Project presentation

Mira Todorova
Mira TodorovaWeb Developer at M-Design
ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ “АЛТЕРНАТИВА 55”
Проект
„Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна
интервенция при деца с ментални проблеми”.
“Improving social service provision in local community for early
intervention to children with mental development problems”
01.08.2013 - 30.07.2015
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация
Швейцария чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на
гражданското общество”.
The project is implemented with the financial support of the Swiss Confederation
through the "Fund for reforms related to the participation of civil society."
Този документ е създаден в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
във връзка с проект „Усъвършенстване на социалните услугите в общността по ранна интервенция при
деца с ментални проблеми», който се осъществява с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария
чрез „Фонд за реформи,свързани с участието на гражданското общество”. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от Гражданско сдружение «Алтернатива 55» и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Швейцарската
агенция за развитие и сътрудничество и Договарящия орган.
БЪЛГАРО – ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
ЧРЕЗ
“ФОНД ЗА РЕФОРМИ, СВЪРЗАНИ С УЧАСТИЕТО НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО “
ГЛАВНА ЦЕЛ
Намаляване на икономическите и социални различия в
разширения ЕС и между динамичните градски
центрове и структурно отслабените периферни
области на страната.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ :
• Да насърчава участието на гражданското общество в
социалния сектор и опазването на околната среда, като
значим участник в развитието.
• Да укрепи допълнително сектора на НПО в България.
ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ “АЛТЕРНАТИВА 55”
НАКРАТКО ЗА НАС
 Сдружението е създадено през
1999 г.; вписано в Централен
регистър на НПО към МП през 2001
г. в обществена полза.
 Има лицензи от ДАЗД за работа
с деца с увреждания и
родителите им; за социален
асистент за деца и за възрастни.
 Реализирало е над 40 проекта /
10 с европейско финансиране/,
предимно в социалната сфера и
защита на човешки права.
Проект “Усъвършенстване на социалните услугив общността по ранна интервенция
при деца с ментални проблеми “
ЗАЩО РАЗРАБОТИХМЕ ТОЗИ ПРОЕКТ
1. У нас, и в световен мащаб, се отбелязва значително
нарастване на децата с увреждания или отклонения в
развитието, засягащи преди всичко речта, комуникацията,
социалните умения и водещи до сериозни проблеми в тяхното
обучение, развитие и интегриране.
2. Налице са сериозни проблеми както с ранната диагностика, с
терапията и рехабилитацията на тези деца.
3. Няма достатъчно развити специализирани социални услуги
за деца, особено в малките селища. В 11-те общини на
Старозагорска област се предоставят само 6 социални услуги в
общността за деца.
4. Нерядко се сблъскваме с неподготвеност и нетолератност на
работещи в детски или учебни заведения и на родители към
децата с увреждания –това силно затруднява адаптирането и
интегрирането на тези деца.
ЗАЩО ТОЗИ ПРОЕКТ - СТАТИСТИКАТА
 Преди 10години : 1 на 10 хиляди живородени
деца са с аутистичен синдром.
 Днес : под 1 на 80 живородени деца с
аутизъм.
 Към 2007 г., поне 4,5 млн. в света са пряко
засегнати от състоянието “Аутизъм”, като броят
им продължава да расте.
 Между 16 и 20 хиляди са децата с аутизъм у
нас по данни на Асоциация Аутизъм.
 Едва 5 на сто от тях посещават масово
училище, което дискриминира тях и
семействата им.
 2-ри Aприл е обявен за Световен ден за
информираност за аутизма от Генералната
Асамблея на ООН, поради нарастващата
необходимост от обществена подкрепа за
хората с аутизъм .
Проект “Усъвършенстване на социалните услугив общността по ранна интервенция
при деца с ментални проблеми “
КЪМ КОГО Е НАСОЧЕН ТОЗИ ПРОЕКТ
• Семеен център „Алтернатива„ е един от малкото центрове в
страната, които имат специализиран екип и опит за работа с деца
с генерализирани разстройства в развитието / предимно с
аутизъм и ХАДВ с умствена изостаналост /.
• Идеята за този проект е продиктувана от необходимостта да се
подобрят условията в малките селища на областта, където няма
развити социални услуги за деца, за подобряване на работата
по Програма за ранна интервенция, за да се ограничи
институционализацията им, като се подкрепят семействата и
чрез навременно диагностициране, насочване към терапия и
рехабилитация на децата от подготвени специалисти.
• Приоритетно в програмата на проекта са включени
представители на общини от Старозагорска област, където няма
развити социални услуги за деца - Гурково, Николаево, Мъглиж и
Опан- както и по заявка и от други общини от областта.
Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при
деца с ментални проблеми “
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
 Да допринесе за разширяване и
усъвършенстване на социалните
услуги в общността за деца с ментални
проблеми от малките селища на
областта, чрез семейно ориентирания
подход.
 Да повиши капацитета на екипа
ЦСРИ ”Алтернатива” в работата по
ранна интервенция .
 Да създаде по-добри възможности
за интегрирането на децата с МП чрез
работа в мрежа с участието на местна
общност и НПО от малките селища и
със съдействието на местните власти.
Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при
деца с ментални проблеми “
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
ДЕЙНОСТ 1:
Информационна кампания
• Издадени 800 диплянки.
• Проведени 12 информационни срещи.
• Информирани и мотивирани за работа в мрежа
представители на местната общност и власти в
5 малки общини на региона.
• Сформирани интердисциплинарни групи /
ИДГ от специалисти с различен профил
ДЕЙНОСТ 2 :
Специализирана подготовка на ИДГ
. Проведени 3 двудневни обучителни
семинари с участието на 25 специалисти с
различен профил.
. Проведено практическо обучение с цел да
се покаже в реални условия от екипа на ЦСРИ
ползването на модела за ранна интервенция
пред представители от всяка ИДГ .
. Повишена мотивираност, информираност и
подготвеност на ИДГ за работа по ранна интервенция
на деца с МП.
Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при
деца с ментални проблеми “
