Quan tri nguon nhan luc

1,262 views

Published on

Published in: Education, Travel
3 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,262
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
126
Comments
3
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Career
 • Career
 • Career
 • Career
 • Career
 • Career
 • Career
 • Career
 • Career
 • Career
 • Career
 • Quan tri nguon nhan luc

  1. 1. Nguyeãn Höõu Thaân, DBA Doctor of Business Administration (USA) CHI N L C QU N TRẾ ƯỢ Ả Ị NGU NỒ NHÂN L CỰ (Làm thế nào để giữ nhân viên giỏi)
  2. 2.  Laàn löôït ra ñi, cuõ cuõng nhö môùi  Moät ngöôøi ra ñi keùo theo ngöôøi khaùc  Ra ñi haøng loaït I. Ñaët vaán ñeà: Taïi sao nhaân vieân …?
  3. 3.  Traû löông khoâng thaáp  Taïo ñieàu kieän laøm vieäc thoaûi maùi  Taêng löông  Thöôûng  Ñeà baït, caát nhaéc Taïi sao coâng ty ñaõ … nhöng NV gioûi vaãn ra ñi?
  4. 4. Caùi gì thuùc ñaåy nhaân vieân ra ñi? (lôùp GÑÑH) Môøi caùc baïn tham gia thaûo luaän
  5. 5. Caùi gì thuùc ñaåy nhaân vieân ra ñi? (lôùp…) Môøi caùc baïn tham gia thaûo luaän
  6. 6. Caùi gì thuùc ñaåy nhaân vieân ra ñi? Doanh nghieäp:  Thieáu cô hoäi phaùt trieån  Khoâng coù cô hoäi thaêng tieán ngheà nghieäp  Chính saùch nhaân söï khoâng phuø hôïp/gaây baát maõn  Coâng vieäc ñôn ñieäu, khoâng phuø hôïp  Moái quan heä caáp treân-döôùi khoâng toát  Moái quan heä vôùi ñoàng nghieäp khoâng toát  Phong caùch quaûn trò keùm  Baàu khoâng khí vaên hoaù doanh nghieäp khoâng laønh maïnh
  7. 7. Doanh nghieäp:  Löông boång khoâng coâng baèng, khoâng phuø hôïp  Löông thaáp  Ñieàu kieän laøm vieäc khoâng thoaûi maùi  Bieåu töôïng ñòa vò khoâng phuø hôïp  Vaân…vaân Caùi gì thuùc ñaåy nhaân vieân ra ñi?
  8. 8. II. Laøm theá naøo giöõ ñöôïc nhaân vieân gioûi? A. Theá naøo laø nhaân vieân gioûi? Ñoù laø ngöôøi töï baûn chaát:  Coù tinh thaàn traùch nhieäm  Coù tinh thaàn caàu tieán  Mong muoán phaùt trieån coâng ty  Naêng ñoäng  Coù khaû naêng: coù kyõ naêng chuyeân moân vaø kieán thöùc  Muoán töï theå hieän baûn thaân
  9. 9.  Cô hoäi phaùt trieån ngheà nghieäp: khaép moïi nôi  Ñoái thuû caïnh tranh  Thò tröôøng lao ñoäng: khan hieám nhaân taøi B. Löïc naøo thu huùt nhaân vieân ñeán?
  10. 10. C. Baïn phaûi hieåu ñoäng löïc thuùc ñaåy con ngöôøi Hình 1:Con ngöôøi ví nhö moät taûng baêng troâi
  11. 11. Baïn phaûi hieåu ñoäng löïc thuùc ñaåy con ngöôøi Hình 2:Phaàn chìm môùi ñích thöïc laø ñoäng löïc thuùc ñaåy
  12. 12. Moãi caù nhaân gioáng nhö taûng baêng troâi Hình 3: Phaàn chìm môùi ñích thöïc laø ñoäng löïc thuùc ñaåy Phaàn noåiø:  Kieán thöùc  Kyõ naêng  Kinh nghieäm Phaàn chìm:  Ñoäng cô: nhu caàu  Quan ñieåm/nhaän thöùc  Nieàm tin, caûm nghó
  13. 13. Moãi caù nhaân gioáng nhö taûng baêng troâi Hình 4: Phaàn chìm môùi ñích thöïc laø ñoäng löïc thuùc ñaåy Phaàn noåiø:  Kieán thöùc  Kyõ naêng  Kinh nghieäm Phaàn chìm:  Ñoäng cô : nhu caàu  Quan ñieåm/nhaän thöùc  Nieàm tin, caûm nghó Quyeát ñònh khaû naêng laøm vieäc cuûa NV Quyeát ñònh thaùi ñoä, haønh vi öùng xöû khi laøm vieäc
