Crisis Management Simulation - FINAL PROJECT by iK4RE

300 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
300
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Crisis Management Simulation - FINAL PROJECT by iK4RE

 1. 1. Crisis Management labPanteion UniversityAdvertising & Public Relations LAB1Crisis management
 2. 2. THE SIMULATION
 3. 3. MEDIATEAM 2
 4. 4. ΠΩ΢ ΔΙΑΧΕΙΡΙ΢ΣΗΚΑΝΣΗΝ ΚΡΙ΢Η ΣΑ ΜΕ΢Α ?
 5. 5. ΠΟΙΑ ΜΕ΢Α ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ:
 6. 6. Η ΤΠΟΘΕ΢Η
 7. 7. ΔΕΔΟΜΕΝΑ-Αντιπροςωπεία του ΔΝΣ (Διεκνζσ Νομιςματικό Σαμείο) μαηί μετθν Πρόεδρο Κριςτίν Λαγκάρντ βρίςκεται ςτθν Ακινα γιαδιαπραγματεφςεισ.-Η αντιπροςωπεία διαμζνει ςτο ξενοδοχείο HOTELI.-Λόγω του μεγάλου φόρτου εργαςίασ θ αντιπροςωπεία περνάειόλο τον χρόνο του ανάμεςα ςτο ξενοδοχείο και ςτα Τπουργεία.-Σο catering του ξενοδοχείου ζχει αναλάβει μετά από διαγωνιςμόθ εταιρεία FOOD CATERING.
 8. 8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ΢ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ«FOODCATERING»-Η εταιρεία FOOD CATERING είναι θ δεφτερθ μεγαλφτερθ εταιρεία cateringςτθν ελλθνικι αγορά.-Αποτελεί μζλοσ τθσ ομϊνυμθσ πολυεκνικισ αλυςίδασ.-Σα κεντρικά γραφεία: Λονδίνο-Οι προμικειεσ των πρϊτων υλϊν από : Γαλλία, Γερμανία καιΕλβετία.-Διακζτει πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ISO και πιςτοποιθτικό HACCP.-Εφαρμόηει εςωτερικό ςφςτθμα ελζγχου FoodNet-Θεωρείται από τισ πλζον αξιόπιςτεσ εταιρίεσ catering παγκοςμίωσ.
 9. 9. ΢ΣΟΧΟ΢ ΣΩΝ ΜΕ΢ΩΝ- Άμεςθ δράςθ (ςε real time χρόνο).- ΢υλλογι όςων των δυνατότων περιςςότερων ςτοιχείων.- Σθλεκζαςθ / Ακροαματικότθτα.- Δθμιουργία είδθςθσ με ςωςτό και ζγκυρο περιεχόμενο.- Άςκθςθ πίεςθσ για τθ δθμιουργία ςκανδάλου.- Ρεπορτάη/Άρκρα με ενθμερωτικό και αιχμθρό χαρακτιραανάλογα με το φφοσ του κάκε μζςου.
 10. 10. ΗΜΕΡΑ 1θ24/05/13-Κυκλοφοροφν φιμεσ πωσ θ Πρόεδροσ του ΔΝΣΚ.Λαγκαρντ είναι άρρωςτθ με ναυτία,ςτομαχικζσ διαταραχζσ και υψθλό πυρετοφ απόχτζσ το βράδυ.-Χτεσ το βράδυ θ Κ.Λαγκάρντ δείπνθςε ςτοξενοδοχείο.
 11. 11. ΚΙΝΗ΢ΕΙ΢ ΜΕ΢ΩΝ-Ανάλυςθ δεδομζνων-Ανάλυςθ δεδομζνων ΞΑΝΑ!-Επικοινωνία με γιατρό για πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ςυπτϊματακαι τα πικανά ςενάρια από τα οποιά μπορεί να προζρχονται.-Επικοινωνία κάκε μζςου ξεχωριςτά με το ΤπουργείοΟικονομικϊν και με τθν εταιρεία FOODCATERING με ςκοπό τθνεπαλικευςθ του γεγονότοσ και τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν.-Αναπαραγωγι του video που ζςτειλε θ εταιρεία και ςχολιαςμόσ.
