Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Về kỹ thuật Attention trong mô
hình sequence-to-sequence
tại hội nghị ACL	2017
Phạm	Quang	Nhật	Minh
Ban	công	nghệ	tập	đoàn...
Why	Attention Mechanism?
• Kỹ thuật Attention	là một bước tiến quan trọng trong mô hình
sequence-to-sequence	và đã chứng t...
Pham	Quang	Nhat	Minh 3
Một diagram	mang tính chất “bông đùa”	về mức độ phổ biến của LSTM	với Attention.
how	to	recommend	"...
Nội	dung	trình	bày
• Cơ bản về mạng neural	hồi quy (Recurrent	Neural	Network)
• Cơ bản về mô hình sequence-to-sequence
• K...
Giới thiệu chung về mạng neural	hồi quy (RNN)
• Được	áp	dụng	rất	rộng	rãi	trong	các	bài	toán	xử	lý	ngôn	ngữ	tự	nhiên	
(NLP...
Pham	Quang	Nhat	Minh 6
...
RNN
𝑥"
𝑥#
𝑥$
𝑦$
Trong NLP,	đầu vào có thể là một câu có n	từ,	mỗi từ được được
biểu diễn bằng 1...
Mạng	Neural	hồi	quy	
(Recurrent	Neural	Networks)
• Chúng	ta	định	nghĩa	(ngầm	định)	vector	đầu	ra	𝑦& cho	mỗi	chuỗi	
(prefix...
Mạng	Neural	hồi	quy	
(Recurrent	Neural	Networks)
• RNN	được	định	nghĩa	một	cách	đệ	quy	bằng	một	hàm	đệ	quy	R nhận	đầu	vào	...
Mạng	Neural	hồi	quy
Pham	Quang	Nhat	Minh 9
R,	O R,	O R,	O R,	O R,	O
𝑥" 𝑥# 𝑥= 𝑥> 𝑥?
𝑠7
𝑠" 𝑠# 𝑠= 𝑠>
𝑠?
𝑦" 𝑦# 𝑦=
𝑦> 𝑦?
𝜃 Ảnh	...
Mạng	Neural	hồi	quy
• Triển	khai	công	thức	đệ	quy	(ví	dụ	cho	i =	4)
𝑠> = 𝑅 𝑠=, 𝑥>
= 𝑅 𝑅 𝑠#, 𝑥= , 𝑥>
= 𝑅 𝑅 𝑠#, 𝑥= , 𝑥>
				...
Huấn	luyện	mạng	neural	hồi	quy	
(RNN	Training)
• Về	cơ	bản	việc	huấn	luyện	mạng	neural	hồi	quy	được	thực	hiện	qua	2	
bước:...
Simple	RNN	(Elman	Network)
• Đề	xuất	bởi	Elman	(1990)
𝑠& = 𝑅ABCC 𝑥&; 𝑠&9" = 𝑔 𝑠&9" 𝑊F
+ 𝑥& 𝑊H
+ 𝑏
𝑦& = 𝑂ABCC 𝑠& = 𝑠&
𝑠&, 𝑦...
Bộ	nhớ	(memory)	trong	mạng	neural	hồi	quy
• Các	trạng	thái	𝑠& có	thể	coi	là	bộ	nhớ	trong	RNN
• Khi	áp	dụng	hàm	đệ	quy	R:
•...
Kiến	trúc	kiểm	soát	truy	cập	bộ	nhớ	bằng	
cổng	(gated	architectures)
• Ý	tưởng	ban	đầu:
• Có	thể	dùng	một	vector	nhị	phân	...
Mạng	neural	Long-Short	Term	Memory	
(LSTMs)
• Phát	minh	bởi	Hochereiter	và	Schmidhuber	năm	1997
• Giải	quyết	vấn	đề	đạo	hà...
Định	nghĩa	toán	học	của	mạng	LSTM
𝑠Y = 𝑅ZA[ 𝑠Y9", 𝑥Y = [𝑐Y; ℎY]
• 𝑐Y = 𝑓 ⨀ 𝑐Y9" + 𝑖 ⨀ 𝑧
• ℎY = 𝑜 ⨀ tanh 𝑐Y
• 𝑖 = 𝜎 𝑥Y 𝑊H𝒊 ...
Kiến	trúc	GRU	(Gated	Recurrent	Unit)
• GRU	phát	minh	bởi	(Cho	et	al.,	2014)	là	một	kiến	trúc	cổng	đơn	giản	
hơn	LSTM,	nhưn...
Biểu	diễn	toán	học	của	kiến	trúc	GRU
𝑠Y = 𝑅mBn 𝑠Y9", 𝑥Y = 1 − 𝑧 ⊙ 𝑠Y9" + 𝑧 ⊙ 𝑠̃Y	
• 𝑧 = 𝜎 𝑥Y 𝑊Hl
+ 𝑠Y9" 𝑊Fl
• 𝑟 = 𝜎 𝑥Y 𝑊Hr...
Pham	Quang	Nhat	Minh 19
Ảnh từ bài báo:	Chung,	Junyoung;	Gulcehre,	Caglar;	Cho,	KyungHyun;	
Bengio,	Yoshua (2014).	"Empiri...
Các cách sử dụng RNN
• RNNs	có	thể	được	sử	dụng	như	là:
• Generators
• Sinh	chuỗi	đầu	ra	(ví	dụ	RNN	language	model)
• Sinh...
Các cách sử dụng RNN
Pham	Quang	Nhat	Minh 21
Bản quyền hình ảnh thuộc về Andrej	Karpathy.
Ảnh lấy từ bài viết:	http://karp...
RNN	như	là	một	acceptors
• Ví	dụ	trong	bài	toán	phân	loại	cảm	nghĩ	(Sentiment	classification	task)
• POSITIVE:	If	you	some...
RNN	với	vai	trò	là	bộ	trích	xuất	đặc	trưng
• Ví	dụ	trong	bài	toán	PoS	Tagging
• Mảnh/Nc	đất/N	của/E	đạn/N	bom/N	không/R	cò...
Mô	hình	sequence-to-sequence
• Áp dụng cho các bài toán khi ta	cần sinh ra một chuỗi đầu ra từ một
câu đầu vào cho trước
•...
Mô	hình	sequence-to-sequence
Pham	Quang	Nhat	Minh 25
Hình	minh	họa	mô	hình	sequence-to-sequence.	Nguồn	ảnh:	
https://githu...
Mô	hình	sinh	có	điều	kiện	
(conditioned	generation)
• Thành	phần	tiếp	theo	được	sinh	ra	dựa	trên	thành	phần	đã	được	sinh	
...
Mô	hình	sinh	có	điều	kiện	
(conditioned	generation)
• Khi	sử	dụng	thêm	ngữ	cảnh	(context)	c trong	mô	hình	sinh
𝑡̂YN"	~	𝑝(𝑡...
