การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการศึกษา

832 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการศึกษา

 1. 1. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการศึกษา
 2. 2. 1. วิเคราะห์แนวคิดวิธีการจัดการเรียนการสอน และการใช ้สื่อการสอนของครูสมศรี ตลอดจนวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน ว่าสอดคล ้องกับยุคปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญหรือไม่ พร ้อมทั้งให ้เหตุผลประกอบแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนของครูสมศรีเป็นการสอนตามเนื้อหาโดยการบรรยายให ้นักเรียนจํา สื่อที่ใช ้ในการสอนก็เป็นลักษณะที่เป็นการถ่ายทอดความรู้ด ้วย
 3. 3. แนวคิดของครูสมศรี คือสามารถทําให้นักเรียนสามารถจําเนื้อหา เรื่องราวในบทเรียนให้ได้มากที่สุดรอรับความรู้จากครูเพียงผู้เดียวรอรับความรู้เพียงผู้เดียวซึ่งไม่สอดคล้องกับยุคปฏิรูปการศึกษาที่มีผู้เรียนเป็ นสําคัญเพราะการจัดการเรียนการสอนต ้องเน้นให ้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได ้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของตนเอง รวมทั้งสนับสนุนให ้มีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกต์ใช ้มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให ้ผู้เรียนได ้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร ้างสรรค์สิ่งต่างๆ โดยไม่เน้นไปที่การท่องจําเพียงเนื้อหา
 4. 4. 2. วิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษามาสู่ยุคปฏิรูปการเรียนรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด ้านใดบ ้าง พร ้อมทั้งอธิบายเหตุผลสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าทางการศึกษาการเปลี่ยนแปลงผู้เรียนการเปลี่ยนแปลงมาสู่การเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 5. 5. การเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าทางการศึกษาแนวคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับการเรียนและการสอน แนวคิดใหม่เกี่ยวกับการเรียนและการสอนเป็นการเรียนการสอนจะมีครูยืนอยู่หน้าชั้นเรียน และ ถ่ายทอดเนื้อหา ในขณะที่ผู้เรียนนั่งฟังและรอรับความรู้จากครู ตามแนวความคิดนี้ครูจะเป็นผู้ที่ดําเนินการ กากับควบคุมวางแผน ดําเนินการและประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียน ซึ่งน่าจะเป็นการสอนที่ผู้เรียนไม่สามารถคิดเกินกว่าข้อมูลที่ครูจัดให้ ในบางครั้งอาจเป็นการเรียนโดย "เน้นทักษะการจดจา” ท่องจําอย่างเดียวเท่านั้นต้องปรับเปลี่ยนให้ทันและสอดคล้องกับ กระแสการเปลี่ยนแปลงของชาติและสังคมโลกอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสภาพสังคมที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้บุคคลที่จะอยู่รอดในสังคมอย่างมีความสุขจะต้องเป็นผู้มีประสิทธิภาพของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ต้องรู้จักคิด รู้จักทําเป็น รู้จักแก้ปัญหาได้และปฏิบัติในวิถีทาง ที่ถูกต้องเหมาะสม จึงจําเป็นต้องให้การศึกษาที่มีคุณภาพโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศต่างๆให้เป็นประโยชน