 12. 12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ΢ΩΝ ΜΕΤΠΟYΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 13. 13. ΜΕGA: Θεωρείτε πωσ θ υγεία τθσ διατρζχει ςοβαρό κίνδυνο ι θκατάςταςι τθσ είναι υπό ζλεγχο;-Ραρά το γεγονόσ ότι ακόμα δεν ζχουν βγεί τα αποτελζςματα τωνεξετάςεων, ζχουμε ςοβαροφσ λόγουσ να πιςτεφουμε πωσ δεν είναικάτι το ανθςυχθτικό.ZOUGLA.GR: Βλζποντασ να ξεςπάει ζνα τόςο ςθμαντικό ςκάνδαλο,ποιεσ ιταν οι πρϊτεσ ενζργειεσ ςασ;-Καταρχάσ, δφο μζλθ τθσ ομάδασ μασ πιγαν αμζςωσ ςτο ξενοδοχείο hoteliμε ςκοπό να πλθροφορθκοφν από τον ίδιο το γιατρό που εξζταςε τθνκυρία Λαγκάρντ για τθν κατάςταςθ τθσ υγείασ τθσ, κακϊσ και να μιλιςουνμε τουσ υπεφκυνουσ του ξενοδοχείου και να μάκουν περαιτζρωλεπτομζρειεσ. Ραράλλθλα, τα υπόλοιπα μζλθ επικοινϊνθςαν με τουσυπεφκυνουσ του food catering για να πιζςουν για άμεςο ζλεγχο όλων τωνυλικϊν που χρθςιμοποιικθκαν για τθν παραςκευι των πιάτων, αλλά καιγια τον υγειονομικό ζλεγχο του χϊρου παραςκευισ. Δράςαμε άμεςα καιμε ψυχραιμία, με ςκοπό τθν γριγορθ ανάρρωςθ τθσ κυρίασ Λαγκάρντ καιτθν ανακάλυψθ του τι προκάλεςε το γεγονόσ.
 14. 14. ΠΡΩΣΟ ΘΕΜΑ: Δεν πιςτεφετε ότι ζνα τζτοιο γεγονόσ κα βλάψει τθν εικόνατθσ Ελλάδασ;- Δεν κα αφιςουμε κανζνα γεγονόσ να βλάψει τθν εικόνα τθσ χϊρασ μασ καικα κάνει ό,τι περνάει από το χζρι μασ για να προςτατζψουμε τθνοικονομία και το κφροσ τθσ Ελλάδασ μασ.΢ΚΑΙ: Ροιο ιταν το πρόγραμμα τθσ αντιπροςωπείασ του ΔΝΤ τθν Ραραςκευι;Ραρευρζκθκε θ κ. Lagard και ςε άλλα μζρθ πλθν Υπουργείου Οικονομικϊνκαι Ξενοδοχείου, όπου ενδεχομζνωσ να κατανάλωςε κάτι το οποίο ευκφνεταιγια τθν παροφςα αδιακεςία τθσ;- Το πρωί ςτισ 10π.μ. ιταν προγραμματιςμζνθ θ επίςκεψθ του ΔΝΤ ςτοΥΡ.ΟΙΚ., ςτθ ςυνζχεια επιςκζφτθκαν και άλλα Υπουργεία, για να καταλιξουνςτο Ξενοδοχείο που διαμζνουν, HOTELI, όπου και δείπνθςαν ςτισ 8μ.μ.κατά προςζγγιςθ.
 15. 15. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ΢ΩΝ ΜΕΕΣΑΙΡΕΙΑ FOODCATERING
 16. 16. MEGA:Τι ςκοπεφετε να κάνετε για να προλάβετε κάποιαδυςάρεςτθ εξζλιξθ, όπωσ το ενδεχόμενο πολλαπλϊν κρουςμάτωνμετά τθ κ.Λαγκάρντ ;-Για να αποφευχκεί ζνα νζο κροφςμα κα προχωριςουμε άμεςα ςεελζγχουσ των τροφίμων για να επιβεβαιϊςουμε τθν ακριβισαιτία αυτοφ του αναπάντεχου προβλιματοσ.ΖOUGLA.GR: Ρόςα άτομα ζφαγαν το ίδιο φαγθτό με τθν κ.Λαγκάρντ;Δοκίμαςε κανζνασ εκ των εςω απϋτα ίδια προϊόντα με εκείνα πουςερβιριςτικαν ςτο τραπζηι των αντιπροςϊπων του ΔΝΤ;- Δϊςτε μασ λίγο χρόνο, μζχρι να διεξαχκοφν οι απαραίτθτοι ελεγχοι ϊςτενα είμαςτε ςίγουροι για τα αποτελζςματα και να ςασ επιβεβαιϊςουμε μεαπόλυτθ ειλικρίνεια όλα τα ςτοιχεία.ΠΡΩΣΟ ΘΕΜΑ:Kάνατε ςυςτθματικοφσ ελζγχουσ για τθν ποιότθτα τουφαγθτοφ; Ο τελευταίοσ πότε ιταν;- Φυςικά και διενεργοφνται ςυςτθματικοί ζλεγχοι για τθν ποιότθτα τωντροφίμων του ξενοδοχείου. Ο τελευταίοσ ζλεγχοσ μάλιςταπραγματοποιικθκε πριν απο ζνα μινα.
