Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pembuktian

KELAB NUMOSS

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Pembuktian

 1. 1. HHHC 9301 KEMAHIRAN PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT NUR’ AMIRA BINTI AMINULLAH A146272 TEAM BUILDING & STRATEGIC PLANNING (NUMOSS) Dr. NOORAZEAN BINTI MOHD ALI
 2. 2. PENGENALAN Pada hari Ahad bersamaan 21 Disember 2014 Persatuan NUMOSS (KST) telah mengadakan satu program yang diberi nama sebagai NUMOSS Strategic Planning and Team Building bertempat di sekitar kawasan Dewan Kuliah Fakulti Teknologi Sains & Maklumat (FTSM).Program ini telahmelibatkanseramai 20orang AJK serta 30 orang peserta yang terdiri daripadaahli kelabtersebut.Programini berlangsung pada pukul 8.30 pagi dan berakhir pada pukul 4.00 petang. Antara tujuanprogramini berlangsungadalahuntuk melahirkanahli KST yang proaktif dan progresif.Di sampingitu,dapatmembinasertamerapatkanhubungansilaturrahim antara ahli KST. Sepanjangprogramini berlangsung, saya telah diamanahkan untuk menjadi sebagai AJK Dokumentasi. Tugas yang perlu dilakukan sebagai AJK Dokumentasi adalah seperti mengambil gambar, merakam video dan membuat video sepanjang program dijalankan untuk pembuktian kokurikulum. Aktiviti yang telah diadakan selepas senaman pagi dan “Ice Breaking” adalah seperti berikut: AKTIVITI DAN TUJUAN AKTIVITI 1. Mengangkattin menggunakangetah Tujuan:Untukmemperlihatkankerjasamadancara berkomunikasidi antaraahli kumpulan. 2. Si buta Tujuan:Dalamaktiviti ini,ketuamemainkanperananpentingkeranaketuadikehendaki memberi arahan yangtelahdiberitahuolehparafasilitatordanahli-ahlinyaperlu mempercayai setiapkataarahanyangtelahdikeluarkanolehketua. 3. Balingbelonairsambil tutupmata Tujuan:Setiapahli haruslahmempunyai pendengaran yang baik ketika bermain aktiviti ini kerana ahli dikehendaki membaling belon yang berisi air sambil mata tertutup dan pada masa yang sama mendengar arahan dari ketua. Fasilitator memainkan peranan untuk mengganggu setiap kumpulan.
 3. 3. HASIL DAN IMPLIKASI Denganadanya program sebegini, saya dapat mempelajari sesuatu yang baru seperti cara untuk menguruskan maklumat dengan lebih efisien. Secara tidak langsung, saya tahu cara-cara untuk mendokumentasikan sesebuah maklumat agar maklumat tersebut sah dan bolehdijadikanbahanbukti. Segalamaklumat,perbincangan, dan sebagainya dapat disimpan dengan teratur untuk tujuan dokumentasi. Manakala dari segi pembelajaran sepanjang hayat pula, saya dapat mengakses maklumat dan sumber dengan cekap dan berkesan. saya juga berkebolehan dalam mengenalpasti maklumat iaitu mencari maklumat berkaitan dengan program, keperluan maklumat dan menilai sumber-sumber maklumat. KESIMPULAN Akhir sekali, semua aktiviti dapat dijalnkan dengan lancar walaupun mempunyai bilangan ahli peserta yang kurang serta terdapat beberapa masalah yang dapat diatasi oleh AJK-AJK program. Selain itu, program ini juga dapat membantu mengubah sifat pasif ahli program dan ahli-ahli kelab NUMOSS agar lebih banyak menglibatkan diri dalam pelbagai aktiviti yang akan diadakan kemudian. PENUTUP Melalui program ini, sebahagian ahli KST dapat bersua muka serta berkenalan antara satu sama lain dengan lebih rapat. Keadaan ini secara tidak langsung dapat mengeratkan lagi hubungan silaturrahim sesama ahli KST. Selain itu juga, ahli KST juga dapat merancang suatu perancangansertadapat menyumbangkansesuatuideakepadakelabterhadapprogramkelab yang bakal dijalankanpada semester akan datang. Pada masa yang sama ahli KST secara tidak langsungnyaakandilatih cara-cara dalam menguruskan maklumat dengan lebih efektif serta dapat pembelajaransepanjanghayat yangmana merekajugadapat mengaplikasikan keadaan tersebut di dunia luar.
 4. 4. GAMBAR-GAMBAR SEBELUM DAN KETIKA PROGRAM BERLANGSUNG GAMBAR KETIKA MESYUARAT PERTAMA GAMBAR KETIKAMESYUARATKEDUA
 5. 5. GAMBAR KETIKAMESYUARATKETIGA GAMBAR KETIKAMESYUARATKEEMPAT GAMBAR PERSIAPANUNTUK HARI KEJADIANPROGRAM BERLANGSUNG
 6. 6. GAMBAR SENAMROBIK BERSAMA PARA PESERTA (SELEPAS PENDAFTARAN)
 7. 7. GAMBAR KETIKAICE-BREAKING
 8. 8. AKTIVITI 1:
 9. 9. AKTIVITI 2:
 10. 10. AKTIVITI 3:

×