Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PT DL an giang

1,896 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PT DL an giang

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ThS. NGUYỄN VŨ DUY SINH VIÊN THỰC HIỆN NGUYỄN LỆ TRINH Lớp: DH1KT2 05 - 2004
 2. 2. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Long Xuyên, Ngày tháng năm
 3. 3. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 1 ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Long Xuyên, Ngày tháng năm
 4. 4. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 2 ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Long Xuyên, Ngày tháng năm
 5. 5. NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Long Xuyên, Ngày tháng năm
 6. 6. MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài............................................................................................................1 2. Mục tiêu nghiên cứu ......................................................................................................1 3. Phương pháp nghiên cứu ..............................................................................................2 4. Phạm vi nghiên cứu .......................................................................................................2 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH ..................................3 1. Bản chất & vai trò của tài chính doanh nghiệp ..........................................................4 1.1. Bản chất của tài chính doanh nghiệp..................................................................4 1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp.....................................................................4 2. Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp.......................................4 2.1 Khái niệm................................................................................................................5 2.2 Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp ...................................................6 2.3. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp ..............................................6 3. Mục tiêu và nội dung phân tích tình hình tài chính. ..................................................6 3.1. Mục tiêu .................................................................................................................6 3.2. Nội dung phân tích................................................................................................7 4. Dự báo tài chính.............................................................................................................8 5. Các tài liệu dùng trong phân tích tài chính.................................................................8 5.1. Bảng cân đối kế toán.............................................................................................8 5.2. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .....................................................9 6. Phương pháp phân tích. ................................................................................................9 6.1. Phân tích theo chiều ngang ..................................................................................9 6.2. Phân tích xu hướng...............................................................................................9 6.3. Phân tích theo chiều dọc.......................................................................................9 6.4. Phân tích các chỉ số chủ yếu...............................................................................10 6.5. Phương pháp liên hệ _ cân đối...........................................................................10 7. Phương pháp dự báo ...................................................................................................10 7.1. Phương pháp hồi qui .........................................................................................10 7.2. Phương pháp dự báo theo tỷ lệ phần trăm so với doanh thu .........................10 7.3. Phương pháp cảm tính .......................................................................................10 CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG.......11 1. Lịch sử hình thành và phát triển................................................................................12 2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh....................................................................................13
 7. 7. 2.1. Chức năng _ Nhiệm vụ .......................................................................................13 2.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh...........................................................................13 3. Cơ cấu tổ chức..............................................................................................................13 3.1 Bộ máy tổ chức của công ty ................................................................................13 3.2 Bộ máy tài chính_Kế toán của công ty...............................................................17 4. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian qua.....................................................................................................................19 5. Các thông tin tài chính về công ty ..............................................................................20 5.1. Chế độ kế toán được áp dụng tại công ty .........................................................20 5.2. Các thông tin tài chính của công ty...................................................................21 CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG .....................................................................................................23 1. Phân tích khái quát tình hình tài chính.....................................................................24 1.1. Đánh giá khái quát tình hình biến động tài sản & nguồn vốn........................24 1.1.1. Phân tích tình hình biến động tài sản ......................................................25 1.1.2. Phân tích tình hình biến động nguồn vốn................................................25 1.2. Phân tích mối liên hệ giữa tài sản & nguồn vốn ..............................................27 1.2.1. Quan hệ cân đối 1.......................................................................................27 1.2.2. Quan hệ cân đối 2.......................................................................................28 1.2.3. Quan hệ cân đối 3.......................................................................................28 2. Phân tích tình hình bố trí cơ cấu tài sản & nguồn vốn.............................................30 2.1. Bố trí cơ cấu tài sản ............................................................................................30 2.1.1. Tỷ trọng tài sản lưu động trong tổng tài sản...........................................30 2.1.2. Tỷ suất đầu tư ............................................................................................31 2.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn......................................................................................33 2.2.1. Tỷ suất nợ ...................................................................................................33 2.2.2. Tỷ suất tự tài trợ ........................................................................................34 3. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán .........................................36 3.1. Phân tích tình hình thanh toán..........................................................................36 3.1.1. Phân tích các khoản phải thu....................................................................36 3.1.1.1. Phân tích tình hình biến động khoản phải thu...............................36 3.1.1.2. Phân tích các tỷ số liên quan khoản phải thu.................................38 3.1.2. Phân tích các khoản phải trả ....................................................................39 3.1.2.1. Phân tích tình hình biến động khoản phải trả ...............................39 3.1.2.2. Phân tích tỷ số khoản phải trả trên tài sản lưu động ...................41 3.2. Phân tích khả năng thanh toán..........................................................................42 3.2.1. Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn................................................42 3.2.1.1. Vốn luân chuyển................................................................................42