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
ДЕЙНОСТ 3:
Предоставяне на социални
услуги
от МДЕ
• проведени десетки домашни посещения в 12 селища от
областта , за да направи на място, в семейна среда, оценка
на проблемните области на децата и родителския капацитет
по метода „ ранна интервенция „ / оценени са над 40
семейства, значителна част от тях ромски .
• Изготвени комплексни оценки и индивидуални програми.
• Проведена дълготрайна индивидуална терапевтична
работа с 25 деца.
•Проведени консултации и обучения с родителите.
•Повишен капацитета на екипа на сдружението по
предоставяне на мобилни услуги по ранна интервенция на
деца с МП.
ДЕЙНОСТ 4 :
Работа в мрежа
• Проведени 10 сбирки на родителски групи за
самопомощ.
• Подготовка, методическа подкрепа и реализиране на 3
малки социални проекти от участниците в мрежата.
• Издаден Наръчник в помощ на родители и
специалисти.
• Директна комуникация чрез интернет: електронен
бюлетин за актуална информация.
Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при
деца с ментални проблеми “
ДЕЙНОСТ 1: ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ
Информационната кампания имаше за цел
привличане на съмишленици от общността-
родители, специалисти работещи с деца със
СОП, представители на местните власти за
създаване и развиване на подкрепяща
мрежа от интердисциплинарни групи
специалисти /ИДГ/ и родители за ранна
диагностика, рехабилитация и интеграция на
деца с МП.
• Проведени срещи и форуми за
представяне на проекта .
• Представяне на проекта в конференция
на Областен информационен център
пред представители на всички общини от
областта;
• Популяризиране на информационни
материали за проекта.
Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при
деца с ментални проблеми “
.
ДЕЙНОСТ 2: СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА НА ИДГ
Целта бе да се подготвят специалисти от малките селища-учители,
социални работници, медицински лица- за работа в мрежа за
ранна диагностика, рехабилитация; превенция на изоставянето,
както по време на проекта, така и като местен ресурс в бъдеще.
Проведени 3 двудневни семинара и практикум с 25 участници, от
10 селища на 4 малки общини, по общо 20 теми в 6 модула :
• Модул1: Ментални проблеми в развитието на детето
/Аутизъм;ХАДВ, УИ/-същност, диагностицициране.
• Модул 2: Програмата за ранна интервенция като метод за
ранно откриване на МП на детето и превенция на
институционализиране.
• Модул3: Социално-образователни услуги, предоставяни от
МДЕ на ЦСРИ” Алтернатива”; други социални програми и
услуги.
• Модул 4: Съвременни психолого-педагогически подходи за
работа с деца с МП и родителите им.
• Модул 5: Партньорство; работа в мрежа. Възможности за
развитие на местни проекти и политики за интегрирането на
деца с МП.
• Модул 6: Основни насоки за разработване и реализиране на
социални проекти.
Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при
деца с ментални проблеми “
ДЕЙНОСТ 3:
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ МДЕ
Проектът прилага пилотна програма,
основаваща се на метода “Ранна
интервенция”, включваща :
 Идентифициране на деца с МП, със
съдействието на ИДГ и насочване към
ранна диагностика и рехабилитационна
дейност-проведени посещения на място в
12 селища на 5 общини.
 Проучване на възможностите и
проблемите в развитието на насочените
деца и родителските умения и
потребности, чрез мобилната услуга
“домашно посещение “ от
интердисциплинарен екип -44 семейства.
 Провеждане на индивидуална работа с 25
деца.
Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при
деца с ментални проблеми “
ДЕЙНОСТ 3:
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ МДЕ
Екипът на Центъра извършва:
• Оценка на възможностите и потребностите на
децата;
• Оценка на родителския капацитет чрез
посещения на място в семействата;
• Психологическо и социално консултиране и
насочване към необходима помощ или
диагностициране;
• Провеждане на индивидуална терапевтична
програма с децата.
Програмата дава възможност и на родителите с
деца с ментални проблеми в развитието да
посещават БЕЗПЛАТНО ЦСРИ.
Общо брой деца, включени в програмата
по проекта 44 от 12 селища на региона.
Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при
деца с ментални проблеми “
ДЕЙНОСТ 4: РАБОТА В МРЕЖА
принос съм областна социална стратегия 2016-2020
Основни проблеми на родители в грижата за деца с увреждания от малките селища :
• Нямат достъп до информация относно здравословното състояние , увреждане на детето;
• Не са обучени какви грижи трябва да полагат за подобряване състоянието на детето;
• Няма възможност от консултация /почасова работа с детето от специалисти- психолог, логопед,
специален педагог;
• Много често няма постоянно лекар педиатър в селището;
• Трудно осигуряват средства за ежедневните разходи по грижа за детето;
• Много голяма част от майките са безработни и се нуждаят от намиране на работа, макар и
почасова;
• Много малка част от майките са включвани в програмите за личен или социален асистент;
• Преобладаващата част от родителите се нуждаят от помощ за представяне пред ЛКК и ТЕЛК, за
осигуряване на нужната терапия на детето;
• Необходимо е разкриване на услуги за дневна грижа за детето и в малките селища, за да може
майката да работи
Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при
деца с ментални проблеми “
ДЕЙНОСТ 4: РАБОТА В МРЕЖА
принос съм областна социална стратегия 2016-2020
Проблеми в комплексните социално - здравни грижи за деца с увреждания
• Издаването на решения от ТЕЛК е твърде усложнено, забавено с месеци;
• В последно време решенията на ТЕЛК са с тенденция за даване на по-нисък %
от реалния;
• Няма детски психиатър в областта, което затруднява диагностициране,
проследяване, лечение при психични отклонения;
• Информация относно заболяването и възможностите за грижа за детето
трудно може да се намери в малкото селище;
• Специални лекарства и хранителни добавки, необходими за детето със СОП ,
НЕ са достъпни финансово и като наличност .
Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при
деца с ментални проблеми “
ДЕЙНОСТ 4: РАБОТА В МРЕЖА
принос съм областна социална стратегия 2016-2020
Професионално ориентиране и реализация
• Малко се работи за професионално ориентиране на деца със СОП, в
съответствие със специфичните им възможности;
