Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Từ	C	đến	C++
Đơn giản mà đẹp
cuong@techmaster.vn
Khác biệt
• Vào ra console
• C string vs C++ string
• C array vs C++ vector, array, list
• Viết unit test
Vào ra console
Hello World in C
#include <stdio.h>
int main() {
printf("Hello, World!n");
return 0;
}
Hello World in C++
#include <iostream>
int main() {
std::cout << "Hello, World!" << std::endl;
return 0;
}
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
cout << "Hello, World!" << endl;
printf("Hello World againn");
retur...
char name[] = "Steve Jobs";
cout << "Hello " << name << endl;
printf("Hello %sn", name);
int number;
scanf("%d", &number);...
#include <iostream>
#define NL endl;
using namespace std;
int main() {
cout << "Enter your choice" << NL;
cout << "N. Crea...
C string vs C++ string
Cách học C++ nhanh nhất, hãy tham khảo
code ở đây
http://www.cplusplus.com
Và ở đây
http://cppreference.com
C String
• Terminated char 0
• <string.h> có nhiều hàm
xử lý chuỗi
• Rủi ro cao vì truy xuất
trực tiếp bộ nhớ
C++ String
•...
string name = "Cuong";
cout << name << endl;
for (int i = 0; i < name.length(); i++) {
cout << name[i] << endl;
}
string f...
char temp[] = "Hello"; //C string
string str2 = string(temp); //Khởi tạo C++ string từ C string
cout << str2 << endl;
cons...
string test = "Sex";
test += "y"; //Sexy
const char *str = test.c_str(); //Sexy
int pos = test.find("xy", 0); //2
test.sub...
Đọc/ghi file
Ghi file
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int main () {
string fileName = "example.txt";
ofstre...
Đọc file
string line;
ifstream fileIn (fileName);
if (fileIn.is_open())
{
while (getline (fileIn,line) )
{
cout << line <<...
C++ vector: dynamic array
array: fixed array
C vs C++ array
• C chỉ có mảng kích thước cố định ngay
sau khi cấp phát
• C++ có:
– vector: dynamic size array
– array: fi...
C array
• Kích thước mảng cố
định khi khởi tạo
• Có thể cấp phát
mảng trong vùng nhớ
heap
C++ vector
• Có thể thêm bớt phầ...
vector<int> numbers = {1, 2, 3, 4};
for (auto i : numbers) {
cout << i << endl;
}
for (int i = 0; i < numbers.size(); i+= ...
vector<int> array = {1, 2, 3, 4};
array.push_back(5);
array.push_back(6);
array.push_back(7); //1,2,3,4,5,6,7
array.pop_ba...
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int main () {
vector<int> arr = {1, 4, 2, 6, 3, 10, 9, 0};
sort...
array<int, 6> fixArr = {1, 2, 3, 4};
for (auto i: fixArr) {
cout << i << " "; //1 2 3 4 0 0
}
vector
• Thêm bớt phần tử
cu...
class Student {
public:
string name;
int age;
Student(string name, int age) {
this->name = name;
this->age = age;
}
};
vec...
Hãy sắp xếp sinh viên theo tuổi
• Cách 1: viết hàm so sánh
• Cách 2: viết chồng toán tử so
sánh đối với class Student
http...
• Dynamic array
• Operator []
vector list
• Linked List
• Không có []
list<int> listInt = {1, 2, 3, 4};
listInt.push_back(5);
listInt.push_front(0);
auto iter = listInt.begin();
advance(iter, ...
Dồn chẵn sang trái, lẻ sang phải
• Use two indexes, left and right.
• Put left index at the start of array and right at th...
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int main() {
vector<int> arr = {9, 10, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 7, 12}...
Kiểm thử C++ sử dụng catch.hpp
(ngoài lề một chút)
#define CATCH_CONFIG_MAIN /* This tells Catch to provide a main()
- only do this in one cpp file */
#include "catch.hpp"
u...
vector<int> separateOddEven(vector<int> arr) {
auto left = arr.begin();
auto right = arr.end() - 1;
while (left < right) {...
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
#define CATCH_CONFIG_MAIN // This tells Catch to provide a main...
Hãy học thói quen viết kiểm thử
• Kiểm thử được (testable) giúp hàm:
– Có tham số vào ra rõ ràng
– Có chức năng cụ thể và ...
Bài tập thực hành
Quản lý sinh viên
• Tạo class student
• Sử dụng vector để lưu trữ
• Sử dụng sort để sắp xếp
C đến C++ phần 1
C đến C++ phần 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

