Tònh Cha Göìm nhûäng baâi thú vaâ chuyïån rêët ngùæn cuãa Duy & Hên Nhaåc: Phaåm Trung Piano: Thiïn Quang BỘ SƯU TẬP: T...
Ngày có cha m¶ng êm ÇŠm trên lÓi Tình thi‰t tha mãi ghi hoài bên gÓi Hình bóng cha kh¡c trong hÒn yêu dÃu Ngày mÃt cha thá...
Thu vŠ ThÖ NguyÍn Ng†c Duy Thu vŠ trên bóng lá nhåt nhòa nh»ng mÜa sa mÜa nhÜ lòng ai khóc Thì thÀm gi†t nh§ thÜÖng Thu vŠ...
Thu vŠ ÜÖm n‡i nh§ dŒt hoài chút tÖ vÜÖng Thu Öi xin ch§ v¶i Ç®i lòng nhuÓm hÜÖng duyên Thu vŠ trong gió lånh bao hình änh...
Cha n¢m im giá lånh nø cÜ©i t¡t trên môi không gian dÜ©ng cô quånh ngoài vÜ©n chi‰c lá rÖi Con Çã vŠ Çây rÒi sao không nói...
Tâm Xuân Áo dài, guÓc m¶c ÇÜ©ng Çê cho em Çi v¶i lÍ ngày lÆp xuân trên cao ÇËp ánh træng r¢m xin cho trong giÃc m¶ng n¢m ...
NgÜ©i trong änh, hãy bܧc ra cho con ôm lÃy thi‰t tha m¶t lÀn Nhìn änh ba mË thuª xÜa  con Çã ngåi ngÀn gi© Çây hÓi ti‰...
Tay nâng chén rÜ®u lên m©i vui cha gi» tr†n ÇÜ®c l©i thŠ xÜa mË vŠ trong giÃc ngû trÜa tܪng nhÜ g¥p thÆt ngÜ©i xÜa næ...
Ôm cây bóng Ç° vai gÀy thÜÖng em vÃt vä, thÜÖng thÀy lao tâm bi‰t Ç©i còn có bÃt công nên dâng lên Chúa sÀu Çông rÃt dài S...
VÓc m¶t vÓc nܧc ÇÀy giä nhÜ chuyŒn không hay giä nhÜ mình chÜa bi‰t lŒ Çong ÇÀy trong tay Khóc cha
Nh§ bÓ NgÒi buÒn ljm tóc s®i Ç° vai thuôn làm sao ljm ÇÜ®c nh»ng n‡i sÀu buÒn làm sao dÃu ÇÜ®c nܧc m¡t tràn tuôn ngÒi Çâ...
N‡i niŠm së quên Xót xa ghi tåc vào lòng bao gi© khôn l§n lÃy chÒng së quên së vŠ ÇÃt bi‹n, miŠn trên së Çem Çau kh° lên Ç...
VŠ Çây ôm mË, khóc thÀy nh§ con ngõ v¡ng Çong ÇÀy bܧc em vŠ Çây lòng thÃy Ãm êm thÃy tình chÃt ngÃt bên thŠm hoàng ho...
Ra ÇÙng, vào trông Sáng ra b‰n Ç®i ráng chiŠu vào sân hái nø tiêu ÇiŠu nh§ cha Bâng khuâng bܪi cÛng ÇÖm hoa Cánh trong nh...
GiÃc m¶ng mÕi mòn N¢m mÖ nhåt bóng sao khuya ThÃy anh hát núi g†i chia sÖn hà N¢m mÖ thÃy bÓ Çã già ThÃy thân mình Çã tiêu...
HuyŠn thoåi cho con Cha cÜ©i m¶t nø bao la này con có bi‰t thuª xa xÜa rÒi có nàng Công Chúa buông rÖi chén Tiên xuÓn...
Khi bÓ mÃt Có ai nh¥t lÃy nø cÜ©i trong tôi mÜ©i tám Çánh rÖi mÃt rÒi có vŠ Ãp û tình tôi thì xin nh§ m¶t Çôi l©i thi...
Hân hoan cha Çón con ra vŠ truông, qua n¶i xem hoa løc bình cuÓi mùa vÆn nܧc Çiêu linh ki‰p ngÜ©i lao kh°, linh Çinh n‡i ...
