SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Областна администрация-
Стара Загора
ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
PRACTICAL CONFERENCE
СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА В МАЛКИТЕ
СЕЛИЩА
SOCIAL SERVICES FOR CHILDREN IN SMALL VILLAGES
BG 051PO001-6.2.13 -0001
Проект„Развитие на системата за планиране и предоставяне
на социални услуги на регионално равнище”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Планиране и развитие на социалните услуги
за деца през погледа на Областна
стратегия
за развитие на социалните услуги
— Стара Загора
Звезделина Шишкова
Борислав Иванов
Настоящата презентация е изготвена в рамките на проект „Развитие на системата за
планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“, с оглед
представянето й на практическа конференция, организирана от СНЦ “Алтернатива – 55” –
Стара Загора, по проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна
интервенция при деца с ментални проблеми”, реализиран с финансовата подкрепа на
Конфедерация Швейцария, чрез “Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското
общество”
BG 051PO001-6.2.13 -0001
Проект„Развитие на системата за планиране и предоставяне
на социални услуги на регионално равнище”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
Проект "Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални
услуги на регионално равнище“
Бенефициент АСП, в партньорство с ДАЗД и Национално сдружение на общините,
с финансовата подкрепа на ОП РЧР 2007-2013, съфинансирана
от ЕСФ на ЕС, приоритетна ос 6: „Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда,
социалните и здравни услуги“.
Продължителност -Продължителност - 03.10.2011г. до 31.08.2015 г.03.10.2011г. до 31.08.2015 г.
Бюджет -Бюджет - 4 825 285, 00 лв.4 825 285, 00 лв.
Обща цел :
подобряване устойчивостта на процесите по планиране, управление, предоставяне
и контрол върху качеството на социалните услуги.
“Инвестира във вашето бъдеще”
BG 051PO001-6.2.13 -0001
Проект„Развитие на системата за планиране и предоставяне
на социални услуги на регионално равнище”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Областна стратегия за развитие на
социалните услуги – Стара Загора.
• Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област
Стара Загора (2011 – 2016 г.) е разработена като секторна политика в
област Стара Загора . Тя е създадена в процес на партньорство
между заинтересованите страни в област Стара Загора - Областна
администрация, общински администрации и съвети, териториалните
структури на АСП, местни структури на централната държавна власт,
доставчици на социални услуги, местни граждански организации
(НПО).
• Стратегията задава областната рамка и параметрите на социалните
услуги във всяка от общините на територията на областта
BG 051PO001-6.2.13 -0001
Проект„Развитие на системата за планиране и предоставяне
на социални услуги на регионално равнище”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Ключови приоритети на Областната стратегия за развитие на
социалните услуги – Стара Загора.
• Превенция за деца и семейства в риск и деинституционализация на грижите за
деца ;
• Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в
неравностойно положение;
• Грижа за старите хора за по – добър и достоен живот;
• Развитие на човешките ресурси;
• Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество
цели повишаване ефикасността на услугите и допълване на наличните ресурси.
“Инвестира във вашето бъдеще”
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ
НА ОБЛАСТНО НИВО
“Инвестира във вашето бъдеще “