 17. 17. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΢φμφωνα με πλθροφορίεσ, θ κ. Κριςτίν Λαγκάρντ χκεσπζραςε τον περιςςότερο χρόνο τθσ μεταξφ ΤΠ.ΟΙΚ. και του ξενοδοχείου πουδιζμενε, επομζνωσ το εςτιατόριο του ξενοδοχείου HOTELI φαίνεται να είναιτο μόνο δείπνθςε χκεσ το βράδυ, γεγονόσ που φαίνεται να το ςυνδζει άμεςαμε το περιςτατικό δθλθτθρίαςθσ τθσ και τθν εταιρία ςασ. Σι ζχετε να πείτεγιϋαυτό;-Δϊςτε μασ λίγο χρόνο, μζχρι να διεξαχκοφν οι απαραίτθτοι ελεγχοι ϊςτε ναείμαςτε ςίγουροι για τα αποτελζςματα και να ςασ επιβεβαιϊςουμε μεαπόλυτθ ειλικρίνεια όλα τα ςτοιχεία.SKAI: Πραγματοποιικθκε ζλεγχοσ των γευμάτων προτοφ ςερβιριςτοφνςτθν αντιπροςωπία του ΔΝΣ χκεσ βράδυ; Αν ναι ποιοσ ιταν αυτόσ;-Η εταιρία μασ δεν κεωρείται τυχαία από τισ πιο αξιόπιςτεσπαγκοςμίωσ. Είναι οργανωμζνθ με ςυςτιματα ελζγχου κακ’ όλθ τθδιαδικαςία παραγωγισ, με πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ISO και HACCP καιεπιπλζον εφαρμόηει το δικό τθσ ςφςτθμα ελζγχου FoodNet για τθν αςφάλειακαι τθν υγιεινι των πελατϊν μασ.
 18. 18. THE PRESS – DAY 1
 19. 19. THE PRESS – DAY 1
 20. 20. ΗΜΕΡΑ 2θ25/05/13-Κυκλοφοροφν φιμεσ πωσ δεφτερο μζλοσ τθσαντιπροςωπείασ εμφάνιςε ςυμπτϊματαςτομαχικϊν διαταραχϊν.-Φαίνεται πωσ βρίςκεται ςε κίνδυνο όλθ θαντιπροςωπεία.-Σο Τπουργείο Οικονομικϊν ςτζλνει Δελτίο Σφπου
 21. 21. ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΑΠΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 22. 22. ΚΙΝΗ΢ΕΙ΢ ΜΕ΢ΩΝ-Ανάλυςθ νζων δεδομζνων.-Αναηιτθςθ τθσ λίςτασ ατόμων τθσ αντιπροςωπείασ που φιλοξενεί θ χϊραμασ.-Ανταποκριτζσ ζξω από το ξενοδοχείο και το Τπουργείο Οικονομικϊν γιαςυλλογι πλθροφοριών και καταγραφι δθλώςεων.-Επικοινωνία κάκε μζςου ξεχωριςτά με το Τπουργείο Οικονομικϊν και με τθνεταιρεία FOODCATERING με ςκοπό τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν και άςκθςθπίεςθ για εξθγιςεισ και ςτοιχεία που δεν ζχουν ακόμα δθμοςιοποιθκεί.-Αναπαραγωγι του Δελτίου Σφπου που ζςτειλε το Τπουργείο Οικονομικϊνκαι ςχολιαςμόσ.
