Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Introduction Vs2008 Dot Net35

2,041 views

Published on

Visual Studio 2008 and .NET 3.5 introduction in Vietnamese

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Introduction Vs2008 Dot Net35

 1. 1. Trịnh Minh Cường [email_address]
 2. 2. .NET Framework 2.0 + SP1 Windows Presentation Foundation Windows Communication Foundation Windows Workflow Foundation Windows CardSpace .NET Framework 3.0 + SP1 .NET Framework 3.5 LINQ ASP.NET 3.5 CLR Add-in Framework Additional Enhancements
 3. 3. <ul><li>Bộ công cụ số một cho Windows Server 2008, Windows Vista Office 2007, và SQL 2008. </li></ul><ul><ul><li>IDE, công cụ viết mã cho .NET Framework 3.5. </li></ul></ul><ul><ul><li>Công cụ quản lý vòng đời của phần mềm. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hỗ trợ Office 2007: ClickOnce and Visual Studio Tools for Office (VSTO) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hỗ trợ Microsoft Foundation Class (MFC): cung cấp control chuẩn cho giao diện Vista. </li></ul></ul><ul><li>Tính năng mới cho lập trình web </li></ul><ul><ul><li>Cải tiến cho công cụ thiết kế HTML / CSS </li></ul></ul><ul><ul><li>Hỗ trợ tích hợp giữa JavaScript và AJAX </li></ul></ul><ul><li>Thế mạnh mới trong ngôn ngữ </li></ul><ul><ul><li>Thêm một số tính năng trong ngôn ngữ .NET </li></ul></ul><ul><ul><li>Tích hợp truy vấn vào ngôn ngữ lập trình  LINQ </li></ul></ul>
 4. 5. <ul><ul><li>Dùng VS2008 để bảo trì những ứng dụng đã viết trên VS 2005 và .NET 2.0. </li></ul></ul><ul><ul><li>Biên dịch một mã nguồn ra nhiều phiên bản chạy trên nền .NET 2.0, 3.0 hoặc 3.5. </li></ul></ul>
 5. 6. <ul><li>Công cụ viết mã IDE: </li></ul><ul><ul><li>IntelliSense tốt hơn, có mắt ở khắp nơi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Code refactoring thêm query, extension, lambda expressions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sắp xếp, tối ưu khái báo sử dụng name space </li></ul></ul>
 6. 7. <ul><li>Local Type Inference (suy diễn kiểu cho biến nội bộ) </li></ul><ul><ul><li>var CompanyName = “ACME”; </li></ul></ul><ul><li>Object Initializers (khái báo đối tượng bằng một dòng lệnh) </li></ul><ul><ul><li>Employee emp = new Employee { FirstName = “Joe”, </li></ul></ul><ul><ul><li>LastName = “Smith”, Title = “Sr. Developer” }; </li></ul></ul><ul><li>Extension Methods (thêm hàm vào đối tượng mà không phải viết lại mã hay kế thừa). </li></ul><ul><li>Anonymous Types (tạo đối tượng mà không cần định nghĩa lớp cho nó lúc viết mã) </li></ul><ul><ul><li>var emp = new { Name = “Joe Smith”, </li></ul></ul><ul><ul><li>PhoneNumber = “123=123=1234” }; </li></ul></ul>
 7. 8. <ul><li>Lambda Expressions (viết hàm không có tên chạy inline). </li></ul><ul><li>Partial Methods (thêm logic vào hàm lúc biên dịch) </li></ul><ul><li>Friend Assemblies (cho phép assembly bạn truy cập thành phần nội bộ) </li></ul><ul><li>Hỗ trợ khai báo XML trực tiếp trong VB </li></ul><ul><ul><ul><li>Dim e As Employee = New Employee() </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dim emp As XElement = <employee> </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li><firstName><%= e.FirstName %></firstName> </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li><lastName><%= e.LastName %></lastName> </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li></employee> </li></ul></ul></ul>
 8. 9. <ul><li>Lược bỏ tham số thừa trong hàm hứng sự kiện (VB only) </li></ul><ul><ul><li>Private Sub Button1_Click( ByVal sender As System.Object, _ </li></ul></ul><ul><ul><li>ByVal e As System.EventArgs ) Handles Button1.Click </li></ul></ul><ul><ul><li>‘ Unused arguments in event handler are not removed. </li></ul></ul><ul><ul><li>End Sub </li></ul></ul><ul><ul><li>Private Sub Button1_Click() Handles Button1.Click </li></ul></ul><ul><ul><li>‘ Unused arguments are removed </li></ul></ul><ul><ul><li>End Sub </li></ul></ul><ul><li>Automatically Implemented Properties (Thuộc tính tự động bổ sung trong C#) </li></ul><ul><ul><ul><li>class Car </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>{ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>public string PetName { get; set; } </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>} </li></ul></ul></ul><ul><li>Language Integrated Query (LINQ) </li></ul>