Деца с увреждания
Общ брой с
натрупване от
предходни години
Брой
новорегистрирани
-2013
Брой
новорегистрирани
2014
ОБЩ БРОЙ
ЗА ОБЛАСТТА
1604 112 90
BG 051PO001-6.2.13 -0001
Проект„Развитие на системата за планиране и предоставяне
на социални услуги на регионално равнище”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ
НА ОБЛАСТНО НИВО
“Инвестира във вашето бъдеще “
BG 051PO001-6.2.13 -0001
Проект„Развитие на системата за планиране и предоставяне
на социални услуги на регионално равнище”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Видове увреждания Брой
1. Деца с физически увреждания
783
2. Деца с множество увреждания
352
3. Деца с умствена изостаналост
303
4. Деца с психични разстройства
166
ОБЩ БРОЙ ЗА ОБЛАСТТА
1604
Инвестира във вашето бъдеще!
BG 051PO001-6.2.13 -0001
Проект„Развитие на системата за планиране и предоставяне
на социални услуги
на регионално равнище .
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА
ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ В СТАРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ
Вид социална услуга в общността
за деца с увреждания
Община Общо за
областта
ЦСРИ • Стара Загора-1
• Раднево -1
• Казанлък -1
3
ДЦДМУ • Гълъбово -1
• Стара Загора -1
2
ДЦДМУ • Казанлък
1
Общо за областта 6
Инвестира във вашето бъдеще!
BG 051PO001-6.2.13 -0001
Проект„Развитие на системата за планиране и предоставяне
на социални услуги
на регионално равнище .
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Насочени към социални услуги за деца с увреждания
Община ЦСРИ ДЦДМУ ДЦДУ СУПЦ
Братя Даскалови 0 0 0 0
Гурково 0 0 0 0
Гълъбово 0 28 0 0
Казанлък 17 0 19 0
Мъглиж 0 0 0 0
Николаево 0 0 0 0
Опан 0 0 0 0
Павел Баня 2 0 0 0
Раднево 53 1 0 1
Чирпан 0 0 0 0
Стара Загора 15 12 0 2
85 41 19 3
BG 051PO001-6.2.13 -0001
Проект„Развитие на системата за планиране и предоставяне
на социални услуги на регионално равнище”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Изводи за състоянието на мрежата от СУ в общността
за деца с увреждания и техните семейства
1. Малък брой реално функциониращи СУ в общността на областно
ниво за деца с увреждания – от общо 20 услуги за деца, само 6 са
специализирани в предоставянето на услуги за деца с увреждания.
2. Неравномерно териториално разпределение на СУ в общността за
деца с увреждания на областно ниво – само в 4 от общо 11 общини.
3. Малък брой НПО, предоставящи услуги за деца с увреждания на
територията на област Стара Загора.
4. Ограничен достъп до такива услуги за децата от малките общини и
малките населени места.
“Инвестира във вашето бъдеще”
BG 051PO001-6.2.13 -0001
Проект„Развитие на системата за планиране и предоставяне
на социални услуги на регионално равнище”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Проблемни области, затрудняващи изграждането на мрежа от
достъпни социални услуги за деца с увреждания:
1. Липса на човешки ресурс и експертен
капацитет на общинско ниво;
2. Недостатъчен финансов ресурс на общините
за разкриване и развитие на услуги в
общността за деца с увреждания;
3. Липса на задълбочени проучвания и анализи
за необходимостта от дейности за подкрепа на
децата с увреждания и техните семейства,
съобразно индивидуалните им потребности;
BG 051PO001-6.2.13 -0001
Проект„Развитие на системата за планиране и предоставяне
на социални услуги на регионално равнище”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Идентифицирани трудности в работата на НПО
При предоставяне на социални услуги
1. Забавената децентрализация превърна НПО повече в партньори на