 23. 23. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ΢ΩΝ ΜΕΤΠΟΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 24. 24. MEGA: -Εμφανίςτθκε όλθ θ αντιπροςωπεία του ΔΝΤ ςιμερα;-Δυςτυχϊσ όχι.SKAI: Η εταιρία FOOD CATERING ανζλαβε το catering του ξενοδοχείου ζπειτα απόδιαγωνιςμό. Ήταν άραγε ο διαγωνιςμόσ αυτόσαδιάβλθτοσ;-Φυςικά και ιταν!ΖOUGLA.GR: Ενθμερωκικατε απ’ τουσ αρμόδιουσ για το ποια ιταν τακριτιρια με τα οποία θ food catering κζρδιςε τον διαγωνιςμό; Γιατί δθλαδιεπελζγθ θ 2θ μεγαλφτερθ εταιρία και όχι θ 1θ ;- Τα κριτιρια επιλογισ του food catering ιταν θ παγκοςμίου φιμθσ ποιότθτατροφίμων και υπθρεςιϊν που προςφζρει, θ οργάνωςθ ςυςτθμάτων ελζγχουκακόλθ τθ διάρκεια παραγωγισ με πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ISO καιπιςτοποιθτικό HACCP για τισ καλζσ διαδικαςίεσ υγιεινισ και αςφάλειασ.Πςον για τον λόγο που επελζγθ θ 2θ δεν το γνωρίηω. Ρικανότατα θ πρϊτθεταιρεία να μθν διακζτει τισ ίδιεσ δυνατότθτεσ που ζχει θ food catering, όπωσείναι θ πιςτοποίθςθ ISO ι το γεγονόσ ότι εφαρμόηει και το δικό τθσ εςωτερικόςφςτθμα ελζγχου FoodNet, που επιβάλλει θ μθτρικι εταιρία, και το οποίο αφοράςτθν αςφάλεια και υγιεινι.
 25. 25. ΠΡΩΣΟ ΘΕΜΑ: To δελτίο τφπου του food catering αναφζρει ότι δεν φζρεικαμία ευκφνθ για τθν αςκζνεια των 2 μελϊν του ΔΝΤ. Ροια είναι θ άποψθςασ και τι ςτάςθ κα κρατιςετε;- Η Food Catering είναι μία μεγάλθ εταιρεία, θ οποία ζχει αποδείξει τθναξιοπιςτία των προϊόντων τθσ πολλάκισ ςτο παρελκόν. Μία εταιρεία, ςαντθν Food Catering, που ςζβεται τον εαυτό τθσ και κάνει πολλοφσ και ςυχνοφσυγειονομικοφσ ελζγχουσ ςτα τρόφιμά τθσ,είναι λογικό και επόμενο να μθνκεωρεί τον εαυτό τθσ υπεφκυνο για τθν αςκζνεια των δφο μελϊν τουΔΝΤ,ειδικά όταν τα αποτελζςματα των υγειονομικϊν ελζγχων είναι κακαρά.Συνεπϊσ θ εταιρία Food Catering δεν μπορεί να φζρει καμία ευκφνθ, οφτεεμείσ ζχουμε λόγο να τθν κατθγοριςουμε, εφόςον τα αποτελζςματα είναικακαρά.ZDF: Ζχετε ζρκει ςε επαφι με το δικό μασ Υπουργείο;-[.........] ςτθ ςυνζχεια ςυνομιλιςαμε με εκπροςϊπουσ του ΥπουργείουΕξωτερικϊν τθσ Γερμανίασ κακϊσ και με το Υπουργείο Οικονομικϊνπροκειμζνου να αναφζρουμε το περιςτατικό.
 26. 26. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ΢ΩΝ ΜΕΕΣΑΙΡΕΙΑ FOODCATERING
 27. 27. MEGA: Ιςχφει πωσ και δεφτερο μζλοσ τθσ αντιπροςωπείασ νοςεί με τα ίδιαςυμπτϊματα;-Πντωσ και άλλο μζλοσ τθσ αντιπροςωπείασ ζχει τα ίδια ςυμπτϊματα.ZDF: Δοκίμαςε κάποιοσ το menu πρίν προςφερκεί ςτθν αντιπροςωπεία;-Ράντα υπάρχει κάποιοσ ο οποίοσ δοκιμάηει το μενοφ του catering μασ καιςυνικωσ δεν είναι μόνο ζνα άτομοZOUGLA.GR: Δεδομζνου ότι κερδίςατε τον διαγωνιςμό – προφανϊσ επειδιείςτε θ 2θ μεγαλφτερθ εταιρία catering ςτθν ελλθνικι αγορά – κεωρείτε ότιοι αρμόδιοι κα ζχουν δίκιο να μετανιϊςουν για τθν επιλογι τουσ και να ςασρίξουν ευκφνεσ;- Ευκφνεσ κα αποδοκοφν όπου και όταν πρζπει.KAΘΗΜΕΡΙΝΗ: Πόςο χρόνο κα πάρει μζχρι να βγουν τα αποτελζςματα απότο Χθμείο του Κράτουσ;- Αναμζνουμε τα αποτελζςματα εντόσ 24ϊρου.