Mô	hình	sinh	có	điều	kiện	
(conditioned	generation)
• Định	nghĩa	đệ	quy	của	mô	hình	sinh	có	điều	kiện	dùng	RNN
𝑝 𝑡YN" = 𝑘 ...
Mô	hình	sequence-to-sequence
• Bao	gồm	2	thành	phần	RNN	encoder	và	RNN	decoder
• Đầu	vào	là	một	chuỗi	𝑥":$;	đầu	ra	là	chuỗ...
Mô	hình	sequence-to-sequence
• RNN	encoder	tóm	tắt	(mã	hóa)	câu	đầu	vào	dưới	dạng	một	vector	c
• RNN	decoder	dự	đoán	các	t...
Kỹ	thuật	Attention	(Attention	Mechanism)
• Điều gì đã dẫn dắt đến ý tưởng dùng kỹ thuật Attention?
• Mô hình sequence-to-s...
Kỹ	thuật	Attention	(Attention	Mechanism)
• Đề xuất bởi Bahdanau và cộng sự năm 2014
• Bahdanau,	D.,	Bengio,	Y.,	&	Cho,	K.	...
Kỹ	thuật	Attention	(Attention	Mechanism)
• Chuỗi	đầu	vào	𝑥":$ được	mã	hóa	bằng	biRNN	(bidirectional	RNN),	
sinh	ra	n vecto...
Soft	attention
• Tại	mỗi	bước,	vector	ngữ	cảnh	𝑐Y
là	tổng	trọng	số	của	các	vector	𝑐":$
𝑐Y
= ’ 𝛼 &
Y
	⋅ 𝑐&
$
&•"
• Các	giá	...
Các biến thể của kỹ thuật attention
• Additive	attention
• Multiplicative	attention
• Self-attention
• Key-value	attention...
Các	nghiên	cứu	về	kỹ	thuật	
Attention	cho	NLP	tại	ACL	2017
Pham	Quang	Nhat	Minh 36
Learning	attention	for	historical	text	normalization	
by	learning	to	pronounce	(Bollmann et	al.)
• Bollmann et	al.,	Learni...
Learning	attention	for	historical	text	normalization	
by	learning	to	pronounce	(Bollmann et	al.)
• Điểm mới
• Đưa ra mô hì...
Exploiting	Argument	Information	to	Improve	Event	Detection	
via	Supervised	Attention	Mechanisms	(Liu	et	al.)
• Bài toán:	p...
Exploiting	Argument	Information	to	Improve	Event	Detection	
via	Supervised	Attention	Mechanisms	(Liu	et	al.)
• Mô hình hóa...
Pham	Quang	Nhat	Minh 41
Domain	Attention	with	an	Ensemble	of	
Experts	(Young-Bum	Kim	et	al.)
• Ý tưởng cơ bản
• Đưa ra phương pháp domain	adaptati...
Pham	Quang	Nhat	Minh 43
Credited	by	Young-Bum	Kim
Domain	Attention	with	an	Ensemble	of	Experts	
(Young-Bum	Kim	et	al.)
Pham	Quang	Nhat	Minh 44
ℎ&
WH–Wr—F
= ’ 𝑎&,}ℎ&
(})
˜
}...
A	Nested	Attention	Neural	Hybrid	Model	for	
Grammatical	Error	Correction	(Jianshu Ji	et	al.)
• Ý tưởng chính:
• Mô hình hó...
A	Nested	Attention	Neural	Hybrid	Model	for	
Grammatical	Error	Correction	(Jianshu Ji	et	al.)
Pham	Quang	Nhat	Minh 46
Neural	Relation	Extraction	with	Multi-lingual	
Attention	(Lin	et	al.)
• Ý tưởng chính:	đề xuất mô hình mạng neural	trong t...
Neural	Relation	Extraction	with	Multi-lingual	
Attention	(Lin	et	al.)
Pham	Quang	Nhat	Minh 48
Ảnh lấy ra từ bài báo của tá...
Một số nghiên cứu khác sử dụng kỹ thuật
Attention
• Hao at	al.,	An	End-to-End	Model	for	Question	Answering	over	Knowledge	...
Một	số	nghiên	cứu	khác	tại	
ACL	2017
Pham	Quang	Nhat	Minh 50
Chat	Detection	in	an	Intelligent	Assistant	
(Akasaki	et	al.)
• Akasaki	et.	al.,	Chat	Detection	in	an	Intelligent	Assistant...
Chat	Detection	in	an	Intelligent	Assistant	
(Akasaki	et	al.)
• Những	điểm	đáng	chú	ý:
• Kết	hợp	đầu	ra	của	CNN	với	các	đặc...
Linguistically	Regularized	LSTM	for	Sentiment	
Classification	(Quian et	al.)
• Mạng neural	LSTM	có thể rộng rãi trong các ...
Linguistically	Regularized	LSTM	for	Sentiment	Classification	
(Quian et	al.)
• Ý tưởng chính của bài báo:	Tận dụng các tài...
Deep	Pyramid	Convolutional	Neural	Networks	for	Text	
Categorization	(Rie Johnson	and	Tong	Zhang)
Pham	Quang	Nhat	Minh 55
Deep	Pyramid	Convolutional	Neural	Networks	for	
Text	Categorization	(Rie Johnson	and	Tong	Zhang)
• Một số điểm đặc sắc tro...
Benben:	A	Chinese	Intelligent	Conversational	Robot	(Wei-Nan	
Zhang)
Pham	Quang	Nhat	Minh 57
• Benben là hệ thống giao tiếp...
Pham	Quang	Nhat	Minh 58
Benben:	A	Chinese	Intelligent	Conversational	
Robot	(Wei-Nan	Zhang)
• Một số ý tưởng hay:
• Tích hợp sentiment	analysis	và...
Extended	Named	Entity	Recognition	API	and
Its	Applications	in	Language	Education	(Nguyen	et	al.)
• Xây dựng một bộ nhận dạ...
Extended	Named	Entity	Recognition	API	and
Its	Applications	in	Language	Education	(Nguyen	et	al.)
Pham	Quang	Nhat	Minh 61
•...
On	the	Challenges	of	Translating	NLP	Research	
into	Commercial	Products	(Dahlmeier et	al.,	)
• Thách thức khi vận dụng các...
On	the	Challenges	of	Translating	NLP	Research	
into	Commercial	Products	(Dahlmeier et	al.,	)
• Một số thách thức (challeng...
Thách	thức	khi	vận	dụng	các	nghiên	cứu	NLP	vào	
sản	phẩm	thương	mại
• Công thức để có một vấn đề nghiên cứu tốt
• Hiểu côn...
Một số các nghiên cứu khác
• Tutorial	“Deep	Learning	for	Dialogue	Systems”,	by	Yun-Nung Chen
• https://sites.google.com/si...
Kết	luận
• Kỹ thuật attention	là một kỹ thuật hiệu quả trong mô hình sequence-to-
sequence	và ngày càng trở nên phổ biến
•...
