Successfully reported this slideshow.

Message Viet

1,012 views

Published on

Published in: Education, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Message Viet

 1. 1. BÙc thông ˙iŒp cßa nh»ng ngÜ'i ngoài TrÆi ˙ˆt Raël Editor MUGENDO Tokyo, Japan
 2. 2. Copyright - The Raëlian Foundation 2002 The right oh Raël to be identified as the author of this work has been asserted by him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher and copyright holder. ISSN: 0008-4476 Translated from the French Book: "Le Vrai Visage De Dieu", 1998 Edition. Originally this work was published in two books: (I) "Le Livre Qui Dit La Verite" Published in 1974 and (II) "Les Extra-Terrestres M´ont Emmene Sur Leur Planete" Published in 1975 This work combines the two related books, which constitutes the New Bible of Humanity, given by our creators Elohim. 2
 3. 3. Młc lłc 3
 4. 4. 4
 5. 5. MC LC T˘p m¶t .....................................................................10 SÆch thu˘t vŠ s¿ th˘t ................................................. 10 Ch‹÷ng 1..................................................................12 Cu∂c g•p g´.......................................................................12 Ch‹÷ng 2..................................................................20 Sø th∆t ...............................................................................20 S·ng thâ kö ....................................................................20 ÒÂi h“ng th˚y ................................................................29 Th·p Ba bÍn...................................................................33 SÙ «Ùm v‡ GÙ mo r÷ ......................................................34 Sø hy sinh c˚a ¡p ra ham ...............................................35 Ch‹÷ng 3..................................................................37 Sø chÊm nom nhªng ng‹©i «‹Æc chÜn................................37 MÙi se............................................................................37 Nhªng chiâc kËn ™ GiÍ ri cÙ...........................................44 Sam sÙn - con ng‹©i th¿n giao c·ch c‰m ........................46 SŸ gi‰   li ......................................................................50 Sø sinh sÙi b·nh mÏ ........................................................52 Nhªng «Ôa bay c˚a   xÍ chi Ín .......................................55 Sø ph·n xÈt cu”i c˘ng ....................................................64 Sa tan .............................................................................68 Lo‡i ng‹©i «„ khÙng thã hiãu «‹Æc.................................70 Ch‹÷ng 4..................................................................77 Vai trÚ c˚a ÒŸc Ki tÙ..........................................................77 Sø th¯ thai......................................................................77 Nhªng nän nh‚n loÂi t‹÷ng «“ng....................................81 Nhªng phÈp l khoa hÜc.................................................85 5
 6. 6. XŸng «·ng vßi di s‰n ..................................................... 87 Ch‹÷ng 5..................................................................92 Sø t∆n thâ .......................................................................... 92 1946:nÊm «¿u tiÍn c˚a kõ nguyÍn mßi........................... 92 Sø ch√m dŸt c˚a Gi·o h∂i .............................................. 94 Sø s·ng l∆p qu”c gia Do th·i.......................................... 97 Nhªng sai l¿m c˚a Gi·o h∂i........................................... 99 Vä ngu“n g”c c˚a t√t c‰ c·c tÙn gi·o ........................... 101 Con ng‹©i: cÊn bånh c˚a v¤ tr¯.................................... 103 Thuyât tiân hÛa: m∂t «iäu huyÕn ho•c.......................... 105 Ch‹÷ng 6 ............................................................................................................109 Nhªng khuyân d¯ mßi ................................................. 109 Nän thiÍn t‡i trŒ............................................................ 109 Ch˚ nghÔa nh‚n loÂi..................................................... 111 ChÌnh ph˚ ho‡n c¿u ..................................................... 114 SŸ mÂng c˚a c·c bÂn.................................................... 114 Ch‹÷ng 7 ............................................................................................................119 Ng‹©i Elohim.............................................................. 119 Bom nguyÍn t∫ ............................................................ 119 NÂn nh‚n m„n ............................................................. 120 BÌ m∆t c˚a sø b√t t∫ ..................................................... 123 Gi·o d¯c b¢ng hÛa ch√t ............................................... 129 Hiåp h∂i Rael .............................................................. 132 T∆P HAI ................................................................ 143 Nhªng ng‹©i ngo‡i Tr·i «Öt «„ mang tÙi «ân h‡nh tinh hÜ.......................143 L©i nÛi «¿u .................................................................. 145 Ch‹÷ng 1 ............................................................................................................146 Qu„ng «©i tÙi cho «ân cu∂c g•p g´ «¿u tiÍn................. 146 Hai nÊm trÙi qua.......................................................... 146 Tu∞i th÷, v∆t thã bay khÙng x·c «Œnh trÍn v˘ng tr©i Ambert ........................................................................ 148 6
 7. 7. ÒŸc Gi·o ho‡ng tÊng lª ...............................................149 Th÷ ca..........................................................................151 Cu∂c g•p g´.................................................................164 Nhªng cu∂c h∂i th‰o ....................................................168 Ch‹÷ng 2 ............................................. PAGEREF _Toc14861161 h 170 Cu∂c g•p g´ thŸ hai ............................ PAGEREF _Toc14861162 h 170 Sø xu√t hiån v‡o ng‡y 31 th·ng 7 nÊm 1975 PAGEREF _Toc14861163 h 170 BŸc thÙng «iåp thŸ hai..................... PAGEREF _Toc14861164 h 173 Ph∆t gi·o................................................. PAGEREF _Toc14861165 h 179 KhÙng th‹Æng «â, khÙng linh h“n.................................182 ThiÍn «‹©ng h gißi .....................................................185 Thâ gißi kh·c ...............................................................189 Cu∂c g•p m•t vßi c·c sŸ gi‰ x‹a ..................................191 M∂t tho·ng c‰m nh∆n vä thiÍn «‹©ng...........................200 Nhªng khuyân d¯ mßi..................................................208 Vä d‚n t∂c Do th·i .......................................................210 Ch‹÷ng 3................................................................214 C·c chÏa khÛa ..................................................................214 L©i nÛi «¿u...................................................................214 Con ng‹©i ....................................................................215 Sø khai sinh .................................................................216 Sø gi·o d¯c ..................................................................218 Sø tiân triãn..................................................................223 X„ h∂i v‡ chÌnh quyän..................................................230 Sø tham thiän v‡ c¿u nguyån........................................237 Nghå thu∆t ...................................................................240 Sø tham thiän c‰m nh∆n ...............................................241 Nän cÙng lö c˚a lo‡i ng‹©i...........................................243 Nän khoa hÜc...............................................................246 N„o b∂ con ng‹©i.........................................................248 Th©i s√m ngª ...............................................................249 7
 8. 8. Sø liÍn lÂc th¿n c‰m..................................................... 251 Sø t‹™ng th‹™ng........................................................... 256 Nhªng Th¿y gi‰ng ....................................................... 267 M∂t bŸc thÙng «iåp mßi c˚a ng‹©i Elohim!..................... 271 ThÙng «iåp ng‡y 13 th·ng 12 nÊm 52 .............................. 271 PHÄ CH⁄ C—A T¡C GIÅ- 1997 ..................................... 276 Nhªng tÏm hiãu thÍm vä t·c gi‰ ................................... 284 C‰m ÷n........................................................................ 287 Nhªng s·ch kh·c c˚a Rael........................................... 288 8
 9. 9. 9
 10. 10. T∆p m∂t S·ch thu∆t vä sø th∆t (The Book Which Tells The Truth) 10
 11. 11. N÷i g•p g´ «¿u tiÍn c˚a Rael: n˙i l∫a Puy De Lassolas, g¿n Clermont-Ferrand, v‡o ng‡y 13 th·ng 12 nÊm 1973. 11
