Phalcon căn bản

5,476 views

Published on

Bài giảng lập trình PHP Phalcon tại Techmaster

Published in: Technology

Phalcon căn bản

 1. 1. Phalcon PHP Framework Căn bản Trinh Minh Cuong, cuong@techmaster.vn http://techmaster.vn
 2. 2. Nội dung 1.  Tạo  web  application  ~  1  project   2.  GET  /  POST  –  xử  lý  form  (xem  slide  sau)   3.  Upload  file  (xem  slide  sau)   4.  Tạo  web  service  (xem  slide  sau)   5.  Đọc  ghi  cơ  sở  dữ  liệu  (xem  slide  sau)   http://techmaster.vn
 3. 3. Kỹ năng cần có •  Người  thuê  VPS  sẽ  tự  chịu  trách  nhiệm  quản  lý  tất  cả  các   web  site  từ  cài  đặt,  cấu  hình,  bảo  mật.   •  Gõ  lệnh  trên  terminal.  Máy  chủ  ở  xa  thì  sẽ  phải  remote   SSH  vào   •  Cheat  sheet:   –  https://github.com/0nn0/terminal-­‐mac-­‐cheatsheet/wiki/Terminal-­‐ Cheatsheet-­‐for-­‐Mac-­‐(-­‐basics-­‐)   –  http://i.imgur.com/1c9y0.png   –  http://cli.learncodethehardway.org/bash_cheat_sheet.pdf     http://techmaster.vn
 4. 4. Các thư mục quan trọng •  /usr/local/var/www  là  nơi  chưa  các  thư  mục  gốc   •  /usr/local/etc  chứa  các  file  cấu  hình  Nginx,  MySQL   •  /usr/local/Cellar  chứa  ứng  dụng  cài  bởi  Home  Brew   •  Một  VPS  có  thể  đồng  thời  host  được  nhiều  web  site,     http://techmaster.vn
 5. 5. Tạo một web application ~ 1 web site có tên miền là paris.com http://techmaster.vn
 6. 6. Tạo dự án có tên là paris.com == tền miền cuong:www TechMaster$ cd /usr/local/var/www cuong:www TechMaster$ phalcon project paris.com Tạo  project   Phalcon DevTools (1.2.4) Success: Controller "index" was successfully created. Success: Project 'paris.com' was successfully created. cuong:www TechMaster$ cd paris.com cuong:paris.com TechMaster$ ls app index.html public cuong:paris.com TechMaster$   Chú  ý  2  thứ  mục    app,  public   http://techmaster.vn
 7. 7. cd /usr/local/etc/nginx ls   nano nginx.conf Nội  dung  file  nginx.conf   đơn  giản  tối  đa   Sửa  file  cấu  hình  nginx.conf   worker_processes 2; events { worker_connections 1024; } http { include mime.types; default_type application/octet-stream; sendfile on; tcp_nopush on; keepalive_timeout 65; gzip on; include conf.d/*.conf; include sites-enabled/*; }   http://techmaster.vn
 8. 8. Bạn cần cấu hình chi tiết cho từng site bên trong VPS http://techmaster.vn
 9. 9. Chỉnh lại /etc/hosts 127.0.0.1 255.255.255.255 ::1 fe80::1%lo0 127.0.0.1 127.0.0.1 localhost broadcasthost localhost localhost audiogara.com paris.com   Bổ  xung  entry  nào   Đối  với  môi  trường  thật  cấu  hình  DNS  trỏ  tên  miền  paris.com  vào  địa   chỉ  IP  Fnh  của  VPS  là  xong  !   http://techmaster.vn
 10. 10. server {! listen 80;! index index.php index.html index.htm;! set $root_path '/usr/local/var/www/paris.com/public';! root $root_path;! ! server_name paris.com;! try_files $uri $uri/ @rewrite;! Cấu  hình  thư  mục   chứa  web  site  và   tên  miền   ! location @rewrite {! rewrite ^/(.*)$ /index.php?_url=/$1;! }! location ~ .php {! include fastcgi.conf;! fastcgi_intercept_errors on;! fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;! }! Cấu  hình  PHP-­‐FPM   parse  các  file  PHP   ! location ~* ^/(css|img|js|flv|swf|download)/(.+) {! root $root_path;! }! ! location ~ /.ht {! deny all;! }! }! http://techmaster.vn
 11. 11. Khi thay đổi nginx.conf và site.conf cần restart lại nginx •  Bật   sudo  nginx   •  Tắt   sudo  nginx  -­‐s  stop   http://techmaster.vn
 12. 12. Volt directory can't be written sudo chmod -R 777 /usr/local/var/www/paris.com/app/cache   http://techmaster.vn
 13. 13. Lập trình Phalcon http://techmaster.vn