 28. 28. ΠΡΩΣΟ ΘΕΜΑ: Γνωρίηετε εάν τα δφο ςυγκεκριμζνα άτομα, ζφαγαν τα ίδιαπροϊόντα;- Αυτό δεν το γνωρίηουμε. Το μενοφ ιταν κοινό για όλα τα μζλθ τθσαντιπροςωπείασ . πικανότατα τα δφο αυτά άτομα, να ζφαγαν κάτι άλλοπζρα από το μενοφ του δικοφ μασ catering και να τουσ προκάλεςε τθνΔθλθτθρίαςθSKAI: Εάν δεν είςτε εςείσ υπεφκυνοι για το γεγονόσ αυτό, τότε ποιοσ μπορείνα είναι; Εφόςον πλζον δεν μιλάμε για ενδεχόμενο ςυμπτϊςεων.-Αυτό δεν μποροφμε να το γνωρίηουμε. Εμάσ οι αρμοδιότθτζσ μασςταματοφν ςτα πλαίςια τθσ εταιρείασ. Ππωσ ςασ είπα ςυνεχίηουμε τουσ ελζγχουσγια να αποκλείςουμε κάκε ενδεχόμενο κακισ ποιότθτασ τροφίμων καιδιαδικαςιϊν. Από εκεί και πζρα, για οποιονδιποτε άλλο φζρει ευκφνθ για τοπεριςτατικό, είναι αρμόδιοι άλλοι φορείσ να ςασ ενθμερϊςουν.SKAI: Ποιοι είχανε πρόςβαςθ ςτθ κουηίνα του ξενοδοχείου πζρα από τοπροςωπικό ςασ;-Από τθ ςτιγμι που αναλάβαμε τθν τροφοδοςία τθσ αντιπροςωπείασ ςτοεςτιατόριο, πζραν του προςωπικοφ μασ και των υπεφκυνων των ξενοδοχείου πουανζλαβαν τθν επίβλεψθ δεν είχε κανείσ άλλοσ πρόςβαςθ.
 29. 29. THE PRESS – DAY 2
 30. 30. THE PRESS – DAY 2
 31. 31. THE PRESS – DAY 2
 32. 32. ΗΜΕΡΑ 3θ26/05/13Δεν υπάρχουν νεα δεδομζναμόνο....
 33. 33. ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑFOOD CATERING
 34. 34. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ΢ΩΝ ΜΕΤΠΟΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 35. 35. MEGA: -Στο Δελτίο Τφπου ςασ αναφζρετε πωσ δεν υπάρχει κανζνασλόγοσ ανθςυχίασ. Δεν βρίςκετε ανθςυχιτικό το γεγονόσ τθσ εμφάνιςθσςυμπτωμάτων και από δεφτερο μζλοσ;-Στο Δελτίο Τφπου δεν είπαμε ποτζ πωσ δεν υπάρχει κανζνασ λόγοσανθςυχίασ.Στο Δελτίο Τφπου λζμε πωσ οι πρϊτοι ζλεγχοι ζδειξαν πωστα προιόντα μασ είναι καλισ ποιότθτασ και πωσ όλεσ οι διαδικαςίεσπαραγωγισ τθροφν τουσ κανόνεσ υγιεινισ.ZDF: -Η εταιρεία μασ ενθμζρωςε πωσ ςκοπεφετε να δθμοςιοποιιςετε τααποτελζςματα τθσ ζρευνασ. Ρότε κα γίνει αυτό;-Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ κα δθμοςιευκοφν αφριο Δευτζρα 27/5 2013τισ πρϊτεσ πρωινζσ ϊρεσ ζτςι ϊςτε να διαψεφςουμε οποιοδιποτεενοχοποιθτικό ςτοιχείο όςον αφορά τθν εταιρεία <<FOOD CATERING >>.