 12. 12. Ch‹÷ng 1 Cu∂c g•p g´ (The Encounter) Tÿ l˙c lÍn chÌn, tÙi luÙn luÙn cÛ mái m∂t niäm say mÍ: «ua xe h÷i v‡ s™ dÔ tÙi s·ng l∆p m∂t t∆p san chuyÍn mÙn vä mÙn «ua n‡y c·ch «‚y ba nÊm l‡ «ã «‹Æc s”ng trong mÙi tr‹©ng «¿y ph√n khÌch n÷i con ng‹©i tÏm c·ch chiân th°ng mÏnh b¢ng c·ch v‹Æt qua nhªng k» kh·c. Tÿ tu∞i th÷ √u Ím «Àp nh√t, tÙi «„ ‹ßc mong m∂t ng‡y n‡o sÎ tr™ th‡nh tay «ua v‡ m÷ th√y mÏnh theo gÛt Fangio. Nh© nhªng liÍn hå thu th∆p «‹Æc qua t© b·o mÏnh tÂo, tÙi «„ cÛ thã tø theo «u∞i c·c cu∂c «ua v‡ luÙn «Ât th‡nh tÌch kh· s·ng chÛi: m∂t ch¯c c˙p th‹™ng hiån tÂi trang trÌ ™ nh‡ tÙi. V‡o bu∞i s·ng 13 th·ng 12 nÊm 1973, lö do tÙi «ân d„y n˙i l∫a cao nh√t v˘ng Clermont Ferrand l‡ «ã hÌt th™ m∂t ch˙t chŸ khÙng h£n l‡ «ã d‹Æt xe. V‡ tÙi d©i gÛt sau m∂t nÊm dong ru∞i theo nhªng cu∂c «ua, tÿ vÚng n‡y «ân vÚng kh·c, g¿n nh‹ c‰ th©i gian s”ng trÍn b”n b·nh xe. KhÙng khÌ m·t m» v‡ b¿u tr©i xam x·m vßi lßp m’ng s‹÷ng. TÙi b‹ßc «i v‡ l‡m m∂t v‡i «∂ng t·c thã d¯c. TÙi d¿n d¿n r©i xa con «‹©ng n÷i «„ «∆u xe v‡ d‹©ng nh‹ bŒ g°n ch•t vßi m¯c «Ìch «i «ân trung t‚m miång n˙i l∫a Le Puy de Lassolas, n÷i tÙi th‹©ng c°m trÂi vßi gia «Ïnh v‡o m˘a hË. Phong c‰nh sao m‡ kˇ diåu v‡ hªu tÏnh! Tho·ng nghÔ r¢ng h‡ng ng‡n nÊm tr‹ßc «‚y n÷i tÙi «•t ch‚n, dÚng ph˙n thÂch tuÙn ch‰y ™ nhiåt «∂ cao khÙng thã t‹™ng... Giªa c·c «· bÜt s°t, ta v≈n cÛ thã th√y «‹Æc nhªng «· dung nham «¿y m‡u s°c trang trÌ. C‚y c’ khÙ c¢n gÆi nhß man m·c «ân v˘ng Provence dŒu ·nh m•t tr©i... TÙi quay vä v‡ nhÏn l¿n cu”i nhªng «Ãnh n˙i chÂy vÚng «‹Æc tÂo do sø ch“ng ch√t
 13. 13. dung nham. N÷i «‚y, «„ bao l¿n tÙi «˘a vui l‹ßt d‡i nh‹ tr‹Æt tuyât theo nhªng con d”c døng «Ÿng. Báng nhiÍn, trong s‹÷ng m˘, tÙi chÆt th√y nh√p nh·y m∂t tia s·ng «’, tiâp «Û, m∂t dÂng trøc thÊng «·p xu”ng h‹ßng vä tÙi. Nh‹ng nâu l‡ trøc thÊng, h£n ph‰i cÛ tiâng «∂ng, ng‹Æc lÂi, tÙi ho‡n to‡n khÙng nghe th√y gÏ, ngay c‰ m∂t tiâng rÏ r‡o. M∂t khinh khÌ c¿u? V∆t thã √y hiån l÷ l∫ng c·ch m•t «√t hai m‹÷i mÈt v‡ tÙi nh∆n th√y nÛ cÛ dÂng bÀt. M∂t «Ôa bay? TÙi tin «iäu «Û tÿ l‚u nh‹ng khÙng hä hy vÜng cÛ ng‡y «‹Æc th√y b¢ng chÌnh m°t mÏnh. NÛ r∂ng kho‰ng b‰y mÈt «‹©ng kÌnh, phÌa d‹ßi b¢ng ph£ng v‡ cong v“ng phÌa trÍn; chiäu cao kho‰ng hai mÈt r‹´i. Tÿ bÍn d‹ßi, m∂t tia s·ng «’ cøc mÂnh nh√p nh·y v‡ trÍn «Ãnh c˚a nÛ, m∂t lu“ng s·ng tr°ng chiâu tÿng ch•p nh‹ «Ën chßp m·y ‰nh. Lu“ng s·ng tr°ng n‡y g°t «ân nái tÙi khÙng thã n‡o nhÏn m‡ khÙng nheo m°t. V∆t thã tiâp t¯c h xu”ng khÙng m∂t tiâng «∂ng v‡ b√t «∂ng c·ch m•t «√t hai mÈt. TÙi sªng s© v‡ ho‡n to‡n tÍ liåt. Ch£ng nhªng tÙi «„ khÙng sÆ h„i m‡ cÚn c‰m th√y tr‡n ng∆p niäm h‚n hoan trong m∂t l˙c. TÙi h”i tiâc ghÍ gßm vÏ khÙng cÛ m·y ‰nh. V‡ r“i «iäu khÛ tin x‰y ra: c·nh c∫a s∆p d‹ßi cá m·y hÈ m™ v‡ m∂t dÂng thang g√p th‰ xu”ng «√t. TÙi hiãu r¢ng m∂t sinh v∆t s°p b‹ßc ra v‡ tø h’i nÛ sÎ cÛ d·ng d√p thâ n‡o. Hai b‡n ch‚n xu√t hiån, r“i c‰ hai ch‚n, «iäu l‡m tÙi h÷i vªng t‚m vÏ d·ng v» n‡y gi”ng m∂t con ng‹©i. ThoÂt tiÍn tÙi chÆt th√y xu√t hiån to‡n b∂ l‡ m∂t «Ÿa tr», sau c˘ng, b‹ßc xu”ng c¿u thang v‡ tiân th£ng vä phÌa tÙi. TÙi nh∆n ra «Û khÙng ph‰i l‡ m∂t «Ÿa tr» d˘ vÛc d·ng «∂ chÿng m∂t mÈt hai m‹÷i. Ng‹©i cÛ «Ùi m°t h÷i xâch, tÛc «en d‡i v‡ chÚm r‚u «en nh’. Ng‹©i ngÿng lÂi c·ch tÙi «∂ m‹©i hai mÈt. TÙi khÙng hä nh˙c nhÌch. Ng‹©i m•c m∂t b∂ «“ liän m‡u l¯c ph˚ to‡n th‚n v‡ «¿u d‹©ng nh‹ «ã tr¿n vßi m∂t v¿ng 13
 14. 14. h‡o quang l bao quanh. KhÙng h£n l‡ h‡o quang nh‹ng tøa nh‹ khÙng khÌ chung quanh khuÙn m•t ng‹©i h÷i t’a s·ng v‡ dao «∂ng. Òiäu √y d‹©ng nh‹ l‡m th‡nh m∂t l“ng c¿u vÙ hÏnh, gi”ng nh‹ m∂t qu‰ bÛng m’ng manh khÛ nh∆n ra. N‹ßc da ng‹©i tr°ng s°c l¯c, h÷i gi”ng da k» «au gan. Ng‹©i c‹©i nhÀ vßi tÙi. TÙi nghÔ «iäu t”t nh√t l‡ «·p tr‰ n¯ c‹©i √ylÂi. TÙi b”i r”i nh‹ng c¤ng mÃm c‹©i «·p lÂi v‡ c˙i nhÀ «¿u ra d√u ch‡o «Ûn. Ng‹©i c¤ng «·p y nh‹ v∆y. Òã xem ng‹©i √y cÛ thã hiãu mÏnh khÙng, tÙi h’i: « ‘ng tÿ «‚u «ân?» Ng‹©i tr‰ l©i vßi giÜng nÛi mÂnh mÎ, ‚m tiât rı råt v‡ pha ch˙t giÜng m¤i: « Tÿ r√t xa... - ‘ng nÛi tiâng Ph·p? - TÙi nÛi «‹Æc mÜi ngÙn ngª trÍn thâ gißi. - ‘ng «ân tÿ m∂t h‡nh tinh kh·c? - V‚ng.» Trong khi nÛi, ng‹©i «ân g¿n c·ch tÙi «∂ hai mÈt. «Ò‚y l‡ l¿n «¿u tiÍn Ùng «ân Tr·i «√t? - ó khÙng! - ‘ng r√t th‹©ng hay «ân «‚y? - CÛ thã cho l‡ nh‹ v∆y nâu vÙ c˘ng khiÍm nh‹©ng m‡ nÛi. - ‘ng «ân «‚y l‡m gÏ? - HÙm nay, nÛi chuyån vßi anh. - Vßi tÙi? - Ph‰i. Vßi anh, Claude Vorilhon, ch˚ nhiåm m∂t t∆p san thã thao nh’, cÛ gia «Ïnh, cha c˚a hai «Ÿa bÈ. -...L‡m sao Ùng biât t√t c‰ «iäu «Û? 14
 15. 15. - Ch˙ng tÙi quan s·t anh tÿ l‚u. - TÂi sao l‡ tÙi? - Ò˙ng ngay «iäu tÙi mu”n nÛi vßi anh. TÂi sao anh «ân «‚y v‡o bu∞i s·ng m˘a «Ùng lÂnh lÎo n¿y? - TÙi khÙng biât... tÙi mu”n th‰ b∂ n÷i tho·ng khÌ... - Anh th‹©ng «ân «‚y khÙng? - CÛ, v‡o m˘a hË, nh‹ng h¿u nh‹ khÙng bao gi© v‡o th©i kˇ n¿y. - Thâ tÂi sao hÙm nay x‰y ra cu∂c «i dÂo n¿y? Anh «„ dø «Œnh «iäu «Û l‚u r“i ph‰i khÙng? - KhÙng. TÙi khÙng biât. Ngay s·ng nay, khi thŸc d∆y, tÙi «∂t nhiÍn mu”n «ân «‚y. - Anh «ân «‚y vÏ tÙi mu”n g•p anh. Anh cÛ tin v‡o th¿n giao c·ch c‰m khÙng? - CÛ, h£n nhiÍn. ÒÛ l‡ «ä t‡i luÙn l‡m tÙi quan t‚m c¤ng nh‹ t√t c‰ nhªng gÏ liÍn quan «ân «iäu m‡ con ng‹©i gÜi l‡ ««Ôa bay». TÙi «„ khÙng hä nghÔ r¢ng mÏnh g•p «iäu √y. - Thâ «√y, tÙi «„ d˘ng th¿n giao c·ch c‰m khiân anh «ân «‚y. TÙi cÛ r√t nhiäu «iäu «ã nÛi. Anh «„ «Üc Th·nh kinh ch‹a? - R“i, tÂi sao Ùng h’i tÙi «iäu «Û? - Anh «„ «Üc nÛ tÿ l‚u? - KhÙng, tÙi chà vÿa mua c·ch «‚y v‡i hÙm. 15
 16. 16. - TÂi sao? - TÙi khÙng biât, «∂t ng∂t tÙi mu”n «Üc nÛ. - C¤ng qua th¿n giao c·ch c‰m tÙi khiân anh mua s·ch. TÙi cÛ r√t nhiäu «iäu «ã nÛi v‡ tÙi «„ chÜn anh cho m∂t nhiåm v¯ khÛ khÊn. V‡o trong khoang thuyän c˚a tÙi, sÎ thÌch hÆp h÷n cho ch˙ng ta trÚ chuyån ch”c l·t.» TÙi theo ng‹©i b‹ßc lÍn c¿u thang phÌa d‹ßi cá m·y. NhÏn g¿n, «∂ng c÷ √y h÷i gi”ng c·i chuÙng nh‹ng phÌa d‹ßi cÛ «·y ph“ng. BÍn trong cÛ hai chiâc ghâ lßn «•t «”i diån v‡ m•c d˘ c∫a m™, khÙng khÌ v≈n dÕ chŒu, ch£ng cÛ «Ën nh‹ng ·nh s·ng tø nhiÍn «ân tÿ mÜi phÌa. KhÙng m∂t thiât bŒ g°n t‹©ng nh‹ phÚng phi h‡nh «o‡n. M•t s‡n l‡ m∂t loÂi hÆp kim ·nh bÂc l≈n s°c xanh. Khi tÙi ng“i v‡o chiâc ghâ lßn v‡ th√p, nÛ «‹Æc l‡m tÿ m∂t ch√t h÷i trong su”t, khÙng m‡u v‡ r√t tiån nghi, ng‹©i «‡n Ùng nh’ ng“i tr‹ßc m•t tÙi, trong chiâc ghâ y håt nh‹ng nh’ v‡ cao h÷n «ã khuÙn m•t ng‹©i ™ c˘ng t¿m vßi tÙi. Ng‹©i chÂm v‡o m∂t ph¿n c˚a t‹©ng v‡ t√t c‰ cá m·y tr™ nÍn trong su”t ngoÂi trÿ s‡n v‡ trÍn «Ãnh. Ch˙ng tÙi nh‹ ng“i ngo‡i tr©i nh‹ng trong sø √m ·p. Ng‹©i khuyÍn tÙi c™i ·o kho·c, tÙi l‡m theo v‡ ng‹©i nÛi tiâp: «Anh h”i tiâc khÙng cÛ m·y ‰nh «ã thu∆t lÂi cu∂c nÛi chuyån c˚a ch˙ng ta cho mÜi ng‹©i nh‹ m∂t chŸng cß ph‰i khÙng? - H£n nhiÍn. - H„y nghe tÙi. Anh sÎ kã lÂi vßi hÜ c˘ng nÛi lÍn sø th∆t vä mÜi «iäu v‡ vä ch˙ng tÙi. T˘y theo ph‰n Ÿng c˚a hÜ, ch˙ng tÙi sÎ xem mÏnh cÛ thã tø do xu√t hiån m∂t c·ch cÙng khai cho hÜ th√y hay khÙng. H„y ch© biât t√t c‰ tr‹ßc khi trÏnh b‡y «ã cÛ thã ch”ng tr‰ 16
 17. 17. vßi nhªng k» khÙng tin anh v‡ ch‹ng cho hÜ th√y nhªng b¢ng chŸng khÙng ch”i c„i «‹Æc. Anh sÎ ghi t√t c‰ nhªng «iäu tÙi nÛi v‡ «Ûng th‡nh s·ch «ã l‹u h‡nh. - TÂi sao Ùng chÜn tÙi? - Vßi nhiäu lö do. Ò¿u tiÍn, ph‰i l‡ ng‹©i thu∂c m∂t n‹ßc «Ûn nh∆n nhanh nhªng lu“ng t‹ t‹™ng mßi m» v‡ cÛ thã ph·t biãu nÛ. N‹ßc Ph·p l‡ n÷i nƒy m¿m nän d‚n ch˚ v‡ hÏnh ‰nh c˚a nÛ trÍn to‡n Tr·i «√t l‡ biãu t‹Æng c˚a xŸ s™ tø do. Kâ «Û, ph‰i l‡ ng‹©i thÙng minh v‡ c™i m™. Cu”i c˘ng v‡ thiât yâu ph‰i l‡ ng‹©i cÛ t‹ t‹™ng tø do nh‹ng khÙng ch”ng tÙn gi·o. Vßi cha l‡ Do th·i v‡ mÀ l‡ ThiÍn ch˙a gi·o, anh tÂo gÂch n”i lö t‹™ng giªa hai gißi d‚n quan trÜng trong lŒch s∫ thâ gißi. M•t kh·c, ph¿n lßn nhªng hoÂt «∂ng c˚a anh khÙng hä «•t anh v‡o c·c ph·t hiån khÛ tin v‡ sÎ khiân l©i nÛi c˚a anh trung thøc h÷n. KhÙng l‡ nh‡ khoa hÜc, anh sÎ khÙng r°c r”i sø viåc v‡ diÕn gi‰i nÛ m∂t c·ch «÷n gi‰n. KhÙng l‡ nh‡ vÊn, anh sÎ khÙng viât nhªng c‚u phŸc tÂp v‡ khÛ hiãu cho «Ùng «‰o ng‹©i «Üc. Sau hât, ch˙ng tÙi quyât «Œnh chÜn m∂t ng‹©i sinh sau v¯ n∞ nguyÍn t∫ «¿u tiÍn v‡o nÊm 1945 v‡ anh sinh v‡o nÊm 1946. Ch˙ng tÙi theo dıi anh tÿ khi mßi sinh v‡ ngay c‰ tr‹ßc «Û. ÒÛ l‡ lö do ch˙ng tÙi chÜn anh. Anh cÚn th°c m°c gÏ nªa khÙng? - ‘ng tÿ «‚u «ân? - Tÿ m∂t h‡nh tinh xa xÙi m‡ tÙi sÎ khÙng nÛi cho anh biât vÏ e nâu lo‡i ng‹©i khÙng khÙn ngoan, hÜ sÎ qu√y r¿y sø yÍn tÔnh c˚a ch˙ng tÙi. - Ph‰i l‡ r√t xa khÙng? 17
 18. 18. - R√t xa, chà nÛi vä kho‰ng c·ch thÙi, anh sÎ hiãu r¢ng mÏnh khÙng thã «ân «‹Æc vßi t¿m kiân thŸc kœ thu∆t v‡ khoa hÜc c˚a mÏnh hiån nay. - C·c Ùng tÍn l‡ gÏ? - Ch˙ng tÙi l‡ lo‡i ng‹©i nh‹ c·c bÂn v‡ s”ng trÍn m∂t h‡nh tinh kh· gi”ng Tr·i «√t. - ‘ng m√t bao l‚u «ã «i «ân Tr·i «√t? - B¢ng th©i gian «ã nghÔ «ân. - TÂi sao Ùng «ân Tr·i «√t? - Òã xem lo‡i ng‹©i «i «ân «‚u v‡ thÊm nom hÜ. HÜ l‡ t‹÷ng lai, ch˙ng tÙi l‡ qu· khŸ. - C·c Ùng cÛ «Ùng khÙng? - ÒÙng h÷n c·c bÂn. - TÙi mu”n «ân h‡nh tinh c˚a c·c Ùng, «‹Æc khÙng Â? - KhÙng. Ò¿u tiÍn, anh khÙng s”ng «‹Æc ™ «Û. KhÌ quyãn kh·c xa n÷i c·c bÂn v‡ anh «„ khÙng «‹Æc luyån t∆p «¿y «˚ «ã chŒu «øng cu∂c h‡nh trÏnh. - TÂi sao ch˙ng ta g•p nhau ™ «‚y? - VÏ miång n˙i l∫a l‡ n÷i lö t‹™ng «ã tr·nh nhªng dÚm ngÛ qu√y nhiÕu. B‚y gi©, tÙi s°p vä. H„y tr™ lÂi «‚y v‡o ng‡y mai, c˘ng gi©, mang theo Th·nh kinh v‡ gi√y b˙t «ã ghi chÈp. Òÿng mang m∂t 18
 19. 19. thŸ gÏ b¢ng kim loÂi v‡ «ÿng nÛi gÏ vßi ai vä cu∂c h∂i «‡m c˚a ch˙ng ta, nâu khÙng, ch˙ng ta sÎ khÙng g•p lÂi nhau.» Ng‹©i «ã tÙi tr™ xu”ng b¢ng chiâc thang nh’, «‹a tÙi ·o kho·c v‡ v≈y tay ch‡o. C¿u thang tø xâp lÂi, c·nh c∫a s∆p «Ûng lÂi khÙng m∂t ch˙t tiâng «∂ng, c¤ng ch£ng hä cÛ tiâng rÏ r‡o hay tiâng rÌt nhŸt Ûc, cá m·y bay lÍn nhÀ nh‡ng «ân «∂ b”n trÊm mÈt r“i tho°t biân m√t trong s‹÷ng m˘. 19