 8. 8. 3.2.1.2. Hệ số khả năng thanh toán hiện hành.............................................43 3.2.1.3. Hệ số khả năng thanh toán nhanh...................................................44 3.2.1.4. Hệ số khả năng thanh toán bằng tiền..............................................45 3.2.2. Phân tích khả năng thanh toán trong dài hạn.........................................46 3.2.2.1. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay ..................................................46 3.2.2.2. Tỷ lệ nợ phải trả & vốn chủ sở hữu ................................................47 3.2.2.3. Phân tích tình hình thanh toán với ngân sách nhà nước ..............48 4. Phân tích khả năng luân chuyển vốn .........................................................................50 4.1. Luân chuyển hàng tồn kho.................................................................................50 4.2. Luân chuyển khoản phải thu.............................................................................51 4.3. Luân chuyển vốn lưu động.................................................................................53 4.4. Luân chuyển vốn cố định ...................................................................................55 4.5. Luân chuyển vốn chủ sở hữu.............................................................................57 4.6. Luân chuyển toàn bộ vốn...................................................................................58 5. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh.................................................................60 5.1. Phân tích tình hình biến động của giá vốn, chi phí bán hàng và chi phí quản lý............................................................................................................60 Giá vốn .............................................................................................................60 Chi phí bán hàng .............................................................................................62 Chi phí quản lý ................................................................................................63 5.2. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí...................................................................63 5.3. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động tài chính đến tổng lợi nhuận ................64 5.4. Phân tích ảnh hưởng của hoạt động khác đến tổng lợi nhuận .......................65 6. Phân tích khả năng sinh lời.........................................................................................67 6.1. Chỉ số lợi nhuận hoạt động ................................................................................67 6.2. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu......................................................................68 6.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn lưu động.................................................................69 6.4. Tỷ suất sinh lời vốn cố định ...............................................................................70 6.5. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản ...................................................................71 6.6. Phân tích khả năng sinh lời qua chỉ số Dupont................................................72 CHƯƠNG IV: DỰ BÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH....................................................75 1. Dự báo về doanh thu....................................................................................................76 1.1. Dự báo thị trường gạo năm 2004.......................................................................76 1.2. Dự báo về du lịch năm 2004...............................................................................77 2. Lập dự báo kết quả hoạt động kinh doanh ...............................................................77 2.1. Sự thay đổi giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý....................................77 2.2. Dự báo hoạt động tài chính và hoạt động khác................................................78 2.3. Sự thay đổi về thuế thu nhập doanh nghiệp ....................................................78
 9. 9. 3. Lập bảng cân đối kế toán dự báo ...............................................................................79 3.1. dự báo các khoản mục có mức độ thay đổi theo tỷ lệ phần trăm so với doanh thu.................................................................................................79 3.2. Dự báo về hàng tồn kho......................................................................................80 3.3. Sự thay đổi tài sản lưu động khác .....................................................................80 3.4. Sự thay đổi tài sản cố định .................................................................................80 3.5. Sự thay đổi chi phí trả trước dài hạn................................................................81 3.6. Sự thay đổi lương và các khoản phải trả khác.................................................81 3.7. Sự thay đổi các quỹ.............................................................................................81 3.8. Sự thay đổi nguồn vốn kinh doanh....................................................................82 3.9. Sự thay đổi khoản mục vay ngắn hạn...............................................................82 4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2004 ...................................................................84 CHƯƠNG V: NHẬN XÉT .............................................................................................86 1. Nhận xét về công tác quản lý và tổ chức hành chính của công ty ...........................87 2. Nhận xét về công tác kế toán.......................................................................................87 3. Nhận xét chung về tình hình tài chính.......................................................................88 PHẦN KẾT LUẬN 1. Giải pháp - Kiến nghị ..................................................................................................93 1.1. Về tình hình huy động vốn.................................................................................93 1.2. Về tình hình thanh toán và khả năng thanh toán............................................93 1.3. Giảm bớt tỷ trọng các loại tài sản cố định không cần dùng............................94 1.4. Các biện pháp nâng cao khả năng sinh lời.......................................................94 1.5. Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.....................................................................95 2. Kết luận.........................................................................................................................95 PHẦN PHỤ ĐÍNH Tài liệu tham khảo.....................................................................................................97
 10. 10. DANH MỤC BẢNG Bảng cân đối kế toán từ năm 2000-2003...................................................................21 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2000-2003 ...........................22 Bảng 1: Bảng phân tích tình hình biến động tài sản & nguồn vốn năm 2003............24 Bảng 2: Bảng phân tích vốn tín dụng & nguồn vốn đi chiếm dụng ............................26 Bảng 3: Bảng phân tích quan hệ cân đối 1 ....................................................................28 Bảng 4: Bảng phân tích quan hệ cân đối 2 ....................................................................28 Bảng 5: Bảng phân tích quan hệ cân đối 3 ....................................................................28 Bảng 6: Bảng phân tích tỷ trọng tài sản lưu động & đầu tư ngắn hạn.......................30 Bảng 7: Bảng phân tích tỷ suất đầu tư...........................................................................32 Bảng 8: Bảng phân tích tỷ suất nợ .................................................................................33 Bảng 9: Bảng phân tích tỷ suất tự tài trợ ......................................................................35 Bảng 10: Bảng phân tích tình hình biến động các khoản phải thu .............................37 Bảng 11: Bảng phân tích các tỷ số khoản phải thu.......................................................38 Bảng 12: Bảng phân tích tình hình biến động các khoản phải trả..............................40 Bảng 13: Bảng phân tích tỷ lệ khoản phải trả trên tổng tài sản lưu động..................41 Bảng 14: Bảng phân tích vốn luân chuyển ....................................................................42 Bảng 15: Bảng phân tích khả năng thanh toán hiện hành...........................................43 Bảng 16: Bảng phân tích khả năng thanh toán nhanh.................................................44 Bảng 17: Bảng phân tích khả năng thanh toán bằng tiền............................................46 Bảng 18: Bảng phân tích khả năng trả lãi nợ vay.........................................................47 Bảng 19: Bảng phân tích tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu................................................48 Bảng 20: Bảng phân tích tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước ........................49 Bảng 21: Bảng phân tích tình hình luân chuyển hàng tồn kho ...................................50 Bảng 22: Bảng phân tích tình hình luân chuyển khoản phải thu................................52 Bảng 23: Bảng phân tích tình hình luân chuyển vốn lưu động ...................................54 Bảng 24: Bảng phân tích tình hình luân chuyển vốn cố định......................................56 Bảng 25: Bảng phân tích tình hình luân chuyển vốn chủ sở hữu................................57 Bảng 26: Bảng phân tích tình hình luân chuyển toàn bộ vốn......................................58 Bảng 27: Bảng phân tích tình hình biến động giá vốn, CPBH và CPQL ...................60 Bảng 28: Bảng phân tích hiệu quả sử dụng chi phí......................................................64 Bảng 29: Bảng phân tích ảnh hưởng của HĐTC đến tổng lợi nhuận.........................65 Bảng 30: Bảng phân tích ảnh hưởng của HĐ khác đến tổng lợi nhuận .....................65 Bảng 31: Bảng phân tích chỉ số lợi nhuận hoạt động ...................................................67 Bảng 32: Bảng phân tích tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu.........................................68 Bảng 33: Bảng phân tích tỷ suất sinh lời vốn lưu động................................................69