• Няма разработени специализирани програми за професионално ориентиране и
насочване на децата със СОП, с отчитане спецификата в увреждането /
състоянието им;
• Няма разкрити работни места за младежи със специални потребности,
отговарящи на спецификата на увреждането им.
Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при
деца с ментални проблеми “
ДЕЙНОСТ 4: РАБОТА В МРЕЖА
принос съм областна социална стратегия 2016-2020
Развитие на подкрепяща среда
• Родителската общност , учителите , персонала в ОУ/ЦДГ не винаги е
подготвена да приема деца със СОП.
• Децата със СОП не са подготвени за интегриране в условията на ОУ/
ЦДГ.
• Бизнесът трудно се ангажира с подкрепа на интеграцията на деца със
СОП.
• В малките населени места няма НПО, работещи по програми, проекти
и услуги за деца с увреждания.
Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при
деца с ментални проблеми “
ДЕЙНОСТ 4: РАБОТА В МРЕЖА
4.2 Разработване и реализиране на малки
проекти от ИДГ
 Проект “Общността за ранна интервенция при
деца с проблеми в развитието “,
Община Мъглиж .
 Проект “Обновяване и обзавеждане на атeлие за
деца с ментални проблеми или специални
образователни потребности”,
ОУ ” Хр.Ботев “ - Опан
 Проект “„ Всички деца заедно”
Народно Читалище ”Войвода Генчо Къргов – 1920” гр.Гурково
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи,
свързани с участието на гражданското общество"
Закупуване и подредба на материалите в кътовете.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи,
свързани с участието на гражданското общество"
- На 23.07.2014 г. – бе открито ателието и представено пред обществеността;
Project presentation
Project presentation
ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при
деца с ментални проблеми “
ДЕЙНОСТ 4: РАБОТА В МРЕЖА
ПАРТНЬОРСТВО В ДЕЙСТВИЕ И СТРАТЕГИИ
 Информация за проекта ;
 Споделени практики от проведени дейности ;
 Предстоящо ;
 Полезна информация във връзка с развитието на детето;
 Актуална информация за социални, здравни, образователни програми и услуги;
 Най- новото за финансиращи проекти програми, конкурси;
 Форум – поставени проблеми и предложения за решаване
 www.alternative55.org
Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при
деца с ментални проблеми “
ДЕЙНОСТ 4: РАБОТА В МРЕЖА
принос съм областна социална стратегия 2016-2020
Основни проблеми на родители в грижата за деца с увреждания от малките селища :
• Нямат достъп до информация относно здравословното състояние , увреждане на детето;
• Не са обучени какви грижи трябва да полагат за подобряване състоянието на детето;
• Няма възможност от консултация /почасова работа с детето от специалисти- психолог, логопед,
специален педагог;
• Много често няма постоянно лекар педиатър в селището;
• Трудно осигуряват средства за ежедневните разходи по грижа за детето;
• Много голяма част от майките са безработни и се нуждаят от намиране на работа, макар и
почасова;
• Много малка част от майките са включвани в програмите за личен или социален асистент;
• Преобладаващата част от родителите се нуждаят от помощ за представяне пред ЛКК и ТЕЛК, за
осигуряване на нужната терапия на детето;
• Необходимо е разкриване на услуги за дневна грижа за детето и в малките селища, за да може
майката да работи
Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при
деца с ментални проблеми “
ДЕЙНОСТ 4: РАБОТА В МРЕЖА
принос съм областна социална стратегия 2016-2020
Проблеми в комплексните социално - здравни грижи за деца с увреждания
• Издаването на решения от ТЕЛК е твърде усложнено, забавено с месеци;
• В последно време решенията на ТЕЛК са с тенденция за даване на по-нисък %
от реалния;
• Няма детски психиатър в областта, което затруднява диагностициране,
проследяване, лечение при психични отклонения;
• Информация относно заболяването и възможностите за грижа за детето
трудно може да се намери в малкото селище;
• Специални лекарства и хранителни добавки, необходими за детето със СОП ,
НЕ са достъпни финансово и като наличност .
Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при
деца с ментални проблеми “
ДЕЙНОСТ 4: РАБОТА В МРЕЖА
принос съм областна социална стратегия 2016-2020
Професионално ориентиране и реализация
• Малко се работи за професионално ориентиране на деца със СОП, в
съответствие със специфичните им възможности;
• Няма разработени специализирани програми за професионално ориентиране и
насочване на децата със СОП, с отчитане спецификата в увреждането /
състоянието им;
• Няма разкрити работни места за младежи със специални потребности,
отговарящи на спецификата на увреждането им.
Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при
деца с ментални проблеми “
ДЕЙНОСТ 4: РАБОТА В МРЕЖА
принос съм областна социална стратегия 2016-2020
Развитие на подкрепяща среда
• Родителската общност , учителите , персонала в ОУ/ЦДГ не винаги е
подготвена да приема деца със СОП.
• Децата със СОП не са подготвени за интегриране в условията на ОУ/
ЦДГ.
• Бизнесът трудно се ангажира с подкрепа на интеграцията на деца със
СОП.
• В малките населени места няма НПО, работещи по програми, проекти
и услуги за деца с увреждания.
ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ “АЛТЕРНАТИВА 55”
Проект
„Усъвършенстване на социалните услуги
в общността по ранна интервенция
при деца с ментални проблеми”.
01.08.2013 до 30.07.2015
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация
Швейцария чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на
гражданското общество”.
Този документ е създаден в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ във връзка с проект
„Усъвършенстване на социалните услугите в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми», който се
осъществява с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи,свързани с участието на
гражданското общество”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Гражданско сдружение «Алтернатива
55» и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Швейцарската
агенция за развитие и сътрудничество и Договарящия орган.
ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ
“АЛТЕРНАТИВА 55”
Център за социална рехабилитация и
интеграция на деца и работа с родителите
им “Алтернатива “
Стара Загора 6000, ул.”Д.Наумов”№110
042/64 71 19 0887 72 68 70
 alternative55@abv.bg
 www.alternative55.org
 Център Алтернатива /Face book
БЛАГОДАРЯ
ЗА ВНИМАНИЕТО
1 of 30