 20. 20. Ch‹÷ng 2 Sø th∆t (The Truth) S·ng thâ kö. ÒÂi h“ng th˚y. SÙ «Ùm v‡ GÙ mo r÷. Sø hy sinh c˚a ¡p ra ham SÆng th‰ kš (Genesis) S·ng hÙm sau, tÙi «ân chá hÀn vßi t∆p gi√y, b˙t v‡ Th·nh kinh. Cá m·y lÂi xu√t hiån theo gi© «„ «Œnh v‡ tÙi g•p lÂi c˘ng chÌnh con ng‹©i nh’, ng‹©i m©i tÙi v‡o v‡ m©i ng“i n÷i chiâc ghâ b‡nh tiån nghi. TÙi «„ khÙng hä nÛi gÏ vßi ai, ngay c‰ vßi ng‹©i th‚n mÏnh v‡ ng‹©i h‡i lÚng khi hiãu tÙi biât giª bÌ m∆t. Ng‹©i nh°c tÙi ghi v‡ b°t «¿u nÛi. «Ò„ r√t l‚u, trÍn h‡nh tinh xa th£m c˚a ch˙ng tÙi, con ng‹©i «„ «i «ân trÏnh «∂ kœ thu∆t v‡ khoa hÜc nh‹ mŸc «∂ c˚a c·c bÂn sÎ «Ât trong t‹÷ng lai g¿n «‚y. HÜ b°t «¿u s·ng tÂo nhªng dÂng s÷ kh™i v‡ phÙi thai c˚a sø s”ng, nhªng tâ b‡o s”ng trong ”ng nghiåm. Òiäu «Û l‡m ph√n khÌch mÜi ng‹©i. HÜ ho‡n h‰o kœ thu∆t c˚a mÏnh v‡ b‹ßc sang châ tÂo c·c th˙ v∆t bÈ nh’ kˇ qu•c, «ân l˙c d‹ lu∆n qu¿n ch˙ng v‡ chÌnh quyän h‡nh tinh ch˙ng tÙi nghiÍm c√m c·c nh‡ b·c hÜc tiâp t¯c th∫ nghiåm v‡ châ ra nhªng qu·i v∆t cÛ thã nguy hiãm cho c‰ c∂ng «“ng. Thøc ra, m∂t trong nhªng con th˙ n‡y «„ x∞ng chu“ng v‡ t·c hÂi cho nhiäu ng‹©i. Ò“ng th©i, cÙng cu∂c th·m hiãm liÍn h‡nh tinh v‡ liÍn ng‚n h‡ «„ tiân b∂, hÜ quyât «Œnh «i «ân m∂t h‡nh tinh xa xÙi, h∂i t¯ g¿n nh‹ t√t c‰ «iäu kiån «ã hÜ cÛ thã tiâp t¯c n÷i «Û c·c th∫ nghiåm c˚a mÏnh. HÜ 20
 21. 21. chÜn Tr·i «√t n÷i c·c bÂn s”ng. ÒÛ l‡ lö do tÙi b‰o anh x∫ d¯ng Th·nh kinh, n÷i anh cÛ thã th√y lÂi nhªng d√u vât c˚a sø th∆t bŒ biân dÂng ch˙t Ìt do nhªng ng‹©i sao chÈp «„ khÙng thã nh∆n thŸc sø viåc d‹ßi gÛc «∂ kœ thu∆t v‡ cÚn ph˚ thÍm v» th¿n bÌ l≈n siÍu nhiÍn lÍn nhªng «iäu «„ «‹Æc mÙ t‰. Chà nhªng «oÂn c˚a Th·nh kinh tÙi s°p d≈n chŸng vßi anh l‡ quan trÜng. Nhªng ph¿n kh·c chà l‡ th÷ ca r‹©m r‡, ch˙ng ta sÎ khÙng b‡n «ân. C¤ng h„y nh∆n thŸc r¢ng tÿ h‡ng ng‡n nÊm, nh© lu∆t lå qui «Œnh khi sao lÂi Th·nh kinh khÙng «‹Æc thay «∞i m∂t ch˙t gÏ trong «Û, ngay c‰ m∂t d√u nh’ nÍn nghÔa s‚u v≈n cÚn cho d˘ b‰n viât mang «¿y l©i vÊn bÌ ƒn v‡ vÙ Ìch. H„y b°t «¿u b¢ng S·ng thâ kö, ch‹÷ng 1: «Ban «¿u ÒŸc Ch˙a Tr©i døng nÍn tr©i «√t.» (S·ng thâ kö 1:1) Elohim «˙ng nghÔa theo tiâng Do th·i c∞ l‡ «nhªng ng‹©i «ân tÿ b¿u tr©i» v‡ l‡ s” nhiäu, «„ «‹Æc dŒch m∂t c·ch khÙng «˙ng l‡ «ÒŸc Ch˙a Tr©i» trong v‡i b‰n Th·nh kinh. Òiäu «Û mu”n nÛi vä c·c nh‡ khoa hÜc «ân tÿ n÷i ch˙ng tÙi «„ nghiÍn cŸu tr‹ßc hât vä m∂t h‡nh tinh d‹©ng nh‹ h∂i «˚ «iäu kiån nh√t «ã thøc hiån nhªng dø «Œnh c˚a hÜ. HÜ «„ «tÂo ra» Tr·i «√t, th∆t ra l‡ kh·m ph· v‡ nh∆n th√y nÛ cÛ t√t c‰ c·c «iäu thiât yâu cho cÙng cu∂c kiân tÂo sø s”ng d˘ khÌ quyãn ho‡n to‡n kh·c vßi n÷i mÏnh. «Th¿n ÒŸc Ch˙a Tr©i v∆n h‡nh trÍn m•t n‹ßc». (S·ng thâ kö 1:2) HÜ thøc hiån nhiäu chuyân du h‡nh thÊm dÚ v‡ «iäu nh‹ c·c bÂn cÛ thã gÜi l‡ vå tinh nh‚n tÂo «‹Æc d‡n chung quanh Tr·i «√t «ã 21
 22. 22. tÏm hiãu vä kât c√u v‡ khÌ quyãn n÷i «Û. L˙c «Û, n‹ßc v‡ s‹÷ng m˘ ph˚ to‡n Tr·i «√t. «ÒŸc Ch˙a Tr©i th√y s·ng l‡ t”t l‡nh». (S·ng thâ kö 1:4) Òã tÂo sø s”ng trÍn Tr·i «√t_ Òiäu quan trÜng l‡ ph‰i biât m•t tr©i cÛ phÛng nhªng tia «∂c hÂi lÍn m•t «√t khÙng. Òiäu «Û «„ «‹Æc tÏm tÚi v‡ cho th√y m•t tr©i s‹™i √m «˙ng mŸc c˘ng khÙng di hÂi. Tia «s·ng l‡ t”t l‡nh». «V∆y, cÛ bu∞i chiäu v‡ bu∞i mai; √y l‡ ng‡y thŸ nhŸt». (S·ng thâ kö 1:5) Sø nghiÍn cŸu n‡y m√t nhiäu th©i gian. «M∂t ng‡y» t‹÷ng Ÿng vßi «Œnh kˇ kho‰ng hai ng‡n nÊm Tr·i «√t, giai «oÂn m‡ m•t tr©i c˚a c·c bÂn mÜc d‹ßi c˘ng d√u hiåu v‡o ng‡y xu‚n ph‚n. «(...) ph‚n rÎ n‹ßc ™ d‹ßi kho‰ng khÙng c·ch vßi n‹ßc ™ trÍn kho‰ng khÙng (...)». (S·ng thâ kö 1:7) Sau khi tÏm hiãu vä tia v¤ tr¯ phÌa trÍn t¿ng m‚y, hÜ b‹ßc xu”ng phÌa d‹ßi t¿ng m‚y v‡ ngÿng lÂi ™ bÍn trÍn m•t n‹ßc. Giªa n‹ßc trÍn kho‰ng khÙng: nhªng «·m m‚y, v‡ n‹ßc d‹ßi kho‰ng khÙng: biãn c‰ ph˚ to‡n Tr·i «√t. «Nhªng n‹ßc ™ d‹ßi tr©i ph‰i t¯ lÂi m∂t n÷i v‡ ph‰i cÛ chá khÙ cÂn b‡y ra». (S·ng thâ kö 1:9) Sau khi «„ nghiÍn cŸu bä m•t c·c «Âi d‹÷ng, hÜ thÊm dÚ v‡ th√y r¢ng ph¿n «·y d‹ßi n‹ßc khÙng s‚u l°m v‡ g¿n nh‹ «äu b¢ng ph£ng kh°p n÷i. HÜ d˘ng sŸc n∞ kh· mÂnh tÂo «ã «ƒy d“n «√t nh‹ 22
 23. 23. t·c d¯ng c˚a m·y ˚i «√t, gom v∆t ch√t tÿ «·y biãn lÍn m∂t n÷i l‡m th‡nh l¯c «Œa. Tÿ nguyÍn th˚y, chà cÛ m∂t l¯c «Œa trÍn qu‰ «√t v‡ g¿n «‚y, c·c nh‡ khoa hÜc c˚a c·c anh «„ nh∆n th√y r¢ng c·c l¯c «Œa giÂt xa nhau «„ tÿng kât hÆp ho‡n h‰o th‡nh m∂t l¯c «Œa duy nh√t. «Ò√t ph‰i sanh c‚y c’; c’ kât h∂t gi”ng, [...] c‚y kât qu‰ cÛ h∂t trong mÏnh, t˘y theo loÂi». (S·ng thâ kö 1:11-12) ü khu vøc thÌ nghiåm kˇ diåu v‡ b·t ng·t n‡y, chà tÿ nhªng s‰n phƒm hÛa hÜc, hÜ «„ tÂo ra c·c tâ b‡o thøc v∆t c˘ng muÙn v‡n loÂi c‚y c’. T√t c‰ nhªng ná løc c˚a hÜ «„ «∞ d“n cho sø sinh t“n. V‡i loÂi nh·nh c’ hÜ tÂo ra ph‰i cÛ thã tø n‰y n™. HÜ t‰n mÂn trÍn l¯c «Œa mÍnh mÙng n‡y th‡nh nhiäu nhÛm nghiÍn cŸu kh·c nhau v‡ mái nhÛm, t˘y khÌ h∆u v‡ c‰m hŸng, s·ng tÂo c‚y c’ kh·c nhau. HÜ t¯ hÜp «Œnh kˇ «ã so s·nh l≈n nhau c·c cu∂c nghiÍn cŸu c˘ng nhªng cÙng trÏnh. Tÿ xa th£m, h‡nh tinh c˚a hÜ theo dıi cÙng viåc n‡y vßi «¿y lÚng th·n ph¯c v‡ niäm say mÍ. Nhªng nghå sÔ n∞i b∆t nh√t xu”ng g•p c·c nh‡ b·c hÜc «ã gÆi ö s·ng tÂo m∂t v‡i loÂi c‚y c’ mang tÌnh trang trÌ v‡ «em lÂi c‰m gi·c dÕ chŒu tÿ d·ng v» hay m˘i h‹÷ng. «Ph‰i cÛ c·c vÏ s·ng trong kho‰ng khÙng trÍn tr©i, «•ng ph‚n ra ng‡y vßi «Ím v‡ d˘ng l‡m d√u «ã «Œnh thÏ tiât, ng‡y v‡ nÊm». (S·ng thâ kö 1:14) Trong khi quan s·t c·c vÏ sao v‡ m•t tr©i, hÜ tÌnh «‹Æc th©i gian c˚a ng‡y, th·ng, nÊm trÍn Tr·i «√t v‡ gi˙p hÜ d‡n xâp cu∂c s”ng ™ h‡nh tinh mßi, n÷i th©i gi© ho‡n to‡n kh·c biåt vßi h‡nh tinh 23
 24. 24. c˚a hÜ. Nhªng cu∂c kh‰o cŸu v¤ tr¯ gi˙p hÜ tø ho‡n h‰o «Œnh h‹ßng v‡ hiãu biât nhiäu h÷n vä qu‰ «√t. «N‹ßc ph‰i sinh c·c v∆t s”ng cho nhiäu v‡ c·c lo‡i chim ph‰i bay trÍn m•t «√t...». (S·ng thâ kö 1:20) HÜ s·ng t·c tiâp c·c sinh v∆t «¿u tiÍn d‹ßi n‹ßc. Tÿ lo‡i phiÍu sinh cho «ân nhªng lo‡i c· nh’, r“i lo‡i c· r√t lßn. Òã thâ gißi nh’ n‡y «‹Æc qu‚n bÏnh v‡ khÙng r¯i t‡n, hÜ tÂo c·c lo‡i rong «ã nuÙi s”ng lo‡i c· nh’, c· lßn Ên c· nh’ h¿u cho sø c‚n b¢ng sinh th·i «‹Æc thiât l∆p v‡ lo‡i n‡y khÙng bŒ diåt ch˚ng m•c d˘ bŒ Ên b™i lo‡i kh·c, nh‹ «iäu c·c anh gÜi hiån nay l‡ mÙi tr‹©ng sinh th·i giªa c·c «∂ng v∆t; «iäu «Û «„ th‡nh tøu tÿ r√t l‚u. HÜ t¯ hÜp th‹©ng xuyÍn v‡ t∞ chŸc c·c cu∂c thi «ã «Œnh ra nhÛm b·c hÜc «„ tÂo «‹Æc th˙ v∆t «Àp v‡ hay ho nh√t. Sau lo‡i c·, hÜ tÂo lo‡i chim. Ngo‡i ra, ph‰i nÛi r¢ng do yÍu c¿u c˚a c·c nghå sÔ «„ d‚ng c‰ c‰m hŸng l‡m thÊng hoa c·c m‡u s°c røc r´ nh√t kât hÆp vßi nhªng d·ng d√p g‚y kinh ngÂc nh√t cho muÙn th˙ nÍn «Ùi khi khiân ch˙ng r√t khÛ bay do b∂ lÙng «¿y tÙ «iãm v‡ c“ng känh. Nhªng cu∂c thi tiân xa h÷n; sau hÏnh d·ng, hÜ b∞ sung h‡nh vi c˚a th˙ v∆t v‡o m˘a giao ph”i «ã ch˙ng thøc hiån c·c v¤ «iåu kât «Ùi luÙn «‹Æc th·n ph¯c nh√t. Nh‹ng cÛ nhªng nhÛm b·c hÜc kh·c tÂo c·c con th˙ «·ng sÆ, loÂi qu·i th˙ «„ tÿng g‚y thÍm lö do cho nhªng k» khÙng mu”n hÜ th∫ nghiåm trÍn h‡nh tinh g”c: c·c loÂi r“ng m‡ c·c anh gÜi l‡ kh˚ng long hay kh˚ng «iãu. «Ò√t ph‰i sanh c·c v∆t s”ng t˘y theo loÂi, tŸc s˙c v∆t, cÙn tr˘ng, v‡ th˙ rÿng, «äu t˘y theo loÂi [...]». (S·ng thâ kö 1:24) 24
 25. 25. Sau c·c biãn h“ v‡ trÍn khÙng, hÜ tÂo th˙ v∆t trÍn «√t liän n÷i hå thøc v∆t «„ tr™ nÍn phong ph˙. Ò„ cÛ s§n thŸc Ên cho lo‡i Ên c’ v‡ «Û l‡ nhªng con th˙ «√t liän «‹Æc tÂo ra «¿u tiÍn. HÜ tÂo tiâp theo lo‡i Ên thŒt «ã qu‚n bÏnh lo‡i Ên c’. C·c ch˚ng loÂi n÷i «‚y c¤ng ph‰i qu‚n bÏnh l≈n nhau. HÜ c˘ng «ân tÿ m∂t h‡nh tinh vßi tÙi. TÙi l‡ m∂t trong nhªng ng‹©i «„ tÂo sø s”ng trÍn Tr·i «√t. Cho «ân khi nhªng ng‹©i gi’i nh√t trong c·c nhÛm mu”n s·ng tÂo ra m∂t con ng‹©i gi”ng ch˙ng tÙi theo ph‹÷ng ph·p nh‚n tÂo. Mái nhÛm b°t tay v‡o viåc. Ch˙ng tÙi cÛ thã nhanh chÛng so s·nh c·c tÂo phƒm vßi nhau. Nh‹ng c·c quan chŸc n÷i h‡nh tinh g”c n∞i gi∆n vä viåc ch˙ng tÙi thøc hiån «tr» ”ng nghiåm», m•t kh·c, liåu ch˙ng cÛ thã «ân t∆n n÷i hÜ g‚y «iäu kinh ho‡ng. HÜ e ngÂi r¢ng lo‡i ng‹©i n‡y sÎ l‡ m”i nguy c˚a hÜ nâu b‰n lÔnh hay nÊng løc c˚a ch˙ng t’ ra v‹Æt tr∂i nhªng ng‹©i «„ tÂo ch˙ng. Ch˙ng tÙi ph‰i kö kât «ã ch˙ng s”ng s÷ khai, khÙng hä tiât l∂ vä khoa hÜc v‡ huyän bÌ hÛa c·c h‡nh vi c˚a mÏnh. R√t dÕ biât s” nhÛm b·c hÜc; mái s°c d‚n t‹÷ng Ÿng vßi m∂t nhÛm. «Ch˙ng ta h„y l‡m nÍn lo‡i ng‹©i nh‹ hÏnh ta v‡ theo t‹Æng ta, «•ng qu‰n trŒ lo‡i c· biãn, lo‡i chim tr©i, lo‡i s˙c v∆t, lo‡i cÙn tr˘ng bÚ trÍn m•t «√t v‡ kh°p c‰ «√t». (S·ng thâ kö 1:26) Nh‹ hÏnh ch˙ng ta! Anh cÛ thã nh∆n th√y sø gi”ng nhau nh‹ tÂc. N÷i «‚y, c·c tr™ ngÂi b°t «¿u «ân vßi ch˙ng tÙi. XŸ m‡ hiån nay c·c anh gÜi l‡ Do th·i, «„ tÿng khÙng qu· c·ch xa Hy lÂp v‡ Th∞ nhÔ kˇ trÍn l¯c «Œa x‹a, nhÛm b·c hÜc ™ v˘ng n¿y l‡ m∂t trong nhªng nhÛm siÍu viåt nh√t, nâu khÙng gÜi l‡ nhÛm tr·c tuyåt. Th˙ v∆t c˚a hÜ «Àp nh√t v‡ c‚y c’ t’a h‹÷ng h÷n c‰. ÒÛ l‡ ch”n c·c 25
 26. 26. bÂn gÜi l‡ thiÍn «‹©ng n÷i h gißi. V‡ con ng‹©i «‹Æc tÂo ™ «‚y tÿng l‡ con ng‹©i thÙng minh nh√t. C¤ng trong chÿng møc «ã tÂo v∆t khÙng v‹Æt h£n ng‹©i s·ng châ, hÜ ph‰i giª nÛ khÙng «‹Æc biât «ân nhªng bÌ m∆t lßn c˚a khoa hÜc c˘ng l˙c dÂy dá «ã thÊm dÚ mŸc «∂ thÙng minh c˚a nÛ. «Ng‹÷i «‹Æc tø do Ên hoa qu‰ c·c thŸ c‚y trong v‹©n; nh‹ng vä c‚y biât «iäu thiån v‡ «iäu ·c thÏ chß hä Ên «ân; vÏ m∂t mai ng‹÷i Ên, ch°c sÎ chât». (S·ng thâ kö 2:16-17) Òiäu √y mu”n nÛi r¢ng: ng‹÷i cÛ thã hÜc h’i mÜi «iäu ng‹÷i mu”n, «Üc t√t c‰ nhªng s·ch ch˙ng ta «ã s§n cho ng‹÷i, nh‹ng «ÿng chÂm «ân c·c s·ch khoa hÜc, nâu khÙng, ng‹÷i sÎ chât. «R“i d≈n «ân tr‹ßc m•t A «am «•ng th∫ xem ng‹©i «•t tÍn ch˙ng nÛ l‡m sao». (S·ng thâ kö 2:19) Con ng‹©i ph‰i nh∆n biât rı r‡ng vä c‚y c’ v‡ th˙ v∆t chung quanh, c·ch thŸc s”ng c˚a muÙn lo‡i v‡ c·c ph‹÷ng tiån tø m‹u sinh tÿ mÙi tr‹©ng. C·c tÂo nh‚n dÂy nÛ biât tÍn gÜi v‡ nÊng løc c˚a mÜi thŸ s”ng chung quanh: hå thøc v∆t v‡ «∂ng v∆t vÏ «iäu √y khÙng nguy hiãm cho hÜ. C·c anh h„y t‹™ng t‹Æng niäm vui chÂy lan kh°p c÷ thã khi cÛ «‹Æc hai «Ÿa tr» nam nª c˚a nhÛm b·c hÜc v‡ qua ch˙ng, hÜ hÜc h’i mÜi «iäu m‡ hÜ h¢ng mong m’i. «R°n bËn nÛi vßi ng‹©i nª [...] vä ph¿n tr·i c˚a c‚y mÜc giªa v‹©n, [...]: Hai ng‹÷i ch£ng chât «‚u; nh‹ng ÒŸc Ch˙a Tr©i biât r¢ng hÕ ng‡y n‡o hai 26
