Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

quy trình tín dụng

4,052 views

Published on

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

quy trình tín dụng

 1. 1. TRƯ NG I H C NGÂN HÀNG TP. H CHÍ MINH Khoa: Ngân hàng qu c t BÀI T P NHÓM MÔN TÍN D NG 1 NHÓM :6 L P : AN001_122_T01 KHÓA : 26 GV HƯ NG D N : th y Nguy n Chí c TP. H CHÍ MINH, THÁNG 3 NĂM 2013
 2. 2. DANH SÁCH NHÓM TÊN MSSV1. Bùi Minh Tu n (trư ng nhóm) 0301261010722. Nguy n Th Bích 0301261000713. Nguy n Th Mi Mi 0301261005044. Nguy n Th H ng Nga 0301261005495. Nguy n Thùy Trinh 0301261009966. Nguy n Th Phương Nhi 0301261006117. Nguy n Thái Bình 030126100063
 3. 3. Nhóm 6 Tín D ngMục lụcDANH SÁCH NHÓM .................................................................................................... 0I. Quy trình tín d ng: ................................................................................................. 1 1. Khái ni m: .............................................................................................................. 1 2. Khâu nh hư ng l n nh t n vi c thu h i n : ...................................................... 4 3. Th c tr ng v vi c c p tín d ng c a m t s ngân hàng Vi t Nam: .................... 5II. Nh ng y u t nh hư ng n kh năng tr n c a khách hàng. .................... 7 1. Y u t nh hư ng: .................................................................................................... 7 a. Y u t ch quan: ................................................................................................. 7 b. Y u t khách quan .............................................................................................. 8 2. Tr ng thái n n kinh t nh hư ng n ho t ng khinh doanh c a các doanh nghi p: ........................................................................................................................ 10A. TÀI LI U THAM KH O ................................................................................. 12B. NH N XÉT C A GI NG VIÊN. ................................................................................ 0 Trang 1
 4. 4. Nhóm 6 Tín D ngI. Quy trình tín d ng: 1. Khái ni m: Quy trình tín d ng là t ng h p các nguyên t c, quy nh c a ngân hàng trong vi c c p tín d ng. Trong ó xây d ng các bư c i c th theo m t trình tư nh t nh k t khi chu n b h sơ ngh c p tín d ng cho n khi ch m d t quan h tín d ng. ây là m t quá trình bao g m nhi u giai o n mang tính ch t liên hoàn, theo m t trình t nh t nh, ng th i có quan h ch t ch và g n bó v i nhau. Trang 1
 5. 5. Nhóm 6 Tín D ngTheo sơ trên, n i dung c th c a t ng khâu trong quy trình tín d ng c th như sau: Bư c 1: L p h sơ ngh c p tín d ng. Bư c này do nhân viên ngân hàng th c hi n sau khi ã ti p xúc và thông báo i u ki n c p tín d ng i v i t ng khách hang c th và v i nh ng m c ích s d ng v n ã nh. Nhìn chung m t b h sơ vay v n c n ph i thu th p các thông tin như: • Năng l c pháp lý, năng l c hành vi dân s c a khách hàng. • Kh năng s d ng v n vay. • Kh năng hoàn tr n vay (bao g m v n vay và lãi). Bư c 2: Phân tích tín d ng Phân tích tín d ng là phân tích kh năng hi n t i và ti m tàng c a khách hàng trong vi c s d ng v n tín d ng và hoàn tr v n vay ngân hàng. M c tiêu: • Tìm ki m nh ng tình hu ng có th x y ra d n n r i ro cho ngân hàng, d oán kh năng kh c ph c nh ng r i ro ó, d ki n nh ng bi n pháp gi m thi u r i ro và h n ch t n th t cho ngân hàng. • Phân tích tính chân th t c a nh ng thông tin ã thu th p ư c t phía khách hàng trong bư c 1, t ó nh n xét thái , thi n chí c a khách hàng làm cơ s cho vi c ra quy t nh cho vay. Bư c 3: Quy t nh tín d ng Trong khâu này, ngân hàng s ra quy t nh ng ý ho c t ch i cho vay iv i m t h sơ vay v n c a khách hàng. Khi ra quy t nh, có 2 sai l m cơ b n d m c ph i: Trang 2