Recommended

Practical conference by
Practical conferencePractical conference
Practical conferenceMira Todorova
1.4K views16 slides
Национално представително изследване сред работодатели за проучване на потреб... by
Национално представително изследване сред работодатели за проучване на потреб...Национално представително изследване сред работодатели за проучване на потреб...
Национално представително изследване сред работодатели за проучване на потреб...Пресцентър Акаунт
837 views19 slides
Test by
TestTest
TestSimeon Arnaudov
559 views65 slides
Финансиране на социалното предприемачество и социалното включване by
Финансиране на социалното предприемачество и социалното включванеФинансиране на социалното предприемачество и социалното включване
Финансиране на социалното предприемачество и социалното включванеПресцентър Акаунт
492 views25 slides
Финансиране на социалното предприемачество и социалното включване by
Финансиране на социалното предприемачество и социалното включванеФинансиране на социалното предприемачество и социалното включване
Финансиране на социалното предприемачество и социалното включванеПресцентър Акаунт
1.2K views25 slides
Програма „Глоб@лни библиотеки - България” в подкрепа на партньорството за ино... by
Програма „Глоб@лни библиотеки - България” в подкрепа на партньорството за ино...Програма „Глоб@лни библиотеки - България” в подкрепа на партньорството за ино...
Програма „Глоб@лни библиотеки - България” в подкрепа на партньорството за ино...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
673 views22 slides

More Related Content

Viewers also liked

Typische Lügen im Projektmanagement | Ralf C. Adam by
Typische Lügen im Projektmanagement | Ralf C. AdamTypische Lügen im Projektmanagement | Ralf C. Adam
Typische Lügen im Projektmanagement | Ralf C. AdamRalf C. Adam
1.7K views44 slides
Trophées de l'assurance 2016 - Dossier de candidature (word) by
Trophées de l'assurance 2016 - Dossier de candidature (word)Trophées de l'assurance 2016 - Dossier de candidature (word)
Trophées de l'assurance 2016 - Dossier de candidature (word)L'Assurance en mouvement
364 views4 slides
Word project 1 part 1 by
Word project 1 part 1Word project 1 part 1
Word project 1 part 1Wilmington High School
1.9K views26 slides
1. mountain resort for ski in chernovtsy district, ukraine by
1. mountain resort for ski in chernovtsy district, ukraine1. mountain resort for ski in chernovtsy district, ukraine
1. mountain resort for ski in chernovtsy district, ukraineMaher Hakim
194 views17 slides
Hạnh phúc tại tâm by
Hạnh phúc tại tâmHạnh phúc tại tâm
Hạnh phúc tại tâmSon Nguyen
16.7K views253 slides
Đánh cắp ý tưởng by
Đánh cắp ý tưởngĐánh cắp ý tưởng
Đánh cắp ý tưởngSon Nguyen
7.7K views249 slides

Viewers also liked(15)

Typische Lügen im Projektmanagement | Ralf C. Adam by Ralf C. Adam
Typische Lügen im Projektmanagement | Ralf C. AdamTypische Lügen im Projektmanagement | Ralf C. Adam
Typische Lügen im Projektmanagement | Ralf C. Adam
Ralf C. Adam1.7K views
1. mountain resort for ski in chernovtsy district, ukraine by Maher Hakim
1. mountain resort for ski in chernovtsy district, ukraine1. mountain resort for ski in chernovtsy district, ukraine
1. mountain resort for ski in chernovtsy district, ukraine
Maher Hakim194 views
Hạnh phúc tại tâm by Son Nguyen
Hạnh phúc tại tâmHạnh phúc tại tâm
Hạnh phúc tại tâm
Son Nguyen16.7K views
Đánh cắp ý tưởng by Son Nguyen
Đánh cắp ý tưởngĐánh cắp ý tưởng
Đánh cắp ý tưởng
Son Nguyen7.7K views
Les conséquences des attentats du 13 novembre 2015 sur les élections régionales by Ipsos France
Les conséquences des attentats du 13 novembre 2015 sur les élections régionalesLes conséquences des attentats du 13 novembre 2015 sur les élections régionales
Les conséquences des attentats du 13 novembre 2015 sur les élections régionales
Ipsos France2.8K views
Agile Transformation Approach by Agile ME
Agile Transformation ApproachAgile Transformation Approach
Agile Transformation Approach
Agile ME413 views
Powerpoint Môi trường by Nhung Lê
Powerpoint Môi trườngPowerpoint Môi trường
Powerpoint Môi trường
Nhung Lê3.9K views
EcoUrbanism - Large Scale EcoResort Masterplanning / Miguel Ruano by Miguel Ruano
EcoUrbanism - Large Scale EcoResort Masterplanning / Miguel RuanoEcoUrbanism - Large Scale EcoResort Masterplanning / Miguel Ruano
EcoUrbanism - Large Scale EcoResort Masterplanning / Miguel Ruano
Miguel Ruano1.3K views
Keys to Organizational Excellence by Rasika Salodkar
Keys to Organizational ExcellenceKeys to Organizational Excellence
Keys to Organizational Excellence
Rasika Salodkar1.6K views
Institutionalised Organisational Excellence by Rohit Rohan
Institutionalised Organisational ExcellenceInstitutionalised Organisational Excellence
Institutionalised Organisational Excellence
Rohit Rohan679 views
[INFOGRAPHIE] Résultats 2015 AG2R LA MONDIALE by AG2R LA MONDIALE
[INFOGRAPHIE] Résultats 2015 AG2R LA MONDIALE[INFOGRAPHIE] Résultats 2015 AG2R LA MONDIALE
[INFOGRAPHIE] Résultats 2015 AG2R LA MONDIALE
AG2R LA MONDIALE1.3K views

