Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

QUY CHẾ QUẢN LÝ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC THEO BSC - KPI

QUY CHẾ
QUẢN LÝ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC
( Ban hành kèm theo quyết định số ……………. Ngày…/…/2014 của Tổng giám đốc)

MỤC LỤC
CHƯƠNG I 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1
Điều 1. Đối tượng áp dụng 1
Điều 2. Giải thích từ ngữ 1
Điều 3. Mục tiêu của công tác quản lý thực hiện công việc 2
CHƯƠNG II 2
NGUYÊN TẮC VÀ HỆ THỐNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 2
KẾT QUẢ CÔNG VIỆC 2
Điều 4. Nguyên tắc quản lý thực hiện công việc 2
Điều 5. Hệ thống tiêu chí đánh giá 2
CHƯƠNG III 3
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, CHẤP NHẬN 3
VÀ KHIẾU NẠI KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 3
Điều 6. Quy trình quản lý thực hiện công việc 3
6.1 Xây dựng và giao chỉ tiêu kế hoạch 3
6.2 Theo dõi đánh giá 4
6.3 Phân loại đánh giá 5
Điều 7. Quá trình chấp nhận kết quả 6
Điều 8. Quá trình khiếu nại kết quả đánh giá 6
CHƯƠNG IV 6
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 6
Điều 9. Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc và các đơn vị 6
Điều 10. Điều khoản thi hành 7

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Login to see the comments

×