C đến C++ phần 1

1,592 views

Published on

Hướng chuyển đổi từ C sang C++ phần 1

Published in: Software
 • Be the first to comment

C đến C++ phần 1

 1. 1. Từ C đến C++ Đơn giản mà đẹp cuong@techmaster.vn
 2. 2. Khác biệt • Vào ra console • C string vs C++ string • C array vs C++ vector, array, list • Viết unit test
 3. 3. Vào ra console
 4. 4. Hello World in C #include <stdio.h> int main() { printf("Hello, World!n"); return 0; }
 5. 5. Hello World in C++ #include <iostream> int main() { std::cout << "Hello, World!" << std::endl; return 0; }
 6. 6. #include <iostream> using namespace std; int main() { cout << "Hello, World!" << endl; printf("Hello World againn"); return 0; } Dùng using namespace std để khai báo tập các hàm trong thư viện chuẩn printf hay nhiều hàm C vẫn có thể dùng lại trong C++
 7. 7. char name[] = "Steve Jobs"; cout << "Hello " << name << endl; printf("Hello %sn", name); int number; scanf("%d", &number); printf("Number is %dn", number); cin >> number; cout << "Number is " << number << endl; Vào ra kết hợp cú pháp C và C++
 8. 8. #include <iostream> #define NL endl; using namespace std; int main() { cout << "Enter your choice" << NL; cout << "N. Create new student record" << NL; cout << "S. Search student by name" << NL; cout << "E. Edit student record" << NL; cout << "Q. Quit" << NL; char c; do { cin >> c; c = toupper(c); switch (c) { case 'N': cout << "You select N" << NL; break; case 'S': cout << "You select S" << NL; break; case 'E': cout << "You select E" << NL; break; case 'Q': cout << "You select Q to quit" << NL; break; } } while (c != 'Q'); return 0; } cin không gặp lỗi như scanf dính ký tự new line từ phía trước http://cpp.sh/95fjz
 9. 9. C string vs C++ string
 10. 10. Cách học C++ nhanh nhất, hãy tham khảo code ở đây http://www.cplusplus.com Và ở đây http://cppreference.com
 11. 11. C String • Terminated char 0 • <string.h> có nhiều hàm xử lý chuỗi • Rủi ro cao vì truy xuất trực tiếp bộ nhớ C++ String • Class string gồm nhiều method có tính đóng gói OOP • Có thể chuyển đổi C string sang C++ string và ngược lại
 12. 12. string name = "Cuong"; cout << name << endl; for (int i = 0; i < name.length(); i++) { cout << name[i] << endl; } string fullName = "Trinh " + name; cout << fullName; char name[] = "Cuong"; for (int i =0; i < strlen(name); i++) { printf("%cn", name[i]); } char fullName[200]; strcpy(fullName, "Trinh "); strcat(fullName, "Cuong"); printf("%sn", fullName); C++ C
 13. 13. char temp[] = "Hello"; //C string string str2 = string(temp); //Khởi tạo C++ string từ C string cout << str2 << endl; const char* extract = str2.c_str(); //Trả về C string từ C++ cout << extract << endl; str2.append(temp); //C++ string cộng với C string str2 += temp; //Toán tử của C++ string chấp nhân C string cout << str2 << endl; http://cpp.sh/8h2me
 14. 14. string test = "Sex"; test += "y"; //Sexy const char *str = test.c_str(); //Sexy int pos = test.find("xy", 0); //2 test.substr(2, 2); //xy test.append(3, 'Y'); //SexyYYY test.erase(4, 10); //Sexy http://en.cppreference.com/w/cpp/string/basic_string http://cpp.sh/6nxf4
 15. 15. Đọc/ghi file
 16. 16. Ghi file #include <iostream> #include <fstream> using namespace std; int main () { string fileName = "example.txt"; ofstream fileOut (fileName); if (fileOut.is_open()) { fileOut << "This is a line.n"; fileOut << "This is another line.n"; fileOut.close(); } else { cout << "Unable to open file"; } return 0; } http://cpp.sh/7a6c
 17. 17. Đọc file string line; ifstream fileIn (fileName); if (fileIn.is_open()) { while (getline (fileIn,line) ) { cout << line << 'n'; } fileIn.close(); } else { cout << "Unable to open file"; }
 18. 18. C++ vector: dynamic array array: fixed array
 19. 19. C vs C++ array • C chỉ có mảng kích thước cố định ngay sau khi cấp phát • C++ có: – vector: dynamic size array – array: fixed size array – list: linked list
 20. 20. C array • Kích thước mảng cố định khi khởi tạo • Có thể cấp phát mảng trong vùng nhớ heap C++ vector • Có thể thêm bớt phần tử • Dùng toán tử [] và iterator để truy xuất phần tử • Có nhiều method hữu dụng
 21. 21. vector<int> numbers = {1, 2, 3, 4}; for (auto i : numbers) { cout << i << endl; } for (int i = 0; i < numbers.size(); i+= 2) { cout << numbers[i] << endl; } numbers.push_back(5); numbers.push_back(6); numbers.push_back(7); numbers.pop_back(); Dùng iterator Dùng indexing Thêm phần tử dễ dàng