Tài	liệu	tham	khảo
• Các bài báo đưa ra trong slide
• Cuốn sách “Neural	Network	Methods	for	Natural	Language	
Processing”	...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Về kỹ thuật Attention trong mô hình sequence-to-sequence tại hội nghị ACL 2017

3,006 views

Published on

Trình bày về kỹ thuật attention trong mô hình sequence-to-sequence và ứng dụng trong các nghiên cứu NLP tại ACL 2017. Ngoài ra chúng tôi cũng tóm tắt một số các nghiên cứu thú vị khác tại hội nghị.

Published in: Data & Analytics
 • Hi there! Essay Help For Students | Discount 10% for your first order! - Check our website! https://vk.cc/80SakO
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Về kỹ thuật Attention trong mô hình sequence-to-sequence tại hội nghị ACL 2017

 1. 1. Về kỹ thuật Attention trong mô hình sequence-to-sequence tại hội nghị ACL 2017 Phạm Quang Nhật Minh Ban công nghệ tập đoàn FPT (FTI) Viện nghiên cứu công nghệ FPT (FTRI), ĐH FPT minhpqn2@fe.edu.vn
 2. 2. Why Attention Mechanism? • Kỹ thuật Attention là một bước tiến quan trọng trong mô hình sequence-to-sequence và đã chứng tỏ được hiệu quả trong nhiều bài toán NLP • Tại ACL 2017 có khoảng 15 bài báo có chữ “attention” trong tiêu đề (so với 9 trong hội nghị năm trước) • Kỹ thuật Attention được ứng dụng trong nhiều bài toán NLP • Dịch máy, sinh caption cho ảnh, trả lời câu hỏi, neural dialogue, etc Pham Quang Nhat Minh 2
 3. 3. Pham Quang Nhat Minh 3 Một diagram mang tính chất “bông đùa” về mức độ phổ biến của LSTM với Attention. how to recommend "what method works best for NLP task X"? Nguồn: https://twitter.com/IAugenstein/status/710837374473920512
 4. 4. Nội dung trình bày • Cơ bản về mạng neural hồi quy (Recurrent Neural Network) • Cơ bản về mô hình sequence-to-sequence • Kỹ thuật Attention trong mô hình mạng sequence-to-sequence • Các nghiên cứu về kỹ thuật Attention tại hội nghị ACL 2017 • Một số nghiên cứu đáng quan tâm khác tại ACL 2017 • Kết luận Pham Quang Nhat Minh 4
 5. 5. Giới thiệu chung về mạng neural hồi quy (RNN) • Được áp dụng rất rộng rãi trong các bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) • Do RNN mô hình hóa được bản chất của dữ liệu trong NLP • Dữ liệu trong NLP có đặc tính chuỗi và có sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các thành phần (trạng thái) trong dữ liệu • Năng lực tính toán của máy tính ngày càng mạnh nên đã hiện thực hóa được việc huấn luyện mạng neural hồi quy • Vốn yêu cầu nhiều bước tính toán hơn mạng neural thông thường • Việc áp dụng RNN có thể được coi là một bước đột phá (breakthrough) trong NLP Pham Quang Nhat Minh 5
 6. 6. Pham Quang Nhat Minh 6 ... RNN 𝑥" 𝑥# 𝑥$ 𝑦$ Trong NLP, đầu vào có thể là một câu có n từ, mỗi từ được được biểu diễn bằng 1 vector (chẳng hạn học bằng word2vec), đầu ra là một vector biểu diễn cho câu đầu vào. Vector thu được mã hóa (encode) thông tin từ câu đầu vào
 7. 7. Mạng Neural hồi quy (Recurrent Neural Networks) • Chúng ta định nghĩa (ngầm định) vector đầu ra 𝑦& cho mỗi chuỗi (prefix) 𝑥":& của chuỗi 𝑥":$ 𝑦":$ = 𝑅𝑁𝑁∗ 𝑥":$ 𝑦& = 𝑅𝑁𝑁(𝑥":&) 𝑥& ∈ 𝑅/01 and 𝑦$ ∈ 𝑅/234 • Vector đầu ra 𝑦$ sẽ được sử dụng cho những dự đoán tiếp theo. • Dự đoán sentiment của một câu (Sentiment Analysis) • Dự đoán từ loại của từng từ trong câu (PoS Tagging) Pham Quang Nhat Minh 7
 8. 8. Mạng Neural hồi quy (Recurrent Neural Networks) • RNN được định nghĩa một cách đệ quy bằng một hàm đệ quy R nhận đầu vào là trạng thái trước và vector input hiện tại 𝑅𝑁𝑁∗ 𝑥":$; 𝑠7 = 𝑦":$ 𝑦& = 𝑂 𝑠& 𝑠& = 𝑅(𝑠&9", 𝑥&) 𝑥& ∈ 𝑅/01, 𝑦& ∈ 𝑅/234, 𝑠& ∈ 𝑅;(/234) Pham Quang Nhat Minh 8 R, O 𝜃 𝑦& 𝑠&9" 𝑠& 𝑥& Ảnh vẽ lại từ cuốn sách “Neural Network Methods for Natural Language Processing” của Yoav Goldberg.
 9. 9. Mạng Neural hồi quy Pham Quang Nhat Minh 9 R, O R, O R, O R, O R, O 𝑥" 𝑥# 𝑥= 𝑥> 𝑥? 𝑠7 𝑠" 𝑠# 𝑠= 𝑠> 𝑠? 𝑦" 𝑦# 𝑦= 𝑦> 𝑦? 𝜃 Ảnh vẽ lại từ cuốn sách “Neural Network Methods for Natural Language Processing” của Yoav Goldberg.