 11. 11. Bảng 34: Bảng phân tích tỷ suất sinh lời vốn cố định ..................................................71 Bảng 35: Bảng phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản.......................................72 Bảng 36: Bảng phân tích đòn cân nợ .............................................................................73 Bảng 37: Bảng phân tích tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ................................73 Bảng 38: Bảng tổng hợp giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý...........................78 Bảng 39: Bảng dự báo giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý..............................78 Bảng 40: Bảng dự báo thu nhập HĐTC, chi phí HĐTC & thu nhập HĐ khác .........78 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dự báo năm 2004.............................79 Bảng 41: Bảng tổng hợp các khoản mục có mức độ thay đổi theo tỷ lệ phần trăm so với doanh thu............................................................................79 Bảng 42: Bảng dự báo các khoản mục có mức độ thay đổi theo tỷ lệ phần trăm so với doanh thu............................................................................80 Bảng 43: Bảng dự báo hàng tồn kho..............................................................................80 Bảng 44: Bảng dự báo tài sản cố định ròng...................................................................81 Bảng 45: Bảng dự báo các quỹ .......................................................................................81 Bảng 46: Bảng dự báo quỹ khen thưởng, phúc lợi .......................................................82 Bảng cân đối kế toán dự báo năm 2004....................................................................83 Bảng 47: Bảng dự báo các chỉ tiêu tài chính chủ yếu ...................................................84 Bảng 48: Bảng thống kê các chỉ số tài chính từ năm 2000 – 2003...............................88
 12. 12. DANH MỤC SƠ ĐỒ & ĐỒ THỊ Sơ đồ tổ chức Công Ty Du Lịch An Giang....................................................................16 Sơ đồ bộ máy tài chính - kế toán Công Ty Du Lịch An Giang....................................17 Đồ thị 1: Đồ thị lợi nhuận theo từng lĩnh vực hoạt động qua 4 năm gần nhất ..........19 Đồ thị 2: Đồ thị tỷ trọng tài sản lưu động & đầu tư ngắn hạn.....................................30 Đồ thị 3: Đồ thị tỷ suất đầu tư ........................................................................................32 Đồ thị 4: Đồ thị tỷ suất nợ...............................................................................................34 Đồ thị 5: Đồ thị tỷ suất tự tài trợ....................................................................................35 Đồ thị 6: Đồ thị khoản phải thu......................................................................................37 Đồ thị 7: Đồ thị tỷ số khoản phải thu.............................................................................38 Đồ thị 8: Đồ thị khoản phải trả.......................................................................................40 Đồ thị 9: Đồ thị tỷ số khoản phải trả trên tổng tài sản lưu động.................................41 Đồ thị 10: Đồ thị vốn luân chuyển..................................................................................42 Đồ thị 11: Đồ thị hệ số khả năng thanh toán hiện hành...............................................43 Đồ thị 12: Đồ thị hệ số khả năng thanh toán nhanh.....................................................45 Đồ thị 13: Đồ thị hệ số khả năng thanh toán bằng tiền................................................46 Đồ thị 14: Đồ thị hệ số khả năng thanh toán lãi vay.....................................................47 Đồ thị 15: Đồ thị tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu .............................................................48 Đồ thị 16: Đồ thị tỷ lệ thanh toán với ngân sách nhà nước..........................................49 Đồ thị 17: Đồ thị tình hình luân chuyển hàng tồn kho.................................................51 Đồ thị 18: Đồ thị tình hình luân chuyển khoản phải thu..............................................52 Đồ thị 19: Đồ thị tình hình luân chuyển vốn lưu động .................................................54 Đồ thị 20: Đồ thị tình hình luân chuyển vốn cố định....................................................56 Đồ thị 21: Đồ thị tình hình luân chuyển vốn chủ sở hữu .............................................57 Đồ thị 22: Đồ thị tình hình luân chuyển toàn bộ vốn....................................................58 Đồ thị 23: Đồ thị tỷ trọng giá vốn trên doanh thu ........................................................60 Đồ thị 24: Đồ thị tỷ trọng chi phí bán hàng trên doanh thu ........................................62 Đồ thị 25: Đồ thị tỷ trọng chi phí quản lý trên doanh thu ...........................................63 Đồ thị 26: Đồ thị hiệu suất sử dụng chi phí ...................................................................64 Đồ thị 27: Đồ thị biểu diễn sự ảnh hưởng của hoạt động tài chính đến tổng lợi nhuận .........................................................................................65 Đồ thị 28: Đồ thị biểu diễn sự ảnh hưởng của hoạt động khác đến tổng lợi nhuận.................................................................................................66 Đồ thị 29: Đồ thị chỉ số lợi nhuận hoạt động.................................................................67 Đồ thị 30: Đồ thị tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu.......................................................68 Đồ thị 31: Đồ thị tỷ suất sinh lời vốn lưu động..............................................................70
 13. 13. Đồ thị 32: Đồ thị tỷ suất sinh lời vốn cố định ................................................................71 Đồ thị 33: Đồ thị tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản ....................................................72 Đồ thị 34: Đồ thị tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu..............................................73
 14. 14. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CPBH CPQL ĐTDH ĐTNH GTGT HĐKD HĐTC HTK LN NSNN SXKD TNDN TSCĐ TSLĐ TTĐB VCĐ VCSH VLĐ XDCB XDCBDD Chi phí bán hàng Chi phí quản lý Đầu tư tài chính dài hạn Đầu tư tài chính ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng Hoạt động kinh doanh Hoạt động tài chính Hàng tồn kho Lợi nhuận Ngân sách nhà nước Sản xuất kinh doanh Thuế thu nhập doanh nghiệp Tài sản cố định Tài sản lưu động Thuế tiêu thụ đặc biệt Vốn cố định Vốn chủ sở hữu Vốn lưu động Xây dựng cơ bảng Xây dựng cơ bản dở dang
 15. 15. LÔØI CAÛM ÔN Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Kinh tế - QTKD của trường Đại Học An Giang đã giảng dạy em trong thời gian qua, đặc biệt em xin cảm ơn thầy Nguyễn Vũ Duy là người đã trực tiếp hướng dẫn em trong suốt quá trình thực tập và làm luận văn. Nhờ sự hướng dẫn và dìu dắt cuả thầy cô, em đã tích luỹ được những kiến thức cơ bản đáng quý, đồng thời qua thời gian làm luận văn em có điều kiện ứng dụng những kiến thức của mình vào thực tiễn, qua đó giúp em đúc kết được những kinh nghiệm quý báu để tiếp tục bước chân trên con đường sự nghiệp sau này. Em xin cảm ơn các cô chú, anh chị tại phòng Kế toán – Tài vụ Công Ty Du Lịch An Giang đã tạo điều kiện cho em thực tập và cung cấp tài liệu, thông tin để giúp em hoàn thành bài luận văn này. SV. Nguyễn Lệ Trinh
 16. 16. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Ngày nay chúng ta đang chứng kiến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước nhà từ một nền kinh tế dựa vào nông nghiệp là chủ yếu sang một nền kinh tế có tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ cao, dựa trên nền tảng của kinh tế tri thức và xu hướng gắn với nền kinh tế toàn cầu. Chính sự chuyển dịch này đã tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho nhiều ngành kinh tế phát triển. Song cũng làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp đặt ra cho các doanh nghiệp những yêu cầu và thách thức mới, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự vận động, vươn lên để vượt qua những thử thách, tránh nguy cơ bị đào thải bởi quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường. Trong bối cảnh kinh tế như thế, các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thương trường cần phải nhanh chóng đổi mới, trong đó đổi mới về quản lý tài chính là một trong các vấn đề được quan tâm hàng đầu và có ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Bởi lẽ, để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả thì nhà quản lý cần phải nhanh chóng nắm bắt những tín hiệu của thị trường, xác định đúng nhu cầu về vốn, tìm kiếm và huy động nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kịp thời, sử dụng vốn hợp lý, đạt hiệu quả cao nhất. Muốn vậy, các doanh nghiệp cần nắm được những nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến tình hình tài chính doanh nghiệp. Điều này chỉ thực hiện được trên cơ sở phân tích tài chính. Việc thường xuyên phân tích tình hình tài chính sẽ giúp nhà quản lý doanh nghiệp thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, từ đó có thể nhận ra những mặt mạnh, mặt yếu của doanh nghiệp nhằm làm căn cứ để hoạch định phương án hành động phù hợp cho tương lai và đồng thời đề xuất những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính giúp nâng cao chất lượng doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên trong thời gian thực tập tại Công Ty Du Lịch An Giang, em quyết định đi sâu nghiên cứu đề tài sau: “Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty Du Lịch An Giang” 2. Mục tiêu nghiên cứu: Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu tình hình tài chính tại doanh nghiệp để thấy rõ xu hướng, tốc độ tăng trưởng và thực trạng tài chính của doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp và kiến nghị giúp cải thiện tình hình tài chính và giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Trang 1
