Nota Mensual - Actualitat Econòmica - Novembre 2012 (CCB)

258 views

Published on

Font: Cambra de Comerç de Barcelona.

Data: Novembre 2012.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nota Mensual - Actualitat Econòmica - Novembre 2012 (CCB)

  1. 1. NOVEMBRE 2012 Durant el mes de novembre tant l’OCDE com la Comissió Europea han publicat les seves previsions econòmiques per al 2012 i 2013, que se sumen a les fetes públiques a l’octubre per l’FMI. El diagnòstic és força similar: l’any 2012 la recuperació econòmica s’ha debilitat a causa de la greu inestabilitat financera a la zona euro i dels dubtes sobre la capacitat de creixement i d’ajustament fiscal alhora en aquells països més afectats per la crisi del deute. En canvi, els Estats Units i el Japó mostren un comportament més positiu, però no exempt de riscos, mentre que les economies emergents han debilitat el creixement perquè també s’han vist afectades per la incertesa i la debilitat de la demanda europea. En aquest escenari internacional, l’economia espanyola i catalana continuaran en recessió el 2012 i 2013, juntament amb Itàlia, Grècia, Portugal, Xipre i Eslovènia. La Comissió Europea preveu que el PIB espanyol es contragui l’1,4% el 2012 i el mateix el 2013. Aquest context recessiu pressionarà a l’alça la taxa d’atur, que pot arribar a superar el 26% l’any vinent, i dificultarà la correcció del dèficit. Cal recordar que els pressupostos de l’Estat estan fets sota una previsió de caiguda del PIB del 0,5% el 2013. Si finalment la caiguda fos més pronunciada, tal com suggereixen els experts, es produirà una evolució menys favorable dels ingressos i una desviació a l’alça de les despeses a conseqüència de l’augment de la despesa en prestacions d’atur. Això significa que l’Estat no podrà complir l’objectiu de reducció del dèficit marcat per Brussel·les, així com tampoc aquelles comunitats que hagin elaborat els seus pressupostos amb el mateix escenari econòmic. Des de la Cambra creiem que cal continuar amb la senda de correcció del dèficit públic, autonòmic i estatal, però difícilment es podrà assolir un objectiu del 4,5% del PIB el 2013 si, tal com preveuen la Comissió Europea i l’OCDE, el 2012 tancarà amb un dèficit a l’entorn del 8%. En un context econòmic recessiu i amb una forta restricció al crèdit, cal aplicar una reducció gradual del dèficit que no limiti les possibilitats de recuperació econòmica. En aquest sentit, un objectiu més realista per al 2013 és el que estima l’OCDE, del 6,3% del PIB. A Catalunya, el nou Govern de la Generalitat recentment escollit a les urnes haurà de fer front a uns pressupostos per al 2013 molt complicats, probablement els més difícils de la seva història, per això és molt important que el conjunt de les forces polítiques actuïn amb responsabilitat i donin el màxim suport possible al Govern en aquesta difícil tasca. A banda de les inevitables polítiques d’austeritat, des de la Cambra també demanem que s’adoptin mesures en favor del foment de l’activitat econòmica i de la competitivitat de les empreses que s’ubiquen a Catalunya. Miquel Valls i MasedaGabinet d’Estudis Econòmics Novembre 2012 www.cambrabcn.org 1
  2. 2. ENTORN ECONÒMICL’OCDE adverteix d’un nou debilitament de l’economia mundial, després de 5 anys de crisiEl debilitament mundial s’explica pel retrocés de la confiança, el procés de desendeutament que s’estàduent a terme, la consolidació fiscal que s’està produint simultàniament a diferents països il’afebliment del comerç mundial. L’OCDE assenyala que no és la primera vegada que hi ha unarecaiguda i no es pot descartar que la contracció de l’activitat pugui ser més marcada del que espreveu. Les previsions d’aquest organisme assenyalen que el conjunt de l’OCDE creixerà l’1,4% el2013, igual que el 2012, i que podria agafar impuls el 2014, fins a assolir un creixement del 2,3%. Previsions de l’OCDE, 2013‐2014 Taxes de variació anual, en % 4 2012 e 2013 (P) 2014 (P) 2,8 3 2,3 2,2 2,0 1,9 2 1,6 1,4 1,4 1,3 1,3 0,9 0,8 1 0,6 0,6 0,7 0,5 0,3 0,2 0 -0,1 -0,4 -1 -1,0 -1,3 -1,4 -2 -2,2 -3 OCDE EUA Zona euro Alemanya França Itàlia Espanya Japó e: estimat, (P) Previsió Font: OCDE (Economic Outlook, novembre 2012)La zona euro entra en recessió el tercer trimestre del 2012Segons l’avenç del PIB del tercer trimestre, el creixement a la UEM és negatiu, per