 10. 10. Mạng Neural hồi quy • Triển khai công thức đệ quy (ví dụ cho i = 4) 𝑠> = 𝑅 𝑠=, 𝑥> = 𝑅 𝑅 𝑠#, 𝑥= , 𝑥> = 𝑅 𝑅 𝑠#, 𝑥= , 𝑥> = 𝑅 𝑅 𝑅(𝑠", 𝑥#), 𝑥= , 𝑥> = 𝑅 𝑅 𝑅(𝑅(𝑠7, 𝑥"), 𝑥#), 𝑥= , 𝑥> • Vì thế 𝑠$ và 𝑦$ được coi là các “mã hóa” (encoding) của toàn bộ chuỗi đầu vào. Pham Quang Nhat Minh 10
 11. 11. Huấn luyện mạng neural hồi quy (RNN Training) • Về cơ bản việc huấn luyện mạng neural hồi quy được thực hiện qua 2 bước: • Duỗi thẳng (unroll) mạng neural hồi quy • Sử dụng thuật toán backpropagation để tính đạo hàm một phần (gradient) của hàm mất mát (giống như trong mạng neural thông thường). • Thuật toán huấn luyện mạng RNN được gọi là backpropagation through time (BPTT) (Werbos, 1990) Pham Quang Nhat Minh 11
 12. 12. Simple RNN (Elman Network) • Đề xuất bởi Elman (1990) 𝑠& = 𝑅ABCC 𝑥&; 𝑠&9" = 𝑔 𝑠&9" 𝑊F + 𝑥& 𝑊H + 𝑏 𝑦& = 𝑂ABCC 𝑠& = 𝑠& 𝑠&, 𝑦& ∈ 𝑅/J, 𝑥& ∈ 𝑅/K, 𝑊H ∈ 𝑅/K×/J, 𝑊F ∈ 𝑅/J×/J, 𝑏 ∈ 𝐷/J 𝑔 is a nonlinear activation function (tanh or ReLU) • S-RNN là một kiến trúc khá mạnh nhưng có nhược điểm là việc S-RNN không hiệu quả trong việc xử lý các phụ thuộc dài (long-range dependencies) • I live in France. I speak French. • Do vấn đề đạo hàm bị triệt tiêu sau các bước (vanishing gradients) Pham Quang Nhat Minh 12
 13. 13. Bộ nhớ (memory) trong mạng neural hồi quy • Các trạng thái 𝑠& có thể coi là bộ nhớ trong RNN • Khi áp dụng hàm đệ quy R: • Đọc vào input 𝑥&N" • Đọc trạng thái nhớ hiện tại 𝑠& • Xử lý (theo một cách nào đó) và ghi vào trạng thái nhớ kế tiếp 𝑠&N" • Trong S-RNN, việc truy cập bộ nhớ không được kiểm soát tốt • Tại mỗi bước tính toán, toàn bộ trạng thái nhớ được đọc • Long-Short Term Memory (LSTM) và Gated Recurrent Network (GRU) sẽ giải quyết vấn đề trên thông qua cơ chế cổng (gate) Pham Quang Nhat Minh 13
 14. 14. Kiến trúc kiểm soát truy cập bộ nhớ bằng cổng (gated architectures) • Ý tưởng ban đầu: • Có thể dùng một vector nhị phân 𝑔 ∈ 0,1 $ giống như một cổng để kiểm soát việc truy cập vùng nhớ n chiều (chỉ các giá trị tương ứng với phần từ 1 được giữ lại) • 𝑠Q ← 𝑔 ⨀ 𝑥 + (1 − 𝑔) ⨀ (𝑠) • Vấn đề: • Các cổng như trên nên không có tính “động” (có thể học được) • Các giá trị nhị phân dùng trong cổng không tính đạo hàm được • Ý tưởng cải tiến: • Xấp xỉ các cơ chế cổng trên bằng các giá trị có thể tính được đạo hàm và dùng một hàm có giá trị trong khoảng (0,1), 𝜎(𝑔) • Thường là hàm sigmoid: " "NWXK Pham Quang Nhat Minh 14
 15. 15. Mạng neural Long-Short Term Memory (LSTMs) • Phát minh bởi Hochereiter và Schmidhuber năm 1997 • Giải quyết vấn đề đạo hàm bị triệt tiêu; nghiên cứu đầu tiên đưa ra phương pháp kiểm soát truy cập vùng nhớ bằng cơ chế cổng • Ý tưởng: • Chia vector trạng thái nhớ 𝑠& thành 2 nửa: nửa đầu là các ô nhớ (memory cell) để lưu giữ trí nhớ và nửa kia là bộ nhớ hoạt động (working memory) • Tại mỗi trạng thái đầu vào: • Cổng được dùng để quyết định xem ”bao nhiêu” đào vào sẽ được giữ lại để lưu vào các ô nhớ và bao nhiêu nội dung của các ô nhớ nên được quên đi. Pham Quang Nhat Minh 15
 16. 16. Định nghĩa toán học của mạng LSTM 𝑠Y = 𝑅ZA[ 𝑠Y9", 𝑥Y = [𝑐Y; ℎY] • 𝑐Y = 𝑓 ⨀ 𝑐Y9" + 𝑖 ⨀ 𝑧 • ℎY = 𝑜 ⨀ tanh 𝑐Y • 𝑖 = 𝜎 𝑥Y 𝑊H𝒊 + ℎY9" 𝑊j𝒊 • 𝑓 = 𝜎 𝑥Y 𝑊H; + ℎY9" 𝑊j; • 𝑜 = 𝜎 𝑥Y 𝑊Hk + ℎY9" 𝑊jk • 𝑧 = tanh 𝑥Y 𝑊Hl + ℎY9" 𝑊jl 𝑦 = 𝑂ZA[ 𝑠Y = ℎY Trong đó: • 𝑐Y là thành phần nhớ và ℎY là các trạng thái ẩn • 𝑖, 𝑓, 𝑜 là các cổng input, forget, và output Pham Quang Nhat Minh 16
 17. 17. Kiến trúc GRU (Gated Recurrent Unit) • GRU phát minh bởi (Cho et al., 2014) là một kiến trúc cổng đơn giản hơn LSTM, nhưng rất hiệu quả trong thực tế • Đặc điểm: • Dùng ít cổng hơn hẳn so với kiến trúc LSTM • Không có thành phần nhớ riêng biệt • Một số nghiên cứu chỉ ra GRU hiệu quả để mô hình ngôn ngữ (language modeling) và trong dịch máy (machine translation) • Nhưng chưa hoàn toàn vượt trội so với LSTM • Xem nghiên cứu thực nghiệm so sánh giữa GRU và LSTM của Jozefowicsz et al. 2015 • Józefowicz, R., Sutskever, I., & Zaremba, W. (2015). An Empirical Exploration of Recurrent Network Architectures. ICML. Pham Quang Nhat Minh 17
 18. 18. Biểu diễn toán học của kiến trúc GRU 𝑠Y = 𝑅mBn 𝑠Y9", 𝑥Y = 1 − 𝑧 ⊙ 𝑠Y9" + 𝑧 ⊙ 𝑠̃Y • 𝑧 = 𝜎 𝑥Y 𝑊Hl + 𝑠Y9" 𝑊Fl • 𝑟 = 𝜎 𝑥Y 𝑊Hr + 𝑠Y9" 𝑊Fr • stY = tanh 𝑠Y 𝑊HF + 𝑟 ⊙ 𝑠Y9" 𝑊Fu 𝑦Y = 𝑂mBn 𝑠Y = 𝑠Y Trong đó • Một cổng (𝑟) được dùng để điều khiển việc truy cập vào trạng thái trược 𝑠Y9" và tính toán giá trị cập nhật 𝑠̃Y • Giá trị 𝑠Y được tính bằng công thức nội suy giữa 𝑠Y9" và 𝑠̃Y và được điều khiển bởi cổng 𝑧 Pham Quang Nhat Minh 18
 19. 19. Pham Quang Nhat Minh 19 Ảnh từ bài báo: Chung, Junyoung; Gulcehre, Caglar; Cho, KyungHyun; Bengio, Yoshua (2014). "Empirical Evaluation of Gated Recurrent Neural Networks on Sequence Modeling". arXiv:1412.3555”
 20. 20. Các cách sử dụng RNN • RNNs có thể được sử dụng như là: • Generators • Sinh chuỗi đầu ra (ví dụ RNN language model) • Sinh chuỗi đầu ra từ một chuỗi đầu vào (trong mô hình sequence-to-sequence) • Acceptors • Nhận đầu vào là một chuỗi và phân lớp chuỗi đầu vào (phân lớp nhị phân hoặc đa lớp) • Một bộ trích xuất đặc trưng Pham Quang Nhat Minh 20