Similar to Project presentation

Да подкрепим едно дете навреме.pptx by
Да подкрепим едно дете навреме.pptxДа подкрепим едно дете навреме.pptx
Да подкрепим едно дете навреме.pptxChildren's Society
94 views8 slides
saltanat.pdf by
saltanat.pdfsaltanat.pdf
saltanat.pdfSvetoslavStefanov7
2 views14 slides
презентация обучене на деца със соп by
презентация обучене на деца със соппрезентация обучене на деца със соп
презентация обучене на деца със сопdonchevav
7.4K views35 slides
Giovani valdarno bg by
Giovani valdarno bgGiovani valdarno bg
Giovani valdarno bgIrecoop Toscana
298 views21 slides
Presentazione linus bg by
Presentazione linus bgPresentazione linus bg
Presentazione linus bgIrecoop Toscana
243 views17 slides
CV_D.BALABANOVA by
CV_D.BALABANOVACV_D.BALABANOVA
CV_D.BALABANOVADonika Balabanova
557 views7 slides

Similar to Project presentation(20)

Да подкрепим едно дете навреме.pptx by Children's Society
Да подкрепим едно дете навреме.pptxДа подкрепим едно дете навреме.pptx
Да подкрепим едно дете навреме.pptx
презентация обучене на деца със соп by donchevav
презентация обучене на деца със соппрезентация обучене на деца със соп
презентация обучене на деца със соп
donchevav7.4K views
Bg06 component-2 by ilko gruev
Bg06 component-2Bg06 component-2
Bg06 component-2
ilko gruev643 views
Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно by Галин Йотов
Проект „Подкрепа за равен достъп и личностноПроект „Подкрепа за равен достъп и личностно
Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно
Социални аспекти на включващото обучение by Иван Пейчев
Социални аспекти на включващото обучениеСоциални аспекти на включващото обучение
Социални аспекти на включващото обучение
Io2 unit 2 Осъзнаване и положителен принос и способности на хората с увреждания by Karel Van Isacker
Io2 unit 2 Осъзнаване и положителен принос и способности на хората с увреждания Io2 unit 2 Осъзнаване и положителен принос и способности на хората с увреждания
Io2 unit 2 Осъзнаване и положителен принос и способности на хората с увреждания
Международните акценти в дейността на НЧ „Възраждане-1928”, с. Войника by Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Международните акценти в дейността на НЧ „Възраждане-1928”, с. ВойникаМеждународните акценти в дейността на НЧ „Възраждане-1928”, с. Войника
Международните акценти в дейността на НЧ „Възраждане-1928”, с. Войника
Насоки за алтернативна грижа за деца by UNICEF Bulgaria
Насоки за алтернативна грижа за децаНасоки за алтернативна грижа за деца
Насоки за алтернативна грижа за деца
UNICEF Bulgaria1.4K views
M1 by mn121
M1M1
M1
mn121815 views
Портфолио на Катя Лукова Джубелиева by Katya Dzhubelieva
Портфолио на Катя Лукова ДжубелиеваПортфолио на Катя Лукова Джубелиева
Портфолио на Катя Лукова Джубелиева
Katya Dzhubelieva714 views

More from Mira Todorova

Презентация за Левски by
Презентация за ЛевскиПрезентация за Левски
Презентация за ЛевскиMira Todorova
9.2K views12 slides
Малкият принц by
Малкият принцМалкият принц
Малкият принцMira Todorova
6.4K views8 slides
Aдаптация на първокласника by
Aдаптация на първокласникаAдаптация на първокласника
Aдаптация на първокласникаMira Todorova
3.6K views22 slides
Presentation ADEM by
Presentation ADEMPresentation ADEM
Presentation ADEMMira Todorova
290 views15 slides
Presentation adem by
Presentation ademPresentation adem
Presentation ademMira Todorova
485 views15 slides
Презентация зa Васил Левски by
Презентация зa Васил ЛевскиПрезентация зa Васил Левски
Презентация зa Васил ЛевскиMira Todorova
17.2K views11 slides

More from Mira Todorova(12)

Презентация за Левски by Mira Todorova
Презентация за ЛевскиПрезентация за Левски
Презентация за Левски
Mira Todorova9.2K views
Малкият принц by Mira Todorova
Малкият принцМалкият принц
Малкият принц
Mira Todorova6.4K views
Aдаптация на първокласника by Mira Todorova
Aдаптация на първокласникаAдаптация на първокласника
Aдаптация на първокласника
Mira Todorova3.6K views
Презентация зa Васил Левски by Mira Todorova
Презентация зa Васил ЛевскиПрезентация зa Васил Левски
Презентация зa Васил Левски
Mira Todorova17.2K views
Portreti vasil-levski by Mira Todorova
Portreti vasil-levskiPortreti vasil-levski
Portreti vasil-levski
Mira Todorova8.6K views
Rap Slideshow made by Alexander by Mira Todorova
Rap Slideshow made by AlexanderRap Slideshow made by Alexander
Rap Slideshow made by Alexander
Mira Todorova712 views
Презентация Васил Левски - Апостолът на свободата by Mira Todorova
Презентация Васил Левски - Апостолът на свободатаПрезентация Васил Левски - Апостолът на свободата
Презентация Васил Левски - Апостолът на свободата
Mira Todorova87.6K views