 6. 6. Nhóm 6 Tín D ng • Ch p nh n mà khách hàng l i không có kh năng tr n • Không ch p nh n mà khách hàng l i có kh năng hoàn tr v n tín d ng úng h n Bư c 4: Gi i ngân • Gi i ngân là nghi p v c p ti n cho khách hàng trên cơ s m c tín d ng ã ký k t trong h p ng. • Nguyên t c gi i ngân: ph i g n li n s v n ng ti n t v i s v n ng hàng hóa ho c d ch v có liên quan, nh m ki m tra m c ích s d ng v n vay c a khách hàng và m b o kh năng thu n . Nhưng ng th i cũng ph i t o s thu n l i, tránh gây phi n hà cho công vi c s n xu t kinh doanh c a khách hàng. Bư c 5: Giám sát tín d ng • Nhân viên tín d ng thư ng xuyên ki m tra vi c s d ng v n vay th c t c a khách hàng, hi n tr ng tài s n m b o, tình hình tài chính c a khách hàng,... m b o kh năng thu n . • M c tiêu c a giám sát là ki m tra vi c th c hi n các i u kho n ã cam k t theo h p ng tín d ng, nh m: o ôn c khách hàng th c hi n úng cam k t trong h p ng o C p nh t thông tin v tình hình khách hàng o Phát hi n các d u hi u c nh báo c a r i ro tín d ng có bi n pháp x lý k p th i • Thông thư ng ngân hàng áp d ng m t s phương pháp giám sát sau: o Giám sát hoat ng tài kho n khách hàng t i ngân hàng o Phân tích báo cáo tài chính theo nh kỳ Trang 3
 7. 7. Nhóm 6 Tín D ng o Vi ng thăm và ki m soát a i m ho t ng kinh doanh hay nơi cư trú c a khách hàng i vay o Ki m tra các b o m ti n vay o Giám sát ho t ng khách hàng thông qua các m i quan h v i các khách hàng khác. o Giám sát qua nh ng ngu n thông tin khác Bư c 6: Thanh lý h p ng tín d ng ây là bư c cu i cùng c a giai o n c p tín d ng.m t khoan3tin1 d ng có th ư c k t thúc theo m t trong hai cách: • Thanh lý m c nhiên • Thanh lý b t bu c2. Khâu nh hư ng l n nh t n vi c thu h i n : Theo quá trình phân tích như trên, t khâu u n khâu k t thúc c a quy trình tín d ng, khâu giám sát có nh hư ng l n nh t n vi c thu h i n vì : V n thu h i n x y ra sau khi ngân hàng ã c p tín d ng cho khách hàng. Ngân hàng ch cho khách hàng vay v n khi ã có cơ s tin tư ng khách hàng s tr n úng h n v n và lãi. Tuy nhiên s phân tích tín d ng không t n m c có th d oán hoàn toàn chính xác v 1 kho n vay có ươc hoàn tr như ã th a thu n hay không. B i n n kinh t th trư ng v n ng, bi n i không ng ng di n bi n th trư ng hàng hóa, th trư ng ti n t , tài chính, th trư ng ch ng khoán…r t ph c t p. ó là nh ng y u t nh hư ng tr c ti p n ho t ng kinh doanh c a i tư ng vay v n. Do ó, ngân hàng ph i giám sát ch t ch quá trình s n Trang 4
 8. 8. Nhóm 6 Tín D ng xu t kinh doanh c a doanh nghi p, ánh giá ư c trình qu n lý kinh doanh c a ch doanh nghi p, vì trình kinh doanh c a doanh nghi p càng kém thì kh năng r i ro m t v n c a ngân hàng khi cho vay càng l n. C n chú ý thư ng xuyên ánh giá kh năng tr n c a khách hàng, n u kh năng này không có thì có nghĩa là ngư i vay ã m t kh năng thanh toán ho c ã v n . Cho nên sau khi ã b v n ra cho các công ty vay, vi c ki m tra s d ng v n vay, ki m tra kh năng thanh toán, tr n i v i ngân hàng không lúc nào ư c lơ là,ph i ti n hành thư ng xuyên, liên t c. S nh y bén c a ngân hàng trong vi c k p th i phát hi n nh ng bi u hi n b t l i x y ra i v i khách hàng cũng như nh ng bi n pháp x lý k p th i, tư v n cho khách hàng s gi m thi u ư c nh ng kho n n quá h n. Bên c nh ó, thư ng thì nh ng ngư