti geddarameera.Atis Gooftaa jiraataa ta'ee waj 2. Fayyinaa fi Mirkaneeffannoo Namni Goofta Yasuusitti amanu tokko Kiristoosii wajjin tokkummaa sirrii ta’e akka qabu beekuu in danda’a;beekuutus irra jira. Yoo kana beekee hin mirkaneeffatu ta’es mamtuu ta’a;gammachuu fi nagaa dhugaa isa Kiristoositti amanuun argamu sana qabaachuu hin danda’u.Akkasumas jireenya isaatiifis hiikkoo argachuu hin danda’u. Amma ati Kirstoos gara jireenya kee waan dhufeef Waaqayyoo wajjin jireenya haaraa jalqabdeetta jechuu dha.Kana jichuun karaa dhugaa irra deemuu jalqabdeetta jechuudha.Jireenya haaraa kana immoo kan argachuu dandeesseef jireenya amala gaariin ijaarame qabaachuu keen,maatii gaarii irraa dhalachuu keetiinis miti.Ati Kiristaana kan ta’uu dandeesse sababa Kiristoos gara jireenya kee dhufeefqofa. Kiristoos gara jireenya kee waan dhufeefjireenya haaraa ykn jireenya barabaraa argaattee jirta. Kanaafis gammadi! Mee 1Yoh: 5:11-13 dubbisitii sirriitti irratti yaadi. Akkas jedha,“Waaqayyo jireenya bara baraa nuuf kenne; egaa dhugaan isaa isa kana;jireenyi barabaraa kunis ilma isaa keessatti argama.Namn illma Waaqayyoo hin qabne,jireenyicha hin qabu.Isin warri Maqaa ilma Waaqayyootti amantan,jireenya bara baraa qabaachuu keessan akka beektaniifkan hundmaa isiniifcaafe.” Akka kutaan kun heeruttis,. Jireenyi bara baraa kan argamu Ilma Waaqayyoo qabaachuudhan ta'a (1Yoh.5:11). Kanaafis,namni Kiristoos jireenya isaa keessa jiru jireenya bara baraa qabata(1Yoh. 5:12). Ati Jireenya bara baraa akka qabdu maaliin beekta? Deebiiin kee,'Ilama Waaqayyoo Yasuus Kiristoosiin fudhachuu koo waanan beekuuf'yoo ta'e sirriidha. Mee Yoh. 10: 27-29 dubbisi.“Hoolotni koo sagalee koo in dhaga’u,ani isaan beeka,isaanis na duukaa in bu’u.Ani
 • 26. jireenya bara baraa isaaniifnan kenna,isaan bara baraan hin badan,namni tokko illee harka koo keessaa isaan hin butatu Abbaan koo inni anatti isaan kenne,hundumaa irra guddaa dha;homtinuus harka abbaa koo keessaa isaan butachuu hin danda’u.” jedha Gooftaan Yasuus. Akka dubbii Yasuus dubbifatte kanaatti,harka Kiristoos keessaa kan si baafachuu danda'u jiraa? eenyutu si butachuu danda’aa? Rom.8:35 fi 8:38-39 itti dabalii dubbisi. siin immoo egaa sichi jalala Kiristoosittii kan garagar si baasuu danda’u jira? 3. Eebba Jireenya Haaraa Kana Keessatti Argamanii Kiristaana jechuun nama KirIstoosiin fudhatee,Kiristoosis isaa keessa jiraatu jechuu dha.Akka Macaafni qulqulluun jedhutti yeroo Yasusiin gooftaa jireenya kee gootee fudhattee wantoonni baa’een jireenya kee keessatti raawateera.Kana jechuunis yeroo sanaa jalqabdee eebba baay’ee argatteetta jechuu dha.Isaan keessaas muraasni: 3.1. Fayyinaa fi dhiifamuu cubbuu Fayyinni kennaa namootni,yemmuu Waaqayyo biraa dhiifamuu cubbuu isaanii argatanii amantii isaanii Kiristoos irra kaa’atan,tola (otuu gaatii itti hin baasin) argatanidha.Efesoon 2:8-9 dubbusi.Fayyinni mindaa namootni gatii hojii isaanii isa gaariin argatan otuu hin taane, karaa Yasuus Kiristoositti amanuu kennaa namaafkennamu dha (dabalii Tito 3:4-5 dubbisi).Ati dhiifamuu cubbuu keetii argatteettaa? (Qola.1:13-14) Fayyin ati Kiristoositti amanuudhaan argatte kun kan itti fufiinsa qabu dha.Kiristoosis erga takkaa gara jireenya kee dhufee,raawwatee si hin dhiisu.( Ibroota 13:5) kanaafis,Kiristoosiin gara jireenya keetti kan fudhachuun siifta'u yeroodhuma tokkicha. Isaa boodas isumaa wajjin waliifgaltee jiraachuudhaan itti fufta. 3.2. Uumama Haraa Ta’uu Uumam haaraa ta’uun kun jijjiirama jireenyaa Kiristoositti amanuudhaan argamu dha.Akka 2Qoron.5:17 keessatti barreeffamee jirutti,. namni Kiristoosa keessa isaa jiru uumama haaraa ta'a.Kun immoo jireenya isa moofaa sanattii adda kan bahe dha.Namni Kiristoosiin fudhate irraa sich kan mul'atu Kiritoos malee namummaa moofaa miti (Qola 3:10 fi Efesoon 4:24 dubbisi). 3.3. Maatii Haaraa Nuti yemmuu Yasuusiin fudhannu,namoota Yasuusitti amanuudhaan ijollee Waaqayyoo ta’anii wajjin,firooma ykn tokkummaa uummanneera jechuu dha.dhaqnacha irrattis akka qaama tokkoo taaneerra.Rome 12:4-5;1Qoro.12: 12-13 fi 27 dubbisi.Kiristaanonni kan biroonis ijoollota waaqayyoo waan ta’aniifwalitti dhufeenyi ykn tokkummaan ati isaanii wajjin qabdu kan kan obbolummaa ta'a jechuudha. 3.4. Mucaa Waaqayyoo Ta’uu Yeroo Yasuusiin fudhanne ijoollota Waaqayyoo taaneerra.Hariiroon nu gidduutti uumames kan kan abbummaa fi mucummaa ta’eera jechuu dha.Kiristoosin namoota fudhataniifhaboon ijoollee Waaqayyoo ta'uu kennameraaf (Yoh.1:12). Egaa nuyi ijoollee Waaqayyoo jedhamnee waamamuu kan dandeenyeefYasuus Kiristoosiin waan fudhanneef,maqaa Isaattis waan amanneefqofa (1Yoh. 3:1). Ijoollee warra (abbaa fi haadha) keenyaa kan taane fooniin irraa dhalachuu dhaan akka ta'e, ijoollee Waaqayyoo kan nuti taanu immoo hafuuraan isa irraa dhalachuudhani dha (Yoh. 3:1-3). Mucoolii Waaqayyoo taaneerra erga ta'e immoo,dhaaltuu Mootummaa Isaas ni taana (Galat.4: 6-7).
 • 27. 572