 27. 27. ng‹÷i Ên tr·i c‚y «Û, m°t mÏnh m™ ra, sÎ nh‹ ÒŸc Ch˙a Tr©i». (S·ng thâ kö 3:1-5) M∂t v‡i ng‹©i trong nhÛm b·c hÜc n‡y th‹÷ng yÍu s‚u «∆m nhªng con ng‹©i bÈ nh’ c˚a hÜ, «tÂo phƒm» c˚a hÜ, mu”n chà dÂy ho‡n to‡n v‡ gi˙p ch˙ng tr™ th‡nh b·c hÜc nh‹ hÜ. HÜ nÛi vßi c·c con ng‹©i tr» s°p tr‹™ng th‡nh r¢ng ch˙ng cÛ thã hÜc h’i vä khoa hÜc v‡ c¤ng sÎ cÛ «¿y quyän uy nh‹ c·c Ò√ng s·ng tÂo ch˙ng. «ÒoÂn, m°t hai ng‹©i «äu m™ ra, biât r¢ng mÏnh lıa l“». (S·ng thâ kö 3:7) Thâ r“i ch˙ng hiãu r¢ng chÌnh mÏnh c¤ng cÛ thã tr™ th‡nh c·c b∆c s·ng tÂo v‡ gi∆n nhªng ng‹©i cha c˚a ch˙ng «„ ngÊn c√m chÂm «ân c·c s·ch khoa hÜc, xem ch˙ng nh‹ nhªng th˙ v∆t nguy hiãm n÷i v˘ng thÌ nghiåm. «GiÍ hÙ va ÒŸc Ch˙a Tr©i bËn ph·n c˘ng r°n r¢ng: ”[...] m¿y sÎ bŒ r˚a s‰ [...], m¿y sÎ bÚ b¢ng b¯ng v‡ Ên b¯i «√t trÜn c‰ «©i.“». (S·ng thâ kö 3:14) Con «r°n», nhÛm tÂo nh‚n nh’ n‡y mu”n chà dÂy sø th∆t cho A «am v‡   va, bŒ chÌnh quyän h‡nh tinh g”c kât ·n l‹u «‡y n÷i Tr·i «√t trong khi c·c nhÛm kh·c ph‰i «Ïnh chà cu∂c th∫ nghiåm v‡ r©i Tr·i «√t. «GiÍ hÙ va ÒŸc Ch˙a Tr©i l√y da th˙ kât th‡nh ·o d‡i cho vÆ ch“ng A «am, v‡ m•c l√y cho». (S·ng thâ kö 3:21) 27
 28. 28. NhÛm tÂo nh‚n cho ch˙ng nhªng ph‹÷ng tiån thÙ s÷ «ã s”ng sÛt, c·c thŸ «ã tø xoay tr™ m‡ khÙng c¿n tßi hÜ. N÷i «‚y, Th·nh kinh «„ gÏn giª «‹Æc g¿n nh‹ nguyÍn vÊn m∂t «oÂn trong b‰n g”c. «N¿y, vä sø ph‚n biåt «äu thiån v‡ «äu ·c, lo‡i ng‹©i «„ th‡nh m∂t bøc nh‹ ch˙ng ta; v∆y b‚y gi©, ta h„y coi chÿng, e lo‡i ng‹©i gi÷ tay lÍn c¤ng h·i tr·i c‚y sø s”ng m‡ Ên v‡ «‹Æc s”ng «©i «©i chÊng». (S·ng thâ kö 3:22) Ò©i s”ng c˚a lo‡i ng‹©i r√t ng°n ng˚i nh‹ng cÛ m∂t ph‹÷ng ph·p khoa hÜc gi˙p tr‹©ng sinh kh· l‚u. M∂t nh‡ b·c hÜc nghiÍn cŸu c‰ cu∂c «©i mßi b°t «¿u cÛ kh· «˚ kiân thŸc «ã thøc hiån nhªng kh·m ph· «·ng kã l˙c vä gi‡, v‡o giai «oÂn l„o hÛa c˚a con ng‹©i. VÌ nh‹ lo‡i ng‹©i s”ng l‚u g√p m‹©i l¿n, hÜ c¤ng sÎ tÂo «‹Æc nhªng b‹ßc tiân vÔ «Âi trong khoa hÜc. Nâu th‹™ ban «¿u, hÜ «‹Æc s”ng dai, hÜ sÎ nhanh chÛng ngang h‡ng vßi ch˙ng tÙi nh© nÊng løc h÷i v‹Æt tr∂i. HÜ khÙng biât vä kh‰ nÊng c˚a mÏnh. V‡ nh√t l‡ d‚n Do th·i, s°c d‚n «„ tÿng «‹Æc h∂i «“ng gi·m kh‰o khoa hÜc thƒm «Œnh l‡ m≈u ng‹©i Tr·i «√t th‡nh cÙng nh√t vä m•t thÙng minh v‡ thiÍn t‡i n÷i m∂t trong c·c kˇ thi m‡ tÙi nÛi vßi anh l˙c n„y. Òiäu c°t nghÔa cho d‚n t∂c n¿y luÙn luÙn «‹Æc xem nh‹ s°c d‚n «‹Æc Ch˙a chÜn. Th∆t v∆y, hÜ «„ tÿng l‡ s°c d‚n «‹Æc tuyãn khi c·c nhÛm tÂo nh‚n hÜp «·nh gi· nhªng cÙng trÏnh c˚a mÏnh. Ngo‡i ra, c·c bÂn cÛ thã nghiåm th√y con s” nh‡ thiÍn t‡i «‹Æc thai nghÈn tÿ d‚n t∂c n‡y. «Ng‡i «u∞i lo‡i ng‹©i ra kh’i v‹©n, r“i «•t lÂi phÌa «Ùng v‹©n   «en c·c th¿n chÍ ru bin vßi g‹÷m l‹´i chÛi lÚa, «ã giª con «‹©ng «i «ân c‚y sø s”ng». (S·ng thâ kö 3:24) 28
 29. 29. Qu‚n «∂i trang bŒ khÌ gißi nguyÍn t∫, phong t’a c·c l”i d≈n «ân n÷i c‹ ng¯ c˚a nhÛm tÂo nh‚n «ã ngÊn c‰n lo‡i ng‹©i tßi l√y tr∂m nhªng kiân thŸc khoa hÜc kh·c. æåi hÒng thßy (The Flood) Ch˙ng ta h„y tiân xa h÷n, ™ S·ng thâ kö 4: «Ca in d˘ng th∞ s‰n l‡m c˚a lÕ (...).A bÍn c¤ng d‚ng chiÍn «¿u lÚng trong b¿y mÏnh (...). ÒŸc GiÍ hÙ va «o·i xem (...)». (S·ng thâ kö 4:3-4) Ön n·u trong sø canh phÚng c˚a binh lÌnh, c·c tÂo nh‚n khiân lo‡i ng‹©i d‚ng hiân l‹÷ng thøc cho mÏnh, h¿u chŸng t’ vßi c√p trÍn c˚a hÜ r¢ng nhªng con ng‹©i m‡ hÜ s·ng tÂo cÛ b‰n ch√t t”t l‡nh v‡ khÙng bao gi© ph‰n lÂi c·c b∆c cha c˚a ch˙ng. HÜ c¤ng «„ th‡nh cÙng trong viåc gi˙p nhªng t∂c tr‹™ng c˚a nhªng con ng‹©i «¿u tiÍn «‹Æc h‹™ng «c‚y sø s”ng», «iäu c°t nghÔa vÏ sao nhªng ng‹©i n‡y «„ s”ng r√t l‚u: A «am, chÌn trÊm ba m‹÷i tu∞i; Sât, chÌn trÊm m‹©i hai tu∞i;   nÛt, chÌn trÊm l» nÊm tu∞i; v.v... (S·ng thâ kö 5:1-11) «V‰ khi lo‡i ng‹©i kh™i thÍm nhiäu trÍn m•t «√t, v‡ khi lo‡i ng‹©i «„ sinh «‹Æc con g·i r“i, c·c con trai c˚a ÒŸc Ch˙a Tr©i th√y con g·i lo‡i ng‹©i t”t «Àp bËn c‹ßi ng‹©i n‡o vÿa lÚng mÏnh m‡ l‡m vÆ.». (S·ng thâ kö 6:1-2) 29
 30. 30. C·c tÂo nh‚n l‹u «‡y chÜn nhªng con g·i «Àp nh√t c˚a lo‡i ng‹©i l‡m vÆ. «Th¿n ta ch£ng h¢ng ™ trong lo‡i ng‹©i luÙn, lo‡i ng‹©i chà l‡ x·c thŒt, «©i ng‹©i sÎ l‡ m∂t trÊm hai m‹÷i nÊm m‡ thÙi». (S·ng thâ kö 6:3) Sø tr‹©ng sinh khÙng mang tÌnh di truyän nÍn con c·i lo‡i ng‹©i khÙng tø «∂ng «‹Æc h‹™ng «c‚y sø s”ng», gi‰i ph·p n¿y l‡m nguÙi ngoai nhiäu c·c nh‡ chŸc tr·ch n÷i h‡nh tinh xa xÙi. Do «Û, «iäu bÌ m∆t c˚a sø s”ng m√t «i v‡ b‹ßc tiân c˚a lo‡i ng‹©i ch∆m lÂi. «(...) vÏ con trai ÒŸc Ch˙a Tr©i Ên ™ c˘ng con g·i lo‡i ng‹©i m‡ sanh con c·i; √y nhªng ng‹©i mÂnh dÂn ng‡y x‹a l‡ tay anh h˘ng cÛ danh». (S·ng thâ kö 6:4) N÷i «‚y, anh cÛ chŸng cß l‡ c·c tÂo nh‚n cÛ thã kât hÆp vßi con g·i lo‡i ng‹©i m‡ hÜ «„ s·ng tÂo theo hÏnh ‰nh c˚a hÜ v‡ sinh ra nhªng «Ÿa con siÍu ph‡m. T√t c‰ s‹ viåc n¿y tr™ th‡nh nguy hiãm cho lo‡i ng‹©i ™ h‡nh tinh xa xÙi. Nän khoa hÜc «„ r√t ph·t triãn trÍn Tr·i «√t v‡ hÜ quyât «Œnh h˚y diåt cÙng trÏnh s·ng tÂo c˚a hÜ. «ÒŸc GiÍ hÙ va th√y sø hung ·c c˚a lo‡i ng‹©i trÍn m•t «√t r√t nhiäu, v‡ c·c ö t‹™ng c˚a lÚng hÜ chà l‡ x√u luÙn». (S·ng thâ kö 6:5) Nâu con ng‹©i Tr·i «√t v≈n cÚn s”ng s÷ khai, «Û l‡ «iäu t”t «”i vßi h‡nh tinh ng‹©i Elohim v‡ «iäu x√u l‡ ö mu”n tiân b∂, b°t kŒp c·c tÂo nh‚n, tr™ th‡nh m∂t d‚n t∂c khoa hÜc v‡ «∂c l∆p, ngang h‡ng vßi c·c tÂo nh‚n mÏnh. 30
 31. 31. VÏ v∆y, tÿ h‡nh tinh xa xÙi, hÜ quyât «Œnh phÛng bom nguyÍn t∫ h˚y diåt cu∂c s”ng trÍn Tr·i «√t. Nh‹ng nhªng tÂo nh‚n l‹u «‡y «„ «o·n tr‹ßc sø viåc, b‰o NÙ Í thiât l∆p m∂t h’a tiÕn cÛ thã bay vÚng quanh Tr·i «√t su”t kˇ «Âi biân, ch™ theo mái lo‡i m∂t c•p «ã b‰o t“n. ÒÛ l‡ m∂t c·ch hÏnh dung. Trong thøc tâ, kiân thŸc khoa hÜc c˚a c·c bÂn sÎ mau chÛng gi˙p c·c bÂn hiãu «‹Æc «iäu √y. Chà c¿n tâ b‡o s”ng tr”ng v‡ m·i c˚a mái lo‡i l‡ «˚ cho sø t·i sinh sau «Û to‡n b∂ m∂t c· thã. Nh‹ m∂t tâ b‡o s”ng «¿u tiÍn trong b¯ng mÀ, nÛ h∂i «˚ mÜi thÙng tin cho tÿ m‡u m°t hay m‡u tÛc «ã sÎ hÏnh th‡nh m∂t con ng‹©i. ÒÛ l‡ m∂t cÙng trÏnh vÔ «Âi nh‹ng nÛ «‹Æc ho‡n t√t «˙ng l˙c. Òân khi v¯ n∞ x‰y ra, sø s”ng «„ «‹Æc b‰o vå ™ trÍn tÿng khÙng, c·ch Tr·i «√t v‡i ng‡n c‚y s”. Con n‹ßc vÙ t∆n bao ph˚ nän l¯c «Œa v‡ h˚y diåt to‡n b∂ cu∂c s”ng trÍn m•t «√t. «(...) n‚ng h’ng t‡u lÍn kh’i m•t «√t». (S·ng thâ kö 7:17) Anh cÛ thã nghiåm th√y s·ch viât rı r¢ng t‡u d‚ng cao bÍn trÍn Tr·i «√t chŸ khÙng trÍn n‹ßc. Kâ «Û, ph‰i ch© tan hât c·c tia phÛng x nguy hiãm. «N‹ßc d‹ng lÍn trÍn m•t «√t trÜn m∂t trÊm nÊm m‹÷i ng‡y». (S·ng thâ kö 7:24) V‡ h’a tiÕn ba t¿ng («...ng‹÷i sÎ l‡m m∂t tÿng d‹ßi, m∂t tÿng giªa v‡ m∂t tÿng trÍn») «·p xu”ng «√t. ü phÌa trong, ngoÂi trÿ NÙ Í, «äu cÛ m∂t c•p cho mái s°c d‚n trÍn Tr·i «√t. «ÒŸc Ch˙a Tr©i nhß lÂi NÙ Í(...) bËn khiân m∂t tr∆n giÛ th∞i ngang qua trÍn «√t, thÏ n‹ßc dÿng lÂi». (S·ng thâ kö 8:1) 31
 32. 32. Sau khi theo dıi tia phÛng x v‡ l‡m tan biân «i m∂t c·ch khoa hÜc, c·c tÂo nh‚n b‰o NÙ Í th‰ th˙ v∆t ra «ã xem ch˙ng chŒu «øng «‹Æc b¿u khÌ quyãn khÙng. Th∫ nghiåm th‡nh tøu. Ch˙ng cÛ thã ra h£n bÍn ngo‡i. C·c tÂo nh‚n cÊn d•n ch˙ng l‡m l¯ng, tø sinh sÙi c˘ng l˙c t’ lÚng biât ÷n nhªng ‚n nh‚n «„ s·ng tÂo v‡ cŸu gi˙p ch˙ng trong c÷n h˚y diåt. NÙ Í cam kât d˘ng m∂t ph¿n thu hoÂch c˚a mái m˘a g•t hay chÊn nuÙi d‚ng cho c·c tÂo nh‚n nh‹ lÕ v∆t. «NÙ Í l∆p m∂t b‡n th© cho ÒŸc GiÍ hÙ va. Ng‹©i b°t c·c s˙c v∆t thanh sÂch, c·c lo‡i chim thanh sÂch, b‡y c˚a lÕ thiÍu d‚ng lÍn b‡n th©». (S·ng thâ kö 8:20) C·c tÂo nh‚n h‚n hoan th√y lo‡i ng‹©i cÛ h‰o ö vßi hÜ v‡ hÜ hŸa sÎ ch£ng h˚y diåt ch˙ng trong t‹÷ng lai vÏ hiãu r¢ng ch˙ng mu”n «‹Æc tiân b∂ l‡ «iäu «‹÷ng nhiÍn. «(...) vÏ t‚m t·nh lo‡i ng‹©i v≈n x√u xa» (S·ng thâ kö 8:21) M¯c «Ìch c˚a lo‡i ng‹©i l‡ tiân b∂ khoa hÜc. Mái s°c d‚n «‹Æc tr‰ vä n÷i tÂo ra v‡ c·c th˙ v∆t «‹Æc t·i tÂo tÿ tâ b‡o l‹u trª trong h’a tiÕn. «(...) lÂi c¤ng do n÷i hÜ m‡ c·c d‚n chia ra trÍn m•t «√t sau c÷n n‹ßc l¯t». (S·ng thâ kö 10:32) 32
 33. 33. ThÆp Ba bŒn (The Tower of Babel) Nh‹ng d‚n t∂c thÙng minh nh√t, d‚n Do th·i, «‹Æc sø gi˙p «´ c˚a c·c tÂo nh‚n l‹u «‡y, «„ tiân b∂ «ân mŸc s°p s∫a «i tßi dø tÌnh chinh ph¯c khÙng gian. C·c tÂo nh‚n l‹u «‡y mu”n lo‡i ng‹©i «ân h‡nh tinh c˚a hÜ «ã t lái v‡ chŸng t’ r¢ng khÙng nhªng lo‡i ng‹©i cÛ Ûc thÙng minh v‡ yÍu khoa hÜc m‡ cÚn cÛ lÚng tri ‚n v‡ hiâu hÚa. HÜ x‚y døng m∂t h’a tiÕn kh∞ng l“: Th·p Ba bÍn. «(...) v‡ kia kÏa cÙng viåc ch˙ng nÛ «ang kh™i l‡m; b‚y gi© ch£ng cÚn chi ngÊn ch˙ng nÛ l‡m c·c «äu «„ quyât «Œnh «‹Æc». (S·ng thâ kö 11:6) Nhªng ng‹©i h‡nh tinh lo sÆ khi biât sø viåc. HÜ luÙn quan s·t Tr·i «√t v‡ chÆt nh∆n ra r¢ng cu∂c s”ng «„ khÙng bŒ h˚y diåt. «(...) ch˙ng ta h„y xu”ng, l‡m l∂n x∂n tiâng nÛi c˚a ch˙ng nÛ, cho hÜ nghe khÙng «‹Æc tiâng nÛi c˚a ng‹©i n‡y vßi ng‹©i kia. R“i, tÿ «Û ÒŸc GiÍ hÙ va l‡m cho lo‡i ng‹©i t‰n ra kh°p trÍn m•t «√t». (S·ng thâ kö 11:7-8) HÜ «ân b°t d‚n Do th·i l‡ d‚n t∂c «Ât nhiäu kiân thŸc khoa hÜc nh√t v‡ ph‚n t·n ch˙ng «i t‰n mÂn kh°p l¯c «Œa, v‡o nhªng b∂ lÂc s÷ khai, ™ nhªng xŸ m‡ khÙng ai hiãu «‹Æc ch˙ng vÏ kh·c ngÙn ngª v‡ hÜ ph· h˚y c·c m·y mÛc khoa hÜc. 33