i i vay có ý mu n th c hi n nh ng ho t ng không mong mu n theo quan i m c a ngư i cho vay, h d có th u tư vào nh ng d án có r i ro cao. Vì v y, các ngân hàng ph i qu n lý ti n vay b ng cách giám sát nh ng ho t ng c a ngư i vay xem h có tuân theo nh ng quy nh hay không và cư ng ch thi hành n u h không tuân theo thu h i n .3. Th c tr ng v vi c c p tín d ng c a m t s ngân hàng Vi t Nam: Có nhi u nguyên nhân khi n Habubank v i tu i i 20 năm bu c ph i sáp nh p vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà N i (SHB) và t b vĩnh vi n thương hi u m t th i c a mình. Nhưng nguyên nhân ch y u là kho n n cho n gi không th tr ư c c a Vinashin. Habubank ã cho Vinashin vay 2.745 t ng, thêm 600 t ng trái phi u do t p oàn phát hành mà ngân hàng mua, t ng c ng 3.345 t ng, b ng 83% v n i u l (Ngu n: án sáp nh p Habubank - SHB, tr. 10). Theo quy nh c a ngành ngân hàng, m t t ch c tín d ng không ư c cho vay m t khách hàng quá 15% v n t có. Tuy nhiên, th i i m 5-6 năm trư c, khi Vinashin là m t doanh nghi p có Trang 5
 9. 9. Nhóm 6 Tín D ngb ngoài ang lên, không ít ngân hàng ã cho t p oàn vay nh ng kho n ti n l n, vư t15% v n t có, không riêng gì Habubank. V i nh ng ngân hàng m nh, kho n n Vinashin không ph i d òi, nhưng h cókh năng trích d phòng r i ro d n t ng năm bù p. H cũng tích c c bán tài s nth ch p nh m thu h i n . Habubank không có ư c ưu th y. Ngân hàng cũng khôngn m trong di n nh ng t ch c tín d ng có t c tăng trư ng v n huy ng t p u.H u qu là m i năm, ch nguyên bù p kho n chi phí huy ng v n cho kho n vayc a Vinashin, Habubank m t t 500 t ng. M t nhân viên tín d ng t i Habubank cũng th a nh n: “Vi c c p tín d ng choVinashin t ng m t th i ư c xem là ni m t hào c a ngân hàng chúng tôi so v i cácnhà băng khác. Không ng , chính Vinashin l i là m t trong nh ng nguyên nhân chínhkhi n chúng tôi m t thanh kho n ‘không phanh’ nhanh như th ”. Qua ó có th th y,m c dù m c tín nhi m c a vinashin r t cao,cũng nhưngân hàng ã có nh ng phân tích c n k trư c khi cho vinashin vay nhưng l i khôngtheo dõi ch t ch các ho t ng u tư dàn tr i c a vinashin-trong ó có nh ng d ánkhông ư c nhà nư c phê duy t,không liên quan t i ho t ng chính c a vinashin-lànguyên nhân khi n vinashin phá s n d n n vi c không th thu h i n c a Habubank. Trang 6
 10. 10. Nhóm 6 Tín D ngII. Nh ng y u t nh hư ng n kh năng tr n c a khách hàng. 1. Y u t nh hư ng: a. Y u t ch quan: • Capacity-Cash flow (Năng l c-Lu ng ti n d tính tr n ). Y u t ư c coi là quan tr ng nh t trong s các y u t . Năng l c c p n kh năng i u hành ho t ng s n xu t kinh doanh và hoàn tr kho n vay thành công c a khách hàng. Ngân hàng mu n bi t chính xác khách hàng s tr n b ng cách nào. ánh giá năng l c ư c d a trên vi c ánh giá các y u t : kinh nghi m i u hành, báo cáo tài chính quá kh , s n ph m, tình hình ho t ng trên th trư ng và kh năng c nh tranh hi n t i và tương lai. T ó, ngân hàng d tính ư c lu ng ti n s ư c s d ng tr n , th i gian tr n và xác su t tr n thành công c a khách hàng. Vi c ánh giá l ch s các kho n vay và thanh toán các kho n vay, dù là c a cá nhân hay các kho n vay thương m i cũng ư c coi là ch báo cho kh năng chi tr trong tương lai. • Capital (C u trúc v n). Là s v n khách hàng u tư vào doanh nghi p. Ngân hàng s yên tâm hơn n u khách hàng có v n ch s h u l n. V n ch s h u có th ư c huy ng trong quá trình ho t ng, giúp m b o cho tr ng thái kho n vay c a ngân hàng. Ngân hàng cũng nhìn nh n v n ch s h u như là ch báo c a m c cam k t cũng như m c r i ro c a khách hàng i v i kinh doanh c a mình và s c m th y tho i mái hơn n u bi t khách hàng s m t r t nhi u n u công vi c kinh doanh c a h không thành công. S t t hơn n u ngu n v n này ư c l y t chính tài s n c a c ông. • Collateral (Tài s n th ch p). Ngân hàng có th x lý tài s n th ch p c a khách hàng khi khách hàng b phá s n ho c m t kh năng chi tr n . Ngân hàng ư c m b o quy n ưu tiên x lý tài s n th ch p c a khách hàng trư c các ch n khác. Ngân hàng cũng có th yêu c u khách hàng s d ng các tài s n Trang 7
