iOS Master - Detail & TabBar

2,148 views

Published on

Bài giảng lập trình giao diện Master-Detail và TabBar trong Apple iOS

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,148
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
739
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

iOS Master - Detail & TabBar

 1. 1. Giao diện Master – Detail Tab Bar trong iOS cuong@techmaster.vn http://techmaster.vn
 2. 2. Master – Detail và các biến thể http://techmaster.vn
 3. 3. Giao diện master - detail •  Đi  từ  tổng  quan  đến  chi  tiết   •  Màn  hình  tổng  quan  có  thể  là  table  view,  collection   view,  có  chức  năng  tìm  kiếm  hoặc  dạng  phi  chuẩn   •  Màn  hình  chi  tiết  có  nút  Back  hoặc  Close  để  trở  về   màn  hình  chi  tiết   •  Master  -­‐>  Detail  -­‐>  More  Detail  …  nhưng  đừng  quá  sâu   http://techmaster.vn
 4. 4. Giao  diện  Master  –  Detail     sử  dụng  Naviga9onBar  chuẩn   của  iOS  UIKit   Chạm  vào  từng  dòng   table  view  để  xem  chi   9ết     http://techmaster.vn
 5. 5. Master – Detail (500px) Nút  back  bu*on  và   naviga1on  bar  điển  hình   Tổng  quan   Chi  9ết   http://techmaster.vn
 6. 6. Master – Detail (Apple Weather) Chạm  vào  thành  phố   để  xem  chi  9ết   http://techmaster.vn
 7. 7. Nút  back  thay   bằng  nút  close   Ứng  dụng  Feedly,  master  –  detail  nhưng  không  dùng  Naviga9on  Bar  chuẩn,  màn  hình  detail   Được  present  modally   http://techmaster.vn
 8. 8. Đừng máy móc ! Master:  danh  sách  các  mã  cổ  phiếu   Master  –  Detail  trong  còn  một  màn  hình     Detail:  biểu  đồ  của  mã  cổ  phiếu  được  chọn   http://techmaster.vn
 9. 9. Detail:  bản  đồ  vị  trí  thiết  bị  lại  ở  trên   Master:  danh  sách  thiết  bị  ở  dưới   http://techmaster.vn
 10. 10. Master-­‐Detail  4  cấp  di  chuyển  nhưng  người  dùng  vẫn  dễ  dùng.  Vì  sao?   http://techmaster.vn
 11. 11. Tin  quan  trọng  (featured  news)     Quảng  cáo  ké  vào     Các  mục  trong  master  không  nhất   thiết  lúc  nào  cũng  phải  đều  nhau     Tin  bình  thường   http://techmaster.vn
 12. 12. Không  phải  lúc  nào  cũng  dùng  TableView  hoặc  Collec9onView   Ứng  dụng  Paper  FaceBook,  các  chuyên  mục  9n  di  chuyển  bằng   UIScrollView  cùng  Pager  Control  (dãy  các  chấm)   Paper   Facebook   Headline   Tech   Fashion   News  1   News  1   News  1   News  2   News  2   News  2   News  3   News  3   News  3   http://techmaster.vn
 13. 13. Tab Bar và các biến thể http://techmaster.vn
 14. 14. Chức  năng  các  tab  tương  đương   Tab  giữa  quan  trọng  hơn,  nên  to  dễ  bấm  hơn   http://techmaster.vn
 15. 15. Tab  Bar  dùng  để  chia  vùng,  phân  tách  các  chức  năng  không  liên  hệ  với  nhau   Tab  Bar  chứa  Naviga9on  Bar  mà  không  ngược  lại     http://techmaster.vn
 16. 16. Facebook  no9fica9on   No9fica9on    (Badget  trong  tab  bar  item)  gây  sự   chú  ý  của  người  dùng  rất  mạnh   http://techmaster.vn
 17. 17. Chức  năng  chính  to  dễ  bấm   Ấn  vào  Rotate  hiện  thêm  sub   menu   Sub  menu  có  thể  trượt  ngang     http://techmaster.vn
 18. 18. Ứng  dụng  Documents   Customized  Tab  Bar  kết   hợp  cả  sliding  menu   http://techmaster.vn
 19. 19. Khi  ứng  dụng  có  quá  nhiều   chức  năng,  không  thể  nhét   vừa  vào  Tab  bar  hãy  sử  dụng   Sliding  Menu  ở  bên  trái.  Ứng   dụng  Trulia     Sliding  Menu  bên  phải  là   thông  9n  bổ  trợ  ít  quan   trọng  hơn  so  với  bên  trái.   Ứng  dụng  Facebook,  danh   sách  Friend   http://techmaster.vn
 20. 20. Trulia   Pinterest   Nếu  cần  thêm  lựa  chọn  Sub  Tab   Không  nhất  thiết  dùng  TableView   http://techmaster.vn
 21. 21. Thích chưa? Giờ code nhé ! http://techmaster.vn
 22. 22. Sử  dụng  StoryBoard  thường  để  tạo  prototype  ứng  dụng   cho  khách  hàng  xem  nhanh,  code  camp…   Không  nên  dùng  cho  ứng  dụng  phức  tạp   http://techmaster.vn