 34. 34. Sô ˙ôm và Gô mo rÖ (Sodom and Gomorrah) C·c tÂo nh‚n l‹u «‡y «‹Æc tha thŸ, cÛ quyän tr™ vä h‡nh tinh g”c v‡ ph‚n b‡y nguyÍn do vä cÙng trÏnh s·ng tÂo diåu kˇ c˚a hÜ. Òiäu «Û khiân c‰ h‡nh tinh xa xÙi √y b°t «¿u trÏu mân Tr·i «√t, n÷i c‹ ng¯ nhªng sinh v∆t do hÜ s·ng tÂo. Nh‹ng trong s” nhªng ng‹©i bŒ t‰n m·c cÛ v‡i k» mang t‚m tr‰ th˘, ch˙ng t¯ lÂi v‡ gÛp nh•t «‹Æc v‡i bÌ m∆t khoa hÜc, chuƒn bŒ n÷i th‡nh SÙ «Ùm v‡ GÙ mÙ g÷ m∂t cu∂c viÕn chinh trÿng phÂt nhªng ng‹©i «„ mu”n tiÍu diåt ch˙ng. C·c tÂo nh‚n ph·i hai ng‹©i theo dıi xem ch˙ng «ang s∫a soÂn nhªng gÏ. «L”i chiäu, hai thiÍn sŸ «ân SÙ «Ùm». (S·ng thâ kö 19:1) Nhªng k» n‡y mu”n giât hÜ nh‹ng hÜ «„ l‡m m˘ m°t ch˙ng b¢ng v¤ khÌ nguyÍn t∫ c¿m tay. «... h‡nh phÂt bÜn d‚n ch˙ng ™ ngo‡i c∫a, tÿ tr» «ân gi‡». (S·ng thâ kö 19:11) HÜ b·o cho d‚n l‡nh r©i th‡nh, n÷i hÜ s°p h˚y diåt b¢ng cu∂c n∞ bom nguyÍn t∫. «... «i ra kh’i ch”n n¿y, vÏ ÒŸc GiÍ hÙ va sÎ h˚y diåt th‡nh». (S·ng thâ kö 19:14) Khi d‚n ch˙ng ra kh’i th‡nh, khÙng ai v∂i v‡ng v‡ nghi r¢ng sÎ cÛ m∂t v¯ n∞ bom nguyÍn t∫. 34
 35. 35. «H„y chÂy tr”n cŸu l√y mÂng, «ÿng ngÛ lÂi sau v‡ c¤ng «ÿng dÿng b‹ßc lÂi». (S·ng thâ kö 19:17) V‡ bom r÷i xu”ng th‡nh SÙ «Ùm v‡ GÙ mÙ r÷. «ÒŸc GiÍ hÙ va gi·ng m‹a diÍm sinh v‡ l∫a tÿ n÷i Ng‡i trÍn tr©i sa xu”ng(...) h˚y diåt hai th‡nh n‡y(...) c˘ng c·c c‚y c’ ™ n÷i «√t «Û. Nh‹ng vÆ c˚a LÛt quay ngÛ lÂi «¢ng sau mÏnh, nÍn hÛa ra m∂t t‹Æng mu”i». (S·ng thâ kö 19:24- 26) Nh‹ anh «„ biât, hiån nay, v¯ n∞ nguyÍn t∫ g‚y sø ch·y ph’ng chât ng‹©i cho nhªng ai ™ g¿n v‡ khiân hÜ gi”ng nh‹ pho t‹Æng mu”i. S¿ hy sinh cßa `p ra ham (The Sacrifice of Abraham) Ò‹Æc Ìt l‚u, c·c tÂo nh‚n mu”n biât d‚n Do th·i v‡ nh√t l‡ ng‹©i t∂c tr‹™ng cÛ luÙn nghÔ t”t vä hÜ khÙng trong ho‡n c‰nh th”i hÛa b·n s÷ khai, ph¿n lßn «c·c trÌ n„o» bŒ h˚y diåt. ÒoÂn ¡p ra ham mu”n hy sinh con trai mÏnh «„ kã lÂi «iäu √y. C·c tÂo nh‚n th∫ xem ¡p ra ham cÛ yÍu quö hÜ s‚u «∆m khÙng. Th∫ nghiåm mang kât qu‰ t”t «Àp. «Òÿng tra tay v‡o mÏnh con tr» v‡ chß l‡m chi hÂi «ân nÛ; vÏ b‚y gi© ta biât r¢ng ng‹÷i th∆t kÌnh sÆ ÒŸc Ch˙a Tr©i». (S·ng thâ kö 22:12) 35
 36. 36. Thâ «√y, nhªng «iäu tÙi vÿa kã vßi anh, h„y nghiän ng≈m v‡ ghi lÂi. TÙi sÎ kã «ân nhiäu «iäu nªa v‡o ng‡y mai». Con ng‹©i nh’ tÿ biåt tÙi v‡ cá m·y lÂi bay lÍn nhÀ nh‡ng. B¿u tr©i nh‹ s·ng h÷n, tÙi chŸng kiân ho‡n to‡n cu∂c c√t c·nh c˚a «∂ng c÷. B√t «∂ng ™ «∂ cao kho‰ng b”n trÊm mÈt v‡ khÙng tiâng «∂ng, nÛ tr™ nÍn «’ røc r“i tr°ng ra nh‹ kim loÂi nung tr°ng, r“i xanh tÌm nh‹ m∂t tia l∫a kh∞ng l“ «ân chÛi m°t v‡ biân m√t ho‡n to‡n. 36
 37. 37. Ch‹÷ng 3 Sø chÊm nom nhªng ng‹©i «‹Æc chÜn (Watching Over the Chosen People) MÙi se. Nhªng chiâc kËn ™ GiÍ ri cÙ. Sam sÙn - con ng‹©i th¿n giao c·ch c‰m. TÚa dinh thø «¿u tiÍn «ã ch‡o «Ûn ng‹©i Elohim. SŸ gi‰   li. Sø sinh sÙi b·nh mÏ. Nhªng «Ôa bay c˚a   xÍ chi Ín. Sø ph·n xÈt cu”i c˘ng. Sa tan. Lo‡i ng‹©i «„ khÙng thã hiãu «‹Æc Môi se (Moses) Ng‡y hÙm sau, tÙi g•p lÂi ng‹©i bÂn «‡m thoÂi c˚a mÏnh v‡ ng‹©i tiâp t¯c c‚u chuyån: Trong S·ng thâ kö 18, cÛ m∂t miÍu t‰ kh·c vä sø hiån diån c˚a ch˙ng tÙi. «[...] m∂t c·i thang b°t tÿ d‹ßi «√t, «¿u «ân t∆n tr©i, c·c thiÍn sŸ c˚a ÒŸc Ch˙a Tr©i «i lÍn xu”ng trÍn thang «Û». (S·ng thâ kö 28:12) Sau cu∂c h˚y diåt nhªng k» thÙng minh nh√t c˘ng nhªng trung t‚m tiân b∂ nh‹ SÙ «Ùm v‡ GÙ mÙ r÷, lo‡i ng‹©i tr™ lÂi trÂng th·i r√t s÷ khai, b°t «¿u mân chu∂ng m∂t c·ch ng”c nghâch c·c m‰nh «· v‡ nhªng th¿n t‹Æng m‡ quÍn «i nhªng ng‹©i «„ s·ng tÂo ch˙ng. 37
 38. 38. «H„y dÀp c·c t‹Æng th¿n ngoÂi bang kh’i giªa c·c ng‹÷i». (S·ng thâ kö 35:2) Trong Xu√t   dÌp tÙ kö, ch˙ng tÙi hiån ra cho MÙi se : «ThiÍn sŸ c˚a ÒŸc GiÍ hÙ va hiån ra c˘ng ng‹©i trong ngÜn l∫a, giªa b¯i gai kia [...] c‰ b¯i gai «‹÷ng ch·y, nh‹ng khÙng hä t‡n». (Xu√t   dÌp tÙ kö 3:2) M∂t h’a tiÕn «·p xu”ng tr‹ßc m°t ng‹©i v‡ sø diÕn t‰ t‹÷ng tø nh‹ «iäu m‡ con ng‹©i s÷ khai ™ Bra xin hiån nay t‰ nâu ch˙ng tÙi c¤ng «á ™ «Û, ·nh s·ng tr°ng trong phi thuyän røc chiâu c‚y c’ chÛi lÚa nh‹ng khÙng l‡m ch˙ng b”c ch·y... D‚n t∂c «‹Æc chÜn l‡ s°c d‚n thÙng minh nh√t bŒ m√t «i nhªng t‡i trÌ lái lÂc v‡ hÜ tr™ th‡nh nÙ lå cho c·c s°c d‚n l‚n bang s÷ khai nh‹ng «Ùng «‰o h÷n vÏ khÙng bŒ h˚y diåt. Do v∆y, d‚n t∂c n¿y nÍn «‹Æc trao tr‰ lÂi phƒm gi· v‡ «√t n‹ßc c˚a mÏnh. Ph¿n «¿u Xu√t   dÌp tÙ ghi lÂi mÜi «iäu m‡ ch˙ng tÙi «„ ph‰i l‡m «ã d‚n Do th·i «‹Æc tø do. Khi hÜ ra «i, ch˙ng tÙi «„ d≈n d°t hÜ «ân xŸ s™ m‡ ch˙ng tÙi «Œnh s§n cho hÜ. «ÒŸc GiÍ hÙ va «i tr‹ßc d‚n sø, ban ng‡y ™ trong m∂t tr¯ m‚y, «ã d≈n «‹©ng «i; ban «Ím trong m∂t tr¯ l∫a, «ã soi s·ng cho ch˙ng, h¿u cho «‹Æc «i luÙn ng‡y v‡ «Ím». (Xu√t   dÌp tÙ kö 13:21) Òã l‡m ch∆m b‹ßc d‚n   dÌp r‹Æt «u∞i hÜ : «[...] cÚn tr¯ m‚y v”n «i tr‹ßc trÂi qu‚n, lÂi ™ vä sau; [...] l‡m ·ng m‚y t”i tÊm cho «‡ng n¿y, soi s·ng ban «Ím cho «‡ng kia». (Xu√t   dÌp tÙ kö 14:19-20) 38
 39. 39. KhÛi m˘ t’a ra ™ phÌa sau «·m d‚n Do th·i tÂo nÍn m∂t bŸc m‡n c‰n b‹ßc nhªng k» truy n„. Kâ «Û, cu∂c v‹Æt qua giÚng n‹ßc «‹Æc tiân h‡nh nh© tia sÛng «ƒy n‹ßc m™ ra m∂t l”i «i. «Ng‡i l‡m cho biãn b‡y ra khÙ, n‹ßc ph‚n rλ. (Xu√t   dÌp tÙ kö 14:21) «Trong ng‡y «Û, ÒŸc GiÍ hÙ va gi‰i cŸu d‚n Y s÷ ra Ín». (Xu√t   dÌp tÙ kö 14:30) BÊng qua sa mÂc, c÷n «Ûi «ân vßi d‚n t∂c Ch˙a chÜn : «[...] trÍn m•t «“ng v°ng th√y cÛ v∆t chi nh’, trÚn, nh‹ h∂t s‹÷ng «Ûng trÍn m•t «√t». (Xu√t   dÌp tÙ kö 16:14) H∂t ma na chà l‡ m∂t loÂi thŸc Ên hÛa hÜc t∞ng hÆp «‹Æc phun r°c trÍn m•t «√t v‡ sÎ n™ ph“ng l˙c «iãm s‹÷ng v‡o bu∞i s·ng. Vä c‚y g∆y c˚a MÙi se gi˙p ng‹©i «l‡m phun n‹ßc» (Xu√t   dÌp tÙ kö 17:6), «Û l‡ m∂t m·y dÚ n‹ßc ng¿m, gi”ng nh‹ nhªng loÂi m·y hiån nay c·c anh d˘ng «ã tÏm giâng d¿u. M∂t khi «„ «Œnh «‹Æc lu“ng n‹ßc, chà c¿n «‡o s‚u xu”ng. Tiâp theo, ch‹÷ng 19 c˚a Xu√t   dÌp tÙ kö «÷n c∫ m∂t s” lu∆t. D‚n Do th·i «ang ™ trÏnh «∂ s÷ khai, c¿n cÛ nhªng lu∆t lå vä lu‚n lö v‡ nh√t l‡ vä vå sinh. Nhªng «iäu n¿y «‹Æc «ä ra trong C·c «iäu rÊn. Nhªng tÂo nh‚n «„ «ân x‹ßng c·c lu∆t n‡y cho MÙi se trÍn n˙i Si na i. HÜ «·p xu”ng trong m∂t phi thuyän : 39
 40. 40. «[...] cÛ s√m vang chßp nho·ng, m∂t ·ng m‚y mŒt mŒt ™ trÍn n˙i, v‡ tiâng kËn th∞i r√t vang «∂ng». (Xu√t   dÌp tÙ kö 19:16) «V‰, b√y gi©, kh°p n˙i Si na i «äu ra khÛi, vÏ ÒŸc GiÍ hÙ va ™ trong l∫a gi·ng l‚m n÷i «Û; khÛi ra kh·c n‡o khÛi c˚a lÚ l∫a lßn kia, v‡ c‰ hÚn n˙i «äu rung «∂ng c·ch kŒch liåt. Tiâng kËn c‡ng vang «∂ng [...]». (Xu√t   dÌp tÙ kö 19:18-19) Nh‹ng c·c tÂo nh‚n sÆ bŒ v‚y ph˚ hay l√n «ƒy b™i lo‡i ng‹©i, vÏ v∆y, hÜ mu”n ph‰i «‹Æc tÙn trÜng, s˘ng kÌnh «ã khÙng bŒ hiãm nguy. «D‚n sø ch£ng «‹Æc lÍn n˙i Si na i «‚u [...] song nhªng th¿y tâ lÕ v‡ d‚n sø chß xÙng pha «•ng lÍn «ân g¿n ÒŸc GiÍ hÙ va, e Ng‡i hÂi hÜ chÊng». (Xu√t   dÌp tÙ kö 19:23-24) «Chà m∂t mÏnh MÙi se sÎ «ân g¿n ÒŸc GiÍ hÙ va m‡ thÙi, cÚn hÜ khÙng «ân g¿n, v‡ d‚n sø c¤ng khÙng lÍn c˘ng ng‹©i». (Xu√t   dÌp tÙ kö 24:2) «[...] ngÛ th√y ÒŸc Ch˙a Tr©i c˚a Y s÷ ra Ín; d‹ßi ch÷n Ng‡i cÛ m∂t v∆t gi”ng bÌch ngÜc trong ng¿n, kh·c n‡o nh‹ s°c tr©i thanh quang». (Xu√t   dÌp tÙ kö 24:10) ÒoÂn n‡y, anh cÛ sø mÙ t‰ nän bå «‡i n÷i m∂t trong c·c tÂo nh‚n hiån ra, nÛ «‹Æc l‡m c˘ng thŸ hÆp kim nh‹ s‡n phÚng c˚a phi thuyän ch˙ng ta ™ «‚y. 40
 41. 41. «C‰nh trÂng c˚a sø vinh quang ÒŸc GiÍ hÙ va n÷i «‰nh n˙i [...] kh·c n‡o nh‹ «·m l∫a hÿng». (Xu√t   dÌp tÙ kö 24:17) Sø mÙ t‰ vä «vinh quang», tŸc phi thuyän c˚a c·c tÂo nh‚n trong thøc tâ nh‹ anh «„ nh∆n th√y, l˙c b°t «¿u kh™i h‡nh, nÛ báng nhu”m hÿng nh‹ ·nh l∫a. NhÛm tÂo nh‚n n‡y sÎ l‹u lÂi trÍn Tr·i «√t Ìt l‚u v‡ hÜ c¿n nhªng thŸc Ên t‹÷i, do «Û, hÜ b‰o d‚n Do th·i mang l‹÷ng thøc «ân «äu «•n c˘ng vßi c·c t‡i nguyÍn «ã «em vä h‡nh tinh c˚a hÜ. Òiäu «Û g¿n gi”ng sø «Ù h∂ nâu nh‹ c·c bÂn mu”n ·m chÃ. «[...] c˚a mÜi ng‹©i cÛ lÚng th‡nh d‚ng cho [...] c·c ng‹÷i sÎ nh∆n l√y c˚a hÜ: v‡ng, bÂc v‡ «“ng [...] bÌch ngÜc c˘ng c·c thŸ ngÜc kh·c». (Xu√t   dÌp tÙ kö 25:2-7) HÜ c¤ng quyât «Œnh c‹ ng¯ m∂t c·ch tiån nghi h÷n v‡ yÍu c¿u d‚n ch˙ng x‚y døng m∂t dinh thø theo b‰n thiât kâ c˚a hÜ. ÒÛ l‡ nhªng «iäu «‹Æc nÍu ™ ch‹÷ng 26 trong Xu√t   dÌp tÙ kö. TÂi dinh thø n¿y, hÜ ph‰i g•p nhªng «Âi diån c˚a d‚n ch˙ng: TrÂi h∂i mÂc l‡ n÷i lo‡i ng‹©i mang vä l‹÷ng thøc v‡ lÕ v∆t theo sø giao ‹ßc qui ph¯c. «[...] ng‹©i v‡o trong TrÂi r“i. Vÿa khi ng‹©i v‡o «Û, thÏ tr¯ m‚y gi·ng xu”ng dÿng tÂi c∫a TrÂi, v‡ ÒŸc GiÍ hÙ va ph·n c˘ng MÙi se». (Xu√t   dÌp tÙ kö 33:9) 41
 42. 42. «ÒŸc GiÍ hÙ va «”i diån ph·n c˘ng MÙi se, nh‹ m∂t ng‹©i nÛi chuyån c˘ng bÂn hªu mÏnh». (Xu√t   dÌp tÙ kö 33:11) Nh‹ ng‡y hÙm nay, tÙi cÛ thã nÛi chuyån vßi anh v‡ anh cÛ thã nÛi chuyån vßi tÙi, giªa con ng‹©i vßi nhau. «Ng‹÷i sÎ ch£ng th√y «‹Æc m•t ta, vÏ khÙng ai th√y m•t ta m‡ cÚn s”ng». (Xu√t   dÌp tÙ kö 33:20) Òiäu «Û ·m chà sø kh·c biåt khÌ quyãn giªa hai h‡nh tinh ch˙ng ta. M∂t ng‹©i khÙng thã g•p c·c tÂo nh‚n c˚a mÏnh nâu hÜ khÙng «‹Æc b‰o vå b™i trang ph¯c an to‡n vÏ khÌ quyãn Tr·i «√t khÙng hÆp vßi hÜ. Nâu m∂t ng‹©i khÙng cÛ trang ph¯c an to‡n «ân h‡nh tinh ch˙ng tÙi, anh ta sÎ g•p c·c tÂo nh‚n ™ «Û nh‹ng r“i sÎ chât «i vÏ khÌ quyãn khÙng ph˘ hÆp. Ph¿n «¿u LÍ vi kö c°t nghÔa c·ch thŸc khi mang l‹÷ng thøc c”ng hiân cho c·c tÂo nh‚n «ã c√p d‹´ng hÜ. Nh‹ ™ ch‹÷ng 21:17-18: «Ph‡m ai [...] cÛ m∂t t∆t bŒnh trong th‚n thã, chß «ân g¿n m‡ d‚ng thøc v∆t cho ÒŸc Ch˙a Tr©i mÏnh». Òã tr·nh g‚y sø khÛ chŒu cho c·c tÂo nh‚n, nhªng k» bŒnh t∆t hay dŒ dÂng nÍn «ÿng ra tr‹ßc hÜ vÏ «Û l‡ tiÍu biãu c˚a sø bÂi hoÂi. Trong D‚n s” kö, ch‹÷ng 11:7-8, cÛ sø mÙ t‰ r√t chÌnh x·c vä h∂t ma na m‡ nhªng khoa hÜc gia c˚a c·c bÂn cÛ thã t·i châ «‹Æc. «V‰, ma na hÏnh nh‹ h∂t ngÚ, s°c nh‹ tr‚n ch‚u [...] nâm gi”ng nh‹ b·nh nh’ cÛ pha d¿u». 42