 11. 11. Nhóm 6 Tín D ng cá nhân khác ngoài công ty làm tài s n th ch p. i v i ngân hàng, ây là s m b o và là ngu n tr n thay th ngoài dòng ti n tr n d tính. M t s ngân hàng có th yêu c u có b o lãnh cùng v i tài s n m b o. B o lãnh là hình th c bên th ba ký b o lãnh cam k t thanh toán n u ngư i vay không tr ư cn . • Character (Thái , s th hi n c a khách hàng). Là n tư ng chung khách hàng l i i v i ngân hàng. n tư ng này có th là khá ch quan. Tuy nhiên, trong nhi u trư ng h p, i v i nhi u ngân hàng, thái c a khách hàng quy t nh li u m t kho n vay nh có ư c phê duy t hay không. Các v n ch y u liên quan n thái áng ng bao g m: s kém h p tác v i ngân hàng, l a d i, các v ki n t ng và thua l . Th i gian, chi phí ki n t ng và chi phí cơ h i có th phát sinh do kho n vay g p v n có th l n hơn nhi u so v i thu nh p d tính (V n này, tuy nhiên, tr nên kém quan tr ng hơn i v i các kho n vay cho công ty l n ư c i u hành b i m t nhóm cá nhân). Ngoài ra, m ts y ut nh tính khác như trình h c v n, kinh nghi m i u hành kinh doanh, ph m ch t cá nhân c a khách hàng cũng ư c xem xét. • Coverage (B o hi m). Có th là kho n b o hi m trong ho t ng kinh doanh hay b o hi m cho nh ng lãnh o ch ch t n u quy n i u hành ư c t p trung trong tay m t s ít cá nhân. Trong trư ng h p m t lãnh o ch ch t ch t hay m t năng l c hành vi, b o hi m s m b o ngân hàng s ư c thanh toán n u doanh nghi p không hoàn thành ư c nghĩa v tr n . • Conditions (Các i u ki n khác). Li u kho n vay s ư c s d ng áp ng nhu c u v n lưu ng, mua s m máy móc hay d tr nguyên v t li u, hàng t n kho? Ngân hàng s ánh giá tình hình kinh t trong và ngoài nư c, phân tích ngành kinh doanh doanh nghi p ang ho t ng cũng như các ngành ho t ng liên quan có th nh hư ng n doanh nghi p. b. Y u t khách quan Trang 8
 12. 12. Nhóm 6 Tín D ng • Chính sách tín d ng c a Ngân Hàng. Bao g m các y u t gi i h n m c cho vay i v i m t khách hàng, kỳ h n c a kho n vay, lãi su t cho vay và m c l phí, phương th c cho vay, hư ng gi i quy t ph n khách hàng vay vư t gi i h n, x lý các kho n vay có v n ...t t c các y u t ó có tác d ng tr c ti p n kh năng tr n c a khách hàng. • Th trư ng. Th trư ng là nhân t quan tr ng quy t nh t i ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Trong ó th trư ng v n quy t nh t i vi c huy ng v n c a doanh nghi p còn th trư ng hàng hóa quy t nh t i vi c s d ng v n. Th trư ng tiêu th s n ph m có tác ng l n n doanh thu và l i nhu n c a doanh nghi p. N u các th trư ng này phát tri n n nh s là nhân t tích c c thúc y doanh nghi p tái s n xu t m r ng và tăng th ph n. • Tr ng thái n n kinh t . Tr ng thái n n kinh t có nh hư ng gián ti p t i tình hình tài chính c a doanh nghi p. Khi n n kinh t phát tri n v ng m nh và n nh s t o cho doanh nghi p có nhi u cơ h i trong kinh doanh như: huy ng v n, u tư vào các d án l n, có cơ h i l a ch n b n hàng... • Qu n lý vĩ mô c a Nhà Nư c.Các chính sách c a nhà nư c n nh hay không n nh cũng tác ng n ch t lư ng tín d ng. Khi các chính sách này không n nh s gây khó khăn cho doanh nghi p trong