 23. 23. Để  nhồi  một  ViewController  vào  trong   Naviga9on  Controller  hoặc  Tab  Bar   Controller   Hãy  dùng  Editor  >  Embed  In  >  …     http://techmaster.vn
 24. 24. Các quan hệ segue •  Push:  master  -­‐>  detail   •  Modal:  A  presents  B  modally   •  Custom:  tự  viết  custom  segue   •  Root  View:  Một  Navigation  Controller  luôn   phải  chưa  bên  trong  1  Root  View  Controller   http://techmaster.vn
 25. 25. Cách mà Techmaster hay làm •  Tạo  giao  diện  bằng  code   •  Khi  nào  thực  sự  cần  mới  dùng  XIB  hoặc   StoryBoard   Code  để  load   ViewController   từ  StoryBoard   UIStoryboard *storyBoard = [UIStoryboard storyboardWithName:@"Hack" bundle:nil]; ! ! DrinkVC *drinkVC = [storyBoard instantiateViewControllerWithIdentifier:@"DrinkVC"];   http://techmaster.vn
 26. 26. Tạo giao diện Một  TabBarController  chứa  3   screen:     •  Coffee  menu:  Nav  chứa  Single  VC   •  Drink  Menu:  Nav  chứa  TableView   •  Map:  Single  VC  chứa  MapKit   http://techmaster.vn
 27. 27. - (BOOL)application:(UIApplication *)application ! didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions! {! self.window = [[UIWindow alloc] initWithFrame:[[UIScreen mainScreen] bounds]];! ! MainVC *mainVC = [[MainVC alloc] initWithNibName:@"MainVC" bundle:nil];! UINavigationController *coffeeNav = [[UINavigationController alloc] ! initWithRootViewController:mainVC];! ! UIStoryboard *storyBoard = [UIStoryboard storyboardWithName:@"Hack" bundle:nil];! DrinkVC *drinkVC = [storyBoard instantiateViewControllerWithIdentifier:@"DrinkVC" ! UINavigationController *drinkNav = [[UINavigationController alloc] ! initWithRootViewController:drinkVC];! ! MapVC *mapVC = [[MapVC alloc] initWithNibName:@"MapVC" bundle:nil];! ! UITabBarController *tabBarController = [UITabBarController new];! tabBarController.viewControllers = @[coffeeNav, drinkNav, mapVC];! self.window.rootViewController = tabBarController;! ! [self.window makeKeyAndVisible];! return YES;! http://techmaster.vn }  
 28. 28. UITabBarItem coffeeNav.tabBarItem = [[UITabBarItem alloc] initWithTitle:@"Coffee" ! image:[UIImage imageNamed:@"coffee"] ! selectedImage:[UIImage imageNamed:@"coffeeSelected"]];! ! coffeeNav.tabBarItem.badgeValue = @"3";   http://techmaster.vn
 29. 29. Các kỹ thuật quan trọng •  Thay  đổi  giao  diện  Navigation  Bar  và  Tab  Bar   •  Truyền  dữ  liệu  qua  lại  các  ViewControllers   –  Singleton:  dữ  liệu  dùng  chung  và  duy  nhất,  vd:  Setting   –  Delegate:  ViewController  cần  adopt  Protocol   –  Block:  cách  này  hay  hơn  Delegate   –  Local  Notification  –  Observer:  dùng  để  bắt  sự  kiện  khi  dữ   liệu  thay  đổi   http://techmaster.vn
 30. 30. http://techmaster.vn
 31. 31. Thay đổi background của TabBar - (void)customizeInterface! {! UIImage *tabBarBackground = [UIImage imageNamed:@"tabbar.png"];! [[UITabBar appearance] setBackgroundImage:tabBarBackground];! [[UITabBar appearance] setSelectionIndicatorImage:[UIImage imageNamed:@"selection-tab.png"]];! UIImage *background = [UIImage imageNamed:@"background.jpg"];! [self.window setBackgroundColor:[UIColor colorWithPatternImage:background]];! }   Tương  tự  hãy  dùng    [UINaviga9onBar  appearance]  để  thay  đổi  background  của  Nav  Bar   http://techmaster.vn
 32. 32. Thực hành tại lớp – 12 h hôm sau nộp bài •  Phần  truyền  dữ  liệu  giữa  các  ViewController  sẽ  để   một  buổi  chuyên  biệt   •  Bây  giờ  hãy  tạo  một  ứng  dụng  :   –  Bán  xe  đạp  và  phụ  kiện,  cửa  hàng  +  bản  đồ   –  Tủ  sách  và  xem  truyện  trực  tuyến   –  Cửa  hàng  café  tích  điểm  cho  khách  hàng  dùng  di  động   –  Giới  thiệu  sản  phẩm  xe  máy  hãng  Honda,  Yamaha   http://techmaster.vn
 33. 33. Code  thôi  các  men  !   http://techmaster.vn

×