държавата, отколкото на гражданите. Секторът е силно зависим от
държавата, от местната власт и най-вече от международните донори-
между 50 и 80% от НПО разчитат изключително на външно
финансиране.
2. Като основни пречки са дефинирани :
• Липсата на постоянен състав и на инвестиране в човешки ресурси;
• Неустойчиво финансово развитие на сектора,поради ограничения
финансов ресурс;
• Недоизградения кадрови капацитет;
• Липсата на достатъчен опит за администриране на проекти и др.
3. Като цяло нагласите на НПО в областта са за висока активност в
общината, в която работят, но ниска активност по предоставяне на услуги и
взаимодействие с останалите общини.
BG 051PO001-6.2.13 -0001
Проект„Развитие на системата за планиране и предоставяне
на социални услуги на регионално равнище”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Какво може да се направи за преодоляване на
проблемите и трудностите
• Промяна в нагласите и отношението на общинските администрации към
планиране и разкриване на социални услуги за деца с увреждания, които да
кореспондират с индивидуалните потребности на потребителите;
• Промяна в нагласите и повишаване на доверието на общинските
администрации към НПО сектора за за създаване на партньорства при
предоставянето на социални услуги;
• Осигуряване на възможности за непрекъснато обучение, обмяна на добри
практики с развиване капацитета на екипите , ангажирани с управлението на
социалните услуги и на доставчиците.
“ Инвестира във вашето бъдеще “
BG 051PO001-6.2.13 -0001
Проект„Развитие на системата за планиране и предоставяне
на социални услуги на регионално равнище”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Какво може да се направи за преодоляване на
проблемите и трудностите
• Да се въведе практика за осъществяване на индивидуална и групова
супервизия, като елемент от системата за управление на човешките ресурси
и като средство за подобряване качеството на предоставяните услуги;
• Да се насърчат доброволчески практики и осъществяване на по-тясно
взаимодействие с НПО сектора за предоставяне на ефективни и устойчиви
услуги.
• Да се работи за развитието на междуобщински социални служби/ услуги
обхващащи повече от 1 община чрез изграждане на междуобщинско
партньорство.
• Изграждане на устойчиви превантивни услуги за деца с увреждания,
предоставящи комплексни мерки и дейности, както социални- така и от
свързаните сектори / например социално- здравни /
“ Инвестира във вашето бъдеще “
Какво може да се направи за преодоляване на проблемите и трудностите
Да се насърчават доброволчески практики и осъществяване на по-тясно
взаимодействие с неправителствения сектор в процеса на осигуряване на
ефективността и качеството на социалните услуги;
Да се работи за развитие на междуобщински социални услуги, обхващащи
потребители от повече от 1 община чрез изграждане на междуобщинско партньорство;
Развитие на устойчиви превантивни услуги за деца с увреждания, предоставящи
комплексни мерки и дейности , както социални, така и от свързаните сектори.
Инвестира във вашето бъдеще!
BG 051PO001-6.2.13 -0001
Проект„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги
на регионално равнище”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Да се въведе практика за осъществяване на индивидуална и групова супервизия, като
елемент от системата за управление на човешките ресурси и като средство за
подобряване качеството на предоставяните услуги;
BG 051PO001-6.2.13 -0001
Проект„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги
на регионално равнище”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
ВРЕМЕ ЗА …? ? ?
☻