Bé và tu°i già Bé ra sân chÖi thÃy con bܧm ch‰t nh¥t lên bÒi hÒi sao vÆy mË Öi? mË Çáp nhË l©i cÛng nhÜ Ç©i ngÜ©i bܧm gi...
Vào giÜ©ng bé khóc ba bé Çang già ch¡c là s¡p ch‰t Ba ôm bé hÕi sao khóc con Öi? m‰u máo Çôi l©i bé thÜÖng ba quá ba bé cÜ...
Sống chung và chăm sóc một ông bố chồng già yếu, bướng bỉnh là chuyện rất khó. Vì thương chồng và vì lương tâm, tôi cố gắ...
Hồi còn trẻ, chuyện gì ông cũng tính toán rất cẩn thận trước khi làm, cương quyết không chấp nhận thua cuộc, luôn đặt l...
Hôm nay đưa ông đi lễ ở nhà thờ, một lần nữa ông lại mặc bộ đồ vest cũ sờn rách mang từ Việt nam sang. Tôi nhẹ nhàng: ...
Ông già buồn rầu, lập lại: - Bố thích bộ quần áo này lắm. Tôi cũng cương quyết lập lại: - Bố nên thay ngay kẻo trễ giờ lễ,...
- Chính mẹ đã tặng bố bộ quần áo này để mặc ngày kỷ niệm thành hôn 25 năm với mẹ con - khi bà còn sống. Khi chồng con Th...
Nước mắt ông già hoen trên mi, rơi xuống gò má nhăn nheo. Tôi bỗng hụt hẫng, thấy hết sức bối rối. Bố chồng tôi sống...
Tran Dung & Minh Tam http://yume.vn/minhtamshopping
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

18.tinhcha

364 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

18.tinhcha

 1. 1. Tònh Cha Göìm nhûäng baâi thú vaâ chuyïån rêët ngùæn cuãa Duy & Hên Nhaåc: Phaåm Trung Piano: Thiïn Quang BỘ SƯU TẬP: TRẦN DŨNG – MINH TÂM
 2. 2. Ngày có cha m¶ng êm ÇŠm trên lÓi Tình thi‰t tha mãi ghi hoài bên gÓi Hình bóng cha kh¡c trong hÒn yêu dÃu Ngày mÃt cha tháng næm dài tæm tÓi Tình Çã xa có bao gi© quay lÓi H«i cha! Ngày có cha ThÖ NguyÍn Ng†c Duy
 3. 3. Thu vŠ ThÖ NguyÍn Ng†c Duy Thu vŠ trên bóng lá nhåt nhòa nh»ng mÜa sa mÜa nhÜ lòng ai khóc Thì thÀm gi†t nh§ thÜÖng Thu vŠ không luy‰n ti‰c ngày hå Çã phai tàn ch£ng nhÜ lòng ai Çó mãi u hoài tháng næm
 4. 4. Thu vŠ ÜÖm n‡i nh§ dŒt hoài chút tÖ vÜÖng Thu Öi xin ch§ v¶i Ç®i lòng nhuÓm hÜÖng duyên Thu vŠ trong gió lånh bao hình änh dÃu yêu cha tôi tØ dåo Ãy cùng v§i thu, låi vŠ ...