Project presentation

 • 1. ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ “АЛТЕРНАТИВА 55” Проект „Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми”. “Improving social service provision in local community for early intervention to children with mental development problems” 01.08.2013 - 30.07.2015 Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”. The project is implemented with the financial support of the Swiss Confederation through the "Fund for reforms related to the participation of civil society." Този документ е създаден в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ във връзка с проект „Усъвършенстване на социалните услугите в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми», който се осъществява с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи,свързани с участието на гражданското общество”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Гражданско сдружение «Алтернатива 55» и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и Договарящия орган.
 • 2. БЪЛГАРО – ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЧРЕЗ “ФОНД ЗА РЕФОРМИ, СВЪРЗАНИ С УЧАСТИЕТО НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО “ ГЛАВНА ЦЕЛ Намаляване на икономическите и социални различия в разширения ЕС и между динамичните градски центрове и структурно отслабените периферни области на страната. ОСНОВНИ ЦЕЛИ : • Да насърчава участието на гражданското общество в социалния сектор и опазването на околната среда, като значим участник в развитието. • Да укрепи допълнително сектора на НПО в България.
 • 3. ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ “АЛТЕРНАТИВА 55” НАКРАТКО ЗА НАС  Сдружението е създадено през 1999 г.; вписано в Централен регистър на НПО към МП през 2001 г. в обществена полза.  Има лицензи от ДАЗД за работа с деца с увреждания и родителите им; за социален асистент за деца и за възрастни.  Реализирало е над 40 проекта / 10 с европейско финансиране/, предимно в социалната сфера и защита на човешки права.
 • 4. Проект “Усъвършенстване на социалните услугив общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми “ ЗАЩО РАЗРАБОТИХМЕ ТОЗИ ПРОЕКТ 1. У нас, и в световен мащаб, се отбелязва значително нарастване на децата с увреждания или отклонения в развитието, засягащи преди всичко речта, комуникацията, социалните умения и водещи до сериозни проблеми в тяхното обучение, развитие и интегриране. 2. Налице са сериозни проблеми както с ранната диагностика, с терапията и рехабилитацията на тези деца. 3. Няма достатъчно развити специализирани социални услуги за деца, особено в малките селища. В 11-те общини на Старозагорска област се предоставят само 6 социални услуги в общността за деца. 4. Нерядко се сблъскваме с неподготвеност и нетолератност на работещи в детски или учебни заведения и на родители към децата с увреждания –това силно затруднява адаптирането и интегрирането на тези деца.
 • 5. ЗАЩО ТОЗИ ПРОЕКТ - СТАТИСТИКАТА  Преди 10години : 1 на 10 хиляди живородени деца са с аутистичен синдром.  Днес : под 1 на 80 живородени деца с аутизъм.  Към 2007 г., поне 4,5 млн. в света са пряко засегнати от състоянието “Аутизъм”, като броят им продължава да расте.  Между 16 и 20 хиляди са децата с аутизъм у нас по данни на Асоциация Аутизъм.  Едва 5 на сто от тях посещават масово училище, което дискриминира тях и семействата им.  2-ри Aприл е обявен за Световен ден за информираност за аутизма от Генералната Асамблея на ООН, поради нарастващата необходимост от обществена подкрепа за хората с аутизъм .
 • 6. Проект “Усъвършенстване на социалните услугив общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми “ КЪМ КОГО Е НАСОЧЕН ТОЗИ ПРОЕКТ • Семеен център „Алтернатива„ е един от малкото центрове в страната, които имат специализиран екип и опит за работа с деца с генерализирани разстройства в развитието / предимно с аутизъм и ХАДВ с умствена изостаналост /. • Идеята за този проект е продиктувана от необходимостта да се подобрят условията в малките селища на областта, където няма развити социални услуги за деца, за подобряване на работата по Програма за ранна интервенция, за да се ограничи институционализацията им, като се подкрепят семействата и чрез навременно диагностициране, насочване към терапия и рехабилитация на децата от подготвени специалисти. • Приоритетно в програмата на проекта са включени представители на общини от Старозагорска област, където няма развити социални услуги за деца - Гурково, Николаево, Мъглиж и Опан- както и по заявка и от други общини от областта.
 • 7. Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми “ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА  Да допринесе за разширяване и усъвършенстване на социалните услуги в общността за деца с ментални проблеми от малките селища на областта, чрез семейно ориентирания подход.  Да повиши капацитета на екипа ЦСРИ ”Алтернатива” в работата по ранна интервенция .  Да създаде по-добри възможности за интегрирането на децата с МП чрез работа в мрежа с участието на местна общност и НПО от малките селища и със съдействието на местните власти.
 • 8. Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми “ ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ДЕЙНОСТ 1: Информационна кампания • Издадени 800 диплянки. • Проведени 12 информационни срещи. • Информирани и мотивирани за работа в мрежа представители на местната общност и власти в 5 малки общини на региона. • Сформирани интердисциплинарни групи / ИДГ от специалисти с различен профил ДЕЙНОСТ 2 : Специализирана подготовка на ИДГ . Проведени 3 двудневни обучителни семинари с участието на 25 специалисти с различен профил. . Проведено практическо обучение с цел да се покаже в реални условия от екипа на ЦСРИ ползването на модела за ранна интервенция пред представители от всяка ИДГ . . Повишена мотивираност, информираност и подготвеност на ИДГ за работа по ранна интервенция на деца с МП.