 9. 10. <ul><li>Tính năng cho quản trị </li></ul><ul><ul><li>Dễ cài đặt, nâng cấp từ TFS 2005, công cụ nâng cấp, tương thích Team Foundation Explorer 2005 </li></ul></ul><ul><ul><li>Hỗ trợ SharePoint 2007, dịch vụ báo cáo </li></ul></ul><ul><ul><li>Hỗ trợ Windows 2008 vaf SQL 2008 </li></ul></ul><ul><ul><li>Truy cập qua web. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tốc độ tăng , khả năng nhiều truy cập đồng thời tốt hơn </li></ul></ul><ul><li>Tính năng cho lập trình viên </li></ul><ul><ul><li>Code metrics – đo đếm, thông kê </li></ul></ul><ul><ul><li>Chú giải mã nguồn, so sánh thư mục </li></ul></ul><ul><li>Biên dịch tự động – Auto build </li></ul><ul><ul><li>Continous Integration </li></ul></ul><ul><ul><li>Biên dịch theo lịch </li></ul></ul><ul><ul><li>Biên dịch chạy đa luồng </li></ul></ul><ul><ul><li>Tích hợp unit test </li></ul></ul><ul><ul><li>Tự thông báo kết qua sau biên dịch </li></ul></ul>
 10. 11. Power Tool to be released after RTM submits processes raises handles queries queues receives services starts raises handles polls notifies Build Service Version Control Service Build Agent Notification Application Check-in Event Build Completion Event Build Build Queue Build Definitions Changeset Database Developer
 11. 12. <ul><li>Cú pháp lập trình thống nhất để truy vấn, thao tác nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. </li></ul><ul><ul><li>Cơ sở dữ liệu quan hệ – IDbCommand and SQL </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>select * from books where author=‘fred’ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>XML – XmlDocument and XPath/XSLT </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>//book[@author=‘fred’] </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tập đối tượng.net – List<T> and Predicate<T> </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>delegate(Book b) { return b.Author==“fred”; } </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>LINQ: fredsBooks = from b in books where b.Author == “Fred” select b; </li></ul></ul></ul><ul><li>Lợi ích </li></ul><ul><ul><li>Cú pháp thống nhất cho các kiểu dữ liệu khác nhau. </li></ul></ul><ul><ul><li>Thao tác dữ liệu giống như với đối tượng. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tích hợp bên trong ngôn ngữ lập trình C#, VB </li></ul></ul><ul><ul><li>Lập trình năng suất hơn nhờ có IntelliSense </li></ul></ul><ul><li>“ Queries should just ‘be there,’ like for loops.” </li></ul><ul><ul><li>– Anders Hejlsberg </li></ul></ul>
 12. 13. Objects <book> <title/> <author/> <year/> <price/> </book> XML Relational
 13. 14. <ul><li>.NET 3.0 framework cung cấp </li></ul><ul><ul><li>WCF – Thư viện lập trình thống nhất cho nhiều loại truyền thông. </li></ul></ul><ul><ul><li>WWF – Thư viện lập trình và khai báo, chạy tiến trình. </li></ul></ul><ul><li>.NET 3.5 thêm </li></ul><ul><ul><li>Phương thức lập trình http </li></ul></ul><ul><ul><li>Xuất dữ liệu ra chuẩn JSON, tích hợp AJAX với JavaScript </li></ul></ul><ul><ul><li>Syndication – Lấy tin từ các nguồn Atom, RSS, … </li></ul></ul><ul><ul><li>Gọi tiến trình thông qua dịch vụ WCF </li></ul></ul><ul><ul><li>Partial Trust – </li></ul></ul><ul><li>Vài tính năng hỗ trợ lập trình dịch vụ trong Visual Studio 2008 </li></ul><ul><ul><li>Add Service Reference – Tạo tham chiếu đến dịch vụ </li></ul></ul><ul><ul><li>Integrated WF Designer – Tích hợp công cụ thiết kế tiến trình </li></ul></ul><ul><ul><li>Project & item templates – Mẫu cho một số dịch vụ phổ biến </li></ul></ul><ul><ul><li>Autohost & test client- Tự host và kiểm tra dịch vụ </li></ul></ul><ul><ul><li>WCF Configuration Editor – Cấu hình WCF bằng công cụ đồ họa. </li></ul></ul>
