Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Poslovna znanja

673 views

Published on

Poslovna edukacija

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Poslovna znanja

  1. 1. Unapredite vaš e poslovanje kroz kontinuirano učenje virtuelna esnafska zajednica Savremena poslovna edukacija i konsalting
  2. 2. Misija Naša misija je da primenom savremenih metoda poslovne edukacije i konsaltinga pomognemo svojim klijentima da povećaju intelektualni kapital, performanse kao i profitabilnost svog poslovanja. Vizija Naša vizija je da postanemo vodeća kompanija na polju savremene poslovne edukacije i konsaltinga u Srbiji, na prostoru Balkana i šire. U radu koristimo savremenu metodologiju zasnovanu na najnovijim modelima poslovnog konsaltinga i edukacije, upotrebom konkretnih alata baziranih na istraživanju. www.poslovnaznanja.com
  3. 3. K onsalting U odnosu na vaše specifične potrebe, naši konsultanti će zajedno sa vašim menadžment timom, raditi na kreiranju, razvoju i stimulaciji onih poslovnih procesa koji će u vašoj firmi doprineti povećanju vrednosti. F-Secure d.o.o., Beograd Razvoj poslovne strategije. Planiranje i izvođenje PR aktivnosti i reklamne kampanje. Evaluacija i unapređenje marketinške i prodajne strategije. Pogodak d.o.o., Beograd Kampanja pozicioniranja novog lokalizovanog pretraživača u Srbiji. Razvoj poslovne strategije. Planiranje i izvođenje PR aktivnosti i inicijalne reklamne kampanje. Evaluacija i unapređenje marketinške i PR strategije. www.veza.biz/konsalting
  4. 4. U toku procesa konsaltinga ćemo: <ul><li>Ustanoviti vaše poslovne potrebe prikupljanjem informacija baziranih na istraživanju. </li></ul><ul><li>Pripremiti detaljan izveštaj trenutnog stanja, kao i konkretnih predloga razvojnih strategija. </li></ul><ul><li>U odnosu na dogovorenu strategiju, pripremiti efektan i jasno definisan akcioni plan. </li></ul><ul><li>Pomoći u realizaciji akcionog plana učestvovanjem u izvođenju konkretnih akcija. </li></ul><ul><li>Po sprovođenju plana, pripremiti detaljnu evaluaciju uspešnosti izvedenih akcija. </li></ul>konsalting Naš osnovni cilj je da osposobimo vaše zaposlene da samostalno rešavaju tekuće probleme u oblastima poslovanja za koje nas angažujete.
  5. 5. E dukacija Koristimo model aktivnog učenja. Učite kroz predavanja, vežbe i studije slučajeva koje vam prenose menadžeri uspešnih kompanija. JKP “ Čistoća ” Novi Sad Dvodnevni interaktivni trening u oblasti motivacije zaposlenih, organizacije, timskog rada, poštovanja procedura, komunikacije. www.veza.biz/edukacija Nove informacije + studije slučaja + praktičan rad = Kompetencija + poslovni rezultati
  6. 6. <ul><li>Ustanoviti vaše edukacione potrebe sprovođenjem odgovarajućih upitnika i anketa. </li></ul><ul><li>U odnosu na te potrebe, predložiti konkretan edukacioni program . </li></ul><ul><li>Okupiti vrhunski tim edukatora, eksperata-praktičara u odgovarajućim oblastima. </li></ul><ul><li>Organizovati potrebna predavanja, praktični treninga, ili interaktivne radionice. </li></ul><ul><li>Po završetku edukacionog programa, izvršiti istraživanje uspešnosti izvedene edukacije. </li></ul>edukacija U toku procesa edukacije ćemo: &quot;Sposobnost organizacije da kontinuirano stiče nova znanja, i brzo prevede stečena znanja u akciju, predstavlja njenu vrhunsku poslovnu konkurentnu prednost.&quot; -- Jack Welch, GE
  7. 7. NOVO - Obuke po meri klijenta www.poslovnaznanja.com <ul><li>motivacija </li></ul><ul><li>komunikacija </li></ul><ul><li>pregovaranje </li></ul><ul><li>timski rad </li></ul><ul><li>organizacija </li></ul><ul><li>procedure </li></ul><ul><li>prezentacija </li></ul><ul><li>promene </li></ul><ul><li>inoviranje </li></ul><ul><li>e-poslovanje </li></ul><ul><li>poslovni rizik </li></ul><ul><li>odnosi sa kupcem </li></ul><ul><li>marketing </li></ul>Interaktivne obuke i treninzi mogu se kreirati prema potrebama i zahtevima klijenata. Plan i program treninga priprema se po izvršenoj analizi potreba, a izvodi kao interaktivna radionica obučavanjem polaznika u korišćenju praktičnih poslovnih alata. Trening se izvodi modularno, pokrivajući tražene oblasti kroz jedan ili više modula (od 1.5 sati). Način izvođenja je korišćenjem metoda aktivnog učenja, kroz prikaze i analize studija slučajeva, formulare, ankete i igre.
  8. 8. Kontaktirajte nas : www.poslovnaznanja.com VEZA d.o.o. Ljubice Ivošević 23 11136 Beograd Tel/fax: 011 23 99 467 E-mail: info@veza.biz www.veza.biz Konsalting Miodrag Kostić Direktor E-mail: mkostic@veza.biz Mob: 064 22 90 640 Edukacija Prof. dr Milan Kukrika Direktor sektora edukacije E-mail: mkukrika@veza.biz Mob: 064 12 83 675

×