 21. 21. Các cách sử dụng RNN Pham Quang Nhat Minh 21 Bản quyền hình ảnh thuộc về Andrej Karpathy. Ảnh lấy từ bài viết: http://karpathy.github.io/2015/05/21/rnn-effectiveness/
 22. 22. RNN như là một acceptors • Ví dụ trong bài toán phân loại cảm nghĩ (Sentiment classification task) • POSITIVE: If you sometimes like to go to the movies to have fun, Wasabi is a good place to start . • NEGATIVE: The thing looks like a made-for-home-video quickie. • RNN đọc vào từng từ của câu tại mỗi thời điểm; trạng thái cuối cùng của RNN được dùng làm đầu vào của một mạng MLP với tầng đầu ra là tầng softmax 𝑝 𝑙𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑘 𝑤":$ = 𝑦| } 𝑦| = 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥 𝑀𝐿𝑃 𝑅𝑁𝑁 𝑥":$ 𝑥":$ = 𝐸 „… , ⋯ , 𝐸 „1 • E là ma trận word embedding Pham Quang Nhat Minh 22
 23. 23. RNN với vai trò là bộ trích xuất đặc trưng • Ví dụ trong bài toán PoS Tagging • Mảnh/Nc đất/N của/E đạn/N bom/N không/R còn/V người/N nghèo/A ./. • Đầu vào: là một câu 𝑠 = 𝑤":$ • Biến đổi câu đầu vào thành một danh sách các vector 𝑥":$ bằng một hàm đặc trưng 𝑥& = 𝜙(𝑠, 𝑖) • Các vector 𝑥":$ sẽ được đưa vào mạng biRNN và sinh ra chuỗi các vector đầu ra 𝑦":$ = 𝑏𝑖𝑅𝑁𝑁∗(𝑥":$) • Mỗi vector 𝑦& sẽ được dùng để dự đoán nhãn từ loại tại vị trí 𝑖 bằng một mạng MLP • Hàm vector 𝑥& có thể là đầu ra của các tầng trước đó (ví dụ dùng character-level RNN) • Chính vì thế ta nói RNN có thể được dùng như là một bộ trích xuất đặc trưng. Pham Quang Nhat Minh 23
 24. 24. Mô hình sequence-to-sequence • Áp dụng cho các bài toán khi ta cần sinh ra một chuỗi đầu ra từ một câu đầu vào cho trước • Dịch máy • Tự động phản hồi email • Chatbot • Image Captioning • Tên gọi khác là Encoder-Decoder framework • Ý tưởng cơ bản: • Dùng 2 mạng RNN • Một RNN đóng vai trò là mã hóa (encode) câu đâu vào thành một vector • RNN khác đóng vai trò giải mã (decode), sinh ra câu đầu ra Pham Quang Nhat Minh 24
 25. 25. Mô hình sequence-to-sequence Pham Quang Nhat Minh 25 Hình minh họa mô hình sequence-to-sequence. Nguồn ảnh: https://github.com/farizrahman4u/seq2seq
 26. 26. Mô hình sinh có điều kiện (conditioned generation) • Thành phần tiếp theo được sinh ra dựa trên thành phần đã được sinh ra trước đó. 𝑡̃YN" ~ 𝑝(𝑡YN" = 𝑘|𝑡̂":Y) • Sử dụng mô hình RNN, ta có thể định nghĩa như sau 𝑝 𝑡YN" = 𝑘 𝑡̂":Y = 𝑓 𝑅𝑁𝑁 𝑡̂":Y 𝑡̂Y ~ 𝑝(𝑡Y|𝑡̂":Y9") Pham Quang Nhat Minh 26
 27. 27. Mô hình sinh có điều kiện (conditioned generation) • Khi sử dụng thêm ngữ cảnh (context) c trong mô hình sinh 𝑡̂YN" ~ 𝑝(𝑡YN" = 𝑘|𝑡̂":Y, 𝑐) • Ví dụ về ngữ cảnh: trong chatbot theo mô hình sequence-to-sequence, ngữ cảnh có thể là thông tin của người dùng như giới tính, những đoạn hội thoại trước đó, vv • Khi sử dụng RNN, ngữ cảnh được biểu diễn bằng một vector c 𝑝 𝑡YN" = 𝑘 𝑡̂":Y, 𝑐 = 𝑓 𝑅𝑁𝑁 𝑣":Y 𝑣& = 𝑡̂&, 𝑐 𝑡̂Y ~ 𝑝(𝑡Y|𝑡̂":Y9", 𝑐) Pham Quang Nhat Minh 27
 28. 28. Mô hình sinh có điều kiện (conditioned generation) • Định nghĩa đệ quy của mô hình sinh có điều kiện dùng RNN 𝑝 𝑡YN" = 𝑘 𝑡̂":Y, 𝑐 = 𝑓 𝑂 𝑠YN" 𝑠YN" = 𝑅 𝑠Y, 𝑡̂Y; 𝑐 𝑡̂Y ~ 𝑝(𝑡Y|𝑡̂":Y9", 𝑐) • Tại mỗi bước, vector ngữ cảnh sẽ được nối vào đầu vào 𝑡̂Y trước khi đưa vào RNN Pham Quang Nhat Minh 28
 29. 29. Mô hình sequence-to-sequence • Bao gồm 2 thành phần RNN encoder và RNN decoder • Đầu vào là một chuỗi 𝑥":$; đầu ra là chuỗi 𝑡":Œ • Ngữ cảnh c cũng là một chuỗi được mã hóa từ chuỗi input bằng một hàm mã hóa RNN (RNN encoder) 𝑅𝑁𝑁: 𝑐 = 𝑅𝑁𝑁W$• (𝑥":$) • Một bộ sinh có điều kiện RNN (RNN decoder) sẽ sinh ra chuỗi đầu ra 𝑡":Œ theo như phương trình ở slide trước. Pham Quang Nhat Minh 29
 30. 30. Mô hình sequence-to-sequence • RNN encoder tóm tắt (mã hóa) câu đầu vào dưới dạng một vector c • RNN decoder dự đoán các từ trong chuỗi đầu ra dựa trên từ được dự đoán trước đó và chuỗi mã hóa c • Encoder RNN và decoder RNN được huấn luyện đồng thời • Việc kiểm tra hàm mất mát xảy ra ở decoder RNN Pham Quang Nhat Minh 30
 31. 31. Kỹ thuật Attention (Attention Mechanism) • Điều gì đã dẫn dắt đến ý tưởng dùng kỹ thuật Attention? • Mô hình sequence-to-sequence ban đầu yêu cầu RNN decoder có khả năng trích xuất thông tin từ vector mã hóa 𝑐 = 𝑅𝑁𝑁W$•(𝑥":$) • Vector mã hóa cần có đủ thông tin cho RNN decoder • Phải sử dụng toàn bộ thông tin về chuỗi đầu vào cho dù chuỗi đó dài hay ngắn • Cùng một vector context được dùng để dự đoán chuỗi output • Câu hỏi: làm sao để trong bước sinh chuỗi output, tại một bước, ta cho phép RNN decoder tập trung (attend) vào một những phần nhất định của đầu vào được encode. • Ví dụ: khi dịch văn bản, ta thường chú ý đến những từ nhất định trong câu nguồn khi lựa chọn từ ngữ Pham Quang Nhat Minh 31
 32. 32. Kỹ thuật Attention (Attention Mechanism) • Đề xuất bởi Bahdanau và cộng sự năm 2014 • Bahdanau, D., Bengio, Y., & Cho, K. (2014). Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate. CoRR, abs/1409.0473. ((https://arxiv.org/abs/1409.0473) • Lấy cảm hứng từ mô hình visual attention trong ngành computer vision • Nới lỏng điều kiện rằng toàn bộ câu đầu vào được mã hóa bằng 1 vector duy nhất. Thay vào đó, câu đầu vào được mã hóa bằng một dãy các vector • Decoder áp dụng kỹ thuật attention mềm dẻo (soft attention mechanism) • Để quyết định xem nên tập trung vào những phần nào của chuỗi mã hóa • Encoder, decoder và cơ chế attention được huấn luyện cùng nhau (joint training) Pham Quang Nhat Minh 32