 22. 22. vector<int> array = {1, 2, 3, 4}; array.push_back(5); array.push_back(6); array.push_back(7); //1,2,3,4,5,6,7 array.pop_back(); //1,2,3,4,5,6 auto begin = array.begin(); //begin = 1 begin += 3; //begin = 4 array.insert(begin, 1, 100); //1,2,3,100,4,5,6 auto end = array.end(); // end -= 2; //5 array.insert(end, 1, 101); //1,2,3,100,4,101,5,6
 23. 23. #include <iostream> #include <vector> using namespace std; int main () { vector<int> arr = {1, 4, 2, 6, 3, 10, 9, 0}; sort(arr.begin(), arr.end()); for (auto i: arr) { cout << i << " "; } //0 1 2 3 4 6 9 10 return 0; } Sắp xếp mảng C++ http://cpp.sh/2hqlpsort(arr.begin(), arr.end(), greater<int>()); Sắp xếp giảm dần
 24. 24. array<int, 6> fixArr = {1, 2, 3, 4}; for (auto i: fixArr) { cout << i << " "; //1 2 3 4 0 0 } vector • Thêm bớt phần tử cuối: push_back, pop_back • Chèn phần tử vào giữa array • Mảng cố định • Giống với mảng C
 25. 25. class Student { public: string name; int age; Student(string name, int age) { this->name = name; this->age = age; } }; vector<Student> students; students.push_back(Student("Cuong", 10)); students.push_back(Student("Linh", 14)); http://cpp.sh/2vgkf
 26. 26. Hãy sắp xếp sinh viên theo tuổi • Cách 1: viết hàm so sánh • Cách 2: viết chồng toán tử so sánh đối với class Student http://cpp.sh/9kutz
 27. 27. • Dynamic array • Operator [] vector list • Linked List • Không có []
 28. 28. list<int> listInt = {1, 2, 3, 4}; listInt.push_back(5); listInt.push_front(0); auto iter = listInt.begin(); advance(iter, 2); listInt.erase(iter); // Erase all even numbers (C++11 and later) for (auto it = listInt.begin(); it != listInt.end(); ) { if (*it % 2 == 0) { it = listInt.erase(it); } else { ++it; } } for (auto i: listInt) { cout << i << " "; } http://cpp.sh/7ahzb
 29. 29. Dồn chẵn sang trái, lẻ sang phải • Use two indexes, left and right. • Put left index at the start of array and right at the end of the array. • Increment left till odd number is not found. • Decrement right till even number is not found. • Swap left and right elements • Do it till left<right int arr[] = {1,2,3,4,6,8,7,12}; Output: [12, 2, 8, 4, 6, 3, 7, 1]
 30. 30. #include <iostream> #include <vector> using namespace std; int main() { vector<int> arr = {9, 10, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 7, 12}; auto left = arr.begin(); auto right = arr.end() - 1; while (left < right) { if (*left % 2 == 0) { left++; } else if (*right % 2 == 0) { auto temp = *left; *left = *right; *right = temp; } if (*right % 2 == 1) { right--; } } for (auto i: arr) { cout << i << " "; } return 0; } http://cpp.sh/6w6vo
 31. 31. Kiểm thử C++ sử dụng catch.hpp (ngoài lề một chút)
 32. 32. #define CATCH_CONFIG_MAIN /* This tells Catch to provide a main() - only do this in one cpp file */ #include "catch.hpp" unsigned int Factorial(unsigned int number) { return number <= 1 ? number : Factorial(number - 1) * number; } TEST_CASE("Factorials are computed", "[factorial]"){ REQUIRE( Factorial(1)==1); REQUIRE( Factorial(2) == 2); REQUIRE( Factorial(3)== 6); REQUIRE( Factorial(10)== 3628800); } https://github.com/philsquared/Catch Chỉ cần copy file catch.hpp vào project file này gồm cả header lẫn implementation nên khá lớn
 33. 33. vector<int> separateOddEven(vector<int> arr) { auto left = arr.begin(); auto right = arr.end() - 1; while (left < right) { if (*left % 2 == 0) { left++; } else if (*right % 2 == 0) { auto temp = *left; *left = *right; *right = temp; } if (*right % 2 == 1) { right--; } } return arr; } Biến nó thành một hàm có tham số vào và kết quả trả về
 34. 34. #include <iostream> #include <vector> using namespace std; #define CATCH_CONFIG_MAIN // This tells Catch to provide a main() - only do this in one cpp file #include "catch.hpp" TEST_CASE("Separate Odd Event", "[separate]") { REQUIRE(separateOddEven({1, 2}) == vector<int>({2, 1})); REQUIRE(separateOddEven({1, 3, 2}) == vector<int>({2, 3, 1})); REQUIRE(separateOddEven({9, 10, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 7, 12}) == vector<int>({12, 10, 8, 2, 6, 4, 3, 1, 7, 9})); } Sử dụng catch https://gist.github.com/TechMaster/fa5076be4feb8b02b4ede393e7eddf92
 35. 35. Hãy học thói quen viết kiểm thử • Kiểm thử được (testable) giúp hàm: – Có tham số vào ra rõ ràng – Có chức năng cụ thể và cô đọng – Phân tách module rõ hơn, không viết logic chi tiết vào main – Tái sử dụng tốt hơn • Xây dựng bộ test case: đúng vs sai giúp lập trình viên chuẩn bị cả những tình huống xấu
 36. 36. Bài tập thực hành
 37. 37. Quản lý sinh viên • Tạo class student • Sử dụng vector để lưu trữ • Sử dụng sort để sắp xếp

×