 14. 15. <ul><li>Sử dụng DirectX thay cho GDI/GDI+. </li></ul><ul><ul><li>Ứng dụng 3D, tạo hiệu ứng trong suốt và bỏ răng cưa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tận dụng sức mạnh card đồ họa thay vì CPU. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tự thích nghi mọi độ phân giải. </li></ul></ul>
 15. 16. <ul><ul><li>Thay đổi mã XAML cập nhật tức thì trên giao diện đang thiết kế </li></ul></ul><ul><ul><li>XAML IntelliSense: tự hoàn thành mã </li></ul></ul><ul><ul><li>Selection synchronization: click bộ phận nào mã hiển thị tương ứng được chọn </li></ul></ul><ul><ul><li>Dùng Expression Interactive Designer để thiết kế. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cài đặt bằng công nghệ ClickOnce </li></ul></ul>
 16. 17. <ul><li>Hỗ trợ ASP.net AJAX 1.0 </li></ul><ul><ul><li>Thêm control mới, kiểu, và thư viện client-script </li></ul></ul><ul><ul><li>Project template ASP.net AJAX Server Control </li></ul></ul><ul><li>Intellisense khi viết JavaScript và AJAX </li></ul><ul><li>Hỗ trợ thiết kế HTML/CSS </li></ul><ul><ul><li>Split View: viết mã và xem kết quả tức thì </li></ul></ul><ul><ul><li>Xem master page lồng nhau trong phần thiết kế. </li></ul></ul><ul><ul><li>CSS Properties, Manage/Apply Styles windows, and direct style application toolbar </li></ul></ul><ul><ul><li>Cải thiện dàn trang, kéo thả, thiết kế CSS/HTML của trang web </li></ul></ul><ul><li>Thêm mới web data control </li></ul><ul><ul><li>LinqDataSource, ListView, DataPager </li></ul></ul><ul><li>Service Pack1 sắp tới có thêm </li></ul><ul><ul><li>Dynamic Data, tự động sinh trang web để thao tác dữ liệu trong bảng </li></ul></ul><ul><ul><li>ASP.net MVC </li></ul></ul>
 17. 18. <ul><li>Visual Studio Tools for Office 3.0 (VSTO): phát triển ứng dụng tích hợp với MS Office </li></ul><ul><li>Integrated visual designers </li></ul><ul><ul><li>Word and Excel documents and templates </li></ul></ul><ul><ul><li>Fluent Ribbon </li></ul></ul><ul><ul><li>Task & Action panes </li></ul></ul><ul><ul><li>Outlook Form Regions </li></ul></ul><ul><li>Lập trình tiến trình (work flow) và tích hợp với SharePoint </li></ul><ul><li>Phun dữ liệu vào data control của Word </li></ul><ul><li>Viết add-ins cho Excel & Word 2007 </li></ul><ul><li>Sử dụng ClickOnce để cài đặt </li></ul>
 18. 19. <ul><li>Visual Studio Tools for Devices </li></ul><ul><ul><li>Unit Testing for Device Applications </li></ul></ul><ul><ul><li>Device Emulator 3.0 – Certificate support, Xml config </li></ul></ul><ul><ul><li>Broad Platform and runtime Support </li></ul></ul><ul><li>.NET Compact Framework 3.5 </li></ul><ul><ul><li>Support for LINQ (XML, Objects and Dataset) </li></ul></ul><ul><ul><li>Windows Communication Foundation </li></ul></ul><ul><ul><li>CLR Profiler / Performance Monitor </li></ul></ul><ul><ul><li>BCL enhancements: Compression support, Client-side certificates, Sound APIs </li></ul></ul>
 19. 20. <ul><li>multi-targeting để biên dịch ứng dụng chạy trên phiên bản .NET khác nhau (tương thích ngược và nâng cấp). </li></ul><ul><li>LINQ cách thức truy vấn dữ liệu mới, hỗ trợ cả RDBMS và .NET collection. </li></ul><ul><li>WF & WCF để xây dựng ứng dụng communication, workflowed and collaborative. </li></ul><ul><li>WPF sử dụng DirectX để kết xuất giao diện. XAML ngôn ngữ XML để mô tả giao diện. </li></ul><ul><li>ASP.net 3.5 hỗ trợ AJAX, thiết kế HTML, CSS dễ dàng hơn </li></ul><ul><li>VSTO xây dựng ứng dụng tích hợp văn phòng </li></ul><ul><li>NetCF 3.5 cho ứng dụng Windows mobile (small foot print, features rich). </li></ul><ul><li>Team Foundation Server 2008: quản lý vòng đời sản phẩm, continous integration </li></ul><ul><li>Nhiều tính năng hay nữa sẽ ra mắt ở bản SP 1 </li></ul>

×