More Related Content

Similar to Practical conference

Национално представително изследване сред работодатели за проучване на потреб...
Национално представително изследване сред работодатели за проучване на потреб...Национално представително изследване сред работодатели за проучване на потреб...
Национално представително изследване сред работодатели за проучване на потреб...Пресцентър Акаунт
 
486avtoreferat Desislava Kalcheva
486avtoreferat Desislava Kalcheva486avtoreferat Desislava Kalcheva
486avtoreferat Desislava KalchevaDesislava Kalcheva
 
Представяне на презентация по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
Представяне на презентация по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.Представяне на презентация по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
Представяне на презентация по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.Пресцентър Акаунт
 
Загорка - дарителска програма
Загорка - дарителска програмаЗагорка - дарителска програма
Загорка - дарителска програмаilko gruev
 
Истинските решения - Вили Лилков
Истинските решения - Вили ЛилковИстинските решения - Вили Лилков
Истинските решения - Вили ЛилковDancho10
 
Кариерно развитие
Кариерно развитиеКариерно развитие
Кариерно развитиеguest179d21e8
 
Brochure projects Мoby2
Brochure projects Мoby2Brochure projects Мoby2
Brochure projects Мoby2Moby2 Ltd.
 
Областен информационен център – партньор на обществените библиотеки
Областен информационен център – партньор на обществените библиотекиОбластен информационен център – партньор на обществените библиотеки
Областен информационен център – партньор на обществените библиотекиGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Предотвратяване на рисковете от наводнения чрез корекция на р. Сливнишка в гр...
Предотвратяване на рисковете от наводнения чрез корекция на р. Сливнишка в гр...Предотвратяване на рисковете от наводнения чрез корекция на р. Сливнишка в гр...
Предотвратяване на рисковете от наводнения чрез корекция на р. Сливнишка в гр...JordanBulgaria
 
Представяне на Областен информационен център Ловеч
Представяне на Областен информационен център ЛовечПредставяне на Областен информационен център Ловеч
Представяне на Областен информационен център ЛовечGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Моби2 - Публични институции и Европейски проекти
Моби2 - Публични институции и Европейски проектиМоби2 - Публични институции и Европейски проекти
Моби2 - Публични институции и Европейски проектиMoby2 Ltd.
 
Глобални библиотеки и е-услугите в обществените библиотеки
Глобални библиотеки и е-услугите в обществените библиотекиГлобални библиотеки и е-услугите в обществените библиотеки
Глобални библиотеки и е-услугите в обществените библиотекиGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 

Similar to Practical conference (20)

Национално представително изследване сред работодатели за проучване на потреб...
Национално представително изследване сред работодатели за проучване на потреб...Национално представително изследване сред работодатели за проучване на потреб...
Национално представително изследване сред работодатели за проучване на потреб...
 
Presentation ADEM
Presentation ADEMPresentation ADEM
Presentation ADEM
 
486avtoreferat Desislava Kalcheva
486avtoreferat Desislava Kalcheva486avtoreferat Desislava Kalcheva
486avtoreferat Desislava Kalcheva
 
IPGVR_Samokov_14.01.2015_1
IPGVR_Samokov_14.01.2015_1IPGVR_Samokov_14.01.2015_1
IPGVR_Samokov_14.01.2015_1
 
Презентация на Диана Григорова
Презентация на Диана ГригороваПрезентация на Диана Григорова
Презентация на Диана Григорова
 
Представяне на презентация по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
Представяне на презентация по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.Представяне на презентация по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
Представяне на презентация по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
 
Загорка - дарителска програма
Загорка - дарителска програмаЗагорка - дарителска програма
Загорка - дарителска програма
 
Истинските решения - Вили Лилков
Истинските решения - Вили ЛилковИстинските решения - Вили Лилков
Истинските решения - Вили Лилков
 
Pgrto uchenicheski praktiki
Pgrto uchenicheski praktikiPgrto uchenicheski praktiki
Pgrto uchenicheski praktiki
 
Кариерно развитие
Кариерно развитиеКариерно развитие
Кариерно развитие
 
Brochure projects Мoby2
Brochure projects Мoby2Brochure projects Мoby2
Brochure projects Мoby2
 
Областен информационен център – партньор на обществените библиотеки
Областен информационен център – партньор на обществените библиотекиОбластен информационен център – партньор на обществените библиотеки
Областен информационен център – партньор на обществените библиотеки
 
Предотвратяване на рисковете от наводнения чрез корекция на р. Сливнишка в гр...
Предотвратяване на рисковете от наводнения чрез корекция на р. Сливнишка в гр...Предотвратяване на рисковете от наводнения чрез корекция на р. Сливнишка в гр...
Предотвратяване на рисковете от наводнения чрез корекция на р. Сливнишка в гр...
 
Представяне на Областен информационен център Ловеч
Представяне на Областен информационен център ЛовечПредставяне на Областен информационен център Ловеч
Представяне на Областен информационен център Ловеч
 
Моби2 - Публични институции и Европейски проекти
Моби2 - Публични институции и Европейски проектиМоби2 - Публични институции и Европейски проекти
Моби2 - Публични институции и Европейски проекти
 
Ipgvr samokov os+mp_proekti_broshura
Ipgvr samokov os+mp_proekti_broshuraIpgvr samokov os+mp_proekti_broshura
Ipgvr samokov os+mp_proekti_broshura
 
15 years Regional Economic Development Agency - Stara Zagora
15 years Regional Economic Development Agency - Stara Zagora15 years Regional Economic Development Agency - Stara Zagora
15 years Regional Economic Development Agency - Stara Zagora
 