 17. 17. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy 3. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu được vận dụng trong đề tài chủ yếu là phương pháp so sánh và tổng hợp số liệu thực tế thu thập được trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp, các số liệu trên báo cáo tài chính và các thông tin có được từ việc phỏng vấn trực tiếp các nhân viên ở phòng kế toán để xác định xu hướng phát triển, mức độ biến động của các số liệu cũng như các chỉ tiêu và từ đó đưa ra các nhận xét. Ngoài ra còn sử dụng các phương pháp khác như: phương pháp thay thế liên hoàn, phân tích các tỷ số, phương pháp liên hệ, cân đối. 4. Phạm vi nghiên cứu: Công ty Du Lịch An Giang là một doanh nghiệp kinh doanh cả thương mại và dịch vụ, tuy nhiên đề tài của em chỉ tập trung nghiên cứu chung về tình hình tài chính của toàn công ty chứ không đi sâu phân tích tình hình tài chính trong từng lĩnh vực hoạt động. Trang 2
 18. 18. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy Trang 3
 19. 19. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 1. Bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp: 1.1. Bản chất của tài chính doanh nghiệp: Tài chính doanh nghiệp là những quan hệ kinh tế biểu hiện dưới hình thức giá trị (quan hệ tiền tệ) phát sinh trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm phục vụ quá trình tái sản xuất trong mỗi doanh nghiệp và góp phần tích luỹ vốn. Nội dung của những quan hệ kinh tế thuộc phạm vi tài chính doanh nghiệp bao gồm: Quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với ngân sách nhà nước: Mối quan hệ kinh tế này được thể hiện: trong quá trình hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp phải có nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước theo luật định và ngược lại nhà nước cũng có sự tài trợ về mặt tài chính cho các doanh nghiệp để thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô của mình. Quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp và thị trường: Kinh tế thị trường có đặc trưng cơ bản là các mối quan hệ kinh tế đều được thực thi thông qua hệ thống thị trường: Thị trường hàng hoá tiêu dùng, thị trường hàng hoá tư liệu sản xuất, thị trường tài chính…và do đó, với tư cách là người kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp không thể tách rời hoạt động của thị trường, các doanh nghiệp vừa là người mua các yếu tố của hoạt động kinh doanh, người bán các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ; đồng thời vừa là người tham gia huy động và mua, bán các nguồn tài chính nhàn rỗi của xã hội. Quan hệ kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp gồm: Quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với các phòng ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất trong việc tạm ứng, thanh toán. Quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp và cán bộ công nhân viên trong quá trình phân phối thu nhập cho người lao động dưới hình thức tiền lương, tiền thưởng, tiền phạt, lãi cổ phần,… Quan hệ thanh toán, cấp phát và điều hoà vốn giữa các đơn vị trực thuộc trong nội bộ doanh nghiệp, với Tổng công ty. 1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp: Tài chính doanh nghiệp có 3 vai trò sau: Vai trò huy động, khai thác nguồn tài chính nhằm đảm bảo yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp và tổ chức sử dụng vốn có hiệu quả cao nhất: Để có đủ vốn cho hoạt Trang 4
 20. 20. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy động sản xuất kinh doanh, tài chính doanh nghiệp phải thanh toán nhu cầu vốn, lựa chọn nguồn vốn, bên cạnh đó phải tổ chức huy động và sử dụng đúng đắn nhằm duy trì và thúc đẩy sự phát triển có hiệu quả quá trình sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp – đây là vấn đề có tính quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp trong quá trình cạnh tranh “khắc nghiệt” theo cơ chế thị trường. Vai trò đòn bẩy kích thích và điều tiết hoạt động kinh doanh: Thu nhập bằng tiền của doanh nghiệp được tài chính doanh nghiệp phân phối. Thu nhập bằng tiền mà doanh nghiệp đạt được do thu nhập bán hàng trước tiên phải bù đắp các chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất như: bù đắp hao mòn máy móc thiết bị, trả lương cho người lao động và để mua nguyên nhiên liệu để tiếp tục chu kỳ sản xuất mới, thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. Phần còn lại doanh nghiệp dùng hình thành các quỹ của doanh nghiệp, thực hiện bảo toàn vốn, hoặc trả lợi tức cổ phần (nếu có). Chức năng phân phối của tài chính doanh nghiệp là quá trình phân phối thu nhập bằng tiền của doanh nghiệp và quá trình phân phối đó luôn gắn liền với những đặc điểm vốn có của hoạt động sản xuất kinh doanh và hình thức sở hữu doanh nghiệp. Ngoài ra, nếu người quản lý biết vận dụng sáng tạo các chức năng phân phối của tài chính doanh nghiệp phù hợp với qui luật sẽ làm cho tài chính doanh nghiệp trở thành đòn bẩy kinh tế có tác dụng trong việc tạo ra những động lực kinh tế tác động tới tăng năng suất, kích thích tăng cường tích tụ và thu hút vốn, thúc đẩy tăng vòng quay vốn, kích thích tiêu dùng xã hội. Vai trò là công cụ kiểm tra các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Tài chính doanh nghiệp thực hiện việc kiểm tra bằng đồng tiền và tiến hành thường xuyên, liên tục thông qua phân tích các chỉ tiêu tài chính. Cụ thể các chỉ tiêu đó là: chỉ tiêu về kết cấu tài chính, chỉ tiêu về khả năng thanh toán, chỉ tiêu đặc trưng về hoạt động, sử dụng các nguồn lực tài chính; chỉ tiêu đặc trưng về khả năng sinh lời…Bằng việc phân tích các chỉ tiêu tài chính cho phép doanh nghiệp có căn cứ quan trọng để đề ra kịp thời các giải pháp tối ưu làm lành mạnh hoá tình hình tài chính – kinh doanh của doanh nghiệp. 2. Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp: 2.1. Khái niệm: Phân tích tài chính là quá trình tìm hiểu các kết quả của sự quản lý và điều hành tài chính ở doanh nghiệp được phản ánh trên các báo cáo tài chính đồng thời đánh giá những gì đã làm được, dự kiến những gì sẽ xảy ra trên cơ sở đó kiến nghị những biện pháp để tận dụng triệt để những điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu. Hay nói cách khác, phân tích tài chính doanh nghiệp là làm sao cho các con số trên báo cáo tài chính “biết nói” để người sử dụng chúng có thể hiểu rõ tình hình tài chính của Trang 5
 21. 21. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy doanh nghiệp và các mục tiêu, các phương pháp hành động của những người quản lý doanh nghiệp đó. 2.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp: Hoạt động tài chính có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, và có ý nghĩa quyết định trong việc hình thành, tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do đó tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh đều có ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp. Ngược lại, tình hình tài chính tốt hay xấu đều có tác động thúc đẩy hoặc kiềm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Vì thế cần phải thường xuyên, kịp thời đánh giá, kiểm tra tình hình tài chính của doanh nghiệp, trong đó công tác phân tích hoạt động kinh tế giữ vai trò quan trọng và có ý nghĩa sau: - Qua phân tích tình hình tài chính mới đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình phân phối, sử dụng và quản lý các loại vốn, nguồn vốn, vạch rõ khả năng tiềm tàng về vốn của xí nghiệp. Trên cơ sở đó đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giúp doanh nghiệp cũng cố tốt hơn hoạt động tài chính của mình. - Phân tích tình hình tài chính là công cụ không thể thiếu phục vụ cho công tác quản lý của cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính, ngân hàng như: đánh giá tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về tài chính của nhà nước, xem xét việc cho vay vốn… 2.3. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp: Với những ý nghĩa trên nhiệm vụ phân tích tình hình tài chính gồm: - Đánh giá tình hình sử dụng vốn, nguồn vốn như: xem xét việc phân bổ vốn, nguồn vốn có hợp lý hay không? Xem xét mức độ đảm bảo vốn cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát hiện những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thừa, thiếu vốn. - Đánh giá tình hình thanh toán, khả năng thanh toán của xí nghiệp, tình hình chấp hành các chế độ, chính sách tài chính, tín dụng của nhà nước. - Đánh giá hiệu quả việc sử dụng vốn. - Phát hiện khả năng tiềm tàng, đề ra các biện pháp động viên, khai thác khả năng tiềm tàng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 3. Mục tiêu và nội dung phân tích tình hình tài chính: 3.1. Mục tiêu: Phân tích tài chính có thể được hiểu như quá trình kiểm tra, xem xét các số liệu tài chính hiện hành và quá khứ, nhằm mục đích đánh giá, dự tính các rủi ro tiềm ẩn trong tương lai phục vụ cho các quyết định tài chính của doanh nghiệp. Mặt khác phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp là để đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của nhiều đối tượng quan tâm đến những khía cạnh khác nhau về tài chính của doanh nghiệp để phục vụ cho những mục đích của mình. Đối với nhà quản trị doanh nghiệp: Phân tích tình hình tài chính nhằm mục tiêu: Trang 6