 36. 36. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Θα ςυνεχιςτεί κανονικά το πρόγραμμα τθσ αποςτολισ ιυπάρχουν διαδικαςίεσ που ζχουνε παγϊςει/ αναβλθκεί;- Δεν ζχει αναβλθκεί ςχεδόν τίποτα, όλα κυλοφν κανονικά.SKAI: Ροιοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια τθσ αποςτολισ; Υπάρχειπροςωπικό αςφαλείασ που διατίκεται από το κράτοσ;-Φυςικά και υπάρχει όπωσ και προςωπικό που επζλεξε θ αντιπροςωπεία.SKAI: Ρόςο καλά μπορεί να κάνει αυτό το προςωπικό τθ δουλειά του, ανςυμβαίνουν τζτοιεσ απειλζσ;- Πςο καλά μπορεί και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ, αφοφ είναι ειδικάεκπαιδευμζνο για κάκε γεγονόσ και περίςταςθ.ZOUGLA: Είναι δυνατόν να μθν μπορείτε να προςτατεφςετε μια τζτοιασ ςθμαςίασαποςτολι, εν μζςω ταραχϊν ςτθ χϊρα; Και μιλάτε μετά για εμάσ ότι εκκζτουμετθ χϊρα ςτο εξωτερικό;-Δεν κεωροφμε πωσ δεν προςτατεφςαμε τθν αποςτολι, αντικζτωσ όπωσομολογοφν και οι ίδιοι είναι ιδιαίτερα ευχαριςτθμζνοι. Οι φιμεσ που διαδίδονταιψευδϊσ ςτο τζλοσ δεν κα βλάψουν οφτε εμάσ οφτε και τθν χϊρα, κα βλάψουνμόνο αυτοφσ που τισ διαδίδουν .
 37. 37. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ΢ΩΝ ΜΕΕΣΑΙΡΕΙΑ FOODCATERING
 38. 38. MEGA: Mιπωσ υπιρξε κάποια φποπτθ κίνθςθ που δεν εκτιμικθκε αναλόγωσ;-Καμία φποπτθ κίνθςθ δεν ζγινε αντιλθπτι.ZDF: Η είδθςθ αυτι αποτελεί τεράςτιο ςκάνδαλο για τθ χϊρα μου, ειδικά ςεμια ςτιγμι οποφ θ αντιπροςωπεία ζχει ζρκει ςτθ χϊρα ςασ για ναςυνεδριάςει για μείηοντα κζματα. Ξζρετε τί μπορεί να ςθμαίνει ζνα πικανόςενάριο δθλθτθρίαςθσ τθ δεδομζνθ ςτιγμι; Δεν καταςτρζφετε αυτι τθςτιγμι μόνο τθ φιμθ τθσ εταιρείασ ςασ αλλά επιβαρφνετε και τθ κζςθ τθσχϊρα ςασ.-Καταλαβαίνουμε ότι ι είδθςθ αυτι ζχει αποτελζςει ςκάνδαλο και για τισδφο χϊρεσ.Σασ βεβαιϊνουμε ότι ςε περίπτωςθ που κάποιοσ από τθ χϊρα ςασηθτοφςε να ζρκει να ελζγξει τισ πρϊτεσ φλεσ των τροφίμων μασ δεν καπροβάλαμε απολφτωσ κανζνα διςταγμό!
 39. 39. ΖOUGLA.GR: Aναφζρετε ςτο δελτίο τφπου ότι όλα τα ςτοιχεία δείχνουν ότιδεν φταίτε. Θζλετε να μασ εξθγιςετε ποια είναι όλα τα ςτοιχεία; Φαντάηομαιπωσ δεν εννοείτε μόνο τουσ πρϊτουσ ελζγχουσ.- Ππωσ αναφζρεται ςτο Δελτίο τφπου λοιπόν, ςτο οποίο κα ιταν καλό ναζχετε δϊςει περιςςότερθ ςθμαςία, τα ςτοιχεία αυτά είναι όςα ζχουμεμζχρι τϊρα ςτθ διάκεςι μασ . Και όπωσ ζχω ιδθ αναφζρει, μιλάμε για τααποτελζςματα των πρϊτων ελζγχων κακϊσ και για αποτελζςματα τωνεςωτερικϊν ελζγχων υγιεινισ που γίνονται ςε τακτικά χρονικάδιαςτιματα, και τισ διεκνισ πιςτοποιιςεισ . Επίςθσ, τονίηεται ςτο Δελτίοτφπου, ότι οι ζλεγχοι ςυνεχίηονται εντονότερα, για αποκλείςουμε κάκεενδεχόμενο ευκφνθσ τθσ εταιρείασ μασ.ΠΡΩΣΟ ΘΕΜΑ:Γνωρίηετε εάν ζγιναν περαιτζρω ζλεγχοι, πιο εξειδικευμζνοι,δεδομζνθσ τθσ ςπουδαιότθτασ του προςϊπου που φιλοξενικθκε ςτοξενοδοχείο;- Τι εννοείται όταν λζτε “εξειδικευμζνοι ζλεγχοι”; Οι ζλεγχοι ςυνεχίηονταιεξονυχιςτικά ςε ότι αφορά τθν εταιρεία μασ και τθν ποιότθτα τωντροφίμων. Αν γίνονται παρόμοιοι ζλεγχοι και προσ άλλεσ κατευκφνςεισ δενμποροφμε να το διαβεβαιϊςουμε εμείσ αλλά άλλου είδουσ κρατικοί φορείσ.