 • 9. Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми “ ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ДЕЙНОСТ 3: Предоставяне на социални услуги от МДЕ • проведени десетки домашни посещения в 12 селища от областта , за да направи на място, в семейна среда, оценка на проблемните области на децата и родителския капацитет по метода „ ранна интервенция „ / оценени са над 40 семейства, значителна част от тях ромски . • Изготвени комплексни оценки и индивидуални програми. • Проведена дълготрайна индивидуална терапевтична работа с 25 деца. •Проведени консултации и обучения с родителите. •Повишен капацитета на екипа на сдружението по предоставяне на мобилни услуги по ранна интервенция на деца с МП. ДЕЙНОСТ 4 : Работа в мрежа • Проведени 10 сбирки на родителски групи за самопомощ. • Подготовка, методическа подкрепа и реализиране на 3 малки социални проекти от участниците в мрежата. • Издаден Наръчник в помощ на родители и специалисти. • Директна комуникация чрез интернет: електронен бюлетин за актуална информация.
 • 10. Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми “ ДЕЙНОСТ 1: ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ Информационната кампания имаше за цел привличане на съмишленици от общността- родители, специалисти работещи с деца със СОП, представители на местните власти за създаване и развиване на подкрепяща мрежа от интердисциплинарни групи специалисти /ИДГ/ и родители за ранна диагностика, рехабилитация и интеграция на деца с МП. • Проведени срещи и форуми за представяне на проекта . • Представяне на проекта в конференция на Областен информационен център пред представители на всички общини от областта; • Популяризиране на информационни материали за проекта.
 • 11. Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми “ . ДЕЙНОСТ 2: СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА НА ИДГ Целта бе да се подготвят специалисти от малките селища-учители, социални работници, медицински лица- за работа в мрежа за ранна диагностика, рехабилитация; превенция на изоставянето, както по време на проекта, така и като местен ресурс в бъдеще. Проведени 3 двудневни семинара и практикум с 25 участници, от 10 селища на 4 малки общини, по общо 20 теми в 6 модула : • Модул1: Ментални проблеми в развитието на детето /Аутизъм;ХАДВ, УИ/-същност, диагностицициране. • Модул 2: Програмата за ранна интервенция като метод за ранно откриване на МП на детето и превенция на институционализиране. • Модул3: Социално-образователни услуги, предоставяни от МДЕ на ЦСРИ” Алтернатива”; други социални програми и услуги. • Модул 4: Съвременни психолого-педагогически подходи за работа с деца с МП и родителите им. • Модул 5: Партньорство; работа в мрежа. Възможности за развитие на местни проекти и политики за интегрирането на деца с МП. • Модул 6: Основни насоки за разработване и реализиране на социални проекти.
 • 12. Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми “ ДЕЙНОСТ 3: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ МДЕ Проектът прилага пилотна програма, основаваща се на метода “Ранна интервенция”, включваща :  Идентифициране на деца с МП, със съдействието на ИДГ и насочване към ранна диагностика и рехабилитационна дейност-проведени посещения на място в 12 селища на 5 общини.  Проучване на възможностите и проблемите в развитието на насочените деца и родителските умения и потребности, чрез мобилната услуга “домашно посещение “ от интердисциплинарен екип -44 семейства.  Провеждане на индивидуална работа с 25 деца.
 • 13. Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми “ ДЕЙНОСТ 3: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ МДЕ Екипът на Центъра извършва: • Оценка на възможностите и потребностите на децата; • Оценка на родителския капацитет чрез посещения на място в семействата; • Психологическо и социално консултиране и насочване към необходима помощ или диагностициране; • Провеждане на индивидуална терапевтична програма с децата. Програмата дава възможност и на родителите с деца с ментални проблеми в развитието да посещават БЕЗПЛАТНО ЦСРИ. Общо брой деца, включени в програмата по проекта 44 от 12 селища на региона.
 • 14. Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми “ ДЕЙНОСТ 4: РАБОТА В МРЕЖА принос съм областна социална стратегия 2016-2020 Основни проблеми на родители в грижата за деца с увреждания от малките селища : • Нямат достъп до информация относно здравословното състояние , увреждане на детето; • Не са обучени какви грижи трябва да полагат за подобряване състоянието на детето; • Няма възможност от консултация /почасова работа с детето от специалисти- психолог, логопед, специален педагог; • Много често няма постоянно лекар педиатър в селището; • Трудно осигуряват средства за ежедневните разходи по грижа за детето; • Много голяма част от майките са безработни и се нуждаят от намиране на работа, макар и почасова; • Много малка част от майките са включвани в програмите за личен или социален асистент; • Преобладаващата част от родителите се нуждаят от помощ за представяне пред ЛКК и ТЕЛК, за осигуряване на нужната терапия на детето; • Необходимо е разкриване на услуги за дневна грижа за детето и в малките селища, за да може майката да работи
 • 15. Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми “ ДЕЙНОСТ 4: РАБОТА В МРЕЖА принос съм областна социална стратегия 2016-2020 Проблеми в комплексните социално - здравни грижи за деца с увреждания • Издаването на решения от ТЕЛК е твърде усложнено, забавено с месеци; • В последно време решенията на ТЕЛК са с тенденция за даване на по-нисък % от реалния; • Няма детски психиатър в областта, което затруднява диагностициране, проследяване, лечение при психични отклонения; • Информация относно заболяването и възможностите за грижа за детето трудно може да се намери в малкото селище; • Специални лекарства и хранителни добавки, необходими за детето със СОП , НЕ са достъпни финансово и като наличност .