 14. 14. app   Chứa  code  viết  bằng  PHP,  Volt   app/cache   Chứa  file  PHP  được  render  từ  Volt  template,   Phacon  cần  có  quyền  write  thư  mục  này   app/config   Chứaconfig.php,  loader.php,  services.php   app/controllers   Các  controllers  hứng  các  request  từ  client   app/models   Các  models  ánh  xạ  với  các  bảng  trong  CSDL   app/views   Các  views  viết  bằng  Volt   public   Chứa  các  file  fnh  CSS,  JavaScript,  Images   http://techmaster.vn
 15. 15. /usr/local/var/www/paris.com/app/views/index.volt <!DOCTYPE html>! de   <html>!  Unico nt  trợ  fo "<head>! Hỗ " "<meta charset="UTF-8">! " "<title>Phalcon PHP Framework</title>! "</head>! "<body>! " "{{ content() }}! "</body>! </html>! http://techmaster.vn
 16. 16. /usr/local/var/www/paris.com/app/views/index/index.volt <h1>Chào  mừng  bạn  đến  với  Phalcon</h1>   <div>   <img  src  ="/img/phalcon.jpg"/>   </div>   http://techmaster.vn
 17. 17. Volt  is  an  ultra-­‐fast  and  designer  friendly  templaQng  language  wriSen  in  C  for  PHP.  It   provides  you  a  set  of  helpers  to  write  views  in  an  easy  way.  Volt  is  highly  integrated   with  other  components  of  Phalcon,  just  as  you  can  use  it  as  a  stand-­‐alone  component   in  your  applicaQons.   Volt Template http://techmaster.vn
 18. 18. Controller à Views <?php! class IndexController extends ControllerBase! {! ! public function indexAction()! {! $this->view->name = "Cuong";! }! ! }! <h1>Chào  mừng  <span  style="color:red">{{name}}</span>  đến  với  Phalcon</h1>   <div>   <img  src  ="/img/phalcon.jpg"/>   </div>   http://techmaster.vn
 19. 19. How MVC App works URL  Request   Taking  URL  request  then     sends  it  to  Dispatcher   Do  looping  to  select     the  appropriate  controller     and  acuon.   Phalcon/MVC/Router   Phalcon/MVC/Dispatcher   Loop   Controller   Display  responsing  data   Model   View   http://techmaster.vn
 20. 20. /usr/local/var/www/paris.com/app/views/index/index.volt   <h1>Chào  mừng  <span  style="color:red">{{name}}</span>  đến  với  Phalcon</h1>   <div>   <img  src  ="/img/phalcon.jpg"/>   </div>   Phalcon   renders   Volt   template   /usr/local/var/www/paris.com/app/cache/_usr_local_var_www_paris.com_app_views_index_index.volt.php   <h1>Chào  mừng  <span  style="color:red"><?php  echo  $name;  ?></span>  đến  với  Phalcon</h1>   <div>   <img  src  ="/img/phalcon.jpg"/>   </div>   http://techmaster.vn
 21. 21. cd /usr/local/var/www/paris.com phalcon controller signup   <?php! ! class SignupController extends PhalconMvcController! {! public function indexAction()! /app/controllers/SignupController.php   {! ! } ! }! /app/views/signup/index.volt   <h1>Sign up form</h1>! {{form('../signup/save', 'method': 'post')}}! <label>Name</label>! {{ text_field("name", "size": 32) }}! <input type="text" name="job"/>! {{ submit_button('Send') }}! </form>! http://techmaster.vn
 22. 22. <h1>Sign up form</h1>! {{form('../signup/save', 'method': 'post')}}! <label>Name</label>! {{ text_field("name", "size": 32) }}! <input type="text" name="job"/>! {{ submit_button('Send') }}! </form>! public function saveAction()! {! echo ("Form is submitted!</br>");! echo($this->request->getPost("name")."</br>");! echo($this->request->getPost("job"));! }! http://techmaster.vn
 23. 23. Bây giờ là phần thực hành http://techmaster.vn
 24. 24. Nếu  bạn  cần  phát  triển  ứng  dụng  web  trên  Phalcon  với   kinh  nghiệm  đội  phát  triển  cch  lũy  qua  nhiều  dự  án  mobile   –  web,  dynamic  responsive  web  quốc  tế     Tham  khảo  khóa  học  này   hSp://techmaster.vn/web/php-­‐phalcon/     http://techmaster.vn

×