 33. 33. Kỹ thuật Attention (Attention Mechanism) • Chuỗi đầu vào 𝑥":$ được mã hóa bằng biRNN (bidirectional RNN), sinh ra n vector 𝑐":$ 𝑐":$ = 𝐸𝑁𝐶 𝑥":$ = 𝑏𝑖𝑅𝑁𝑁∗ (𝑥":$) • Tại mỗi bước 𝑗, decoder sẽ chọn ra những phần nào trong 𝑐":$ để tập trung vào, sinh ra vector ngữ cảnh 𝑐Y = 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑(𝑐":$, 𝑡̂":Y) để dùng cho bước dự đoán thứ 𝑗 𝑝 𝑡YN" = 𝑘 𝑡̂":Y, 𝑥":$ = 𝑓 𝑂 𝑠YN" 𝑠YN" = 𝑅 𝑠Y, 𝑡̂Y; 𝑐Y 𝑐Y = 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑 𝑐":$, 𝑡̂":Y 𝑡̂Y ~ 𝑝(𝑡Y|𝑡̂":Y9", 𝑥":$) Pham Quang Nhat Minh 33
 34. 34. Soft attention • Tại mỗi bước, vector ngữ cảnh 𝑐Y là tổng trọng số của các vector 𝑐":$ 𝑐Y = ’ 𝛼 & Y ⋅ 𝑐& $ &•" • Các giá trị 𝛼 & Y được tính qua một mạng neural MLP (multi-layer perceptron) và được chuẩn hóa bằng hàm softmax Pham Quang Nhat Minh 34
 35. 35. Các biến thể của kỹ thuật attention • Additive attention • Multiplicative attention • Self-attention • Key-value attention Xem thêm: • Sebastian Ruder. Deep Learning for NLP Best Practices. http://ruder.io/deep-learning-nlp-best-practices/index.html#fn:16 Pham Quang Nhat Minh 35
 36. 36. Các nghiên cứu về kỹ thuật Attention cho NLP tại ACL 2017 Pham Quang Nhat Minh 36
 37. 37. Learning attention for historical text normalization by learning to pronounce (Bollmann et al.) • Bollmann et al., Learning attention for historical text normalization by learning to pronounce • Vấn đề: chuẩn hoá cách viết trong văn bản lịch sử (tiếng Đức) sang cách viết hiện đại • Đưa ra mô hình sequence-to-sequence dựa trên character để giải quyết bài toán Pham Quang Nhat Minh 37
 38. 38. Learning attention for historical text normalization by learning to pronounce (Bollmann et al.) • Điểm mới • Đưa ra mô hình sequence-to-sequence multi-task learning và chỉ ra rằng mô hình multi-task có hiệu quả tương tự như kỹ thuật attention trong mô hình sequence-to-sequence • Đưa attention vào trong mô hình multi-task learning là dư thừa • Multi-task learning • Vừa học mô hình chuẩn hoá chính tả vừa học mô hình phát âm (Grapheme- to-phoneme) một cách đồng thời • Thêm một tầng output trong mạng neural Pham Quang Nhat Minh 38
 39. 39. Exploiting Argument Information to Improve Event Detection via Supervised Attention Mechanisms (Liu et al.) • Bài toán: phát hiện sự kiện (event) trong văn bản • Sự kiện là những gì việc xảy ra trong thực tế và được định nghĩa trước • Ví dụ: sự kiện thăm (visit), chết (die),… • Đầu vào: một câu • Đầu ra: các sự kiện cùng với các từ thể hiện sự kiện đó • Ví dụ: • Mohamad fired Anwar, his former protégé, in 1998 • Output: sự kiện End-Position cùng với từ thể hiện sự kiện đó là fired Pham Quang Nhat Minh 39
 40. 40. Exploiting Argument Information to Improve Event Detection via Supervised Attention Mechanisms (Liu et al.) • Mô hình hóa bài toán dưới dạng phân lớp văn bản • Phân lớp mỗi từ trong câu về một trong những lớp được định nghĩa trước (danh sách các loại event) • Mỗi từ trong câu sẽ được kết hợp với 1 vector biểu diễn ngữ cảnh của từ đó để tạo thành một candidate (event trigger candidate) • Ý tưởng: • Khai thác argument trong training data một cách tường minh trong mô hình phát hiện sự kiện • Các argument của sự kiện sẽ được chú ý (attend) nhiều hơn trong vector ngữ cảnh • Học attention và event detection một cách đồng thời Pham Quang Nhat Minh 40
 41. 41. Pham Quang Nhat Minh 41
 42. 42. Domain Attention with an Ensemble of Experts (Young-Bum Kim et al.) • Ý tưởng cơ bản • Đưa ra phương pháp domain adaptation mới bằng kỹ thuật ”domain attention” • Với một domain có ít dữ liệu training, chúng ta có thể tận dụng các domain có nhiều dữ liệu để tăng độ chính xác hệ thống học máy trên domain ít dữ liệu. • Các experts từ các domain khác được sử dụng để đưa thêm thông tin vào biểu diễn đặc trưng của các instance trong domain hiện tại • Selective attention: Chọn top experts thay vì chọn toàn bộ experts. • Bài toán ứng dụng: 2 bài toán cơ bản trong speech language understanding (SLU) • Intent classification • Slot Filling (Slot Tagging hay Entity extraction) Pham Quang Nhat Minh 42
 43. 43. Pham Quang Nhat Minh 43 Credited by Young-Bum Kim
 44. 44. Domain Attention with an Ensemble of Experts (Young-Bum Kim et al.) Pham Quang Nhat Minh 44 ℎ& WH–Wr—F = ’ 𝑎&,}ℎ& (}) ˜ }•" 𝑎&,} = exp ( 𝑞&,}) ∑ exp ( 𝑞&,})˜ }•" 𝑞&,} /k— = ℎ& [ ℎ(}) 𝑞&,} ž& = ℎ& [ 𝐵ℎ(}) 𝑞&,} ;WW/ = 𝑊𝑡𝑎𝑛ℎ 𝑈ℎ& [ + 𝑉ℎ } + 𝑏" + 𝑏#
 45. 45. A Nested Attention Neural Hybrid Model for Grammatical Error Correction (Jianshu Ji et al.) • Ý tưởng chính: • Mô hình hóa bài toán sửa lỗi ngữ pháp thành bài toán dịch máy (monolingual machine translation) – dịch câu sai ngữ pháp thành câu đúng ngữ pháp • Áp dụng mô hình sequence-to-sequence với attention để giải quyết bài toán • Đưa ra mô hình học attention lồng nhau để sửa lỗi ngữ pháp trên 2 mức: • Mức thứ tự từ • Lỗi chính tả và lỗi word inflection • Sử dụng cơ chế hard attention • Ưu điểm: • Có thể sửa lỗi chính tả, inflections với các OOV (out-of-vocabulary) words • Có thể dùng ít hơn lượng dữ liệu training Pham Quang Nhat Minh 45