  14. 14. Baïn phaûi hieåu ñoäng löïc thuùc ñaåy con ngöôøi Hình 5: Phaàn chìm môùi ñích thöïc laø ñoäng löïc thuùc ñaåy Phaàn noåi ñoù laø:  Tieàn löông  Ñieàu kieän laøm vieäc, chính saùch… Phaàn chìm naèm saâu döôùi taûng baêng troâi cuûa moãi caù nhaân
  15. 15. D. Caàn phaûi tìm hieåu veà N.C cuûa con ngöôøi Hình 6.1: Nhu caàu theo thöù baäc cuûa Maslow
  16. 16. D. Caàn phaûi tìm hieåu veà N. caàu cuûa con ngöôøi NC Sinh Lyù (Physiological Needs) NC An Toaøn (Security / Safety Needs) NC Xaõ Hoäi (Social Needs) NC K. Troïng(Esteem N.) NC Töï Theå Hieän B. Thaân Self- Actualization Needs Hình 6.2: Nhu caàu theo thöù baäc cuûa Maslow
  17. 17. Caàn phaûi tìm hieåu veà nhu caàu cuûa con ngöôøi NC K. Troïng (Esteem Needs) NC Xaõ Hoäi (Social/Belongin g Needs) NC An Toaøn (Security Needs) NC Sinh Lyù (Physiological Needs) Nhu caàu töï theå hieän Baûn Thaân (Self-actualization) Hình 6.3: Nhu caàu theo thöù baäc cuûa Maslow
  18. 18. Nhu caàu cuûa nhaân vieân 1. Ñoái vôùi vieäc laøm vaø ñieàu kieän laøm vieäc. Ngöôøi coâng nhaân caàn caùc ñieåm sau ñaây: Moät vieäc laøm an toaøn.  Moät vieäc laøm khoâng buoàn chaùn.  Moät vieäc laøm maø coâng nhaân söû duïng ñöôïc caùc kyõ naêng thuû ñaéc cuûa mình (acquired skills).  Moät khung caûnh laøm vieäc thích hôïp.  Caùc cô sôû vaät chaát thích hôïp.  Giôø laøm vieäc hôïp lyù.  Vieäc tuyeån duïng oån ñònh.
  19. 19. Nhu caàu cuûa nhaân vieân 2. Caùc quyeàn lôïi caù nhaân vaø löông boång. Coâng nhaân ñoøi hoûi ñöôïc caùc quyeàn lôïi sau ñaây:  Ñöôïc ñoái xöû theo caùch toân troïng phaåm giaù cuûa con ngöôøi.  Ñöôïc caûm thaáy mình quan troïng vaø caàn thieát.  Ñöôïc döôùi quyeàn ñieàu khieån cuûa caáp treân, laø ngöôøi coù khaû naêng laøm vieäc vôùi ngöôøi khaùc - nghóa laø caáp treân phaûi bieát giao teá nhaân söï (human relations).
  20. 20. Nhu caàu cuûa nhaân vieân  Ñöôïc caáp treân laéng nghe.  Ñöôïc quyeàn tham döï vaøo caùc quyeát ñònh aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán mình.  Ñöôïc bieát caáp treân troâng ñôïi ñieàu gì qua vieäc hoaøn thaønh coâng taùc cuûa mình.  Vieäc ñaùnh giaù thaønh tích phaûi döïa treân cô sôû khaùch quan.  Khoâng coù vaán ñeà ñaëc quyeàn ñaëc lôïi vaø thieân vò.  Heä thoáng löông boång coâng baèng.
  21. 21. Nhu caàu cuûa nhaân vieân 3. Cô hoäi thaêng tieán. Coâng nhaân caàn caùc cô hoäi thaêng tieán sau ñaây:  Cô hoäi ñöôïc hoïc hoûi caùc kyõ naêng môùi.  Cô hoäi ñöôïc thaêng thöôûng bình ñaúng.  Cô hoäi ñöôïc coù caùc chöông trình ñaøo taïo vaø phaùt trieån.  Ñöôïc caáp treân nhaän bieát caùc thaønh tích trong quaù khöù.
  22. 22. Nhu caàu cuûa nhaân vieân  Cô hoäi caûi thieän möùc soáng.  Moät coâng vieäc coù töông lai. Nguoàn: Reinecke and Schoell, Introduction to Business, Fifth Edition (New York: Allyn and Bacon, 1988), p.143.
  23. 23. Chieán löôïc duy trì nhaân vieânI am happy!
  24. 24. 1. Xaây döïng chieán löôïc QTNS toång theå 2. Laøm cho nhaân vieân thoaû maõn vôùi coâng vieäc 3. Thu huùt ngöôøi gioûi beân ngoaøi vaø duy trì NV gioûi Chieán löôïc duy trì nhaân vieân
  25. 25. Khaùch haøng Nhaân vieân Coå ñoâng We are on the way to success Moâi tröôøng Hình 8 : Muïc tieâu cuûa quaûn trò nhaân söï Chuùng ta treân con ñuôøng thaønh coâng 1. Xaây döïng chieán löôïc QTNS toång theå