ho t ng s n xu t kinh doanh, t ó gây tr ng i cho ngân hàng khi thu h i n và ngư c l i. • H th ng pháp lu t là cơ s i u ti t các ho t ng trong n n kinh t .N u h th ng pháp lu t không ng b , hay thay i s làm cho ho t ng kinh doanh g p khó khăn.Ngư c l i n u nó phù h p v i th c t khách quan thì s t o m t môi trư ng pháp lý cho m i ho t ng s n xu t kinh doanh ti n hành thu n l i và t k t qu cao. • Môi trư ng t nhiên. Nh ng bi n ng như thiên tai, ho ho n làm nh hư ng t i ho t ng s n xu t kinh doanh c a khách hàng, c bi t là trong các ngành có liên quan n nông nghi p, thu s n, h i s n.Vì v y khi môi trư ng t Trang 9
 13. 13. Nhóm 6 Tín D ng nhiên không thu n l i thì doanh nghi p s g p khó khăn t ó làm nh hư ng n kh năng thanh tóan các kh an n vay t ngân hàng.2. Tr ng thái n n kinh t nh hư ng n ho t ng khinh doanh c a các doanh nghi p: K t cu i năm 2008, n n kinh t ch u tác ng tiêu c c c a cu c kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinh t toàn c u, sau ó là v n l m phát cao. Nh ng tác ng tiêu c c này khi n cho T c tăng trư ng kinh t ch m l i. T i các doanh nghi p, ch s t n kho tăng m nh và m c cao so v i cùng kỳ các năm trư c. Th i i m 01/6/2012, ch s hàng t n kho c a ngành công nghi p ch bi n tăng 26% so v i cùng kỳ năm 2011. Hàng t n kho nhi u d n n ng v n trong s n xu t kinh doanh và làm tăng n x u c a các TCTD. Theo báo cáo c a B K ho ch và u tư, s lư ng doanh nghi p gi i th , t m ng ng ho t ng tăng nhanh: Năm 2011 có 79.014 doanh nghi p và tính t u năm n ngày 21/6/2012 có kho ng 25.250 doanh nghi p, tăng 8,1% so v i cùng kỳ năm 2011 (23.358 doanh nghi p b phá s n trong 6 tháng u năm 2011). Phân tích c th v doanh nghi p • Lu ng ti n • Dòng ti n i u ch nh cùng ti n m t th c có; Dòng ti n quá kh và tương lai; • Phân tích thu nh p trư c lãi, thu và kh u hao (EBITDA): Thành t c u thành nên EBITDA; Thu nh p quá kh ; Chi phí b t thư ng; Xu hư ng doanh thu và l i nhu n g p; Xu hư ng chi phí ho t ng; Chi phí kh u hao trong tương quan v i mua s m tài s n dài h n; • Phân tích hòa v n • T l N /Thu nh p • T l ti n m t hi n có/N ( Debt Service Coverage-DSCR) • Năng l c tr n : Trang 10
 14. 14. Nhóm 6 Tín D ng • H sơ lý l ch ban i u hành • H sơ lý l ch i ngũ cán b ch ch t • K ho ch kinh doanh • Phân tích năng l c kinh doanh và năng l c k thu t • Tài s n th ch p: • H s thanh kho n (không ph i lư ng ti n m t): Ví d như h s thanh kho n c a xe c là 75%; • H sơ v tài s n: Xác nh quy n s h u và giá tr tài s n • V n ch s h u: • Phân tích B ng cân i k toán • Phân tích t l N /V n ch s h u • Phân tích cơ c u v n ch s h u • Thái -Tư cách khách hàng: • Báo cáo tín d ng Trang 11
 15. 15. Nhóm 6 Tín D ngA. TÀI LI U THAM KH ONghi p v Ngân hàng thương m i, TS. Nguy n Minh Ki u, NXB Th ng Kê, 2008.http://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%A7i_ro_t%C3%ADn_d%E1%BB%A5nghttp://luattaichinh.wordpress.com/2013/02/25/thuc-trang-no-xau-cua-cc-tctd-o-viet-nam-nguyn-nhn-v-mot-so-giai-php-tu-chnh-sch-php-luat/http://www.tapchitaichinh.vn/Nghien-cuu-trao-doi/Xu-ly-no-xau-tai-Viet-Nam-Thuc-trang-va-giai-phap/14102.tctchttp://www.thoibaonganhang.vn/tin-tuc/23-hoa-giai-bai-toan-no-xau-3528.htmlhttp://123doc.vn/document/111180-thuc-trang-chat-luong-tin-dung-cua-ngan-hang-cong-thuonghttp://dantri.com.vn/c76/s76-633696/nam-van-de-lon-cua-nen-kinh-te.htmhttp://tailieu.vn/xem-tai-lieu/luan-van-thuc-trang-hoat-dong-tai-nhtmcp-acb-.502048.html Trang 12
 16. 16. B. NH N XÉT C A GI NG VIÊN.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

×