 43. 43. Nh‹ng c·c tÂo nh‚n ‹a thÌch tr·i c‚y v‡ thøc phƒm t‹÷i h÷n l‡ thŸc Ên hÛa ch√t dÂng h∂t ma na. «MÜi hoa qu‰ «¿u m˘a c˚a «√t sanh s‰n m‡ d‚n Y s÷ ra Ín d‚ng cho ÒŸc GiÍ hÙ va». (D‚n s” kö 18:13) Xa h÷n, c·c tÂo nh‚n dÂy cho lo‡i ng‹©i c·ch tiÍm chÌch trŒ r°n c°n. «H„y l‡m l√y m∂t con r°n l∫a, r“i treo nÛ trÍn m∂t c‚y s‡o. Nâu ai bŒ c°n v‡ nhÏn nÛ, thÏ sÎ «‹Æc s”ng». (D‚n s” kö 21:8) Khi m∂t ng‹©i bŒ r°n c°n, anh ta «nhÏn» con r°n ««“ng», nghÔa l‡ ng‹©i ta «‹a ”ng chÌch lÂi g¿n anh ta v‡ chuyän m∂t m¤i xÍ rum. Sau c˘ng, cu∂c h‡nh trÏnh «‹a d‚n c˚a Ch˙a «ân v˘ng «√t hŸa kât th˙c. Theo l©i dÂy c˚a c·c tÂo nh‚n, ch˙ng ph· h˚y c·c t‹Æng th¿n v‡ chiâm cŸ l„nh th∞ c˚a nhªng b∂ lÂc s÷ khai. «[...] ph· h˚y hât th‰y c·c hÏnh t‹Æng chÂm v‡ hÏnh «˙c [...] C·c ng‹÷i sÎ l„nh xŸ l‡m s‰n nghiåp». (D‚n s” kö 33:52-53) Cu”i c˘ng, d‚n t∂c Ch˙a chÜn cÛ «‹Æc xŸ s™ «„ hŸa c˚a mÏnh: «B™i vÏ Ng‡i yÍu mân c·c t∞ ph¯ ng‹÷i, nÍn chÜn l√y dÚng dıi c·c ng‹©i √y». (Ph¯c truyän lu∆t lå kö 4:37) Vä cu∂c v‹Æt sÙng GiÙ «anh, trong GiÙ suÍ 3:15-16 : 43
 44. 44. «Khi c·c ng‹©i khiÍng hÚm «ân [...] thÏ n‹ßc ™ trÍn ngu“n th‹©ng ch‰y xu”ng bËn dÿng lÂi, d“n th‡nh m∂t «”ng, xa ra m∂t kho‰ng [...] cÚn n‹ßc ch‰y «ân biãn «“ng b¢ng [...] «„ rÎ «oÂn ra; r“i d‚n sø «i qua [...]». C·c tÂo nh‚n gi˙p «d‚n c˚a Ch˙a» khÙng hä ‹ßt ch‚n khi v‹Æt sÙng b¢ng c·ch s∫ d¯ng tia sÛng «ƒy, y nh‹ l¿n «‡o tho·t kh’i Ai c∆p. Nh»ng chi‰c kŁn “ GiŒ ri cô (The Trompets of Jerico) ÒoÂn cu”i c˚a GiÙ suÍ kö, ch‹÷ng 5, cÛ cu∂c tiâp x˙c giªa m∂t tÂo nh‚n t‹ßng l„nh vßi d‚n c˚a Ch˙a tr‹ßc sŸc kh·ng cø c˚a th‡nh GiÍ ri cÙ. «[...] ta «ân l‡m t‹ßng «Âo binh c˚a ÒŸc GiÍ hÙ va». (GiÙ suÍ kö 5:14) Òã bao v‚y th‡nh GiÍ ri cÙ, m∂t c” v√n qu‚n sø «‹Æc ph·i «ân vßi d‚n Do th·i. Anh sÎ r√t dÕ hiãu c·ch thŸc tø s¯p «∞ c˚a th‡nh l¤y. Anh biât r¢ng m∂t giÜng ca cao the thÈ cÛ thã l‡m v´ chiâc ly pha lÍ. H÷n thâ, b¢ng c·ch s∫ d¯ng nhªng sÛng siÍu ‚m cøc mÂnh, ta cÛ thã l‡m s¯p «∞ mÜi bŸc th‡nh bÍ tÙng. Sø viåc √y «„ «‹Æc tiân h‡nh nh© m∂t d¯ng c¯ r√t phŸc tÂp gÜi l‡ «kËn» trong Th·nh kinh. 44
 45. 45. «Khi nhªng th¿y tâ lÕ th∞i kËn vang, c·c ng‹÷i vÿa nghe tiâng kËn [...] thÏ v·ch th‡nh sÎ s∆p xu”ng». (GiÙ suÍ kö 6:5) Òân m∂t th©i «iãm nh√t «Œnh, c·c sÛng siÍu ‚m «Ât mŸc «∂ c∂ng h‹™ng v‡ th‡nh l¤y tø tan r„. V‡ sau «Û, m∂t cu∂c d∂i bom th∆t sø «‹Æc tiân h‡nh : «[...] ÒŸc GiÍ hÙ va khiân «· lßn tÿ tr©i rßt xu”ng [...] S” ng‹©i bŒ chât vä m‹a «· nhiäu h÷n s” nhªng ng‹©i bŒ d‚n Y s÷ ra Ín giât b¢ng g‹÷m». (GiÙ suÍ kö 10:11) M∂t cu∂c d∂i bom «˙ng nghÔa h˚y diåt nhiäu ng‹©i h÷n l‡ nhªng khÌ gißi «÷n thu¿n c˚a d‚n Do th·i. C¤ng ™ GiÙ suÍ kö, m∂t trong nhªng «oÂn låch lÂc nh√t l‡ «oÂn kã r¢ng : «M•t tr©i bËn dÿng, m•t trÊng liän dÿng Cho «ân chÿng d‚n sø «„ b·o th˘ qu‚n nghŒch mÏnh». (GiÙ suÍ kö 10:13) NÛi m∂t c·ch «÷n gi‰n, cu∂c chiân l‡ m∂t cu∂c hán «√u chßp nho·ng diÕn ra chà trong m∂t ng‡y, vÏ «oÂn kâ kã tiâp r¢ng nÛ kÈo d‡i «g¿n c‰ m∂t ng‡y «Ím». Cu∂c chiân n‡y r√t ng°n ng˚i so vßi t¿m quan trÜng c˚a l„nh th∞ «‹Æc chiâm cŸ khiân d‚n ch˙ng tin r¢ng m•t tr©i «„ dÿng lÂi... 45
 46. 46. Trong C·c quan xÈt, ch‹÷ng 4, cÚn th√y cu∂c tiâp x˙c giªa m∂t trong c·c tÂo nh‚n vßi m∂t ng‹©i d‚ng thŸc Ên tÍn GiÍ «Í Ùn. «[...] thiÍn sŸ c˚a ÒŸc GiÍ hÙ va gi÷ «¿u g∆y Ng‡i «‹÷ng c¿m n÷i tay mÏnh ra, «¯ng «ân thŒt v‡ b·nh nh’ khÙng men. L∫a tÿ hÚn «· b”c lÍn, thiÍu hÛa thŒt v‡ b·nh nh’ khÙng men; «oÂn, thiÍn sŸ c˚a ÒŸc GiÍ hÙ va biân «i kh’i m°t ng‹©i». (C·c quan xÈt 6:21) Vßi m∂t ph‹÷ng tiån khoa hÜc, c·c tÂo nh‚n «„ cÛ thã d˘ng «‹Æc nhªng «lÕ v∆t» kh·c nhau d‹ßi dÂng tinh ch√t nh© m∂t ”ng d»o, m∂t «c·i g∆y», «ã tø c√p d‹´ng khi c¿n vÏ hÜ khÙng thã Ên u”ng tø nhiÍn vßi b∂ ·o an to‡n. Qui trÏnh n‡y ph·t ra c·c tia l∫a l‡m d‚n ch˙ng ™ th©i «Âi n‡y tin r¢ng «Û l‡ «hiân lÕ cho ÒŸc Ch˙a Tr©i». Trong C·c quan xÈt, ch‹÷ng 7, nhªng ba trÊm ng‹©i bao v‚y m∂t trÂi qu‚n nghŒch vßi «c·c kËn» v‡ th∞i «“ng loÂt khiân k» th˘ ph·t «iÍn vÏ hÜ s∫ d¯ng nhªng khÌ c¯ ph·t ra ‚m thanh siÍu t¿n s”. Anh biât r¢ng hiån nay, cÛ v‡i ‚m thanh vßi t¿n s” cøc «iãm, cÛ thã l‡m ph·t «iÍn cho b√t kˇ ai, th∆t v∆y, «·m d‚n bŒ bao v‚y tr™ nÍn «iÍn loÂn, qu‚n lÌnh tø chÈm giât nhau v‡ th·o chÂy. Sam sôn - con ngÜ'i thÀn giao cÆch cäm (Samson the Telepathist) M∂t hÏnh t‹Æng vä sø kât hÆp giªa c·c tÂo nh‚n v‡ ph¯ nª c˚a lo‡i ng‹©i trong C·c quan xÈt, ch‹÷ng 13 : 46
 47. 47. «ThiÍn sŸ c˚a «Ÿc GiÍ hÙ va hiån «ân c˘ng ng‹©i «‡n b‡ √y m‡ r¢ng: KÏa, ng‹÷i son s» [...] nh‹ng ng‹÷i sÎ thÜ thai v‡ sanh m∂t «Ÿa trai». (C·c quan xÈt 13:3) Tr·i c‚y c˚a sø hÆp nh√t n‡y ph‰i «‹Æc giª l‡nh mÂnh «ã theo dıi tÌnh c·ch c˚a nÛ, do «Û, ng‹©i nÛi vßi ng‹©i ph¯ nª : «[...] h„y cƒn th∆n, chß u”ng r‹Æu hay l‡ v∆t chi say [...] vÏ ng‹÷i sÎ [...] sanh m∂t con trai. Dao cÂo sÎ khÙng «‹a qua «¿u nÛ, b™i vÏ «Ÿa tr» tÿ trong lÚng mÀ sÎ l‡m ng‹©i Na xi rÍ cho ÒŸc Ch˙a Tr©i». (C·c quan xÈt 13:4-5) «ThiÍn sŸ c˚a ÒŸc Ch˙a Tr©i lÂi «ân c˘ng ng‹©i «‡n b‡[...] cÚn Ma nÙ a, ch“ng n‡ng, khÙng cÛ tÂi «Û vßi n‡ng» (C·c quan xÈt 13:9) Anh hÏnh dung dÕ d‡ng sø viåc t√t x‰y ra trong sø v°ng m•t c˚a ng‹©i ch“ng... Triåt tiÍu sø hiâm mu∂n n÷i ng‹©i ph¯ nª n‡y l‡ «iäu dÕ d‡ng vßi c·c khoa hÜc gia «ã gi˙p ng‹©i √y hiãu rı r¢ng mÏnh «ang tÂo cho thâ gißi m∂t c· thã siÍu ph‡m v‡ mÏnh ph‰i chÊm sÛc nÛ vÙ c˘ng kœ c‡ng. Sø viåc c·c tÂo nh‚n kât hÆp vßi con g·i lo‡i ng‹©i «„ l‡ «iäu kˇ diåu. Òiäu «Û cho phÈp hÜ cÛ «‹Æc nhªng ng‹©i con trai trŒ vÏ ngay trÍn Tr·i «√t, trong b¿u khÌ quyãn khÙng ph˘ hÆp vßi hÜ. Viåc khÙng cÂo tÛc r√t quan trÜng. N„o b∂ con ng‹©i l‡ b∂ ph·t sÛng to lßn, cÛ kh‰ nÊng g∫i «i vÙ v‡n l‡n sÛng v‡ ö nghÔ rı r‡ng. C·ch thŸc liÍn lÂc th¿n giao c·ch c‰m c¤ng nh‹ v∆y. Nh‹ng dÂng m·y ph·t sÛng n‡y c¿n d‚y tr©i (an ten) l‡ tÛc v‡ r‚u. VÏ lö do quan trÜng n‡y nÍn «ÿng c°t hå lÙng mao c˚a m∂t sinh v∆t «ã nÛ sÎ cÛ thã t∆n d¯ng «iäu «Û. Anh h£n nhiÍn nh∆n th√y r¢ng nhiäu 47
 48. 48. nh‡ b·c hÜc cÛ b∂ tÛc d‡i v‡ th‹©ng «i vßi b∂ r‚u; nhªng nh‡ tiÍn tri v‡ nhªng nh‡ thÙng th·i c¤ng v∆y. B‚y gi© anh «„ hiãu rı lö do h÷n. ÒŸa tr» √y ra «©i: «Û l‡ Sam sÙn m‡ anh nghe chuyån kã. Ng‹©i cÛ thã liÍn lÂc trøc tiâp vßi «ÒŸc Ch˙a Tr©i» b¢ng th¿n giao c·ch c‰m nh© c·c «an ten» tø nhiÍn riÍng: b∂ tÛc c˚a mÏnh. V‡ c·c tÂo nh‚n «„ cÛ thã gi˙p ng‹©i trong l˙c khÛ khÊn ho•c tÂo nhªng phÈp m¿u «ã c˚ng c” thÍm quyän løc c˚a ng‹©i. Nh‹ng khi bŒ Òa li la c°t tÛc, ng‹©i «„ khÙng thã kÍu cŸu «‹Æc. R“i bŒ k» th˘ khoÈt m°t, nh‹ng khi b∂ tÛc mÜc lÂi, ng‹©i l√y lÂi «sŸc mÂnh», nghÔa l‡ ng‹©i kÍu cŸu «‹Æc vßi c·c tÂo nh‚n v‡ hÜ l‡m ngÙi «än s∆p «∞ khi ng‹©i chÂm tay v‡o c·c c∂t. Ng‹©i ta cho r¢ng do «sŸc mÂnh» c˚a Sam sÙn... Trong I Sa mu Ín, ch‹÷ng 3, anh cÛ m∂t b‡i hÜc m™ «¿u vä th¿n giao c·ch c‰m do HÍ li dÂy cho Sa mu Ín vÏ c·c tÂo nh‚n tÏm c·ch liÍn lÂc vßi Sa mu Ín v‡ khi Sa mu Ín «nghe tiâng», ng‹©i t‹™ng HÍ li nÛi vßi mÏnh. «H„y «i ng˚ «i, v‡ nâu cÛ ai gÜi con, con h„y nÛi: H´i ÒŸc GiÍ hÙ va, xin h„y ph·n, k» tÙi tß Ng‡i «‹÷ng nghe». (I Sa mu Ín 3:9) G¿n gi”ng nh‹ giªa c·c liÍn lÂc viÍn, ng‹©i nghe nÛi: NÛi «i, tÙi nghe anh rı nÊm trÍn nÊm. Cu∂c nÛi chuyån b¢ng th¿n giao c·ch c‰m c¤ng qui «Œnh nh‹ thâ: «Sa mu Ín!» «[...] H´i ÒŸc GiÍ hÙ va, xin h„y ph·n, k» tÙi tß Ng‡i «‹÷ng nghe!». (I Sa mu Ín 3:9-10) 48
 49. 49. Trong ph¿n Òa vÌt ch”ng GÙ li ·t cÚn cÛ m∂t «oÂn kã th˙ vŒ : «[...] ai, m‡ lÂi d·m sà nh¯c «Âo binh c˚a ÒŸc Ch˙a Tr©i h¢ng s”ng?». (I Sa mu Ín 17:26) Òiäu «Û chŸng t’ h˘ng h“n vä sø hiån diån th∆t sø c˚a «ÒŸc Ch˙a Tr©i» ™ th©i «Âi n‡y l‡ ho‡n to‡n hiãn nhiÍn. Th¿n giao c·ch c‰m nh‹ l‡ m∂t ph‹÷ng tiån thÙng tin giªa c·c tÂo nh‚n vßi lo‡i ng‹©i v‡ chà thøc hiån «‹Æc khi ng‹©i Elohim g¿n Tr·i «√t. Khi hÜ ™ trÍn h‡nh tinh xa xÙi c˚a mÏnh hay n÷i kh·c, hÜ khÙng thã liÍn lÂc b¢ng ph‹÷ng tiån n‡y. Do «Û, hÜ døng m∂t «‡i thu ph·t di «∂ng trong «hÚm giao ‹ßc», «‡i thu ph·t cÛ pin nguyÍn t∫ riÍng. VÏ v∆y, trong I Sa mu Ín, ch‹÷ng 5, «oÂn 1 «ân 5, khi ng‹©i Phi li tin «·nh c°p hÚm giao ‹ßc c˚a ÒŸc Ch˙a Tr©i, th¿n Òa gÙn c˚a ch˙ng nhiäu l¿n tÈ s√p m•t xu”ng «√t tr‹ßc hÚm giao ‹ßc c˚a ÒŸc GiÍ hÙ va b™i sø phÛng «iån liÍn t¯c tÿ c·ch v∆n d¯ng sai. M•t kh·c, tia phÛng x nguy hiãm tÿ nhªng ch√t phÛng x tÂo nÍn c·c vât ph’ng n÷i ch˙ng. «[...] l√y bŒnh trÔ l∆u h‡nh hÂi[...]» (I Sa mu Ín 5:6) Ngay c‰ d‚n Do th·i nâu khÙng «ä phÚng khi s∫ d¯ng «hÚm giao ‹ßc c˚a ÒŸc Ch˙a Tr©i» c¤ng «äu bŒ t·c hÂi. «U xa gi÷ tay lÍn n°m hÚm c˚a ÒŸc Ch˙a Tr©i, b™i vÏ nhªng con bÚ v√p ng„. C÷n thŒnh n∂ c˚a ÒŸc GiÍ hÙ va bËn n∞i phÿng c˘ng U xa; ÒŸc Ch˙a Tr©i h‡nh hÂi ng‹©i vÏ cß l¿m lái ng‹©i, v‡ ng‹©i chât tÂi «Û, 49
 50. 50. g¿n bÍn hÚm c˚a ÒŸc Ch˙a Tr©i». (II Sa mu Ín 6:6- 7) Chiâc hÚm «„ suöt l∆t v‡ trong khi g°ng giª nÛ lÂi, U xa «„ chÂm ph‰i m∂t b∂ ph∆n nguy hiãm c˚a m·y. Ng‹©i bŒ «iån gi∆t chât. Trong I C·c vua cÛ kã lÂi nhiäu l¿n (ch‹÷ng 1:50; ch‹÷ng 2:28) «[...] chÂy n°m c·c sÿng b‡n th©» l‡ sø mÙ t‰ c·ch s∫ d¯ng nhªng c¿n «iäu khiãn c˚a «‡i thu ph·t «ã b·o c·o vßi c·c tÂo nh‚n. SÙ giä ˚ li (Elijah the Messenger)   li «„ l‡ «”i t‹Æng «‹Æc chÊm sÛc ‚n c¿n b™i c·c tÂo nh‚n. «CÛ m∂t thiÍn sŸ «¯ng «ân ng‹©i v‡ nÛi r¢ng:H„y ch∞i d∆y v‡ Ên [...] th√y n÷i «¿u mÏnh m∂t c·i b·nh nh’ n‹ßng [...] v‡ m∂t bÏnh n‹ßc». (I C·c vua 19:5- 6) Òiäu n‡y x‰y ra ™ giªa sa mÂc... «N¿y ÒŸc GiÍ hÙ va «i ngang qua, cÛ m∂t ngÜn giÛ mÂnh th∞i dª tÆn tr‹ßc m•t Ng‡i, xÈ n˙i ra, v‡ l‡m tan n·t c·c hÚn «·; nh‹ng khÙng cÛ ÒŸc GiÍ hÙ va trong tr∆n giÛ. Sau tr∆n giÛ cÛ c÷n «∂ng «√t [...] Sau c÷n «∂ng «√t cÛ «·m l∫a; nh‹ng khÙng cÛ ÒŸc GiÍ hÙ va trong «·m l∫a. Sau «·m l∫a, cÛ m∂t tiâng Ím dŒu nh’ nhÀ». (I C·c vua 19:11-12) 50