 5. 5. Cha n¢m im giá lånh nø cÜ©i t¡t trên môi không gian dÜ©ng cô quånh ngoài vÜ©n chi‰c lá rÖi Con Çã vŠ Çây rÒi sao không nói cha Öi con Çã luôn luôn trÍ hãy trách con n¥ng l©i Khi tu°i còn Çôi mÜÖi con xa quê hÜÖng rÒi bÕ mË cha chÓn cÛ bôn ba v§i cu¶c Ç©i Hôm nay hay tin d» con mÕi cánh rã r©i nhÜng không kÎp nói ch» con vŠ rÒi, cha Öi! Cæn phòng thân yêu cÛ nhÜng xác cha lånh rÒi nܧc m¡t rÖi không Çû thä trôi Çi m¶ng ng©i TÃm lòng nát tÖi b©i hÓi hÆn nào cho vÖi cÖn dông chiŠu mÜa lÛ có g¶t Çi sÀu Ç©i? CÓ hÜÖng ngày ly biŒt k› niŒm rÃt xa v©i trên vai sÀu cô l» Mình nhÕ t¿a n¢m nôi Чc gì ly rÜ®u månh là chén sÀu ly bôi cÓ hÜÖng ngày cha mÃt bao gi© së phai phôi...... Ti‰c Cha Riêng t¥ng Duy, ngày Father’s Day ÇÀu tiên thi‰u bóng cha
 6. 6. Tâm Xuân Áo dài, guÓc m¶c ÇÜ©ng Çê cho em Çi v¶i lÍ ngày lÆp xuân trên cao ÇËp ánh træng r¢m xin cho trong giÃc m¶ng n¢m thÃy cha
 7. 7. NgÜ©i trong änh, hãy bܧc ra cho con ôm lÃy thi‰t tha m¶t lÀn Nhìn änh ba mË thuª xÜa con Çã ngåi ngÀn gi© Çây hÓi ti‰c cÛng Çành thÜÖng thân
 8. 8. Tay nâng chén rÜ®u lên m©i vui cha gi» tr†n ÇÜ®c l©i thŠ xÜa mË vŠ trong giÃc ngû trÜa tܪng nhÜ g¥p thÆt ngÜ©i xÜa næm nào Cho bÓ - Khi mË Çã mÃt
 9. 9. Ôm cây bóng Ç° vai gÀy thÜÖng em vÃt vä, thÜÖng thÀy lao tâm bi‰t Ç©i còn có bÃt công nên dâng lên Chúa sÀu Çông rÃt dài SÀu Çông
 10. 10. VÓc m¶t vÓc nܧc ÇÀy giä nhÜ chuyŒn không hay giä nhÜ mình chÜa bi‰t lŒ Çong ÇÀy trong tay Khóc cha
 11. 11. Nh§ bÓ NgÒi buÒn ljm tóc s®i Ç° vai thuôn làm sao ljm ÇÜ®c nh»ng n‡i sÀu buÒn làm sao dÃu ÇÜ®c nܧc m¡t tràn tuôn ngÒi Çây nh§ bÓ bóng ngä bên ÇÜ©ng bây gi© khôn l§n m§i hi‹u yêu thÜÖng!
 12. 12. N‡i niŠm së quên Xót xa ghi tåc vào lòng bao gi© khôn l§n lÃy chÒng së quên së vŠ ÇÃt bi‹n, miŠn trên së Çem Çau kh° lên ÇŠn dâng Cha
 13. 13. VŠ Çây ôm mË, khóc thÀy nh§ con ngõ v¡ng Çong ÇÀy bܧc em vŠ Çây lòng thÃy Ãm êm thÃy tình chÃt ngÃt bên thŠm hoàng hoa VŠ Çây Ç‹ thÃy thi‰t tha thÃy ta ÇÙng ngóng sÖn hà nát tan Hi‹u cha nܧc m¡t hai hàng Run tay Ãp û m¶ng vàng thuª xÜa VŠ Çây lòng Ç° cÖn mÜa ... VŠ Çây
 14. 14. Ra ÇÙng, vào trông Sáng ra b‰n Ç®i ráng chiŠu vào sân hái nø tiêu ÇiŠu nh§ cha Bâng khuâng bܪi cÛng ÇÖm hoa Cánh trong nhÜ gi†t lŒ sa ÇÀm Çìa
 15. 15. GiÃc m¶ng mÕi mòn N¢m mÖ nhåt bóng sao khuya ThÃy anh hát núi g†i chia sÖn hà N¢m mÖ thÃy bÓ Çã già ThÃy thân mình Çã tiêu pha mÕi mòn
 16. 16. HuyŠn thoåi cho con Cha cÜ©i m¶t nø bao la này con có bi‰t thuª xa xÜa rÒi có nàng Công Chúa buông rÖi chén Tiên xuÓng th‰ làm ngÜ©i trÀn gian
 17. 17. Khi bÓ mÃt Có ai nh¥t lÃy nø cÜ©i trong tôi mÜ©i tám Çánh rÖi mÃt rÒi có vŠ Ãp û tình tôi thì xin nh§ m¶t Çôi l©i thi‰t tha ....
