Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Green System University - Khởi động các ứng dụng JDE từ bên ngoài

1,450 views

Published on

Phương pháp khởi động các ứng dụng JD Edwards từ bên ngoài thông qua URL

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Green System University - Khởi động các ứng dụng JDE từ bên ngoài

 1. 1. SAVE IT TODAY, SAVE TOMORROW Phương pháp khởi động các ứng dụng JD Edwards từ bên ngoài
 2. 2. Contenu <ul><li>Tổng quát </li></ul><ul><li>Định dạng URL </li></ul><ul><li>Ví dụ </li></ul><ul><li>Dự án GreenSys đã thực hiện </li></ul>
 3. 3. Tổng quát <ul><li>Lịch sử, quá trình phát triển kinh doanh khiến doanh nghiệp sử dụng nhiều hệ thống quản lý khác nhau  nối kết các hệ thống này giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí quản lý và nâng cao hiệu quả kinh doanh </li></ul>
 4. 4. Tổng quát <ul><li>Bài thuyết trình giới thiệu chức năng cho phép một hệ thống bên ngoài nối kết khởi động những ứng dụng của ERP JD Edwards thông qua một link web </li></ul>
 5. 5. Tổng quát <ul><li>Kiến thức cần thiết : </li></ul><ul><ul><li>ERP </li></ul></ul><ul><ul><li>JD Edwards </li></ul></ul>
 6. 6. Định dạng URL <ul><li>Để khởi động một ứng dụng của JD Edwards từ bên ngoài, URL phải theo định dạng sau : </li></ul><ul><li>http://[e1 JasServer]:[port]/jde/HostedE1Servlet?OID =[APPNAME_FORMNAME_VERSION]&FormDSTmpl=[Item Ids separated by |]&FormDSData= [Values separated by |]&jdecloselink=[Encoded URL]&JdeCloseAppStacks=true </li></ul>
 7. 7. Định dạng URL <ul><li>e1 JasServer : link web server JD Edwards E1 </li></ul><ul><li>OID : Object ID  xác định ứng dụng cần khởi động </li></ul><ul><ul><li>APPNAME : tên ứng dụng </li></ul></ul><ul><ul><li>FORMNAME : màn hình ứng dụng </li></ul></ul><ul><ul><li>VERSION : phiên bản ứng dụng </li></ul></ul>
 8. 8. Định dạng URL <ul><li>FormDSTmpl (Form Data Structure Template) & FormDSData (Form Data Structure Data) : dùng để xác định các tham số mà ứng dụng sẽ sử dụng </li></ul><ul><ul><li>FormDSTmpl : mã id của tham số </li></ul></ul><ul><ul><li>FormDSData : giá trị của tham số </li></ul></ul><ul><li>Các tham số được ngăn cách bởi kí tự « | » </li></ul>
 9. 9. Mã ID của tham số <ul><li>Làm thế nào để biết được mã id của tham số ? </li></ul><ul><ul><li>Mở phần Design của ứng dụng </li></ul></ul>
 10. 10. Mã ID của tham số <ul><li>Làm thế nào để biết được mã id của tham số ? </li></ul><ul><ul><li>Chọn Forms Design Aid </li></ul></ul>
 11. 11. Mã ID của tham số <ul><li>Làm thế nào để biết được mã id của tham số ? </li></ul><ul><ul><li>Form  Form Properties </li></ul></ul>
 12. 12. Mã ID của tham số <ul><li>Làm thế nào để biết được mã id của tham số ? </li></ul><ul><ul><li>Data Structure  Edit </li></ul></ul>
 13. 13. Mã ID của tham số <ul><li>Làm thế nào để biết được mã id của tham số ? </li></ul><ul><ul><li>Mã id hiển thị trên cột Item ID </li></ul></ul>
 14. 14. Định dạng URL <ul><li>jdecloselink : link đến ứng dụng của hệ thống ngoài sau khi ứng dụng JD Edwards kết thúc </li></ul><ul><ul><li>Tham số này phải được mã hóa </li></ul></ul><ul><ul><li>Ví dụ : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>https://secure.crmondemand.com/OnDemand/user/CustomTab?Tab.Name=[E1Test%20 Page] </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mã hóa : https%3A//secure.crmondemand.com/OnDemand/user/CustomTab%3Ftab.Name%3D%5BE1Test%20Page%5D </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Định dạng URL <ul><li>JdeCloseAppStacks : nếu tham số này được kích hoạt [jdeCloseAppStacks=true], các ứng dụng khác đang hoạt động phải được đóng trước khi ứng dụng gọi bởi URL được khởi động </li></ul>
 16. 16. Ví dụ <ul><li>Để khởi động ứng dụng Liên Hệ Khách Hàng (Customer Service Inquiry), ta dùng URL : </li></ul><ul><li>http://e1JasServer:9080/jde/HostedE1Servlet? OID=P4210_W4210E & FormDSTmpl=|8|9|10|13|14|15|17| & FormDSData=||SO||||||| &jdecloselink=https%3A//secure.crmondemand.com/OnDemand/user/CustomTab%3Ftab.Name%3D%5BE1Test%20Page%5D & JdeCloseAppStacks= true </li></ul>
 17. 17. Dự án đã thực hiện <ul><li>PGS : công ty cung cấp vật liệu và dịch vụ hàng đầu Cộng Hòa Pháp </li></ul><ul><ul><li>http://www.groupepgs.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Doanh thu : 91,7 triệu € năm 2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>GreenSys thực hiện việc phát triển các giao diện kết nối giữa Siebel CRM On Demand và JD Edwards từ năm 2010 </li></ul></ul>
 18. 18. Green System <ul><li>Tư vấn </li></ul><ul><li>Triển khai dự án </li></ul><ul><li>Khai thác, quản trị hệ thống </li></ul><ul><li>Đào tạo quản trị, developper, nhóm nhân viên </li></ul><ul><li>... về các giải pháp ERP </li></ul><ul><li>Liên hệ với chúng tôi : greensystem.vn </li></ul>
 19. 19. THANK YOU FOR LISTENING

×