 46. 46. A Nested Attention Neural Hybrid Model for Grammatical Error Correction (Jianshu Ji et al.) Pham Quang Nhat Minh 46
 47. 47. Neural Relation Extraction with Multi-lingual Attention (Lin et al.) • Ý tưởng chính: đề xuất mô hình mạng neural trong trích xuất quan hệ giữa các thực thể với 2 kỹ thuật: mono-lingual attention và cross- lingual attention để tận dụng tài nguyên đa ngôn ngữ • (New York, CityOf, United States) • Phương pháp mạng neural mô hình hóa bài toán về dạng bài toán phân lớp • Mỗi cặp thực thể được phân lớp dựa trên tập S các câu mà nó xuất hiện • Biểu diễn tập các câu này thành dạng vector • Vấn đề: mức độ quan trọng của các câu trong S không giống nhau => mono- lingual attention • Để tận dụng các dữ liệu đa ngôn ngữ => multi-lingual attention Pham Quang Nhat Minh 47
 48. 48. Neural Relation Extraction with Multi-lingual Attention (Lin et al.) Pham Quang Nhat Minh 48 Ảnh lấy ra từ bài báo của tác giả. Bản quyền hình ảnh thuộc về tác giả bài báo.
 49. 49. Một số nghiên cứu khác sử dụng kỹ thuật Attention • Hao at al., An End-to-End Model for Question Answering over Knowledge Base with Cross-Attention Combining Global Knowledge. • Dhingra et al., Gated-Attention Readers for Text Comprehension • He et al., Generating Natural Answers by Incorporating Copying and Retrieving Mechanisms in Sequence-to-Sequence Learning • Yang et al., Leveraging Knowledge Bases in LSTMs for Improving Machine Reading • Young-Bum Kim. Domain Attention with an Ensemble of Experts • Zhang. Incorporating Word Reordering Knowledge into Attention-based Neural Machine Translation • Iacer Calixto. Doubly-Attentive Decoder for Multi-modal Neural Machine Translation • Soichiro Murakam. Learning to Generate Market Comments from Stock Prices. Pham Quang Nhat Minh 49
 50. 50. Một số nghiên cứu khác tại ACL 2017 Pham Quang Nhat Minh 50
 51. 51. Chat Detection in an Intelligent Assistant (Akasaki et al.) • Akasaki et. al., Chat Detection in an Intelligent Assistant: Combining Task-oriented and Non-task-oriented Spoken Dialogue Systems. • Vấn đề: phân loại giữa câu chit-chat và câu có intent cụ thể (người dùng muốn thực hiện tác vụ nào đó) • Đóng góp chính: • Xây dựng dữ liệu cho việc phát hiện các chat và non-chat • Thử nghiệm các phương pháp phân lớp và đặc trưng mới cho bài toán • Sử dụng dữ liệu web log, tweets, etc Pham Quang Nhat Minh 51
 52. 52. Chat Detection in an Intelligent Assistant (Akasaki et al.) • Những điểm đáng chú ý: • Kết hợp đầu ra của CNN với các đặc trưng khác từ dữ liệu bên ngoài (từ language model, tweets, web search, etc) • SVM + các đặc trưng từ word embedding và tweet queries cho kết quả tốt hơn CNN Pham Quang Nhat Minh 52
 53. 53. Linguistically Regularized LSTM for Sentiment Classification (Quian et al.) • Mạng neural LSTM có thể rộng rãi trong các bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên (như sentiment analysis) • Có thể tận dụng cấu trúc dạng chuỗi và thứ tự của các từ trong câu • Các nghiên cứu dùng LSTM cho sentiment analysis chưa tận dụng được đầy đủ các tài nguyên về sentiment: • Sentiment lexicon (như senti-wordnet) • Từ phủ định (negation words) • Từ chỉ mức độ (intensity words): very, absolute, etc Pham Quang Nhat Minh 53
 54. 54. Linguistically Regularized LSTM for Sentiment Classification (Quian et al.) • Ý tưởng chính của bài báo: Tận dụng các tài nguyên về sentiment bằng đưa vào hàm mất mát (loss function) trong mạng neural LSTM các thành phần liên quan đến: • Sentiment Lexicon, Negation words, intensity words Pham Quang Nhat Minh 54
 55. 55. Deep Pyramid Convolutional Neural Networks for Text Categorization (Rie Johnson and Tong Zhang) Pham Quang Nhat Minh 55
 56. 56. Deep Pyramid Convolutional Neural Networks for Text Categorization (Rie Johnson and Tong Zhang) • Một số điểm đặc sắc trong bài báo • Kỹ thuật Text Region Embedding có hiệu quả tương tự như embedding layer + convolutional layer trong CNN và có độ sâu nhỏ hơn • Giảm thời gian tính toán • Tối ưu tốt hơn • Dùng các pooling layers cho down sampling nhưng không tăng số lượng feature map giảm thời gian tính toán và không ảnh hưởng tới độ chính xác của hệ thống • Dùng shortcut connections với pre-activation + identity mapping cho phép huấn luyện mạng neural nhiều tầng hơn. Pham Quang Nhat Minh 56
 57. 57. Benben: A Chinese Intelligent Conversational Robot (Wei-Nan Zhang) Pham Quang Nhat Minh 57 • Benben là hệ thống giao tiếp thông minh (conversational rotbot) có thể thực hiện bốn công việc sau trong một kiến trúc thống nhất: • Chit-chat • Thực hiện nhiệm vụ (như tìm địa điểm, đặt khách sạn, etc) • Trả lời câu hỏi (question answering) • Gợi ý các tin tức cần đọc thông qua hỏi đáp (News recommendation)
 58. 58. Pham Quang Nhat Minh 58