 40. 40. ΚΙΝΗ΢ΕΙ΢ ΜΕ΢ΩΝ-Επικοινωνία με Τπουργείο Οικονομικϊν καιεταιρεία FOODCATERING για αναηιτθςθεξελίξεων και ςυλλογι νζων πλθροφοριϊν.-Αναπαραγωγι Δελτίου Σφπου τθσ εταιρείασκαι ςχολιαςμόσ.
 41. 41. THE PRESS – DAY 3
 42. 42. ΗΜΕΡΑ 4θ27/05/13-Tα αποτελζςματα των ελζγχων ςτο εςτιατόριοτου ξενοδοχείου. Διεξιχκθςαν ζλεγχοι από τισαρμόδιεσ υπθρεςίεσ του κράτουσ (ΕΦΕΣ, ΓενικόΧθμείο του Κράτουσ) ςε όλα τα τρόφιμα και δενβρζκθκε πακογόνοσ οργανιςμόσ.-To προςωπικό του εςτιατορίου ελζγχκθκε και δενυποφζρει κανείσ από ςτομαχικά προβλιματα ιάλλθ αςκζνεια.
 43. 43. ΗΜΕΡΑ 4θ27/05/13-H υγεία τθσ Κ.Λαγκαρντ είναι καλφτερα.-Σο κζμα παίρνει ενδιαφζρουςα τροπι κακϊσυπάρχουν φιμεσ για ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΚΗΕΠΙΘΕ΢Η εναντιϊν τθσ Κ.Λαγκαρντ και του ΔΝΣ.-Σο κζμα αναπαράγεται από διάφορα blogs.
 44. 44. OΛΑ ΣΑ MEDIA ΕΧΟΤΝ ΕΡΩΣΗ΢ΕΙ΢..........ΑΛΛΑ Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΑΠΑΝΣΗ΢ΕΙ΢&ΚΑΛΕΙ TA MEDIA ΢Ε ΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΤΠΟΤ
 45. 45. MAIL ETAΙΡΕΙΑ΢ ΠΡΟ΢ MEDIA“Ζχοντασ πλζον τα αποτελζςματα των ελζγχων πουζγιναν ςτα τρόφιμα και τισ διαδικαςίεσ, και ζχοντασεπίγνωςθ τθσ ςοβαρότθτασ και τθσ ζκταςθσ που ζχειπάρει το κζμα, για να απαντιςουμε διεξοδικά ςεερωτιςεισ και απορίεσ ςασ καλοφμε ςε ςυνζντευξθτφπου τθν Δευτζρα 27/5/2013 και ϊρα 17:00 ςταγραφεία τισ εταιρείασ μασ. Στθ ςυνζντευξθ καπαρευρίςκεται αντιπροςωπεία του ΥπουργείουΟικονομικϊν.”
 46. 46. ΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΤΠΟΤΠΡΙΝ ΣΗΝ ΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΤΠΟΤ:Προετοιμαςία ερωτιςεων.ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ΢ ΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ΢ ΣΤΠΟΤ:Ερωτιςεισ ςχετικά με τα μζτρα αςφαλείασ τθσεταιρείασ και του πικανοφ ςεναρίου τρομοκρατικισενζργειασ.Σαυτόχρονθ μετάδοςθ από τα μζςαΜΕΣΑ ΣΗΝ ΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΤΠΟΤ:΢χολιαςμόσ των απαντιςεων τθσ εταιρείασ και τουΤπουργείου Οικονομικϊν.