segonavegada consecutiva (-0,2% el 2T i -0,1% el 3T, en termes intertrimestrals), per tant, la zonaeuro està novament en recessió, tot i que de moment aquesta és més suau que la del 2008-2009. Aquesta evolució situa la caiguda interanual del PIB en el -0,6% el 3T.Als Estats Units, en canvi, el creixement s’accelera el tercer trimestreL’economia nord-americana va créixer un 0,7% trimestral, situant la taxa de variació interanualen el 2,5%, gràcies a la recuperació del consum i de la inversió en construcció. Al setembre, laFED va iniciar la tercera política d’expansió quantitativa, i això ha contribuït positivament alcreixement. Malgrat tot, encara es manté la debilitat de l’ocupació i les perspectives per al quarttrimestre no són tan favorables.La prima de risc del deute sobirà espanyol es redueix a finals de novembreDurant la segona quinzena de novembre, la prima de risc del deute públic espanyol s’ha tornat arelaxar fins a situar-se per sota dels 400 punts bàsics. Aquesta reducció, que situa la prima 200punts per sota del valor màxim que va assolir al juliol, se sosté per les expectatives de que hihaurà un rescat, i també per l’arribada de l’ajuda europea per sanejar el sistema bancariespanyol.L’IBEX-35 i l’EuroSTOXX es mantenen pràcticament estables el novembreAl novembre, tant la borsa espanyola com l’europea han mostrat una tendència força estable enmitjana mensual. En canvi, l’índex Dow Jones de la borsa nord-americana ha retrocedit un 3,5%,en bona part perquè els resultats electorals poden dificultar l’acord polític abans de final d’any peraturar el “precipici fiscal”, que implicaria pujades fiscals i una forta contracció de la despesapública.Gabinet d’Estudis Econòmics Novembre 2012 www.cambrabcn.org 2
  3. 3. ECONOMIA CATALANAL’economia catalana modera la seva caiguda el tercer trimestreSegons l’avanç del PIB elaborat pel Departament d’Economia i Coneixement, la lleugera frenadade la taxa trimestral del PIB el tercer trimestre es deu a l’alentiment de la caiguda del consumprivat durant els mesos de juliol i agost, en part per l’avançament de compres atesa la pujada del’IVA l’1 de setembre. En termes interanuals, la caiguda del PIB és de l’1,4%. Com en trimestresanteriors, només les exportacions i el turisme han donant suport a l’activitat econòmica.L’exportació recula al setembre, però encara creix un 4,8% en el que va d’anyLes exportacions catalanes s’han reduït un 7,4% al setembre respecte al mateix mes de l’anyanterior, i això ha moderat el creixement interanual acumulat el 2012 fins a 4,8%. Tot i així, hiha sectors que mantenen un fort dinamisme exportador: l’automoció (12,1% acumulat) i lesmatèries primeres i semimanufactures (7%). A més, augmenta la diversificació geogràfica de lesexportacions catalanes, atès que el 52% es dirigeixen a la zona euro i Àsia ja concentra el 8,6%de les exportacions catalanes.El nombre de pernoctacions hoteleres cau a l’octubre i situa el creixement acumulat de2012 en només un 0,7%El nombre de pernoctacions en establiments hotelers s’ha reduït el 3,5% interanual, després d’unmes de setembre molt positiu. Aquesta caiguda s’explica pel retrocés de les pernoctacions deturistes estrangers, que cauen aquest mes per primer cop des de l’any 2009. El creixementacumulat en els deu primers mesos de l’any s’ha moderat fins al 0,7% (44,75 milions depernoctacions, una xifra que en valors absoluts s’aproxima a la del mateix període de l’anyanterior). Evolució de l’exportació de béns a Catalunya Taxes de variació anual acumulada últims 12 mesos, en % 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Font: DG DuanesLes empreses catalanes van reduir la despesa en innovació un 6,4% el 2011L’any 2011, 4.543 empreses catalanes van realitzar una despesa global en innovació de 3.407milions d’euros, el 23,1% de la realitzada pel conjunt d’empreses espanyoles. Catalunya és,després de Madrid, la comunitat amb una major despesa en innovació tecnològica, i una de lesque menys ha reduït aquesta despesa el 2011.L’avenç de l’IPC d’Espanya, situa la inflació en el 2,9% al novembreAquesta taxa suposa una disminució de sis dècimes respecte a la del mes d’octubre (3,5%), quees deu bàsicament a la baixada dels preus dels carburants i dels lubricants.Gabinet d’Estudis Econòmics Novembre 2012 www.cambrabcn.org 3
