Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Engage Me

551 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Engage Me

 1. 1. ENGAGE ME Activa el teu català
 2. 2. Qui som? <ul><li>Engage Me és una empresa que neix en el sector de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit de l’educació. Ens dediquem a la implementació de l'e-learning en diferents àmbits educatius. </li></ul><ul><li>Cada entorn que dissenyem respon a unes necessitats de formació determinades en el qual les noves tecnologies esdevenen un factor clau per a desenvolupar els nostres projectes. </li></ul>
 3. 3. El nostre projecte <ul><li>La nostra empresa ha participat en diferents projectes de divulgació i aprenentatge de la llengua catalana a diferents universitats de Catalunya amb la creació i realització de cursos de perfeccionament de la llengua. </li></ul><ul><li>Engage Me ofereix cursos de Llengua Catalana totalment virtuals i orientats al públic adult amb la finalitat de fomentar l’ús de la Llengua Catalana. </li></ul><ul><li>Engage Me ha dissenyat un entorn d’ensenyament i aprenentatge a través del qual l’alumne gaudirà d’un aprenentatge dinàmic i on ell serà el subjecte actiu. </li></ul>
 4. 4. El nostre equip Marta Galindo Casas Llicenciada en Filologia. Màster en Educació i TIC. Especialitzada en gestió de centres educatius i projectes TIC. Rafel Macias Delestal Diplomat en magisteri. Màster en Educació i TIC. Especialitzat en l’àmbit tecnopedagògic. Mireia Casajuana Barredo Llicenciada en Filosofia. Màster en Educació i TIC. Especialitzada en l’assessorament pedagògic en l’àmbit de les TIC. Ma. Dolors Gordillo Psicologia i Mestra en Ensenyament Primari. Màster en Educació i TIC Assessora en l'àrea d'acolliment i integració cultural i social a les persones nouvingudes.
 5. 5. Organigrama de l’empresa Assessora pedagògica en l’àmbit de les TIC Gestió de centres educatius i projectes TIC Assessora àrea d'acolliment i integració cultural i social Disseny tècnic i tecnopedagògic
 6. 6. La nostra metodologia <ul><li>Hem desenvolupat el projecte estructurat en cinc fases, seguint el model ADDIE: </li></ul><ul><li>Anàlisi . </li></ul><ul><li>Disseny. </li></ul><ul><li>Desenvolupament. </li></ul><ul><li>Implementació. </li></ul><ul><li>Avaluació. </li></ul>
 7. 7. La nostra filosofia <ul><li>Els nostres projectes estan inspirats en una visió clarament constructivista de l’aprenentatge. </li></ul><ul><li>Els quatre factors claus per entendre la nostra manera de fer són: </li></ul><ul><ul><li>Nou rol docent: el docent és una guia, facilitador, ajuda a l’estudiant. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nou rol de l’estudiant: l’estudiant és el centre del procés d’E/A. Ha de ser participatiu i col·laboratiu. A partir de la interacció ha de poder construir el coneixement. </li></ul></ul><ul><ul><li>Disseny de les activitats: Propicien al reflexió, la interrelació i la construcció de conceptes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació: s’avaluen els continguts, però d’una manera especial el treball cooperatiu i col·laboratiu, la interacció i la flexibilitat. </li></ul></ul>
 8. 8. Objectius del projecte <ul><li>Millorar les competències lingüístiques dels participants en el curs. </li></ul><ul><li>Adequar els cursos a l’horari dels alumnes. </li></ul><ul><li>Vetllar per la progressió dels alumnes en el desenvolupament dels cursos. </li></ul><ul><li>Acompanyar l’alumne en tot el procés educatiu, des de la informació i matrícula fins en el desenvolupament dels diferents cursos. </li></ul><ul><li>Oferir un entorn d’aprenentatge on l’alumne pugui expressar-se i interactuar amb els seus companys. </li></ul>
 9. 9. Característiques del curs <ul><li>Cursos totalment gratuïts perquè estan subvencionats al 100% per la Generalitat de Catalunya. </li></ul><ul><li>Tracte i seguiment individualitzat. </li></ul><ul><li>Els estudiants perceben la utilitat del curs i l’aplicació pràctica. </li></ul><ul><li>L’entorn virtual és fàcilment accessible pels alumnes amb poc domini de les competències informàtiques. </li></ul><ul><li>Hi ha un sistema de suport clar i accessible als alumnes. </li></ul><ul><li>Els alumnes en tot moment poden consultar el calendari, les activitats i els objectius per tal que es puguin organitzar. </li></ul>