 22. 22. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy - Tạo thành các chu kỳ đánh giá đều đặn về các hoạt động kinh doanh quá khứ, tiến hành cân đối tài chính, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, trả nợ, rủi ro tài chính của doanh nghiệp. - Định hướng các quyết định của ban giám đốc như: quyết định đầu tư, tài trợ, phân chia lợi tức, cổ phần,… - Là cơ sở cho các dự báo tài chính: kế hoạch đầu tư, phần ngân sách tiền mặt,… - Là công cụ để kiểm soát các hoạt động quản lý. Đối với đơn vị chủ sở hữu: Họ cũng quan tâm đến lợi nhuận và khả năng trả nợ, sự an toàn của tiền vốn bỏ ra, thông qua phân tích tình hình tài chính giúp họ đánh giá hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh, khả năng điều hành hoạt động của nhà quản trị để quyết định sử dụng hoặc bãi miễn nhà quản trị, cũng như quyết định việc phân phối kết quả kinh doanh. Đối với nhà chủ nợ: (Ngân hàng, các nhà cho vay, nhà cung cấp) mối quan tâm của họ hướng vào khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Do đó họ cần chú ý đến tình hình và khả năng thanh toán của đơn vị cũng như quan tâm đến lượng vốn của chủ sở hữu, khả năng sinh lời để đánh giá đơn vị có khả năng trả nợ được hay không khi quyết định cho vay, bán chịu sản phẩm cho đơn vị. Đối với nhà đầu tư trong tương lai: Điều mà họ quan tâm đầu tiên, đó là sự an toàn của lượng vốn đầu tư, kế đó là mức độ sinh lãi, thời gian hoàn vốn. Vì vậy họ cần những thông tin về tài chính, tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh, tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp. Do đó họ thường phân tích báo cáo tài chính của đơn vị qua các thời kỳ, để quyết định đầu tư vào đơn vị hay không, đầu tư dưới hình thức nào và đầu tư vào lĩnh vực nào. Đối với cơ quan chức năng: Như cơ quan thuế, thông qua thông tin trên báo cáo tài chính xác định các khoản nghĩa vụ đơn vị phải thực hiện đối với nhà nước, cơ quan thống kê tổng hợp phân tích hình thành số liệu thống kê, chỉ số thống kê,… 3.2. Nội dung phân tích: Nội dung chủ yếu của phân tích báo cáo tài chính đi từ khái quát đến cụ thể bao gồm các nội dung sau: - Đánh giá khái quát về tình hình tài chính của doanh nghiệp. - Phân tích tình hình bố trí cơ cấu tài sản, nguồn vốn - Phân tích tình hình công nợ của doanh nghiệp. - Phân tích tình hình luân chuyển vốn. - Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. - Phân tích khả năng sinh lời. - Dự đoán nhu cầu tài chính. Trang 7
 23. 23. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy 4. Dự báo tài chính: Dự báo tài chính là công việc tiếp tục theo logic của phân tích tài chính. Đó là giai đoạn cuối cùng của công việc, là những tư duy về việc thực hiện các cân bằng tài chính, dự đoán khả năng sinh lời và mức độ rủi ro. Dự báo tài chính có tầm quan trọng đặc biệt vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc ra quyết định tài chính của doanh nghiệp. 5. Các tài liệu dùng trong phân tích tài chính của doanh nghiệp: Để tiến hành phân tích tài chính người ta sử dụng nhiều tài liệu khác nhau, trong đó chủ yếu là các báo cáo tài chính. Những bộ phận cốt lõi của bảng báo cáo tài chính là bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Bảng cân đối kế toán mô tả sức mạnh tài chính của một doanh nghiệp bằng cách trình bày những thứ mà nó có và những thứ mà nó nợ tại một thời điểm nhất định nào đó. Người ta có thể xem bảng cân đối kế toán như một bức ảnh chụp nhanh, bởi vì nó báo cáo tình hình tài chính vào cuối năm. Ngược lại bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lại giống như bức tranh phản ánh sự vận động bởi vì nó báo cáo về phương thức kinh doanh của doanh nghiệp trong một năm và chỉ ra rằng các hoạt động kinh doanh đó đem lại lợi nhuận hoặc gây ra tình trạng lỗ vốn. 5.1. Bảng cân đối kế toán: Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý doanh nghiệp. Số liệu trên bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu tài sản; nguồn vốn và cơ cấu nguồn hình thành của các tài sản đó. Thông qua bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, nghiên cứu và đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, có thể phân tích tình hình sử dụng vốn, khả năng huy động nguồn vốn vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các thành phần của bảng cân đối kế toán gồm: Phần tài sản: phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có đến thời điểm lập báo cáo thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp. Căn cứ vào số liệu này có thể đánh giá một cách tổng quát qui mô tài sản và kết cấu các loại vốn của doanh nghiệp hiện có đang tồn tại dưới hình thái vật chất. Xét về mặt pháp lý, số lượng của các chỉ tiêu bên phần tài sản thể hiện số vốn đang thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp. Phần nguồn vốn: Phản ánh những nguồn vốn mà doanh nghiệp quản lý và đang sử dụng vào thời điểm lập báo cáo. Về mặt kinh tế, khi xem xét phần nguồn vốn các nhà quản lý có thể thấy được thưc trạng tài chính của doanh nghiệp đang quản lý và sử dụng. Về mặt pháp lý thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp về tổng số vốn được hình thành từ những nguồn khác nhau. Trang 8
 24. 24. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy 5.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của doanh nghiệp. Số liệu trên báo cáo này cung cấp những thông tin tổng hợp nhất về tình hình và kết quả sử dụng các tiềm năng về vốn, lao động kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý của doanh nghiệp. Kết cấu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm: Phần I: Lãi, lỗ: Phản ánh tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và các hoạt động khác. Tất cả các chỉ tiêu trong phần này đều trình bày số liệu của kỳ trước (để so sánh), tổng số phát sinh của ký báo cáo và số luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo. Phần II: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước: Phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước về thuế và các khoản phải nộp khác. 6. Phương pháp phân tích: 6.1. Phân tích theo chiều ngang: Phân tích theo chiều ngang các báo cáo tài chính sẽ làm nổi bật biến động của một khoản mục nào đó qua thời gian và việc phân tích này sẽ làm nổi rõ tình hình đặc điểm về lượng và tỷ lệ các khoản mục theo thời gian. Phân tích theo thời gian giúp đánh giá khái quát tình hình biến động của các chỉ tiêu tài chính, từ đó đánh giá tình hình tài chính. Đánh giá đi từ tổng quát đến chi tiết, sau khi đánh giá ta liên kết các thông tin để đánh giá khả năng tiềm tàng và rủi ro, nhận ra những khoản mục nào có biến động cần tập trung phân tích xác định nguyên nhân. Sử dụng phương pháp so sánh bằng số tuyệt đối hoặc bằng số tương đối: Số tuyệt đối: Y = Y1 – Y0 Y1: Trị số của chỉ tiêu phân tích Y0: Trị số của chỉ tiêu gốc Số tương đối: T = Y1 / Y0 * 100% 6.2. Phân tích xu hướng: Xem xét xu hướng biến động qua thời gian là một biện pháp quan trọng để đánh giá các tỷ số trở nên xấu đi hay đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Phương pháp này được dùng để so sánh một sự kiện kéo dài trong nhiều năm. Đây là thông tin rất cần thiết cho người quản trị doanh nghiệp và nhà đầu tư. 6.3. Phân tích theo chiều dọc (phân tích theo qui mô chung): Với báo cáo qui mô chung, từng khoản mục trên báo cáo được thể hiện bằng một tỷ lệ kết cấu so với một khoản mục được chọn làm gốc có tỷ lệ là 100%. Trang 9
 25. 25. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy Sử dụng phương pháp so sánh số tương đối kết cấu (chỉ tiêu bộ phận trên chỉ tiêu tổng thể) phân tích theo chiều dọc giúp chúng ta đưa về một điều kiện so sánh, dễ dàng thấy được kết cấu của từng chỉ tiêu bộ phận so với chỉ tiêu tổng thể tăng giảm như thế nào. Từ đó đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp. 6.4. Phân tích các chỉ số chủ yếu: Phân tích các chỉ số cho biết mối quan hệ của các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất và khuynh hướng tài chính của doanh nghiệp. Sau đây là các nhóm chỉ số tài chính chủ yếu được sử dụng phân tích tài chính: - Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu tài chính. - Nhóm chỉ tiêu về tình hình thanh toán và khả năng thanh toán của doanh nghiệp. - Nhóm chỉ tiêu về khả năng luân chuyển vốn của doanh nghiệp. - Nhóm chỉ tiêu về tỷ số sinh lời. 6.5. Phương pháp liên hệ - cân đối: Khi tiến hành phân tích chúng ta cần chú ý đến những mối quan hệ, tính cân đối cần thiết và hữu dụng trong quản lý tài chính ở từng thời kỳ, từng doanh nghiệp, từng hoàn cảnh kinh tế không nên quá chú trọng vào lý thuyết sẽ làm cho việc phân tích tản mạn và không hữu ích. 7. Phương pháp dự báo: 7.1. Phân tích dựa vào mô hình hồi qui theo phương pháp bình phương bé nhất: Đây là phương pháp toán học được vận dụng trong phân tích kinh tế. Việc sử dụng phương pháp này sẽ giúp chúng ta biết được xu hướng biến động của các khoản mục, chỉ số qua các năm, đồng thời nó còn phục vụ cho công tác dự báo các số liệu tương lai. 7.2. Phương pháp dự báo theo tỷ lệ phần trăm so với doanh thu: Một cách đơn giản để dự báo hoạt động tài chính của công ty là đặt trong mối quan hệ giữa báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán với doanh thu dự kiến trong tương lai. Các hệ số của tỷ lệ phần trăm so với doanh thu, chi phí khả biến và hầu hết đối với tài sản lưu động và nợ ngắn hạn đều chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự biến động của doanh thu. Tất nhiên, không phải tất cả các khoản mục đều chịu ảnh hưởng này và chắc chắn là một vài dự báo cần được tính toán một cách độc lập. Dù vậy phương pháp tỷ lệ phần trăm so với doanh thu là một phương pháp đơn giản, cho phép dự báo hầu hết các biến số tài chính quan trọng. 7.3. Phương pháp cảm tính: Căn cứ vào những dự báo khách quan về sự thay đổi cuả thị trường trong tương lai và bằng cảm tính chúng ta có thể ước đoán mức độ thay đổi cuả các khoản mục trong năm tiếp theo. Trang 10