Pgrto up
Pgrto upPgrto up
Pgrto up
 
CV_D.BALABANOVA
CV_D.BALABANOVACV_D.BALABANOVA
CV_D.BALABANOVA
 
Глобални библиотеки и е-услугите в обществените библиотеки
Глобални библиотеки и е-услугите в обществените библиотекиГлобални библиотеки и е-услугите в обществените библиотеки
Глобални библиотеки и е-услугите в обществените библиотеки
 

More from Mira Todorova

Презентация за Левски
Презентация за ЛевскиПрезентация за Левски
Презентация за ЛевскиMira Todorova
 
Малкият принц
Малкият принцМалкият принц
Малкият принцMira Todorova
 
Aдаптация на първокласника
Aдаптация на първокласникаAдаптация на първокласника
Aдаптация на първокласникаMira Todorova
 
Презентация зa Васил Левски
Презентация зa Васил ЛевскиПрезентация зa Васил Левски
Презентация зa Васил ЛевскиMira Todorova
 
Васил Левски
Васил ЛевскиВасил Левски
Васил ЛевскиMira Todorova
 
Portreti vasil-levski
Portreti vasil-levskiPortreti vasil-levski
Portreti vasil-levskiMira Todorova
 
My favourite singers
My favourite singersMy favourite singers
My favourite singersMira Todorova
 
Rap Slideshow made by Alexander
Rap Slideshow made by AlexanderRap Slideshow made by Alexander
Rap Slideshow made by AlexanderMira Todorova
 
Презентация Васил Левски - Апостолът на свободата
Презентация Васил Левски - Апостолът на свободатаПрезентация Васил Левски - Апостолът на свободата
Презентация Васил Левски - Апостолът на свободатаMira Todorova
 

More from Mira Todorova (11)

Презентация за Левски
Презентация за ЛевскиПрезентация за Левски
Презентация за Левски
 
Малкият принц
Малкият принцМалкият принц
Малкият принц
 
Aдаптация на първокласника
Aдаптация на първокласникаAдаптация на първокласника
Aдаптация на първокласника
 
Presentation adem
Presentation ademPresentation adem
Presentation adem
 
Презентация зa Васил Левски
Презентация зa Васил ЛевскиПрезентация зa Васил Левски
Презентация зa Васил Левски
 
Васил Левски
Васил ЛевскиВасил Левски
Васил Левски
 
Portreti vasil-levski
Portreti vasil-levskiPortreti vasil-levski
Portreti vasil-levski
 
Vasil levski
Vasil levskiVasil levski
Vasil levski
 
My favourite singers
My favourite singersMy favourite singers
My favourite singers
 
Rap Slideshow made by Alexander
Rap Slideshow made by AlexanderRap Slideshow made by Alexander
Rap Slideshow made by Alexander
 
Презентация Васил Левски - Апостолът на свободата
Презентация Васил Левски - Апостолът на свободатаПрезентация Васил Левски - Апостолът на свободата
Презентация Васил Левски - Апостолът на свободата
 