 10. 10. Estructura dels cursos Nivells Cursos Nivell en finalitzar els cursos Hores Nombre d’estudiants Nivells B B1, B2 i B3 Nivell bàsic de català (A1) 60 h 25 per aula Nivells E E1, E2 i E3 Nivell elemental de català (A2) 60 h 25 per aula Nivells I I1, I2 i I3 Nivell intermedi de català (B) 60 h 25 per aula Nivells S S1, S2 i S3 Nivell de suficiència de català (C) 60 h 25 per aula
 11. 11. Objectius generals dels cursos <ul><li>Millorar la competència comunicativa en Català. </li></ul><ul><li>Elaborar textos orals i escrits de diferents àmbits. </li></ul><ul><li>Comprendre i sintetitzar seqüències audiovisuals procedents dels mitjans de comunicació. </li></ul><ul><li>Realitzar exposicions orals amb ajuda dels recursos de les TIC. </li></ul><ul><li>Distingir registres i nivells de formalitat de la llengua. </li></ul><ul><li>Participació activa de l’alumne. </li></ul><ul><li>Interacció social en català. </li></ul><ul><li>Aplicar les estratègies per a la correcció lingüística i la correcció gramatical dels textos.  </li></ul><ul><li>Adaptar textos orals a escrits. </li></ul><ul><li>Corregir i re-elaborar textos orals i escrits. </li></ul>
 12. 12. Competències <ul><li>Capacitat de comunicació oral i escrita en llengua catalana </li></ul><ul><li>Capacitat d’utilitzar la terminologia i les tècniques pròpies de l’àmbit professional </li></ul><ul><li>Coneixement i habilitat per utilitzar diferents fonts d’informació i de documentació </li></ul><ul><li>Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica. </li></ul><ul><li>Capacitat de recerca d’informació. </li></ul><ul><li>Capacitat per adaptar-se a noves situacions </li></ul><ul><li>Maduresa intel·lectual i aprenentatge autònom </li></ul><ul><li>Raonament crític </li></ul><ul><li>Domini instrumental de la llengua catalana </li></ul><ul><li>Capacitat per localitzar, manipular i sintetitzar informació bibliogràfica </li></ul><ul><li>Coneixements per aplicar els coneixements adquirits. </li></ul>
 13. 13. Continguts <ul><li>Els continguts teòrics estan distribuïts en tres blocs. En cadascun d’ells es treballen els components de la competència comunicativa: </li></ul><ul><ul><li>Comprensió oral i escrita </li></ul></ul><ul><ul><li>Expressió oral i escrita </li></ul></ul><ul><li>També es treballen els components de la competència lingüística: </li></ul><ul><ul><li>Ortografia </li></ul></ul><ul><ul><li>Morfologia </li></ul></ul><ul><ul><li>Sintaxi </li></ul></ul>Els tres blocs són: <ul><li>Llengua i mitjans de comunicació </li></ul><ul><li>Llengua oral </li></ul><ul><li>Llengua escrita </li></ul>
 14. 14. Llengua Oral Llengua Escrita Llengua i mitjans de comunicació Continguts
 15. 15. Activitats <ul><li>Les activitats específiques del projecte estan basades en aquests set grups: </li></ul><ul><ul><li>Comprensió escrita </li></ul></ul><ul><ul><li>Competència digital </li></ul></ul><ul><ul><li>Comprensió oral </li></ul></ul><ul><ul><li>Interacció escrita/oral </li></ul></ul><ul><ul><li>Competència lingüística </li></ul></ul><ul><ul><li>Expressió escrita </li></ul></ul><ul><ul><li>Expressió oral </li></ul></ul>
 16. 16. Disseny tècnic <ul><li>El disseny tècnic es basa en el model pedagògic del discent didàctic. Per això l’opció tècnica escollida es basa en: </li></ul><ul><ul><li>La plataforma Moodle </li></ul></ul><ul><ul><li>Blogs </li></ul></ul><ul><ul><li>Espais web </li></ul></ul><ul><ul><li>Marcadors socials </li></ul></ul><ul><ul><li>Xarxes socials </li></ul></ul><ul><ul><li>Espais virtuals de presentacions </li></ul></ul><ul><li>També ens ajudem d’editors de so i d’imatge com els programes Audacity i GIMP </li></ul>
 17. 17. Temporització <ul><li>El projecte està pensat per fer-ho en tres ofertes anuals. A cadascuna d’elles s’imparteixen tots els nivells segons la taula de l’estructura dels cursos. </li></ul><ul><li>Per a l’any 2011 les ofertes segueixen la següent temporització: </li></ul><ul><ul><li>Oferta 1 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Començament 24 de gener </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Acabament 17 d’abril </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Oferta 2 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Començament 9 de maig </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Acabament 31 de juliol </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Oferta 3 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Començament 12 de setembre </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Acabament 4 de desembre </li></ul></ul></ul>
 18. 18. Esperem que us hagi agradat, gràcies per la vostra atenció. L’equip d’ Engage Me

×