 26. 26. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy Trang 11
 27. 27. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG 1. Lịch sử hình thành và phát triển: Ngành du lịch An Giang ra đời rất sớm so với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ngày 12/06/1978), khi mới thành lập công ty chỉ có hơn 40 cán bộ-công nhân viên và một nhà khách tiếp quản. Qua quá trình phát triển đến cuối năm 1986 toàn công ty có hơn 350 cán bộ-công nhân viên, cũng trong thời điểm này, theo hướng tập trung một số công ty ban ngành cấp Tỉnh, UBND Tỉnh An Giang quyết định sáp nhập Công ty Du Lịch và Công ty Khách Sạn Ăn Uống thành Công Ty Du Lịch An Giang. Hoạt động của công ty thời gian này còn mang nặng tính kế hoạch hoá, bao cấp, trang thiết bị cũ kỹ…Kết quả hoạt động kinh doanh chưa phản ánh một cách đầy đủ và chính xác. Trước thực trạng trên, đầu năm 1989 Đảng Uỷ, Ban Giám Đốc công ty đã có nhiều đề án nâng cấp hệ thống khách sạn-nhà hàng, thay đổi hệ thống trang thiết bị, sắp xếp lại nhân sự, giảm bộ máy gián tiếp, giải tán một số đầu mối kinh doanh kém hiệu quả, tiếp tục sáp nhập thêm một số cơ sở. Kết quả là công ty đã có nhiều thay đổi về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tổ chức bộ máy và cuối cùng là hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn, chất lượng phục vụ tốt. Để phù hợp với điều kiện quản lý, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phát huy thế mạnh của Tỉnh ngày 15/01/1995 UBND Tỉnh An Giang quyết định sáp nhập Công ty Du Lịch An Giang và Công ty Thương Mại & Phát Triển Miền Núi thành Công ty Du Lịch & Phát Triển Miền Núi An Giang. Công ty Du Lịch & Phát Triển Miền Núi An Giang là một Doanh Nghiệp Nhà Nước được thành lập ngày 16/01/1996 theo quyết định số 26/QĐ-UB của UBND Tỉnh An Giang. Sau hơn 4 năm hoạt động, đến ngày 18/04/2001 Công ty Du Lịch & Phát Triển Miền Núi An Giang đổi tên mới là Công ty Du Lịch An Giang theo quyết định số 366/QĐ-UB- TC ngày 22/03/2001 của Chủ Tịch UBND Tỉnh An Giang về việc đổi tên doanh nghiệp. Tên tiếng Việt: Công Ty Du Lịch An Giang Tên giao dịch: AG Tourimex Company Tên giao dịch viết tắt: AG Tour Co. Trụ sở chính: Số 17 _ Đường Nguyễn Văn Cưng _ TP.Long Xuyên _ Tỉnh An Giang Điện thoại: 076.843752 – 076.841308 Fax: 076.841648 Chi nhánh văn phòng đại diện: Số 195 _ Đường Trần Phú _Quận 5_ TP.Hồ Chí Minh Trang 12
 28. 28. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy 2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh: 2.1. Chức năng - Nhiệm vụ: Góp phần phát triển Kinh tế - Xã hội của Tỉnh. Đầu tư sản xuất, chế biến và kinh doanh lương thực, nông sản. Kinh doanh du lịch và các dịch vụ du lịch, phát triển cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu du lịch. 2.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh: Hình thức sở hữu vốn: Vốn nhà nước Hình thức hoạt động: Xí nghiệp quốc doanh Phạm vi hoạt động: Giao dịch thương mại và liên doanh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm đáp ứng: Nhu cầu du lịch, thực hiện điều hành du lịch lữ hành nội địa và quốc tế, kinh doanh nhà hàng – khách sạn, các khu du lịch, vận chuyển hành khách; Nhu cầu kinh doanh xuất nhập khẩu lương thực. Có quyền tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh những ngành nghề phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ nhà nước giao. Có quyền quản lý sử dụng vốn và các quỹ phục vụ nhu cầu kinh doanh theo nguyên tắc bảo toàn và có hoàn trả. 3. Cơ cấu tổ chức: 3.1. Bộ máy tổ chức của công ty: Mô hình cơ cấu tổ chức thuộc loại theo chức năng nhiệm vụ. Văn phòng công ty quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của công ty. Các đơn vị cơ sở trực thuộc quản lý của công ty trực tiếp hoạt động kinh doanh với chế độ tài chính là hạch toán báo sổ. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban: Giám đốc: Là người có quyền hành cao nhất trong công ty, phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, hoạch định và quyết định chiến lược sản xuất kinh doanh. Phó giám đốc: Gồm hai người: Phó giám đốc phụ trách mảng du lịch: Phụ trách khối ăn và nghỉ, khối dịch vụ vui chơi, giải trí toàn công ty ( Khách sạn Đông Xuyên – Long Xuyên - Cửu Long, Khu du lịch Bến Đá Núi Sam, khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm, Khu du lịch Tức Dụp, nhà nghỉ An Hải Sơn…). Phụ trách công tác tuyên truyền, quảng cáo, chiêu thị, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, được giám đốc công ty ủy quyền giải quyết công việc thuộc lĩnh vực du lịch khi giám đốc vắng mặt. Phó giám đốc phụ trách mảng thương mại: phụ trách công tác quản lý hệ thống các xí nghiệp chế biến và xí nghiệp thu mua, phụ trách công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực và được giám đốc ủy quyền giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực thương mại khi giám đốc đi vắng. Trang 13
 29. 29. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy Phòng tổ chức hành chánh: Nhiệm vụ thực hiện công tác tổ chức về nhân sự, tham mưu cho giám đốc trong việc đào tạo tuyển dụng nhân viên, sắp xếp nhân sự công ty. Quản lý chế độ lao động, tiền lương, văn thư lưu trữ, tạp vụ,… Phòng Kế toán - Tài vụ: Thực hiện công tác kế toán tài chính của toàn công ty, điều hành nguồn vốn đầu tư, vốn tín dụng, lập kế hoạch và theo dõi tiến độ thực hiện trong kỳ và năm về tài chính. Phòng kế hoạch nghiệp vụ: - Tham mưu cho giám đốc công ty về định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và nghiệp vụ phát triển du lịch, thực hiện kinh tế hợp tác xã. - Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, qui hoạch phát triển 5 năm, 10 năm của công ty. - Thực hiện phương thức đầu tư vốn, tiêu thụ lương thực của nông dân và hợp tác xã theo định hướng gắn kết giữa công ty và nông dân, hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã xay xát, hợp tác xã dịch vụ,… - Thống kê, tổng hợp, theo dõi báo cáo quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. - Đề xuất các giải pháp đổi mới về nội dung và chất lượng phục vụ tại nhà hàng, khách sạn và khu du lịch,… - Tiêu chuẩn hoá trang thiết bị, công cụ nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, nghiệp vụ nhân viên theo đúng qui định của ngành. - Định hướng chiến lược tiếp thị, tuyên truyền quảng bá sản phẩm du lịch. Phòng xuất nhập khẩu: - Tham mưu, giúp việc cho giám đốc công ty về thông tin giá cả, thị trường và kinh doanh hàng hoá xuất nhập khẩu. - Thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng hoá xuất nhập khẩu theo định hướng của công ty. - Thực hiện nghiệp vụ xuất nhập khẩu: lập hợp đồng kinh tế nội thương, ngoại thương; Theo dõi thực hiện hợp đồng, giao nhận; Thanh lý hợp đồng nội thương và thanh toán quốc tế. - Thu nhận, phân tích và truy cập thông tin chính xác về giá cả thị trường trong nước và quốc tế, kịp thời tham mưu cho giám đốc công ty. - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo qui định. Phòng đầu tư xây dựng: - Lập kế hoạch, qui hoạch về đầu tư xây dựng, phát triển du lịch, cơ sở hạ tầng phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh theo định hướng của công ty. Trang 14
 30. 30. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy - Thực hiện, theo dõi thực hiện, kiểm tra các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm máy móc, trang thiết bị đúng trình tự, thủ tục theo qui định của pháp luật và qui định về việc quản lý đầu tư và xây dựng của công ty. - Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo hộ lao động và an toàn lao động toàn công ty. Chi nhánh thành phố Hố Chí Minh: Là văn phòng đại diện cho công ty giao dịch với khách hàng trong và ngoài nước. Tham vấn cho giám đốc công ty về việc đàm phán và ký kết hợp đồng đối nội và đối ngoại. Đảm nhận công việc tiếp thị và quảng cáo, khai thác các chuyến du lịch lữ hành quốc nội và quốc ngoại. Các khách sạn Đông Xuyên – Long Xuyên - Cửu Long: Kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống và các dịch vụ bổ sung như: Xông hơi, massage, ca nhạc, hàng mỹ nghệ. Khu du lịch Bến Đá Núi Sam: Kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, massage, karaoke, discotheque, bãi xe, vệ sinh công cộng, sân tennis, đại lý bán vé máy bay – vé tàu cánh ngầm, lữ hành nội địa, vận chuyển khách du lịch, dịch vụ giải trí. Khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm: Kinh doanh dịch vụ tham quan, vui chơi, giải trí, lưu trú, ăn uống, discotheque, massage, karaoke. Khu du lịch Tức Dụp: Kinh doanh dịch vụ tham quan, vui chơi giải trí, lưu trú, ăn uống, karaoke. Trung tâm dịch vụ du lịch: Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế, dịch vụ vận chuyển du lịch (xe, canô), đại lý bán vé máy bay, đại lý bán vé tàu hoả, đại lý bán vé tàu cánh ngầm. Hệ thống xí nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu: Thu mua, chế biến lương thực xuất khẩu, cung ứng nội địa. Trang 15
 31. 31. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy Trang 16