 51. 51. ÒÛ l‡ sø mÙ t‰ chÌnh x·c vä cu∂c «á b∂ c˚a m∂t phi thuyän, t‹÷ng tø nh‹ c·c h’a tiÕn c˚a c·c bÂn hiån nay. Kâ tiâp l‡ «iäu ghi chÈp sø viåc nhÏn th√y c·c tÂo nh‚n. «TÙi th√y ÒŸc GiÍ hÙ va ngø trÍn ngÙi Ng‡i v‡ c‰ c÷ binh trÍn tr©i «Ÿng ch¿u Ng‡i [...]». (I C·c vua 22:19) C·c tÂo nh‚n v≈n cÚn s∫ d¯ng th¿n giao c·ch c‰m, nh‹ng l‡ dÂng th¿n giao c·ch c‰m nhÛm «ã khÙng m∂t nh‡ tiÍn tri n‡o b·o tr‹ßc sø th∆t cho vua. «TÙi sÎ «i v‡ l‡m m∂t th¿n nÛi d”i trong miång nhªng tiÍn tri c˚a ng‹©i». (I C·c vua 22:22) Trong II C·c vua, ch‹÷ng 1, «oÂn 12 cÛ m∂t chŸng cß vä sø b‰o vå m‡ c·c tÂo nh‚n «„ «“ng ö vßi   li : «Nâu ta l‡ ng‹©i c˚a ÒŸc Ch˙a Tr©i, nguyån l∫a tÿ trÍn tr©i gi·ng xu”ng thiÍu «”t ng‹÷i vßi nÊm m‹÷i lÌnh c˚a ng‹÷i «i. L∫a c˚a ÒŸc Ch˙a Tr©i liän tÿ tr©i gi·ng xu”ng thiÍu «”t quan cai vßi nÊm m‹÷i lÌnh c˚a ng‹©i». Sø viåc n‡y cÚn t·i diÕn, nh‹ng ™ l¿n thŸ ba : «ThiÍn sŸ c˚a ÒŸc GiÍ hÙ va nÛi c˘ng   li r¢ng: H„y «i xu”ng vßi ng‹©i, chß sÆ chi.». (II C·c vua 1:15) Trong II C·c vua,   li l‡ kh·ch m©i c˚a c·c tÂo nh‚n n÷i m∂t phi thuyän khÙng gian, nÛ c√t c·nh v‡ mang ng‹©i «i. 51
 52. 52. «Khi ÒŸc GiÍ HÙ va mu”n «em   li lÍn tr©i trong m∂t c÷n giÛ l”c [...]». (II C·c vua 2:1) «[...] kÏa, cÛ m∂t c·i xe l∫a v‡ ngøa l∫a ph‚n rÎ hai ng‹©i;   li lÍn tr©i trong m∂t c÷n giÛ l”c». (II C·c vua 2:11) ÒÛ l‡ sø c√t c·nh m∂t phi thuyän v‡ l∫a phun tÿ nhªng «‹©ng ”ng l‡m ng‹©i viât mÙ t‰ l‡ ngøa l∫a. Nâu ng‡y nay, c·c bÂn cho th∞ d‚n s÷ khai ™ Nam Mœ hay ch‚u Phi da «en chŸng kiân m∂t cu∂c c√t c·nh c˚a h’a tiÕn, hÜ c¤ng sÎ kã lÂi vä xe l∫a v‡ ngøa l∫a khi tr™ vä b∂ lÂc c˚a hÜ, hÜ khÙng thã hiãu m∂t c·ch hÆp lö ngay c‰ ph¿n lßn c·c hiån t‹Æng khoa hÜc v‡ nhÏn «iäu «Û d‹ßi gÛc «∂ siÍu nhiÍn, bÌ ƒn v‡ th¿n th·nh. ü «Üan kh·c, (II C·c vua 4:32-37),   li sÍ, nh‹ cha mÏnh, «„ l‡m m∂t cu∂c h“i sinh. Ng‹©i chÊm sÛc v‡ mang lÂi sø s”ng cho m∂t «Ÿa bÈ «„ chât nh‹ «iäu r√t ph∞ biân hiån nay, ng‹©i ta th‹©ng l‡m hÙ h√p nh‚n tÂo v‡ xoa bÛp tim «ã mang lÂi sø s”ng cho m∂t ng‹©i m‡ qu‰ tim «„ ngÿng «∆p.   li sÍ cÚn tÂo sø sinh sÙi b·nh mÏ sau «Û. S¿ sinh sôi bÆnh mì (The Multiplication of Bread) «CÛ m∂t ng‹©i [...] «em cho ng‹©i c˚a ÒŸc Ch˙a Tr©i hai m‹÷i ∞ b·nh l˙a mÂch [...] K» tÙi tß ng‹©i th‹a r¢ng:Chi! TÙi ph‰i ph·t «“ n‡y cho m∂t trÊm ng‹©i sao? [...] Ng‹©i ta sÎ Ên v‡ cÚn d‹ lÂi [...] 52
 53. 53. ng‹©i «•t c·c b·nh «Û tr‹ßc m•t hÜ:hÜ Ên, v‡ cÚn thÿa lÂi, y nh‹ l©i c˚a ÒŸc GiÍ hÙ va «„ ph·n». (II C·c vua 4:42-44) C·c tÂo nh‚n mang «ân «‚y m∂t loÂi l‹÷ng thøc t∞ng hÆp v‡ s√y khÙ. Khi thÍm n‹ßc v‡o, nÛ n™ g√p nÊm l¿n thã tÌch s£n cÛ. Vßi hai m‹÷i «∞ b·nh» nh’ nh‹ thâ tÂo «˚ thŸc Ên cho m∂t trÊm ng‹©i. C·c anh «„ biât «ân nhªng viÍn thu”c vi ta min nh’, d˘ng nh‹ thŸc Ên cho c·c phi h‡nh gia khÙng gian «¿u tiÍn c˚a mÏnh. D˘ dung tÌch nh’ nh‹ng nÛ chŸa «˚ t√t c‰ c·c ch√t dinh d‹´ng c¿n thiât. M∂t viÍn nh’ chŸa «˚ ph¿n Ên cho m∂t ng‹©i, m∂t thã tÌch b¢ng ∞ b·nh mÏ «˚ cho nÊm ng‹©i, hai m‹÷i ∞ nh‹ v∆y «˚ cho m∂t trÊm ng‹©i. Nh‹ng d‚n Do th·i chßm yÍu chu∂ng nhªng t‹Æng «“ng, thÌch Ên thŒt v‡ tr™ nÍn ho‡n to‡n vÙ «Âo «Ÿc, l‡m nhªng ng‹©i «„ s·ng tÂo ch˙ng ph‰i ghÍ t™m. «[...] Y s÷ ra Ín bŒ c√t kh’i xŸ mÏnh». (II C·c vua 17:23) B°t «¿u n÷i «‚y l‡ sø t‰n m·c c˚a d‚n Do th·i m‡ nän vÊn minh thay vÏ «‹Æc tiân b∂, «„ khøng lÂi v‡ tr™ nÍn tho·i hÛa «ã c·c n‹ßc l‚n bang t∆n d¯ng lÆi thâ. Trong s·ch c˚a   sai, anh cÚn tÏm th√y : «Vä nÊm vua ‘ xia bÊng, tÙi th√y Ch˙a ng“i trÍn ngÙi cao sang [...] Nhªng sÍ ra phin «Ÿng bÍn trÍn Ng‡i. Mái sÍ ra phin cÛ s·u c·nh, hai c·i che m•t, 53
 54. 54. hai c·i che ch÷n v‡ hai c·i d˘ng «ã bay». (  sai 6:1- 2) ÒÛ l‡ sø mÙ t‰ c·c tÂo nh‚n m•c b∂ «“ an to‡n tø khiãn b¢ng s·u m·y ph‰n løc nh’, hai ™ tay, hai trÍn l‹ng v‡ hai ™ ch‚n xoay tr™ «‹Æc. «CÛ tiâng xÙn xao c˚a «o‡n l¤ trÍn c·c n˙i, d‹©ng nh‹ tiâng xÙn nao c˚a m∂t d‚n «Ùng! Éy l‡ tiâng “n ‡o c·c n‹ßc c˚a c·c d‚n t∂c nhÛm lÂi! ÒŸc GiÍ hÙ va vÂn qu‚n «iãm so·t «Âo qu‚n mÏnh «ã ra tr∆n. ChÌnh ÒŸc GiÍ hÙ va v‡ nhªng khÌ gißi c˚a sø thÂnh n∂. Ng‡i «ân tÿ ph‹÷ng xa, tÿ n÷i r√t xa trÍn tr©i, «ã h˚y diåt c‰ «√t». (  sai 13:4-5) T√t c‰ sø th∆t «‹Æc viât ra ™ «‚y. Ph‰i «Üc kœ tÿng h‡ng v‡ th√u hiãu. «[...] «ân tÿ ph‹÷ng xa, tÿ n÷i r√t xa trÍn tr©i». KhÙng cÚn gÏ rı h÷n thâ. «Ng‹÷i v≈n b¯ng b‰o d r¢ng: Ta sÎ lÍn tr©i, sÎ nh°c ngai ta lÍn trÍn c·c ngÙi sao ÒŸc Ch˙a Tr©i». (  sai 14:13) Sø ·m chà vä nhªng nh‡ b·c hÜc bŒ biân m√t, l‡ nhªng k» «„ thu th∆p kh· «˚ kiân thŸc khoa hÜc «ã d”c lÚng «i «ân h‡nh tinh c˚a c·c tÂo nh‚n v‡ khiân hai th‡nh SÙ «Ùm v‡ GÙ mo r÷ bŒ h˚y diåt. ÒÂo binh tÿ tr©i «‹Æc viât ™ «‚y v‡o th©i «Âi n‡y, l˙c hÜ «ân vßi c·c v¤ khÌ c˘ng c÷n thÂnh n∂ c˚a hÜ «ã tiÍu diåt c‰ «√t n‹ßc. ÒÛ l‡ «iäu m‡ mÜi ng‹©i ™ SÙ «Ùm v‡ GÙ mo r÷ hay nÛi: «Ta sÎ lÍn trÍn cao nhªng «·m m‚y, l‡m ra mÏnh b¢ng Ò√ng R√t Cao». (  sai 14:14) 54
 55. 55. Nh‹ng sø h˚y diåt ngÊn con ng‹©i tø bÏnh «£ng vßi c·c tÂo nh‚n, «Ò√ng R√t Cao». «[...] l‡m cho thâ gian th‡nh «“ng v°ng». (  sai 14:17) V¯ n∞ nguyÍn t∫ «‹Æc «ä c∆p sau «Û : «Tiâng kÍu khÛc th‰m th‹÷ng nghe kh°p chung quanh b© cıi MÙ ·p; tiâng van la th√u «ân   la im, v‡ «ân BÍ e   lim. SÙng ngÚi ™ Òi mÙn «¿y nhªng m·u [...]». (  sai 15:8-9) Tuy nhiÍn, cÛ v‡i k» tho·t nÂn v‡ ƒn n·u trong c·c lÙ c”t. H´i d‚n ta, h„y «ân v‡o bu“ng v‡ «Ûng c∫a lÂi. H„y ƒn mÏnh m∂t l·t, cho «ân chÿng n‡o c÷n gi∆n dª «„ qua. (  sai 26: 20) Nh»ng ˙ïa bay cßa ˚ xŒ chi Œn (The Flying Saucer of Ezekiel) Nh‹ng ™ «Üan   xÍ chi Ín cÛ sø mÙ t‰ th˙ vŒ nh√t vä m∂t trong nhªng phi thuyän c˚a ch˙ng tÙi: «[...] m∂t «·m m‚y lßn bÜc l∫a gi„i s·ng kh°p t‹ bä; tÿ giªa nÛ, th√y nh‹ lo‡i kim bÛng nho·ng [...]. Tÿ giªa nÛ, th√y gi”ng nh‹ b”n v∆t s”ng, hÏnh trÂng nh‹ v¿y: b∂ gi”ng ng‹©i, mái con cÛ b”n m•t v‡ b”n 55
 56. 56. c·nh. Ch÷n nÛ th£ng, b‡n ch÷n nh‹ b‡n ch÷n bÚ con «øc; s·ng ng©i nh‹ «“ng bÛng nho·ng. D‹ßi nhªng c·nh nÛ, b”n bÍn «äu cÛ tay ng‹©i; b”n con cÛ m•t v‡ cÛ c·nh mÏnh nh‹ sau n¿y: c·nh tiâp gi·p nhau; khi «i, khÙng x‚y lÂi, mái con cŸ «i th£ng tßi. CÚn nh‹ hÏnh m•t nÛ, thÏ b”n con «äu cÛ m•t ng‹©i; b”n con «äu cÛ m•t s‹ t∫ ™ bÍn hªu; b”n con «äu cÛ m•t bÚ ™ bÍn t‰; v‡ b”n con «äu cÛ m•t chim ‹ng. Nhªng m•t v‡ c·nh ph‚n rÎ ra b™i trÍn cao; mái con cÛ hai c·nh gi·p vßi nhau, v‡ cÛ hai c·nh che th‚n mÏnh. Mái con «i th£ng tßi: th¿n khiân «i «‚u thÏ «i «Û, khÙng x‚y mÏnh lÂi trong khi «i. HÏnh trÂng c˚a nhªng v∆t s”ng √y gi”ng nh‹ hÏnh trÂng than «’ v‡ «u”c l∫a; l∫a lÍn xu”ng giªa c·c v∆t s”ng √y, l∫a nho·ng s·ng v‡ cÛ chßp tÿ nÛ ph·t ra. C·c v∆t s”ng √y chÂy «i v‡ tr™ lÂi nh‹ hÏnh trÂng chßp nho·ng. (  xÍ chi Ín 1:4-14) [...] ta ng°m xem c·c v∆t s”ng √y, n¿y, trÍn «√t cÛ m∂t c·i b·nh xe ™ kä bÍn c·c v∆t s”ng √y. (  xÍ chi Ín 1: 15) «HÏnh v‡ kiãu nhªng b·nh xe √y gi”ng nh‹ bÌch ngÜc; hât th‰y b”n b·nh «äu gi”ng nhau; hÏnh v‡ kiãu nh‹ l‡ b·nh xe trong b·nh xe. Khi «i tßi, thÏ «äu «i b”n phÌa mÏnh: khi «i khÙng ph‰i x‚y lÂi. VÚng b·nh xe cao v‡ dÕ sÆ; v‡ vÚng b·nh xe c˚a b”n con «äu «¿y nhªng m°t. Khi c·c v∆t s”ng «i, c·c b·nh xe c¤ng «i kä bÍn; c·c v∆t s”ng bŒ c√t lÍn kh’i «√t, c·c b·nh xe c¤ng bŒ c√t lÍn nh‹ v∆y. Th¿n mu”n «i «‚u thÏ c·c v∆t s”ng «i «Û; th¿n «i «Û thÏ c·c b·nh xe 56
 57. 57. c¤ng bŒ c√t lÍn kä bÍn c·c v∆t s”ng; vÏ th¿n c˚a v∆t s”ng «Û ™ trong c·c b·nh xe.». (  xÍ chi Ín 1:16-21) «ü trÍn «¿u v∆t s”ng, th√y m∂t vÚng khung, gi”ng nh‹ th˚y tinh dÕ sÆ, gi„i ra trÍn «¿u ch˙ng nÛ. D‹ßi vÚng khung «Û, c·c c·nh nÛ sË th£ng ra, c·i n‡y «”i vßi c·i kia. C·c v∆t √y mái con cÛ hai c·nh che th‚n thã mÏnh ™ bÍn n‡y v‡ bÍn kia. Khi «i tßi, ta nghe tiâng c˚a nhªng c·nh ch˙ng nÛ, nh‹ n‹ßc lßn ¿m ¿m, nh‹ tiâng c˚a Ò√ng To‡n nÊng, tiâng om sÚm nh‹ tiâng m∂t «Âo binh v∆y. Khi dÿng lÂi, thÏ x˚ c·nh xu”ng [...] thÏ tÿ n÷i vÚng khung trÍn «¿u cÛ tiâng vang ra. BÍn trÍn vÚng khung gi„i trÍn «¿u c·c v∆t s”ng, cÛ hÏnh nh‹ c·i ngai, trÂng nÛ nh‹ bÌch ngÜc; trÍn hÏnh ngai √y cÛ hÏnh nh‹ ng‹©i ™ trÍn nÛ». (  xÍ chi Ín 1:26) Sø mÙ t‰ n‡y khÙng cÚn gÏ x·c minh h÷n vä viåc c·c tÂo nh‚n «ang «∞ b∂ tÿ phi thuyän c˚a hÜ. M∂t «·m m‚y lßn, «Û l‡ vât c·c m·y bay hiån nay «ã lÂi ™ t¿m cao, xu√t hiån tiâp theo l‡ phi thuyän v‡ «Ën chßp c˚a nÛ, «bÜc l∫a» v‡ «lo‡i kim bÛng». Kâ «Û, b”n tÂo nh‚n v∆n «∂ng vßi trang ph¯c ch”ng løc h√p d≈n v‡ m·y ph‰n løc nh’ xoay chiäu. Nhªng «c·nh» trÍn b∂ ·o an to‡n kim loÂi c˚a hÜ: « Ch÷n nÛ [...] s·ng ng©i nh‹ «“ng bÛng nho·ng». Anh cÛ thã th√y nhªng b∂ «“ c˚a c·c nh‡ phi h‡nh v¤ tr¯ r√t chÛi s·ng. Vä ««Ôa bay», «b·nh xe», d·ng v» v‡ c·ch v∆n h‡nh c˚a nÛ «‹Æc mÙ t‰ g¿n «˙ng d˘ r¢ng con ng‹©i cÚn s÷ khai. «[...] nh‹ l‡ b·nh xe trong b·nh xe [...] khi «i khÙng ph‰i x‚y lÂi». ü trung t‚m c·c ««Ôa bay» l‡ gian phÚng «‹Æc mÙ t‰ g¿n 57
 58. 58. gi”ng nh‹ n÷i ch˙ng ta «ang ng“i: «vÚng b·nh xe», «vÚng b·nh xe c˚a b”n con «äu «¿y nhªng m°t». Tÿ khi trang ph¯c c˚a ch˙ng tÙi tiân hÛa, ch˙ng tÙi khÙng cÚn m•c nhªng b∂ «“ an to‡n c“ng känh, nhªng phi thuyän c˚a ch˙ng tÙi l˙c «Û «‹Æc thiât kâ cÛ c·c c˚a s∞ g‹÷ng, nhªng «m°t» c˚a c·c «vÚng b·nh xe» vÏ ch˙ng tÙi v≈n ch‹a kh·m ph· ra nhªng ph‹÷ng tiån quan s·t xuyÍn m‡n kim loÂi b¢ng c·ch thay «∞i theo ö mu”n c√u tr˙c nguyÍn t∫. Nhªng ««Ôa bay» ™ cÂnh c·c tÂo nh‚n «ã gi˙p «´ khi c¿n vÏ hÜ «ang dø trª nhªng nguyÍn liåu kh·c nhau v‡ thøc hiån c·c kh‚u b‰o trÏ cho phi hÂm liÍn ng‚n h‡ ™ bÍn trÍn hÜ. C·c tÂo nh‚n kh·c ™ phÌa trong nhªng phi thuyän v‡ h‹ßng d≈n hÜ:«vÏ th¿n c˚a v∆t s”ng «Û ™ trong c·c b·nh xe» (  xÍ chi Ín 1:21). Hiãn nhiÍn l‡ c·c b∂ ·o an to‡n vßi b”n c∫a s∞ kiâng c˚a ch˙ng tÙi «‹Æc t‰ ™ «‚y t‹÷ng tø nhªng b∂ ·o thÆ l•n «¿u tiÍn c˚a c·c bÂn: «mái con cÛ b”n m•t [...] khi «i khÙng x‚y lÂi» (  xÍ chi Ín 1:9). Nhªng ««Ôa bay» nh’ g¿n gi”ng nh‹ loÂi xe th·m hiãm cung trÊng, l‡ dÂng xe nh’ cÛ t¿m hoÂt «∂ng nh’ d˘ng trong nhªng cu∂c thÊm dÚ ng°n. PhÌa trÍn l‡ «Âi xa liÍn h‡nh tinh «ang ch©:«ü trÍn «¿u v∆t s”ng, th√y m∂t vÚng khung, gi”ng nh‹ th˚y tinh [...] BÍn trÍn vÚng khung gi„i trÍn «¿u c·c v∆t s”ng, cÛ hÏnh nh‹ c·i ngai, trÂng nÛ nh‹ l‡ bÌch ngÜc; trÍn hÏnh ngai √y cÛ hÏnh nh‹ ng‹©i ™ trÍn nÛ» (  xÍ chi Ín 1:22-26). Ng‹©i cu”i c˘ng ™ trÍn «Ãnh phi hÂm, theo dıi v‡ «iäu hÚa cÙng viåc c˚a c·c tÂo nh‚n.   xÍ chi Ín ho‰ng sÆ, ˙p s√p m•t tr‹ßc nhªng sø viåc huyän diåu «ân mŸc chà cÛ thã tÂo do «ÒŸc Ch˙a Tr©i», nh‹ng m∂t trong c·c tÂo nh‚n nÛi vßi ng‹©i r¢ng : 58