 • 16. Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми “ ДЕЙНОСТ 4: РАБОТА В МРЕЖА принос съм областна социална стратегия 2016-2020 Професионално ориентиране и реализация • Малко се работи за професионално ориентиране на деца със СОП, в съответствие със специфичните им възможности; • Няма разработени специализирани програми за професионално ориентиране и насочване на децата със СОП, с отчитане спецификата в увреждането / състоянието им; • Няма разкрити работни места за младежи със специални потребности, отговарящи на спецификата на увреждането им.
 • 17. Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми “ ДЕЙНОСТ 4: РАБОТА В МРЕЖА принос съм областна социална стратегия 2016-2020 Развитие на подкрепяща среда • Родителската общност , учителите , персонала в ОУ/ЦДГ не винаги е подготвена да приема деца със СОП. • Децата със СОП не са подготвени за интегриране в условията на ОУ/ ЦДГ. • Бизнесът трудно се ангажира с подкрепа на интеграцията на деца със СОП. • В малките населени места няма НПО, работещи по програми, проекти и услуги за деца с увреждания.
 • 18. Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми “ ДЕЙНОСТ 4: РАБОТА В МРЕЖА 4.2 Разработване и реализиране на малки проекти от ИДГ  Проект “Общността за ранна интервенция при деца с проблеми в развитието “, Община Мъглиж .  Проект “Обновяване и обзавеждане на атeлие за деца с ментални проблеми или специални образователни потребности”, ОУ ” Хр.Ботев “ - Опан  Проект “„ Всички деца заедно” Народно Читалище ”Войвода Генчо Къргов – 1920” гр.Гурково
 • 19. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество" Закупуване и подредба на материалите в кътовете.
 • 20. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество" - На 23.07.2014 г. – бе открито ателието и представено пред обществеността;
 • 23. ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми “ ДЕЙНОСТ 4: РАБОТА В МРЕЖА ПАРТНЬОРСТВО В ДЕЙСТВИЕ И СТРАТЕГИИ  Информация за проекта ;  Споделени практики от проведени дейности ;  Предстоящо ;  Полезна информация във връзка с развитието на детето;  Актуална информация за социални, здравни, образователни програми и услуги;  Най- новото за финансиращи проекти програми, конкурси;  Форум – поставени проблеми и предложения за решаване  www.alternative55.org
 • 24. Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми “ ДЕЙНОСТ 4: РАБОТА В МРЕЖА принос съм областна социална стратегия 2016-2020 Основни проблеми на родители в грижата за деца с увреждания от малките селища : • Нямат достъп до информация относно здравословното състояние , увреждане на детето; • Не са обучени какви грижи трябва да полагат за подобряване състоянието на детето; • Няма възможност от консултация /почасова работа с детето от специалисти- психолог, логопед, специален педагог; • Много често няма постоянно лекар педиатър в селището; • Трудно осигуряват средства за ежедневните разходи по грижа за детето; • Много голяма част от майките са безработни и се нуждаят от намиране на работа, макар и почасова; • Много малка част от майките са включвани в програмите за личен или социален асистент; • Преобладаващата част от родителите се нуждаят от помощ за представяне пред ЛКК и ТЕЛК, за осигуряване на нужната терапия на детето; • Необходимо е разкриване на услуги за дневна грижа за детето и в малките селища, за да може майката да работи
 • 25. Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми “ ДЕЙНОСТ 4: РАБОТА В МРЕЖА принос съм областна социална стратегия 2016-2020 Проблеми в комплексните социално - здравни грижи за деца с увреждания • Издаването на решения от ТЕЛК е твърде усложнено, забавено с месеци; • В последно време решенията на ТЕЛК са с тенденция за даване на по-нисък % от реалния; • Няма детски психиатър в областта, което затруднява диагностициране, проследяване, лечение при психични отклонения; • Информация относно заболяването и възможностите за грижа за детето трудно може да се намери в малкото селище; • Специални лекарства и хранителни добавки, необходими за детето със СОП , НЕ са достъпни финансово и като наличност .
 • 26. Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми “ ДЕЙНОСТ 4: РАБОТА В МРЕЖА принос съм областна социална стратегия 2016-2020 Професионално ориентиране и реализация • Малко се работи за професионално ориентиране на деца със СОП, в съответствие със специфичните им възможности; • Няма разработени специализирани програми за професионално ориентиране и насочване на децата със СОП, с отчитане спецификата в увреждането / състоянието им; • Няма разкрити работни места за младежи със специални потребности, отговарящи на спецификата на увреждането им.
 • 27. Проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми “ ДЕЙНОСТ 4: РАБОТА В МРЕЖА принос съм областна социална стратегия 2016-2020 Развитие на подкрепяща среда • Родителската общност , учителите , персонала в ОУ/ЦДГ не винаги е подготвена да приема деца със СОП. • Децата със СОП не са подготвени за интегриране в условията на ОУ/ ЦДГ. • Бизнесът трудно се ангажира с подкрепа на интеграцията на деца със СОП. • В малките населени места няма НПО, работещи по програми, проекти и услуги за деца с увреждания.
 • 28. ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ “АЛТЕРНАТИВА 55” Проект „Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми”. 01.08.2013 до 30.07.2015 Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”. Този документ е създаден в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ във връзка с проект „Усъвършенстване на социалните услугите в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми», който се осъществява с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи,свързани с участието на гражданското общество”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Гражданско сдружение «Алтернатива 55» и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и Договарящия орган.
 • 29. ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ “АЛТЕРНАТИВА 55” Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и работа с родителите им “Алтернатива “ Стара Загора 6000, ул.”Д.Наумов”№110 042/64 71 19 0887 72 68 70  alternative55@abv.bg  www.alternative55.org  Център Алтернатива /Face book