 32. 32. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy 3.2. Bộ máy tài chính - kế toán của công ty: Keá toaùn taïi ñôn vò tröïc thuoäcKeá toaùn vaên phoøng coâng ty KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG PHOÙ PHOØNG KEÁ TOAÙN Keá toaùn toång hôïp Keá toaùn ngaân haøng Keá toaùn tieàn maët Keá toaùn coâng nôï - Coâng cuï, duïng cuï Keá toaùn haøng hoaù Keá toaùn thueá Taøi saûn Keá toaùn toång hôïp maõng du lòch Thuû quyõ Toå tröôûng keá toaùn (Keá toaùn toång hôïp) Keá toaùn thu chi & keá toaùn phaàn haønh Thuû quyõ Kế toán trưởng: - Thực hiện các qui định của pháp luật về kế toán tài chính trong toàn công ty. - Tổ chức, điều hành bộ máy kế toán tại công ty, các đơn vị trực thuộc. - Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, theo dõi đối tượng & nội dung công việc theo chuẩn mực kế toán hiện hành, phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo các giải pháp phục vụ cho yêu cầu quản lý và ra quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị. - Tổ chức, chứng kiến việc bàn giao công việc của cán bộ, nhân viên kế toán, thủ quỹ, thủ kho mỗi khi có sự thuyên chuyển, thay đổi cán bộ kế toán, thủ quỹ, thủ kho. - Tổ chức, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính của công ty và tình hình chấp hành các định suất, định mức kinh tế, kỹ thuật, các dự toán chi phí. - Tổ chức lưu trữ, bảo quản tài liệu kế toán. Trang 17
 33. 33. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy Phó phòng kế toán: Là người giúp việc cho kế toán trưởng, được kế toán trưởng uỷ quyền hoặc thực hiện một số lĩnh vực quản lý chuyên môn, chịu trách nhiệm trực tiếp trước giám đốc và kế toán trưởng công ty về phần việc được phân công. Công việc được phân công cụ thể như sau: - Thay mặt kế toán trưởng giải quyết công việc về chuyên môn khi kế toán trưởng vắng. - Tổ chức kiểm kê tài sản, chuẩn bị đầy đủ và kịp thời các thủ tục, tài liệu cần thiết cho việc xử lý kết quả kiểm kê. - Hướng dẫn và kiểm tra kế toán tại công ty và các đơn vị trực thuộc việc ghi chép, mở sổ sách kế toán theo đúng qui định nhà nước. - Kiểm tra việc lưu trữ, bảo quản các tài liệu kế toán theo đúng thời gian qui định của nhà nước. - Kiểm tra việc thực hiện các định suất, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, vật liệu, lập kế hoạch tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư trên cơ sở tình hình diễn biến của thị trường. Phòng kế toán công ty: - Tổ chức hạch toán kế toán về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng luật kế toán và thống kê. - Tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế toán thống kê, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. - Ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời và có hệ thống các nguồn vốn cấp, vốn vay, vốn huy động phục vụ cho yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty và các đơn vị trực thuộc. Tổ trưởng kế toán các đơn vị trực thuộc: - Chịu trách nhiệm tổ chức, phân công nhân viên kế toán tại đơn vị, hướng dẫn nghiệp vụ kế toán, mở sổ sách kế toán theo đúng mẫu biểu qui định, lập chứng từ liên quan về các nghiệp vụ phát sinh tại đơn vị. - Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán. - Kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản, phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán. - Phân tích thống kê thông tin, số liệu kế toán, tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ cho yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị. - Thực hiện quyết toán tháng, quý, năm đúng thời hạn và tiến độ. Trang 18
 34. 34. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy - Xây dựng các định suất, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, lập kế hoạch tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư trên cơ sở tình hình diễn biến của thị trường và của khách hàng. - Tổ chức, chứng kiến việc bàn giao, thuyên chuyển của nhân viên kế toán, thủ quỹ, thủ kho tại đơn vị. - Tổ chức lưu trữ tài liệu, chứng từ theo qui định của pháp luật. Nhân viên kế toán: - Chấp hành nhiệm vụ được phân công, mở sổ sách kế toán theo qui định của nhà nước dưới sự hướng dẫn của người phụ trách kế toán. - Chịu trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị, tổ trưởng kế toán và kế toán trưởng cấp trên về phần việc được phân công. - Lưu trữ, bảo quản chứng từ theo qui định của pháp luật. 4. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua: Đồ thị 1: Đồ thị lợi nhuận theo từng lĩnh vực hoạt động qua 4 năm gần nhất. (2.226) 3.835 4.550 (1.348) (1.824) (2.967) - - 2.799 2.487 2.726 4.570 243 (1.111) 499 (659) (4.000) (3.000) (2.000) (1.000) - 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 2000 2001 2002 2003 Năm Triệu đồng Tổng lợi nhuận LN xuất khẩu gạo LN du lịch LN xuất khẩu điều Hoạt động của Công ty Du Lịch An Giang gồm hai mảng thương mại và du lịch. Trước năm 2002 kinh doanh thương mại bao gồm xuất khẩu gạo và xuất khẩu điều. Nhưng từ năm 2002 đến nay mảng thương mại chỉ kinh doanh xuất khẩu gạo. Xuất khẩu điều kinh doanh không hiệu quả, lợi nhuận mang lại luôn là con số âm vì giá nguyên liệu cao trong khi đó giá bán đầu ra lại giảm mạnh do hạt điều Thái Lan và Myanma cạnh tranh, phá giá nên thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp bị thu hẹp, khó tiêu thụ. Chính vì thế nên đến tháng 03/2001 công ty đã quyết định giải thể xí nghiệp hạt điều. Lợi nhuận từ hoạt động xuất khẩu gạo luôn cao nhất trong các hoạt động của công ty. Qua 4 năm từ 2000 – 2003 lợi nhuận từ hoạt động xuất khẩu gạo luôn cao hơn so với tổng Trang 19
 35. 35. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy lợi nhuận của công ty, nguyên nhân của vấn đề này là do công ty bù lỗ cho hoạt động xuất khẩu điều kinh doanh không hiệu quả và bù lỗ cho hoạt động du lịch Hoạt động du lịch bị lỗ là do công ty đang trong giai đoạn đầu tư, nâng cấp và xây dựng mới lại hệ thống nhà hàng - khách sạn, nên các khoản chi phí khấu hao, sửa chữa và đầu tư trang thiết bị rất cao, bên cạnh đó các cơ sở mới mới đi vào hoạt động nên bước đầu còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên trong các năm tới sẽ giúp công ty thu hút được nhiều khách hàng hơn và lợi nhuận sẽ tăng lên. Nhìn chung hoạt động của công ty tương đối khả quan, trong đó hoạt động thương mại đạt kết quả khả quan hơn cả, đây là điều mà công ty cần duy trì và phát huy hơn nữa để nâng cao khả năng kinh doanh trên phạm vi quốc tế. Các hệ thống nhà hàng, khách sạn qua thời gian xây dựng đã dần đi vào hoạt động ổn định và trong các năm tới sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cho công ty, góp phần tạo công ăn, việc làm thường xuyên, nâng cao thu nhập cho cán bộ - công nhân viên. Bên cạnh đó công tác quản lý và phân công bố trí nhân sự của công ty ngày càng hợp lý giúp đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh. Đồng thời cùng với tinh thần quyết tâm trong lao động sản xuất của ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, công nhân viên đã góp phần đưa công ty vượt qua những khó khăn nhất định và không ngừng phát triển trong những năm qua. 5. Các thông tin tài chính về công ty: 5.1. Chế độ kế toán được áp dụng tại công ty: Chế độ kế toán được áp dụng tại công ty Du lịch An Giang được thực hiện theo những qui định sau: Niên độ kế toán: Bắt đầu vào ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/01 hàng năm. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: Bằng đồng Việt Nam Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung Phương pháp kế toán tài sản cố định: • Nguyên tắc đánh giá tài sản: Nguyên giá – Giá trị hao mòn • Phương pháp khấu hao áp dụng và các trường hợp khấu hao đặc biệt: Theo qui định 166/1999/QĐ_BTC ngày 30/12/99 của bộ trưởng bộ tài chính Phương pháp kế toán hàng tồn kho: Bình quân gia quyền • Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Nhập trước, xuất trước • Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Đầu kỳ + Nhập - Xuất • Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên Trang 20
 36. 36. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy 5.2. Các thông tín tài chính của công ty: Giới thiệu báo cáo tài chính của công ty trong 4 năm gần nhất: Từ 2000 – 2003 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị tính: Triệu đồng CHỈ TIÊU MÃ SỐ NĂM 2000 NĂM 2001 NĂM 2002 NĂM 2003 TÀI SẢN A.Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 100 55.577 34.775 93.750 93.863 I.Tiền 110 1.596 2.257 1.747 2.293 II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - - 2.000 III.Các khoản phải thu 130 46.278 25.354 79.887 77.810 IV.Hàng tồn kho 140 6.353 6.605 11.073 10.890 V.Tài sản lưu động khác 150 1.351 559 1.042 870 VI.Chi sự nghiệp 160 - - - - B.Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 200 26.919 37.388 43.742 72.060 I.Tài sản cố định 210 19.024 31.799 38.638 54.985 II.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 220 3.769 992 992 11.950 III.Chi phí XDCB dở dang 230 4.127 4.597 4.112 4.720 IV.Các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn 240 - - - - V.Chi phí trả trước dài hạn 241 - - - 405 TỔNG TÀI SẢN 250 82.496 72.163 137.492 165.923 NGUỒN VỐN A.Nợ phải trả 300 61.181 48.297 101.492 125.445 I.Nợ ngắn hạn 310 50.572 24.537 70.792 98.629 II.Nợ dài hạn 320 10.432 21.298 19.485 26.375 III.Nợ khác 330 177 2.462 11.215 441 B.Nguồn vốn chủ sở hữu 400 21.315 23.866 36.000 40.477 I.Nguồn vốn quỹ 410 21.301 23.891 35.154 38.772 1.Nguồn vốn kinh doanh 411 18.477 15.268 23.832 26.576 2.Chênh lệch đánh giá lại tài sản 412 - - - - 3.Chênh lệch tỷ giá 413 - - - - 4.Quỹ đầu tư phát triển 414 118 118 785 1.514 5.Quỹ dự phòng tài chính 415 169 169 302 448 6.Lợi nhuận chưa phân phối 416 (2.698) 102 - - 7.Nguồn vốn đầu tư XDCB 417 5.235 8.235 10.235 10.235 II.Nguồn kinh phí, quỹ khác 420 14 (25) 847 1.705 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 430 82.496 72.163 137.492 165.923 Nguồn tin: Phòng Kế toán-Tài vụ Công Ty Du Lịch An Giang Trang 21