  4. 4. NOVETATS DE POLÍTICA ECONÒMICAReial Decret llei de mesures urgents per reforçar la protecció als deutors hipotecaris• S’aprova la paralització durant dos anys de la fase final en el desnonament quan afecti a famílies amb ingressos mensuals no superiors als 1.597 euros; quan la càrrega hipotecària s’hagi multiplicat al menys per 1,5 els últims quatre anys; en els que la quota hipotecària superi el 50% dels ingressos nets; sigui l’únic habitatge familiar; i, a més, es trobi en alguna de les següents circumstàncies: famílies nombroses: monoparentals amb dos fills a càrrec; famílies amb un menor de tres anys; a càrrec d’una persona discapacitada; en atur i sense prestació; o en alguns supòsits de violència de gènere.• Creació urgent d’un Fons Social d’Habitatges, amb un parc de vivendes destinades al lloguer amb preus baixos per persones que han perdut el seu habitatge.Els contribuents hauran d’informar en el primer trimestre de 2013 sobre els béns idrets situats a l’estrangerLa llei antifrau, que va ser publicada el passat 30 d’octubre, estableix una nova obligació dedeclarar tot tipus de béns i drets situats a l’estranger (comptes, béns immobles, valors,assegurances i rendes) per valor superior a 50.000 euros. El Reial Decret ara aprovat fixa que eltermini per al compliment d’aquestes obligacions s’estendrà al llarg del primer trimestre de cadaexercici. També s’atribueix a l’Agència Tributària la competència per formular peticionsd’assistència mútua a altres Estats o entitats internacionals.S’aprova el contracte per a la formació i l’aprenentatge, i les bases de la formacióprofessional dualEl Reial Decret es configura com una norma laboral i educativa, degut al doble règim jurídic de laformació dual, depenent de que s’imparteixi dins del marc del contracte per la formació il’aprenentatge, o en el marc del sistema educatiu. • Contracte per a la formació i l’aprenentatge: la seva durada mínima serà d’un any i la màxima de tres. S’amplia el temps mínim de formació del 15% al 25% durant el primer any. La retribució no podrà ser inferior al Salari Mínim Interprofessional en proporció al temps de treball efectiu. Les empreses i els treballadors podran beneficiar-se de reduccions en les quotes a la SS, tant durant la vigència del contracte com si s’acaba formalitzant un contracte indefinit. • Formació dual dins del sistema educatiu: estableix un marc per al desenvolupament de projectes de formació professional dual, amb la participació dels centres educatius i les empreses, quan no hi hagi un contracte per a la formació i l’aprenentatge.El Govern de la Generalitat ha aprovat presentar un requeriment d’incompetència contra aquestReial decret per considerar que vulnera la distribució competencial constitucional i estatutària iconstitueix una invasió de les competències pròpies de la Generalitat.S’aprova l’estructura jurídica de la Societat de Gestió d’Actius procedents de lareestructuració bancàriaLa SAREB agruparà els actius dolents de les entitats en procés de reestructuració i resolució per ala seva gestió i posterior venda ordenada. En el Reial Decret s’abordaran els mètodes perdeterminar les categories d’actius transferibles, els criteris de valoració d’aquests actius il’estructura legal de les societats de gestió d’actius.La Generalitat aprova el decret d’establiments allotjament turístic i d’habitatges d’ústurísticAmb l’aprovació del decret el Govern dóna compliment al compromís d’integrar els habitatgesd’ús turístic amb la resta de modalitats d’allotjament, i són considerats a partir d’ara empresaGabinet d’Estudis Econòmics Novembre 2012 www.cambrabcn.org 4
  5. 5. turística a tots els efectes. La nova reglamentació simplifica al màxim els processos per accedir al’activitat i, al mateix temps, potencia els criteris de control i garantia de qualitat delsallotjaments. El decret també consolida la delimitació dels establiments d’apartaments turístics(edificis no destinats a habitatges), distingint-los dels habitatges d’ús turístic.El Govern aprova la reglamentació de les agències de viatgeLa Generalitat pretén afavorir l’exercici de la intermediació turística a Catalunya amb la supressióde les restriccions que contenia la regulació anterior i la simplificació dels tràmits administratiusper iniciar l’activitat.Gabinet d’Estudis Econòmics Novembre 2012 www.cambrabcn.org 5

×