Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1.dungdehoitiec

237 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1.dungdehoitiec

 1. 1. Đừng để hối tiếc Trần Dũng - Minh Tâm BỘ SƯU TẬP
 2. 2. Thanks… … vì s ẽ c ó l ú c b ạ n c ả m th ấ y t iế c nu ố i khi nh ữ ng điề u thân thu ộ c ấ y m ấ t đ i. Đừng nên thờ ơ v ới những gì đã quá quen thuộc với bạn . H ả y gi ữ ch ắ c l ấ y ch ú ng nh ư nh ữ ng gì quan tr ọ ng nh ấ t…
 3. 3. Đừn g h ạ th ấ p gi á tr ị mình b ằ ng c á ch so s á nh B ả n thân mình v ớ i ng ườ i kh á c. M ổi ch ú ng ta l à m ộ t con ng ườ i kh á c nhau V à đều c ó nh ữ ng vai trò kh á c nhau.
 4. 4. Đừ ng m ã i m ê theo đuổ i nh ữ ng m ụ c ti ê u m à ng ườ i kh á c cho l à quan tr ọ ng, vì ch ỉ c ó b ạn m ớ i hi ể u r õ nh ữ ng m ụ c ti ê u n ào l à t ố t cho mình.
 5. 5. Đừ ng ng ại h ọc h ỏi. Ki ế n th ứ c l à m ộ t t à i s ả n v ô hình V à s ẽ l à h àn h trang v ô gi á theo b ạn s uố t c uộ c đời
 6. 6. Đừ ng ng ại m ạo h iểm nếu l à m nh ững điề u t ố t. Ít nh ấ t b ạ n c ũ ng h ọ c đượ c c á ch s ố ng d ũ ng c ả m v ớ i nh ữ ng l ầ n m ạ o hi ể m.
 7. 7. Đừ ng n ê n phí ph ạ m th ờ i gian ho ặ c nh ữ ng l ờ i n ó i thi ế u suy ngh ĩ . C ả hai th ứ ấ y m ộ t khi nó qua đ i hay thoát ra thì kh ô ng th ể n à o b ắ t l ạ i đượ c.
 8. 8. Đừ ng vì cu ộ c s ố ng đ i qua m ắ t b ạ n c hỉ vì b ạ n đ ang s ố ng trong qu á kh ứ hay t ươ ng lai. B ằ ng c á ch s ố ng cu ộ c s ố ng c ủ a mình ng à y h ô m nay, v ào l ú c n à y, b ạ n đa ng s ố ng t ố t c ả m ổ i ng à y trong cu ộ c đờ i.
 9. 9. Đừ ng qu ê n hy v ọ ng, s ự hy v ọ ng cho B ạ n s ứ c m ạ nh để T ồ n t ạ i ngay khi b ạ n đ ang b ị b ỏ r ơ i.
 10. 10. Đừ ng đá nh m ấ t ni ề m tin v à o b ả n thân mình, c hỉ c ầ n tin l à mình c ó th ể l à m đượ c v à b ạ n l ại c ó l ý do để c ố g ắ ng th ự c h iệ n điều đó .
 11. 11. Đừ ng l ấ y c ủ a c ả i v ậ t ch ấ t để đo l ườ ng th à nh c ô ng hay th ấ t b ạ i, chính t â m h ồ n c ủ a m ổ i con ng ườ i m ớ i x á c địn h đượ c m ứ c độ “gi à u c ó ” trong cu ộ c s ố ng c ủ a mình.
 12. 12. Đừn g để nh ữ ng kh ó kh ă n đán h g ụ c b ạ n, h ả y ki ê n nh ẫ n r ồ i b ạ n s ẽ v ượ t qua.
 13. 13. Đừ ng do d ự khi đó n nh ậ n s ự gi ú p đỡ , t ấ t c ả ch ú ng ta đề u c ầ n đượ c gi ú p đỡ ở b ấ t k ỳ kh ỏa ng th ờ i gian n à o trong cu ộ c đờ i
 14. 14. Đừ ng ch ạ y tr ố n m à h ả y tìm đế n tình y ê u, đó l à ni ề m h ạ nh ph ú c nh ấ t c ủ a b ạ n.
 15. 15. ... for every morning that I wake up Đừn g ch ờ đợ i nh ữ ng gì b ạ n mu ố n m à h ả y đ i tìm ki ế m ch ú ng
 16. 16. Đừ ng t ừ ch ố i n ế u b ạ n v ẫ n c ò n c á i để ch o
 17. 17. Đừ ng ng ầ n ng ại th ừ a nh ậ n r ằ ng b ạ n ch ưa ho à n h ả o.
 18. 18. Đừn g e d è đố i m ặ t th ử th á ch. C hỉ khi th ử s ứ c mình, b ạ n m ớ i h ọ c đượ c can đả m.
 19. 19. Đừ ng đó ng c ử a tr á i tim v à ng ă n c ả n tình y ê u đế n.Ch ỉ vì b ạ n ngh ỉ kh ô ng th ể n à o tìm ra n ó .
 20. 20. C á ch nhanh nh ấ t để nh ậ n tình y ê u l à cho, c á ch mau l ẹ để m ấ t tình y ê u l à gi ữ n ó qu á ch ặ t, c á ch t ố t nh ấ t để gi ữ gìn tình y ê u l à cho n ó đô i c án h t ự do.
 21. 21. Đừ ng đ i qua cu ộ c s ố ng qu á nhanh đế n n ổ i b ạ n qu ê n m ấ t mình đa ng ở đ âu v à th ậ m chí qu ê n mình đ ang đ i đ âu.
 22. 22. Đừ ng qu ê n nhu c ầ u c ả m x ú c cao nh ấ t c ủ a m ộ t ng ườ i l à c ả m th ấ y đượ c t ô n tr ọ ng.
 23. 23. Đừ ng ng ại h ọ c h ỏ i. Ki ế n th ứ c l à v ô b ổ , l à m ộ t kho b á u m à ta lu ô n c ó th ể mang theo d ễ d à ng
 24. 24. Đừn g s ử d ụ ng th ờ i gian hay ng ô n t ừ b ấ t c ẩ n. C ả hai th ứ đó đề u kh ô ng th ể l ấ y l ạ i được .
 25. 25. C uộ c s ố ng kh ô ng ph ả i l à m ộ t cu ộ c ch ạ y đu a, n ó l à m ộ t cu ộ c h à nh trình m à b ạ n c ó th ể t ậ n h ưở ng t ừ ng b ướ c kh á m ph á …
 26. 26. Đừ ng bao gi ờ cho l à b ạ n đã th ấ t b ạ i khi nh ữ ng k ế ho ạ ch v à gi ấ c m ơ c ủ a b ạ n đã s ụ p đổ , vì bi ế t đượ c th ê m m ộ t điề u m ớ i m ẽ thì đó l à l ú c b ạ n ti ế n b ộ r ồ i.
 27. 27. Đừ ng qu ê n m ĩ m c ườ i trong cu ộ c s ố ng
 28. 28. Đừ ng qu ê n tìm cho mình m ộ t ng ườ i bạn đời th ự c s ự , đó chính l à điề u c ầ n thi ế t trong su ố t cu ộ c sống .
 29. 29. V à cu ố i c ù ng đừ ng qu ê n ơ n nh ữ ng ng ườ i đã cho b ạ n cu ộ c s ố ng h ô m nay v ớ i t ấ t c ả nh ữ ng gì b ạ n c ầ n.
 30. 30. http://yume.vn/minhtamshopping 28-03-2011

×