 47. 47. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΡΩΣΗ΢ΕΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΤΠΟΤΖOUGLA.GR – προσ Τπ. Οικονομικών : Εςείσ, ςτείλατε εξ’ αρχισ κάποιοαρμόδιο άτομο – ωσ εκπρόςωπο του Υπ. Οικονομικϊν για να ελζγξει ο ίδιοστα ςυςτιματα αςφαλείασ;- Aπό τθν πρϊτθ ςτιγμι, δφο άτομα του Υπουργείου Οικονομικϊνζςπευςαν ςτο ξενοδοχείο για τον απαραίτθτο ζλεγχο.ΠΡΩΣΟ ΘΕΜΑ – προς Τπ. Οικονομικών: Ρζρα από το προςωπικό αςφαλείαστου ξενοδοχείου, υπιρχε παραπάνω προςωπικό το οποίο διζκεςε το κράτοσ;- Δεν το γνωρίηουμε αυτό.
 48. 48. Παραδείγματα ερωτιςεωνκατά τθ ςυνζντευξθ ΣφπουΖOUGLA.GR – προσ εταιρία food catering: Πςον αφορά τα κζματααςφαλείασ, ποιοι είχαν πρόςβαςθ ςτθν κουηίνα; Υπάρχει πικανότθτα κάποιο3ο άτομο να ζχει πρόςβαςθ ς’ αυτόν το ςυγκεκριμζνο χϊρο;-Ρρόςβαςθ ςτθν κουηίνα είχε μόνο το προςωπικό. Απ’ όςο είμαςτε ςε κζςθνα γνωρίηουμε όχι.ΠΡΩΣΟ ΘΕΜΑ - προσ εταιρία food catering: Ενθμερωκικαμε ότι διεξιχκθζρευνα ς’ όλα τα τρόφιμα και δεν βρζκθκε κανζνασ πακογόνοσ οργανιςμόσ.Ριςτεφετε ότι ςασ κατθγόρθςαν άδικα και βεβιαςμζνα;- Είμαςταν εξαρχισ ςίγουροι για τθν ποιότθτα των προϊόντων μασ, οπότεδεν ανθςυχιςαμε ςε καμία περίπτωςθ.
 49. 49. Παραδείγματα ερωτιςεωνκατά τθ ςυνζντευξθ ΣφπουSKAI – προς εταιρία food catering: Ζχετε αναφερκεί πολλζσ φορζσ ςτθνυψθλι αςφάλεια και τα δρακόντεια μζτρα που λάβατε για τθ δεδομζνθπερίςταςθ. Τθν ίδια ςτιγμι όμωσ γίνεται λόγοσ για τρομοκρατικι ενζργεια,επομζνωσ το ηιτθμα μάλλον ζχει λάβει πολφ μεγαλφτερεσ διαςτάςεισ απόαυτζσ που κζλετε να πιςτεφετε. Αντιλαμβάνεςτε επίςθσ, πωσ βρίςκεςτε ςτθνπιο ευάλωτθ κζςθ ςυγκριτικά με τουσ υπόλοιπουσ εμπλεκόμενουσ, άρα καιςτο ςτόχαςτρο τθσ κοινισ γνϊμθσ. Τι ζχετε να πείτε για αυτό;- Πράγματι λάβαμε τα αςφαλζςτερα μζτρα που ιταν εφικτό. Μποροφμε ναβεβαιϊςουμε ότι
 50. 50. THE PRESS – DAY 4
 51. 51. THE PRESS – DAY 4
 52. 52. THE PRESS – DAY 4
 53. 53. ΗΜΕΡΑ 5θ28/05/13Εκπομπι με καλεςμζνουσ τουσ εκπροςϊπουσ του ΤπουργείουΟικονομικϊν και τθσ εταιρείασ FOODCATERINGΘζματα ςυηιτθςθσ:Σα δεδομζνα και θ εξζλιξθ τθσ κατάςταςθσΗ άποψθ και οι κινιςεισ του Τπουργείου και τθσ εταιρείασΣο πικανό ςενάριο τρομοκρατικισ ενζργειασΣα αποτελζςματα τθσ ζρευνασΣα μζτρα αςφαλείακαι ζμφαςθ ςτο κζμα τθσ μεγάλθσ ζκταςθσ και τθσδιαρροισ του κζματοσ ςτα ξζνα μζςα!
 54. 54. ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ...
 55. 55. ΜΙΑ ΤΠΕΡΟΧΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ!
 56. 56. THANK YOU FOR YOUR TIMEAlexou MirellaAlevropoulou AlexiaVoutsina-Petsimeri NefeliDimitrakopoulou AikateriniKaratza VasileiaPapantonopoulos GiannisPappoui EvaggeliaPappa StellaMania Xenou, Instructor, CEO at Reliant CommunicationsBetty Tsakarestou, Assistant Professor, Head of Adv. & PR LabCrisis management 60

×