 37. 37. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Đơn vị tính: Triệu đồng CHỈ TIÊU MÃ SỐ Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Tổng doanh thu 01 262.865 300.813 271.058 387.311 Trong đó: Doanh thu xuất khẩu 02 167.802 263.154 229.047 333.953 Các khoản giảm trừ 03 18 4.068 254 290 Chiết khấu thương mại 04 - - - - Giảm giá hàng bán 05 - - - - Hàng bán bị trả lại 06 8 3.973 1 - Thuế TTĐB 07 10 96 252 290 1. Dthu thuần 10 262.847 296.745 270.804 387.021 2. Giá vốn hàng bán 11 239.361 261.464 221.387 350.034 3. Lợi nhuận gộp 20 23.486 35.280 49.417 36.987 4. Chi phí bán hàng 21 20.019 25.969 40.231 26.295 5. Chi phí quản lý 22 4.269 5.531 7.046 7.149 6. Lợi nhuận thuần từ HĐKD 30 (802) 3.780 2.139 3.543 7. Thu nhập HĐTC 31 1.997 2.318 1.261 4.708 8. Chi phí HĐTC 32 6.213 6.384 5.253 6.322 Trong đó: Chi phí lãi vay 33 6.213 6.384 5.253 6.322 9. Lợi nhuận HĐTC 40 (4.215) (4.065) (3.992) (1.614) 10. Thu nhập khác 41 4.354 4.014 4.340 1.363 11. Chi phí khác 42 1.562 929 - 566 12. Lợi nhuận khác 50 2.792 3.085 4.340 796 13. Tổng lợi nhuận trước thuế 60 (2.226) 2.799 2.487 2.726 14. Thuế thu nhập doanh nghiệp 70 - - 828 872 15. Lợi nhuận sau thuế 80 (2.226) 2.799 1.659 1.854 Nguồn tin: Phòng Kế toán-Tài vụ Công Ty Du Lịch An Giang Trang 22
 38. 38. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy Trang 23
 39. 39. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DU LỊCH AN GIANG 1. Phân tích khái quát tình hình tài chính: Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp sẽ cung cấp một cách tổng quát tình hình tài chính trong kỳ kinh doanh là khả quan hay không khả quan. Kết quả phân tích này sẽ cho phép nhà quản lý, chủ doanh nghiệp thấy rõ được thực chất của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Để phân tích khái quát tình hình tài chính của toàn doanh nghiệp ta cần thực hiện các nội dung sau: 1.1. Phân tích khái quát sự biến động của tài sản và nguồn vốn: Bảng 1: Bảng phân tích tình hình biến động tài sản và nguồn vốn năm 2003 Đơn vị tính: Triệu đồng % Theo qui mô chung Chênh lệch CHỈ TIÊU MÃ SỐ ĐẦU NĂM CUỐI NĂM ĐẦU NĂM CUỐI NĂM Tuyệt đối Tương đối TÀI SẢN A.TSLĐ & ĐTNH 100 93.750 93.863 68,19% 56,57% 113 0,12% I.Tiền 110 1.747 2.293 1,27% 1,38% 546 31,27% II.Các khoản đầu tư ngắn hạn 120 - 2.000 - 1,21% 2.000 ∞ III.Các khoản phải thu 130 79.887 77.810 58,10% 46,90% (2.077) -2,60% IV.Hàng tồn kho 140 11.073 10.890 8,05% 6,56% (184) -1,66% V.Tài sản lưu động khác 150 1.042 870 0,76% 0,52% (173) -16,56% VI.Chi sự nghiệp 160 - - - - - ∞ B.TSCĐ & ĐTDH 200 43.742 72.060 31,81% 43,43% 28.318 64,74% I.Tài sản cố định 210 38.638 54.985 28,10% 33,14% 16.347 42,31% II.Các khoản đầu tư dài hạn 220 992 11.950 0,72% 7,20% 10.958 1104,56% III.Chi phí XDCB dở dang 230 4.112 4.720 2,99% 2,84% 608 14,78% IV.Ký cược, ký quỹ dài hạn 240 - - - - - ∞ V.Chi phí trả trước dài hạn 241 - 405 - 0,24% 405 ∞ TỔNG TÀI SẢN 250 137.492 165.923 100,00% 100,00% 28.430 20,68% NGUỒN VỐN A.NỢ PHẢI TRẢ 300 101.492 125.445 73,82% 75,60% 23.954 23,60% I.Nợ ngắn hạn 310 70.792 98.629 51,49% 59,44% 27.837 39,32% II.Nợ dài hạn 320 19.485 26.375 14,17% 15,90% 6.890 35,36% III.Nợ khác 330 11.215 441 8,16% 0,27% (10.773) -96,07% B.NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 36.000 40.477 26,18% 24,40% 4.477 12,44% I.Nguồn vốn quỹ 410 35.154 38.772 25,57% 23,37% 3.619 10,29% 1.Nguồn vốn kinh doanh 411 23.832 26.576 17,33% 16,02% 2.744 11,51% 2.Chênh lệch đánh giá lại tài sản 412 - - - - - ∞ 3.Chênh lệch tỷ giá 413 - - - - - ∞ 4.Quỹ đầu tư phát triển 414 785 1.514 0,57% 0,91% 729 92,91% 5.Quỹ dự phòng tài chính 415 302 448 0,22% 0,27% 146 48,28% 6.Lợi nhuận chưa phân phối 416 - - - - - ∞ 7.Nguồn vốn đầu tư XDCB 417 10.235 10.235 7,44% 6,17% - 0,00% II.Nguồn kinh phí, quỹ khác 420 847 1.705 0,62% 1,03% 858 101,40% TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 430 137.492 165.923 100,00% 100,00% 28.430 20,68% Trang 24
 40. 40. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy 1.1.1. Phân khái quát tình hình biến động tài sản: Qua bảng phân tích trên ta nhận thấy tổng tài sản của doanh nghiệp cuối năm tăng so với đầu năm là 28.430 triệu đồng, tức là tăng 20,68%. Trong đó: Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn: Vào thời điểm đầu năm tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn có giá trị là 93.750 triệu đồng, đến thời điểm cuối năm tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn tăng lên là 93.863 triệu đồng. Như vậy, so với đầu năm thì tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn đã tăng 113 triệu đồng, tức là tăng 0,12%. Nguyên nhân của sự biến động này là do vốn bằng tiền của doanh nghiệp tăng 546 triệu đồng (tăng 31,27% so với đầu năm), các khoản đầu tư ngắn hạn tăng 2.000 triệu đồng, ngoài ra còn do giảm giá trị các khoản phải thu 2.077 triệu đồng, tương ứng là giảm 2,60%; giá trị hàng tồn kho cũng giảm 184 triệu đồng (giảm 1,66% so với đầu năm) và giảm các tài sản lưu động khác mà chủ yếu là các khoản tạm ứng. Nếu kết hợp phân tích theo chiều dọc ta thấy tỷ trọng tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn trong tổng tài sản cuối năm đã giảm 11,62% (56,57% - 68,19%), chủ yếu là do tỷ trọng các khoản phải thu giảm 11,21% (46,90% - 58,10%), kế đến là sự giảm nhẹ trong tỷ trọng của hàng tồn kho và các tài sản lưu động khác. ⇒ Qua toàn bộ quá trình phân tích đã thể hiện trong khi qui mô hoạt động sản xuất kinh doanh tăng lên nhưng công ty vẫn giảm được mức tồn đọng tài sản lưu động bằng cách đẩy nhanh quá trình thu hồi các khoản phải thu, giảm hàng tồn kho nhằm giảm bớt chi phí. Ngoài ra việc gia tăng các khoản mục có tính thanh khoản cao như tiền sẽ giúp cho khả năng thanh toán của doanh nghiệp hiệu quả hơn; việc tăng đầu tư ngắn hạn chứng tỏ doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động đầu tư, các khoản này sẽ tạo nguồn lợi tức trong ngắn hạn cho doanh nghiệp. Như vậy đây là biểu hiện tích cực về chuyển biến tài sản lưu động trong kỳ góp phần hạn chế những ứ đọng vốn, giảm bớt lượng vốn bị các đơn vị khác chiếm dụng, tiết kiệm vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn: Tài sản cố định và đầu tư dài hạn đầu năm tăng so với cuối năm là 28.318 triệu đồng, tức là tăng 64,74%, xét về mặt tỷ trọng thì đã tăng 11,62% (43,43% - 31,81%). Trong đó tài sản cố định tăng 16.347 triệu đồng, tương ứng là tăng 42,31% so với đầu năm; các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng 10.958 triệu đồng, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 608 triệu đồng (tăng 14,78% so với đầu năm), ngoài ra các khoản chi phí trả trước dài hạn cũng tăng 405 triệu đồng. Xét về mặt kết cấu thì tỷ trọng của tất cả các khoản mục trong tài sản cố định và đầu tư dài hạn đều tăng, trừ chi phí xây dựng cơ bảng dở dang tỷ trọng giảm 0,15% (2,84% - 2,99%). Như vậy trong năm 2003 cơ sở vật chất của doanh nghiệp đã được tăng cường, qui mô về năng lực sản xuất đã được mở rộng, đồng thời doanh nghiệp cũng đã gia tăng đầu tư tài chính dài hạn, chủ yếu là tăng liên doanh, sự gia tăng này sẽ tạo nguồn lợi tức trong dài hạn cho doanh nghiệp. 1.1.2. Phân tích tình hình biến động nguồn vốn: Trang 25
 41. 41. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY DU LỊCH AN GIANG GVHD: ThS. Nguyễn Vũ Duy Nguồn vốn của doanh nghiệp trong năm 2003 vào cuối năm cũng tăng so với đầu năm là 28.430 triệu đồng, tức là tăng 20,68%, trong đó: Nguồn vốn chủ sở hữu: Quan sát giá trị nguồn vốn chủ sở hữu ta nhận thấy nguồn vốn chủ sở hữu vào thời điểm cuối năm là 4.477 triệu đồng, tức là tăng 12,44% so với đầu năm. Nguyên nhân là do nguồn vốn kinh doanh tăng 2.744 triệu đồng, chủ yếu là do ngân sách cấp, quỹ đầu tư phát triển tăng 729 triệu đồng (tăng 92,91%), quỹ dự phòng tài chính tăng 146 triệu đồng (tăng 48,28%), ngoài ra các quỹ khác tăng 858 triệu đồng, tương ứng là tăng 101,40% so với đầu năm. Xét về tỷ trọng ta thấy tỷ trọng của vốn chủ sở hữu trên tổng vốn vào cuối năm đã giảm 1,79% so với đầu năm, sự suy giảm này chủ yếu là do tỷ trọng nguồn vốn kinh doanh giảm 1,32% và tỷ trọng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản giảm 1,28%. ⇒ Như vậy qua quá trình phân tích trên chứng tỏ doanh nghiệp vẫn đang làm ăn có hiệu quả được nhà nước tiếp tục cấp vốn để hoạt động, việc gia tăng các quỹ thể hiện tích luỹ từ nội bộ doanh nghiệp tăng lên. Tuy nhiên tỷ trọng của vốn chủ sở hữu trên tổng vốn giảm thể hiện mức độ tự chủ của doanh nghiệp trong kinh doanh ngày càng giảm. Nợ phải trả: Từ bảng phân tích ta thấy tài sản của doanh nghiệp nhận được nguồn tài trợ chủ yếu từ nợ phải trả, cụ thể là vào thời điểm đầu năm cứ 100 đồng tài sản thì nhận được nguồn tài trợ từ nợ phải trả là 73,82 đồng. Đến thời điểm cuối năm cứ 100 đồng tài sản thì nhận nguồn tài trợ từ nợ phải trả là 75,60 đồng. Như vậy về mặt kết cấu thì nợ phải trả cuối năm đã tăng 1,78% so với đầu năm. Nếu kết hợp phân tích theo chiều ngang ta thấy về giá trị nợ phải trả cuối năm cũng tăng so với đầu năm là 23.954 triệu đồng, tức là tăng 25,60%. Nguyên nhân của sự biến động này là do: Bảng 2: Bảng phân tích vốn tín dụng và ngồn vốn đi chiếm dụng năm 2003 Đơn vị tính: Triệu đồng % Theo qui mô chung Chênh lệch CHỈ TIÊU Đầu năm Cuối năm 2002 2003 Tuyệt đối Tương đối Vay ngắn hạn 25.214 38.516 18,34% 23,21% 13.302 52,76% Nợ dài hạn đến hạn trả - - - - - - Nợ dài hạn 19.485 26.375 14,17% 15,90% 6.890 35,36% Nguồn vốn tín dụng 44.699 64.891 32,51% 39,11% 20.192 45,17% _Phải trả cho người bán 448 - 0,33% - (448) -100,00% _Người mua trả tiền trước - - - - - - _Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 997 401 0,72% 0,24% (596) -59,80% _Phải trả công nhân viên 452 160 0,33% 0,10% (292) -64,61% _Phải trả cho các đơn vị nội bộ 42.274 58.391 30,75% 35,19% 16.118 38,13% _Các khoản phải trả, phải nộp khác 1.408 1.161 1,02% 0,70% (247) -17,52% Nợ khác 11.215 441 8,16% 0,27% (10.773) -96,07% Nguồn vốn đi chiếm dụng 56.793 60.555 41,31% 36,50% 3.762 6,62% TỔNG NGUỒN VỐN 137.492 165.923 100,00% 100,00% 28.430 20,68% Trang 26

×