 59. 59. «H´i con ng‹©i, ch÷n ng‹÷i h„y «Ÿng, ta sÎ ph·n c˘ng ng‹÷i [...] h„y nghe «iäu ta ph·n c˘ng ng‹÷i [...] Ên l√y v∆t ta ban cho». (  xÍ chi Ín 2:18) HÏnh ‰nh n‡y gi”ng håt viåc «Ên tr·i » c˚a c‚y biât «iäu thiån v‡ ·c. Ò˙ng h÷n, «Û l‡ «thŸc Ên» trÌ tuå v‡ h÷n thâ, «Û l‡ quyãn s·ch «‹Æc trao t•ng : «[...] n‡y , cÛ m∂t c·i tay, gi÷ «ân ta, c¿m m∂t b‰n s·ch cu”n [...] cÛ chª «„ chÈp c‰ trong v‡ ngo‡i». (  xÍ chi Ín 2:9-10) NÛ «‹Æc viât c‰ hai m•t, «iäu «·ng ngÂc nhiÍn cho ng‹©i «Üc ™ th©i «Âi m‡ con ng‹©i chà viât m∂t m•t trÍn gi√y da. Tiâp theo, cu∂n gi√y ««‹Æc Ên»:nghÔa l‡   xÍ chi Ín lÔnh h∂i kiân thŸc «‹Æc ghi v‡ nhªng «iäu ng‹©i biât vä ngu“n g”c lo‡i ng‹©i, c¤ng l‡ «iäu c·c bÂn anh «ang nghiÍn cŸu, «¿y hŸng kh™i v‡ khÌch lå «ân nái ng‹©i kã lÂi r¢ng : «V∆y ta Ên l√y, thÏ trong miång ngÜt nh‹ m∆t». (  xÍ chi Ín 3:2) R“i   xÍ chi Ín «‹Æc mang «i b¢ng phi hÂm c˚a c·c tÂo nh‚n «ân «Œa «iãm n÷i ng‹©i ph‰i loan tin «[...] Th¿n c√t ta lÍn v‡ «em ta «i». (  xÍ chi Ín 3:14) «[...] ta nghe th√y tiâng ‡o ‡o r√t lßn ™ «¢ng sau ta [...]». (  xÍ chi Ín 3:12 Xa h÷n, nh‡ «tiÍn tri» cÚn «‹Æc ch™ «i trong m∂t phi thuyän : 59
 60. 60. «Th¿n c√t ta lÍn giªa qu„ng «√t v‡ tr©i [...] «em ta «ân th‡nh GiÍ ru sa lem». (  xÍ chi Ín 8:3   xÍ chi Ín nh∆n th√y liän «Û c·c «chÍ ru bin» cÛ nhªng tay d‹ßi «c·nh» nh‹ con ng‹©i «[...] n÷i d‹ßi c·nh c·c chÍ ru bin cÛ t’ ra hÏnh m∂t c·i tay ng‹©i». (  xÍ chi Ín 10:8) «C·c chÍ ru bin sË c·nh d√y lÍn kh’i «√t, m‡ ra tr‹ßc m°t ta, v‡ c·c b·nh xe ™ kä nÛ». (  xÍ chi Ín 10:19) «Th¿n c√t ta lÍn v‡ «em «ân [...]». (  xÍ chi Ín 11:1) «Sø vinh hiãn c˚a ÒŸc GiÍ hÙ va d√y lÍn tÿ giªa th‡nh, v‡ «Ÿng trÍn n˙i ™ phÌa «Ùng th‡nh. Th¿n c√t ta lÍn [...] «em «i trong Canh «Í». (  xÍ chi Ín 11:23-24)   xÍ chi Ín cÛ r√t nhiäu chuyân «i vßi m∂t trong nhªng phi thuyän c˚a c·c tÂo nh‚n. «[...] Ng‡i d°t ta ra trong Th¿n ÒŸc GiÍ hÙ va, v‡ «•t ta giªa tr¤ng [...]». (  xÍ chi Ín 37:1 N÷i «‚y, m∂t «phÈp m¿u» s°p x‰y ra. C·c tÂo nh‚n sÎ t·i tÂo con ng‹©i tÿ h‡i c”t sÛt lÂi. Nh‹ tr‹ßc «Û, trong mái tâ b‡o c˚a m∂t sinh v∆t luÙn cÛ t√t c‰ c·c thÙng tin c¿n thiât «ã t·i tÂo to‡n b∂ m∂t c· thã. Chà c¿n m∂t tâ b‡o n‡y, cÛ thã tÿ m‰nh x‹÷ng v¯n, «•t trong m∂t m·y cung c√p t√t c‰ ch√t liåu s”ng c¿n thiât cho sø t·i tÂo m∂t c· thã g”c. M·y mÛc chuyän ch√t liåu, m≈u sÛt lÂi c˚a c÷ thã «‹a c·c thÙng tin, m∂t sinh v∆t sÎ «‹Æc hÏnh th‡nh theo nhªng kâ hoÂch «„ «Œnh. Nh‹ tinh tr˘ng cÛ t√t c‰ nhªng thÙng tin «ã tÂo ra m∂t sinh v∆t, cho «ân m‡u m°t hay m‡u tÛc c˚a nÛ. 60
 61. 61. «H´i con ng‹©i, nhªng h‡i c”t n‡y cÛ thã s”ng chÊng? [...] thÏ cÛ tiâng, v‡ n‡y, cÛ «∂ng «√t [...] nhªng g‚n v‡ thŒt sanh ra trÍn nhªng x‹÷ng √y [...] ch˙ng nÛ s”ng, v‡ «Ÿng d∆y trÍn ch÷n mÏnh, hiåp lÂi th‡nh m∂t «∂i qu‚n r√t lßn.». (  xÍ chi Ín 37:3-10) T√t c‰ «iäu «Û r√t dÕ thøc hiån v‡ c·c bÂn sÎ l‡m «‹Æc. Tÿ nhªng nghi thŸc an t·ng xa x‹a «„ cÛ thã gÏn giª ho‡n h‰o c·c vÔ nh‚n, «ã hÜ cÛ thã sÎ «‹Æc t·i sinh. ÒÛ l‡ m∂t trong nhªng c·ch tr‹©ng sinh v‡ chÌnh l‡ m∂t ph¿n c˚a bÌ m∆t «c‚y sø s”ng» vÔnh niÍn.   xÍ chi Ín cÚn «‹Æc ch™ trong m∂t phi thuyän bay kä m∂t ng‹©i m•c «“ an to‡n ™ ch‹÷ng 40 : «Ng‡i «em ta [...] v‡ «•t ta trÍn m∂t hÚn n˙i r√t cao, trÍn n˙i «Û [...] d‹©ng nh‹ cÛ sø x‚y c√t m∂t th‡nh [...] m∂t ng‹©i hÏnh d·ng nh‹ ng‹©i b¢ng «“ng». (  xÍ chi Ín 40:2-3) Th‡nh ph” n‡y l‡ m∂t trong nhªng cÊn cŸ «√t liän m‡ c·c tÂo nh‚n cÛ ™ th©i «Âi √y, luÙn ™ trÍn nhªng n˙i cao «ã tr·nh con m°t c˚a lo‡i ng‹©i. Ng‹©i cÛ d·ng v» b¢ng «“ng hiãn nhiÍn l‡ «ang m•c «“ kim loÂi... c¤ng nh‹ ng‹©i ta nghÔ r¢ng ch˙ng tÙi l‡ nhªng «Ÿa tr», c·c th¿n chÍ ru bin b™i vÏ vÛc d·ng nh’ bÈ c˚a ch˙ng tÙi Trong dinh thø «√t liän c˚a c·c tÂo nh‚n, ngÙi ««än» m‡   xÍ chi Ín viâng, nhªng th¿y tâ lÕ «‹Æc ˚y th·c gi˙p viåc cÛ y ph¯c vÙ tr˘ng «ã l‡m viåc v‡ qu¿n ·o n‡y ph‰i «‹Æc giª lÂi trong ««än» «ã tr·nh mang v‡o c·c m¿m nguy hiãm cho c·c tÂo nh‚n. «Khi c·c th¿y tâ lÕ «„ v‡o «Û r“i, khÙng c™i tÂi «Û nhªng ·o mÏnh m•c m‡ h¿u viåc [...] vÏ nhªng ·o √y l‡ th·nh». (  xÍ chi Ín 42:14) LÎ ra ph‰i viât «vÏ nhªng ·o √y tinh khiât». THANH SÝCH. Sø tinh tâ khÛ hiãu vßi nhªng ng‹©i s÷ khai «„ th¿n th·nh hÛa c·c «iäu «‹Æc chà dÂy cho hÜ. ü ch‹÷ng 43, phi hÂm «‹Æc kÌnh cƒn gÜi «vinh quang c˚a ÒŸc Ch˙a Tr©i» xu”ng g¿n : 61
 62. 62. «Ta th√y vinh quang c˚a ÒŸc Ch˙a Tr©i Y s÷ ra Ín tÿ ph‹÷ng «Ùng m‡ «ân. Tiâng Ng‡i gi”ng nh‹ tiâng n‹ßc lßn, v‡ «√t s·ng røc vÏ vinh quang Ng‡i». (  xÍ chi Ín 43:2) Chà «vua» mßi cÛ quyän «ân «‡m lu∆n vßi c·c tÂo nh‚n : «HiÍn c∫a n¿y sÎ «Ûng luÙn, khÙng m™ nªa. Ch£ng ai «‹Æc v‡o b™i hiÍn c∫a n¿y, vÏ GiÍ hÙ va ÒŸc Ch˙a Tr©i c˚a Y s÷ ra Ín «„ v‡o b™i «Û; v∆y c∫a √y sÎ «Ûng lÂi». (  xÍ chi Ín 44:2) HÜ khÙng mu”n bŒ phiän nhiÕu. «Chà cÛ vua, vÏ ng‹©i l‡ vua, thÏ cÛ thã «ân ng“i tÂi «Û «•ng Ên b·nh tr‹ßc m•t ÒŸc GiÍ hÙ va». (  xÍ chi Ín 44:3) Nh‹ng «Ÿc vua ph‰i «ân tÿ phÚng thanh lÜc n÷i ng‹©i «‹Æc kh∫ tr˘ng nh© nhªng tia «•c biåt : «Vua sÎ v‡o b™i nh‡ ngo‡i c˚a hiÍn c∫a v‡ c¤ng ra b™i «‹©ng √y». (  xÍ chi Ín 44:3) Nhªng «th¿y tâ lÕ» LÍ vi «äu ™ «‚y «ã b‰o «‰m h¿u viåc cho c·c tÂo nh‚n : «[...] nhªng k» «Û sÎ g¿n ta «•ng h¿u viåc, sÎ «Ÿng tr‹ßc m•t ta «•ng d‚ng m´ v‡ huyât [...] «ân g¿n n÷i b‡n ta «•ng h¿u viåc ta [...]». (  xÍ chi Ín 44:15-16) «Khi ch˙ng nÛ v‡o b™i c·c c∫a c˚a h‡nh lang trong, thÏ sÎ m•c ·o b¢nh gai [...] thŸ v‰i n‡o hay «∞ m“ hÙi thÏ khÙng m•c l√y». (  xÍ chi Ín 44:17-18) M˘i m“ hÙi c˚a lo‡i ng‹©i Tr·i «√t l‡m hÜ khÛ chŒu. «C·c hoa qu‰ «¿u m˘a c˚a mÜi thŸ s‰n v∆t [...] C·c ng‹÷i c¤ng sÎ cho c·c th¿y tâ lÕ b∂t nh“i «¿u m˘a 62
 63. 63. c˚a mÏnh, h¿u l‡m cho sø ch˙c ph‹ßc yÍn nghà n÷i nh‡ c·c ng‹÷i». (  xÍ chi Ín 44:30) Sø c√p d‹´ng cho c·c tÂo nh‚n phƒm v∆t t‹÷i v≈n cÚn tiâp t¯c. ü ch‹÷ng 3 c˚a Òa ni Ín, vua NÍ bu c·t nât sa «„ kât ·n nÈm v‡o gi‡n l∫a ba ng‹©i vÏ hÜ «„ mu”n tÙn s˘ng c·c tÂo nh‚n m‡ hÜ biât r¢ng cÛ th∆t, thay cho nhªng t‹Æng «“ng. Nh‹ng c‰ ba ng‹©i «äu «‹Æc m∂t trong c·c tÂo nh‚n «ân cŸu tho·t tÿ lÚ than h“ng b¢ng tia sÛng «ƒy l˘i v‡ «Ùng lÂnh, t·c «∂ng trÍn h÷i nÛng v‡ ngÜn l∫a chung quanh khiân hÜ b‹ßc ra m‡ khÙng hä c‰m th√y m∂t ch˙t «au «ßn. «N¿y, ta th√y b”n ng‹©i khÙng cÛ bŒ trÛi, b‹ßc di giªa l∫a m‡ ch£ng bŒ th‹÷ng; v‡ hÏnh dong c˚a ng‹©i thŸ t‹ gi”ng nh‹ m∂t con trai c˚a c·c th¿n». (Òa ni Ín 3:25) Xa h÷n, Òa ni Ín bŒ nÈm v‡o hang s‹ t∫, nh‹ng nhªng con th˙ n¿y khÙng «¯ng «ân ng‹©i. KhÙng cÛ gÏ phŸc tÂp ™ «‚y, chà l‡ m∂t loÂi tia l‡m tÍ liåt cho «ân khi Òa ni Ín ra kh’i hang. «ÒŸc Ch˙a Tr©i tÙi «„ sai thiÍn sŸ Ng‡i, v‡ bŒt miång c·c s‹ t∫». (Òa ni Ín 6:22) Trong ch‹÷ng 10 c˚a Òa ni Ín, anh cÛ m∂t sø mÙ t‰ th˙ vŒ vä m∂t tÂo nh‚n : «Ta nh‹ßng m°t nhÏn xem, n¿y, m∂t ng‹©i m•c v‰i gai, chung quanh l‹ng th°t «ai b¢ng v‡ng rÚng U pha. mÏnh ng‹©i nh‹ bÌch ngÜc; m•t ng‹©i nh‹ chßp, 63
 64. 64. v‡ m°t nh‹ «u”c ch·y; tay v‡ ch÷n nh‹ «“ng «·nh bÛng, v‡ tiâng nÛi nh‹ «·m «Ùng». (Òa ni Ín 10:5-6) S¿ phÆn xØt cuÓi cøng (The Last Judgement) C·c tÂo nh‚n trÿng phÂt d‚n Do th·i vÏ thiâu «Ÿc tin b¢ng c·ch «ã ch˙ng bŒ th”ng trŒ b™i Ba t‹ v‡ Hy lÂp, hÜ «„ ph·i ng‹©i «ân nhªng n‹ßc n‡y, «c·c thiÍn th¿n», «ã gi˙p d‚n b‰n xŸ ho‡n t√t c·c tiân b∂ kœ thu∆t, gi‰i nghÔa cho nhªng th©i «iãm quan trÜng trong nän vÊn minh c˚a c·c n‹ßc n¿y. ThiÍn th¿n Mi ca Ín l‡ tr‹™ng ph·i «o‡n «‹Æc ˚y nhiåm «ân gi˙p «´ Ba t‹ : «Mi ca Ín [...] «„ «ân [...] ™ lÂi sau «Û vßi c·c vua Phe s÷ r÷». (Òa ni Ín 10:13) ü ch‹÷ng 12 c˚a Òa ni Ín, ng‹©i nh°c lÂi vä sø h“i sinh : «Nhiäu k» ng˚ trong b¯i «√t sÎ thŸc d∆y, k» thÏ «ã «‹Æc s”ng «©i «©i, k» thÏ «ã chŒu sø x√u h∞ nh÷ nhu”c «©i «©i». (Òa ni Ín 12:2) Sø ph·n xÈt cu”i c˘ng cho phÈp c·c vÔ nh‚n h“i sinh. Nhªng ng‹©i «„ gi˙p Ìch cho nh‚n loÂi v‡ tin n÷i c·c tÂo nh‚n, theo c·c l©i dÂy b‰o, sÎ «‹Æc ch‡o «Ûn vßi niäm h‚n hoan c˚a lo‡i ng‹©i v‡o l˙c «Û. Ng‹Æc lÂi, nhªng k» x√u sÎ nh¯c nh„ tr‹ßc nhªng ng‹©i ph·n xÈt v‡ sÎ s”ng trong nái h”i h∆n triän miÍn nÍu g‹÷ng cho nh‚n loÂi. 64
 65. 65. «Nhªng k» khÙn s·ng sÎ «‹Æc røc r´ nh‹ sø s·ng trÍn vÚng khung; v‡ nhªng k» d°t «em nhiäu ng‹©i vä sø cÙng bÏnh sÎ s·ng l·ng nh‹ c·c ngÙi sao [...]». (Òa ni Ín 12:3) Nhªng nh‚n t‡i sÎ l‡ nhªng ng‹©i «‹Æc ‹u chu∂ng nh√t v‡ «‹Æc ban th‹™ng nhiäu nh√t, v‡ nhªng ng‹©i ngay th£ng «„ n‚ng «´ c·c nh‚n t‡i ph·t huy hay gi˙p sø th∆t «Ât th‡nh qu‰, sÎ «äu «‹Æc t‹™ng th‹™ng. «CÚn nh‹ ng‹÷i, h´i Òa ni Ín, ng‹÷i h„y «Ûng lÂi nhªng l©i n¿y, v‡ h„y «Ûng √n s·ch n¿y cho «ân kˇ cu”i c˘ng. Nhiäu k» sÎ «i qua «i lÂi, v‡ sø hÜc thŸc sÎ «‹Æc thÍm lÍn». (Òa ni Ín 12:4) Nhªng l©i nÛi n¿y chà cÛ thã thøc sø «‹Æc hiãu khi con ng‹©i «Ât «ân m∂t trÏnh «∂ khoa hÜc kh· «¿y «˚, nghÔa l‡ hiån nay. V‡ t√t c‰ nhªng «iäu «Û sÎ tø diÕn ra : «[...] khi quyän c˚a c·c d‚n th·nh «„ bŒ tan t·c hât» (Òa ni Ín 12:7) Òân khi d‚n Do th·i tÏm lÂi «‹Æc «√t n‹ßc c˚a mÏnh sau m∂t cu∂c loÂn lÂc d‡i: Qu”c gia Do th·i vÿa «‹Æc th‡nh l∆p c·ch «‚y kho‰ng m∂t ch¯c nÊm, c˘ng l˙c vßi sø b˘ng n∞ vä khoa hÜc c˚a con ng‹©i trÍn Tr·i «√t. «H´i Òa ni Ín, h„y «i; b™i vÏ nhªng l©i n‡y «„ «Ûng lÂi v‡ «Ûng √n cho «ân kˇ cu”i c˘ng». (Òa ni Ín 12:9) 65

×