 18. 18. Hân hoan cha Çón con ra vŠ truông, qua n¶i xem hoa løc bình cuÓi mùa vÆn nܧc Çiêu linh ki‰p ngÜ©i lao kh°, linh Çinh n‡i lòng Çón con
 19. 19. Bé và tu°i già Bé ra sân chÖi thÃy con bܧm ch‰t nh¥t lên bÒi hÒi sao vÆy mË Öi? mË Çáp nhË l©i cÛng nhÜ Ç©i ngÜ©i bܧm già nên ch‰t TÓi vŠ bên b‰p mË trêu ch†c ba ch¡c ba Çã già nhìn không rõ nét
 20. 20. Vào giÜ©ng bé khóc ba bé Çang già ch¡c là s¡p ch‰t Ba ôm bé hÕi sao khóc con Öi? m‰u máo Çôi l©i bé thÜÖng ba quá ba bé cÜ©i xòa sÓng ch‰t Ç©i ta trong tay Chúa cä bé cÙ vui h†c ngoan ngoãn džc kinh Chúa së thÜÖng tình ban ÇÀy Ön phúc!
 21. 21. Sống chung và chăm sóc một ông bố chồng già yếu, bướng bỉnh là chuyện rất khó. Vì thương chồng và vì lương tâm, tôi cố gắng vượt qua, nhưng hầu như ngày nào cũng có chuyện bực mình của ngày đó. Bố chồng tôi hay than phiền, hỏi những câu hỏi không đúng lúc, từ chối những món ăn cần thiết và chê bai hết các bác sĩ, các loại thuốc phải uống. Ông hãnh diện về thời trai trẻ, hay kể đi kể lại các câu chuyện về thời vàng son đã chóng qua. Chuy ện rất ngắn B ộ quần áo cũ
 22. 22. Hồi còn trẻ, chuyện gì ông cũng tính toán rất cẩn thận trước khi làm, cương quyết không chấp nhận thua cuộc, luôn đặt lý trí lên trên tình cảm. Khi c òn ở quân ngũ, ông n ổi tiếng là người kỷ luật nghiêm minh. Tôi biết ông là người tốt, nhưng đôi khi có cảm giác ông sống vì khối óc chứ không vì con tim, thiếu sự thông cảm. Tuy nhiên tôi vẫn có thể chấp nhận cuộc sống hiện tại và vui với con cái, với gia đình, hoàn cảnh hiện tại.
 23. 23. Hôm nay đưa ông đi lễ ở nhà thờ, một lần nữa ông lại mặc bộ đồ vest cũ sờn rách mang từ Việt nam sang. Tôi nhẹ nhàng: - Bố nên thay bộ đồ con mới mua cho bố hôm trước, bộ quần áo này cũ quá. - Nhưng bố thích mặc bộ này! Tôi bắt đầu cau có: - Nhưng mặc như vậy đi chỗ đông người rất kỳ, người ta sẽ nghĩ tụi con bỏ bê không chăm sóc bố.
 24. 24. Ông già buồn rầu, lập lại: - Bố thích bộ quần áo này lắm. Tôi cũng cương quyết lập lại: - Bố nên thay ngay kẻo trễ giờ lễ, nó khá chật rồi, mặc không thoải mái, con không thấy có lý do gì để bố mặc nó. Ông già trả lời rất gọn ghẽ, chân thành, lâu nay ít khi nào tôi thấy ông minh mẫn như vậy:
 25. 25. - Chính mẹ đã tặng bố bộ quần áo này để mặc ngày kỷ niệm thành hôn 25 năm với mẹ con - khi bà còn sống. Khi chồng con Thêm sức, bố cũng mặc đúng bộ quần áo này. Ngày đưa mẹ con ra nghĩa trang, bố cũng mặc bộ đồ này, bố thấy thật thoải mái và xúc động khi mặc nó.
 26. 26. Nước mắt ông già hoen trên mi, rơi xuống gò má nhăn nheo. Tôi bỗng hụt hẫng, thấy hết sức bối rối. Bố chồng tôi sống tình cảm và có lý hơn tôi nghĩ. Khi quyết đoán người nào đó khô khan không có trái tim, tôi nên xét lại trái tim mình trước khi nghĩ như vậy.
 27. 27. Tran Dung & Minh Tam http://yume.vn/minhtamshopping

×