  26. 26. Hình 9: Xaây döïng chieán löôïc QTNS toång theå Nhaân vieânQTNS ®Þnh h­íng nh©n b¶n Cæ ®«ng QTNS ñònh höôùng lôïi nhuaän M«i tr­êng QTNS ñònh höôùng sinhthaùi QTNS ®Þnh h­íng thÞ tr­êng QTNS ñònh höôùng nhaânvaên Coå ñoâng Moâi tröôøng Khaùch haøng QTNS ñònh höôùng thò tröôøng Quaûn Trò Nhaân Söï Nhaèm Phuïc Vuï
  27. 27. Employees Shareholders Environment Customers Business Is to Serve Staffing Human Resource Development Performance Appraisal Compensation Hình 10: Xaây döïng chieán löôïc QTNS toång theå
  28. 28. Environment(socialand ecological) Employees Customers Shareholders HR Development Compensation and Benefits Performance Appraisal Staffing Strategies VisionO perations Functions of HRM Time Utility Stakeholder s Hình 11
  29. 29. 2. Laøm cho nhaân vieân thoaû maõn vôùi coâng vieäc I am happy!
  30. 30. Moâi Tröôø ng Laøm Vieäc Baàu Khoâ ng Khí V.Ho ùa Baûn Thaâ n Coân g Vieäc Tieàn Löông Ñaøo Taïo Vaø Phaùt Trieån Q.W.L. Chaát Löôïng Cuoäc Ñôøi Laøm Vieäc Thoûa Maõn Vôùi Coâng Vieäc (Job Satisfaction) . Gaén Boù Vôùi Toå Chöùc . Tích Cöïc Laøm Vieäc Naêng suaát cao Saûn phaåm hay dòch vuï coù chaát löôïng Coù saùng kieán Coù tinh thaàn traùch nhieäm Coù tinh thaàn hôïp taùc Coù tinh thaàn tieát kieäm Coù tinh thaàn kyû luaät Tæ leä soá ngöôøi caàn thay theá thaáp (low turnover) Taïo Lôïi Theá Caïnh Tranh Hình 12: Laøm cho nhaân vieân thoaû maõn vôùi coâng vieäc Bieân Soaïn: TS. Nguyeãn Höõu Thaân. Ñaùnh Giaù Thaønh Tích CT Phon g Phuù Hoùa CV Ña Daïng Hoùa CV Taïo Ñoäng Löïc Thuùc Ñaåy Moái Quan Heä Giöõa C.Treân - Caáp Döôùi
  31. 31. Löông Boång vaø Ñaõi Ngoä (Compensation) Taøi Chaùnh (Financia l) Tröïc Tieáp (Direct) Giaùn Tieáp (Indirect) Baûn Thaân CV (The Job) Moâi Tröôøng CV (Job Environmen t) Phi Taøi Chaùnh (Nonfinancial) Hình 13: Löông Boång vaø Ñaõi Ngoä
  32. 32. Taøi Chaùnh (Financial) Tröïc Tieáp (Direct)  Löông coâng nhaät (wages)  Löông thaùng (salaries)  Hoa hoàng (commissions)  Tieàn thöôûng (bonuses) Giaùn Tieáp (Indirect)  KH baûo hieåm (insurance plan)  Trôï caáp xaõ hoäi (social assistance)  Phuùc lôïi (benefits)  Vaéng maët vaãn traû löông (paid absences) Hình 14:Ñaõi Ngoä Veà Maët Taøi
  33. 33. Phi Taøi Chaùnh Nonfinancial Baûn thaân coâng vieäc (the job)  Nhieäm vuï thích thuù  Phaán ñaáu  Traùch nhieäm  Cô hôïi ñöôïc caáp treân nhaän bieát  Caûm giaùc hoaøn thaønh coâng vieäc  Cô hoäi ñöôïc thaêng tieán Moâi tröôøng laøm vieäc (Job environment)  Chính saùch hôïp lyù  Kieåm tra kheùo leùo  Ñoàng nghieäp hôïp tính  Bieåu töôïng ñòa vò phuø hôïp  Ñieàu kieän laøm vieäc thoaûi maùi  Giôø laøm vieäc uyeån chuyeån  Tuaàn leã laøm vieäc doàn laïi  Chia xeû coâng vieäc  Löïa choïn loaïi phuùc lôïiHình 15: Ñaõi ngoä phi taøi chaùnh
  34. 34. 3. Thu huùt ngöôøi gioûi beân ngoaøi vaø duy trì NV gioûi Thu huùt ngöôøi gioûi beân ngoaøi vaø duy trì NV gioûi beân trong Thoâng tin tuyeån duïng Quaûng baù SP vaø thöông hieäu Toân vinh hình aûnh DN Xaây döïng chieán löôïc KD
  35. 35. Caùm ôn caùc baïn ñaõ laéng nghe

  ×