 6. 6. การเปลี่ยนแปลงผู้เรียนในโลกปัจจุบันพบว่า ความต้องการเกี่ยวกับตัวผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าครั้งหนึ่งอาจจะมี การตอบสนองต่อการเรียนแบบท่องจํามามาก แต่ในปัจจุบันสภาพชีวิตจริงต้องการบุคคลที่มี ความสามารถในการใช้ทักษะการให้เหตุผลในระดับที่สูงขึ้น เพื่อการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ซึ่งพบว่า ความสามารถในทักษะดังกล่าวที่จะนํามาใช้ในการแก้ปัญหาไม่ค่อยปรากฏให้เห็น หรือมีอยู่น้อยมากในปัจจุบัน แนวคิดเกี่ยวกับผู้เรียนจึงต้องเปลี่ยนแปลงมุมมองใหม่ในปัจจุบันความหลากหลายในสังคม ทําให้ แบบการเรียน (LearningStyles) พื้นฐานประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ความแตกต่างของวิถีชีวิตในแต่ละครอบครัวและอื่นๆ ทําให้ห้องเรียนในปัจจุบันมีความหลากหลายเป็นเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาการเรียนรู้ที่ซับซ้อนสาหรับครูและผู้เรียน
 7. 7. การเปลี่ยนแปลงมาสู่การเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในปัจจุบันเป็นยุคที่การส่งข้อมูลมีความรวดเร็วมาก เทคโนโลยีเปิดโอกาสให้แต่ละ บุคคลได้รับรวบรวม วิเคราะห์และสื่อสารข้อมูลข่าวสารได้อย่างละเอียดและรวดเร็ว มากกว่าที่ผ่านมา เป็นผลทําให้ความต้องการเกี่ยวกับการศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะช่วยผู้เรียนทุกคนให้ได้รับทักษะที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงที่ซับซ้อนผู้สอนควรจะศึกษาเทคนิค วิธีการเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะนํามาใช้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้ใหม่ ซึ่งแต่เดิมมักเป็นการสอนให้ผู้เรียนเรียนโดยการท่องจํา ควรปรับเปลี่ยนมาสู่การใช้เทคนิควิธีการที่จะช่วยผู้เรียนรับข้อเท็จจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพการสอนที่ผู้เรียนควรได้รับคือ ทักษะการคิดในระดับสูง (Higher-Order Thinking Skills)ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตลอดจนการแก้ปัญหา และการถ่ายโยงความรู้ โดยเน้นการใช้วิธีการต่างๆ อาทิ สถานการณ์จําลอง การค้นพบ การแก้ปัญหา และการเรียนแบบร่วมมือ สําหรับผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์การแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริง
 8. 8. 3. ปรับวิธีการสอนและวิธีการใช ้สื่อการสอนของครูสมศรี ให ้เหมาะสมกับยุคปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญการใช ้สื่อ ในการสอนของครูสมศรีนั้นเป็นการใช ้ที่มีลักษณะที่เป็นการถ่ายทอดความรู้เช่น หนังสือเรียน การสอนบนกระดานหรือแม ้กระทั่งวีดีโอซึ่งถ ้าเปรียบเทียบกับยุคปฏิรูปการศึกษาเน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญแล ้ว ครูสมศรีควรใช ้สื่อที่ทันสมัยเช่น การเรียนรู้หรือค ้นคว ้าข ้อมูลทางเว็บไซต์ และวิธีการสอนของครูสมศรีที่สอนในเนื้อหาที่มีอยู่ เพื่อให ้นักเรียนสามารถจําเนื้อหาเรื่องราวในบทเรียนให ้ได ้มากที่สุด ควรเปลี่ยนวิธีสอนมาเป็นการเรียนรู้จากสภาพจริงและประสบการณ์ตรง การลงมือปฏิบัติด ้วยตนเอง มีโอกาสแสดงออก และแลกเปลี่ยนความรู ้ร่วมกับผู ้อื่น โดยที่ครูเป็นผู้วางแผนวิธีการสอนให ้มีกิจกรรมที่หลากหลาย เรียนแล ้วเกิดความสุข มีการสอดแทรกเกมส์ต่างๆเข ้าไปในเนื้อหา
 9. 9. สมาชิกในกลุ่มนางสาวมินตรา สืบปรุ รหัสนักศึกษา 533050441-9นางสาวเมขลา กุระขันธ์ รหัสนักศึกษา 533050442-7นางสาวฉัตรดา มีสุวรรณ์ รหัสนักศึกษา 533050495-6นางสาวอรอนงค์ เทียบอุดม รหัสนักศึกษา 533050500-9นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

×