 59. 59. Benben: A Chinese Intelligent Conversational Robot (Wei-Nan Zhang) • Một số ý tưởng hay: • Tích hợp sentiment analysis vào chatbot (để đưa ra những phản hồi mang tính an ủi hoặc dùng cảm xúc của người dùng như là những phản hồi cho hệ thống). • Phát hiện những câu có nội dung lăng mạ, xúc phạm, nhạy cảm, etc để từ chối trả lời. • Tự động lựa chọn miền ứng dụng (domain) của đoạn hội thoại (liệu người dùng muốn chit-chat, hỏi đáp thông tin, yêu cầu thực hiện tác vụ, etc) • Trong giai đoạn sinh câu trả lời, hệ thống đánh giá chất lượng của câu trả lời dựa trên trạng thái hội thoại được xác định. • Trạng thái hội thoại được định nghĩa là vị trí của hội thoại hiện tại trên đường đến điểm hoàn thành mục tiêu của người dùng và loại phản hồi hệ thống cần đưa ra (ví dụ: xác nhận, từ chối, hỏi tiếp, etc) Pham Quang Nhat Minh 59
 60. 60. Extended Named Entity Recognition API and Its Applications in Language Education (Nguyen et al.) • Xây dựng một bộ nhận dạng thực thể mở rộng với cấu trúc phân cấp • Extended Named Entity Recognition (ENER) với 200 loại thực thể khác nhau • Phát triển API cho nhận dạng thực thể trong văn bản tiếng Nhật: http://enerdev.alt.ai:8030/#!/Chatbot/ • Áp dụng cho trang Web học tiếng Nhật http://en.mazii.net/#/news Pham Quang Nhat Minh 60 Organization Sport organization Corporation Political Organization
 61. 61. Extended Named Entity Recognition API and Its Applications in Language Education (Nguyen et al.) Pham Quang Nhat Minh 61 • Kết hợp nhiều bộ nhận dạng thực thể tên gọi khác nhau để tận dụng ưu điểm của từng loại thuật toán • Đạt độ chính xác trung bình 71.95% (F1 score)
 62. 62. On the Challenges of Translating NLP Research into Commercial Products (Dahlmeier et al., ) • Thách thức khi vận dụng các nghiên cứu NLP vào sản phẩm thương mại • Tóm tắt nội dung: • Bài báo đưa ra những thách thức khi chuyển giao các nghiên cứu NLP vào các sản phẩm thương mại • Đưa ra những ý tưởng, chia sẻ những kinh nghiệm để tăng khả năng thành công trong việc chuyển giao Pham Quang Nhat Minh 62
 63. 63. On the Challenges of Translating NLP Research into Commercial Products (Dahlmeier et al., ) • Một số thách thức (challenges): • Thiếu tập trung vào những giá trị chính • Nghiên cứu thiếu khả năng tái hiện lại được • Không có đủ dữ liệu trong miền ứng dụng của sản phẩm • Quá tập trung vào độ đo trên tập test (test scores) • Thời gian Pham Quang Nhat Minh 63
 64. 64. Thách thức khi vận dụng các nghiên cứu NLP vào sản phẩm thương mại • Công thức để có một vấn đề nghiên cứu tốt • Hiểu công việc phải làm: bài toán kinh doanh, ai là người dùng, vấn đề cần giải quyết, liệu có cần đến NLP hay chỉ cần một số luật (rules) đơn giản,… • Mô hình hóa bài toán về bài toán học máy: cho trước X, dự đoán Y; cái gì là input, cái gì là output? • Xác định xem liệu có thu thập/làm được dữ liệu hay không? • Cân nhắc xem mô hình NLP tốt nhất hiện tại có giải quyết được bài toán không, liệu có thể biểu diễn đầu vào bằng những đặc trưng (features) có ý nghĩa, có độ đo nào để đánh giá mức độ thành công của hệ thống NLP? • Xác định cách tiếp cận hợp lý cho trường hợp ứng dụng đang làm Pham Quang Nhat Minh 64
 65. 65. Một số các nghiên cứu khác • Tutorial “Deep Learning for Dialogue Systems”, by Yun-Nung Chen • https://sites.google.com/site/deeplearningdialogue/ • Rui Meng. Deep Keyphrase Generation • Mikel Artetxe. Learning bilingual word embeddings with (almost) no bilingual data • Qian Chen. Enhanced LSTM for Natural Language Inference • Yu Wu. Sequential Matching Network: A New Architecture for Multi-turn Response Selection in Retrieval-Based Chatbots • Mingbin Xu. A Local Detection Approach for Named Entity Recognition and Mention Detection • Matthew E. Peters. Semi-supervised sequence tagging with bidirectional language models • Mingbin Xu. A Local Detection Approach for Named Entity Recognition and Mention Detection. • Suncong Zheng. Joint Extraction of Entities and Relations Based on a Novel Tagging Scheme Pham Quang Nhat Minh 65
 66. 66. Kết luận • Kỹ thuật attention là một kỹ thuật hiệu quả trong mô hình sequence-to- sequence và ngày càng trở nên phổ biến • Nhưng nó không phải là một kỹ thuật “vạn năng” mà cần dùng với sự chú ý nhất định (ví dụ như bài báo về multi-task learning) • Deep Learning vẫn là kỹ thuật “áp đảo” trong hội nghị ACL 2017 • Nhiều người ví Deep Learning giống như trận sóng thần (Tsunami) trong NLP • Nhưng các nghiên cứu sử dụng các cấu trúc ngôn ngữ học và semantic đang quay trở lại • Nhiều nghiên cứu đang cố gắng hiểu, giải thích vì sao Deep Learning hiệu quả trong các bài toán NLP. • Xem thêm: Four deep learning trends from ACL 2017: http://www.abigailsee.com/2017/08/30/four-deep-learning-trends-from-acl-2017- part-1.html Pham Quang Nhat Minh 66
 67. 67. Tài liệu tham khảo • Các bài báo đưa ra trong slide • Cuốn sách “Neural Network Methods for Natural Language Processing” của tác giả Yoav Goldberg. • Four deep learning trends from ACL 2017: http://www.abigailsee.com/2017/08/30/four-deep-learning-trends- from-acl-2017-part-1.html • Sebastian Ruder. Deep Learning for NLP Best Practices. http://ruder.io/deep-learning-nlp-best-practices/index.html#fn:16 Pham Quang Nhat Minh 67

×