Practical conference

 • 1. Областна администрация- Стара Загора ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ PRACTICAL CONFERENCE СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА В МАЛКИТЕ СЕЛИЩА SOCIAL SERVICES FOR CHILDREN IN SMALL VILLAGES
 • 2. BG 051PO001-6.2.13 -0001 Проект„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Планиране и развитие на социалните услуги за деца през погледа на Областна стратегия за развитие на социалните услуги — Стара Загора Звезделина Шишкова Борислав Иванов Настоящата презентация е изготвена в рамките на проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“, с оглед представянето й на практическа конференция, организирана от СНЦ “Алтернатива – 55” – Стара Загора, по проект “Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми”, реализиран с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария, чрез “Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”
 • 3. BG 051PO001-6.2.13 -0001 Проект„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА Проект "Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“ Бенефициент АСП, в партньорство с ДАЗД и Национално сдружение на общините, с финансовата подкрепа на ОП РЧР 2007-2013, съфинансирана от ЕСФ на ЕС, приоритетна ос 6: „Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравни услуги“. Продължителност -Продължителност - 03.10.2011г. до 31.08.2015 г.03.10.2011г. до 31.08.2015 г. Бюджет -Бюджет - 4 825 285, 00 лв.4 825 285, 00 лв. Обща цел : подобряване устойчивостта на процесите по планиране, управление, предоставяне и контрол върху качеството на социалните услуги. “Инвестира във вашето бъдеще”
 • 4. BG 051PO001-6.2.13 -0001 Проект„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Областна стратегия за развитие на социалните услуги – Стара Загора. • Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Стара Загора (2011 – 2016 г.) е разработена като секторна политика в област Стара Загора . Тя е създадена в процес на партньорство между заинтересованите страни в област Стара Загора - Областна администрация, общински администрации и съвети, териториалните структури на АСП, местни структури на централната държавна власт, доставчици на социални услуги, местни граждански организации (НПО). • Стратегията задава областната рамка и параметрите на социалните услуги във всяка от общините на територията на областта
 • 5. BG 051PO001-6.2.13 -0001 Проект„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Ключови приоритети на Областната стратегия за развитие на социалните услуги – Стара Загора. • Превенция за деца и семейства в риск и деинституционализация на грижите за деца ; • Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение; • Грижа за старите хора за по – добър и достоен живот; • Развитие на човешките ресурси; • Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество цели повишаване ефикасността на услугите и допълване на наличните ресурси. “Инвестира във вашето бъдеще”
 • 6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ОБЛАСТНО НИВО “Инвестира във вашето бъдеще “ Деца с увреждания Общ брой с натрупване от предходни години Брой новорегистрирани -2013 Брой новорегистрирани 2014 ОБЩ БРОЙ ЗА ОБЛАСТТА 1604 112 90 BG 051PO001-6.2.13 -0001 Проект„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
 • 7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ОБЛАСТНО НИВО “Инвестира във вашето бъдеще “ BG 051PO001-6.2.13 -0001 Проект„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Видове увреждания Брой 1. Деца с физически увреждания 783 2. Деца с множество увреждания 352 3. Деца с умствена изостаналост 303 4. Деца с психични разстройства 166 ОБЩ БРОЙ ЗА ОБЛАСТТА 1604
 • 8. Инвестира във вашето бъдеще! BG 051PO001-6.2.13 -0001 Проект„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище . Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ В СТАРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ Вид социална услуга в общността за деца с увреждания Община Общо за областта ЦСРИ • Стара Загора-1 • Раднево -1 • Казанлък -1 3 ДЦДМУ • Гълъбово -1 • Стара Загора -1 2 ДЦДМУ • Казанлък 1 Общо за областта 6
 • 9. Инвестира във вашето бъдеще! BG 051PO001-6.2.13 -0001 Проект„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище . Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Насочени към социални услуги за деца с увреждания Община ЦСРИ ДЦДМУ ДЦДУ СУПЦ Братя Даскалови 0 0 0 0 Гурково 0 0 0 0 Гълъбово 0 28 0 0 Казанлък 17 0 19 0 Мъглиж 0 0 0 0 Николаево 0 0 0 0 Опан 0 0 0 0 Павел Баня 2 0 0 0 Раднево 53 1 0 1 Чирпан 0 0 0 0 Стара Загора 15 12 0 2 85 41 19 3
