Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bai tapktlt phan2

Tài liệu lập trình C++

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bai tapktlt phan2

  1. 1. BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH CĂN BẢN Chủ đề 6: Hàm và tham số Bài 1. Viết hàm tính giai thừa của N với N là tham số truyền vào. Bài 2. Viết hàm tính xn , với x là số thực, n là số nguyên bất kỳ (dương hoặc âm) đã biết. Bài 3. Viết hàm tìm ước số chung lớn nhất của 2 số nguyên dương a,b. Bài 4. Viết hàm xét xem N có phải là số nguyên tố hay không, với N là tham số truyền vào. Bài 5. Viết hàm xét xem một số nguyên dương N có phải là số đối xứng hay không. Bài 6. Viết bốn hàm sau đây với N là tham số truyền vào. F1= 1 + 2 + 3 + 4 +…N F2= 11 + 22 + 33 + … NN F3= 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + … 1/N F4= 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + … 1/N Bài 7. Viết hàm kiểm tra một số nguyên n có gồm toàn các chữ số chẵn hay không. Bài 8. Viết hàm để in ra các số nguyên tố từ 1 đến N, với N là tham số truyền vào. Bài 9. Viết hàm để tính số hạng thứ N của dãy Fibonacci, và hàm thứ hai để tính tổng N số hạng đầu tiên của dãy Fibonacci gọi đến hàm đầu tiên. Bài 10. Với n nguyên dương cho trước, viết hàm tính số m lớn nhất để 1+2+..+m<n. Bài 11. Với n nguyên dương cho trước, viết hàm tính số m nhỏ nhất để 1+2+..+m>n. Bài 12. Viết hàm tính bội số chung nhỏ nhất của 2 số nguyên dương a,b. Bài 13. Viết hàm in các ước số lẽ của số nguyên dương N. Bài 14. Viết hàm tính tổng các ước số của số nguyên dương N. Bài 15. Viết hàm tính tích phân của f(x)=xn trên một đoạn [a, b] với n, a và b là tham số truyền vào. Bài 16. Viết hàm liệt kê các chữ số là số nguyên tố của số nguyên dương N. Bài 17. Viết hàm kiểm tra số nguyên n có các chữ số tăng dần từ trái qua phải không. Bài 18. Với n cho trước, viết hàm in ra lần lượt các hình trang trí theo mẫu sau (hình mẫu vẽ ứng với n=4) Bài 19. Với n cho trước, viết hàm in ra lần lượt các hình trang trí theo mẫu sau (hình mẫu vẽ ứng với n=4) Bài 20. Viết hàm tính tọa độ giao điểm hai đường thẳng AB và CD khi truyền tham số của các tọa độ A, B, C và D. Bài 21. Viết hàm tính ngày kế tiếp của một ngày cho trước (dd/mm/yyyy). Bài 22. Hàm đọc một số nguyên n có 3 chữ số.
  2. 2. Chủ đề 7: Hàm và đệ quy Bài 23. Viết hàm tính giai thừa bằng đệ quy. Bài 24. Viết hàm tìm ước số chung lớn nhất của 2 số bằng đệ qui. Bài 25. Viết hàm tính số Fibonaci thứ n. Bài 26. Viết hàm đệ qui tính số đảo ngược của một số cho trước. Bài 27. Viết hàm đệ quy tính số tổ hợp chập k của n. Biết C(n,k)=C(n-1,k-1)+ C(n-1,k) Bài 28. Xây dựng các hàm số sau đây bằng phương pháp đệ quy f(x, n) = xn s(n) = (2n)!! p(n) = 13 + 23 + 33 + … + n3 Bài 29. Viết hàm đệ quy cho bài toán tháp Hà Nội. Có một tháp m tầng đang đặt ở vị trí (x1, y1) Số tầng m lớn hơn hay bằng 1 Từ đỉnh xuống đáy, số thứ tự tầng đánh từ 1 tới m Làm sao dời tháp sang vị trí (x2, y2) cho phép dùng vị trí trung gian (x3, y3) Nguyên lý dời tháp: tầng nhỏ luôn luôn phải đặt nằm trên cao hơn tầng lớn hơn x1, y1 x2, y2 x3, y3
  3. 3. x1, y1 x2, y2 x3, y3 x1, y1 x2, y2 x3, y3 x1, y1 x2, y2 x3, y3 ... … … x1, y1 x2, y2 x3, y3 Thuật toán được diễn đạt như sau • Trường hợp suy biến m=1: chỉ cần chuyển tầng 1 từ (x1, y1) đến (x2, y2) • Trường hợp tổng quát m>1 giải quyết như sau: - Chuyển tháp (m-1) tầng từ (x1, y1) đến (x3, y3) dùng (x2, y2) làm vị trí trung gian - Chuyển tầng đáy m từ (x1, y1) đến (x2, y2) - Chuyển tháp m-1 tầng từ (x3, y3) đến (x2, y2) dùng (x1, y1) làm vị trí trung gian

    Be the first to comment

    Login to see the comments

Tài liệu lập trình C++

Views

Total views

274

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×