 • 10. BG 051PO001-6.2.13 -0001 Проект„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Изводи за състоянието на мрежата от СУ в общността за деца с увреждания и техните семейства 1. Малък брой реално функциониращи СУ в общността на областно ниво за деца с увреждания – от общо 20 услуги за деца, само 6 са специализирани в предоставянето на услуги за деца с увреждания. 2. Неравномерно териториално разпределение на СУ в общността за деца с увреждания на областно ниво – само в 4 от общо 11 общини. 3. Малък брой НПО, предоставящи услуги за деца с увреждания на територията на област Стара Загора. 4. Ограничен достъп до такива услуги за децата от малките общини и малките населени места. “Инвестира във вашето бъдеще”
 • 11. BG 051PO001-6.2.13 -0001 Проект„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Проблемни области, затрудняващи изграждането на мрежа от достъпни социални услуги за деца с увреждания: 1. Липса на човешки ресурс и експертен капацитет на общинско ниво; 2. Недостатъчен финансов ресурс на общините за разкриване и развитие на услуги в общността за деца с увреждания; 3. Липса на задълбочени проучвания и анализи за необходимостта от дейности за подкрепа на децата с увреждания и техните семейства, съобразно индивидуалните им потребности;
 • 12. BG 051PO001-6.2.13 -0001 Проект„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Идентифицирани трудности в работата на НПО При предоставяне на социални услуги 1. Забавената децентрализация превърна НПО повече в партньори на държавата, отколкото на гражданите. Секторът е силно зависим от държавата, от местната власт и най-вече от международните донори- между 50 и 80% от НПО разчитат изключително на външно финансиране. 2. Като основни пречки са дефинирани : • Липсата на постоянен състав и на инвестиране в човешки ресурси; • Неустойчиво финансово развитие на сектора,поради ограничения финансов ресурс; • Недоизградения кадрови капацитет; • Липсата на достатъчен опит за администриране на проекти и др. 3. Като цяло нагласите на НПО в областта са за висока активност в общината, в която работят, но ниска активност по предоставяне на услуги и взаимодействие с останалите общини.
 • 13. BG 051PO001-6.2.13 -0001 Проект„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Какво може да се направи за преодоляване на проблемите и трудностите • Промяна в нагласите и отношението на общинските администрации към планиране и разкриване на социални услуги за деца с увреждания, които да кореспондират с индивидуалните потребности на потребителите; • Промяна в нагласите и повишаване на доверието на общинските администрации към НПО сектора за за създаване на партньорства при предоставянето на социални услуги; • Осигуряване на възможности за непрекъснато обучение, обмяна на добри практики с развиване капацитета на екипите , ангажирани с управлението на социалните услуги и на доставчиците. “ Инвестира във вашето бъдеще “
 • 14. BG 051PO001-6.2.13 -0001 Проект„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Какво може да се направи за преодоляване на проблемите и трудностите • Да се въведе практика за осъществяване на индивидуална и групова супервизия, като елемент от системата за управление на човешките ресурси и като средство за подобряване качеството на предоставяните услуги; • Да се насърчат доброволчески практики и осъществяване на по-тясно взаимодействие с НПО сектора за предоставяне на ефективни и устойчиви услуги. • Да се работи за развитието на междуобщински социални служби/ услуги обхващащи повече от 1 община чрез изграждане на междуобщинско партньорство. • Изграждане на устойчиви превантивни услуги за деца с увреждания, предоставящи комплексни мерки и дейности, както социални- така и от свързаните сектори / например социално- здравни / “ Инвестира във вашето бъдеще “
 • 15. Какво може да се направи за преодоляване на проблемите и трудностите Да се насърчават доброволчески практики и осъществяване на по-тясно взаимодействие с неправителствения сектор в процеса на осигуряване на ефективността и качеството на социалните услуги; Да се работи за развитие на междуобщински социални услуги, обхващащи потребители от повече от 1 община чрез изграждане на междуобщинско партньорство; Развитие на устойчиви превантивни услуги за деца с увреждания, предоставящи комплексни мерки и дейности , както социални, така и от свързаните сектори. Инвестира във вашето бъдеще! BG 051PO001-6.2.13 -0001 Проект„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Да се въведе практика за осъществяване на индивидуална и групова супервизия, като елемент от системата за управление на човешките ресурси и като средство за подобряване качеството на предоставяните услуги;
 • 16. BG 051PO001-6.2.13 -0001 Проект„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще! БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! ВРЕМЕ ЗА …? ? ? ☻